Skip to main content

Full text of "Illuminati sacre pagine p.fessoris amplissimi magistri Raymundi Lull. Ars magna, generalis et vltima : quarucunq3 artium [et] scientiarum ipsius Lull. assecutrix et clauigera : [et] ad eas aditum faciliore prebes, antehac nusq3 arti impressorie emuctius cõmendata"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with*funding from 

Research Library, The Getty Research Institute http://www.archive.org/details/illuminatisacrepOOIIul ^ntroductoziuinniasnc ar^ 
tie gcncralis rcucrctioilflml 
t)octonailluininati magiftn 
iRaymuncli ^uUij ad oinnes 
tdmtme vtiMimnm. 

V -9 

9 r '^m 5n^oducto:m!iicisi(lri!RavmundiIuIK| 

C5^<-'^P^^^"^*^*'^^'^^*^^^"'" tnagitc arrie generate 
reucrcrtdiffimi ooctoii^ illutninati €J>aQi(ln S^y^ 
mundi 2ullt| ad omnce fcicntiae, 

I Uoniam omnts fci'cntia eft <T:vntucrfalibu0: vfpenm(ucr« ' 

j falia fciamuc ad particularia t)efcendere ctt)c ipie itdde» 

Jrcrarioncmpioptcrljoc fcquunturrnmer falia infrafcn* 

,f pta: vt mtellectuc per ifa ad mtelli^endu m matcri:© p!u« 

„»... ^I'lbus valcatc)ca!tari : pitncipia artis gcneralis funt.tp. et 

reguleetiam funt.iic.vclut tntabula fequcnri apparet. 

C*^uncipiatranfccndcnti« C*^«nrtpi3inftrumetalw. 
33 JSon'tas 


differentia. 


(C ZDagnitudo, 


Conco:dantia» 


D iCtcmitas. 


Contrarietas.v 


|g -^oteftas. 


•^zmcipium. 


5 ©apienna. 


XDediunu 


^ Uoluntae^ 


fmis. ,: 


te Virtus. 


2I5ato:ita& 


"3 Heritag* 


^qualitaa. 


Tk teiojia. 


5a)ino:ira0. 


^(^e^ones* 


CIStegule; r-v 


Utrum* 


•0>ofribilita0. -i 


tauid. 


l^uiditas. 


^cquo* 


ZDatenalitas* 


^uarc. 


-foimalita©. 


lauantum* 


^uantita0. 


i^uale. 


(^ualitas. 


i^uando* 


tCempoialita5» 


aw. 


Z^ocalitao. 


f^uomodo* 


XPodalitas T infb'umentalitas* 


CSubiecta. 


C^irtutes. 


B E>eus. 


5uft!tta. 


C ian0cla0^ 


'^:udentia. 


© £elum. 


-foititudo. 


^ feomo. 


Cemperantia* 


5 fmagmariud* 


5ides. 


(5 Senfitiua. 


©pes. 
gr^arita0. 


1^ Ucgetatiua. 


3" i^lementariua. 


•^atienttai 


ik '^nftrumentatiua^ 


i^ietAe, iU r", (5ula. 

©upcrbia* 
!Slcctdi3. 

fnuidia. 
ra. 
XDendadum. 
3)ncon(lantia. ^ntroductoiiu magnc arti0 generally 

C^ppofitavitioium* 
]e^iberaltta0. 
SobMCtas. 
Contincntia. 
f0bcdicntia. 
^eruoi agcndibonum. 
^mox p20)ctmu 
Suauitae. 
Ucrum tenimoniom* C^ppofita p:inc(piojuni 

iranfcendennum. 

%Dalttia. 

l^zauitad. 

tnuarioboni 
mpotentia. 
^gnotantta* 
• ^dtbilita0« 
Uitiumt 
-^alfitaf, 

Ct^Ppofitavirtutfi* 

fmuflma. 
mpzudentia* 
^ebiliras. 
. lDtflcmperantia» 
^nfideUtas. 
l&cfperatio. 
Indium p:o)ciinu 

fmpattentta. 
mpieta0. Ci0pporita piincipioia 

inftrumcntaltum. 

Confufio. 

^trco2datia. 

0:onco:dantium imUl 

(Return. 

Vacuum. 

5nquie0, 

XDinoutas maK» 

5ncqu3lita0. 

^aio}itas mail feu culpe. 

C^^Ppofita oppofitoii^virioiS. 

•fi>:odigaUtas. 

5nfobueta0. 

incontinentia. 

5nobcdicntia. 

JDale agens coide. 

<0diumpio]cimi. 

l^ixatio. 

Contradtctio mentis. 

5nquie0an)cictati0. b CSSomtas eft cne rationc cntufi bonfi agit bonum:t fic bona5 cfl cITe 

ct malum noncffc. . , . ^ 

<; iltDagnitudo cfl ens rationc emus bonitas fmc ouratio funt ambi^* 
. ti0c)ctrcmitatiscfrendimagifter. 

t> VEtS^nitao fine t>uratio e ens rone cui" bonitas magnitude Tc.ourSr. 
t C^otcflas efl ens ratione cuius bonitas m agnitudo ? c. polTunt ejct* 

(tcrczagerc. . 

CSapicntia eft eno ratfone cuiu0 fapiens mtelligit. 

|£^olutas:eft ens rationc cui^ bonita0:magnirudo -zc.fiitvolubih'a. 

CUitt^^ongovnionisbonitat^ magnitudinis Ivnobonomagno zc, 
I ^'^evitnQ efl illud qO cflveru oe bonirate magnitudme ic. 
^ C^rueRij|^at>clectati0iii qua bonitas magnitudo^cquiefcubt f !8CavmundiZuIlif» 

C^iiTerentta efl ptopiietM ruticnc cuius bonicae poteffae tc. funt rae 

ttoneff claret inconfufe. 

CConcoidanria eft id rone cuius bonita© voluntas ?c.in vnot in plus 

iibu0conco:dant. 3^ 

CContrarictas cftquojudammutuarcfiftentia^ptcrtoiucrros fines* 

C^^nctpiumefl id qt$fel?abetadomniarartoncalicuiu9p}op2tetdtt0 

p2iomah0. 

CjaJedium cfl i^m fubtectum per quod finis mfluit piindpio et piincks 

pfum refluitfimfapiensnaturavtnufc^. 

C^is efl id m quo pzincipium quiefctt* 

C^aioiitas efl tmago immenfitarisbonitarismasnitudims. 

Ci^qualttase/ltpm fubicc(u5tnquofini0concoidantiebonitatis po^ 

tdlati0'zc.qmefcit. 

C2Pinmttas efl ens circa nil^tl. 

CSpecies queflionum. 
^ubitatio. fContinue* 

B atrum. affurmatio. 5 iauatum» 

"gcgatio, Difcrete. 

(Cflinfe. -^lopJte. 

C (Suid» J^betinfe. tS £tm\e, 

iSftinalio. 
l^abetinalio» ^ppiopnate. 

Jfy O^uldo. ngtlitteras iS 

m 

•^zimirtue* f£ 

& ^equo. ZDaterialtter. $ Hbi. figtlitteras ^ 

•^oflefTiuc. ^^m' 

^ fSuarc. 5o:malftcf. 
5inaliter. 

i iSflpars. 

IK tSl^o* 2 -^ars efl in parte. 

5 -partes funt in tcto i cconuerfo. et fCotnm tranfmitti t octra fe, 
fua fifitudmc z fuarii partiiL i ^flpars. 
Cu quo. 2 -^ars efl in parte. 

5 -partes funt in totozeconucrfo. 

£itum tranfmittit cjptra fe fu am fiTitudinl^ (ua^ partifij 

a iii t CSpccics puncipioiuinftantialiu. 

^'ffcTCtitia. Cfcnfualczfcnfiblle. 

(ronro::^5iia/ "^ntcr* Ocnfualcrintcnccnialc. 

Contranetas. (inrcllcctuale-jintcUcaualc ^J 

C^aufc. 
•fe:inc(pium» Ci^uantitae, 

CtCcmpue. 

CfiCon{unctioni0. 
JCOcdiuw. C^cnfuranont©. 

CiSjctremitarum^ 

r-^^erfcrtionis. - 
-tfitiic. ('2Ccrmmationis. 

(•^ziuationis. -^ 

:CDaio:ita0. (fubflantiamzfubftantiain. 

jgqMalitas. "Jiucr C4»bftamia z acddcne. 

dTx. ^ jromontas. C^'ccidcnezaccidcno. -*< 

ITS'cnfualc nfdmr iUud ens quod fcntit veTpotcft fcnriri per fcnfus fcj 
ttdcndo/audtcndo.ttcmricut/^pi6Tarbo:'rquclibctre0. 
ftUnrcllcctualc dl illud ens quod eft fpirituale na:ura: ftcut &cuo/ an:* 
c gcluoVanima rationalis -re. 

irCaufa eft piincipium per cuius opcrationcm fequit ur caufatuj quod 

eflciusefFcctus. 

it iSffcctus t)tcttur illud caufatum quod t>eductum cfl in elte per opera*. 

'tionemcaufe. . ' 

CCCaufa cfficicns cfl illud agens quod efficit feu pioducit effectu5:ricut 

fccus qui mundum creauit 7C. 

CT JCaufa marcrialis eft i la qc qua res cfl fccundarie: ftcut cojpus in Ipo^ 

tnine/ferrum m culrello. 

itCaufa foimalis ^ ft ilia per qua; res pn'nclp 'liter ejcift; 1 7 per tllam m 

fuo efTe conferuatur/ficut anima rarionalis in Ijomiiieu vescratiua in ar^ 

r boie^c. .^ ' 

CcCaufa finalis eft ilia p:optcr quam res p:incipaliter fit feu e ffecta eft: 

^^^ ficnttteus qui eft f aura finaltscmuflibctacature'rbabitare tomus ^c*^ 

CL^ubftantiaeftid quod e)ciftit per feet in fc; ftcut tieus/angclus/ljo^ 

nto-zc. 

CBccidcs eft id quod no e]ciftit per fe nee in fc;ficut albedo/fanitas / r if 
tus/vinum/fcientia . -z funt nouem genera accidentium;fc5 quantitatis/ 
etqualitatistc. -' 

Ct^uantitas eft accidcns|?er quod entia fttntquantificata fvnita ctfcr c 
imnata,ic. -' t ^avniundiZuUq\ Cf^uaTita© eft accidcs p quod en- 
tia flint qualia feuDctcrmiata ficut 
qtialiras gratnmatica. 
CUdarto eft lilud accidcs p quo-i 
vm ens refpicir aliud t»e necelTita^ 
te: rtre atto magiftriad t>ifcipulu: 
parns ad ftUum. 

CE sicno copatio agetv ftip oa(TT>m 
rrD?l^nipvafallumartcl!"frcIauu. 
tT'^alTio eft opcratio patirntio fub 
aacnri/vi calefactifub ca'efacicre.' 
fnif^abinis eft accidco x>c quo Tub 
icrtum mdu/f ur.vt albedo m albo / 
fdenna tn fcicntc. 
ClS'tus eft t>ebifa t o:dinata pofi 
tie partiu in to o 2 econucrfo vr re- 
ctum m pari enb'^'Ztignu mT>otno. 
C'^Cepus facades in quo entiano 
incpundpianf ivtt mpusmundi. 
C2I0CU6 e acddcsp qi5 enria collo 
canfTptincturqdiinalijs/vtloc'^ 
que 1?5 qliber fubftltia co:po:ea. 
CE2X)cdiuoiucti 5i6e ill6 q^ oinerfa 
piugitadvnu ricc1au*'t>uoopofte0. 
CXDrdif: mefurattoio eiUudp qtf 
cqiialiavcl incqualia mcfuranfvtp 
pu''tu circuit alic partes ctrcuK tc 
C.a^ediueictretnitatueft sllud qtJ 
exi(t\t inter eictrema : vt paries iter 
tectum T fundamentum. 
CL 5 i"is pfectiois Df il'c m ^ res p^ 
ficif fiue illud 4?pter q^ res facta e 
finaliter : ficutt)e^ qui eft perfectio 
I?oi0 1 l?omo fuaru partium- 
C-^inis tcrminatiouisoiciturteri 
minus reiivt tcrmin'' r egnt capi-rc. 

C^inispiiuatiomsi5:n6eftcm4 
res tjeuenit fme no elTe in quo fuu5 
enct>ermitnaruralV mo:aUrervVar 
lift :iafr vt mo:s pctifi t)ifruptio tc. 

C^e noul fUbiectis generalib^. 
»^^'0n? fubiecra anaha aiidicta 
^ "^ebSt tractan cii qtruo: codi:; 
tionib^tfc^ cut)ifFtnif6epf ia coco:^ 
^iti^x maioimtctCU'oifhmttocvi deljvtquodlibet fubiectu ^beat 
fuam p:op:iat)ifTinttionecumqu9 
cognofcaf TDifferat a quociiqj alto. 
CuPifferetia videl5 ^ Differentia q 
eft mtervnO fubiecrii -raliud cofiTs 
uerur Cu maioi'.tatetsfcdmqjvnii 
fubiec:u eft alti*^ et nobiU'' q? aUud 
tribuantur fibi alnoia etnobilio:a 
pzmcipia ct wffinitiones regule z 
fpecies earum fequcndo ^ confer^ 
uando t>iffmitionem T>ifferennaitt; 
concoidatniametmaioutstem: vt 
picdictum eft. 

C ?n entibasirrationabilibusfert 
fualibus I CO fapicuuc pout'cur in^ 
ftmctus loco voluntatis appetitus 
1 p:ograDelectano/loco memozie 
recoluus, 

C^epjfmo fubfecto qt5 eft^cus, 
*^^«£us eft illud ens in quo bonf 
^V^tas/magnitu-lo/i-ternitas -re. 
fue Dignitatesfutvnu idcniiero et 
t)eus eft illud ens qt5 l?abct m fe oc 
pplementii 1 nuUo indiaet ejctra fe 
©eusefl bonttao/magnitudo eter* 
nirastciuet)i6nitates abfqj cotra; 
rietate maioi tatc-: minozitato. 
tE2>et>co poreftljomotractare p 
tccrm qucftion<-s generates qreti^ 
do feu iucftigado/vtrutieus /quid 
t>eus/Dequot)e^'j:c.fequedo qttuoi 
conditiones ^dictas affirmadoin 
t)eo oem pfectione 1 ncgado feu re 
mouedo omnem Defectum. 

C^cangelis. 

HRgelus eft fubftltia intdles 
ctualfs creata Deo fiRoz natu ~ 
ra t fimpUcitate cp aliacreatur^in 
angelo eft effetial s 1 naturalis bo* 
nitas magnitudo Duratio-jc. occe* 
pta :5:ietate.jgtp6ttractarip Dece 
qftiones qrendovtrfl angcl'^ jgtmd 
angclus tc.fcqucdoquattuoj coii^ 
ditioncsiamoivtas. 5ntroduaoiiu magnc artie generally 

C^c celo. tcntias fibi coclTenriales fcj t'nfHn* 

" "■ .... ctiuaappetitiuirecolitma. (gtpo* 

teflcognofciqucrendoDe ipfa per 
vtrmn: quid:t)c quo -rcfequendo 
qmttuoi coditionee fupzadictas. Gieiu eft illud co:pus qi5 l?abct 
mag;i0 e^ctcnfam masnitudii 
ncm & aliud eoipus. 
Caelum tjabetclTcnttalem bonu 
tatcmmagnitudmc^/mftinctu/ap 
pctitum/oclcctamcntu zc.abfqj c6* 
tranetatciiSt poteft tractari per t)c 
cem qucflioneo qucrcndo. vtrum ce 
lum zc fequcdoquattuoi conditio 
nedantedictas. 

C©cl?omine. 
**=^t0mo cflfubftantia fenfualis 
illetitcllccrualievclcft animal 
pomificans velcuip:op:ic compe^ 
tit l?omificare: !?omo )?abet natura 
lem-z clTentialcm bonitatem ct ma^ 
6nitudinc3':ct)upliatcrrc5 fenfua 
Iemziutcllcctualem:quia cftcom^ 
pofitufl ex aia rationali t cojpoje. 
jgt eft anima rationalie foima iteU 
Icctualio infoimas ipm cok)U0 Ijos 
minis t)ans fibi l?umanii effe i con< 
feruans illud in l?umana fpedc. (gt 
l^abctclTenrialitcrtrcs potentias. 
f(^ memozil/intelleaum z volunta 
tem:cu5quibusa0it quicquidacit 
igtbominiscoipusconftitutuj eft 
c)c elcmetatiua vegetatiua/ fenfitu 
ua/imaginatiua/motu ad fuas ope 
rationes per fozmam pzedictaj. cct 
potcft tractari per t)ecem queftioes 
inucftigando oe Ipommc pervtrum 
quid/Dequozc.fequcndo conditio 
nesiamoict^s. C^cfcnfiriua. Cl^cimaginatiua. 

IZDaGJnatiua eft potcnn'a fiuc 
pars animali0 per quam ipm 
ammahmaginatunUaque fuerCit 
fibico:poiaTib'^renribuoprentata. 
1 |?a bet cfTentialc z natura lem bo:; 
nit ate^/m agnir»;^inc/tnftinctii/ ap 
pctifumt)dectationc ic.abfcp elTen 
rialt cotrarietate.t^t bdbet treo po rjfignfitiuacftpotentia cujqua 
JZJ animal fentit fenfibilia fcsvifu 
bilia audibilia -rcigt l?abct elTcntia 
Icm z naturalcm bonitatc magnitu 
dincTc: poteft cognofcil querendo 
t>c i^a pert? tru.qmd : "oe quo zc. i£t 
t?abet fejc fcnfuo particulares fc5 vi 
rum:auditum:guftii:tactum:odoia 
tum-zaffatumnnquibusij^a t)iuer 
fificatur z fifr fua piincipia efTentia 
lia z fua pticularia t»ebent cu quat* 
tuoj ^ditionib'' tractari, 

^C^c vegetatiua. 

VnTiCgetattuaeftpotetiap quaj 
VAftt naturaltter trafmutatio t>t 
VM fubftantia in alia5 ficut t)e plu* 
uiainplanta5it>eciboin carnezc. 
(Bt Ijabct enVntialez naturalc boni 
tatemagnitudincunftmctii appeti 
tumoelectationejzc.fiuc effentiali 
p:ietate.l?abet etia quattuo: poten 
rias cii quibusnaturafr operaf ic$ 
apperitiua per qua appetit attraljc 
re ad fubiecti4:per rctcntiul retinet 
per ttigcftiuaoigerit retentiuii per 
ejcpuiriuaccpelltt l?oc quodfubies 
cto no CO petit. i£t potcft tractari t>c 
ipa cii t)ecc qftionib*^ fc?. vtriirquid. 
tc.feqndo qttuoipdictioespdictac 

C^c elemctatiua. 
/nriLtmentattua eft ais natura^ 
VJLle feu potctia inelemcntatic: 
per qua elemcta intrant copofitf o* 
ncm 7 eiciftuntvtagantm ipio ele> 
mctatis q'oe i^is coponiitur. jgles 
menta funt quattuo: fc5 ignis.-aer: , 
aqua:terra. "^QniQ calidus z fi^cue Kavmundilullq. Icofelucidos.'SUrljumWus calid' 
leufe Drapl?anu0.'aqua podcrofa 
frigida l^umida alba.Xerra ficca z 
fngidapodcrofa nigra, jglemenra 
riual?abctbonirate magnitudme? 
tc.cuptraricrateronc elcmctorj q 
funt p:ia per fuae qualtratcc p:o^ 
pjiae-z app:op:iat as.-^otcft luefli^ 
gari p r»ecc5 qftioncs gcneralee fc^ 
vtrum:quid:t>cquo.Tric Oe quoU-- 
bct clcmcratiuo quo?, quodlibet l?5 
fua.pp:iac(Tetinalcacnarurali bo 
nitate magnitudinc -re. j£t pot tra^ 
crancucccc queflionib'^gnalibus 
fequcdo Qttuoj pdictioespdictas. 

C^c inflrumctariua. 

X-gftrumctatiua cfl potctia fTuc 
Ijabit^ per quasifiunt opera no 
naturalta ficutartiftcialia'j fjmoi.z 
ptinct tree fpecics fc? mojalitarca/ 
artee liberates/ t fcientias alias:! 
artes medjaiucas.lJn infli amcfa^ 
tiua eft bonif as magnitudo tc. fuo 
modo in gfuUr-z quclibet fuarii fpc 
cicru Ijabetbonitatc magnitudinc 
tCDifferente ab alia Pm qp funtt>tlfe 
retes inter fe, ©e innrumcf atiua ge 
neral'r ct fpalitcr tractaf arrifla ges bonuzeuitldomalfitcfttus mag^ 
malum: pzouidedo fc5 circa pofTibi 
lia t impofTibfli3:vtilia t iutilia zc* 
C f ouitudo eflvirtus cu^ qua l?o* 
mo foztis fouificat fua aian? contra 
rttia: vt virtutes valcatadipifci. 
C^emperantia efl virtus per quj 
temgatus fua aiam -r actus tempc* 
rat inter t)uas eictremitates pii^Q 
in qua itate fc5mai^/par/para(l. 
Cfides efltirt^ cu qua l?omo ere* 
dit id efic verii quod no fenttt nec0f 
intelligit-r cum qua afcenderc pos 
ted ad intelligedu fup:a fuas vires 
naturales cu refpectu totius Ijois. 
CSpes eflvir'^p qua fperas fpata 
t)eo aujciliii/vcniaac pmiiivl'glia5. 
CiCl?aritas eflvirtus cum qua vo 
luntas afcendit ad t)i!igendii t)cny 
txixmu fuu fup:a pofTe fuii natura 
le.^el ftc. Cbantas efl virt^ p qua 
cl?aritatiu^t»uigitSu fuQ oia:feip5 
ptimii eqlitermoeo TpptcrtJeu. 
Cl^atictia eftvirt^cuqfeofuffert 
paffione in pace I abfcpira cojdis. 
C'^atientia eft l?abitus cii qua pa 
tiensvincit^nonvmcitur. 
CI'0>ieta6 eft virtus cum qua voffU 
tas mouet fe ad Ipabendu ooloxe t>e 
languoiibus 4jrimi fut. 
ncralis cii Decern qflionibus.'rlpoc C'^ietaseftl^abituscumquopj^ 
idem tefpecieb'':qnnipa'Z Tub ipa t)olett)et)olojep:o)cimifuu cot!nen6:':etiat>equol?betconten 
to Tub quoUbct regulado fenip qts 
tuo: oditiones gencrales fupzadis; 
etas que funt tifFinitio:t)iffcrentia: 
concozdatia-z maiouias. 

C^cvirtutibus. 

-w'^fliria eft virtus per quaiufl"^ 
^JLredditvnicutcp qtJ fuum eft: fC5 
f CO fibiipi 1 piojcimo fuo. 
|£-^:udctia e virt^ per qua pradi 
' ter agit eligcdo euftSdo -z pzeuidc 
do. D^igedo fcs bonu z citi*^ magi9 CS>tffinitionesvitio:iL 

"QT^aritfa eftvittii fecutans bo* 
X-Xna a Rne;pptcr que creata fut, 
CB-uaritia eft vitiu cu q uo bona a 
fuo fine t)eui3njr qui eft fcruire Ijo? 
mini iuHepzudetcr-rc. 
CL (5ula eft vitiuj qtf fepius pziuat 
abftmcna z temperatia ^ aliqTSvis 
tilt aliud:ideo eft pctm per qt5 jjomi 
ncs plus mojiutur ^ p aliud pctifi. 
C^ulaeftvitium per quod gulos 
(m oe fe puuat abftinentia z tempe 5ntroduct6:iu mgnc arti^ general^. ranriS per minus comcdcrc -: bibc 
ie % imodcratu appctim ipoiu. 
C'iluicuna cftvlnum per quod l?o 
movtitur fui^ potcrijo indcbiteco? 
tra ccgruiratc ptinentie, 
C^luturwcn vttiucuquo lujcurio 
fus Dcuiar carnalcj copula ab o:du 
nc 7 finali intenrione .pptcr qs fut . 
CSupcrbia eft vitiu cu quo boico 
appetut bonozes qeis no coueniur. 
tf Bccidia eft babitue cum quo ac^ 
cidiofus pigrinam babetin facicn 
do bonum et euirando malum % Ija 
bet placitum oc malo alioiumt-r tri 
ftitiam t)c eo:um piofperitatc. 
^35i:uidia eftvitiuj per quod inwi-- 
due iniufte oefiderat bona alteriu0 
ct l?abet placitum t>e malo alio:um 
ttriftitiamtjeeoium piofperitate. 
Cl'jracftvmumpcr quodvolun* 
tacrine t)cUberationeodit bonum 
1 t»iUGit malum. 

If •Jracftvitmmcum quoiratueii 
gat fuam hbertatcm z ocliberatio^ 
nc contra rcfrenatai nvolun tatc re^j 
0«latamfubpaticntiazppterl?oc 
t>cn dcrat malu z odit bonum. 
Ca;?endaciumcftvmumcum quo 
mcndatfalfeetvitiofequodbabet 
inmcnrcp:ofcrto:c. 
it^n ccnftantia eft vitium cu^ quo 
Icoiiftas multipljarievariabiliecft. 

lEiScquuntur centu foxmc» 

Cntitao. 

l£iTcntia. 

^nttae. 

•0luralita0. 

abftractum. 

Concretum. 

Ratura. 

(5cnu0. 

0pcctcs. 

©ifpofltie. 

•^:opom©» ^nrcntio. 

Jnftane. 

5ntetirita0. 

fci:tenrita0. 

Continuita0» 

Conti0uita0. 

fteTlcfiuecbaoff." 

^ndiutduita0« 

0implicita0. 

Compofttio* 

^^oima. 

ZDatena. 

£oipu0. 

^cctitudincs* 

•functus, 

Jlmea. 

Spcra* 

J3latio. 

Hacuum» 

Uniucrfale; 

•^arttculare. 

•0iop2iet90. 

SCranflatio, 

Btteratfo. 

(6eneratto. 

2ln0ulu0 

figura. 

Criangulu0» 

0^uadra6ulu0* 

Circulu0. 

Superftcie0, , 

5nftmctu0. 

appctitu0. 

IQOotuff. 

Cozruptto. 

•g>:iuatio. 

5nftnira0. 

Comp:el?en(To. 

Capacitao. 

l£]ciftentia. 

'^otentia. 

/©bicctum* ' 

®CtU0. 

5mmobilita6.' 

SuccclTio. 

^SUtractio. Z^immiHull^. ©ignificaiio* 

iRouiras. 

ZDonflruitotf* 

Coloi. 

^mbza. 

IfteceiTttas* 

Coiitingene* 

"Joituna. 

fdbflinattOi 

opinio. 

j&uppofitio. 

©emonftratio. 

•functus tranfccn4c5<^ 

t'dca. 

•^icdeflinatio*. 

•0»:cdicatio, 

Z^ibcrrae. 

Creatio. 

2Pifcncojdi«i 

Crimina. 

fifcicntia. 

Sctcrttia. 

Bremecljanicav; 

Srs Ubcralis. 

Sr0mo:ali0. 

5lr6 gcneralis. 

Ct?cologia. 

•0>mlofopl?i4. 

Slitrolosta. 

iSeometria* 

ZDufica. 

^l?cto:ica« 

K^ogica. 

^:ammarica> 

jCDedicina. 

Zt)o«Utao. 

5U0. 

I^ollirica. 

CS>iffiimtioncs centum 
' fo;inarura. C iCnritae t tltuiS c q5 end ? ens ft 
;pducit rmeagtt ene ita ftcut boitao 
cfl id p qt5 bonu c bonu.t agit bonfi 
CfiSflentia efliUud per quod eft c€ 
ficut per l?umanitatcm eftl^omo et 
perenntatemeflcnc. 
C^nitasefl ens per quod vnum 
cfl vnum t agit feu pdudtvnum. 
C*0Iuralita6 cflrcrum aggrcga* 
fio aliquo modo oiuerfarum. 
fESbflractum eft efTcntia rerum fi 
cut albedo albi. 

CConcremeftcncinquo fuft&as 
tur abftractu5 quod eft ftta eftentia, 
<E*Harura eft p:incipiu3per quod 
cntia naturaUa p:oducu'ntur nam* 
ralitcr eft tJuplcp natura fc5 natui 
ras:vtt>eu6:et natura naturata: vt 
creatura:tdcot)cnaturatractandu 
eft Differenter f m q? ctucrfiftcatur 
pcriDiuerfarubiecta^ 
CiSen*^ eft ens quod pdicatur t>e 
pluribue t)ifFcrentibu0 ft)ec(e ficut 
lapis quip:edieaturt)e marmo:e/ 
rub!nb/fapl?iro/z animal oeljomic 
boue/feone;c. 

CSpecies eft q p jedicatur t>e plu* 
ribus tifferentibus numero ficut 
IjomotJcpetroTc* 
C^ifporitio eft piiuatio alicui^rei 
ra tione cuius ipa res c>ifponitur ad 
aliquem fin c: ftcut Mfponere matc^i 
rtSnaturalevf artificialc adfoitna 
C*0>iopo:tio eft ozdo graduum ad 
vnam rem ficut elemental 
C5ntetio eft actus p quc5 cntia (c 
l?nt ad opandu rone alicur fin js na 
turalis/artificialisvel ronalis.t efl 
Duple): fc5p^ima'rfa3a.p:ima refpl 
citfiincm. y 

C'^nftans eft p:incipiil et termin* 
tempotalis. 

C1Jntenrita0eftp2opinquiu0 flm 
plicicjp compofttovt ignis fimplex. 
Cl^Xtenfitas per cctrauuvt iQim 
Uitranselcmenta, 5ntroductozifi magnc arti0 gcncralia CC5riguitae cftactuc pmnctiois 
rcru m eictTcmitatib'^:ficm ofla i ca 
roinco:po:c. 

Ci^ontinufias cfl miprio parrium 
Quarii quedaif imt m aliis ficut ele^ 
mcnrainclcmcntato. 
CiCf?ao0 lie f Ic eft coipus piimii 
Ociftene p:incipiu oim rcru genera 
bilm-jcoiruptibilm. jgteftcozpus 
f;crniuerfali fo:maet pzima matc^ 
naconftirumm. 

dJndiuiduueft cnecy^dicaf t)c 
vno tm ficut pcrr'' oe ^ci^o et oiflat 
pluo a gcrterc qpi fpecies. 
CBimpIicitas eft ens per qtf entia 
fmit fimplcia tdeo q? no funt pftitu 
taDcplurib''efrcntii9;vtt)eu0 qeft 
cn0fimpler7fup2cmuin fimplicis 
tate.co q? eft vna fola effentia q eft 
ipamet fiia bonf ta6:magnitudo -zc. 
•^urafimplicitaff increaturis ali- 
C|utdt>iaf fimplcic mquocftvnug 
fuu numeru vei per refpectij alteri' 
ficutangclu0:aia:igni0:r<mplc)c. 
CE^ompofiriocft aggregatioplui 
riu dTentia:^ in aliqao eflc ppoliro: 
t% multi0 ficut l?omo qui eft copo^^ 
ft tu0 ep coi^c 1 aia rationali t ficut 
e{emctatfit>equattuo: elemcti© et 
fuba creata t>c materia Tfo: ma. 
Cf ozmaeft puncipiueffenrialeg 
cuam majcime f onfifttt actio. 
fTrOareriaeftpiincipiu cfTentiale 
cui.ppiie copctit palTioz r«5nc ipiu© 
fubftatia copofita eft palTiua. 
CCo:pu0eft fubftatia l?abe0lon 
gitudtncaplitudinci^funditatc?: 
ficut lapi0:arbo: -re 
CScicfuntrcctitudine0 co2po2U5 
f0 farfuA/Deojfu^/ati /retro/ocnro: 
fum/finiftro:funK 
IT-^unct^ eft minima parecojpis. 
^Xiwca f ft'queda logitudoeictTa'- 
eta copofita ex pl'ib'^pucf to ptinniQ 
cui^octrcmttatcefuntouopuncta. 
C©pcracftlocu0ppjiu0 que op* petit quo dlibet elcmctumrvt fgnte 
furfum/tcrra t)eo:ru5 . CeTefti© fpc 
rat>icitur circuluo in quo funt fitua 
taftgna zplancte. 
CX\atio eft lumc intellcctus ad co 
gnofcendil rerum realitatea. 
C^acuiieftilludobicctiiin q noii 
cofideratur aliqua entita© .-^lenii 
econuerfo. 

C^muerfaTeeftiUuden0qt5 in fc 
princt muUa particular ia. -^articu 
tare ecotra. 

C-^iopnetaoeftens cuquo agca 
fpcaficcagit:ficutaial:planta. 
C[^ranatioeftactu0 naturalitcrC 
traflatooenudarafoimaantiqua % 
indutafozmanoua. 
CEBlrcratio eft mutatio t>evna qli* 
fate in alia remanctcfubaeade: fU 
cut vinu in acetii/fanitao megritua 
dme/virtu0 invitium. 
CiSencratio eft naturalio ogatio: 
per qua l?oc quod eft in potetianas 
turalitcr eciftit m actu caufado no* 
uamfozmam. 

CBnguluocftparo figure in quo 
termini linearu5 participant acute 
vel recte. 

Cf tgura e accidc0 pftitutu oc fitu 
Imea^M; Ijabitu fiigficieifeucolo;^. 
C^igurcgfialec funttreo fc5trias 
gulario/quadragular'/t circular^. 
C2^"agulari0eft figuraql?5 treo 
angulos acuto0 tnb'^lincie ptcto0. 
Ct^uadragularcfigura quattuoi 
l?aben0 anguloo rectoo fiuc obli* 
quo0 quattuoi Imeio conrento©. 
CCircuIu0 eft ftgura vnica linea 
circularicontenta. 
CS'upficieoc fupio:co2pt0 octrc 
mitao m quaapparei ipiu0 coIqz. 
C SJnftincm© eft pzincipiuj per qtS 
entja.naruralia regu'aiur ad fuao 
opatione© naiuralc0 f m fpecicfua 
t naruram: ficut ignte/animal. z eft 
fimiUcudo iutelkctu^. KavmundiluIIti^ Ctlppetf tns eft piindpiu v qfi en 
tia naturaiia appctut l?oc qD cie c6 
petit Pj fua naturi; «>t ignis.-ar cde 
re:!l?omo biberecomedcre;-: eft fimi 
luuiio voluntatis. 
CiDotus eft puncipiu5p q;5 entia 
nionua mouct mobilia ad altqi c fi 
nc.reft Duplcic fcjnaturalie •: artii 
ficialie feuviolentus mot'^.'Ratura 
Ie0futfqcfc5 generatio/coiruptio/ 
augmctatio/Dimmutio/alterano/z 
loci mutatio. 

CiCojruptio eft opu0 naturalcper 
qi5 id qC eft I actu c t pimationc coi^^ 
rupendo fozmi antiqui fc5 ilia per 
quacoiruptiierat i fuo actuahelTc. 
ii-p>ximtio c medii) inter giiationS 
Tcoiruprioneg qtfirafit cc ciinoe?, 
I?ec tria pnncipia gfialia funt m tris 
busquib'^fuftcntatcurfus nature! 
0nalibU0'zco:ruptibilib'^fc5in elc 
mStistcgctabilib'^ z animalibns. 
C ?nfinitai5 eft en© abfcptermino 
z m^fura.iSt eft triplejc fcj magnitu 
dmct)uraiioneet niiero. 'Pnftnitas 
magnitudinto eft imcfitas. 5nfini^ 
tasDuratioiseftetcrnitae ^nfinii 
tA6 numcricft quo ad numerantc q 
no attingit terminu niieri I5 ipa res 
niierata l?abeat ftnitii numerii. 
CCdpieJ^riocftftmilimdo finita 
tic fappljcfio ficutQuft'quiciigus 
ftatappzeljcditmare falfum. 
CiCapacitaseft foimag qua capajc 
pot cop:et?cndeTe i attingere entia 
comp:el^cnribilia peripm. 
Ct£]ciftctia eft elTcntia cntis qtJ e%i 
ftinBgentja eft e(Tc agendi: f5 ages 
re eft actus ejciftetis.Ticut calefaccre 
calidum:benefacerebonum* 
^•^otentiacftidqtfciifno actufc 

Sabet ad obicctii: ficut vifus 013 vu 
ere/audif'ciiaudtrc.'zfut in ^oie 
occ^ 'potctie naturales : (c^ auditV 
^iP/guft^/tacf^odoiaf^/affat^/ima 
ginatio/memoua/int^Uccms z vo^ luntasqbusprequfter cojrefpodc 
turtiecc modi0obiccto:u.Sliomo 
do ftimtf potetia^enteqt5n6dum 
eftii'j pot crre:^! fcictia in i tellectu* 
frucms in arbojc. 
Ci^bicctu eftilludensqtf cftap«5 
p:el?enrum per potentia ficutfapot 
perguftum. 

CBctuc eft opus potcntic cu quo 
obiectualTumif apotctiavt videre 
vifus:rilVact^ eft t>uplc)c.p:into qfi 
ens eft in elTc. fc^o 020 agcre ipius* 
C^nimobilitas eft^piietae entis 
imobilis que nullu? l?5 appetitii ad 
fe moufdii ficut t>e'^qui eft ens im» 
bile cii fit ens etemii z infinitii in fc 
^iis fuapfectioneeternatVt ifinite. 
tSucceiTio eft comutatio tevno 
inaUudpermotum. 
CBttractio eft act^potetie q attra 
l?ereappctitaliqdfm fua naturam 
tpp:ietatcattral^eti6t attracri:vt 
magnes ferrii.tiriaca vcnenum. 
C^ceptio attractione5 fequitur 
relatiue. 

CSignificatioeftreuclatio fecrc* 
tojii.cum figno Demoiiftratozum. 
CHouiras eft ens p qT5 fubiectum 
J^abituaf noulsl^abmbusvel no^ 
va quantttate. 

CXPoftruitas eft t)euiatio motus 
natureapzincipioad fine per fugi 
abtidatid aut magna mdigentia: vt 
fe)ctus Digitus velquattuoztm': in 
dcDiciturmonftrum. 
CtCoIo: c Ijabif'g figura cotenf 
t lul qttuoi colozes gfial es;fc5 luci 
d^ : Of apl?anitas:albedo:nigredo. 
C^nibza eft Ijabitus piiuatiu'^lus 
CIS vel luminis: 7 eft l?abit^ aeris g 
oppofitii terre tJcnigrarus. ' 
C'fteceditas eft illud ens q'6 alitor 
eiTe non p6t.R.ece(Tari^ eft ($ null© 
modoeuitariporeft. 
C/Contingens efl venies abfq? ne* 
ceflitate; % eft Dupleic. fcj fimplejc et 

b 5ntro(Juctoimmagncarti6 generally ticccfTarium. (Contin0en0 fimplqc 
eft quod nuUomodonecclTitas eft: 
ficut cffc f abium. ContirxQ ens ne^ 
cciTarium eft alicuiusDuom contra 
aicto:ioium tutura necelTitae: vt pe 
trum faluari vcl oamnari. 
^-^citumefl^cciAceinuetu^ fine 
intcntioncfoitunati. 
0^,£>ccaUo eft ene ($ intentionc l?5 
adcaque accidere polTunt: vt I70 
pones lignu in ignc: vt coburaf i oc 
cafio pbuftiots: medic*' fanitatis. 
C^iffinirio eft certa z eicpzefta rei 
t fuaru5 pjopuctatumamfeftatto. 
Ci^ucftioeftignoia petitio,g qua 
porcnc aie cjitantvt m fuis actibus 
requicfcant 1 fifoccc modis in que 
ftionali:fc5Pcr,vtru:quidt)cquo: q 
re:quatu;Qle:qn:vbiquo:cuquo. 
C^bftmatio eft nimia actio me^ 
moiic'rvolutatis circa obiectuper 
qua? intellect'' ftatfirmat^ per falfi 
affirmatione contravcrSnegationc 
ficutt)evitio -r amo:e. 
Ci^pi'iio eftfuppofitiofeucredu 
litas alicmus rei cum t>ubitationc. 
fCSuppofitto eft qucda cofufio c6 
ftitutatjepofTibilirate affirmatiois 
% fuc prie negatioievt Veritas muc 
ftigandopolTitinueniri. 
Ci^emoftratio c maifeftatio igno - 
ti per notuaut minus noti per ma '• 
gis notum . jCt fit tripliater fcj per 
quid fmepcrcaufam: per quia fiue 
per effectii'Z percquiparentia. pn^ 
moficutfoleftigiturt)ie0 eft.fc)5o 
X)ie0 eft;i0imr fol eft. tertio ficut x>i 
uina bonitas S infinita 1 eterna igi 
tur t>iuina poteftas l?omo eft:q: t>ei 
bonitaset Ijoisfunt equates, ^el 
tiemoH ratio eft necelTariafeu cofc^ 
quens app:e]penfio alicuius partis 
cular is pofitionisvel piiuationis 
p:oucnicns e)c neceffaria velconue 
nicnti pofiti'one feu ex impofTibili 
giiuatiouc t)iffinltionu ■:■ piopucta tumvniuerfalium p:incipio!um et 
t)iftmctionii z re<;ula:?t art^, gfialiff. 
C-^iedtcariOieftars cum quap:e« 
dicato: infoimat popula ad Ijaben 
dos bonos mo:es z euitadiimalog 
Ci^unctustranfcendcseft mHru 
mentul?umani mtellectus cu3 quo 
attingit fuu5 obiccrii iupta naruras 
potentiarum inferioiii z attmgit fa 
pernu obiectum fupza fua^ natura. 
H^el punctus tranfcendcs eft al« 
titudofeut)ifficultas realitatisob 
Uxti implicans in potenria cotradi 
aionc eoq^\f>a potcntia t»e natura j 
fui eii penitusattingereno poteft. 
Cf dea in t)co eft ens fiue obiectU5 
eternaliter per Diuina fapientia x>e 
rebuspduccdis intpe:-: Ijec^deai 
t)eo eft ipcmctr>e^.f dea in tpecfili 
tudocternefdecr talis fdea fiue ft J 
miUtudomcrcaturaeftcrcata. \ 

Cl^ifdeftmatio int>iuinafapt^tia 
eft actus qui itetligit l^oies eterna* 
liter electos cu iuftitia ad faluatio; 
ne:t i?ec pdcftmatio ioco cydca qc 
te^.-^iedeftinatio e act''t>iuinefai 
pietic ^ inteUigit rcpiobados cu iu 
ftitia ad oanattoet c i ceo rdea t)e'. 
C^ibcrtas c.ppiietas intellectual 
lis Data ronali crcaturevt libcre bo 
nuttiligat-: maliivitetXibTii arbt 
triu e id in aia ronali p q;5 libere fe 
mouet ad bonii vel malii oiligcdo/ 
vrodicdo/accipicdovl'oimrttMo. 
fl£t eft Duplet fc3 fpeculatii qn oelu 
beratam facietvcl nd:pxacttcii qua? 
do elcctio facta eft. 
i^Creitio in etem<tatccftrdea:ct 
q: ef naliter p Muina fapictia c fcira 
TpDiuinavoliitarceftamata qcrea 
tie-in eternif ate eft f dea q eft Deus. 
Creatio in tepoze eft pioductio en* 
ti6t»enil?ilo.7 l?eccreatura. 
CtOiaSparccsclpas'Z pcta:« mia 
ietcrnitateeft^dea qeftre^fjin pa 
dcftiato vVinif icoidiato.c creatura. SavmundiZulKj* C tSva crt cicctio gfotic fug fua mc 
rira r»ado bona lUis q no mcrueru t. 
CScicttac^^a-rnrccfTaria cogni* 
ttot>ereb^ tjabita g vcru itcUigerc. 
CScictiagflaltecft qdavrisTjabi 
tuo ftans applicabilie rone cui^oia 
fcibilta cetera:!^ fcietia^ fun t ad fcic 
du in potctia ipi^iniellcct^ljuanu© 
f magniaf qtnpliciter facit fcicnti5 
inrna fcj in b mudo. pmo p natura 
fcnfusetr«iaguiah6i0.fct5o^ fua5 
namra fupiafuaj rnragmationem 
CCcrtio fup:a fuam natura in na? 
tura 7 pcrfectionc fuptcmi z fic ra ^ 
tio ]?uani mtcllccf efl triplex fci5ni 
tripliccTnodu itcUlgcdi fup:adictu. 
ClBrs cfl:o2dinatio -z flarumm co- 
gnofccndi fine t>e quo vult l?oc l^a^ 
bcrcnotitia3.'rl?abct tuao fjpecies 
fc5 artem mecl?anica z liberafem. 
C^TS mecljanica e fl modus lucra 
tttiuetnanualis adpKbendu fubic 
ctum vitc CO zpoialis. 
tEBrs liberalis efl quida5 modus 
fcicdiperque? intellectue attmgit 
ad cloquedu q^tiratcere:^ z funt fe 
ptem:fc30ramatica/logica/'rl?cro:i 
ca/ mufica/ geomcrria / ar ifmatica/ 
aflrologia. 

CHromoialiscfl modus cidinas 
(H potctias app«:bcdcdi g multim 
dmc fuoj;: actionu ■: notification e5. 
C^'Srsseneralis eflmiuerfalella* 
tu5oibuefcienti|6 per fua pzuniti^ 
iia z giialia pimcipm in qbusvnita 
tcsiUarii pfitate relucent. 5tc^ ars 
ecncraUs eft quodda x>ei t)onum vt 
!itl?uanoiieUcctuigcneralc infh*u 
mctii necefTario ad cognofcendiive 
mates cntiu m quib^quicfcatvt ab 
cpmionib" z crroiib'' pcrveru intel 
ligcrefitrcmotus. 
C Xljcologia eft fcictialjuanti in^ 
tcilccru 'Tvoliitare pzeparans ad co 
gnofccdii z tiligcdii ttnm t)eu nvm. 
iii^fiu c fcictia g qua uuellcct^ils luminal ad cognofccdu p:ima cam 
p cui'' effecru opa fccrcra pbo:5tn,a 
turalia vel mo:alta cognofctmus. 
CHflroIogia c fcia ad cognofccdu 
i^tntcQz mot" As celii b5 in iferio:ii 
bus cozpib" elcmctatis f m natura 
co:po)^fupio:^.f. fi gno^jft-z planeta:^ 
C {Scomctria c ars g qu^ l?f r>octri 
na ad mcfuradii lincas/agulos/t fi 
guras z re^, coipaliii logitudine s z 
ampluudmcs pfunditates. 
Ca-rifmcticacflarsinucta adnu 
merandii multas vnitatcs. 
dXOurica c ars ad oidmadii pTui 
resvocespcoidatestnfno cantu. 
CBl?eto:ica eftarsozdinan diver 
bapulcljze'zoinate. 
CXogica efl ars t>occs t>ifccmerc 
verumafalfo. 

C c5:5matica eft ars t^oces loq;p* 
niiciare t fcrtbere ccgruc z recte. 
CZDcdicia cfcicria fanitatcDoccs 
pferuare aut lapfareducere Pm pof 
fibilitatcnaturcin coigc fcnfato. 
CE2Do2alitas e l?It^e]ctra natura5 g 
qua 4st>ifpofit^cadagedij bonum 
vel malii g virtutcs aut vitia. 
C5iis ctribuerevnicuiq5 qt5 fuu?. 
C20 1 Utia c l?abtt^cii'A miles iuuat 
^ncipcfuiivtpofritfubft nc iuflitii 
C^olUtica c nrs cii ^ burgcfes ^5 
curat vt litatc put Itcactuitatis. 
Cl^iedicatio 5 ars cii q pdicato: i 
fo2matpprmadl?tidos bonos mo 
resz cuitadum malos. 

CScquutur^p:ia piicipia cuiufli- 
bet (cie f m ppiiii fubiectu z fine. 
ft<£t p:imot)et]?cologia. 

DtjSus c fubiectii i tljeologia: z 
iz fubm eo op oia q tractat I'pa 
t!?eoIogia mrigiif adr>9dii noritia 
t>ex5o.*^mi6 tI?eologieeoeii co§fcc 
rez amarcf?02arelaudare z fibi Pui 
rcT cii ipatl?eologiavti;?'tutib^pvi 
riaad gpetuabtUudme pfequeda. 

bil ^ntroductoiiu magnc arris generate p:incift(^ tl?cologic funt cfTentia t>i 
uina:vita:t)isnitatc3:act^:fofa:re 
latio/oidiatio actio. articVtpccpta 
e]cpofmo:^ma itcfio:fct5a intentxo, 

C^cpljilofopljia. 

«^~^<£lcctatto fcicndi ef^ fubicctu 
JLJ'in pp»ia :fini0 cognofccrc cau 
fam piima t fcaeta.cffcctum p:inci 
pioul funt pji ma caufa/mot'^mtdU 
gctiaoibisfozmavne matcna pii 
tnanaturaelcmetanmpltdaappei 
titus potcntia Ijabit^ actus miptio 
tJigcfho copofitio altcratio. 
C®ct)iuifioncp5ic.. 

«f^'^ilofopl?tat)iutdif f trcspar 
Jt^tcsqi'e naturalis/aliaimoia; 
Ito/aliafcrmocinalis. naturalis cfl 
fcicntiat?abitat)crebu0naturaltb'^ 
cuius tree funt j?tc6fc5 mctl^apljiri 
ca/pljifica/'z matljcmatica. 
CtDetl?apbifica eft fcictia X>e rcb^ 
fpualib*^ trarccdentib''.cui'' tree fut 
pfidcrationco fc5t)iuina/ angelica: 
« rationalis aniraa. 
C^^ifica eft fcictia t>e rebus natu 
ralibus infcriozibus.in clemctis et 
clemcntatis. 

CXDatl?cmaticaeft fcientiat)c rc^ 
bus naturalib^ pfideraris m quan^ 
titate cui'^quattuo: funt partes fc5 
giometria/aftrolo0ia/murica/arif^ 
menca.gcomctriapfiderattjequai 
titate fmobili i cojpoie: aftrologia 
t)equatitatemobiliuico:pecelefti. 
CBnfmaticat)enumeroabfoIute. 
XDufi ca t»e nucro relate ad fonii. 
CiOoialispbiaeft fcientiaoc re* 
bus moialib*^ cuius tres funt gtes 
monofticajf conomica: i poltica. 
C21?onoftica eft fcictia t>eregimic 
vni^ m fc. f conomica v>e regiminc 
tni^'adplures. poUticat>e rcgimie 
plunumadplures* CSermocinalis pbia eft fcictfa c6 
fideras x>c fermonc/cuius tres funt 
gtes/fc? grama tica logica z rljetozi 
ca.|6iamatica oefermonecogruo: 
logica x>c i>mone vcro;ril?ctouca Dc 
fermoncomato. 
Cl^ciurc, 

I^ftitia eft fubicctu I iurc/ finid 
rtiintcrgctes'firparT conco:* 
dia 7 vt cii mudicia z i?oneftatet)eo 
feruiatur.-^iincipia funt ceii Dilige 
re:boncfteviucrc;vnicuicB q^ fuum 
cftrcddcre.©e(it)iligere"cft pzinci 
piii advtendiivirtutib^ -jvitia eua* 
dcndiivnicuicp q^fuiicft rcdderc 
eftpzincipiiiad fariffaciediiipiDeo 
t)e fc:fibit)c fc:p)cimo fuor)c fe. 
C^cl pnndpiaiuris funtl?ec/fo:« 
ma/matcria/ius generalc/comune/ 
fpcciale/naturale/pofitiuu/canoni 
cum/ciuile pfuetudinalc/ttjeoxicii/ 
pzacticii/militare/compatatiuii/an 
tiquumnouum. 

C^cmcdicina. 

gSnitas eft fubicctu in mcdicf* 
na finis vt cozp^ fenfatu poffit 
re fuas ogationcs q fibi couc* 
niunt- piincipia funt tria fc5 res na« 
turalcs/no naturalcs/ptra natura. 
^es naturalesfuntfeptcfc5altmc 
ra:cople]ci6es:l?umo2es:mcb2a:vir 
tus:opcrationcs:fpecics'zquattUi 
o: anneica pzedictis funt:etas:coloi 
figura:t»iftantia inter mafculiit fc; 
mmeii.lio naturales funt ccccjfcs 
cibus:aer/potus:fonus:vigilia:e]Ci 
crcitiu:actio:repletio:inanifio;acci 
dentia aie. res ptra natura funttres 
fc5 mo:bu6:caufa:accidcn0. 
CBcgcometria. 

a^antitasptinua fmobilis eft 
•"ubiectu in geomctria.ftnis co 
gHofcerelcgitudmes ampluudics Karmundi Mltj. 7 ;pfuditdtcdrcru cotpalium.pimci 
piafunt ]C.fcj puncfAinca/angulV 
figura /quaritas/ ccn tru/ capacitas 
longitudo/ ampUmdo/^fmiditas. 

Cl^caftronomia. 

a^antttas ptinua mobiltotfeu 
influctia cdcftis eft fubiectum 
<rt aftronomia: finis cognofccrc vir 
tutes T mo t*^ quae cclu 1?5 in iferio^ 
ribus effcctine.pzmapta funt figna 
planere. S tgn a funt.^^M . arics /tl? au 
ruo/6cmmi/canccr/(co/xMrQoAib:a 
fcozpio ; fagittarl'' / ca p:ico:n^ / aqj 
riuo/pifcis/^lanetcfunt.vii fc5fa^ 
turnuo/ 5upiter/inar0/ fol/ venue/ 
mercurius/luna. 

C^eanfmetica. 

if^Hmer'^ abfolutecfl fubicctu? 
^|!,n arifmctica.finis numeran- 
domultasvnitatcsTumare etipae 
facili^ numcro rerincre. -^unctpia 
funtpantaeiparitas numcri funt 
trcs fc^ articul'^:t>igim0:c6poritu0. 
Specic0 nucri fnnr.]c.nucrario:ad? 
dmo;fubtractio:mcdiatio:t)uplica 
tlo:mrtiplicatio:t)iuirio:p:ogrelTio 
radicu ejctracnorquadrata:-: radicu 
abftractiocubita. 
C^eniurica. 

* 7 f'(0cu concotdantla feu melo -> 
V-A.dia eft fubiccm5 m mnfica. fij 
nfepcoidado Mttcrfas voces pio* 
duccrc t)Glcctartone in cantu.*0iin ^ 
cipia fu t t>ece fc5 altimdo : mfinitas 
inediocritas:longimdo: bieuitas: 
grolTitudotgraciUtas: rubtiUtas:^ 
pojtiotaccentusvocalifi -z pfonatiu 

C^cgranimatica; 

a(0ngruitas 2 rectini do loquc 
dicft fubiectuin gr3mahca.fi 
nis rjgruc 1 recte loqui ^nuciare et fcribcre. •0>u'ncipiafutIirtera:rrfU 
ba;oiario:t>ictio:vl'ocfo partes ofo 
nis aut cocoidatia fufl^tmi z adie » 
ctiut tfuppof! tn appofiti. rdatiui et 
antccedetis-r modi fignificandi. 

C^clogica. 

HBgumenta feu argumenfati 
ta ratio fignificatto c(l fubie? 
ctij in lo^t'ca .-finis ctem argucdovc 
ru T falfu pofTint iueniri 2 vnu ab al 
tero t)ifeerni.-^;incipia funt termi* 
nusppofmo. 

CE^erljctoiica. 

OBdoT pulcbiitudovcrboi^t c 
fubiectii in rt?et02ica.finis per 
verba o:dinataacpulcl?:amouerc 
voluntatc audientis ad alique fine 
oefideratuv-^imcipia funt foima 
matma:finis.oartcs funtqnq? fc5 
inuctio:t>ifpofitio:loquutio:memo 
riarxptonunciatio. 
CCum generalis fctentia !?abeat 
p:uicipiaetqucftiones ac rcgulas 
generates ad oes artest fcicnttasf 
•z ad quodUbetparticularecontctfi 
in ipis -z vnitate artisfiuefdentic 
reuclenf in artegnali fequWo p:o 
cefTumtpius ficut pticulare in fuo 
vniuerfali inquircdo bonitate-ma* 
gnitudine-zc t inquire do t)e ipo g 
vtrii /quid tje quo 7C>i ideo ipa ar© 
gJialiscfpccuiiil?iiano ttellcctuil 
quo relucct 7 appar^t oim fcibiUuj 
veritatcs. ^inis fcietiefpeculatiuc 
eftveritas/pjacticevero opus. 

C^icplicit introductojtumma* 
gne artis generalis rcuerendidimi 
t>octoiis illumfati magiftriSarmii 
di HuIUi ad omnes fciStiasvtilifii* 
muquodnuperrime m lucem p:o« 
dijt. 'Hnnot)fitminefimo.ccccc.]CV» 
t)ie ^Jro.^jcviii.mcnfis BpiiliSt 
UhaU lUviir puv^i^ 
;fnc pkffotiB ampliflimi magifhi 
illlatmuncli lulU rs \m^^f£a 
icraitectvlrtm quarucuncpar^ 
tium^rcientiaram ipfxns lulLaffccumjcei: 
clauiger J i ad cas aditurn facilioze pzcbce; 
antcbac nuRp arti inipiclfone cinuci lus co^ 
mcfidata: a pcrmaglftrum 36crnardum la 
Xainbcta^*' ^tt natk s 

climara, ^na cum ftguns fuo fitu ccccntcr 
tnrc]cri0 ^ totiu3opcri^ciiucleariui0.3ncer 
tia p:cterea cuilibcr parri/capitulo ct rubzu 
ic/tirulis ce annotanonibustadiccto indice 
alpbabcrico fiuc rcpcrtozio/fcntcntias clc# 
aiozc8coplcct€nte:ad folia rcmifltuo* 
^ Iptttn ^1 4iiv| i;i piiiiui;^!^ Laurcntii ThcobaldiCcnomaniTupcr do# 
xis huiusaitis A RaynnmdoLullio nulliiis 
linguc/nullius vcartis dfiilnitiis cxpcrtc cx# 
cogitate: ad Icctoicm cpigrammatum. 

Hie qiud incflis habct lector dccoctc libcUus; 

Sit tenuis qq.raiois achatis honos. 
Explicat hie: clan's que nomuidault athcnfs 

DoctoriunCcxemplaipallados omnc)choruf,' 
Qiiod iietp noftra/vctiis tncbiis nctp noiicrat etas: 

Calitiis xtherca LiiUius arte dcdi't. 
Qiiicquid Ariftotclcs:qiiicqiiid famofa pcpcndit 

G rxcia:rcx crefliis/foi, bona quicqui*d.habct, 
Ingcnio fiipcros facfli pcnetrauit ad axes: 

Et virtiitc mera grande peregit opus, 
Icaviis ima fuis freta fi temcrai ius alis 

Rafiflrct:gch'das tunc cccldifTet aquas, 
Et quia fydereas optauit cemcre fedes; 

Sole fequeftrata prccipitatur ope, 
Lullius ex niediis contorfit ad ima volatiii 

Ex celfifq^: vii um non tatnen equor habct; 
Inter hbronim cumulos dccoacCtrophaa 

Nam tcner)hoc fapias eh'gc lector opus, 

De opere concathcnatum Carmen. 
Myftica tangft opus/fed opus quod miftica tancrft 
G randc reponit onus/ fed onus quod grande reponitj 
Babica lata petit: vel opus quod miftica tangit« 

4w {Ji Jta raa TUTTT-KT au9i<y Tra^u ^i:^ia Mouffttff: 3n(Ic]caipbabcticu0« CT^rti^; magne generally i vltimc 
iRavmudi j-ullr>octo:w famofiflimi 
3Inda: /yipbabeticu0« 
^^^T^ iCcidcns quid fit vu 

accidcrieqIKoncs. fo.ii6 
"accididBpundpia. fo.74. 
'Bcddiaper reguU8.fb.74. 
ISicddie qlh'onc© g rlas 7 pitctp^. fo. it 
BctuG intrinfed "oiuimru rattomi. fo.4.7 
Sctuo quid fit. fo.87 

iXctio quid fit. foSi 

"hctionie qucftioncs fo.ii6 

Sgcnria •? oriftcria qd fignificct. fo.87 
laitcratibnis qucfhbnes. fo.119 

Smp}?ibolo0ia quid fit. fo.17 

•angclu0g©.t)cduau0. fo.55 

Jlngelus p i6.t)cductus. ff 

SngelUQ g ^.t)cducni0. fo.^f 

Snteccdctis z cofcquctis qfhoncs. fo.iio 
Spplicatio per t)iffimtiones. fo.7 8 

SppUcatio ad rcgulas. fo.78 

JElpplicatio per cuacuatlonc.^ft'gure. f.79 
5lppUcatlo p multi]plicarionc.4-.h0urc.7y 
^SlppUcatio mi]cri6i0 pncipio^ t r^. 79 
2lpplicatio nomen fubiectozum, ro.79 
tapplicario quid fit. fo.77 

tSpplicatio p impUdtiiteicpUdta, fo.77 
tapplicatio per abftractu 7 cocrctu.fo. 77 
tapplicarto per p:iina ftgura. fo.77 

Spplicatio per fcrJam ftgura. ro.77 
"Hpplicati'o ad terria ftgura. fo.77 

tapplicatio ad quarta ngurl. fo.7<j 

^plicati'o per tabuKim. fo.78 

Spplicatio ad centum fo:ma0. fo.79 
>^plicati6ie p:imc ftgure qfttones.fo.ii^- 
"Spplicationi'e fct5e figure qfh'onee. fo.ii4- 
SppliCdtiots ad cctufoimae qfh'6c6.f.ii4- 
^pplicatioie.^.T.+.ftgurcqnioce. fo.ii4- 
^ ppctitue nature oui'd fit. fo.8r 

Sppctirus namralie quelh'ones. fo.i 16 
Sppiei^enfio 1 copzetjenfio 4d Tint. fo.S7 
:Hritl?metica quid fit. fo.89 

Sriti?meti'cequcnioncs, fo.ui 

aftronomia quid fit. fo.89 

Bftronomiequen^oHee* fo.iii ■attracttbqufdfit 
Bttractibnis quertfoties.' 
Su.irida pcrpiinapiaoeducta, 
Suartda per regulas DCilucta. 
Buaricie qucOionee pe regulas. 

^litteraJS. 
KSoni'tario quenioncs. 
llSonitae per regulae t>cduct4. 

S>elitteraC 

9o^^^t Smcra S5.c t>.b. 
w^^ Camer a b.c.t.b. Camera b.t).t.b. 
Camera b.t).t.c. 
camera b.t).t.t>. 
camera b.t.b.c. 
camera b.t.b.t). 
camera b.t.c.t). 
camera c.t).t.b. 
Camera c.f. 
Camera e.g. 
Camera c.lj. 
Camera c.<. 
Camera C.U. 
Camera t).c. 
Camera t).f. 
Camera t).g. 
Camera D.l?. 
Camera t).t. 
Camera t).U. 
Camera e.f. 
Camera e.g. 
Camera e.^. 
Camera e.i. 
Camera e.U. 
Camera f.g. 
Camera f.l?. 
Camera f.i. 
Camera f.b. 
Camera g.l?. 
Camera g.t. 
Camera gU. 
Camera l?.<. 
Camera b.U. 
Camera (.h. 
Camera b.J?. 
iCamerabU, <; Camera b.ct.c. 
' Camera b.ct.r). B fo.St 

fo.117 

fo.7i 

codem 

fo.ni 

Fo.ii^ 
fo.57 

fo.TT 
fo.17, 

fo.iT 
fO.ITT 

fb.iS 
fo.iS 

fo.ig 
fo.iS 
fo.13 
fb.iS 
fo.iS 
fo.i5 
fb.ij 
fo.t| 
fo.ij 
fo.15 

fo.14. 
fo.14. 
fo.i4. 
fo.i4- 
fo.t4- 

f0.2+ 

fo.t^ 

fo.14. 
fO.2.4- 

fo.t^ 

fo.iV 

fo.iif 
fo.rf 
fo.rj 
fo.i$ 
fo.i^ 
fo.25 
fo.t5 
fo.if 
fo.i5 
fo.i<5 
fo.ii, 
fo.ix 

a IDeufi per rcgula Coedacbx^, fo.f i 

1&cu8pcrrcgulam©.t)cducm0 fo.5t 

^UQ per regulam t^.veducttts, fo.fi 

^cuo per rcgulam '^.x>c<iuctU6. fo.5t 

^U6 per niaioutatc t)ifcurfu0. fo.50 

^U6 per cqtialiratcm DiTcurfus. f 0.50 

^euo per mmontareni DiTcurfus. fo.50 

^U6 per pimcipia ocductue. fo.4-8 

^U6pcrbonitatcmt)cductU0. fo.4S 
^eus per magnitudinem t)ifcurfus.fo. 4-S 

Deue oifcurfue per etemitotem. fo.4-8 

^U6 per poreflatem Deductus. fo.48 

^eue per fapientiam t)eductU0. fo.4-8 

^eu6 per voluntatan t)eductU0. fo.4-8 
SJe^pregula iftrumctal-.tat; Difcurfu0.f.55 

BeuQ per regiila i6.t>cductU0. fo.ft 

. ^cue per regulam Ih.xycducms, fo.ft 

C^iP-Kitaoriticapacita© quid Tint, fo.87 ^eu©perre0ulam3).t)ircurfu0. fo.5? Camerab.lt.' 


fo.ii 


Camera CD. 


fo.ii 


Camera c.c. 


fo.ii 


Camera b.o. 


fo.ii 


Camera b.c. 


fo.ii 


Camera b.f. 


fo.ii 


Camera b.g. 


fo.ii 


Camera b.c. 


fo.p 


Camera CD .t.c. 


fo.;9 


Camera c.r>.t.X). 


fo.iy 


Camera c.t.b.c 


fo.ip 


Camera c.t.b.D. 


fo.2.9 


Camera ct.c.D. 


fo.19 


Camera t>.t .b.c 


fo.ip 


Camera o.t.b.t). 


fo.ip 


Camera t).t.c.t). 


fo.19 


Camera t.b.c.t>. 


fo.r9 C ipacitati© 2 incapacitati0 qflioe©. f.uo 
Ci^anra© per p:inciptaT>educta fo.70 
Ci?arua0 per regula© t)ediicta fo ~o 
Cr?uritat; qflioeo p piiclpia 1 rEa0.fo.1op 
Celunt per regulao Deductum fo.51 

Cclum per pzincipia t)cductu fo.55 

Celum per regulam Ct>eductum fo.57 
Cognttio t allaciarum. fo. 2-7 

Colons z colozari qflionco. fo.118 

Compofitio quid fit. fo.go 

Comporitioniequcflione©. fo.u6 

Copzcljcnfio T appiel^cl'io quid ftnt. fo.8 7 
Copzel^cliois 1 appl^cfionio qftioe©. f.uo 
Confctenria quid lit. fo.94- 

Confcientte quefHone©. fo. iii 

Concoidan'a per puncipiatjeducta.fo. 34. 
Coucojclamia per regula© t)educta.fo.4.i 
Confilii -z coiifuirt queaione©. fb. i is> 
CoRtrarictas per regula© t)€ducta. fo.43 
Contrasieta© per pzindpia Deduct3.fo.54. 
Coiruptio T generatio quid fint. fo.87 
Coipoziequcftione©. fo.118 

Circuit queflioie©. fo.118 

©elittera.^. 

\pp^\ /Sccprioni© ct Deceptf quefHo;^ 

r S^^ 1 ^®* fo.iio 

L ^^Jpeclarotioni© ett>eclarati que:^ 

^criuationi© queRione©. fo.i 18 

pm& ga reQiM ^^.^ifcuHiw* fo.}o ^^pregulamodaU'tatieDifcurfu©. fo.5? 
Beuc per virtutem Deductus. fo.4P 
E>eu©perveritatemDeductu©, fo.4-S> 
S)eu©perglo:iamDeductu©. fo.49 

©eueperDiffereiitiamDcductu©. fo.4-9 
2>cu0 per conco:dantia Dcductu©. fo.'4S) 
Beue per contrar(etateniDcductU0. fo.50 
©eu©perp:incipfumDeducru0. fo.50 
©eu© per medium Dlfcurfu©* fo.50 

^eusperftnemDifcurfu©. fo.50 

©itferentia per rcgula© Deducta. fo.4-i 
©Ifferemia per pnncipia Dcducta . fo.5 } 
E^iffufioni© qucftionee. fo.117 

Bigeftionioquefrione©. fo.nT" 

©ifpofitioni© z Difpofiti qucrtionc©. fo.ii9 
E^octrina quid fit. fo.iij 

^uratio Deducts per piincipia. fo.51 

SDelitterajC. 

^^W ": Tlemeiitatiua per regulas bcdu^ 

J2^i eta folio.64- 

"^^ ^lementariue quefltone© per re 

^w^S«lJ gula©t piidpia Difcurfe.f.io<y 

l6nti©inpotenti3quefhone6. fo.117 

iSmita© quid lif . fo.79 

f»:lencl^ifallada fo.i8 

fgqualita© per pjindpia teducta. fo.56 

l£qualita© perrcgulaoDeducta. fo.45 

Cflt^utia quid eft. fo.79 

^flentie qucftione©. fo.ii 5 

l^ternitaopcrrcjgulaot^eductaM fo.38 $Bvl(\entiii et agentfa qufd nnt 
(gpflentie ct agenttt*quenionc0 
l^jCpuUionls quefhoncs. 

©clitteraf. 
tlllada fc)5m:plurc8 fnterroga^ 
tioncs. fo.i9 

^aUactacontradictionfe. fo.i9 
Blpbabcticu^. 

fo.87 (6ulagp:{ncipfat>cducta. fo.7t 

fo.uo t6ulapericgula6t>educta. fceotiera 

fo.117 0nlc quefhoncs per rcgulac. fo.iii 

(Sratieetgrartariqflioes. fo.119 

©elitteral&. 

^^ Bbitus queflfoncs. »i 5allada equiuocationie. fo.ty 
^Fallada compofitioms. fo.i7 

f allada t>iuifionie. fo.zS 

fallacia accenms. fo.iS 

f alUcta rtgure oictionfe. fo.28 

^allacta c;ctra t)fcrtonemA fo.28 

'allacia accidentia fo. 28 

allada fcT5m quid et fimplidter. fo.28 
Jallada fct5m ignoiantiam elencl?i.; fo.28 
Jallaciapetm'onie piincipij. fo.28 

fallaciaconfcqucntie. fo.29 

jf a llada fc6m no canfam vt caufa, fo.29 
^alladarumcognttio. fo.27 

if alfitas per pu'ndpia tjeducta. fo.j6 
ifairitaepcrregulaot^edurta. fo.76 

$^alfitatl0 p piidpta z regtas qdioec.fo.ii^ 
fantafmansqueflionee. fo.n7 

figure qucfliones. fo.ii 

tmis per re^lae t>eductU6. fo.+4- 

f inie per piindpia oeductiis. fo.55 

fides ppzindpiaDcdnaa. fo.6S 

fidee per regulas Deducta. fo.ibide5 
^idci qflioes p piicipta z regulas. fo.109 
yo:titudo per piincfpia Deducta. ifo.57 
foititudoperregulas'oeducta. fo.67 
fo2timdis qlh'ocs p piidpia 1 regljas.f.io8 
fortune z f oztunati qftionee. fo.i 19 

f ojma quid eft. fo.80 

jozmequefti'ones. fo.!i5 

DcUtteracS. 
i^Kammatica quid fit. fo.9o 
(6:ammatice qlhoneo. fo.12 1 
fSenus quid fit. fo.80 

^£A (generis quefhoes. ifo.ii 5 
^eScomctria quid fit. fo.88 

Seomctriequeftiones. . fo.121 

Seneratio -r cozruptio qd fmt. ^ fo.87 
^encrationis/cozruptionts et pzmattonis 

quefliones. 

Slozla p^ rcgulas t)cducta. 
Jloiia per pzincipia Dcducta. 

^Ifeabitusquidfit. 
lfe>abituario quid fit. 
Ifeomo e rcgulas x>cdttct^. fo.iK? 
fo.8i 

fo.5$ 
fo.7i: 
Ifeo cu minozitatc patietie c i giculo. 
feonoz qd fitt "6 Ijonozatc -r l^onozato.f.ST 
Ifeonozis et Ijonozati qfrioncs. fo.no 
E>elittera5. 
ri©ee quefliones. fo.117 

"• 5ndiuiduitas quid fit. fo.so 
: ^Indiuiduit^itts qflices. fo.ii^ 

fnfinitas t^iuinaru r6nii.fo.4"'7 
nftnitas 9ctuu3 r>iuin3rmn ra^ 
iionum. fo.+7 

5nftni tatis quefliones. fo.i 19 

3lmaginatioqutd fit. fo.59 

'ilntaginatiop regulastJcducta. fo.59 
'i5mmobilitas quid fit. fo.82» 

'iJufticie qflices p pzicipia t regul36.fo.107 
'iinuidia p ptinciptaceducta. fo.7$ 

3Inuidiap^r rcgulas t»educta. fo.75r 
'^nuldie qflioncs per pzindpia. fo.i u 
'jjnconflantia p pzindpia t)educta. fo.7(J 
5nconfiantia p rcgulas "ocducta. fo.7<S 
3irtc6fiatie qflioesp pzidpia t regfas.f.i 14- 
^ra per pzincipia. fo.7 $ 

'^ra per rcgulas t)educta. fo.7 5? 

'Jlrcquefhoes p pzicipia 1 rcgulas. fo.iij 
5 nuetio qd fit: -r t)e inucto. fo.S7 

3Jnt3ctiomediozum. fo.2^ 

Jnuetionis z imicti qfhoncs. fo.120 

5nfhnaus quid fit. fo.8t 

'Jnfiinctus nature quedioncs. fo.ii5 
5nuefKgatio t)iuiiiarii cignitatii. fo.4-^ 
§us quid fit. ifo.9t 

5uri6 quefiioncs. fo.ui 

5ufhcia per pzincipia beducta. fo.6$, 
^uflicia per rcgulas Deducta. fo.6<S 

©clittcra Tl, 
fBcuQ quid fit. 
*/^ Tloci quefhoncs. 
i^Xogica quid fit. 
siTlogicequeflionee. 2(u| fo.St 
fo.i 15. 
fo.90 
fo.ui TlmcecineiHonee: fo.iiS 

Tlururiaperpimcipfatocducta. fo.yj 
2tu;curiapcrrcgulaoDcducta. fo.75 

2tu;curic qucfliot^ per rcgulas. fo.iu 
©elittcraZP. 
^'Sgnltudo i? rcgtas t)cducta.f.?7 
q'ZC^gnitudoDeductaperpMna:; 

K :Y^^xOaioiitiiQ TJducta p p:idpia.f.3 ^ 

Xl^aioiitae per re^ulac oeducta. 

ID.iion'tas per puncipia oeducta. 

OlDinoutac per regulas ocducta. 

iDatcriaqmdcfl. 

2Dareriequcntonc0. 

XDercantia quid fit. 

XUercature qucfliones, 

XDcdicinaqu^dfit. 

iucdicmc qucfh'ones. 

ZDediu r)educrtl p pnndpfa. 

3QQediu per reguLi© Deductum. 

XOemoih per regulasDcducta. 

IDiUria quid fit. 

jQCilin'equcliones. 

a£Dilerico:die queftiones. 

XCirtio piinapio:umet regularum 

ZDodu6p:obandL 

TJOodUQViicendi. 

atDonflruoi itan's quefWoncc. 

SQDozalirae quid fit. 

ZPojalitans qucllionee. 

XOotUQ quid fit. 

ZDotue imniobilitatie quefliotics. 
!©icrtu quid fit. . fo;87f 

fDiatioquidrir. fo.sjj 

(0:anom6qnione0, fo.u$ 
t^jdiatdis-tozdiartqnioee.f.iiij 

Dc littera •^. 
Btictia p ^ndpia ocduaa. fo.71 
"^atientic quel tionea per piindi y ^^i ^'^ *^ regulas. 
^^'' V •^alTio quid fit. fo.iio 

fo.81 

fo.iis 

fo.117 

fo.5>+ 
fo.iij 
fo,li9 ?'ti *09nion{6 c^ueHiones 
f ^x •^lenirudimsqueniones. 

f c "fencdicatio quid fit. 

to.Si -^jedicatioisqflioec. 
ro.iKS -^jedeflinationis queflioncs. 

ro.95 •^erfectionieetpeifectiqueflioncs. fo.119 
ro.ur •^rcxpUcitiiTtmplidtiiqueftioee. to.ii+ 

to.pt -j^erabftractuTcocrctiiqliioncij. fo.ii4- 
ro.ui -{^tctaeppiindpiaDeducta. fo.71 

f^l *&iit-J6pf^r<^0"'36t)cducta. fo.coc:c 
ro.++ -^jetati qftioco p pneipia ? regulae. fo.iio 

to. a -^ijiiofopbia quid fit. fo.88 

ro.95 -^i^iiofopljiequeflioee. fo.ui 

ro.iir -^i^nctpiiiperpunapiaDeductii. fo.54. 
fo.iiy •^jincipiumpenegulasoeductum. fo.+i, fo.?o ^ji'ndpia per reguUe Dcducta. 

ro.'i7 -j^olitica quid fit. 

ro.i9 •^liticequeniones. 

to.rS -jisnopuctao quid fit. 

ro.91 •Js>2op:ietati0quefiione6. 

fo.u I -^oteftas per regulae oeducta. 

fo.Si -^otcntia quid fit. 

ro.ii5 -^tctte obiecti 1 actus qnionce. Civ^-^V rL r o J^ . ;. ; "^ •porcneopieCTizacrusquioncs. 

mid^ an fit etem'^TXJeternitatemudt.f.17 -^mdentia per puncipia r>ediicta. 
mj tipUcatio quartefigure. fo.2(J -^iudentiaperrcgulasoeducta. 

ZDultipltcatiopluriumrationum. *^"»'^ Jv-.^r... r a, .„-?„.;..„■ 

ZDulica quid fit. 
ZPufice quell ione0. 

Delitterra*H. 
l&.'^^tQl ^tura quid fit. 
>y //^u 'Raturequeftidee. 

|/!'nauigatioquid lit. 

^V'llauigarioie qucftionce. fo.ur 
•necefTiratio •: necelTf tati qfh'onec. fo.i 19 
Tlonumfuuitctijquod eft Demflrumctali^ 
tatequidcfi:-: quotfpcdce l?abet.fo.65. 
TJoaitntio quenionec. fo.117 

*Houc iuokctoixx qilionee. fo.ioj 

B>e littera (j^. fo.57 
fo.9I * 
fo.iii.'i 
fo.Soii^i 
fo.115: 1 
fo.?9 5 

fo.87 S 

fo.uo 5 

fo.66 i 

f0.6<y ^ 

a' 
fo.2.6 -^judctie qitiones p pncipta-j rcgEis. f.«07 
ro.89 -j^uicljntudimsqueftionee. ' 

to.ii •j^unacitatiequeiliones. 

•^luralitae quid fit. 

•^luralitatto quelltonec. 

S)e littera fS. 

PUalitas quid fit. 
IjQualitatiG queflioncs. 
[tQuantitao quid fit. 
fo.80 
fo.ii^ 
fe.95 fo.117 B 
fo.iiS IS 
fb.7S>. / 
fo.115 L 

fo.81 5( 

fo.116 Be 

fo.8i ?ii 

_ flSuantitaticquenionea. fo,ii6 * 

igucfliooctauaDelocog^.fignata. to.7 w 
t!2ueftionc8t>eangelopregula6. fo.iof ^ 
fiiiueniocc t)e t»eo p regular faae. fo.iof & 
iSaueftioco DC l?oic per regulae. fo.io4^ .A aipbabct{cu0. uefHoncs pifmc colfinc 15X.^.X.f.97 
., uc"ioucefct5ccolunccT).e.t. fo.98 
9 l^efti'oncc tcrtic colnne t).e.f.t. fo.98 
|.ucfWonc0 quarte colunc c.f.g.t. fo.99 
.ue^foneoquintc figure f.g.lj.t. fo/oo 
.ucfuoncs fcicre colunc g.tp.i.t. fo.ioo 
ucHionee fcptime colunc l^.i.U.t. fo.ioi 
ucftioncs cuocatioie tcrrtc figure, fo.ioi 
.ucHlonce imagindriuc g rcgulas •: pu'nct 
piaDtfcurfe. fo.105 

iucnioea fcnfua p regulas ^iTcurfu fo.iof 
lucHioce quartcngurc. fo.iot 

lucHioc© mijctiom© pundpiozum 7 regu^ 
la rum. fo.ioi 

lucfh'oDeangclo. * fo.105 

tucriDDequjrcquefit fo.5 

lueflio DC cclo per pna'pia. fo.io-i- 

lueflio DC celo per rcgulae facta, fo. lof 
DclirtcraB. 
^ceprio quid fit. 
:aegimc pncipts qd fit. 
Begiminio qHioes. 
Bcccpn'oie qOionee. 
'Su^gula g. cgulal?. 

egula ^.Deiftrumctalitatc 

.cguU modaUtatie fignata g U. 

.egula b. 

^egulac 

icgulao. 

^cgulaf. 

;egulc l?uiU6 artis t)cccm. 

U:Utt'o quid fir. 

tch tionis quelh'onee. 

tijetoiica quid fit. 

vl?cto:ice quefiioncs. 

, — ^ ©clittcraB. 

^^ Bpictiapregui36Dcducta. 

^ J Bapicna xjcoucta g ^ndpia. 

5elitiua pvT rcguUfi Deduct.?. 

5crinu.j pvT^n'ncipiaDeducta 

i>igini.c^tKisque iocs. 

3imilitudo quid fit 1 ^ alTimilato 

pimiu'fudmie z fimilatiquioee. 

rimpliataequtdlit. 
)l 3i.-npiiatati6quenionc0 
pitue quid fit fo.81 

fo.pt 

fo.iii 

fo.117 

fo.7 

fp.7 

fo.8 

fo.7 

fo.5 

fo.6 

io.6 

fo.6 

fo.5 

fo.8i 

fo.n<y 

fo.SS 

fo.iii 

fo.?9 
fo.U 
fo.6 1 

fo.di 
fo.117 

to.87 

fo.uo 

fo.So 

fo.ir5 

fo.8i 
pt'at)iTcurfum. •, fo.57 

Bubiectum octautim tseelcmclitat^ua per 
p2tncttiaT»cductum. fo.?^ 

<3ubicctu pmu qtJ c ;5 ^otquoti(mdaf.t.+6? 
•Bubiectu (ircundum Dc angclo per pn'ncfc 
pta t>cducto. fo.5+ 

Bubfientia quid fit. fo.si 

iSubfTantiequcfiioncs , fo.115 

Bupcrbi'a per p:incipia t)cducta. fo.7 j 
Buperbia per rcgulas Deducta fo.7 5 
Superbiequefiioncepregulas fo.iir 
iSupcrbie quefhoee perpnnci'pia fo.iii 
Bpcc per regulae neducta fo.70 

Spci ^flioee p p:mc<pia ct rcgulae. fo.ioi 
Spcdes quid lit fo.80. 

jBpedeiqucfiiocs fo.115 

^peculiqucOioncs - ' fo.iis 

©cUtteraX. 
i35lann^ubftannatioi6 ttranfiub? 
I ftantiatiqucfh'ones fo.119 
^emperantia cpimdpia t)edit 
«> ^^, cf^* fo.57 

il sr - ' ^-fc fCemperantia per rcgulas oedu 
eta. _ fo.^T 

^cpcratic qflioes g pudpia 1 regfae.f.ios 
tCcmpuo quid fit. fo.8t 

Xcmpon'squcftioncs. fo.nS 

S^f^eologia quid fit. fo.88 

'2;,l?colo&icqueniocs fo.uo 

Xrianguli quefiioncs. fo, i tS 

S)cltrtcraH. 
-— ^gctatiua per regular t)cducta. 
; folio. 65 

Hegttatiuc quefttones per rcgu:> 
I lafotpimdpia. fo.iii 

^gctatiiia perpiincipia oedu^ 
eta. fo.5i 

^gctattua g rcgulas t)cducta. fo.<y2. 
^i tus g regular T5educta. fo.+o 

^irrus3 Dcd ucta g pu'ndpia. fo. ? r. 

^irturumr virioiuniql tides, fo.107 
Veritas per rcgulas Dcducta. fo.4-i 

Uoliitasg rcgulas Dcaucta. fo.4-0 

Voluntas oeductagpundpia. fo.^t 

^mb:equv;nionc6. f 0.118 

^riras quid lit. fo.7^ 
5ttbiectaqu4rtuq^enr)cl2om(ncepnnd 551^313 %%rmilt£* 
rKKe ifta magnatgencrali^ tvltinia:Icq)ti futt a :6ci 
to iRavmundo.%ugduni foper if^bodanuimefc no 
I uemb:id.Snno v>om\nu^,cccv.£t finita'ab ipfo in 
'ctuttatcilStrana inmonaftcriorancti.^ominici ad 
laadcm ctbono:c ocirmenfe martii'.2lnno DominL!^.cccviif« 
ificarnationi0 oomini noftri icfu cb:i(li: a fit ei commendata et 
^eatcvirgim]S@ariematrieiu9 H^^/^IB. AD BEATVM R/. yMVNDVM 
tVLL.ORATIVNGVLA. , 

Ad tc tnarty i-li palmam rcmundc gcrentcm 
Confiigio: dentes in tc confrmgc caninos: 
Et tiiamortali patcfacta fcicntia cuncto 
Dcfliiatmtotiim vcrc fons limpidus orbcm 
Doctrine:patcat:latuit nimis abdi'ta mundo* C^^nfcHptto artie magne a 75catolkip 
mundo ^..ulLedita. 

C29CU0 cum tua fumma perfectionc:ind/ 
pie ars^eneralts vlrima*. 1p:obcmium» fo.j. 
JnteWc- 

ue mag" 

Oflftlt 111 

pmioe $ 
ti fcictia. »?ec fcld 
d alias e 
;euia, •/ i:incipia 

UIU8 df: 

9 8ene= 
slid. 3lluminatiooct02i8ma 
giftri laatmundi lulU 
are masna/gcneralis i: 
vinma^ 

^0 

itttamul 
Itasar; 
tee feci; 
musgc 
ncrales 
ipfasvo 
lum'cla 
nue ejc= 
planare 
p iftatn 
yqua vo= 
camu9 vltimani/quia &e cetcfo no p:o; 
ponimue aliam faccrc / ipfam quidem 
c)c alije compilamue:-: aliqua noua c%' 
pltcitc addiniue.ff diuoniam intellect" 
l^uman^cft longc magis iiiopinioneq^ 
m fcictia conRitutu9:q: quelibet fciftia 
Ijabctfua mincipia jtptia/'ZDiuerfa a 
piincipM9 aiiarii fcicntiaru:idcirco recj 
rit 1 apperit mtellcctue q* fit vna fcicn 
tia gcncralie ad oce fcicntias/'Z l?oc cii 
fui9 puncipij9 gcrtcralib'/in quib' ^n-- 
cipia aliaruifcicntiarum particularius 
ftnt miplicita t contcnta ficut particu= 
lar c m vniucrfali .€t ratio t^uiue eft/vt 
cum ipfis piincipijs alia p:incipia Tub; 
altcrnata imt/t o:dinata/'Z etia rcgula 
ta:vt intcllectua in ipQe) fcicntt|e quie= 
feat per verij mtcUigerc/'Z ab opmioni 
bus erronets fit rcmotus ac plongat'. 
CPer l^anc quide fcienttatpoiTunt alic 
fctentie perfacilc acqn.-pnncipia cnim 
particularia in gcneralibusljuius art^' 
rcluccnt lapparcntitifltame pnncipia 
particularia applicentur ptincipijs liu 
lus artis/ficut pars appluaf fuo toti. 
fl^&:iticipia i^roljui'artis.runtljcc.So 
nita0.3aDagnitudo jgternitas fiuc Oura 
tio."poteftae.Sapientia.CJol(jta9.Uir; 
tus.Ueritas.filoiia.JDifrercntia.Con; 
co:d3tia.(rontTarieta6."P«ncipiu.2X)e= 
dium.^fmie.ZDaiotitas . £qualita0/ct 
minotitae.CCt oicunf generaliatquia 
omnesbonitatcs aiiarii fcientiaru3ad 
rna bonitate gcneralcm funt applicssbi 
Ics.jEudem Duo oe omnibus magnuus 
dtniDusrad vna magnitudmem genera 
li^tfuoecoftmiliUud alQsifuomcdo biccndum.C^mpliitsqmde fjccfdcti; QuareS 
ti3gencraU9potc(lnuncupari:q:que; fcia gene= 
ftiones generates l^abet ad oincs alias rali8«vot« 
queftioncs/quccijqj fint/applicabilca. tur, 
<Dmnes em m iftis implicantur.? funt 
l?e/rc3.Utrum fit.<Umd cft.iDc quo eft 
.<nuare eft.Guarti cfl.Quale efl.(Qu35 
' do cfl.Ubi eft.Quomodo eft.-z Cii quo 
eft.£t funt Decern :vt apparct numeral 
ti.CiJtemarsifta eft gcncralis ratioc 
mi)ctioniop:incipiozii'zrcgiilaru3 qua - 
l?abct:vt infcri^ patcbit./iain fuut x>' 
pofitio i comuni lumpta/ eft gcneralia 
ad oce pzopofitionesrfic fuo modo ifla 
puncipia copofita/ m comuni fumpta: 
funtgencraiiaadoia pimcipia, parti- 
cularia copofita.^lScdvtbubiujemo i^otabn. ' 
ucatur:bico q' omia alia ptmcipia funt 
particularia refpectu iftouim ptmcipio 
rum l?uiu6 artis .ficut bomtas magna/ 
q eft c6pofita:efl cois qde5 ad bonitate 
•petri 1 & uiUelmi/'Z cqui/« fic Dc alijs. 

CiDcbiuifioncljuius artis. JDiuilio 

CZDiuiditur ars irtain.)ciij.partC8:fc3/ bm^artis 
aipl?abetum.5rigura8. n^iffmitiones. 
"Reguias.lCabulain. £uacuattonc tcr= 
tie ftgurc.il.niUiplicatiDnem quartc fii 
gurc.jODijctionem.nouem fubiecta,ap 
plicationcm. (liuefliones. jpabituatio= 
nem.jCtmodum oocendi/ 

Tp)nmapar8p:incipa^ 
li0t>caipbabeto^ 

lpbabctU5»a?S? 

I'ltoijuius artisreft i^jm'oBis, 
I iflud. 

iCl£>:rignific9tbo; £jtporitio 
initatc.JDifferctia. alpljabeti 
iUtruni.2Deum.3u 
fticia:£t auaricia. 
CC:fignificataJa 
gnitudmc. Concoj 

datia.auid.Bngelu.-piudctia.Ctguia, 

C D:figmftcat ctcrmtatc fiuc t»uratio= 

nem.Contrarietatc. 2De quo. Celu-ifW 

titudinem.Ct lu)curtam. 

Cf£:rigmftc3t poteflatem.'PtiRcipiui. 

<Quarc.l?>ominc.'C:cpcratia.£tfupbia. 

t] jlr figmficat fapictiam.iljediu.diua^ 

\um.3maginationc.5fide.£tacidaim. 

C5:rigmftcatvolumatc.5rincm.Quai 

le.Senfitiua.Speni.Ct inuidiam. 

<lT9:figmficat virtutcm. aDaioatatcj. 

(Liuado.Uegetatiua.Cljaritatc.Ctira. 

C3.:fisniftcatveritate3.£ci»alitatem. 

UDi,glemcwi(Ha.'Pa«33.etnicdaciQ. J rrnytUvrwr p^tinrvtnv^ Secundapard Cltngnificdt s!<n{3.)!t)mo:itat2.<nuo 
modo 1 ca qno.^nftrumetatiua. ficta 

OotI* tati.£tmcon(lantia.Cj(9oc^o aip[?a: 
t>etO:co:detenu8opo:tct fctretq: fi non: 
srtiila mirtimc potent vti ifta arte ftue 

Ott&re t$ ^P^^'" p:acttcarc.C[£t cil pofita I20C al pl?abctfiinl?ac9rt«vtfiipfum Hgttlfic alpl?abes 
ccntnr pzmcipia/^ qucftiortce l^ui" ar; tu itiftiti»s 
ii£i/iC3qiiciiiipfi9c6tmcn!/'Z ad^po tumfltf 
fitum adducatur id Oc quo qncritur: 
vtmtcUcctud fUTCrud/tcertud/ctnon 
Dubitattuud. 0c6a pars pzincipalis butus operis:que cfl t>c 
Sismex% pmo x>c pzima ftgura per atfignificataf ^PRJMA.-FIG^7RA.' 
Bcfifiurfe; Qttdttuot 
figure. 

IDcpiima 
figura / q: 
cftcircuU 
ris. fo.it. 
Circula; 
tio ptinte 
figure ad 
(id pded. KdttlfC flint" "««ie.C5ttiftaffstiraMitt|)Ucaneofa/ 

•'*'** iMin. ncutqu9doDicttur:oeu6eftbonu8/tTwi5 

quattuot: vt patct finuo/etemua/i itatiereUquieJancel" 

in pfcntt pagfna. eftlJonus/nugnf/Ourabilie:^ rcUqua, 

^U{MDa figura efl ^uaruia no ell bona/fed tnalar'Z Tu oe 

eefignata per art alije fuo modo.clhLfiSttra ifta.cogna: 

eflcircuiane/Dim; ftutittir^ptiepaJTionce/i app:op:tatc 

fa tn noucm camc= epftentce inter fubicctO t pxcdicatutn. 

rae.^tt^mmaqui: l^zopne/ncutoeuacllbonna/magnue/ "paflToftcfl 

dem canjeraiconfi i l?umfmodtd;t angelue qui babct in'- pwptie, 

fHt»!mfccundaifroC:ificDc alija.gt uatambomtStem/magnuudmcm'r (Is 

bKiturcircnIari0:qtfubicciu3mut3tur tniliii.SpiMopjiatc/ruutangeUjemal' *p3(Tionc« 

it^picdicatu 1 ccoriucrfo:vt cu oicif :bo qui l?-ibccmJltd§apptopttatam:etboc dPp;9PU9 

nitaemasia/magmtudo bona.magm-. mojalitcr.gtficocignciqm babet oos U. 

tudo eternd:£tcrnita9 magna.Dc' bo nam \ magnain fitcuate per icrraj.ijt 

nu6:bomt0 oc'.t fu oc alMeifiio niodo. l?oino moialitcr:bonam z magnam ptii 

CC*pcr talcm circulatioti^ quidem potes dcntiam/iufticia/z fic oc cetcn».C5fi= futsbile 

ru artifta coguofcere ea q couertuntur/ gurarii quidc iftam Debet anifta buiua n'^uftS 

1 ea que non comtertu:ur:ricut Ocua eft artis Ijabituarc i imagiriari:'r ad 4)po= bui'-artiff 

bonue/'Z ljuiufmodi:que poflbnt couer fitum appUcare/Pm ea .queoi)ciniU8 oc 

ti.i^Otiautem bcus i angclua conucr; ipfa.vt intcUcaus per ipfam vcritateo 

tunturmccp bonitaa i angclu8:nc(p,fud attingere polTit:-! l?oc vere t rcaliter. 
bonita« t magnuudc:« ftc be alt^a tcr: Cif mit e;cpofitio p;ime figure. ' 

Scquiturfccundafisttrdpcr2::rignificata« ^ij^ (?<• (pfrvUM JiT^ Avmrvt^^ ni^^poifjf. Jtifc^viU t^ 


^O^AITGVRA 
lit 


4 

is 'i>', i^i^ 


ry\/,7C-i rh" SDefiguris.' fo.«|. ra tri§0us 
laria. 
Cconda fistira:c(tDc trib» 

trianguUe-.fc? dc Oiffaetia: 

coco:clantta % cotr^inetatc: 

vt apparct iw ipa.C;StH«3 

iQifci^agwjangulum Differemic:fcribu 

tur fenfuaTc -z rctifuale/fertfualc -z intel- 

Iectualc:intcllectu3le i intcUcctiiale.£t 

fic De anguUs cocozdatie x contmrieta- 

ti8;ad figniftcandam Differentia que eft 

inter ff rtrualc % fcnfuale:ficut inter rnd 

cozpu9 % aliud.fit mter fcnfuale % mtel 

Icctuale/Qcut inter cotpust aniniam: 

t inter intellectuale x itellectualerricut 

. - inter cteu-zanselO.fii lie DC concowlan; 

*^ J tia X contrarietate.dS ^ angiilft pn = 

^,^opi] fcripta funf.caufa/igtitae t tcpue. 

. •per<auram:p:incipiafubftantialia II- 

*^" gniftcanfrquc funt ptmcipia/ effictens/ 

fojmale/matcrialc/finale. "Pcr quatita 

tem-z tcnjpiie:rigniftcatur pnnapta ac; 

<idcntalia/ricui funt nouem piedicame 

ta CLSupta angulii med^ fcripta funt/ 

coniunctio/mefuratio x cjctremitas/ad 

figniftcandu tree fpcamcdij-.vcluti me 

diflpiunrtiois/mefurgtioie x eictremita 

ti94Dediiii>tunctioni8:£tt ficut clan" q 

t)uo0 poflespiunsit.aDediumcrul-atio, 

ntetert ficut centra quod equaliter c%{- 

ftit in medio circuli.iBedm cjctremita: 

tifccft ficut linea in medio ouoj? puncto 

1Crcdfbc= ru3.<][;g5up:aanguliifini6 fcripta flint: 

«icfl fitiifl termmationis/piiuationis ^ caufe ftna 

•i*p iuMP. i,9:9d&enotandua' funt tree rpccieofis 

nis.gfl em ftnie terminatioisM'icut ter= 

mfnu0 regni vel campi.3te efl ftnie pti- 

U3tioni8:ricut mow que ftnit vitam.Ct 

cfl finis C9ufali0:riciit oeusqui eft finis 

^^^^^^^caufa omniiirerum.CISupza angulii 

y/ >*^ maioiitatis-.t ricoeanguliSTquaUtatia" 

fT^ t minozitatie fcripta funt:mter fubfla- 

tia X fubftantia:ad fisniftcandu3 q' vna 

fubflantta efl maiot alia.Ticut fubflatia 

l?omini0q maiot cfl in bonitatc vel vir= 

tute ^ lapidis fubflantia.ctjte} inter 

fubflantia x accidenstad figntftcadti q> ^r ^Ifrfij -f nrr funt cquilia per cjctenfloncm x fupcrfts 
ciem.Ci;ansulu9 viridie qui efl oe t)iffe .-angulut 
rentta/concoulantta'z contrarietatc:efl viridie, 
generalis ad ola./iam qmcquid efl:vel 
cfl in tiifferentia/aut concotdatia/vclco 
trariet^tc.g n ipfo autem tnangulo dc= .1 r . 
quid efl:impllcitum eu.tDitfcrentia tas '■ yyi/»lAi^r\7in— 
men eft gcncralio: (jp cocotdatia x ptra " -' 
rietas.'plurcGcnimrespolTuntefTe bif 1 

fcrentSe qp concoidantea x contrarians 
tes.Sicut -petrus x ajartinua qui bif= I 

ferunt:'! fpecic conueKiiit/f3 motib' co= 
trarijfunt:vnu0emiullue:alm8i^oin= ./r - ' 
luflus.-z fic De alije fuo modo . C.©iffc= '^^u^' yt'rt^ '^vw 
rentiai^ocaufaeflpliiralitatielTs cocot /'^'i,/Uw^p»ftr 
dantia vnitatis.auonia ficut oifferens -iT -^ r....^;^ 
tia biflinguit inter vnu x aiiu:fic concoi C'^''^^^"/*'**'*^ 
dantia componit pluree res in vnii.Co v ry^^yi'hf 
trarict^saute co;runipiti oinbIutt.jet 
ideo ficut triangulusvindisconfiftititi' r .' 

fubiectonaturaliter:fi c intellectue nio: : »rK'»ii**tiV(^'/'^^" 

raliter efl&ifcurfiuue:DnTingueifido7e5s /Vtvvif / 
cozdando/oefcendcndo 1 afcendendo/o -' 
tres fpecies t>ifferetie/conco:d.itic « co^ 
trarietatis que fupiadicte funt.gtide* 
intellectuscum Differentia ftmpluitcr 
efl generalie obiecti.fit fic De concotdas 
tia^contrarietate.J; 
felt fe per fcalam in 1 :ti.£tficDeconcotdas \ ^ ^ ^ ^ 
. fed quando contra- - ^> ' ^ I** - (^/r»/*< 
itribu9l{J?Wbusco= j*'^C' '«^^*" i^ llitutam/no efl omnmo gcneralis/nccp 
omninofpecialis .^icut quandobicif:] 
bifferentia eft inter fcnfuale x fenfualer 
X. reliqua:r3 quando Defcendit ad indiut 
dua motaliter efl omnino particularis, • 

a'Criangulus rubeustqui efl be ptincis ' . . 
o/mcdio X fine/efl gencralis ad oiftia: ?^"^,S5' 
quia omnia continct in re:cu5 quiccjd fit ^^ riwc. 
vel eft in ^ncipio/medio/vel fine.Ctcicc 
tra iflos tres terminos.nullficns'c^po: 
tefl.lizinct '" "'^ " ' 

cntia funT t%^u Cr f-f^^ «»»n vniuerrale:iji^>vpii»vui» «w% ■uvvaiiiti'i'^ ' a ft 
te nequatg elTc pottin fe feabetts ptincu > t*nfnt^^rt4%'iU'- 
piantc/pzmcipiatum'Z pzincipiarcjftaj ^»><*W»%m //.r 
„ ficut naturacaliditatis no potcflencfis <5 

fubftatia cfl maio: acadete:veluti fub;/J necaicfactiuo/calefactibilitcalcfaccrc. 

flatia Ijominis que maioz cfl § fua qua SBU. natura pzincipi^ abfcp natura triu$ 
" pzedictozuminimeefrepotcft.Ctficars 

tifla Debet cognofccre l?cc tria in punci 
piovniucrfalu.eoquod De fua effentia 
funt caufaliter p pptias pafTiones fubs; 
iccti.occafionaliter i^po no:nam mozali: 


tia*fubftantiacftcqualita6/ficutl?o= teracquifitefunt.Caufaliaquidem on .f A»»^'^u>f,-*h'vt* 
mox lapis qui equales funt in generc '^cipt3/t»icuntnece(Titatc.occafionaiiaau/«4.''i7rr^„^^/;^ titss -z fimilia .C fit inter aaidcs et ac- 
<iden6:ad Dcnotandum cp vtiu3 accidcs 
cfl maius alio/ficut intelligerc J^ fcnti 
rc.et fic flio modo Dm pot oe mmozitdc 
te curclatiue fe J?abcat.gt inter fubftS fijbftantie.i2t inter accidcns x accidene 
cftequalitas/ficHt mtcUigercz amare: 
que equalia funt in genere accidentis.-z 
<merfubftantiam'z accidcns eft cquali 
t99:ncut qusntitae % UWm^ fod qu$ ccm contingentia x p bene cfTe.tlfi fic 
artifta Debet afcendere x Defccndere a1> 
vniuerraliadparttculareteconuerfo. ,/, r • 
CUUedium autem eft ifKvniuerfale ^f/^lviivMTVi^ 
<ut p;lncipidt;$icm (mm dgcns (ii ptin 

•C- C^'^ry&^^W ■ L'x'i-y ■ ^-ivrf • 
-I- ^p;,'Hvt/i>Tt r?i?n-r7f P^«a/r»^- J UOynjvjy^' 


/ ffurrrTT^i^yTn ctpio ptincipiaK2>ic<U5 medio mcdiat. ritate/agchs (Ic maiotificit (Icut cfi ptttt JfYhym ■ 1)^ ^i ctiam per fntaju3:cottiungit entia Di 
'TFincta ad vnum compofuu} liue,mi)«u. 
iScd per medium menfuratiome: men 
furat actue/ficut intellectue/ fuum in- r/wVmM; tcilTgcrccjciftene in medio intelligent 
• ^f^' ' '^"^ TO^ntPtrrgiPrrifl : etviTUSAtmimviac cipio pimcipiat J£t l?oc idej eft t>c equa 
luatet ctia3 mmoutatc fuo modcCLSi 
cut bonftatee t rcliqua fubftantialia in 
maioutate pofita funt / fie bonttatca ct 
cetera accidentalia m genua minonta; 
tiercductalimt.fitmbonitatcciuidem 
fubftantiali mnata bonituaiie /bonifica 
tum et bonificare funt equalia per elTen 
fLiier mcdmm quidcm c)ciremitatum: tia.^i lie x>c mtellectu iTolOtate/ignei; 
lunt elTcntie ct contmuatioce/ fuut bo; tate et fimilibue fuo modo potcft Oici. 
nitas que eft efTentia ftmplejc C)ciften8 £t fie oc equalitate accidcntium caufa= 
medium inter magnitudmcm i oura: lium i mo;alium .per ipfae quidC3 tree 
tioncm/babene in feboni ncgrc/ettft cgr fpccice p:edictae intellectus afcendct « 
in medio boniftcantr6a"5omh(abi1T6A befccdet/vt \itatc8 rec atitgere pofiit/ 
jmrTeTcmmTjumlTrFoTTtTfcS^^ ^ quo ad genus maiozitatie/cqualitatia 
nee tree funt vna bonltne ir.diuira:mo-. ct minoutatis /et ctiam quo ad genus 
- ^" ' - — fubftantialei'zaccidemalc.CLfit'fteafce 
fue et befcenfus eft valde artiriciali8 ad rcrseneranafuum gencrare/z ludejc 

ruum III dicarc : ^ ftc oe fimilibua alija. 

L juer medium quidem c)ciremitatum: 

unt efTcntie ct coutmuatioee/ ficut bo; </r'mr tCriflngu 
Uiecrocc" ralitcr veroncqua^.SfU quidcm tree 
fpeciee medi):iuni icata per quam intel 
lectueDcfcendu i afcciidit mueftigado 
media entium.£t limili modo fequiiur 
be ftnc/fum quo efficienaquiei^t entia 
in termmo vlmno.i6ed m lermino pu; 
iiatiuo minime/eo Q'puuatiuua eft:i 
in tcrmii-.o tcrminatiuo/vnum enequu 
dem eft bifparaium ab alio:'zvna quico 
ab alia .."^le quidem uiucftigatio eft 
multuni vtilia i lucida mtellcctui ad at 
tmgendum entia rcrum-H per triangu acquirendum fcientiae. 

Ci55i;cim"be fct3a figuraq inftrumcn- fSfi-i/jaM- 
turn eft mtellectue cum quo agit mpti^ *'»'»»^»'»» 
ma figura/quoniam per biffercntia30» 
ftmguit inter bonitatcm et magnitudt^ 
ncm:et l^uiufmodi:-: cum coco:dantia c5 
coidat. ^t fie be alijs fuo modo.3te3 oi 
ftmguit cum Differentia in efTentia boni 
tatia-.per bonificatc/bonificatum t boni 
ficare. £tca c6co:dati3 quidcconcoidat Uim croceum intclliguurvha maioutaa cp fint idem p effentiam n3tur3liter:mo 
vniuerfalie cui omnes alic ma;outatee ralitcr vero no :qm biffcrentia no inata 
funt fiibaltcrnate.cum ipfa enim m3io= f3 acquiftta icocp occaftoc fut pncipia. 

Wc terria fiaura ec mi\m ct fcdd compoftta* 'Imvi rVh'mtvktvw aDcfiprte; foAUu BC 


CD 


DE^ 


EF 


.Ei2.. 


-(^[i 


ia.iii 


BD 


CE 


DE 


EG 


EH 


GI 


HK 


r. 


EE 


CF 


DG 


EH 


EI 


GK 


BE 


CG 


DH 


EI 


FK 


BG 


CH 


DI 


EK 


BH 


CI 


DK 


BI 


CK 
V* ■;: ■; 


BX 
/ / 

1 


tertie figu 
rcpervigl 

tirej: C9=. 

Hire. 3ntftio ft 
gure. 
£rttd fTgnra eft copoftta eft 
l^ma « fctSa/q l?3 in fe trigi= 
tare]c cameras vt in ipa ap 
paretvSa Qualibet camera: 
fUnt t>ue If e.t pm\Q.\ix.%n 
Td3a:b.d.'Z Tu be aIQ6.£t tx 
fopofita cjct)uab'fi8uri6:qzfuob/valet 
b.q6 c in pila figura/i.b .q6 c m fccfida 
^#t fic t)e.c.q6 valet.cq^ i \ ptta « .c.qtS e 
m fcCa.'Z fic &e ali)8.Q5ntAio JJrc l?ec fi 
gura i tjac arte c poftta:e ad fignifiwdfi/ 
vt cQ vno ^ncipio/Ijo appltcetTf afTociet 
i3liudpnc(ptu5/n£ut 9d.b .appltcaf .c.d. 
vf« ad.lt.vt cutn.c.d.tioticia f^abeaf oc 
b.fcCm ilia noticia oe ^cfitg Oe.b.qraf /i 
ficutOicim' oe.b.ita itclIigcndO eft &e.c: 
ficut rcrpicere.c.cu.b. i poftmodu cu.d. 
« fic &etccp« vfii5 ad canierS oe.c."ft .fit 
fic be ali|0 camerie ]2 o;dmem vrc^ ddc^ tnerS.be.t.lt.ft^oc dd placitii fecCdum 
gp 1)0 multipltcare voluerit rationed ad 
eSdScocIufione.Stljocrerpiciedo/figni 
ficdta c^meraraapplicado ad jjpofitif. 
C^ec figurabocet befccdere be vniuer figure d0 
fall ad parttcularet gradatim quattuoi pUcatio« 
modi84):fo:ftcbiccdop camera5be .b.c. 
£ontta8:b5 magna btiferentia x pco:di « 
ti9.frto:qn intellect" cofidcrat anguloa -at 
biflferctie/oefccdit;9bvniuerrali9dpar 
ticulare/ itelligcdo bifferctiS pcoulatia 
e2 inter fenfualc % fenfualetn bictO ein — 
fcCa figura^lScrtio befccdit pl'qfi ?fidc J^' 
rat O' bf ia-z ?co:d3tia bone runt in ignc 
1 aere p PcoxdatiS t caliditate .£uiarto ifc 
mo befSdifintclligcdo g? bona bifferen • 
tia 'zpcotdStiafuntmtcrboificata 'zc.q 
flit i eentia boitat^ <fit ficut bijtim" *.b. 
(,it9 '^xii pt be al^9 canjeriafeui'figurc. 0ecun4at>dr0; 
^ ^rimyy/rmvd)/ \.. ^ ^-T c^> j J) /i^gtmfvKO^ >J!^ 25eDiffmitionlbu0» fo.v. ©e quars 
ca figura 
trcscircu; 
fietira eft 
in Ijat ar- clrcuiue; 
medtocria 
fldc{d p;o 
deft* Uarta figurJ»:trceljabet cir 
iculo0Vtinipf3 apparct/et 
jcoptcljcndit p:ima ftguras: 
fecOdS 1 tertia:'Z m tpfa col-- 

lisunf ilia p:ir.cipia c)c qiiii 

bu8 tabula cftcopofita.Om camera &c 
b.cd.factt coluna m tabula t)e.b.c.d.co 
porit3.£t camera tte.b.c.c.facit colunS 
copofitamt)C.b.c.c.C13ntctio quarc t?ec 
figura c poftta in Ijac artc:cft vt i% ipfa 
fiat tabula ^ otHme$/x9 l^omo muUas 
ratiottce -z multaa ?cluuonee Tciat tnue 
m're/picdictte rationibue ad vnam;coti 
clufioncm applicatifi/rcfpiciendo fieni- 
ficataUtterarum/z 9pplicandoadp:o= 
pofitus/tali modo/cp nc^requaf inconuc 
nienenccpimpolTibile^pdkta ftgtuft; 
cata.dCircuUis mediocri6:tJOcet mucs 
nire mediu pclurioie ficut.cz ftcbe ali|d 
(VS emediuoc«5.b.'z.dj)articipantma' 
gnitudiHCCt ucd.ejriftcs iter.b.i.e.q* 
no gmtttit parttctparc bonitate -x potc= 
ftatcp?tictatc: idcirco mediu c6cotda= 
tiuOnue copulatiuO caufat coclurione^ 
iaffirmatiua:^ contrariatiufi fine bifiun 
ctmum/negatiuam^ 
C 5F«ni8 fete parts pncipaUe ^ui' opie. 

3©et>ifflnitionib9:^cfl 
tcrtlapar6p:inctpaU0» TTertia^a 
pnctpalia 
^ui' ogta: 
quc?cfloe 
biffmitioi 
nibu^, S^ta tcrria 

par8:eftt»cDiffmi 
tionib' ^nctpio?.: 
, vtcftbimnttiobo 
nitatw/qcljec.&ij 
I mtasicftcnarone 
cul^bonaasttbfr 
hum.i;t magnitu 
1 do:en ene rone cu 
iuebomia0A)uratioireliqua/runt ma 
sna.gt tftud vocabulQ % reltqua:fisni: 
ftcat alia pncipia/no tn fimpfr/ficut bi= 
«re/in&cocfl bonitae/magnitudo ic> 
no intelUgif /^ ioeofint maio;itae/mi 
no:uae/necp ptietaa . dZDuratio.eft id 
rone on" curat bonitac/trl^gmfriao fcT 
H "potcftaereft id rone cui" bonitae/ma 
gmtudotl?m6i:pofrunt cjciftcrei age; 
rc.CT Sapictia-.eft .pptietas rcne cuiue 
fapice intelligtt.C UoUmtaereft idp q6- 
bonitae/magnitudo i fifta/ funt cicTiae 
rabiUa/'Z p qua fuppofuubonii/magn& 
cc.eft volc9.i[UirP-:cft wigo vm6ie/l)0 
nitati9/magnitudini0/7ljui' gfiia rimt 
liii.CLUcritae:cft id q6 eft vcru De boni 
tate/masnitudte x rit\bu0.c;£lo;ia:el> 
ipfa.belectatiomqbonit^e/magmtudo .. 

1 alia quiefcat.C g>ri a:eftidBq6 bont ^iffrrTryl'^ 

tas/magnitudo i (ula/luntronCd tlSft •'■' 

^inc6fiiic:'z etiaboniftcae/bomftcabilc ^ / 

t boniftcare lunt incofufa.tlCoaiojda- (jirvrdv^'*^'^^*^ 

tta:eft id rone cuius bonitoo ^ magnitu 

do'zreUquainvnoi.plurib''?i.otdant, ^ . -, 

^ICotrarieiaetc quo;uda mutual refills C^'J^h rwTvi^ 

tia ^pf Diuerfoa tine0.C •^Uipiuicflid (^tyrvn'i?ry\ryy^ 

tit>fc b? ad oia rone alicur'p3u«itati0» .^ /• -* 

CXUMlfecft fubiectC g q* finis influit <^<-*iw^r2^ 

ptinctpto/'Z pttnciptfi refluit fini fapics . 

natiira vtriuf<p.Clfiini0ieft id m ^ p:in <+r tyvt 

cipiu (^efcit.ff 3a3aioiitae:cft imago imc^rvufyiTinr 

fttatie/magnitudime/ctetnitaiisi reli , 

quo:i;t.C£§liia8:eft fubtcctii 1 4fint6 c6 J^a vtvtWlnr 

cowlatic/bonitatie/magnltudinieicete A -^ -_ 

ro^cJefcit.CiaJinontasieftene circa ni'i^/i mfyftn^ 

l3il.([TP>:tncipio^ ^-o/aUq funt fubftStia ^ot^ Xit. 

tialta/aliQ accidctalia.Conirarietaa tti: pncipQe, 

fcmp eft accidc8.S3pncipia q fut fubs 

ftatialia/indig& biffinitionib'"' fubftan 

tialib'^et q funt accidctalta iaccidctali= 

bue.-ficut bonitati q eft fubftatialie/coi 

petit boniftcare.et bonitati accidcntali 

copetitetiaOifFmitioaccidctaliaciiqua 

agca bonificat bontficabilia accidctahf . 

U gcicduT^g croiffinitio pUir ib' modia IDifFinitiO' 

fieri poHoesadbuoamodoa rcdiuuf. pluribus 

ft (Jlibet mod' Ijjfjttuo: fpca.'pnmiig modig ftc 

4d^ mod<* eft : qn fit p efficicte/potcti^/ h poicft,- 

matcr la x fine. p efficiete ficut c6 fet:&e» fffym'fyr 

copetit creare -z raiuare.perpotctia^ /pii,.,*f»-, 

vt cfi 6z/potetia eft enep qSmatcna ps '^ . 

pzia pafftonc t?5. ' Per materi a afitco tu /:^Mrr\ffi^ 

materia eft ena&eqagfaagit.'perfinS ^mr 

q6 eft Ciffinittoficut ia3Dictue.(lSc68 

mod'^:eft vt in reguIa.c.Diccm'.JWiftoa 

(Jd^ouoa modoetOifFinitioneaantedicte 

applicari pnt/ficut fozma q oiffmif per 

actii fuii:vt cu 6^clemetatiua eft cne cui 

^pzie ?petit elemetare:"Z vegetatiuc vc 

getare : fenfitiue fentire : imaginauuc 

tmaginari:^ rocinatiue rocinari.j gt fie 

be bonitate cui ^pzte copetit bouificas 

re/1 magnitudinimagniftcare:ct fie oc 

aUlg.Ctgjdc bici pt oe efficicte.gicut 

I?oi/cui'JpucTcpciii rjommiflcare/leos ^ 

nt leonare/f gni calefaccret-z fie be alqa. /^ 

ft talis modii0Oiffinicdi:eft valdcjfaci • "* 

lie -z vtilie. tptfiFiniti oce ^o g fii it per re /D/yl TryTpo fir 

gula be.c.funt v^ldc tec lea/vtllca « clil ^ /-^/Sr f- 

rcSitutDimnitioqcufuobiffinitocott fJ\.^'"^ ■ *■ 

uf rttf.ficut bonirae/eft ens cui^ppzic c5 

petit bomftcare.£t eft ens qt»,ppzic l?5 ^^.«<rA«-i;*«^- 

in fe-z innate bomficate/bonincutu •: bo. f '^ "^ "7^1^ 

niftcarc.3iceft ens in (ubiecto cu 4 bos mw Vf-Arm n^- 

nificae l^nificatTiibicctu.ampU'' boni 

tadseft^na i^abeaactione in fubicao.j6s. 


cioilsDtcipot.-perpxcdictoetJuoe'mo; ,,^*^"** 2*^ "...ix^ ^ 
. d?a aSftrqdroia>ffin|re p6t.S3J^ liS/QUC Cfl DC rCgUUS, 

" era artcxfl all' modus tphifue/.pu^uet ^ ^ ^m*Z»,i^ f fc3 qn Diffmuioee ftutiad placitu ftuc p 
cotmscntia/no ?ridcrati9 Diffmitioib' 
i>mi]e/x appzopuatiB inter fubiectust 
pxedicatuaiftctib'/ficut qn 6:/oe'_eft 
cn6mftmtU'zCtcrnQ:tl?5 cflaialrona 
lc.£t itcrueftaiaUcui foli copetit cqia; 
rc/fcriberc/'Z ficDe alfle fuo njo.C.ar!!= 

rr^vprMujyy^Jffy vtdcljqnvnujmnapmDimmt cu alio: 

-<-^yyvw^/0i#r>i7*t- vtcu^tbomtaemagna/eflenerone cu 

L-' U -^ tusbon'/magn' agit bonfi/tnagnu.i ft 

. addafetcmitae/tjocefto'bomtae ma; 

" gnaeftctcrna.t>immNdcipa bomta_3 

ficbomtaenvagtta'zetcrna/ett ene ro; 

, ne cui' bon'/magnuiJ/ r etcrn'.agit bo 

y nO/magnu/i etcmfl.-pcr talc modu pot 

f artila faccre bcmonuratiocep ptimiti 

uatvera pncipia/^ eti5 ncccftaria/« q 

alio modo no ft pnt l?fe. dUlten' ficut 

«i bonitae eft cnstrone cuiue bon' agit 

bonO/ricsbici pot De tnagnitudine . ma; 

gnitudoieft ens rone cuius magn' dgit 

magnCti eternita« pducit etcrna.et uc 

ftvt^ tJcaiqe.CSmpU'adocplanandattifti 

nttioefiptinctpio?.tpot artifta ejplana; 

rc«t)ectaraTCcunatur3 eo:p/qm bonis 

x^^ no Ijaberct natura Tme innato bonis 

ftcatc/boniftcaw^^boniftcaLe.^effi ma 

SRIuiao abrcp magmficate/magnincato 

-2 magniftcare/neqj ctcrnitas fine cter; 

natc/eternato/'zeternare.i fic dc alije. 

£t fi natura piincipiano i?abcret/boni 

t^:9qdfn6 ciTet ena rone cui' bon' agit 

bono naturaliter .^ec^ buratio eet ens 

ratioc cui' bonitao / magnitudo i rclii 

qua tiurat.jet ideo Deftructis biffimtio; 

nrou!3:^ncipia qdc nulla e(Tcnt:neqjctia 

«oti» vniuerfum cfTct qo falfii; cft/co op 
£gulefunt ^^^'^ 

toiafignatul.Sftc guiiai^ 
rcgl'e-.fat occc qo^ ^^^s^, 
nee gnalf 9 E qa o$ 
cfTe oe q^fttti/i quo 
idoet^qrif ponifi 
ipfteeftlucef^ctus 

« colozfltu « CU3 ftgnifttatu itellcctm P5 

cnrentiS 1 naturi r egulc/ficut 015 m gra 

mancSTJlaJTmifoia vocabula beclma= 

bilia noialia includunf m qnqj becuna= 

tiomb'':ipntO«clinaripipfa0'Sic fuo 

modo oes alie qftioce ptcr iRae bui» ar 

tie(q ftcri pnt) includunt m ipfie becc/ 

1 ad ipfas qde reducunf / z cti33 p ipfae 

rcgulanf rone gnalitatie qu3 l?abct.ct 

ftcuibeqflioncafuntgnaUftfici fpes 

tcies cafiMicnt em bonitas oino eft gnas 

Eli0cafui8gn3lib''/boniftcatuio/bonin= 

fcabiU/'Zbomficarc:finc c^b" ncn potelTe 

olno gcnerali9; fic ce qfttonib' t>ece t?u= 

Uiwariie/qcii fpccieb' generales funt. 

©creguk©* 

egul9^e»:cftvtru3/le(l .. ^ 
oc polTibilitate/vtrO l?oc be Go-i.'bt 
.^igi^rif fit/vel no (Lt:i ta^ regula©, 
li6 poTfibilitae caufat ftdci 
ftuccrcduUtatcftue fnppo 
fittoncq: fupponit q- vtra- 
(8 pare fit polTibilie/ vidclj affirmatiua 
1 negatiua.3ftiMJ:cfi|':3 ^«^ b:!?? tree 
lu.uv-.ciqy .m,i.,v.i/vv ^ fpe9:qfuntbubiglELaffirmatio^Ul|= f'ffiT* 
be rniucrfo c)cperictiam l?abcm' q> eft. gatio.-per pn'maTpccic op? fupponerc if^JV^i-' 
imcipiu rapictia/intclligcdu o'TTt aut no/vt itcUecf no fit obftmat' p^' 'P«^« 
-^ ContrS r\rvtn^. Cfi.'^yf t7fy^ 17*- 3t^gtjoc pzmcipiurapict 

/I A. rr.yum ^.lis- •_ eftTTbrtriTCllectu mtcUigif /« in oi alio 

cnte pter fubftatia ronale/g rapiam iwz 

ftmctu6/t p:volfitatc:appetit' tntelltgj; 

tiir .CESiupli'ahqe foitc !?abce t>cte ca; 

/■ /" / K r^fttni^to; Jninfi-z lingua fcrpetin3:pncipt3 noftra 

j,Ti|i.ou»i i-egijmuai': cop biff initioneefpnctct caliiniabif. 

{? 'TMr/i'vHn arri0, T ara aiit vult q'.vnii pimcipium adiuuct 

aliud /ficut fi biccrcf .pofiro Q' magnitu 

I do fit ene rone cui'bonitaa eft magnat-r 

/t Q» oca bonitatee fint magne cqualif :ne= 

\ gadu eft B pncspm maiozitatio 1 mtnozi 

tatta 1 ?trarieta(ie/quc q"dc no pmittiit 

[xp ocebonitates fint magnc cqualitcr. / / / 


Cfmifl tcrtic partjpncipalw tjui'ogia 3 lj-/«;c;«'Vtvr •iiligat''/f3 iueftigatm' vt trafirc poffit 
ad attingcdaaffirmatiuavel ncgatiua 
c(Te vera.gt \S cii tail c6ditione/vt femp 
coccdat I?oc qi5 magte rccohbilecft/itd 
ligibilc/'Z amabile/m pcumoccifevcru 
adinii3d5 ft cu^cipDs 1 eop Piffiniti» 
nib'/i cu aiqs-reguusrvt fi qraf vtrum 
fitintellect'.etvidceq'fic/qmmagsrc 
coUbilc eft mtelligibile 1 amabile/ipfii5 
eflc/cp no ciTc.et t?oc f m pdicta inuefti 
gatione ^ncipio^.din t);/q' I?oc qfi c ma 
gia rccolibilc 1 amabile eft cligcduuns 
telligedu eft/q' cltgat cu maioii mtellu 
gibilitate t non cQ mino:i.<Qm qii affin 
matiua aut negatma eligif cum minoU vY m ^'hv 5 J- 


/777/7 i^,/r 2©crcgul(0. fo.Vh ^t regula C 
tuo; fped. 
■p:ia fpc; rewlibilitatc t amabilitatc fttbietti:t3= e(retvera/q« eft impolTibilc . CCertia TCcrtiij 
lid ddc eUctio no c fee gnc pBie fiue fcle: fpc9:eft qn qnf .(Quid eft ree in alior-iit fpccic?, 
fedDoti'oesnefidei'z creduliatie.Qfi rndcduea/o'cftfm gcn^qlitatieiricut 
afitefecnocusmaioutatc intcUigibilTa intellect' q I artm''.e fuuitellectmaqn 
cdpollctie nj3io:i recoUbilitati i am3= attingit obiectu/'Z e pafTiuua qn r ecipit 
bilitati/gcneraf ddc vera Riai necelTa; fpcd.et eft magn'-.qn 1?5 magnu ct Difft 
ria/in qua intellect' vcre quiefcit:qz ve cile obiectu.-z eft ver'qn vere mtelligit. 
re <?ttingit obiectum.Ct in ifto palTu co i falfii0:qn falfe.Ct c ligat'-z necelTiut' 
ftftic tow Virtue Ijuiu© regule. C memo:i3,qn creditun libcrtateaut-z ^...^^ 

in detee/qnTeracitmtclligit.CQuar; «»«"• 
^erCCUla^ tarp^eteftqnqnfqdt^sreeiaUdTIinil 'PWe». 

J-. ui^nv»Mw»6^ q n ix qa l?3 imcUect'm obiect o^£t c rn= r 

^ ggula De Ce DC qdditate: dMu $ IJj actionc i paiiion? rt t tertia I 
'' eo g? eft fubiectii 7 fonsW fpecie figniftcatu eft:-z b5 actione m gra^ • 
ftnittonfi entiO/ficutJ.i Dif matica/logica/'Z gecmemalTpaTTioncTf 
. ftnitionib' pncipio? ftgu- fciettjs pofitiuie/'X J?5 bonitatce p meza 
$(<' ratiieft.'jgjaddcrcgfat?? lea virtutcs/i culpa gpct7fi:'zfubali|«iJ 

qttuo:fpe9.13Tmiai^eft qlit3tib''.r£)iJJini'C)erl'a c.-zfuie fpes 

&e biffinttioc /i DifFinito q;3 cu ipfa bifftr cicb'.fit ficut eteplificauim' p itellcail • • 
nitioc puertif /vt cii 6i:mtenecr' eft cHel fic fuo mo cKpliftcari pot i fiibiect^c<«« 
Tue c(Tcntte.3terii t eft lUud ee cui p:o=] po?ei9:ftcut i igne cui ^ptic copetit igni 
p:iccopet!tintelligcrc/7nct)ealij9fuoj rcfubflattafr/'Z calefacere accidetalif/ 
(j3ifeelTcntial'.f ■znaturaliter/ftne^no i5ci.(iiiua iw^yv v<.»vi.aiv/ iibuitciu^ u* 

pot ciTer'fit rndedii eft/ q'f?? innate itel co:pe fenfato:t imagmatiua i cojpe ima 

Jectiuunntelligibilc/-z int elliger e.gt lo ginatoiin celcftiali ^o no eJic.Stella ei 

TmelTcct^ p mteil«nnQ:cft 5^(52 inteh no j^ducit flella alia /necg ager aim art 

ligea/i cii fuo pp:io i innato mtelligtbi gelu:eo qp aret giiatione fubflatiali/di 

li efl intellect'pofTibilts in ^ intelligit i= Tint fuBe incotruptibiles i indiuiftbiles 

lelligibilia pegrina q no funt be fua ef: JDe Deo ei itelligif alio mo f 5 Diffmitio 

— .--,..-_ -„,.. rr -..« .^„-...- ^ n^^natura Diuiebonitat.^att^ cfnitatC. rentiai'Z fu(i itelligcre e^l act' innatus - 
tntrinfcc'. et oc9 trea funt vn' ttellcct^ 
« vna cfTcntia indiuifa:-: in ip!o quideiin 
tcltigere intrifeco ipfi' itellect'caratfje (^ 
rtjafitelligercpegrmii.Sicut caratf?c \%^ 
n33f intelligibile peregrinu/in inteUis I f\ 
gibili mtrinfcco.et I^oc qde necefrariu5 I 
ef^-.vt palTto cii pafTioe: 1 act' cii actu fi= ^ bijpfie admuice^ cotrefpodeati Dcceter 
fc babeat.T ^oc tn Mcoqn tntcUcctus eO [ 
firtia qoieft matcrialita /ns » k* 

Deiiesea:fuutc^qi^De ^S^Se 
OTefeabfolutcr'arn ?J«^,!/*'*' 
dcdu eft/q; itellecf e be fe^ ^^i,!ihnt> 
pfo^U e y mj fact^De alii^ Jj^'"'^ 'P* ler ■ ipiw-ucyiiuv 101.1. vtaiiM 

...^.. - ,. ^ _ ^_eftf r3eftcreatusincptue'zn5fuit.riSc;53 )^f^^ /■«* 

p:actic': qfiaurtTxoitc' ncqua cg. Sed^ fpca cft/qfi orit be cj eft altdd factu ftuc ^v"* '*"' 

ipr? mtcilectv:eft id qi> eft limpfr/ ficut ?ftitutiJ:fKut girerebcqcftitcTIecf f]et '•'"*'• 

lotii q^ e p fuas ptes fibi coelTentiales. rfidcdii eft op ipc eft be fuie pncipijs co= 

C -per l?oc dde qt bictu eft be mtellectu cnenti3lib'.f,;5 fuo itellectiuo/itelligibi 

intelligtf p quc.m»du itcUect' eft vn9 z \in mteUigere.fit ftc be Ijoie q pftitut'e 

particulart8: vri9 qde eft m rgtiipot itel be fuo cojpei fua aia.Ct clau'q cbe fer 

ligerc boc vel illucf.i;tlicJii»llio itelligi ro/z ncX)C fifib'-CC u:ertia fpc9 ^:qnqri xccrtia 

bill cii ^ eft vfie ad recipicdii b' mtelligi tur beali3cui'eft:ft ait qrerc cui'^ c itel fp€ae0> 

bile vf illud fucceffiue. et ftc oe 3ctu m - lecf tcur cregnur'^t riidcdii eft Q' itel 

trinrcco:fc? mteliigere cij^actib'^pcregri lecf eft bois:^ regnii eft regf."p>er banc 

mafucccfrme.QoaiitvcTiiritqTS bictu3 autreguUqrif64eree.C2>ictiic;3rc 

eft De'intcllectu/f3tis qde eft pbabile g gulaid.-z appUcata c ad itellectii/ ; fic pt 

Diff mitioeg pnctpioc 1 regula be b.fla applicari alt}9 fubicctie fuo tnodo:vt p5 

r-. ..- .1 . — n ,.^ ^ J : „; b^bcrct DC totovuiuerfo qo e be feipop pma fpc ft no eet veru intellecf dde no -, 

( S imagmatiuabonitate/nccpburationem 
^ £_ tc.necg etia babcrettnatiira cu q fit vX\e 
V f particularismccp etia regfa dc b.oino 

•^ ^ I 4^ r~rr r m >f ^ cic/t no be ali^ aliopncipic pteiacentc. 
£t p fc6a5 fpecic eft oiSm qo c be rotma 
% matcna fubftantuU 1 vfi ?nuuiui;)c 
"r/f ffvC^<\ vv\c(-fi\A^ Jln\- <(c/h}y*'>y\ vM*vs- r t (tJi'5**^ nre-^ (Quampar^ fluA ft«ma fecfccnaat fo:me eticularce. 
jejtqua materia tiutenc particulnree. 
gpfuinqiiii1ivtmicrrumcDCi:co q>fu3 
creatura e.£t Ijoc qd mtelligi pot oe bo 
nitatc vniucrfali « fubftiitiaii i magnii 
tuditte «.q quidc quo ad fuugcttuepzi 
mitiua funt.-pcr fccu d.i^ fp cctc Ijui" re? 
fiule:bonitaa qmdcj cit oe botficatujo/ 
boitiftcribiii 1 boniftcarc'.-j: magmtiido 6 
itiagniftcatiuo/magmftcabili t magnift 
carc/vniucrfaUb«:i fic ■i ceteris fuo mo 
c)c eo (f ptc8 ei' func.Ct Ijoc idc bici pot 
fccolb' bonitatib' pticularib'/magnitu ne9p:mcip(o:u5«pci'rcfful30.b.c.jBi$ ; 
tie qmdcm c(tp ;obabitc;quoniam (Ibd; 
"mtaeTtlBTTSnalw i fic be mtcUcctu 1 1ju 
iufmodi no cfTet per rccuda5 fpecic l?m» 
rcgule/carcret quide ipfa fpccic/'zrictio 
tjabcrct c)C quo elTct/viidc icqueretur cp 
nott cfTct per fc e)ciilc6/(cd elTet fuut nc 
cidea q^ carcrct iccuda fpccic.b.^ecp it 
ipfabonitae e(Tet ratio fubftantialiter/ 
nc<p bonus pwduceret bonii (ubftatialt 
tcr be ciTcfttia bomtat':-! fu bonitaa all 
qua n5 ciTct fubftatia led accidee.Ct Tic 
biffiiutio magnitudmis/burattonwi ce a cmv dittibue'Z fic be ceteris . auebomtatee TtcrojOclTetbeftructa.'zficiS alije.Ciatn 

Ucftedut a bonitate fup:adicta:i magni I pliua quidcj qtola efTent accideiuia:q6 

tudtnee a magnttudme andicta .•: fic be f eft impolTibilc i contra rcgula.b.c. Hi i 

alije.ril'r be elemctia ■! clemcntatis fuo (iftopafTubatDoctrmaperquc modiiar 

mo.Sic tn no eft bc indcbej?otepfccun tifta l^uuis artis pwbet vna vcritate c\X 
mv ^ dam ('pecti/copoTfP' ttaqj eft cjc aia -z co: I alia/appUcando oiffmitioes ptincipioiu 

♦vf f^- / «■ mMoM poie/q biffcr unt gertere t natura/ ftcut \ regula0.b.c.q6 ad Jjoc bictu3 eft be .b. 
/* J ^ ^ cotpo:ca fubftatia 1 incotpote3.,iric be 
-jrvo^m ^ fubft3tia'zaccidStc:ricut&tita0 no ^bc - - 

•iTentifl fubftatic f3 eft Ijabit' eius rone 

cut' efl $ta.et fit oe qlitate ratioc cut* 

•ft ^lia.et fic be alQs accidctibus.Uera 

tdmc ftjbftStia-raccidce coponunfinrar 

poir.fine qua copofitioc no pot c5 cozp" 

• pertcrt ta vcro ^ecie Ijuius regulc:;ac; 

craenarrant fubftatie/p fcipa qde no ejci 

Hunt fed o fubftanti3.Uo l?in''eft:qzvnu 

< id{ accwcns no eft eic l?o( i illo. SuBa 
wro ficcQ fit qc Ijac msJteria'r c)c tlla fot 
tna coftituta/rone cuius eft p fc eiciftcs. 

< accidfe eft fimiUtudo i ftgura z inftru .^.i*f-C^^^f^l ^uarta queftio qcft oe qrc 

Uartaqucflidcftbc.quare <D544< 
que ouael^abet fpeciee:vna be quarc/ 
eft petiftcntias/alia vcro c buasfpei 
" contmet. perasentia5:ficut __ 
tia3 qrcre quareicfFintellc- 
ctuscTcf pondendu eft fecundii ciciftcns 
tia itellect'/cft ^pter l?oc:qtcft be fuo 
^piio itellectiuo/intcUigibiU -z itellige 
re:ficut totii q* C)ciftit Ijoc q6 eft p fuaa 

fuee coenrentialeebe quib" eft.etmtel_ 
cci" per agcntiavt t'ntelligat/t adTuTcT 
re moueat/qui finis eft q> mtcUigat oeii 
1 alio^i entiumventates.Ct vt f?o I^abi ^4m'i^-rvti^ r^ ''«^*M-yn^^' 5fff mentfi ei^.fr Bmpltusaccid gs ftcut $ti 
«ae:eft oefcipraquoaapziina fpecic cS 
<iua eft ptnitiuaCincptu eft gencralis) 

S'^^nJi^-^nVit^/rftin^ufiffmSrr^^^ tVf^c\cntVci?ibekVpi?'a7rrgul5TSi 4 

Sf, ?S?c.?&/H>n?n,f4?» nSr^i^^^^^^ ^^'^ funt rcsr-^uod mtcllcctusm^ 

fSinw^^l^^KSn^^^^^^ auarc fo:male vt fupiadictum eft/ verB 

}fi?ft £S«niS.« nS^ a^^^^^^^ videtur efTe per bifftnitiones bonitatis/ 

l^?i^?.w5.l"^l?l£mfS magnitudmlsT reliquo:um:et pcrre^ 

tViSM;Slnl^™T- fhffi 9Ulim.b.ct per fecundam fpecicm rcgu 

o.wS.Hh^JSS»?c^^^^^ le.c.finequibu0mtellcctu8nonl?abcFet 

fStSf^^JlmSnl^S naturam%iftendine(5 agend..([UUe= 

l■*^»iT^,/,,;-^^Mf,^Vr^ riusficut bictumeft oc mtcUectuuta 

funt alia accidentia qccjbusrunt ictetqo ^:^: pQ.gfx -^ fiibftatn auc cft'oer fuaa 

gpparet in logicaq eft bcfecudis mtcn oi"F.ot^'tocu)oitaiia queen Pcfiuaa 

,tiombu8 iuctis pmis.Ct fic be accidenti 
bu9mcc!?anicis:ftcutfiguraarcl2e qeft 
ftgura ligni.£t figiira turristeic lapidis 
-^ ftgurts.fit fic oc alQs fuo mo.g t>eTt?5c 
1 regulainquirit ar tifta m arte ma ^mi- cauMsct perfuas occarioncs.per ftraa 
caufas ficut per fozmani/matcriam cffi 
cientcmctfinalem. •peroccafionf ficut 
per biffinitionem/l?abitu3tioneni et c5 
tingentiam. £t fic be alQe acc(denttb''» 
J I,^i'rtaiffi\^'X.M7«.rn"mi>Asfn#/,?^ pcT tpfum quarc vcro funt gcucra « fpc 
^ SrS/SSofufoil^^^^^^^^ Sesf mdiaduatartes.libcralce^mer 
-.^ ^?eroSminanoSpo^ Cl23nacetvirtuie0etvitt9. 

yfipmit*flh a regula eft generalis ad omnia.(l2)i 
/ tyirrfrf- jtimus bc fcgula .d.et l2oc quod verutn 
J ^ ' (llperrepaucet peromtieeoif^mno? .(%r^ ©crcgttUt5* 


rfyi/tvjyhvyvyi i^^n'jrm (fl'/h^T {j^lfrn/fwirrx 

Uitita qucflio qrit &c qua- 

mate que ouae Ijabet ipc; 

I jgjr I cieeil ciUcct fimpUcc in % c5 

)J^^A pofitam ucut qucnt quaff 

e^==iltu0 eft intellect^ r'iSt rclpo^ 

denducftfm fimplicuatc3 fue elTentic: 

q'intcllecniscfttantus/cptucft cc fue biUa.i^tl22tid^ft/fi qra^.auatta eft 
igtiie B fua ppwlTquaTrtnte que eft Cua 
caliditJsrict rcfpodcndu eft c/ eft calis; 
du0/calcf jcicns 'Z per funficcttatc que 
eft qualitas iibi appzopjiata per terraj 
t»eficcdbili0.Scd eft m acre Dcfucatui?' 
per ficcitate.et fic i»e kUija per Ijancre; cw«- tpinteiiecnis cit tantus/i^tu eft ec rue per ficcitate.et fic i.e .Uija per bancrci ^-^ '" ^ 
clTcntte. fm copofmonc au t rcrpoiiden= gulam qucrif De qualitatc ^pzia z ap= MTi'prvi' W /Vv«f r 
SmSST^^^^^ ^^ e '"^ *^^' p:op:iata.-p;o£iie quaUtatee funt caS^"^ rwn-V "^ / 
ftentia^dflet.am/liucD fuum noju.ni lefupcnozcer^ appiopnate funt mfc. A^rvm\^ ^- ' 

no:cs:ficutc3ltditas3i6ui8quc eft fu="J-r J 
ipcrioiqluae/'zfuarucuas mtertoi.fit ywrcr-^ ften a^sjgetiam/ lucB fuum.ppauni lefupcnozcer^ appiopnate funt mfc. /jJ^LfWr /* 

imelleauu,5 mtelUgibilc ^ mteiiigcrc no:c0 : ficut caltduao l^sms qilc eft [5= ''if-P'T^'^ J 

&e qutbue eft. per 1?.iik aut gucruntur perio: qluae/^ fua ficcitas uiterto: . fit rvcrKr^T' 

^ Sw^MW*^®.^ r^"i"i '^ l"'"^:''"^ <^0; «i« f c bonitatc naturali que c ftiper vSix . 

iii;9? »"^ '"J^i^^n-'^^ ^'S'4 S*^ '^'^ '"'1^ mozaliQ aut inferto:. per bac quidc re^i , 

Iectu.fati6 vidcfelTcp:0babilepcr&im gulaitiquintartiftaerirriinrWcrios ^ 

nitionc bonitatie/masmtudims'Z rclu ra % mfcrio;a inter fubicctu % pdicatu^.r 

quo^t^B fcoamfpecicresule.c.d.C^ (Qualuatee^pne Duo q; iai-ppuepaf=[ 

ma boniiae inci5tu3 eft ciTcntia i fo;ma fiofieeTTappioptiate quaUta'tekuimli^ 

rimple^/I?abct quatitatc contmua z Du tcr funt appwpnatc pafTionee. 

fparatamabalijeelTentiierdtioefuisc ^ 

nerio -z nature.T3 incj^ tu ift i att ovt^= 

ducat bonu/l?abet natura oiftreta g bo 

niftcana boniftcabtic i bomftcare.ct ab 

»ftaquid««i uifluunf quantitates perc 

grine x oifcrete per copofttioncqua ^a^ 

bet in fubtecto indiuiduato uiquo'boni 

tas ??3bet quantitatem . otuiua i bifcre 

tam.-z ficut Dictu eftt)ebonitate:itabici 

poteft DC alijs fojmis fuperiozibus que 

caufant qjtitatce continuae % Difcretas- 

infertote8.S (cutin '' ' -■ • fffy ©efeptiniaregula.l^; 
<Do.T. 
eptima regnla quent be oe.lb. 
tgc:-! tot Ijabet (peciee/ 
quot Ijabet fc^Sa regula et 
tertia % nona-z Dccima.Ct ^jfTcntia tuatus De vna contuma qlumiiateTpo 
feabcnte Difcretas quantuatcs rationc 
ciTentiaruin clcmctoiuni e)c quibu© eft 
compofttus.fit ftcDe planta p elcmcta: 
tiua % vegctatiua.'Z oe t?omine g elenjc; 
tatiua/vegetatuia/feniitiua/imagmati 
nam X ratiocinatiua e]c quib'^compofif 
eft.£t fic De tiirre vel naui per artiftciu 
coftituta.^oi fi tantu ptmuc ficut Tub: 
icctu naturatum : fed thagieDifcrete eg 
fMbicctu naturatu.ronc gtiO^integralia. 

©efc]rtaregula.i6« 5.1 i3ocf3cunu6:quiaenrenft3~tDiB o"ffi^ ? 

«» „• ^^ c '" 'epo?i8 eftvaldeDifficihs Aacirf i»\xi 

ntinuaet Difcretas-^ad mtelUgendnm.ei£unjo_appUcaJ^= tdlmfdi h't^ 
idmckqiiiefti23_bu musregulani.fj.adr^iIIaTcT^zmi^ P"8^d» ^ ^ 

IJlUaQUiintltate ICO <npnc\^^ven\^\o r .S.^i.t ^...i«^^^..^«.i:-" •«^" • C- tvf- fpcciein regule.c.:5icui quandoqueriJ' , 
intellectue qn eftr-fit rndendu eftrq' tuc 
eft/qn fuum efTc eft.i QtpfctSa m lpecie5 a. 
rerpondcducft:q'efttucqn Fjabet ime 
partes fibi efrentialce.fiJtcrcfpodedu ? 
eft p fpecic tertia/quado intellectue eft 
\n n\io:x tunc eft in alio quando agit itt 
ipfo/ficut intellect" ptactic'm fubiecto. 
C<Quarta fpectceeftiqn quenf/quado 4- 
I?abet intellect aliq'd in alior'ad quod 
rcfpondendacft:a>tuc qn intelliguft= 
miUtudinem illtus.ct ficut Dijcimue be r 
intenectupregula.c.CtJcrpnmavero VI 
fpcciem regule.d.refponqeciu elttq- 1^ t (mA A cfteffcntiapmitiua/eoq7n6eftDe 9lia'^''5 "''"'^^ 

■ -. - -. - fnentiap:oducta/necpgemta/ficutpM= 

que Duas I?? fpecies:fc3 pto tna materia q no eft De alia materia Des 
ptia-zappiopziatam.^iiut ducta/'Z ficut pzimafotma no eft Dcjalia 
?» ^"^gPP'^3 ipecic.< Qu3li9 fo:ma.£tfictp9in(Btupiimitumeft:eQ: 
*^l^'li"FUectu?r'£t riittfli?ro- piimafotmaejcqcaufanJfuefoimepar 

ticuIare9ficutDie0/'Zl2o:e:i reliqua. t. j f' J Jn^ 
C[*gerlecund4ipeciemresu!e.d.media'flr<i o^ fWteLninr 
te tnotiTcotinctrtn fc mouere/moucna " ' 

X motum fiuc mobile:eft De tcpouficate 
uo/tcpoziftcabili-z tcpotiftcareitamc no 
bico qi tpe x mot" ftnt idc per efrcnti95/ 
fj funt Duo Ijabit' c]c quibus fubicctuin'2 
eftlzabitwatu'zpalTiotiaifi.C.'Pertertia ciyvif v eii:q^ mtcTlect' eft tali9/quali8 eft fua 
;pp:ia mtellectiuttae/z fua mtelUgibiU 
tag X fuii ipptm intelligere. ^t ftqratur 
g fctjam fpecicr'Riidcda eft ^'inteTTccP 
eft tali8/quali8 eft fu'' tjabif/fiue qua: 
li2.eft fua mtelligibilitasapptoptiatag 
acttone pofitS in fua ,pp;ia mteUtgibili- 
t^tegquiattinsu ^Im enti^tntelligu 


"n/jyriff y^^ l/pprvf^^ Quarts par0. fvecic rcgulcd-Didm' a> tJpua ca fub= < bu(uf>»odt.cr <?tg!oc»<ogtlofcttp m(g 
- - - ^fubs ma fpecic regul^.d.qtfttlflljt thtcllectua ditQasentimasibiltB-igcrcieo ^ 
ftatia DC ipfo mduii fe tiaturgiiter fiuc 
mwaUtcr.Cper rcfiuJS mfidaltinteUi£ eft pjimitiiuia ipfo no l?abcte alicjd pte 

«» ^ moiaiiter.tiFtiijitium^uiwaiijLiiiiiiix laccns cj^quoruomuafriiatenalitcr: 

wegra mo gcndu c(\/cv tcpuipHftit l mouctc/ mo fu locus eft pumitiu' iii$tu eft genera 

o«U9. ucre/': mobili/ruic inotu:iI?ocfyibitua lie/ipfo c)ciftetevna parte vniiicrft.3^c 

litcr/ficut part? in parte fubftattalitcr. ^o quo ad pzinva rpccie no eft fcnfibiUa 

f trimiUtudotpiepriftit/ricutftgura p necp im 0in.ibilie/r3intcll(gib:li0 tm. 

mctcntu/ptcfcnei futurutficut in l?a; tlerMincnoiS?^m fpcci^rcgule.d.fua 

bitii caliditatie funt ftgiira/calc facile/ ftgura vilibiUet imagmabilia cft/no bi 

calcfactibile-z calefaccre.Ct l motir.mo co fm ciTcntta.-Qv'r ymia} fpccic rcgule ©pcctcfl ucrc7moucn0/moWe/riucmotu.C;^ d.iocue eft cpliocat/ polTrdcntie locuiri- 
rfiOftrit fpcct ^ frtam ia ftrumcntalg.-R.TTcpfcTr 
■ - mfUmmgnfi nubftatie cu motu/vt rub= fc6 Itantiapoflitagerenn fubicctodute fit 
aGibiUe/tfuaagibiliue eft ftgura per 
^pu0^ n nWfi^nffTfto pa(Tu apparet 
n quemoda mtcUcctue attingit vcre ct 
realiter ciTentia tpie. ft <¥ lioc ftt veru cutcalcfactu poiTdct caliditatc ipfol^a 
buuato caliditate.^ -pet l}3e tree rpc= 
dc9 attingif clTcntialoct/p intclligere 
tfft.'Jia cp locus pirticulariB in fubiecto 
mbftcnt3to:cft biffufus/i oeriuafa lo= 
CO vttiuerfali in fubiecto vniuerfali fubs 
ftentatue.diui quide locus vniucrfalia ^hEflSeftoBilfin'itioVQ'pV'tn^ coHocatoiacollocata.Sicut oia calida 
ofo?/% KsSl5 b^c d c.f.g. Uer^tamc funt calida p vnu.crfalc caliditatem.Ct fic Oia motfl funt mota p niodG vniuer- 
falem.ii' pcrrcgula&e modalitatc los 
CU0 cognofcit.^iamprr l?oc cp para eft 
inpartc/ficuttgnisrn aerci ccouerfo/ 
vt pt3 in elemctato.-z fo:ma in materia 
^. u, •Xtecouerfo.etoee partem funt m toto/i 

i©eOCt0tld qUCulOtlCdUC Clt ccouerro:^totOc]ctrare tra'mtttit fua5 
t)el0C0:flSnatapcr3. ftmilitudine/fu.eruaftgura:ftcutvnua opoitct ^ inteUectue valde alt' t clar' 
ftt/^ etii a confufione t bubitatione re 
motue/rationc pxcparationis matcric 
«ajbicctiuc^obiccti«e. <io.8.q 2 

be loco:fi= 

sniftcata 

^ -^ per3.Dc= 

ycV' ypv <c fpeciea 

c ^iMiiCtaua qftio querit be locot 
?V^ ftcut qucreref vbi eft mtel 

fv ^ '" '■■"" piimoDcpiimafpecie 

tcllctt' (5 cftinvbi/qoo cITentiaii i: natu /• "vT^ o tcuctt'qcftinvDi/qnocueniiaiiinaiu 
<X> rp m^ i^iP^T » rali:fC5 m fuo cffe fiue cflcntia:ficut l?o; 
mod eft Ijomo m fua Ijumanitatc i fuo -^ cife.i gt cfiS intell ectue eft m fcipfo Pm 

fciSaj Ipecidlcut fijc partes in fuo toto. 
»> -- .. _ . .. — . • - <-. 

.P. locu9 in altop accidca/i oia loca parti= 
cularia funt in loco miucrfali.iSt ftgura 
loci apparet in cotincntc/pttncrc i ?tCi 
lo.CUUcri" locus cogtiofcif cO fcrSa fpc ^Loci' biffi 
cie rcgulCK.TLocus cm eft mftrumf tu? nitiot quo 
, ,^-. ...r«.„« — z...^u X (ognofcif. 

dine/z magn' m magnitudine/i Ijuiufs 
modi. gt ftgura tjuius inftrumcti appa 
ret g fenTBRTTimagmationc m coUocas 
te farina in aqua/i aqui in farma/'Z l?u 
iufmodi.iTJDiK""' ^ lof B Oifcurfum 
quern fecimus De ipfo/nicdiatc regula 
c.d.'K.noticiS z cognitionc Ijabcmus ^e 
eo:iljoc atteftanf DifTtnittoneo ptinct: 
pio¥.i regula.b.c.d.c.f.g.l?. -"^ ' ;J T'ct teniS fpeci^ eft intellect' in ala ft- 

r, ( ffl^rn A 'wue in ^Ic/ftue in loco in quo eft l}omo. 
*^^r,J r .i- T>er quarts fpeciS eft intellectus in ilia 
Aif^tl (ft^ mMUtti srirtuteg qual?5l?3bitQ fciendi/^ ctiam 

_. — Cftintllofubicctoinquol??actupiacti'- ^r^ffiv^nnic 

f r — ' <fi'gtftcbccoftmilib'.<|-pcrl7ancrcgu «^crcguu 

*\j\3\ IVVt rcf rn laqucrifvbifuntrcsinlScoTrvbrfutTr anataDCrlK* 
r >, /:; r^^rtv resfmelocoftmpUcuerr'ficutintcUcct' »"*♦**• K " 
li;rVi "OV^jrr^ qui eft in loco fm tenia ftJofiTniirart a/ 
U tv fyrrtlf hf^^ 10 eft m loco f ni p:ima 1 fccam-CTOm 
'^'"J J bcdujctm'' intcUcctii p locu:ideo aliqua: 

liter cognouim' locu mediate rcgula.c. 
vtdelj cp locustcft ens cui .ppite tdpetit 
locare ipfo Ijabcntc collocat\uii/coIloca 
bile icoUocarcSt eft l?abit'm fubiecto 

eoUocatom4f"bicctob3fuumene:ftcut v,i ....„w».^««w^»^..i...«..- --jx;. jr""- 

c3Udit39 eft m ignc/t.actio eft \\\ agcte/ cj^afpecice eft:qn quentur quomoda fpccic*. «©c regula modalitati^:!!^ 

(Dna qftio eft be modotfcj Qo.o.bei 

qrcre quo funt rcsfCt l?a-- rcgulamoi 

betqttuoi fpccies.tljeiU daUtatis/ 

ma qiho eft/ficut qucrerc per T^ : lis 

quomodores eft m ic.ficut gniftcata, 
mt^cctus eft ens per fe/ 
qii intellectus l?5 modum ciTcndi p fe/i ^ 

eft remotufl ab.omni alia cITcntia.C Sc Secunda 1 

a%vM rriv rjf- rn a«^ 25ercguli5» fo.viiU etrCntdlcd ltd In aUo/'Z id almd m ipfo:' 
et eft rcfpondcndu q' mtcllcctusljabct 
modu efTcndi in voliwiHtc :i volutije m 
tpfo inquantum cum ipio et memo:ia/ 
TTcrtia amma ranonalis coftittii potcft-CETTer 
J\fSW0, ti9 rpcctcs eft : quando qucruur quos 
it iodo tntellectua cftjn partibue fuie/ 
< fuc partes m ipfo.et rerpodcndO eft/ 
Q' mtcllcctu9 eft m partibuet futs/i rue 
pdrtcein toro/pcr iftam .naturam per 
qu3mpotefte(Tcc]Kfuop:opzio rnteUe= 
«iuo/inteUig'.biU'XintelIigerc/?pqu{ 
modum tfti tree polTunt dTc partce ei". 
fTcQuarta fpecice eft tquando qucruur 
Quom odo ititcllcctu9itrafinim tfuam ft 
militiidinc ettra fcf fit eft refpodendu/ 
CT mtcllcctiiefrafmittcrc potcft e]ctra fe 
(ii3 fimilttudiifcg f?abitu fcicntie: iiitel; 
ligcndo phirce rcequae imelligibiica 
facit in fuo p:opito intelligibili . dt^cr 
F?:inc regulam queritiir be modis fccun= 
diim quos qucda res f?abft modO cflett: 
di per fctpfae: t vna in alia vt fupza Oi- 
ttu eft.ff Ultertug mtcllig^dti eft: (p bif 
feretitia caiiiat bifferctiae. « lie cit mo= 
daiie ad biftingucdii ree. £t concotdan 
tia eocoidat pluree rce in vno copoftto. 
Ctfkmdl modali« coniungcdo . fit ftc 
fcijTitnir modus p que pars eft in parte 
«totfi in partibue futs. ^itut in be nario 
in quo aurfi eft m argcto:« argCtti inau 
ro/quolibct rcmancte in fua eflentia et 
fuo cfTeXal ig moda litag eft cne genc= 
rale fubquaTruntoCS modaUtatesjpticu 
lares;-: fiibiectO c fimilitudo ei' . i ^icut 
ftgtiraqcftrimilitudo fubftatie:* colo; 
cototati 1 f?uiurmodi. €t modalitas mo 
ralisieft rimilttwdo natnralis modalita 
tis.«T et q^ t?oc qt5 bictu eft be modalita 
tc fit vcrii:p:ob3b»le vidctur cfTc ratioc 
biffmitionti pjincipioi;r.Ct per iftas re^ 
giilas fciluet.b.c.d.c.f.g.f?.i.'£t l?oc po: 
tet artifte Ijuius artis bene tntuent(. 

©c regula 1R:que eft oe inllru 
mcntalitate* 

£cima regula eft be inftru= 

mctalitatc:ljoc eft qrcre cix 

quo res funi/iiue cum quo 

aguntr' et l?5 quattuoi (pc- 

OC0 fimilcsillisq funtoe re 

gula modalitatis. CTPunia ipecieseft/ 

ficut quercre tu quo lTTTgttecr eft pars 

ale/£t rcipondenduffrcft/ q; intellect^" 

eft para animc:cum bifferentia/ conco: 

dantia i poteftate:*: Tie be ceteris ptjnct 

pijd ejrcepta contr«}netatc . Cl^Secimda 
fpccies cft/cfl quo I'ntc Hectu s alia a fe 

Ueihgitr'et relpo?!WCTtr5TmiT5JErm 

telligit acquircdo;7 mi.ccdo vria fpcciej 

cii alia:t ponedo ipfac m ptopzio intclli 

gibili : iicut oculus qui m f pcculo tu3m 

limiUtudmc attmgtt.CI'irc rtia rpccle s '^rortim 

cft;qn qucrif cu q uo ititcUm^ c tt via' z n^5,vf 

particulaner'j^TrficIcndiJ clt/y'cftvfis 'P^"*^»» 

mcptii fjabetvna potcntiaactma/miel: 

Uctiua/i>>ttualcni cii qua plurcs'rcs ats 

tmgit mvno intcliigibili vi'i:quo(l eft oe 

cfTentia ipfuis intcUcctus/cUmquo flS 

quo.f.itciiigibilivfi/plurcsfpv'cicsiunc 

intcUigibilcs/ licut in vno fpunlo plu= 

reo Y'l^gines luni vifibilcs.et eft par^ 

ticulans quandoDcfccndu putlt&nM 

fctlicet inicUigcndo aiiquam iprcicm 

fpcciftcatam quam acquiliuit: i in mc^ 

mottaprcruauit.lIQuarta fp^scftiqit (Quarta 

qucnf cfi quo mtelLccf^ cttr^i le ili3 tr.^f fpccics, 

mitttt fimilitudmc:' £t re pod: duel tQ» 

cu^puointelleft iuo/intcUigtbiUt itcl 

iigerecuquiDTacit fpeties ciTc miellc= 

ctasi g mcmozia recolibiles/^ g volun 

tat^eligibilee ad amadu vcl odicndu5. 5rk,„-r- 

Cper Ijac regula qnf be iftrum&is re= i^trlr^it 

ru fpOaliariuecoipoialiu.CUltcr^in: li" "'"^" 

ftrutnfto^iaiiud eft fubftatiairiTciirnia *''V^"'f >»--,* T 

fculus 1 femella qui Ijabft tnftrumetU3 J »<ty?>vfw/if 

fubftStialedi quo general gcnitu.aiio /% '/•_*_/ 

eft acctdctale iicut ignis qui cu fua <Sits ^ ♦" rvffnviA^ 

dilate calefacit calefactibtie.et ficut l?o 

mo d cii iufticia facit fe iuftuj.auudcft 

vniuerfaleiftcut itellect' d fu lirointetif 

gtbili facit itcUigibile pegrtnii t?oc •; iUt^ 

et ficut mafcul' 4 cumvna % cade virga 

general plures filtos:^ ignis cO fua call 

ditate calefacit plura cak factibilia . et 

ficut faberq cii vno^eodcmartcUo fa^^^ p 

cit plures clauos. iftnimc^ avero ptituia KYcwhr v^lun' 

na funt iftud z illud t reliqua.cii db'Tfc* ^^^^^"^1 

miftcato: ?ftnnt bomfi.et ficut ouc pjo 

pofitioes cu db" fit pcluftdrSFnT* ali|9 ;/ ' r ^ 

fuo mo.: ^liD eltrinfecu iftrumjgtii; ficui nriifnilli'nim^ 

tntelUgtbtrc quod c it be eiTentia mtelles j.et ficut l?o . r 

uj.auudcft y/rywrt-ffpik 
:u lirointetlf — ' ctu8.^liildiJg:irmfecfi qt eft pegnnuj ^y^ hri ^J*'^ 

cii quo Soccs general fcientiaj. et ficut 

martellus cu3 quo faber fabncat tlauu. 

(DuodfKverum quod bi)timus oe inftru 

metttalilate:omnc6 0iffiniiiones I?utu9 

artis ptincipioiu3 % omnes rcgule attc= 

ftantur et pwbant.etfinuJitcr quod be 

bcce regulis bictum ernqiie regule lunt 

vara ad omnia mtcUectibtlia't p;opois 

tionabiles intellectui tjumano. 

fmqtiarteparli0« m^ M^^o^D*^ *^ '^ ^ *^ '^ crcro'O'^o'^T'QrQ-a* 

♦*«^r»r»«*<^#%*^«^ CTr* n r» c* r» CTo rs CTr* 

rf-ti-^-^r* r» rs r* f% #s cro"VO"a"cra'ararc« 

•HCft «»« r% r» #% r» r» n fTWfT'VW^Va* 

.•^ •-•---'#% r% rs r% r» r» o'O'o-cra'ccro'crcr 

Q- r» r* fnH « r* -. -^ - !-♦ r» f* -- •*. o r. .r» r» r» t •*»r>**f*cfcicicic»oa-a' a* o- cr c or c cr o" »♦ •*> -^ -^ D- ft< ou a- a- a. cr cr cr cr cr o* cr cr o* or ^ 

Cr «^ *^ «^ r*. r* ^ -n -r, -^ r* rt -» -i^ -f( -„ r;^ r^ g^ P^ •♦«atA» o- o. a. p- o- Ok. o* c o" c cr c cr* cr o* o* 

CL.O-Crcra.O'Crr*r^r*Ci.C'0"r*rtl->r*r-»rt^ 

cft c;^ t» a-ta « a.^ a. ^ta «a a-ca a, o"Cf> a, cr r* «a"?ya"OMO-a,o.a.o-a'a'a'crccra'crcrcr 

Cr r* r* r^r+r* «-» XT ^ *T '^ "^ "^ C~vrCi.CuO-CU 

s'O'crci.cra'&.vra.a'O'a'a.a-jxcrNra.cr r* •-♦••. -•--jxjxa.o.a-a.crorc-crcrcrcra'crcr 

Cr ^ «^ "^ •-♦ r* r» — -.->f-» r+r* -.-. -0-0.01- O- 

»;.»..««. sx ^. ««. £^ •«. Cu cr ««...*. ^4 «•. &i< c *«. sx o" t-fr •^^TTTrcuo-o.a-o-CLcrcra'a'cro'arcrcrcr' 

»r TT TT C^ TT TT a, TT O, O- TT TT a. ^ a. a- TT a, cr r» 


(Quintapars. 

Cr «-» '^ •-»•-►«-» r* ^. «., ^. rt rt^ r* ^, «, ^, ^ ^ ^ ^ 

M. M. •«, o M. M. r% M. r» CT M. ««, o *«. o O^ «•. o CT r» 

C "^ "^ "^ •"* *^ •-►•-■—■'*• »^ »^ »^ "*• "*• •*• •■^% ^ -n -«\ 

«>. M. •«. .a^ M, •». .^^ «*, »*\ rrt- «M. M. «^ M. .^ Q" M> -^ C r» ©e tabula* fo.j:. 

O* •^ rt- •^ •^ I-* «-♦•—.«-- —.|-». r* r-»- •-- •-> — Cfi CJ^ CO Ca 

P-. ^. — .ca -. — ,cft -.?a cr-. -.ca ^,tft a'«..ca c-r* '^ TTTT 7r« eft«a«ca« o'orcro-a'ar'crcrcrcr O- «-* r* r» ^ rt- ^ ^. -, -. r* r* r-^ - -. -. -J- ~ -- ;— 

^. ^. ^. C ^, ,-. vT •*. T C" — . ^, vJ" «.. T C ^. 53" cr «-!■ 


i^ 3r ^r TT •■•"•'"*••"*"••**' ^ o* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Cr rt'f* f*^r*r*r*7Fyr7fr-t f^ f-* 7T 7T JT "• '^- " "• 
^, —. 4^ ^ m». Zf ^ ft f*^ r^ -•. 0"r—«-t«=»r+ '^ r* •-» 75* dmnt^pavs. 

•^ Cr ©• rr Su O- D- O- Q- SI* ^ r>r»rsr%#%*-»r%i-»r» ?♦""••*' ""•C^CbD-Ok.C^Ck-*^ r» r» f% r» «-• r» rs r» #-* 
r% r» i-» r» r* ^ r» •-. ^. —- r* r» r» —-••-•-• CU CU CXi fi« 

««. M. M. C^ •>.««. C^ «i*. &u f-k .M. ... Pm ,M. &rf «% »•. CXa rk t-»- 


^^ ""^ "^ "^ ^ ^ ^ o ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^* ^ ^ ^ ^ 2Bc tabula. fo*ic/* 


t-». r*. f-f **-**■ v'- (^ •-•- f-» *>.*■ M. (i<) r» n f% 


'•to tft CO "•k "^V"^ ^"•\ ^%^ r*ftr%nr%^r\r\f% 
r% •-♦ «^ f-» •^ •-» •^MC» tA «-» "^ •^tft tft » -*k-*k-n^k 

m Cn <A .v^tA tA ..vtA ^k f« tA CA -^tA ^ r> tA -^r\ r» 

'^ 7T77 7T^ c«tftcn«ata'^«-»<^'^*^r.r»>.r%r% c»cn TT 77 TT *-* tFi JT rrcn TT'Cft *% t<* JTtft «TCn r* TTtft ^% ^i*. •♦ —-*•••*• arc Cr O'er vT**^ i-^r%*-»r»r»#-k(r%r»>N 

r^ *■* f* r* r* r* r* ^~ ^. m^. r* f^ r* '•*. — "' TT ZT ZT Zt* 

•M. M. »«. C «i^ M. tuT «■. <Sr rk «*. ^. "Crw«..0*r% •-. Cr» r*- *♦ 77 n* ?T O" tJ* C O" CT n* *^ rs r% ^ r> r% i-» n r\ rv 
Cr^r. r. -p^ ^ ^ ^ ^ -3-^ ^ ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ 

n* ST #7* c ^T jir O" fj* o" r» ,rr rr* 0\ 5T sj* r% rrGr#-k fi*. ♦^ •-►•-♦ r* •^ '^ *-•■ ♦T ^ ^ '^ "^ "^ JT JT" tT "•• ••• •-• ••• ^ n n o. Pri Cu ^ ^ D. O. ^ c^ CU 
•>. p«. •*. O *•.•>. (^ ^. (« C^ f«. «>. O M. O CL,m». n ^r* 


-^-•sJXCi.-*^^^'^'^ '^-nCi.Ci.f-* •-♦'^ -♦'^ "^^ o- o- a* -n or or -n o- -^ a. or o- -n ^ -*. »" ^ -^ ^ *♦ 

C lift P_ ^ r» r» « r^ r* -.-.-,-» „ r* -.-.«. ^ -^ -^ _^ ST 7T 53* >4^ •♦> ^ -•4 *T -*N C^ ^ rr* -•> ♦^ -•k ^ JT a*^ ^ •♦ 


C^ *^ r^ r« f^ ,^ f-i — — ^, ^ ,_» ^ « ,-. ^ 5^ ta to «:i *^ 7T* TT TTCA CA tA CA W CA &. &< &b. Q. ^ Cu CXi 0< D* A* •* - - -crcrcr cTsra-D^fx o- a. O.D- 0.0- oucu 

C^ ,^ r» r» « « i-» ^. -. ... r* r^ f-» — ^. ^. Q- -J- 53- Q4 

M. ««. M. 7 «•. «■, U" •*. VT &• M. «*. Cr M. O* Om ^. 3* ^ ti« n- rr TT o- jT TT vT 3r u* a. TT TT cr TT c u, ^ cr a. r» 39etdbttla; fo*fiiU 


c o" o* -*> wT cT -t^ o" -^ o c" cr -*v u* -^ o 5r-^«\ •♦ »*•*•■*•••• -•^-•v-n-*>"*\-*\f* w f* ♦^ f^ n f% f% f% 

^. »•, *>. "^ •*. «■. -*k ^- "*^ '^ "^^ •"" "•> ^- "*» '^ •"' "^ ** .^-«^r» <^ "♦No O r*t^r*-^r» « <-»^t-»-«-»rt'«i.»r«9r 
7f vr 7T ^^7r 7f '*^7f '^i f% 7f TV ^^Tf .^ rt TT mm^f% •« crcrctft cro'tft cca'o cTvrca cta r» a'«« f% w^ O r» «-» ** rt rt rt^ ^. -. ^. « r* r» -. — - «« C» C» (» 
(^CA '^♦^tft or»f-»»^«-»ta *^r» r* r* f* f^ et^ f* m*. Quinta par^. 


»♦•••"••— ^CCT'OT'c'^y'^ •^ <^ ♦^ ^ ^ •^ ♦^ '^ ♦^ f-^TrsarTTCT-crn^co'ct"'^ f^ *^ '^ '^ '^ ^ ♦* *^ •^ f-tTrTTTT* "*•"•"*■ •"•••••• r> « r> n r> « f^ o f* t% 

?7 ;3" 9^ •.. TT* TT ^. TT ^. «^ TT TT ^. TT ,-. r» 7f m». t% w. 


ca «» .^ .ii«^^ .^ .^ ^ r* -* tXi -«y_,^^<-»-»r^«-»r«^. 

«*. .it. M.ca M. «*.c» a-.ca .^^M.. ...ca .^.ca .^•>.ea -n«-» 


SBctabula* fo<mii* 

■*» t-» r* "^ rt ft r* ^ ^- '^- *"* 1^ 9-* ^. m*. -». ^ -J- ^ -^ 

o- tr-v-^'cr-^ ■-»-♦-- 0--.-nr* r* ^ - ^ ^ _ 
^. ^. M. »3* •*.•-. ^ ••- U* -^ »•. (i*. 7 ^. 7 ««^ •*. 7 ««i^ ft- rt- ^ *y ^ ^y* ^ gr" ^ Of* ;3* "^ "•> "* "♦^ "^ -^k -*i "^ "♦» -^ 

♦* t^ TT zr TT r^ zr t* o> -•> ^ rr o* Tj* ^ -tj J3" ^ -^ r*- ♦^ ♦>« ♦-* «-« *^ m». f~* •*—•—••*• tr a* TT cr or orta v>tae«cft««wea«» 

Cft •-♦ f-» «-♦ r* ft f-» ^ —- — • r* r* r* — . ^- — - ^ ^ ^ -j- 

^ orw » ortj^i w «-^ •-♦ ft area »< •-♦•-♦«-► r* •-♦ t-i^ —. 


n* ;? rr •-. 77 n* M. ;r .-.cA rr ;t «*. rr ^.tA «?••.(» r«> 


CXnint^p^vs, 
lvmrr]rA' r ,(} c t ^ 1/^ /M ^rrtHf^Wi'- •f 


CBt tabuU 1flub:ica« 
abula iftd 

compoHta efl q: 
l^)cjciii|.coianid vc 
Dictum eft . £t efl 
rubicctum fmc tn= 
Iftrum^tummquo 
itnuefligatur foiu: 
'ttonee quelYion(i: 
recipi^o ad pi»s 
pofitum afFtrmandovelnegande/con: 
cotdandopimcipiat re0ola0« euitan: 
do eotum (6tranccat^.j^i2Qi&£atflU{l. 
in tabula: qi littere que lunt dttte t^m/ 
puncipifl fuiit oe pnma figura:t littcre 
iiuefuntpodtp^um/funtoefecunda.ru 
cut in camera t>c.t.b.in qua b.ptecedcs 
t.Dtcitboni tatcnv: et c.magttiritrtmftn, 
£tb.poittT$tcit Oiffcrentiam : ct fic Dc 
alflg. gnueft igatio autem que fit in ta: 
bula /eirm alteruni sradu flsniftcd: 
lionid veritatum c^ ilia que fit m figu: 
rid.CItrabuU ^o quarte figure bertua: 
ta eft voluendo circulu fc6m -z terttii : vt 
tntpfa tabula apparet vfq; ad.l^]C]ciit|. 
columnae-Jnau* reuoluiione conftftit 
ligamcn columnarum b.c.b.que coiier: 
tit fe cumcolumna b.cf.Ct fu fuccelTiue 
becolumna m colurtinam:vrci^ advltu 
fnamqueefllj.i.'ft.vim tabula appa; 
rct. ct fic iti Qua libct columna funt oes 
(olumne tmplicate:ratione emus implt 
cationi9 queltbet columna eft coadiu: 
uatiua aUeri^.C] adqualibetJ igLutioni 
vniue qucftionte p'onunt applicariocd 
ftgnificationedomnm queftionum ab; 
flractarum t manuductarum ad ipfam 
queftion5.ettniftopa(Tu apparet ma-- 
sna generalitas tfiiud tabule t?uiu9 ar- 
ii6.C:3i!lJ2liudin qualibet colijna funt 
'vigintiquelTtonea peroidinem fuper; 
ftcialiter.fit be Ijoc oabimud e)cempium 
inptima coluna qefl b.c.b.ptedicando 
pzimooc bonitatc/Oeindcbemagmtu; 
dine / poftmodum x>z etcrnitatc: et l^oc 
ftc.C 'pttma cQ /vtru bom taa fit m tan; 
turn fnaSHS q[) rit;etern3 ? USecunda 
vtrum Tit aliqua bonitaa m tantuin ma 
gna q? contineat in fe rea bifFerentea ct 
fibi cocfTentialce *C ^crtta ytrum bo; 
intaefitin tantom magnaTTf conttncat 
in ferce concoidantee t fibi coefTentia^ 
leer'flciuarta vtrum bonitas conncna 
in re ree contrariaa fit magna:"*! QM'n^ 
ea rirumbonitas ctema fit DifTercns? 
ILSejctd vtrum bonitdd etemafucon: <o«lan0?ciSept(md vtrO bottitae eter* t 
na l2abeat in fe cotrarietatem^ COctas ' 
usi vtrum bonitas conttneat in fcoiffie' i 
rentiam et cocotdantiamf ll^ena VtrO 
bomtaacontineat in fe Difftrentiam et i, 
corttrarietatem;<Ttt>ecima Vtrum bo= 7 
nitae conttneat m (e concotdamiam et 
contranetatSr'ClUndecima quid eft ma 
srja Differentia etemitatia ? C&uodes 
cima nnid magna et etcrna concotdans 
tiafCL© ccimatcrtia quid eft magna et / 
etcrna contranetasf ctiDccimaqnarta 1 
quid efi magna DifTereimat concoida: \ 
ttafCLlDecimaquinta quid eft magna \' 
Differentia ct contrarictaef CJDecimaa 
fcjcca quid eft magna concotdantia et 
contrarietae? njDecimafeptima oif= / 
ferentta concouJatte eternitatiaDeqiio 
efl T-^i^iDecimaoctaua Differentia eters 
nitatisDcquo efir"*! JDc^imanonacons / 
cotdantia ptrarictatie tcternitatisDe / 
quo cftf dUigeftma Diffcritia cocotdati/ 
tie % cotrarietaiie oe quo eftf Ci fccim''^ ^ 
W.qoncs per columna.b.c.D.ptinente ttt 
fc.)t]e.camera6.pJima camera eft b.c.D. 
fcoa b.c.t.b.t ftc vfcp ad.)c;t.q eft t.b.c.D. 
£jc qualibet camera abftrainmud vna; 
queftione vt fupia pt3.£t ftcut fccimua 
jc)e.qucflione9 in p:ima coliina/ita fieri 
pofTunt alic.)ct.in rci5a:ct aUe.^;c.in ters 
tia-.t ftc per oiA\niv'.c$ ad columna vU 
timas que eft l?^.!^. C ticrbasqueftios 
nee ^ folutionea eleuaf mtaaita gradfT vntucrfalitatieipre mtellectud:q> innus 
merabilid % ieftimabilie reddif . £t i?oc 
rone gencratitatis ptedicati i fubiectt. 
£tiniftopafrupt5pquSmod(i areil^a 
efl valde gencralis i vtilie. CI ad D§da 
Docirma % modii foluJdi qftion^arvoTuT 
mue antcdictao qftioncs folucre:appUs 
cando figniftcatioaca littcr.ipad.ppas ^ 
fitu tall modo/g? oiffmitiocis piicipio;;^ w r ri h 
^fpccteeregularumnoDcftruanfird tsj • « 
p:imo:3d puma rndendii efl cu 6t/vtril ^" K^*'"f I 
bonitas i tantu fit magna^M fit etcrna:' Queltionc 
Dico qj fleet Ijoc quidem eft manifcfhi 
p Diffmitione5 bonitatte/inagnitudmia 
-retcmitatis. < ^^fibonitJ9 eftcna ras 
tionecuiug bohue agit bonu/z magnis 
tudomsgnificjt bonttatemt etcrnitas 
tem/et Dtffmitio ctcrnit^tiefacuDm 
rare bonitatc3'Z magnttudmem: mczU 
farium cff vt actue bonitatie fit inftni's 
tiis z ctcrnu0/'Z per cofcqueno cfTcntia 
bonitatw. fit fic cocludif cf bonit.is ell 
magna t eterna. fi^ fine magnuudinc 
t etcrnitatc no poiTct fjabere d'ttiinfl: 
nitQi cternii/vidclic? bonificarctt Ijoc i 
afftrmabile e rcgula \),x c ic^9m fpectc 25ctabula» fo.f% adfccim: 
dam que: 
(honem. ) c r c 
BdtmiS f efftrtc c.t d. CUUcrtiia per pn'ma fpe; 
ciem rcgule d.iiffirmatio'.cfl tcnendatco 
op etcrnitas eft cdcntia pzttmtiiia vltra 
^ non eft aliud p:ei3cce / 1 fm piimiti^ 
Wttae e bona i magnaxt fie fequttur Oe 
nfccfTttatc Q" fit aliqua bonitas magna 
^'etcrna. f\ Ulteriue per terttam rpecic 
rcgulc d. figtti ficatiim eft q^ no eft aliq 
contraricta3 cj Ijabeat Dominium i cter 
ttitate fed potius cconuerfo: quod oomt 
mum l^abrrct ft etcrnitasnon l?abcrct 
pjimitiuam •: magn^ bonitatc3:crgo bo 
nitae mtantum eft m^gnacp eft etcrna. 
CI ad fccundam quad o Duitur vtni3 fit 
aliqua bonitas intantum magna Q' fit 
&!ffcrc6f SoIiuisL.OKO or fic.iljoc quide 
cit manifeffu p Mffmittonee conim.Si 
cnim bonitas eft ens rone cuitie bonus 
agit bonu:'Z inagnitudo eft ens ratione 
ouusbonttas: b;ffcrentia Tunt magne/ 
neccfTariij quidcj eft q' m bonitatc fint 
rcoMffcrcntes ftbi cotlTcntialcs: videli- 
cet boniftcans^ boniftcatum i boniftcaj_ 
re. fialjoc cff be roncBohTtaUe/magni 
ludmie 1 DifFcrcntie:q? in cfTentta boni 
tatio ftnt res Oiftinctc realiter •: fimpU: 
citer .et cp ipfa boitas indiuifa fit clTen 
tialtter •: magna -z incofufa. Cl3u qne; 
ftio eft tcncda affirmatiua g reguTafB. 
vtpcr fepatctietiampcrrcgulac.tscr 
puma enimfpecie ipfa bonitas cQfuts 
concretistjiffmitur i conuert tur cn"cn5 
tialitcr t concrctiue.Ct^er Ceiunda fpc 
ciem Oiffercntia ponitcummagnitiidi: 
ne:<j' bonitas Ijabcat in fe boniftcans/ 
boniftcarc -z boniftcatii 'que quidc no l?a 
beret natura abftp biftinaionemccp bo 
nitae pofTct elTc ratio bono/(p be feipfa 
pwduccret bonu.Ct ftc tpfa bonitas cet 
vacua natura niagnitudmis : biffcTCtta 
tamcnDefictcnte.C ampliiis ad idc.ma 
fittitudoi Differentia funt m bonitate na 
turalitcr:vt patct per tenia fpcciem re 
gulc c.etjtia bonitas eft in ipfis natu; 
raliter.Ct p quarta fpccic magnituvio ■: 
biffcrentia Ijabct actus fiios m bonitate 
1 ftmililer bonitas in ipfis'vone quartc 
fpcciei rcgule c. cj 'i^jcr tia ^ueftioncj 
quado queritur/vtru intantiim^oTTRas 
fit magna/q' contmeat in fe res coco:da 
tcsT ftbi coe(Tcntialce^:gifluod refpo- 
dcndu clT gt ficvt patct per Diffmitioee 
co:um:quonia ft bonitas no cotinct res 
coco:dates 7 fibi cocfTentialcs fine natu 
rales: iam bonitas magna non Diftaret 
a cotrarietate 'ncc^ cfTct magna fine ta 
li cocozdantia quod eft impo(Tibile:qua 
impofTibilitat cnecelTitant Diffinitionea 
l»oni»tid/tndenittidini9/ctermtatif(^. CUIteriiia ad Ijoc idem ccnfentitafFirs 

mado piima fpcciesregule c.q ponit c5 

ucrfionc biffmicndobonitate -z fiias rea 

cocojdate6:videlicet bonificae /boniftca 

tii 7 bonifkare:et cocozdat /cocozdatu « 

contozdarercti quibus couertitur ftipze: 

mabonit.^9 •ztonfozdantiacii fupzema 

magnitudinc.Ci "ampliujipcr fccundaj 

fpeciem oftendit:q\bomta8l?abct m fe 

rc8 bonas/cocozdates fine quibus boni 

tas magna non pofTet efTc.fit etiam ter 

ttafpccics rcgule c.ponit:q' magnitus 

do "Z cone*, zdantia funi m bonitate cum 

actibos fiii3:v:dcltcet cii magniftcare co 

cozdarc.et boitas cii ipfio tu bono ages 

re.fit quarta Specie? Dicit: c? qlibet rai 

tio babct in alia actu fuii 7 cfTcntia fua. 

irt ill iftopafTu apparet altitiido intcls 

Icctus qui vcrc i realiter l?oc 9ttigit:3d 

qua altitudmcm nonpolTct afcenderc r r 

nifi Deo adiiiuante. IT Hdj quarta; qu eg .\0 c t pi- 

frionem quando queriturvtru bonitaa , 

continens res in fc contrarias t fibi co= 

cfTentialcs fit magnar-Rerpondendum e 

CD non:qui3 caret concozdantta que qui 

dcm eft plus abfolute qp ptrarietas.Ua 

tio Ijuius eft qz cijcojda .ia cum bonitas 

tc ponit eftc generado.Ct contrarietaa 

cum malicia ponit pziuationem bonitas 

tiscozrijpcndot'z tjoc volunt biffmiiicca 

bonitatis/magnitudims-zcontrarieta: 

tis:q» fit vertj quod bt jcimus /regulaciii 

demb.'?ocrequirit:et etiam pzimaftpe? 

cics regule c. (Quoniam fi bonitas ma= 

gna contmcret m fc res contrariae/ma 

gnum malum quidcm efTet fibu-z couer 

terenturin iprambonitatem magnitus 

do 1 paruitas :qiiod eft impofTibile . £t 

etiam per fccundam fpcciem regule c .g 

ponit in bonitatc boniftcans/bonificatu 

1 bonifiarc cummagnitiidine:ergoDc 

Ijac queftione negattua eft tencda . 3t(| 

tenia fpect'esDicit q* contrarietaa nott 

pofretelTe in fubiectobono cum magnis 

tudinc.Ct idem eft ludicium be quarta 

fpccieqDicttq^contrarietasrion po(Tet C J t. f, 

Ijabcre actum fuu? in magna bonitate. v i\ r )ii 

cad q«amm qticftionem cum bicitnr 3d 'Srtd* a viihC 

vtrum bonitao eterna fit biff c retisfR^ qftioncm» -* 

fpondcndnm eft g? fic:quontam nift()0; 

nitas eterna efTct Differcns nonpofPct 

9bcterno9gercb(5numeterniJ:e]ceo m 

Differentia non gubernaret agentcm in 

fuo numcro actiuo: nccjt agibilc in nus 

mero pafTTuo-gt illud idem bico be ages 

re/'Z bifferentia bcfictcntc caufarcf con 

ftjfto cozumrt eternitas non f?3bcret na 

tura ctemadi /nccp bonitae bomficadi: 

et in otnncd ifte Oiff inttionea elTeut oe^^ duintupdrs. U h c ad.Vl'.q: 
ftioncni. U^/ ad.vq.'.q: 

ftionem. fhucte quodefl iinpoflTibilc.jratnpliue 
9d idem regula b.conferttit kimrm^cme 
adiuuado le cu oitfuntionibus pzcfatid, 
3tcinpcrp;irii3ni fpectem rcgule d.af; 
rirmabilcquidctij cihi^am ipij regula 
Dicit cp bomtaa ctcrna taiitu3 eft pjimi 
tiua per a0erc:ficiic per cjciflerc ;pjiu3= 
ta entm Differentia inter agentein ^ agi 
bile p;iuatur quidc agere i p confequce 
dgcritia.^t gcneratur ociolitad/? pzuia 
tio njture bonitatis etcrne quod ell im 
polTibile.Bdtiucieamda fpccicsregulc 
d.vidctur fjocTScmaffirinarcm^ ab((^ 
Differentia bo;uficantu»/bonitxcabiU6 1 
benihcarc no Ijabcret qc quo effet : net^ 
cternitas poiTtt ipfam giibcrnare quod 
fibiefTet :ualumcontra bonmn eternali 
ter quod efl impciTibilc . CIldi2utper 
tertiam fpccum rcgule d .inanifeftum 
eft qf li be qiieftione negauua eft tencn 
da/iequeretur qp aliquod ens cfTet eter 
num-ljabens ctcrnam malkfamique mi 
pedtret g? eterna ratio bonitatie no ect 
ratio bono eicrno/quod pioduccret bo; 
numcternuin carene Differentia : quod 
eft falfumietiamimpofTibilc-z eontra 
regulam b.crgo iciiBA feictam vtrum 
bomtae eterna lit concoidans^ "Rcfpon; 
dendum eft atfirmatiue per cozum Dif= 
finitiones : co qp eternttad oicit cp boni: 
ta0 z concotdantia Durant . £ t concozda 
tia Dicif.g? bonitas ■: eternitao in vno z 
in plunbua conco;dant:ct bonitas eter 
na eft ratio ab eterno concoidanter : g; 
bonus pzoducit bonum.l^oc autem non 
poITet clTe nifibonitas eterna edet coco; 
dans per boniftcantem/ctcrnantcmi to 
cozdante}:-: boniftcatam/eternatuin ct 
concozdatum:7 ptr bonitiicare/etcrnare 
iconcozdJrc.^rilnipUusqiiodDipinius 
fatis pjobabile eft:et ctiani per rcgulas 
c.affirmatio et't tenenda:nani bonitas e 
ilia foima que pzopiie contmet m ic Dif 
ferentidm i concozdantiani i bonifican 
teni 1 bonificaiuin •: bonificarc bene l?a 
btiuatos DC D:ffcrentia/conco;dati3 / cQ 
quo i?abttu Mffcrens i concozdans funt 
agcntce:Differcntiabilc % concoidabile 
funt pattcntce;ct per qu.irtam Tpccicm 
I?4bent D'ffiTentiare ct concozdarc:': bo 
nitas bonificarc.!! I ad fcptiniam quan; 
do qucritur/rtrum boniias eterna l?a; 
beat m fc cofuranetatcm.-' Ttefponden; 
dum eft q? ficpofuo C[/ nuiiidus fit eter 
nue:quod patct per Diffinuioncm con; 
trarictat!Q:q»oniam ab eterno z in eter 
no mundus eft bonus z mains: per eter 
nam bonitatcm i etcriiam malicia3/ge 
ecrattonem co;ruptione3 1 pziu9tione. £t bonitds etcvni non po^et efTe bottS 
ratio/Q' pzoducat bonum 'etcrmim fme 
contrar letate t malicia.C^ternitaa eft 
caufa:qnarc bonus t maius Durant ab 
eterno:ct I?oc rcgiila b . non potcfl con= 
fentirerneq? pzima fpecics rcgule d.^a 
ab eterno efTcnt pziuatiua bonum i ma 
lum concozdando.et per fccundam fpc 
ciem totum vniuerfum elTct coinpofituj 
ocbono-z malo:etpzima caufa fcilicet 
Dcus/cfTct ncccfTttatiis ad caufandu mu 
dum ab eterno tantum cum malicia ce- 
tum cumbonitate:quoi1 eft impolTibile 
rationc l?uiu6 impolTibilitatis dc Ijac q; 
ftione negatiua eft tcneda.et m ifto paf 
fu apparet g? impolTibile e\i:qp mund» Lt-Lf 
ftt ab eterno.fiad octauam cum qucri 'Vj viaS 
tur/rtrum bonitas conttncat m fc Diffc; n^ncm^ 
rcntiam-z concozdantiamr' Kcfponden: '"*'"*•"'• 
dum eft gj fic.<Quod patet per cotu3 Dif 
ftnittones . Si enim bonitas non Ijabe; 
ret res Diffcrentes i concozdantes ;non 
poiTct e(Te ratio bono/quod pzoduceret 
bonum/et concozdantia non polTet efTc 
abl(^ Differentia rerum.et pztuata Dif: 
ferentia elTct confufio t occultatio inter 
bonificantem/bonificatum ct inter cons 
cozdantcni ct concozdatiim.3f nuno Dico 
Qp cITet impUcata contradiciio que e im 
po(Tibili0.Cf3tcm pzima fpecicsrcgus 
le c.Dicit : g? cternitas eft ens cm ppzie 
compctit etcrnare . Ijcc autem pzopzie= 
tas e([c non poieft fine concozdantia 
etcrnantis/etcrnati et etcrnare: qucco 
cozdantia eft naturalis nccelTaria / vt 
per fecuda Tpccie ciufde rcgule figniftca 
turn eft . £t per tcrtiam fpccicm vtdj 
dum eft g^etcrnana in eicrnabili eft 
9gens:c'tctcrnatum ftue etcrnabilepa 
ticns /I ctemans l?abet actum fcilicet f r f 
etcrnare: vtperquartam fpccicm rci fc^i) ^ 
gule c .figniftcatum eft.H^d nonam 
qucftionem quando qucritut/vtrum 
bonitas contmeat in fc Differcntiam 
ct contrarictatcm i *Rcrpondendum eft 
g7 ftc m aliquibus fubiectis : ftcut m ele 
mentato m quo elementa Dtfferunt x 
contrari3ntur:ricut ignis ct aqua per 
calidum et frigidum / et ficut aer et ter 
ra per I?untidum ct ficcum . £t Ijoc bo 
num eft : quia 3b''qj tali contrarieta= 
te elcmcntatum effe non polTet. CUItes 
riue rcgul.T b.ad f?oc quod Dijcimus con 
fcntit.3tcifLterpzimam fpccicm rcgu= 
led.ncgatruaDcqiicftionccfttcncnda: 
I30C eft (^ in cfTcntia bonitatis funt bo; 
nificans / bonificatum et bonificareio 
polTunt contrariare : quia ft ftc/per fci 
cundani fpcciem ctufaem regule bent Sd.i>;.q« 
ftionem. 3©etabul3^ fo.icv;* 


3d viidC; 
liiia que; 
hcneiii 190 quidcni non Ijabcrct cicquo efTet. 
Ct per terttam fpccicmfubdita ciufdem 
effct malicicrnccp ciiam I?3bcrct n3= 
titram.quod eft impo(Tibile.fTa<i Oe= 
timain quando qucntur rtrum boni- 
139 cotitincat m fe corttozdJtuiam et 
contranetatem f Kcfpondendum eft qj 
fu m aliqiio Tiibiccto quod id tpabttua; 
turn bonitate^i'ficut elcmcntatum quod 
eftbonumper bonttatcm / in quo c!c; 
mcntato aer ct igtiia concojdant per 
caliditatcm/ctaer ct aqua per l?umi- 
ditatem/et aqua ct terra per trigidita: 
tcm/et terra et igmsipcr ficcitatem. 
jettgnisciaer perficcutnct l?uniidum 
ftint contrarQ:aeretaqua per frigidi-- 
attemftcaltduatem funt contrary /et 
dqra ct terra per Ijumtditatc ct (lccita= 
tern funt c6trarij/i terra z tgnis in mo; 
tupcrlcuitatc-xpondcrofitatcm.etqd 
bitinius mantfelrii eft per biflfinitiones 
conco:d.1tic t bonitatis atqj contrarie; 
tatte.QuoniS clcmentaiie no pofTct c(Tc 
ratio in fubiccto qti p:oducerct bonum 
dementatii: et ctiS feiffmitiones conco:; 
dantictcontrarictdtia client tiiflinctc. 
CSmpUui? rcgulab.adidcm confcntit 
affirmandow ctiam puma fpccics rcgu 
le cClementatfi nanicp eft fubiectu bo^ 
num in quo concozdantia t ctjirarietas 
ialiqua conucnienti3 1 contrarietate I?a 
bent/runt ignie et aer qui in cleinenio 
concoidat p:r caltditate tficcitatc/fed 
per tjumiditatc c5tranatur:ct iic circu- 
lantcrvtfupza Dictucfl.fLUlteri!!-per 
fccunda fpecicregule cafTirmatiua cfl 
tcnendJMicut eletnentatiiqiS cot;nct in 
fc innata coiicozdantia i contnrietatc/ 
vt fupia Mctu eft.etj^cr tenia ciufdem 
rcgule fpccicm eft m acre concozdane^z 
iaer in igne concozdsibilie quo ad genus 
caliduatie : fed quo ad genua ^unii; 
duatia ct flccitatt0contrari3ntur:eo.gj 
ignie r^itione ficcitatis cR contrarians 
acri/iacr ignigl3umiditatc.CFadJ2uc 
e quarta fpccic pt? cp quodWbet cTcni? 
turn l?3bet actionem pafTionc in alio cir- 
cuUiritenratione cuius clenieta funt re 
milTj •: confracta/vt ad miittionem t co 
pofitionem venire pofTint/cpiftente elc: 
mentato bomtatc lj.ibituato:T ctiamoe 
CO icojdantia t contrarietate. C ad vn: 
dccim.i ouando qucntur/ quid eft ma- 
gna Oiffercntia eternitatie? i^cfponden 
dum eft / q? eft fotma nccelTitans cten 
nantem/etcrnatum i etcrnare in cter; 
nit3tc:vtm3gnitudo,fit ens rone cuius 
biffercmia et etcrnitas fini m3gnc. et 
eternitae fit ensiraitdHe ciitud .m^pi;; tudo 1 bifferentid burft. £t bifTcrcntia 

eft ens.-rationc CUIUS vnus fit ciernana 

t alius cternat' i aliud ctcrnare.dUlc 

terius qp fit verum quod oivinjusiregus 

la quiden; b.tjoc teftatur. Ct ctiam piia 

ma 1 fccunda ipccies rcgule c. Ct rinn= 

liter tcrtia fpecies rcgule c.vt ctcrnans 

fit in eternuatc/magnitudmc t biffcrc- 

tia:agcns t ptoducens p:odu(tum ipfo 

l?abente inctcrnitate/magniiudine ct 

biffcretianaturam.-z Ijocratione quar= 

tefpcc!ci.<i3tcmp:ini3 fpecicsrcgur /■ 

Ic^.ljoc idem cocedit.vt magnitude ^lis d 

mume % eterne i?abeat eternante/ eters '~ 

natum ct etcrnare . fit fccunda fpecics 

rcgule b.ljoc idc ponit. vtctcrniiao I?3= ^ J t. 

beat e;c quo fti. j£t sd l?oc tertia fpecics ^ ^ rC 

ciufdem rcgule conco:dat.#f ad biiodc= Sdbuode 

ctmainquado qucntur quid eft magna cimam q? 

tctcrnaconco:dantiafetcfloicendum ftionem. ' 

Q> eft fo:ma nccelTitans in eternitate ct 

magnitiidinc coticoidlriam inter etcra 

nantcm/ etcrnatum ct ctcrnare.Ctj^oc 

per p:imam fpeciem regule c.ct b.fatia 

eft vidcdum.fit ctiam per fccunda fpes 

cicm c.et o.et ftc be tcrtia fpccic rcgus 

Ic c.vmernfis fit in magnitudinc t eter 

Mitate ct"^nco:danti3 / magnificans ct 

etcrnan9."^cr aiL^rt;?m fpeciem regule 

c.vt Ijabcat natuf am cternandi cternas 

tum/magniflcandi magniftcatum/cons 

cojdandi conco:datum.et ad Ijoc tenia 

fpecics regule D.concoidat. CSmplma 

£ouimOifTinitionc0]2ocidc3 app:obant 

1 teftantur:quoniam magnitudoabfcp 

conco«l3ntia cicrnantiset eternati ct 

etcrnare/ non polTet efl'c ens ratione 

cuius cternitas ct magnitude cffcnt ma 

gne .iiLec$ etiam cternitas babcrct nas 

turam cum qua ourarc polTctratc^ fine 

ipfisconcotdanttam l?aberc. /letp fine 

cocoidatia biftare a cotrarictate. CLEd 

bcctmater tiam quando quentur / quid ad beet's 

eft magna et cterna contraricias i TRe; matertia 

fpondendumcft/Q'efl eternitas mudi: qucfttonC 

pofito tamen g? mundus fit etemus . 

£t Ijocpatct per coium bifTinitiones et 

per rcgulas cotundcm . Qwoniam Oif= 

tinitio contrarictatis ponit q? cternijs 

tasDei et etcrnttas mundi : magnant 

babent controuerfiam ipfts cjciftentia 

bus p:fmitiui0 per ptimam fpeciem 

rcgiilc c. ct ?. dluoniam eternitas bci 

non eft fingulari8:ctp:iu3ta fuafrngu^ 

laritate: magnitudo quidcm non eft 

ens ratione cuius eternitas fit magna. 

£t eft ens ratione cuius contrarietaa 

magna eft magna inter eternltatem 

bei et etenutatem mundi / eo quia C Pi (rJ Cluuntapar0» c(- t cfcrnit30mftdi ponit ctcrmun malum 
itongmetatumtetctertutae oci ctertiu 
bom quiccatum : et cternitae r>t\ ponit 
etcrmim malum c(Tc DuMbilc:t etcrnu 
tae miidi ponit boufi clTc Durabtlc quo 
adDitTinition^cternitati0:i iccuda fpc; 
cicercgulcD.pointq? ctcrnumbonu ct 
ecernu malu umt coaiutuca m copoilto, 
Ctbiifmitio quidc m3gmtudtni9 ponit 
magna coujnctionr.i tertia fpccicorc; 
gule b. ponit fubicctionc ab vtrat^ pai*; 
te.fit [c6a fpectcs rcgulc e.coiranantS 
■z ^:iatiit pnarcCt cternitas quide efl 
Deuiana in ciernitate oei z i ctcrniiatc 
njUHdi/ipra Ijjbctc m vtratp Dniii/.pdu 
fendoctcrnu?triatiiinquictatu/qt>cfl 
impofTibilc: ratioc cuius unpolTibiIita= 
_ , ..- tis mundusnon pot c(Tc ctcrnua. ^jzid. 
S *]>!?*«? )ciii|.cum;5:/qmd eft magna OiffcrcnttaJ 
fluemonc, « conioidatja/Tucendu cTTcpin cTIcima' 
Hiagnitudinuj eft magniftcans /biftin: 
guens z conco:dan8vn5 per fona eandc 
numero-.tcp magniftcatusz wffcrctia; 
tii8 1 concoidatua fit aha perfona: z ma 
gnificare/bifFerentiare t cocozdare alia 
perfona : t cp omnes ifte tree pcrfone 
fmt idem per cnentiam/naturatn/ma; 
gnitudmem/biffcrcntia i concozdantia: 
•zljocvidendii eftpercotum Diffinitio- 
neg.C t per p uma et fecundam fpcciem 
regul^TTrCt pcfTcTKa? cvt magnitu; 
do/bifFcrentta i concoidatia Tint in acta 
agenteet concoidantC9/i a vacuitate i 
ociofttatc btfparate: z per qu3rta3 fpe; 
ctem c.vna Ijabet actu3in alia Tine qui- 

f bu0 actibue biffmitionis cozudem non 

-f cITent vcrc/qtJ eft impofTibilc vt regu!a, , 
_,l' - b.teftatur.^ad.jcv.qucntur/ quid eft 
aa.i:v.q= magna oiffcrcutia ct contrarietaeffic; 
monem, fpondcdum eft q? eft ilia caufa caufana 
vnumcontrarium alioTicutm Clemen J 
to in quo igiiia z aqua funt mijctaifimu 
liter aeriterra:'Z inter bonu? naturale 
innatum z malti nioialc : videlicet pec; 
catum z l)moi. Ctptjpcr biffinitioncs 
magnitudinie biweimccontraricta; 
ti9.£t OlfTercntiacpDec'aretct biftiui 
gmtipfa contr^na . et^iontrarietas in 
fubicctopiiuatconco:d3ntia:T general 
cbntranoa appetttue z ftnce.gtperrxj 
gulam b.ftgniftcatum eft:per p:imnm t 
fccunda fpcciem rcgiile c.z t>.z per tcr: 
tiam fpcciem regiile c.Similtter eft fa; 
tie planum Q' vnum cotrarmeft agcns 
ct patiens'in alio, ft per quartam rpe= 
ciem rcgule c.l?abct vnum in alio actio; 
ncm: per tertiam i<fO fpcciem rcgule o. 
fubiectioncm.Ct in l?o paiTu ftgurantur 
magne pcne infernales . t^er quartam fpcciem c.vna f?3bct actum in alia/IIne 
qmbusactibuebiffmuioneeeotumnon 
client vere:q6 eft impoffibilc/vt rcgula 
b.teftaf . <[ad.]cv|. queftione cum qucs 
ritunquid eft magna concoidatia z con 
trarict^a i jD ucdum eft q> eft illud end 
quod ponit in codcm fubiecto res con; 
co:dantc0 ct conirariantce/gcncrando 
z commtpcndo in el ementoificut ignis 
z terra qui Ijabent conco:d3ntia per ge 
nerattonem cum aere/ipfo ejcirtentc ca 
Iidoet ftcco/ct recipience ficcttatem a 
tcrra/z oantc caliduatem aentpcr tcrs 
tiam fpecicin reg uleP.ip fc quidcm efl 
tjciftene oominarie liccitati % Ijumidis 
tati m quibue ponit magnnm cotraries 
tatcm cotrumpcndo . erficui Ciicimus 
be ignc : ita potcft Dici oeaTijg clcmcn; 
ti8 fm qualitatco co:um:ctficviden= 
duiii eft per piimam et fecunda fpeciea 
regulc c.b.et per biffmittoiiee m.igms 
tudmieet concotdantie et contrarictas 
tis : et per quern modum clementa ms 
trant mi]ctum ct componunt clemcntas 
tum.et^cr tertiam fpcciem rcgule ct 
b.vnum clcmcntum eft in alio agens ct 
patiens.et per quartam fpcciem regu^ 
Ic c. vnum clcmcntum }?abct actionem 
et p.lfTioncm m 3lio:ct ctiam motu/sc- 
nerado-zcozrumpendo. f\ ad.]cvij.qiie; 
fttoncm quando ciucrif /oiffcrcjuia con 
co;datic ctcrrmatis be quo cftfl%e(pon; 
dcn"dinTfeTrcp eft^c natural relatione. 
EDiffcrentia cnim ponit rco oiftmctae « 
rclatas naturalitcr per biftmguentem/ 
oiftinctum z biftmguerc m cterna coh= 
co:dantia:que quidem f m fuam bifFini= 
tionem ponit concotdantcm concozdas 
turn ct co(Ko:darc:et vnam effentiam « 
naturam:inquacternita0 ponit eter= 
nantem/ etcrnatum ct etcrnarc/ratios 
ne fue biffinitionisiet l?oc eft manifcftii 
perrcgulamb.ctperpumam ctfcijam 
ipecicm rcgule c.ct b. Ct tertia fpccica 
rcgulc c .;pontt actionem etpaff-oncin 
fine materia . f^tj^uarta fpcciee eiufs 
dcm rcgulc actus etcrnos naturalcs. 
fit ad l?oc tertia fpcciee rcgulc b.nojt 
poteft contradtccre:eo quia eft t>i(piii 
rata a piimtiiuis actibus biffcrcntib' i 
concotdantibue.CIHd.rvnij.queftionem 
quando qucritur/ biffcrentia eter nita.; 
ti0 ct c -in trartetatis be quo cftrTBiccrt; 
dumcftq^effoe beoet mundo/poruo 
qi mfidue fit etcrnus. Ct Ijoc pater per 
cotum biffmitiones. Cternitas em pos 
nit mnatii bonum/ctcrnum boniim/ct 
malum mo:alc:et oifFcrcntia biftmguit 
ipfa.ft (otrdrietad ponit cternod fined CfCff 

ftioneni. , citi) c 

ad.)cvO. 
qucfhoni ad.tvi^. 

queflione asetabuld^ fo^i ttdtimtiod abfc^ <iVneU£t Ijoc per re 
i gulam t).cl9ru3 cft.et per pttm| fpecii 

regule c.i d.Oiccndu eft cfre PiflftrStiaa 
cotrarias:* fec&dafpmca carudemre- 
SuUrQupra tame tflli6 copofitio impof= 
libilia cn£t tmia fpecicd rcgulc cob 
cit Q' mundus'cft mftnitu9 per mfiniti 
bofiitatcm mnata:rcd lua moialieboni 
tad/inalUia/funt fimul Durano eterna. 
£t mudud ^3 infinitateni t> eternttate; 
innaca:^ oca alu i ue partca innatc/runt 
timte:eo q: celum eft co:pu9 ftttitu3:per 
quantitatem/ljabuu t fitum.et tenia 
fpeciea regule d.oicu pumitiuad Domt= 
/ natiofiee ^ fubicctionce ?traria0/qi6 eft 
' r d |pon'ibili(Timu.CLad_B£a!p3nona qucs 
Sc fl"rt- ftionc qn queriturubncdtdantia £otr3= 
/ jJ rietatietct ernita tiabe quo~elt?Refpo 
aehdu cH cp circnroatniSTrernitatib': 
fc3 be eternitate bei t eternitate tn&di/ 
pofito q^madue fit etertiu0:q quidS co- 
cotdant 1 Dtrcozdant in ouratioe infin(= 
ta.ZD^ nac^ l2abet fubftamia mfinu3 
«munau0fimta:ieternita8 bei fimpU 
citer eft bona:-z eteriutae mundi bona t 
mala ni(»aliter.£t otff initio concpidan 
tic bcftruif .et.bifftnitio contrarictatia 
eft eternal nccefritata.i=t oiffinitio cter 
nitatia eft beftructa/eo qt no pcediti bu 
rationemaenitudimd/bonitatid/virtu: 
tie/ad Durationc niagnitudinid/malicie 
t vitio^.Ct l^oc'g piima regulam viden 
dfii eft.CICt ftc pt3 q' coco;dantia eft p;i 
mitiua bonitate et mallciaivt pt3 p p;i= 
mam fpeciem regule c.i d.^z g fecudanJ . 
fpcciem c.-z d.£t eft copoftta cjttontras " 
rijd ptimitmid eternaUter cptra fm ge$ 
nud.£t ftc eft in mie cotrart|d ?cotdan 
iia Ijabee nomen p contradictionem im 
plicata/vft eft cterna coco:datia/« eters 
tia cotrarietas p tgrtia rpecie regule d. 
>. ■2fubdita«n6(ubait3/qT5cftimpo(ribi5 
r d U.il'BA vigeftmS'queftione qn querif : 
rp--i. toifferentia/concoidantiai cotrarietas 
r jr be quo fumr'Kefpondediieftq'funt be 
feipftd/eo quia runt genera generalilTi 
ma.vt patet p bifftnitiones eo;^£tJ20c 
regulab.teftaturi'Z^ma'Z f<6n fpectce 
regule c.i.d.tamen no bico gp contrarie 
tae cadat/fiuc ftt in fpecic reaida!regu= 
le c.vel d.eo q? eft accidens:-! accidee no 
Ijabctmatcriamejcqua ftt ftmpUciter. 
^am ft l?abcret/iam elTct fubftatia c6« 
poQta c)c fo;ma -z niaierta:q6 eft impof 
libile.Cttjocpatct per tcrtiam fpeciem 
regule d. 

CL2>i)«mu0bc p:ima columna/i bedi 

W^* mua boctrinam be ipfa/per qucm mo= 

dum qneftwnee e)«ral2untur gb ipra;^ 
foluttoticde&riim t)et'btfftmttonc6tre 
6ulad.4t ftciitliecintudbe ip.'a/ita poe 
fieri be aTQecolUnidfuomodo.fic ques 
fttonee quae fecimu9 oe ipfa mnt gene 
rales:'! polTuiu applicari ad queftioneo 
particuiarce/Deicendeitdo e rcaIaflli!iS_ 
sulmridi^:p quae intellect^ eft bifcur: 
Tiuus/iiactendo fcientiae bifferentee.^t 
be i^c oamuejcjcemplum m eadem colfi 
naad foluendumqueftioneepervtgin 
ti rationesbifFerenteeratione bictaru) 
canierarum a quibue ejctratjuntur. 

^trummudu^.ltt etemu9# 

s^U <Dlutiol?ui'qucftionie paa 7 / • 57 
tebitBpumacoiumnamta ^ 

buleu poteft fieri per aliaa 
colunae/eo cp columne funt 

__colligate.£tp«moper pxis 

maincam£ramcoliine:toeinde per fes 

(undam.7 ftc per oidinem vfq; ad icame 

ram vltimam/muUiplicando viginti ra 

tioneeadeandem queftionc/tencdo be 

queftione negatiuamper biffmittoned 

•zregulaemipfiacolumna tmpUcatae.j 

C];j:^trina_l2iiUiaarti0 eft tp accipianl jqc hociri 

termimcjcplicatiiquiftmtin queftione: J^ bulbar C\ 

ficutquandobiciturvtrummundue ftt lig^ Vr > 

eternue.jBLiftajaueftioneeflcternitas **^' / *-^ 

-que eft termintte ejcpUcatue cum ftt in 

p;ima iigura.£t per etemitatem requt 

ntur d.i per d. acquiriitur termini per 

iprum4:it9nift9Atu£j fcala que c{i in 

'ia(tgul^,videUottconti^rietaeque eft 

utter fshfuaK t Tenfttaleiet inter ienfud 

le et ihtellectuale:'Z inter tntellectuale . 

1 inteUectuale.C3 tern per vtrii acquis I 

riturb.'Zperb.acquirunmr eaque fub { 

eoe|ciftunt:vtpatet m aipl2abeio.£t I 

quoniam volumue applicare in que s *? 

fttone c.ipfo implicato m queftione/ac= f 

qutri(Urquicquidc.continet.CI£tftcb9 i 

turboctrina adapplicandum ptimam I 

columna3:adrolucndum queftione ans 

tedictam.ad inueniendum tcrmtnoe cp ] 

plicat^j unpUcatoa/applicando ipos h 

adp;opontum:videlicet adfoluttonent 7 

queflioniscumtali.modo/cp oiffmitioa I 

nes ptincipiotuni 1 regule remaneant 1 

illere:adiuuando fe cum fpeciebue alia / 

rum regularum:ad bandum ooctrmaml 

quomcidoljomopotfeiuuareciialQs* V_ 

£t ptimo per pumam cameram ftc* 


©ep:imacamem26*C®* 

2d ^ camera CXnint^ t)ar0. per b.c.d.fp no . (Quoniam 
"tSJj illi cdet etcrnus/iua ratio 
i^Z^i IclTet ab ctcrno pioduccna 
— -^'etcrtjum bonum:i magni cddiera tiido luagiiiftcirct illjtn illatn rationei 
bonam 3b ctcrno/i mctcrno/vt patct 
per fiiam oiffirmionetn:i cternitao ab 
ctcrno 1 in cterno/ipfam pductioneni 
curare faccret:^ fic nullum malu5 cITet 
in mundo/co q: bonum x malu funt co - 
traria:fed malum eft .in mundo : vt pa; 
tctpcrejcpcricntiam.Cocluditur ergo 
quod mundua no ell eternua.CUIteri' 
regmab.pomtQ^oe queftionc nc^Itu 
ua cfl tenenda f m oiffmitioca lupudi; 
ctas/i fin;q' pjopontmuisoicere per rc= 
gulam c.d.Dicciido ficjfi mudue eft eter 
fiUs/ruaeternitas eftcaufana tantum 
burationem malicie quantum Ouratio= 
nembom.quodpatetperpnmam fpe- 
cicm regule c.t per p:iinam Tpeciem re 
Sttled.m;ilumt .mum pumttiuu qua= 
turn bonum./MUig citim Dies eftpu= 
mitiuua necp vltiinus.et per fccundaj 
fpectcm regule c.i d.mundus quide eft 
comporuua oe bono ^ malo ab etcrno z 
in etcmo.fitpcr tcrtiam (jpcciem rcgu 
le c.mundueeft m etefnitate fnftnitue/ 
4 inbonitate t malicia ftnitus. £t per 
quartam fpccicm regule cljabct quie= 
tera m generabtlibus -r cotruptibiltb': 
in generabilibuerationebonu'Z tn coz- 
ruptibilibuarationc mali.etpcricciin. 
dam fpeciem regule d.Diuina etcrnitaa 
1 fua bonitae necelTitant malums-z quie 
tem:caufando eternttatem mundi.t cu3 
omnia ifta fmt tmpolTibilia/pateta* be 
queftione negatiua tenenda id, 

Bccmm 36XX36« 

3 mundu0 eft etem'/fmtt 
t»ue ctermtatcs biffcrcn; 
tcerfctlicet etcrnitas Oei t 
etcrnitas mudi.ei ftc c^if: 
ferentia que eft tfltcr (cn= 
fuaie 1 fenfuale/mtcr fen 
fuale 1 intcllcctuale/inter intellectuale 
■» intellectuale point quidem trcs-cters 
nitatce gcncraice oiffcrcntce.Ct boni= 
ca0ponitipa9bonad:'z magmtudonta 
gn36:fcd Ijoc eft fairii5 1 impolTibilexo 
quia Differentia ponit ipfas malae fm 
quid:-! fic Deficit inagnitudo bonitatie. 
I per confcqucne bonitaa magmtudi= 
«ia pontt coiif urionem:quod eft impolTi 

bile.Cociuditur ergo ^ be queftionc fic 
gatiua eft tenenda. 

BccmcY^'BX.%,€, 

5 mundus eft eternus/con (Do.j. bei 
cozdantiamiiataqueeftbe camera 
efTcntia mudi inter fenfua; S.CC 
le-zfenfualeiceftetcrna:'! C« 

=J1 ftc funt tree concotdantic « 

trc8 etermtates fubalternate genera: 

lea cum magnimdme bonuatisi eterni 

tatis:-: cu Duratioe eterna magmtudia 

1 boitatts:q6 falfum i z IpolTibilc/eo qi 

runt trca contrarietatea fubalternatei 

ciooppofitcca magftitudine maltcici 

etemit3ti0.fLUlteri*'g regul.ib.'zo i5 

qo DC biffinitionibua oijcimua/negatio 

cfttenendaiitjocidej patetper pjima 

fpcciem regule cr d.quoniamconcoida 

tia generalim ma per fuam rcalampo* 

tilt <¥ eternitaa Oei 4 ctcrmtaa mundi: 

in vno bono cum magnitudine concoi* 

dant/q6 falfum eft:q; contrarietaa ma 

gna 1 eterna l?oc impedit.Otcad idg 

lecunda fpccfea regule czd.ponit^ fit 

mundua eft cternue/q' concowantia bo 

na/magna x eterna ambit totam efTcns 

tiam mundi bifparatam ab omni cons i 

trarietate/quod falfum eft. CUUeriua ! 

per tcrtiam fpeciem regule c.pofuo^ 

mundua ftt eternua/eft elTentia mundi 

eterna cum magnitudmc etermtatia/ 

quod falfum eft:cum in mundo fit cojru 

ptio % culpa/que funt effect' magnitus 

dmia ^ contranetatie et malicic.CLad 

idem per quartam fpeciem regule c.co= 

cotdantia l^abet magnam bonitatem et 

cternitate m fubiecto in quo eft/q6 fal= 

fum eft:cum fubicctum fit t?3bitu3turti 

be magna malicia i cternit3te per coti 

trarietatcm.il ad idem per tertia fpes 

ciem regule d-figmficatum eft q* mun= 

due fit ctcrnua:ct eft tantum fubditua 

mal'ciequantum bonttati:quod non eft 

bicendum:vt manifeftum eft per biuis 

nam eternitiJtem/que ptima caufaeft 

cum magna conco;dantia bonitatta/DU 

ratioma'zc. 

^e camera )6«£«Z*^« 

3 mundua eft ctern'/fequi 
turo' eft bona 1 magna c6; <Do.4. DC 
tranetfla eterna inter ren= camera 
fuale ct fcnfualei(.quod B.C.TCt 
_ eft impofTibile. (Quonia c6 S>« 
fi9rii fined no poflunt efTe boni <it tnas 
'Bctahnli. camera gnitudittc rtcma . ot (I fit bortttae/cft 
1 ratio quod pjoduccrct boauin et mn- 
lum.iitmasnicudomagnihurct borrfi 
t malum uinnitc <um etcrtta coiurarie 
tatc.i eterniiae facerei om are ilia con 
tranetatcm nuignam/ botjam % mala, 
quod eft impoiTibiic. CKtgula b.Dicit 
QMTiundusnoncitetcrnus per Ijocqti 
bictunj eft be oiffmitionibuu.xitguma 
fpecies regule c.d.pomtp;iinitiuJacoir 
trarictatee bonae/nuignae a cternaa.t 
fccunde fpetice c.i d.ponuni compofts 
ttonem bomtatis i malicic/maganudi 
ms ^ paruitati8/eterniutte/i tempo: 
ris 2 contranetatie/atqj concoidantie/ 
quod eft impolTibile^L^ad ioen):teriia 
f pccics regule c.poiut q^ cotranetae efl 
bona I'magna la etenutatc/z per coufc 
qiica bomtae i malicia fuiit bone % ma 
gne ui etermtate/quod eft mipoiTibile. 
iiEd Idem perquartamfpccicmregu 
U ca etia tenia ipecied regule d.ljabct 
bommui} tn ctcrnuate:t bonitas i ma 
gtiiiudo tjabent polTcl lionet cternae la 
pereterna contranetate/quod tftim; 
pofTibile.Cocludttur ergo q pitdicta g* 
mundud non ell eternu^. 

i^e camera ©♦^♦Z*36* 

(DfitoQjmundus fit etcrs 
nua/biffierentia quidem q 
eft mtcr fenruale z fcnfnas 
le ic.pomt cp flit tree cter= 
mtatc8 borte et etcrne/iti 
quib" borutas eft ratio fin 
duccns botmm mconfufum -z etcrnum/ 
qi falfum-: inopmabileeft.iDifferctia 
quidem qaflene mter fenfual^Tintelle 
«uale:rcilicct m loue i platonc/no tuit 
;pducta ab etertio -z m eien.oxo qi non 
eft.jgt ftmiU modo pcteft oici ot biutia fo,?:v«j, 
tiniltipUcfifet eietenlitie ttiRnita etertia 
tum/qo eft impolTibilc.tiad idc:feciiii 
da fpccieo d.ponit Q' fi mundua eft eter 
nu6/q6 eft cu oiffercntia/ipia tn eterni 
tate continentc m fe eternantS/eterna= 
tum 1 eternare:e]c quib' etcrmtae mu= 
di eft/quod eft impofTibile.CBd ide po 
teft Diciper fecudam fpect^ regule c.et 
tmiamd.O'DiffiErctiam eternitatcbet 
1 mundi eft bona.qy falfu5 oft/eo quia 
fubmittit etcmitate Dei ui(i^tu5 aufert 
9b ipfa rmgulantate eternaj-C^UUen' 
quarta fpccies regule c.ponit <¥ Ji mun 
dua eft cternue/q' tjabet mmia t»c fimi= 
litudine cum i?co per mftnitas Duraiios 
nc:q6 eft malii ctemuni x torufu3:§ %'c, 

©e camera^«ID.2^,£» 

Ofito^ mundua fit eter? 
nue/etermtaeocit eterni 
tas miidi bene quidf cocoi; 
dant/quod eft impolTibilc. 
tueternitaamudim feco= 
tmeat ctcrna malicia per co:ruptione$ 

I peccaitt-.i Ijocapparet faiia per regu 
lamb.cu oiffxnitioe bonitatie/etemitas 
tiat c6ce:dantie. ClUlteri' pti ma fp c^ 
regule c.ponit q? ft raunclUaeft eternua 
fequif Q7 fua etemitas eft ene vltra q^ 
noneftaltudpteiacene g burationcm/ 
q6eft? cternitat5Dei:vtpt3p tertiant 
fpecic regule d.qucquidem pomt fubic 
ctionc que no poteft ^ducere m no elTe 
Ijoc q^ eft fibi fimile m Duratione.et 6 
ctia affirmaf p p:ima fpecic regule d.q 
^dc bicit q* mudua fcmp fiut/ei't i erit. 

II ^tcm fcciidc fpecica rcgulc c.i d.boc 
ponunTn^ uiortatt^mfldi eltoe eterni 
tate/etcrnabiU i eternarcfit fie ipoflis 
bile eft ipfum reducere in no effe. C.3d 
ides.ter tia fpecica regule c^onit q> bos 
tiitaa 1 eternitaa funt fubdite in eterna 
<no.«,&c 

camera cojruptw/elemcntatia? vegctatw^Si contrarietatcfit quarta fpeciea eiufde 
pofuo q;> mundua non lit eiei nua. JDifT ^eguie Q^^t a babct palTionc cum mali 
ferctia que ftiii inter feniualet mtcllc cia crgoic 

ctuale/«lict)cali)8 Ijomimbuaocfun: ^ 

ciia:potcft quidem reduci m etermtatc J©e CdttlCra ^*^*£^*^« 
perrefurrcctionecu tjabitubonoieuis t^*'^t**y***i'-^*(!^*fi-^^.^^ 
temo a oeo per mer itum oato. (\ '\um 
la Tpc= regulab.ljoc idc affirmat/t pzimafpcs 
ciea regule c.namt>eua eft ena remunc 
rana.irt cternfl.ad!?uc puma fpeciearc 
gule b.Dicit q> eternitaa oei fimpUciter 
eft pztmitiua p eternitate bifferenteab 
omnt tpe.£t bonttaa quidem pomt ta= 
!em Mfferentiam bona.CSco afpecie e 

to regule c.pomt cp m eterftttatrfmm: 
i tton eft innatii et€rnare:qm9 f^ elTet/ 1^^ 
)^^ ^m^ 5nmndu8 cftctcmua/fua cJo,7.&c 
^zietaa mnata eft bona et camera 

ID, K gg raim^ e it. (t;ptra 
i em etcrna eft o borti cterna: . 

nela8l:m etcrna eft ? 
^31 tate cterna cii malicia c eco 
uerfo.ljan fequif q' eternitaa mfidi eft 
rubtectd ey cotrarua innatia copofuu;. 
fit Ijoc pt3 p piima i fc6am fpecif rcg« 
Icd.-r pp:im3 fpecic regule cq^fubfti: 
ti^ €ft copofiw iji p;in}itii|ie ?trari)8 et CXnint^p^t^: ■fio.g.bc 
camera titvti\0£t pcf fccutidafpecicmlrcgule 

<.mudual?abet ctcrnaliter imatoe/con 
trariatuc/ contrariatuz cotrariarc.Ci 
per quar tarn fpecicm .rcgiile c.boiutas 
ctema l?abet actionc in eterna malicia 
t econucrfo:qT5 eft vaide impo(ribile:cu 
regula b.mmiinc ad Ijoc confcntirepof 
fit.ff Codiidif ergo qj impolTibilc eft ^ 
tnudu^ fit ab ctcrno. 3 manduejB^^ft cternos/ 
bonitas t oifferentia ejcifte 
tee inter fertfuale t intclle 
ctuale •zc.podiint l?aberc co 
cozdantiam m cuo ctcrno. 
Clo.9.&e 
camera Scd ft eft 9b eterno/nequd$: cQ. nu$ 
fuent p:imii8 !jotno ncqj vltimus erit. 
4tJtc inondug jeft fubicctum c onfufum 
m (luo bonitae motalis no Ijaberct con 
(ozdanttam ab ctcrno : necp cocozdatia 
in iproijaberet concozdantia ab cterno: 
nec$ concotdanrta in ipfo fjaberct fna3 
bifftnitione:quodpatet per euiternam 
cwruptionem/puiiatione r. culpam/q6 

icft contra ptimanj rcgulam. gt per mi 
mam rpectetn regiile c.mfidueeitrubir' 
ctum in quo bonitas no t?abet concotda 
ttam rKC$ qatetem.£t per pttm3 fpecie 
regule D .bonitas A)ifferetia/cocozdatia 
funtpumitiuefozme-z innate a perfe^ 
cttone feparatei7 muodue eft conf itfus 
per recundam fpeciem regule t>.£t per 
fecundlfipecie regule c.I^bct innatos/ 
confuftuum/ confuftbile -z confUndcre. 
Tier tcrtia ^o fpecicm regule o.eft alt; 
quod ens bommas quod pomt mundii 
confufum.adJjucpertcrtiam fpeciem 
regule c.ptimacaufamundi eft mala/ 
ipfaqmdcml?abcntein mundo bomi= 
mum.Ct Ijoc ratione quarte fpeciei rc^ 
gule c.quod eft impo(Tibile:crgo coclu: 
ditur gp miidus no eft eternue. 

1 3 mfidus eft ctcrnus/jtras 
rictae fua eft (nnata i etcr 
na 7 fubftcntata in bonita 
tci malicia /contra claram 
otfFcrJtta:-: l?oc per etcrn3 
« vniuerffllc fcala5 cjiftctc inter fenfua 
lei feniiialc tifXale qutd^ fcalS cotra= 
nciaanequatlpfuftiHerc pofret.ciUlte 
riue pxima rcguia prentitoimode z qU 
nrraat cp t)c queftione ncgatiua eft te= 
nenaa.Bd idc3 puma fpccics regule c. 
ponit cp ft mundus eft ctcmuet cp coira 
netae eft impcdicns otnnc boniit)iui= 
lum per fenfualc i fenfualc -zc.etbonii 
taa quidc ctcrna eft cna pcrftciene fcas 
lam cjciftentcm inter fenaiale i fenfuas 
le •zc.ctbifEoxiiUMsiftens mtcr fen= 
fualc 1 icnluaie/cft ens Siftmguene in: 
tcr bonum "z maUim.£ uterum_ per fe= 
cundatn fpecicm rcgiilcdrmuridufl eft 
compofttus'^ic pzinutiuis ptranctatib' 
bonie t bifferentibu8.a6 quidc eft fai 
fum 1 manifeftii g pnmaj fpecic regule 
d. t>^r fecundam i^-o fpeciem regule c:« 
tertiam ipeciem eiufdi regule:? tertiaj 
fpecicm regale d.patet QMnundud eft 
fubditusfuia partibus mnatta.JWbut 
per tertiam fpeciem regule c.cft rnmi 
partibua innatidco:niptibiUb''/ipo t?a 
bentCiratioe quarte fpeciei Ijabitu cter 
nitm .£t cum omnia fmt impolTibilta: 
ergo tc. 

5RiCdu6eftctcmu0/rua 9°:Jra'* 
bonitaeqde ctcrna lin^ « -r c 
nata eft per fcalam be fen ^•'*'*^* 
fuali 1 fenfuali rc.ipfa fia 
lae)eiftcntel?abituata be 
ctcrna conco:dantia atcp 
contrarictate : q6 eft imponribile/ejt c« 
qfi eft contra biffinitioee ptedictaru ra 
tionum.c Ultcriue regula b.ide? teftaf 
ncgatiue.adljucpiima fpcciee regule 
c.bicitq' mundueeft fubUantiacompo 
ftta occontrarQe etcrnis ipfo e)ciftcn= 
tc co:ruptibili/cu5 fit ctcmii9:quod eft 
valde impofTibilcetbilTonum rationi. 
"^tem Pttt^a fpcciee regule d.ponit qui 
dem piimitiuam cotriiptionem/rattoe 
pumitiue contrarietatie e]cift^ti9 inter 
Donitatem-nnaliciam.Cocozdantia au 
tem p:unitiiie ponit oppofitum/i fc6c 
fpcciee regule c:-: d.ponunt q' numdua 
eft commutue cjc contrarije/vno pofito 
in alio.CCampli" tenia fpcciee regule 
c.bicit!<p mundue eft cozruptibilie itt 
fua contrarietate / et incotruptibilie «i 
fuaconcotdantia/tbonue in fuabonii 
tate/et malue m fua malicia . fjuitci 
riue rcguia iponitQ' mundue eft fub= 
dituefueimpcrfcctioniB aitquod cue 
ciciftene cma fuam efTcnttam.et etiaj 
efta beo intantum fcparatue / q> bcua 
bonue no efhfed eft ocue malu8:qti cflf 
imponribilifTimumtquare tc. 
aDctabulsi^ fo.!rf)c. )o.ii.be 

imera 
©flte a> ttifidua (It ctcrn" 
queritur quid eft Differed 
ti9 magna fue ctcrnitatia 
per fcm oc fcnfuali i fen 
tm\i zc.Ct rcfpondcndus 
, . tti/qf eft tfta ciTcittiaquc 

Sonic eteriiitatcin oiftmctam inter fcn= 
jalctfcnfualcper ctcrnante/ctcma; 
turn icternarerqdeftimpofTtbtle.quia 
tUa gcnerabilia funt incoiruptibiUa/q* 
eft contra eoiuDiffinittoed.'Resula etta 
t>.oc ptcdictC teftatur ncgattuc.Bdljuc 
ptima fpecics regulc cponit i cofentit lo.it.W 
3n»cra Oo.i5.t>e 
amera 

C.JD,Z. „ .„ ^. y 'cojruption© 

t inco;ruptione0.e magnitudtncm/ma 
0nad:7e eternitatem/eternae.t g MfFe 
rentias/oiffcrctes Hut claraa.C13tc fc 
cQdc fueaed c.-z d.ponunt mfida elTe to 
porituejciprid.CSdtjuc tertia rpecie9 
regule c.oicit gp mudua eft in celo tncoz 
ruptibilie ^ in elementatis cotruptibi: 
lis/miido l?abete;natura incotrupttbtlS 
rationequarte fpeciei regule c.i eft in: 
co:ruptibtIid eternaliter c& magna t>if: 
f ereniia/q6 eft ?trad!ciio/i etiam con= 
tra tertia fpecie regule d.ergo tc. 

2^e camera £«s^«£.£* 

3 m6du0 eft etcrnu0:qrif 
q'deftmdgna pcotdantia 
'eternitati8ruef£t riiden 
du eft p ciffinitionee ma? 
snitudini0/?co«lantie ct 
'eternttatia.c fc«am Tpes 
dem regule ccp eft ene Ijabee in fe inna 
toe etemit€/cternatu«eternare.^ad5 
bguzjifiakljpccie regule c.i p p«mam 
«Tc6am rpccicr^le d.tr ftt oe ipiaab 
•mni ?trarictate remota.i cp Ijabeat g 
niagnttudin€fice)aefttate3(iaitl23 per 
ctemitatemftnita&uration^Pm quar= 
ta fpeci« regule ct o tertia q> fit in mas 
gnitudineinfmitalicut in etcrnitatea 
tertia fpecie regfe d.feoata:qt> i falfu?: 
Tt pt3 e fcala be renfualt % fenfuaii ic. 

i^e camera £*^*£<^* 

<Dncefro q' mttndue fit eter 
nud'.qrif (Jd c magna cotrd 
I rietae magnitudinia t eter 
' nitatt0f£trelpondendum 
eft Q ptimam tpeciem regu 
lec.q>eftinfinita refiftentia inter biufs 
nam maenitudmctnt eternuatemt^t 

ad t?oc teftat ur ptIma f^ctee regule d. 
nam biuina etermtaa caufat infinitam 
Durationemribt<rtmilem:et magnitude 
caufat magnttudinem cell finitam fibt 
&tflimtlcm.^ertertiaml pcciemrcpu 
led.magnifiwobeielTimpcditam wo 
cffectu agcdo:eternita0 ^o nequaij^.vft 
fequttur p accidena magna t letcrna co 
trarietaa inter biuinam eternitatem t 
magnitudmem per fecundam fpecie re 
gulcc.id.vndefequiturQ> magniiud* 
tjci eft in fua eternitate ptrariana i eco 
ucrfo.fit etiam vi def q> Dimna etern i- 
taa l?abcat altifla poWei^i^^ti/i^tni 
gnitudofua:quodeftfairumt impoITi: 
btlc:etl?ocptobatur per rcgulam b.et 
bifftnitioned:m3gnitudinia/bonitati8« 
cternitatia.ergoic. 

I^e camera £*X*)6*iC« 

f w — ga '^toQ>mGduafitctemug; ao.14. 
f/^fik^'<l"^>t"i'^u^drit magnitu became^ 
r sir lidofuebiffcrcntieiconcot ra.CC 
A {sKb ijdantieffitrefpondendum ;&,€♦ 
^h^K^ eft per pttmam fpecie3 re= 
!■*■ ■j 'guie cd-g? funt piimitiue 
elTcntie « eterne ab omm contrarietate 
feparate.t per fccunda fpeciem regule 
c.d .eft compolltua enpua abfcp cotras 
rictatetquoci at impodibile/vt apparet 
perfcalaoe fenfuaii 1 fenfuaii «.(Que 
quidcmicala/fcfte?flpxiapafrio mtindi 
cum tertia fpecie regule duiuc ponit a> 
munduafttmbdituacotruptioni ratios 
ne ptrartetatia Ijabentia in mundoma 
gnamietemam actionem .Cl9ec auti 
regula b i biff imtionca ptedictoui'ptin 
cipiotum fuftmerc.no polTent.ergo «c. 

i^t camera £*£.)6*S^« 

3 mundua eft etcrnuaquc ^o.i 5.be 
nturquid eft magna icons ^^iiiera 
■trarietaa fue bifferetieffit C'C»4 
'eftrefpondendumper pits 2D« 
_ ' mam fpeciem regule c.d.cp 

eft ilia fcala ejnftea e iter fenfuale 7 fens 
fualetc.i^abituata fimpliciterbe cons 
trarietate compoftta per fecundam fpe 
ciem regule c.a.Solutio qua bifferetia 
coefTentialie mundi eft fubdita.et p ters 
tiam fpeciem regule cd.contrarietaa 
eft actiua in bifferentia.et per quartam 
fpeciem/contrarietaaljabet dctua eter 
noa rtmPUciteru)i( eft tmpofllbile/vt e(l 
manifeftum perTcaiam fettfualia t fen 
fualtd Ufi ettam per regniam b4 biffis 
IDiQ 
<no.i<?.&c 

camera C 

CCS). Ciuint^pm: 

©c camera £tZ*C^, 

I Ofito cf mOduo fit ctcrnua ■<no.i7. 

became: 

ra.ZD.'C. camera 
2>. ^I'qucrif qd cfl magna oiflart 
*" kL^ ij ^'^ cjcirtene mter fuam ma 
9 ^^^|g"atn conco:datil t ortpfa 
*^ ^^ ^^^g^^ tcvet;rfidcdu eft perjpnma 
fpecicm rcgule c.d.(p eft ilia foitiia que 
caufat contradictionc3:qi5 apparet per 
fcalam ctcrnam ejciftcnte inter fenfuale 
« fenfuale cc.eo qz coiungit fe in eterni 
tatc que eft fimplc]c puncipmm/m quo 
ftmt compcfita per fc^am fpccic regulc 
c.d.ct vnu quidcni piin cipiu eft fubdi^ 
turn aUen/pcr tenia ipec ig rcguie ^.et 
fecunda i tenia Ipecice rcgule c.ponOt 
magnam &iftanttam i cterna:cum con 
cozdantia-r contrarietae fint oppoftte 
in fubiecto/vna Ijabcnte m aUa contra= 
nam natura p quartam fpecicm rcgule 
c.etatcternitaemyndiponitabi coef 
fentialcm coiitradjctioncm /que quide? 
contradictio'mmimc pot efTe. Coucludt 
tur ergo a* mundue non eft ctertiua. 

Bccmm BX:BX. 

ato cp mudue fit eterti'':q[; 

nfoequoc fua etermtaef 

["Rndendijeftperpjima fpe 

tA\^^^^ '-^-^ ^^'^'^ punmims 

- ^J^mftnttis'z ftmti'oiffcretijs/ 

coco:dati|9infcala fenfualiet feniua-- 

lie «.fubftcntati8.£ternita8 ddciquo 

dd fuu3 genue/eft inftnita^uratio Dnc 

J3t(^ c6co:datie que funt \n fcala quo ad 

fienua earu:-: funt finite in ejctenfitatc/' 

^titatc atcp Ijabitu •: fitu:T in cternita 

tefunteterne.vnfequifgfc^am fpccie 

f'Sulcc.d.a^mfidueeft copofit' cjcpar 

tib' tnnntti0 % ftnitis/eternitate t>abcn 

tcbominationcjp quarta fpectc rcgule 

(,1 p 0C9 aliae panes inatae que finite 

lunt.iiadQucljabct fubmg3tione3 per 

tertia fpectem rcgule d.qo eft falfum x 

impolTibile/'Z etia copwbaf per rcgula? 

D.i per Oiffmitionc0antedictottp;inci= 

pioium.ergo-zc. 

3 tniidus eft etemu6:queri 
tur v>c quo funtfue ptrariei 
tatce 1 Diffcrcntie innate et 
'ubicocfTcntiJle^/q ftmt pc 
puepaftionceeiue m fcala 

fcnfuaUs t fenrual i6 w.fubftcntate^ct 
rcfpondcndfi eftp ptim a fpeciem rrpn^ 
lec.d.q'luntbepjimitiuia z ctemie bif 
ferentije/'Z contrartaatibua que com= 
ponuntur per iccundam fpecicm regu= 
le c.d.ipne l?abentibu0 bominationcet 
fubiugationcpiquana fpecicm c.-z p tcr 
tiam fpccied-vna ratione fine piincipio 
epftcte in alio fubiecto eterno/ficutvn' 
punctue naturalis in alio puncio'e^ qui 
bue Imea eft continua i ccponta:q6 cfl 
falfiim 7 impolTibile.ictiam eft manis 
feftu per regulam b,i per biffinitionea 
p:mcipio:umcrgo«. 

Btcm€raB*%.C.B. 

Si <t)fitoQrmQdusfitctcrn'':q; ^r ,„ h- 
% liruiir be quo funt fue natura TtmlV 
lee J fibi cocfTcntiales con-- mT^ 
cotdantie-rptrarietatesper £<-*^'^* 
fcalam be fenfuali i fenfua= 
li « ^cfig^ate:(yJ^^lili££l:Jiu£l;^uJ^ 
quo funt (lie mozalce conco^dltietcwt 
trarietatesf£trefpondendij eft per pzi 
ma fpeciem regulc d.q- funt ibe feinfie- 
7perp:imam fpecicm rcgule cctcrni- 
tas eft ens e% contrarijs compofitiu:a« 
pt? per fecunda fpeciem regulc cd.iga 
i?abcnte m feipfa concozdantc/contra- 
nantcm i eternantf?: cohcoidatuJTcoii 
tranatO t eternatiiuoncojdare/contra 
nare i eternarc:quod quidc eft ponere 
oppofitUB in obiecto.£tmimdiL9 eft m 
partibue fine cotruptiPnTbus 7 mcozfiT 
ptibilibue/vtcftmanifcftijpcrteniam 
fpecicm repulccipfa babcntc p quarts 
fpecic eiufde regulc inftnitae m^numcs 
ro reuolutioncs/multiplicSdo inftnitu? 
numerumi eternu/mundo ejciftcnte in 
infinito/quietc ■: labo:c/q6 eft falfu? et 
impofTibile:'! l?oc ^batur p rcgula b.et 
biffmitionej etcrnitatis t concojdantte 
t cotranetatis.Concluditur ergofatia 
manifefte ^ miidus no eft cternue. BtcmmX:)B.c*B, 
3 mudue eft •etcrnusrque ^s « « 
nturvtrum fue biffcren: h» « 
tie/conco;dantie 1 contra; . ^Hir' 
rietatc9fintetcmcf£trc !^'^-'^' 
fpondcdum eft q' fic/vt pa, ^•*^» 
. - — ,--— '"'" iccunda ftgura per 
"f "Sulu vtndem.ii pam pjiuata vni 
uerfali bifferentia/c6co;daniia 2t« co 
tranctatc/mundue quide3 no b^beret 
c^ qwcfTeuzoJic^tet per lecwnda fp« 
Becuacuationetcrtiefigurg o.nf 
■ftubiica cicm rcgulc d.i c.a» mundue eft c>c pars 
tlbue pummuie ad aiiqiu m ftncm eter 
numo:dinati9pcr &itfcrcntiam i coco: 
dantiani i no cjc parnbue pamituue oi 
dmaiiB ad aliquc ftncin ctcrniim p Dif: 
fcrcntiain i contriinctatcm.CMicDiUL 
na ctermtae eft caufa muridi ino cau; 
fa.gt ucr fccundam I_p ccic3 rcgulec.d. 
nmnttrnfeU conipo'ttue ^ no compolif 

iprol?al)cntcpcrquartainrpccicmpar . y- ,;,,.«« 

te9mnata8zn6mnata8.Ct£cr4£rtia$- fdntiocc f irfi CLf'tjcg^^,")'' cuacuarc/ cuacuare ' '' ra eft oiuiia m tru jj^^ "^^ 

gintaJeic camerae *_/ 
vt in ipli patet : et 
' m qualibct came- 
ra funt miplicate 
buodecini ppofmo 
neei visitiiiquats 
i^ tuo; queftioncsct Co:rel9s 
rium.S CocIuIiOm fpccicm rcgulc c.eft in fine i no in fine. 
£ipertertiam fpecicm regule d-mun? 
duedTTubditus oeo z no :iubditu8/ne; 
celTitatua i no necelTitaius/i a contm- 
genua remotus'zcii contmgentia con; 
lunctua.'z fic eft t non eft.C £tcu_omta. 
ifta rintcontradicto:ia/faira crTtnpoITi 
biUatqiiod patet per rcgulani i oiffinu 
nones antedtctouim p:incipiom3.2Dc; 
monftratum eft ergo latia emdcntcr g? 
inundus non eft etcrnus.CL'^iobaiumL-. 
miindum elTc nouuni/pcr quam p;ob9i 
tionem eft neccfrarium Dcu elTe/cij mii^ 
du9 nopoiTit fetpfu5 cawfareatcpocdu 
cere be no ciTe in elTe.quia fi ftc/ia edet 
antc^ enet/q6 eft contradictio.it3nue 
nimue ergo oeiim e(Te cum fua gratta^ 
benedictione c]c qua inucntione gaudea 
mue valde/ej; eo gp Ijabcbimue ee port 
moztem ratione fuc magne bonitatie ct 
lufticieicjjantatie. 

(L JData eft § ooctrinij practice iftiiis 
drtie/videlicct per quem modum tntel; 
lectu8 oefcendu ad particularia multu 
plicando viginti rationes ad vna t ean 
dem condufionem / mifcendo ptmcipia 
t fpeciea rcgularfi/cum quibua mi]ctio quandoeictraUim*' pzopofttionee/'Z qOB quid eft, 
ftionee/i folutionee caru3:'r t»e implu 
catione ad c)cplicattonem tpfam Declud 
nmsooctrinam/oando artincialitcr et 
ptactica? l^uiue artia.gicut cmb folue 
mu8 queftioes cu pzmcipioy- Diftinitio= 
nibu9 1 rpcciebueregulariim/Ucpotelt_ 
artift3l?muearti0cu5 ipfiequeitionca 
foUicrc pcrcgrinas/ruppofito tn (^ artt 
fta fciat quid oicitur per nomcn. ©e camera 36«^ I o 
fl camera ifta p:imo facie "pzima ca 
mue pzoporitionce mutan mera que 
do fubiectum in piedicatu: eftlS.C, 
bcindefaciemus queftioes . 
z fuut eicempUftcabim" be 
buodccim ^pofitionibus camcre b.c.ita 
poteft ejcempliftcari be alijs camerie c5 
tentis in ifta tenia figura. fit poftmog 
dum folutioee faciemus ^baaop tre$ 
ptopofitionee m qualibet camera.Ct Tt 
cut oe illis cseplij oabimue/ita pot bari 
be al^0 ^pofitionibue cotentie m eifdt 
C3meri8.(i S?e pzimo igitur Mccndii eft 
ficdUnde fcicndum eft Q' m tenia ftgu 
ra intellect' euacuat canierae/eoquia mbu6 1 iiuientionibue fiunt folutiones .^ . 

qucftionutn.gt t;o c cycnip lificatumift- abfirabita'b iptle tantu quantum pot/ 

per puniam columnam:-: fimiliter e)cc= recipicdo a qualibet camera ea que lit= 

plifican poteft per fccundam 1 tertia5 " . . .-^.i.^ /-.— t— 

iScncrale -zcper o:dinem.c[et in ifto4jafTUappa 
fubiectum ret.per que? modum inteilcctueTjabgt 
l2Ui'arti8. generale fubiectum: fcilicet'.tabulamtju 

lusartisadinucniendii media be qua= 

cuncp materia ftnt/pofito tpfciatur qd 

bicuur per nomcn/oe quibus •: cii qui= 

bue ftilicet medilefit coclufto que quidc 

media funt fubiectum Ijuius artie. C^nis qntcgtis^ncipdlieijui' ©pis. 

jScicta pars p:incipa<^ 
lis2^ceuacuationcter 
fiefigurct tcre figniflcant/1 appUcet ilia fignifica 
taadpiopofitum.Ctfic ipfe intellcct'f 
facit fe applicatiuu/mucftigatiuu z in=S 
ucntiuum.jetbe ^oc Dabim'^ e)ceplu3 bc*^ 
vna camera ptinete ouodecim ^poiitio 
ne9 fupiadictas.et ficut fedtur oe ilia/ 
ita f equef be aiaa.et ijoc fic.C g>e ca=(t: 
mcra b.c.intellectug fjaurit b uodecim 
i)p6lltionc6 biced^Mu.iJomiyy tfl ma"= 
gna/bonuae eft oifferens/bonitas eft 
cocozdane.XDagnitudoeft bona/magni 
tudo eft Differene/magnitudo eft coco:s 
dane.JDiffcrentia eft bona/MiTerentia 
eftmagna/Differentia eft concozdans. 
Cocoidatia eft bona/ pcozdantia eft ma 
gna/?co;dati3 c bifferce.CIJE actig ift ig 
jtij.^pofttioib'mutado fubiectum pdi 
«ul 1 ccouerfo/feec camerie eft cuacua^ tvom-nm a m- Seictapar^; 

M ipfle p:«pofitioib''.!liemdecu3cii{t 
ca3t)uodc«m mcdils/eo^loumt Iter 
fubie<tu -zptedicatucutti quibud conue 
nwut generc aut fpccictt cu3 illie mc 
d^d intellectue faciet fe Dirputatiuu3 'Z 
&etermmatiuum.£iiQui€dta Tuptadi 
, eta ei;trai?untur a ouodecim ptoporitio 
ntbue ruu:aduttg: vt cQ Dt<itur.omne td 
<l6 magmftcaf a magmtuclie/cfnagnu: 
fedbonitaeeOtd quodmagmficdtura 
magnitudinetcrgo^botiitas en cfTe ma= 
'snu3et fk &e aiqe.CT JF^cta ifta euac ua 
-tione/tntellcctu9 euacuenpI5?tfc3fW= 
ram vigtnti quattuo: queftiontbu0 :co 
quia in qualtbct pzopoOtionc futit cue 
<mefti6e8tmplicatc.£t Ijoc fic.i^omtaa 
cftmagwa.Utrum bonitasfit magna?" 
Quid eftbomtiiomagtiar'Sonitae efl 
tJiflferens.Utrum botiuaa litoifFcrensr' 
Quid eft bonitae&iffercite;' Bomtasc 
concozdane. Utrum bonitaa fit <onco:6 
daner-auid efl honitae pcojdansr'nja 

gmtudo efl bona. Utru3 magnitudo fit 
onar'auid efl magnitude bona;' to»- 
gnttudo efl biffcrena.Utrum magnttu: 
do fit biffere^r'auid efl magnitude &if 
ferener'ilDagnitudo efl cScotdaer' Utra 
magnitude fit concozdSdr'Quid efl ma 
gnitudo concotdaner'JDifferctia efl bo: 
n^.tltrum bifiFerentia fit bona:" Quid i 
biff?rftia bona:' JDifftrStia etlimagna. 
titrum Differentia fit magnaf Quid efl 
biffercntia magna.JDiflfercntia efl con= 
cotdane.UtrO biffierentia fit cocoidas:' 
Quid efibtfferentia cencou)an8;'Cocot 
dantifl eft bona.Utrum coceidantia fit 
bonar'Quid i^ concetdantia bonac'Co; 
<o:dantta;efl magna.Utrum cohcetdan 
tia fit magndr'Quid efi pcozdantia ma 
gnat'Concotdantia eft biffercna.C^ruj 
<onco;dantia fit biffercnsr' Quid eft co 
cotdantia Diffcrfa.ci^actalifta euacua 
none queftionii/Dcinde intellectue eua 
cuctcameramcumbiffinitionibue be; 
nitati9 et magnitudinid/ rcum tribiid 
fpeciebu0/bifferentie«concetdantie:vt 
^ patet in fci5afigura.f[iDein«cp9 eua; 

]; wcvfvxfffivt nry <uet cameramicum tribueTpecftwiSTe 
— - ' gule b .1 cii quattuo: fpccieb' (regulc c. 

« e^pedita ifta euacuattone intellectud 
poftntodum foluatqucftionee pdictas 
h illaeuacuatione/iequcndo pdittoes 
cdmere/affirmado aut negando . Ctfk 
intellectud ctpellit a camera Dubit3TIo 
nee/et confiftit in ilia quictatue/t etta 
cognofcit fe valde generalrmt arttficia 
tum/et^e magna fcientia I?abituatu5. 
<LZ120!ljLautetn folutioned faaem' pto 
>8fWopertrc» p;opefitionc0/vt fequi 


muroidincptclibatfi.gtbecflc . Bonii /- 
tad eft magna.Utriibonitadfit magna? hi 
£t rcfpondcndum eft q; fie . Qu >d pa^ 
tet per oifFmittoncm magnuudmie/et 
per puma fpcciem rcgule c.que Dicitop 
magnitude eft cne ratiene cuius bonis 
tag eft magna.g t per rc cundam fpccit 
regule c. vifuni cfiqrbonTrae magna t 
eo 5' Ijabet toc(Tentiale0 bonificatiufi/ 
benificabileetbomftcare/cumquibua 
Ijabct magna naturam i quiete3: vt pa 
tet per quarta fpecic regule c.i per ter 
tiS fpecie eiufd^ regule eft in t)iffcr ctia 
1 concozdantia cii oiffinittonibiteearii/ 
Piftingucnde i cowdanile :i Ijoc mtra 
fuum genue et fua elTcntiam ejc quibua 
ontur mozaliter bonitaa magna . "pto^ 
batti eft ergo Q'bonitas eft magna. £t 
ad l;ec quide teftatur regula b. iTQue 
ntur quid eft benitaa magna /EtfiT 
fpondendum eft per ptimain fpecie5 re 
gule c Q' bonitaa magna/eft ilia elTens 
tia que per fecundS fpecie regule c.con 
tinct m .feipfa oiftmctoa t cocotdatce/ 
bemftcantcm/benificatum i benificas 
re:qui quidem funt de fua efTentia i na 
tura/cum quibud l^abet per quarta fpe 
ciem ptoptidg actioee/pafTtened i act': 
cum quibu9 per tertia5 fpecic fit mota 
metaliter: tunc quomode eft magna ra 
tie bone/Q' pioducat be fcipfa magnu5 
benu3.CSbrq? emnibue iitie/ benitaa 
nonpoteftefTcintefcznaturaliter ma 
gna.nec^ etta efTe oe gcnere fubftatie. vtywif hom4*T CTQ ucnttir vtru^ bemtas fit Differ fe ? o^rvtm m 

cft^ ~ 

re:c 

&01 - . _ 
ratio bono/o' ^cfuccretboniiTmfi efTet - - riturvtrupei 

izt fSTpodcndU cit q> lic:vt patet m agti tr^t9^ cj^ 
: et ctiam per biffereti V- i£. jc;rj: 
onitaa enim non efTec '^J " ' lo fccundc figure: et ctiam per oiffereti 
tiambonitatie. " " ^Yffinfii^m'^ Oiffcrentia/ftuenifi l?aberet naturacif 
fcremie: nctp ctiam Differentia pefTet 
caufare omneg naturalea cum pwptt)« 
1 naturalibug padienibug. £t lye pt(> s 
bat regula b.etctiam c.£t!2^,^grpns 
mam fpeciem.quoniamrrbonttaa efTet 
Differcna / iam non pofTet fieri De ipfa 
iftaDiffinitio / Ijpoitaacft eng cui pto: 
ptte cempetit boni^fcare. £t per fecun: 
dam fpeciem/bonitag cftrelatiua natu 
ra liter jg y per tcrtiam /bonitag eft l2a= 
bitu9:vnug inter iftud fcnfuaie ? illud 
fenfualc:et alius l?abit' inter ifhid fens 
fuaie -4 lUud intellcctualctcQUoiug e 
quartam fpeciem eiufdcm regule/boni 
ta8l?abctvnamnatura5iniftolapMc: . ■/ n. 
etaliaminftlaplanta«.CQiK«t^ ^^vtn vjr 
eftbomtaebifferenefet refporidendiis ^prnf^^r 
cftperp;ima)fipeci2<ybonita0 eft ilia J^lUfff- 
ratio cum quabonificana biftingutta ^^JJ 25c cuacuationc tcrtic figure ♦ fo. w^* rr Oi feipro bonifiicatum i bontftcare.s^c 
per fcwnda/bonitaG Dtffereneert illud 
ene quod Ijabct m fc cociTctttialcs i na 
turalc9relationc0/tot3 elTcntia bonita 
tie ej(i(lente in quolibet relato cum iim 
pluitate.QIteriud per tertta3 rpecic/bo 
mtaaDifftTernnfrpIIiribue ^abuib* 
fpecte Mfferettbusbiffuriua . Una nSm 
eft in auro:alia vero i rubifTo tc.Bd tde 

ger quartamrpecie3/bonttae MfTcrcff 
abet vnum Ijabitum m vno fubiccto: 
iSLttum in alto/ vt per resulam b.c . ptos 
bdtum eft.CSonicaaeftconcotdand. 
CUiapLbon»tarfttiOB<o«1^6f fit rcfpo 
-deilidU5^c(Tqp lie/per pxiraam: fpecicm. 
^ifi enim elTct concozdae/iam no cITct ^ cun da fpccigg d .St cmm bonitaa cITet v/rn fonVhr 
be bbniteamio/bonificabiU i bonificas . - ^„^„^^ 
re:impofribilc quidemenfet qj !?abitct ^Jrray\rinmf 
naturam ourandi per fe jetfiertcrtiaj 
fpccicm regule d.bonitas ^uideni e oit 
rabiUsquo ad fe fubftantialuer/ief;^ 
ourantaccidctiabonainfluiwabipfa: r -^ 

il20€naturaliter'tmo:aliter.<l(Qu€n l/fif/yvfnr dntiti' 
tur bonitas &urane;be quo eft f ct rc= jL avut f 
fpondend«mcflperpumamfpecie3g? t*^ h i^ -i 
cflJDe reipfa/eo q? fjabet pnmuiuoe res ^vi^ Wh lattuoa ejc quibue efhmiod patet per re 
cundam fpeciem d.LEld idenvbonttas e 
fubdita fuo toti in quo clV. fit l?oc p:os 
batum efl per rcsuia5 b. C fionitac eft 
biffcrcns.JDe ifta aute3 camera iam fti 5i»ienimeiiciconcoicia»/iamnoeii« oiiTcrcn8.iueiiw»w«) wmitiaiaiinu /- 

ratio bono Q'ptodiKcrctbonum in fua periueoictum eft in camera b.c.i<136o= Ifcmfnr yntMr fpecicCtpsiiimundam fpecies/ntri bo 

tiitae cffet concoidane/fui quidesrela 

tiui car erent concotdantia : qu' i cfTfet 

ftbi malumt-z efTent contra Tuantnatu^ 

ram ^ f uum genusJad idcmper tcrtii 

fpeci^ratione conco;d5rniiebonitati0/ 

eft bonitas iter fenfuale « Tenruale/ I2a 

bitua bonue concozdatiuud/btffuftuud. 

^idstpper quartam fpeci^/ bonitaa 

cumfu^ concotdantiatjabet naturam 

biffufiuaj inter fcnfuale et fenfuale ic, 

fit t?oc per Diffmitionembonitati0 1 co 

cozdantic/et perregulamb.tjemoftra: 

tu3 eft.<7(nucritur quideft bogitae ca 

co:danef£t rcrpondendiTmeTrperpti; 

mam fpeciem rcguIec.Q' bonitas con= 

cotdans cfl ilia cfTentia in qua ?co;dat 

moptic bomfuano/bonifiicatumt bom 

ncare.fit l?oc p:obabile eft per Tecunda 

fpcciem.iad idem per tertiam/bonitaa 

concotdana eft ilia fozma qua vnue Ijo 

taliue I?omoruntide5 rpectcBdidej 

per quartam fpccicm/bonitae fonco^ caufc efficienti. 

dans eft illa natura cum qua vnue l?o; 

mo bonus l?abet concotdantiam bonas 

cum alio naturaliter ftue moialiter. 


mtae Durane be quo eftf fit rcfponden 

dum eft per fbecies rcgulc d.vt fupta ft 

gniftcatum cft>Cl go nitaeeft cotr arija 

Utrum bomtaa fit contrananee fit rc= 

(^ondendum eftia^fictvt patet per fcas, 

lam be fenfuali et fcnfudlmjet ad l?oc 

tcftantur Diffmitionce bonitatio/oiffe 

rentiectcontrarietatiaetper regulaj r x-^^.«*^ 

b . GBd id emjbonitagc ontrarians oe YiVryvrM iSj^P^ 

quo elR^rerpondendom eft ci',eft[&e ryti^nr fU' it f/h 

pluribu8babitib'bom8:ftcutbecalidi J J 

tate/frisiditatc/ljumiditate et ficcitas 

te /pondcrofttate ^et leuttate/ seneras 

ttone etcotruptionetetl^uiufhtodi.gf^ 

l?oc per p;im3 fpeciem vcrum eft .i^giL- 

fecundam vero IVcciem regule d.bonis 

tascontrartetatia eftperaccidene/fl* 

cut in elemento in quo elements contra 

rtantur per contr^riae qualitatee.'per 

tertiam vero fpeciem vifum eft qj cons . 

trarietae que eft dccidcns/eft fubdita 

bonttati fubftanttali ficut inftrumentii l^e camera 26*£« Secunda 
camera 6 
|©ccamera23«2^» =*«i<Dmta0 eft buran0»Utrum 
bonitas fit Durans? fit re= jfpondendum eftq?ftc/per 
• ,t)ifFimtioncmouratiome:i 

^ l?oc idem per ftiam Diffini= 

tioncffl/ ttpcr angulosb.c. Deflgnato a 
in fecunda hgUfd: fct feot ptobat regUi 
Isb.etfuntUter regiila d.per oes fuas 
biffimtionesrricut per pttmam penqua 
eft pumuiua:vt cuj biatur:bonita0 ilfy 
rc0 rclatdsi fibi cocffcntialeo cum qui 
PU8 in rua naturd Durat/7l20c pwbat fe 
l*Dmt5«eftpoten9.atriS ^ . 
5ibonita0ritpotens?£tre 'CTcrtiaca 
I rpondendum eft per oiff i mcra roc 
Initioesbonttatisatc^po S.fi. 
teftatisq> fic/eq3iiia_fio 
itgftaa gft cn«? fflttone cue 

ius bonitas poteft e^ftere % agere. fit 

nifi bonitas eJTet potens/iam non pofs 

fct effe ratio cpbonus ptoduceret bonii. 

fit ctiam regula b.flffirmat q? bomtaa /- 

potens cft.(n Bonita^ gua re eft pg tcs* Itfvtyi/tar awnfc 

fit rcfpendendunTBf per ptutiam fpcs u«Tfi'*«^^=^^ 

ciejregulec.eo quiaeoc cocfTentialis f •^" '*^£r ^ 

busbonificatiuo/bonificabilijct bonis 

ficare. fit fie bonitaa vtasend.f pot^ jScictapars bonificatboiiificabiUa percgritia i fuo 
boniftcablli mtnufecotquc qutdcm bo; eft Q? t antum qu^iitfi ipfa c(l biffufa g 
camcrae icrtic ftgure ratioe niijctionia mftcabilia pcrcgrina/iion (unt DC gene pancipiouiljabuuatojumticbomtatc. r . 
rc/ntcB naiura Domftcabilie mtrmicci 4i:§oimii0ciiiiintu5 eft mcdiabUjs:' Ct vvrvvTWl 

-' camera $ rc/ne^ 

ipfiu&bonuatia.per fccimdS vcrofpe 
ciC3/bomtat3 eft potetis vt alie cfTcmic 
eji ipfa ftni tjabiuiatc. ct tjoc per rcsu= 
lam b.vifum cft.4i feonitao eit piffcrc e 
iad Ijoc tarn reiponfumcftm camcrab. 
<• fi ftoi^t tas clt pit ncip iang :vtriiiii bo 
nitae fit p:mcipiane:T\efpoiidcndiiin i 
Q> (Ic/pcr fua3 Diffmitionc3:co quia e ra 
tio bono qo ptoducat bonum.-zt^oc pxo- 
bat Diffmitto p:tncipi| % oifferentie per 
fcalam oc fctiiiiali ^ fetifuali icm qm- 
bue bonitae eft putuipiuin generate a 

ambus oefcendit bona Differentia ejcb 
ene inter iftam plantam ei aiam.j5t 
fic De bono pzmcipio can fali -z accideti; 
tali.ctljocaffirmatregulab.'zpiia fpc 
cice rcgule c.C)e co q? bomtas eft p fufi 
boniftcatm/boniflc^baeJjbpiiificare.ct 
32 recQdaTpcdrboItas cTT^t alia pnci: 
pia fmt fub ipfa bona Ijabentia bono9 
^abitudpcr ipiam bonuatem. Onitae eft fcibili».Utru be 
nita9 ftt rcibilieect refpon 
dcndu eft q> ftc:quod patet 
per regulam b/z per i cala3 
Difference eriftentie inter 4i:§oiur_^_ 

reipoiiHcndum eft q' tantum quaiii mc 
dium ipiam intrarc potcft quo ad Diffi 
nuionc nicdii/bonitati&/r3pientie'Z Dif 
fcrcntic:vt piobatum eft per regulaj b. 
£t per piuna'Z feciidam fpccic regule f . 
cmiutiTbOTitae quo ad fu5 clTcntia /lj5 
contmua qu3titatc:ct quo ad fuaa rela 
tionea Ijabet quatitatee oifcreias a bif 
ferentia caufataa. 

> 2^e camera J6*^» camera 4 
Onitae eft amabilie.Otrfi 
bonitae ftt amabiU6r'ct>e 
fpondendij eft <^ ftc-.vt pa: ^ -. 
letperDiffinmonemboni: *'^« 
^tatie-zfinie/t regulam b. 
et fcala fcnfualto % fcnrualie ic.i\ Utjii 
bonitae fit Differentiabilief £t relpon; ^fYf**\ 
dendijcvtfupia Dictum eft.HBonitas /kty 
eft ftnibilie.Uirii3bonitae fit ftnibiUe? vTr^i 
TRerpondenduineTF5^fic.^aft noelTet , } t 
ftnibiUe/iam non efTct ro bono qo jjdu^fi nnr»i 
ccret bonuin/ncq^; per oifferctiam eflct ' 
ratio Clara tjabenerationce naturalee 
^ntrinfecafl /I mozalca e^nfecae: ct 
TuTTcrmini client maltcia i piiuatio/qd 
eft falfum t mipoiTibilc.et ijoc affirmat 
regula b.cum oiffmitione bonitatis/Dif fenfuale t fenftiale -zc . et ctianLBjrce ferentie atcg ftnie. et fiiniUter fcala De e 

fpccice medij Dcductae rnTncntia3l5(5= fenfuali % fenfuali -zc.CL^nualie boitae Oy^wiwf 

nitatie/cum qmbue mtellectue cognos eft amabilie et Diffcrentiabilie i ftnibi j^^^L 

fcit bifcrctae relatioee naturalce ejc q- lief £t rerpondcndu3 eft q' bonitae fub= *^ ^JJ^*. 

bue bonitae l?3 contmua cptitate.et Dif ftantialie eft amabilie per fuae j^pnaa 'P.TP^'y. 

(initio mcdij Ijoc uiobat.ciutru mbom palTionee mnatae et rclatae/i per Difs ^ m btw 

tae fit Differene f et rcfpondcndu crt ^ ferentiam Dcclaratae/et per fine quie= 

ftctvt pwbatum eft in camera b.cCSo tatae. £teftalia boitae motalie ftue ac 

nitae eft mediabilie.Utrum bonitae ftt cidentaue/flcufbonitaevoluntatie/ma 

tnccj iabilief £t rc rpondcndu3 eft q? fic: gnitudimetc.jetfimiluer bonitae lufti 

lirik norMiLr' QmDrfferetia Dcclaratq^ inbonitatec cic/rapientie'Zc.CL(i:;uali6 Djfferentia 

x/fiwt v^ / 'y ' hntiifi<-i»rp mr/i.imi fr,nc-a~uiic-r h.-.tiifi bouitatie cft amabiliflJcT 


fYfvA^uM' > teretia Dcclarat q^ inbonitatec 
bonif icare m edium eti fteelntcr I ^ 
cantct bonificab ile. 'fitter emm boni^ 
13ffnoTrCoiret effc ratio;bono quod pio 
duccret bonum/neq? Ijabcrct motii na 
turalem. neqj ctiam relationee realee. 
£t I?oc eft fatie p;obabile p regula3 b, 
CIConitae quatu eft fcibiUer'Ct rcfp6= "Tclpondcns 
dum eft qi eft lUa que pomt in bonitate 
intnnfccae relationee ct pafTionee . Ct 
eictra ponit relationee mo:alce.ct Ijoc 
per fcalam fenfualie z fenfualis p;oba= 
turn eft.il C Qualie tim e eft amabiUef et 
refpondendupf t q' e f ummue finie qui turn i>ffmf~''ir 4 ^'^^ dendum eft qp tantum quantii medium eft puma caufa i pzopuue finie bonita 

fnSt/Uf tvaturalc fiuefmo:ale intrare pot ipfam " *' --'•-■' 

J bonitatem per fcalam cjciftcntem inter 

fenfuale -z fenfuale cum Diffmitioncbo 

nitatie/Diffcrcntie/fapientie imedi). 

« Ijoc teftatur regula b.(LSonitae qua 

n ^ 2 

f t^--»tt eftbifferctwbilie? fit rcfpondcndus tienaturalieetetiammozalie.£tficT5 
fine Diffcrctie fine qua fcala fenfualie % 
fenfualie -zcvmucrfum quicJC5 cfTc noti 
potcft:? efTct piiuatio/Difparatio/ratio 
nc cuiuepziuationie munduequrdem 
non ijabcrct e(Tc , ^am ad beftr»ctio= ^ %rP ©e tmcixtitlonc tertic figure; f o.^^in Item partiC fequitur t>eflructio totiue. 
£t ijoc per regulam b.fisniftatu3 eft/ 
ctctiampcrrcgulamg. nrtvMja 
mera &€ ^i©ecamera)6«l^« 

IKyi'tMr (Dnit90 eftvirtuofa.tJtruj 
bonitae fit virtuoia?;^ij:c- 
fpottdendum eft op ftc : qfi 
patet per Mffmitionc3 bo 
mtatie/virmtie ct maioii 
tatie.ct per fcala oiffcreii; 
tic e)ciftenti9 inter fcnfuaie i fenruale 
ic.Ct ftiniliter per fcalam maioutatie 
C)ciftenti9 itucr fubftantiam i fubftans 
tiam'rc.ctl?ocperfccudaresula b.af- 
firmabile po^i tunim bonipa ftt t?iffg 
rcneiet rcfpondcndum cftluut ptiua. 
CSomtae eft maioz. Utru3 bonttae fit 
tttaio;f grrcfpond endu3 eft Q' ftc: nam 
bonitae magie bona eft per iubftantia 
^peraccidcns.iperrelationesfnbftS 
tialesminotce ^acadentale0.ct boni 
tae nta io: eft in t iio f ubiccto fg in alio 
flciuTTcala fenfualm fenlTiaiis.ct l rcl 
la ntaioutatiB ejciftcnne inter fubftan mo:aUter eft virtuofa tunc quando eft 
Ijabituata l?abitu iiiilicie et pmdentic 
«c.ct fjoc per t»iffmitioC9 bonitatia /vir 
tnti6/niaiotitati6/Piffcrentic:etperrc 
J . fiulamb.Pemonftratumeft.lTSomta^ 
iJ^Jm quando eft DifFercnti3bili9:''RCTponde 
n^fvv jjyni eft tunc quado eft fuum efre.-z Ijoc 
per Oiffcrcntiam que ponit re3le9 rela 
tioncs ftnc quib" non potcft t?abcre na 
turam.etetiatn time eft bifferentiabi- 
li9 quando eft mo:ali9.Unu9_nitTi0^l23 
bitu9 eft per mfticia: aiiu9 vero g pju; 
detiam-rc.et pcrMfFmitioneg antedi= 
aomm pzincipiotum ptobatii c. CLSfii 
nita9 quando eft maioif 5t rcfpondett 
dum eft q' tunc quando fubftantialiter 
et non inotaliter.' ^buc eft maio ;tunc 
quando eft Ijabituata oc virtute moza= 
\\ ciciftentc m ptactica/ tp quando non 
eft in ptactica.qiteriue eft maio: quan 
do agii cum cl?aritatc ^ quando cfi iu; 
fticia . ct ftc illud idem ludicium eft be 
agere fubftamiali et be agcre accident 
tali . £t >?oc per resulamb . p;obabtIe 
quidem eft. C>mta0 eft vera. Utr a boni 
taeJUlsm^fit refponckiv: 
dUeffprcguia \>><$ ftc.et ft 
militcrg DifTmitione bone 

, tati/vinutis/oiffcrctie i eq 

litati8.i^i,£jjhionita9 non ciTet rcra/ia 
bomtaanon effet ratio bono qd pduccs 
ret boniJ:nccpverita9 polTet poncre l20c 
in veromccp enim tiifFcrentia polTct ms 
trare inter bomftcaiiKZbomfifeatuL^ct 
boniftcare vcraciterTncc^ eqliias Ijabc 
ret fubiectu i quo cjcfccret/ipia eiciltcns 
te inter cocreta bonitaii9:'z ftc ciTet be= 
ftructa fcaia be fenfuali i fenfuali tc.ct 
ftfr fcala be fubftStia i fubftatia tt , ei 
mund' abfcg ipft9fcali9 nnnime potcft 
ciTc/q* eft impolTibile.ergo boniua eft 
vera cfTentia •: g fe e)ciftc9. HScnitaai 
bifferes.Utru boitae fitDiffere&et ere 
fpondendii ftcut puns bietiieft. CTj^on* 
tag eft cqualia. U trfibonitasflt equa s 
li9fficfpondcndu3 eft q' lU.quod patct 
per rcgula b.'Z per oifFmitionca antedi 
ctotum pzincipio^.i^iambpmtaa eft ra 
tio bono.q;^ p;oducatbonum:t vcritaa 
ponit Jjoc m vero cu Differentia ^ cquas 
litatc/ad l^oc vt bonitag c)ciftat equalis 
ter biffu fa inter v ero0 bon ificantem/b o 
ntf^m/BouMKil puf UMti '6 kn 
nrau t lertruali ic-zoc fubftantia -xftjbs 
ftantia ic.m fccOda figura beftgnatao. 

SS onitaa vera vbt c ftf ct refpondedu j 
iJef ptimam rpecic regule cd.q^ipa 
eft in feipfa/cii ipfa ftt pumitiua cflen= 
tia quo ad ftm genu9.et etiam per fecik 
dam fpeciem rcgulc c.d.cft m fma boia 
1 verig concretia.ct eft in verttate/oiffe 
rentia i equalitateiftcut l?abitu9 m Ijai 
bituato.et etiam in fcala be fcufuaii ct 
fenfuali -zc.ct in fcala be fubftantialict 
fubftatiali ic.et iJ affirmat regfe b.i.Tt. Scptima 
camera ^ cywr 


Mm ^e 
(Dnltaacftglotiofa.Utruj i/Vm ivnt/hiT A.. ©ec4tncr4)5>3. bomtac fit glouofaeeiie: ^^Ufnufi 

fpondcndu eft q' ftc. et hoc O t^n^ST^i 
pbant regule b-Tt-etbiffmi camera^ 
nitioneg bonitatia/glotie/ ©•'R' 

bifferctie -; minotitatig: vt patct m fcas 

la DC fenfuali -r fenfuali it. ct in fcala t5 

fubft5ttali X fubftatiali tc. gloziacjde? 

eft ipft bonttati q; Ijabeat bil'HiJfta coit 

creta/bonai glouofa/ii ftntbc fuo gene 

re -2 natura/cum quibug quiCcat/z fit 

bifparata ?fuft6c % minoutate.dUtm 

volfitae fit biffcrcg^et r fidcdii c ^ftcTTr" ^ . . 

cut ftiperi' eft ^batu.fl gfiiiii^fi-«u= t/>M boyfi/hur 

noMltrum bonit^u ftt mm wfct refpos f^ yy^y^pf^ a^ Scjctapars rrnort^ <do Cvrm tfvuv ^crtdu? crt <¥ (leu! p^tet in fcala ftnfua 
It t fcnfuali tc. i m ftala ftibftantiaU et 
fubflatiali ic.gQmtai^uidcfft minpt 
in lapidc ^ in plaia.-z m pianta eft mi 
no: rp iti biuto.i in <oIo:c mrno: m invi 
dcrcz in vidcrc minoi c^ in intelligcrc 
tfuocaliis.et l?ocpcr regutam b.'K. 
affirmabile eft.CL Bonitaealfluofa quo 
fliodo em £.1 rcfpon'dcndum'cft/a' bo= 
nitae glouofa l?abct modii per Dtffcrcn 
tiamqucponitQ'ipra fit vna cfTcntia 
fubftantialieab omnibue alQe biftin; 
<ta:i q7l?3bcat res bifferentee fubftan^ 
lialce que Pint be fuo genere i natura/ 
cClquibus l?abcat natiira intrmfccam i 
in quiGtc uoftta . ^ j? guide? slouofum 
eft ei/ipfa c)ciflcnte m gloiiait gloua in 
ipfa bonitatc-i l^abct modum mo:ale3 
in caiifando fjabit" mowles biftincto*/ 
bonos ct gloiiofoa.et ad l?oc leftantur 
rcgulc b.Tt.rrsonit ascumquo x>\f^ 
rce eftfRcfpondcndfieu/ <$ bifterceefl 
per reipfam/": ciibiffcrentia que pomt 
cp ipfa elTcntia Tit biftincta^ab omnibus 
flli|9 cflcntiia que no funt be fua fpecie 
1 natura.fiierta!iu6jn9du0 cQ quo bo 
tiitae eft oiftemia videlicc t cum fuie re 
latiuia fibi coefTentialibue r fubftantia 
libue <um quibuecaufatbonitatee-acci 
dcntalcaetljocfigniftcatum cftinfca 
la lenfuali ^ fenfuali «c.t in fcala fub= 
ftantiali t fubftantiali «> ^'/r^ftona ca= 

« W t/t mcr 3 que J ©c camera £.i^« 
1^ ivn^ivjr jv5^,Sgnitudo eft etema.tlDi : 

gnuudo eterna (Jd cftf "Re- 

rpondendu eft per Diffini= 

tione5 magnitudmis/eter: 

nitati9/coiico;datici ptra 

5^^rietatie:bicfdo fu.a jagtu : 

ficatio eterna eft end l2ab&;mfegp«= 

mam i fecuda fpccic regule c.d.concrca 

ta magna/mftnita « etcrna/atqj pximis 

nua.Ct per tertiam fpecies regule c.d. 

buta concreta funtejciftentia cum inft; 

tiita tnagnitudme concoidantie i etia3 

<ontranetate/atc^ ab omni fubicctione 

fcparata/iquoUbetcocrcto c)tiftcte in 

-f alio cocrcto-crTE ota guide clTentta cter 

J nitati0C]ciftit in quolibct p:cdicto:?t con" 

\ creto;um.i fmuliter totfi cfTc concotdSs 

Itie/tquodlibctinalio fuumnumcrum 

I oiftinctum babet ab alio/tnbus concrc 

ti9C)ciftcmiDU8p:ovna cnentia/? non 

pio pluribua. fTZ Kagna concotdantia 

quid clVroagna pcouiattaeuiliaeilCn 

tia que iim per fecundam fpeciecn re0u Ic c.d.i per tcrtiam fpecies "rcgtitc cert 
in alio totacfTentia pcotdantie/'Z quod:: 
libct concretii ?co:dantie eft tota elTen= 
tia fonco:d3ntic.Ct cti3 ell bomma om 
nmm aliarum conco:dantiarum accide 
taiium fiuc pcrcgrinarii.CE^Jagnaco- 
tranetasquid cftfRefpondchdu cil/cp 
eft ilia fo:ma que caufat cotrtiptioee m 
elcuatie/icaufat [jabitue pziuationia: 
videlicet iniunam/luj:uriam ic.([Ci\it ntur/magnitudo eterna/magnitudo (o iL- * 
coidane ct magnituoo contrartane be J 
qud'TUHWfcl rerpondendiim eft per Ijoc % qnodbictum eft fuperius:vt patetbenc 
intuenti.CCt Ijoc facim' ifto modo cau 
fa'allcuiationi0:i vt tedium non gene; 
returinintellectu addifcentia/p^opter 
replicattonem. 

Bgnapoteftaeddeftfrtc^ ,.m2J?al 
•pondendum cft/q' eft cne i^J^l'^i 
mquomagnitudo-x potc; C"***'*- 
i^ ^Ef S flae conuertuntur.gt l?oc 
Iw \ap u perpnmamfpeciemregn 
lsSi£==ile c.ngmficatU3 cft.et per 
fecundam fpecie? regule c.e.magna (po 
teftaseft/eoquial^abetcocreta fotmt 
liaetfibicoeirentialiatfcilicetmtffliifis f^^^ 
fgttrtnti/ponificfltirf m / piagpiftcatum/ fytrr) 
paiTiti5atiim/imapmhcargipofr[ftcar ^yp 
fcTSTbocper fecuridam fpeae^ regule 
cfignincatumcfttetetiamper ptimam 
c.perternatn vcro fpecie? regule c.tft 
in aiqe eflent^a ad i^oc vt per ipfa; pof 
fintejafterc-xagere.tier quartam au= 
tern l^abet acttonea i paftioncd agendi 
etpatiendi in fubiecto apptopttato. 
CBdIjuc per fecundam fpeciem refute 
e. magna poteflaa eft vt omnia alia a fe 
fintpo(Tibiliamagnifice:etl7oc ^bdtur 
per bifFinitionem magnitudiniat potc= yf/l ^torwi 
ftatie.CT y pagnitudo eft concotdan a.dd ^ IT/N y 
eft mag na concot aantiafRerpondendii Cfftvja 
^irpCTIjSc quociDictum eft in camera c. ai^ti 
d.XDagnitudo eft magnum piinopiuj. ^ 
Quid eft magnum ptinciptumfBdqd 
t»iccndumeft/q?eften0in quo magnis 
tudotptmcipium conuertuntur 9ibfof 
omni materia i accidente.et Ijoc per fes 
cundam fpeciem regule ct per mimaj 
e.fignificatum eft. Sed m agniftcaa ^n '*'W 
cipiand eft/vt fit magmf^ium puncis yyt p\ 
piatum:i q6 ab vtroqj ptocedat magin ^^ 
ftcarc/pzmcipiare cum biffmittone ma: «^ ' '^ 
gnitudmia/potcftatis / concoulantie et 
puncipQ . CX]^g>i§^ocefta0/ magna 25ccuacttationctertiefigure* fo^icjciij IMrfrr <0liwt^ntia i magna ptiticipiu qiisJrc 
funtr'ef rcfpondcdij eft cj' funt ptr I20C 
ti6 ri0niftcaiu5 eft per fpecics" rcgule c. 
cz per Diffmitionea antcdictoaum ^lin 
(ipioium. 

tindcci- f r""^iy.-^"u 2»snu9 intcUccf cft.Ouicl 
YA iQ eft n» J0nu0 inteUcct':T%c= 
T 'sfpondcndumeftci' eft ens 
3 cjinquoinagnttudo-z mtcli 
/ Nllectud (onucrtunf.£t fyyc 
'per ptima fpectc rcgulc (1= 
tin' J gniftcatuiti cft.a dbuc magnttudo tntcl 
lectiw eft Q> Ijabctit cocrcta Ubi coenen= 
tialia 1 relatiu9:fc3 t nteUiscntem/intel 
ligibtl ct tntclltgc re/cU quibue I?} natu 
nnif&ilcrctuiiT.ig' fua elTcntia ftt comi 
nna 1 mdtuilibilie.Ct Ijoc g fciSam fpe: 
cieregule c.figmficatu eft.ciUlteri'ma 
enitudomtcUectus eft: vt in futrmStT 
tia fmt oia tntclligibtlta/i tjoc p tertiaj 
fpcctem rcgule c.ftgnificatum eft vt ipc 
intellectus magniftce fit ptacticue.Bds 
Ijucpcrqiiartafpccic intellcaueeftHr 
Ijabeat relatione gencralem adoia/ftc 
cut intellectus qui intelligit tjoc 1 illud: 
7 0^ t^beat intclligibtlc tn quo intelli^ 
gat l?oc 1 tllud:i cO ipfie fit pzacticua ct 
particularie 1 niccemuue/'z p rcala3 &e 
lenfualiifcnfuaUiciper fcalam me; 
dij coniunctionie -rcdn pasmtudo con 
cotdans quid eftcTicfpodcndutn eft pcT 
^oc qt oiitH eft m camera c.d.caJagm' 
tudocft median9.(Quid eft magnu me^ 
dium?HffqSrcfpondendiieft perfc3= 
lam mcdij 1 per fcalam conco:d9Htie:ct 

{»er ptimam 1 feamdam fpcciem regu= 
e c.f.Sinc iftis nacp/mcdmm magnus 
minimc polTct clTc-.-z eti53 qWc$ tali me 
dio/m>ignitudo ciTet vacua ■: octora:i II 
militcr fme tali magnitiidmc/medium 
no polTet eflc magnum.et q6 verum ftt 
quod antcdutum cft/p?ofeatum guide 
eft per DifTinitionce puncipioium ifpc 
cieeregularum/'zctiam perfcalas fti- 
p:adictas/in quibue mtcllectus eftfuc 
cclTiuus afccndcndo •^.^cfce^dcdo/fcicn 
tias acquircndo -z l^abituando^jc^ue; 
r itur .Magnttudo intc Ueci^ quatacftV 
«~qu3tacirru9cocol(93mnnTttr5eTuo 
medioj'fit eftc»iccndu Q' tatus cft/qu3; 
tus ftgmftcatus cft.pcr l?oc aiit c[t oia 
ctumcft^cfu9ma0^tt^di^c•^ cocotdS 
tiaet medio in paragraptjis poritiein 
camera c.f .oimittim" fjomini bene fpe; 
cnlanttantedicta/tfcientt artem ifta5. 
£t tioc fgcimue caura UeuiloquQ . •t-i^e camera £*i6» r//lt^np\ vcUnf 

j^^^^Bgna voluntas quideft/^ Knt 3«^^!/^ 
i k 'A oPcr pntiiam fpccicmrcgur raauc cfl 
«, ua Jilec.rerpoitdcdumefttO'cft oeCfi, 
3 Hg ^Icns in quo oia magna funt *" ' 
:--53Koj^ainabili9:ipcr feciida fpe 


tntn liifwi/hw cicm regule c.i per puma g.lj3 magnii 

amantcni/a matu-z .amarc foimaliicr: 

m quo aniato/cft actiuue fozmaliter cii 

amarc.-z per quartamfpecic tjabctom: 

nia amabiUa m fe.i per fecundamfpcs 

cicmg.caufatljabitusamabilesappto 

ptiatoe oe gcncrc qualitatis.Ct ^babi 

le fatis c(l per biffmitionem niagr.itu- 

dinie/voluntatis /concozdanticatqj fx= 

nie:-! per fcalaa c.g.m fecudaftgura \?o a ^ 

f| f <^f<. 4xynag tta concotdantia autd eft f fTV I nvntn {jm - 

ct refpondriKlum el t per Ijoc q6 fuperi* rvrcihyvi'ynafi 

Dictum eft ocipf3.lli}2agnu^JiU8,qd ^ 

enfct refpondendO efT^erpuma3 fpes 

ciem regule c.q' magnus finis eft illud 

ens quod in efTcntia magnitndime bas 

bet fuae ptopxiae relatione8:vidcl3 qe= 

ta tem/auietatum ^ Quietare;in qu.g 2e 

taio ptoptio 1 mtrmieco/omma qntdej 

quieicibilia peregrina fiuc=appzop:i3= 

ta funt quictata:i l?of per ptimam 1 fc 

cundam fpecie regule c.fignificatH3 eft: 

Tetia per oiff mitiones pzincipioium ca 

merecg-tlQualisvolutaeeft magna 

t qualie cocozd3ntia"'i quyliy frntitHd 

iftam qucftionemrefpondedueftfiljoc 

q6 fupzadictum eft.:^oluiionee eni3 in 

i?oc c[t) bictu eft fupza/funt implicate:* 

artiftcialiter pnt e^pUcari ad ^pofitu. 1 

« J ©e camera £.l^* 

agnitudocvirtiiora.<Due 2Dccima= i/irhiwi^ 
ritur.Quid eft magna vir tcrtia c3= ai/vt*r 
tu8r''zrefpondendu3Cftq' meraqett j 
eft ens biftmctu magnifi; oe C.]^.i 
cc a cozruptioe « pcccato: 
t Ijoc e piima fpecic regu 

le c.fignificatum eff.Bdl?uc per fecudS 

fpeciem.CiUastiajnnleftillaflufiJia 

betinfc virtuoioe/magmfifatncjiizma ^i^nf 

gniftcatii 1 magmftcare naturaluer ct f^^ 

fubftantialitcr relator eictra ipfu3 -z in 

ipfo epftcntes.^T "per tcrtiam autc fpe 

ciem/virtu9 magna eft ilia que eft c3u= 

fa magnaru virtutum in tcrtipoze pofts 

taru.canipliuB per quarta fpecic/vir 

tuemagna eft ilia que l?3betDominiu$ 

fupza alias vtrtutee que^io funt oe fuo 

gencrc t natura. g^ggggai'^nCMd'^t^ 

tia quid eftfRefpondeRdum etl ficut f« 
inrv Scttapars anr 
rum apindc pcrimtittam cft.CTttiagtitudocflma 

loi magnitiido:niaio; quicicitr'Kcipon; 

dcndum eft g' elt ill J fiibftantia que Ois 

flat mjguj a paruuatci tmnozunte z ac 

cidcntc. gdl;nicpcrfccundnm fpccic3 re 

fiule cert cne ijaocne m fc iuato:ce /ma 

C tiificjntcm /nusmftcatiim im ng"ift- 

carc . 'iHtiiplm^ per tcrtiani rpccicm eft 

in alijB ciTeutijs maio: Demmue m qui= 

Cua per quartam fpccicrn l?abct quu^ 

omd vult.£ t I70C quod Dictum cftQca: 

tnera c.l?.pzoDaHequidi e fatis .il ilDa 

-gnitudo virtuofaquando eftr'CtliLJJi- 

l magnitudmc concoulamie ct maiozita^ 

1 tie:' KcfpondedO eft Q' c aiitccp tempue 

[^c mot' Util:en?oc per omnce fpecics re 

8uIcc.t2-ptobabiIceft. I20C idem ititcUigcttdum eft per fptiitt ^ 
regulei.ruoinodo. 

*r ©e camera £»1K. Bgna glotia/qucritur quid JDecimi 

c)tr"Rcfpondendaeft^eft quwtta 

iilUifubitaiiaque magiebi mcra.oe 

jftataptauitatczpcnaMcft C,"ft. 
ens l?.ibcno m fc per fccuti 
't ^c camera iC3« Vrril quart 
ari ift nicra 


Wxjvynif- agnitudoeft vera.mai 
gmtudo vcri <\Uld cftf 
Tvefpondcnduni eft Q7 c 
l Ua fubHatit ia que ma^ 
gtsDiUat afallitate ct 
ab accidcnte ipfa [?abc: 

tc per fccundam ipecic 

regule f.vprfiR/m.igm ficatum/map mfi: 
cabile/magmttcare / ejctra locum % \ lo; 
CO cjctf tcTites tntinite/fmc ?tradictionc. 
C Bdl? uc per ten ia fpccic eft caufa cau; 
ifane magmtudmee vcras m loco c]ciftc 
tea % no falfas/ tarn fubftattalcs cp acci: 
deiualce.f I ampUue p er quartafpecic 
Ijabct in oinni tubiecto tiouo magnas ct 
vcrae actiones.et Ijoc per MflFinitiones 
pzlcipioijicamerec.i.vtperregulas^ba 
tmn eft. <I a )agna cpcoid^tia qutd eft:" 
TRc fpoudcndueft ficui p:m6 : fed li que; 
ratur qmd fit coco^datia maioir'Tlefpon 
detidu eft q' eft fubftatia m;lio: l?aben9 
in fe fubftatttialee x maiojc0 rclationee 
flb omnib' accidetibug rcmotae. C2il33 

f[iia^qiialiMacft. (Quid i magna equac 
rtViaTiTcfpotidcnducftq'cft lubftantia 
i?3bCG in le fua relatiua ab omm maioti 
tatc.7 nunoutatc fegrcgata. 2adl2Utp£r 
fecuda ipeciemeftcaomniu maiozttatu 
immo:itatiirclatarii/ipra cjciftente m 
loco non collocata 1 cjctra locu infimta . 
3il!2ULper quarta fpcciej l?abet in loco 
quicqutd milt.Ct l?oc p:obabilc eft g re 
gula 1 per Oiffinttiones p:incipion came 
re c.i.^i >oagna vtrt ua/maana cnf024 5- 
tia/ntiigna cquaTitas vbi funtr-Kcfpon: 
dendmu eft qp funt m fcipfio per fecun= 
dam fpccie J regule c. Ct per tertia fmit 
tn aiQe fubiectia caufatie ab ipfis.et ftc 
»€p;mw€t quarta fpccic ftjomodo.gt dam rpectem regule cglotiofoe/ inagni _,__ 
ncantem/mafrnifitvifiim'2ni,igtiirt(;.trf '**'♦ 
•pcrtertiam ipccic eft caufa in ommb» ^rn 
iubftantij9 1 acctdcntib" percgnms.et nu 
per quartam fpccicrn l?abct magnS glo 
ham in magno gio;iaio:i ccouerio. fit- 
fic be magmftcarc 1 gioziar i.i;t Ijoc per 
regulae CR.jCt Diffmitionea pimcipio; 
ru3 camere c.'R.affirmabilc c.ci Xgagna 
coitcowlantia quid cft;''Rcipondcf«mi5T 
ftcut ptius.Scd fi queratunmagna coti 
cotdantia glouc quideft:T%eipondcndii 
eft p omnee quauuoi fpecice regule c. 
gp ipfa eft l?oc quod per ipfae figniftcas 
turn eft . £t ad t?oc teftantur oiffinitios 
nea magnitudmis concoidatic atc^ glo /i1 
ne.fia> 3gna minoutas q' d cr'gt rcipos -' , 
dendiim eftq- i. aictd^S miisis circa non ^^rmn 
cn9cpfubftantia.3temeft enanon^ m^A 
bene relatiua ftbi coefTentiaiia per fecft -^ 
dam fpeciem regule c. ^d pcr^^aidcd 
tn funt aliq magnitudicaTubftantialca: 
vt patct i fcala fenfualu fenfuali -rc.ftbl 
coniuncta fcala be fubftantia t fubftans 
tia ic.et f?oc pzobatum eft per reguKia 
c.ft.'zpcr bifFinitionc mineutatie.C£a2£Uy|'Vnft- 
gnaglo:ta quomoeftr'Ctric oe magna J 
conco;dantia:'*Rerpondcndum eft g ter 
tiam fpecicm regule c.ipfia relationib' 
ociftentibua vna m alia magmftaindo; 
glojift5do 1 conco;dando ab onmi mmo ^- „ 
ritatefcgregatia.CIil^agnaglozia cum aM{ r 
i3 c. £t ftc be mag na pcozdatiar' "Rndedti 
eft Q' ^ cii magmncatc/glozificate 1 ?co: 
dante/magniftcato/glozt^catoz ?co:da: 
to/magnificare/glozificari 1 cocozdare: 
letia en puerftoe idetitatie cfraitic/fub= 
ftantic •: naturc/ipfia tribua relattuiag 
fccundam fpeciem regule ct quoltbet g 
fe bifttncto ab alio per fuum numcru5. 
II adl?uc eft magna glozia/ct ftc be ma 
gna concozdantia cum fcala fenfuali ct 
fenfuali -zcet fimiltter cumfcala fubfti= 
tiali ct fubftantialt %(. . Scd ifta non eft 
in tito magna ftcut pzima.eo quia pmil 
caufa cft.alia vcro fccunda. 

'^ ^c camera 2^»iS« \m 3 

tvitn DCCUfai 

, lera que 
ftJD.£. 25c cuacuationc tcrtlc figure^ f o.ii-iciii^ 
Uratio potena per mimam 
•■'pecic rcgulc cL pg q cftf Kc 
rpoitdcndu3 cfTrq>elt Oc Tc 
ipf3/cu3 lu pjimitiua quo 
3d fu3 cflcniu t poteftatc: 

Slq &at ei polTe vt polTii ejci- 

ftcrc 1 agerg-ii^t per I'coain fpc cic rcgu 
led.quentur/Diiratiopotcns oe quib'' 
e(t-'"Rerpondcndu c(l-q> cft.Dc fuis relsj 
tiuis-zPerciatuuspoicftaiie.et g ter 
tiSfpcaem ciutdc regale qucnturrou- 
ratio poten9 futu9cft^ Diccndumcftq> 
eft rubftantialis/DuratioieTpotclTatis 
cum fit babitua cum quo ouratio t po= 
teftae fubftantialee pm Durare^©u: 
ratio contranctatisocjauo^ciJT'ftcipon 
dcndum eft Q' eft t)C piimmuie quaiita 
tibus -: veritatibue •xvitije que Ourant/ 
CO quia pofTunt Durare41? Durattoptin _ 
cipiozum De quo cft:'Mcendum/q'citv!»r 
pumiiiuia Durattombu8/ct piunumis 
p:incipi)9Durationec6icante fuS eiTeti 
tiam pxincipio/'J piincipio comunicStc 
fua clTcntiam Duratioi.C.-ftoteflaa4re. 
mvl^-fC turatr'rcfpondcducftgi' Duratctcoq: 
-» eft tte potcmc/durante i Durabili i pof 

fibiliPurare/ipofrctn fubtecto compo 
fito m quo funt-C Cotranetaa potefta= 
tisquarc buratr-Dicendu cftefeoqieft 
Dc ptrartt? reUtiuie tjabituata/'Z.Dc ou 
rationct potcftate m fubiecto compoft 
to m 4 funt.ri -pti ncipia p oteftatig qua 
re Durantr'JDiccndum eft ^ Durant ra-- 
ttone rel3tiuo:unj fubftantialium J?abi 
tuato:;;^ be gtie burattoia i poteftatia. ©ccim*: 
■fepttma _ 
ramcra q 
fftlD.f. '^ ©e camera ^♦^^ 
lui^hi UratipJciMis^ quniJJ:' 
et refpondcdum eft qp eft 
oc buratiuo mtetlectiuo/ 
ourabili i intelUgibili/ou 
rare et intelhgere.CJDu; 
ratio cotranetatis oe $io 
e(\fi btcendum eft/q* eft be burare/coi 
iungcre-z menfurarc/ratiortc continue 
buratioiiis.i] S^ uratio quanta eftrT e; 
fpondendu? eft/cp eft tanta quanta eft 
fua cfTentia/'Z funt fua concreta.li ZDu= 
ratio '^ictatia^iilia cflr'Kcrpodedue 
cf eft tata quate funt jnetatcs ftue mo 
ralitatce m fubiecto in quo funt.diDus 
r atio mcdiL quata cftr'biccndti eft q- eft 
©fita quata funt Durare z mediare ejti 
ftentia nter burationc medtantem bu= 
rabtU'imediabile. 
arattoamabtlig "at quoc:' ZDecim** i/pwfrr 
■Riidcndam eft Q' eft oe fpc octaua cas 
cieb'pcrcgrmiem buraoi nicra/quc 
|:ti % amabiii ocductid % ipid eft S> .^. 
LciZDaratio^tranctatis oc 

quo cflr-fit e riidfndii ficuTpu'TdiQjt; 

ratio ftnis be quo iix riideudU) c g? eft 

be;qu;ctantc'fiue quietarc/i ourai e vU 

tra que no cjctendif appetitua.lLPuraC 

tio voluntatis qualia cft.-'t refponacdfij 

eft q* eft talie qlis eft p co;rclaiiiia iub=C 

ft3nti3lia:que quidc 1 uni DC gcncrc oii / 

rationie voiiiutie ejc quib' ouunf pjos 

pile pafrioncs.appiopziatc ^o palTiocaf 

funt illeoe quib' fubicccij elt t?at)ituas 

tumzalTituatii.lIContramfe-Duratioea 

quales iuntr'i eft bicendii (g funt tales ^vwi'i 

qiialeeburantm fubiecto ptrariando. -^ 

SJurabUcfiMee quaice funtr'ct eft rri: 

dcnHuQ' funt tales quails appetit'per 

ipfas eft l;abituat'/m tantum eg ejcira 

tpfae n6 appetit t2abere quietem. /^r '; fi^c camera ^tl^* 
mera/qiic 
eftJD.l?* 

bvCe ckt^ '"V rvw /jp/a\^' urnf gra tto virtuofaDe quoc:^ fT>edmifV*rfnr 
errfTpon^cnaueft/g'eft tSnTci- 
Defcipfai Dcvirtutefub-- "»'■■*- 
ftantialitcr aut accidenta: 
liter .tj ID uratio ^Jtraricta 

tig &equo eft:'£t eft oicendu fuut pii'. 

OPufatl© maioiitatis be quo eftr'fit 

ri^dcndii eU/cp eft be maio:i ourate/bu 

rabil I z Ou rare:i maiotiftcate / maioufi 

cabili 1 maiouftcare.dJDurauojpirtuo 

fa qii cfiiz bicendii cft/q' eft tunc qii eft 

in fpecieb'' d.z tj.realiter.tj JDuratio co 

tranetatis qti eltf i;t eft rcfpondcnduj 

Q* eft tiic qn mnt gcncratto i cozruptio 

ftue cotrarie qualitates/fiue cont^ar^ 

motes m fubiecto m quo funt.tLJDiuai 

tio maiotuatw qii eftfRcfpondendii eft 

O' eft tunc quado potentie Hue (ubftati 

tteljabentacnid, 

^^ ©e camera ©♦J* 

Urattocftvcra.qucrif/biitJ ^^, _ ^irrVh^r 
ratio vera be quo eltf-z eft tJigclTma ^ ''V 
.refpondcdum e puma fpe= camera/^ zp\' 4 
cie5 d.q' eft Dc feipla/eo q: cftlD.3, -t 

iburatio eft puncipiii pzimi 
tiuij.ct S'ltas fifr ^ ad fuu gen" p (c5am 
fpcm d.eft be fu s co:relaciuuj.<iiDura 
tiooztetatisbc qeftft cl^ biccdiiq'cft 
fuut p;tu9.^ tPuratjo c qualita tia c*e 4 ^"^ 
t^iz eft Diccndij q' eft be burante/cog: (fx/C\- 
quate « ourabili/icoeqbiU z burare coeqj _. 
'V 6. Scjcta pars rt.CJDwr^^o vcf{t3tf0\>b»cfl::'£tcft 
refpondctiduin q' cftmomnibiie fpe: 
cicbiiG U] JDiiriitio contraricMtia vb( 
cftr'ft eft oiccridiitn <y eft ttt fiibiccto in 
quo fmit comrane qualitaice Ijabcntca 
coittranoeactua.Ctcft m oirputationc 
in qua (untmlcuut0i<12?uratio cqu^l 
ITfaTTo^rb I cft;'£t rcfpondcndiim eft qi 
eft in co:rclatiui0 per fccundam fpet ic3 
c.idfigntficatte.ftcft m modaUtatei 
inftrumcntaUtatc. ^cvtaltd ptindptd t)ornnt cjciftire et 

agcre. CI<Queritur quaref^mediabilis^ 
ei rcfporidendum eft (Vt ft)um;po(Te fit I 
medio potentis t pofttt/cumquo pofTe ^. Uicefima 
pjima ca= 
mcra Oe i-t ^e camera |©«1t« 


'^1 
/ft- 
Pin' 


dc 


fp5-;^«>«rfluo ?giouabili9 . <r©u 
f/T^^lrano^loiic Pcquo cftr-jEt 
' Ir SJP N '■cl'P^rtcndu CQ' eft t?c Du 
ik CSiQ / riimc/PmLabilL? ourare/et 
Kv^^^iSlo«ame/0lo:iabilT2t glo- 
"^^^ ""-s'rian.fTJDuratio contranc 
tatie bcquoeftr'jDiccndumruut p:iu9 
oictu cft.cj ZDuratio nunozitatiecie quo 
cftr-fit eft refpondendum g> oc ouran^ 
tc/mmouficante / ourabilt/ mino:ifica= 
bi[wz Durarc z mmoaftcare.CLSluratio 
Sloue quomodo eftr-i; t Dicedu c q' e per^ 
modum per quern tjuratiot gloua agijt 
in DurabiU ■: gloziftcabiU ■: ipfa itrante 
actiute.et ourabilc i gIo:iabile t^bent 
modum paftiuum fubourationet glo= 
ria.'zourarc z gloiiari \)nt inodu neutra 
Ic' p:occlTum ab actiuie ■; pafTiuta.C ^u _ 
ratio contrarietatie quomodo eftr'fit re 
fpondcdum ^ Q> eft per modum ques Ija 
bent quaiuatca /vna ejciftente in alia. 
fl za ur-^tio m moutatis fluomodo eft :• 
ct relpondendtim eft cp en per modum 
Duratioia/Diuiftoie i co:ruptioi9.f[ JDu 
ratio glo:ic cum quo e_ft :'ZDiccndn=t i q? 
eft cu iclatiuie t>uratio w i glo:ic.Cl ^u 
ratio contrarietatis cum quo cftr'et bice 
dii e q' c cum partibue contrariantibue 
fuae fimilitudmca influctibue.CTJDura 
tio mmontatie cum quo eft:" et eft Dicen 
dumq' cumrclatmieMuifiue mfubies 
<to DC co;ruptionc Ijabituato. ftnt coniuwti. C gaptenna eft potm a; annfr* 
qitu eft potener'ad cjuod Mccndumcft J 
g? eft tantum potent? q uantum poteftaa 
fccomumcati fcDifFundit mtpfa.d'Pti 
cipuim $tum eftr'et refpondendum c tf 
dl tantum ciuantum medium intrat. 

SQuemuruDedium qptumcftr'&ici* 
bmTq> eft tantu5 (5gte funt ruefpccief 
in fubtecto m quo funt. 

^j l^e camera £.ii5# 
<Dtcfta0cftamabilie.(Qu«; fi,>-ffm« 
re eft amabtlier- ©icendutn J^r.^a 7* 
I eft ep CO q; caufat cp voIun= ^11^ JT 
[A tas fit potens in c|:iftcndo 2]6 
=^ etagendo.Cj&$t£lldBqua= ^ 
incipiumr'et rcrpoocdum e ficut re eft piincipiumr'et refpo 
p:iu8.C["potefta0quarequie(cii;'et res 
fpondendum eft e]c]eo quia quo ad fuuj 
genue poteft e)tiftere -z agcre . C "^ok^ ^ 
ftaequaliaeftr^iDicendumefta'vnJcft -^ 
pzopiia ficut fua polTibilitae/alia eft ap 
p:op:iata ficut ftia amabilitae. HPund 
pium quale eftrTvc fpondendum c\tq>r 
vnum ptincipiu3 quale/fubftantialitcf / 
aliud vero accidcntalucr.et fubftamias 
lcl?abituatu5 eft be accidentaU.CI:f ima 
gualiacftr' "Refpondendum eft cy vnua 
nnia eftperfeciiuua/aliiw tcrminatm* 
et aliHS ptiuatiiiud:vt patct iti fcala fe 
cunde figure. Cif f 2^ecamera£*©. OUcnma 
fecuda ca ^e'camera£»f. n meraof , vtyitV Otcft^a eft fcibilia.dinarc 
potcftaa eft fcibili6;'"Rcfpo 
•" U J$ * iidcndus eft qc eo quia tntcl 
iH ^^^|leciu8l?abetflia coirelati- 
i°»^??^r! ua/et poteftae fiimUtcr:ct 
ita vno pimcipio comuntcatc aUen fu5 
cfTcntiam i nimira/mde fcqmtur qp po 
te.ftaa eft fcibilie. IJ (nm-rimr gnargpo 

teftae eft p«ncipmm:'et bicendmnc^d Otcftae eft virtuora. (Qiiare riiV<»fTHi» 
cftvitiiofar-iDiccndumEltij: anartaca 
,.-. .-« M ^° ^^ '" virtutc eft amtuata/ m|.1.a ac 
I'^Q 'ze)cvirtutef?3bitu3t3.|];-po £ © 
P — ■ ^^ iltcftae eft maio:.(nuare c ma ''' 
io::'S>icendumeftciccoquial?3bct ma 
to:a relata -r in maiou fide qeicu.dT^ ^ y 
teftasquare c^in te mpozcr^iccnau c ^VMIAP 
quia m tempo:c i cuj tcmpbze fuii crca ■^ 
ta % mtcmpoie eft fmia actiuj. C -fifltCi 
ftac quando cftr'IDiccndum eftq' eft tuc 
quando eft caufa vt aha pimcipia pof= 
ftntetiftcreetagcre<[TS:incipiu5 qua 
do eftr^'iDicendum eft q> eft tunc qu3do 
fua pjimitiuitas cft/ct quando t?abet 
fua cozniatius -re . Cl XDatoutaa quans 
docftr'5>.Cidtw ncft q> eft tunc qu3n= 
do potcntic fj3Kttttnaio;c9a<«wftwe 
effectual 3©c cuacuatiortc tcrticfigure; fo.m^ |imt3 ca 

jrraqcft 
3. 2^ camera £*3# 
yfij Oteflas cflvcra.dtidreS 
vera?r)iccndu3 eft quia oe 
vcritatc i (uie fpecicb' cfl 
babituata.CI "Potcftae qua 
d o z fluarc eft p;mcipiunif 
I olccndum eft licut puu9. 
rr-poteftas quarc Ijabct cqualitatem;' 
•Rcfpondcndii cft/q' tjabct cqualitatem 
cu m rme co:relatiuis fit lituata. CL£^ 
tcftas vbi eftf Diccndu? cft/O' eft inTu^ 
coxrclatiuie i m vcritate c)t qua eft 133= 
bituata ij •Qtittcipiiumbi cftf rcfpo ndc 
dum cft/q» eft t fiu0 co:r clatuiis.i eft in 
poteftate/cum per ipfam polTu c)ciftcrc 
•T asere.Ct eft m vcritatc/co quia tn ve 
ritate eft Ijabuuata.Ct eft in equalita; 
te/cum fua cozrclatiua fmt cqualia. 
CCqualitas rbi eOf Dicendu3 cft/q> eft 
tn fuie cozrclatiuia mtrinfecis pote(la= 
tie/ p;inapij 1 vcritatie. 

^^2^e camera £«1K# ligcfima 
Kta cas 

era /que 

te.-R. (Dtcftas cftsloziora.cHue 
rif quart eft gloxiofaf Kes 
fpondendiicft/ciceo quia 
■ labet fuacotrelaiiua fub= 1 — 
(late (inc qua efle ^ pot.CXDmotitaa 
cumquoeu^iccndatft/O'eft ca Oiuis 
fione t cotrupnone 1 uidnttionCi 

"^^©e camera 5»^» r ^ 

iBpictiaeft amabilis.Oue VUstRmS dcitnfMi 
rifqu3tucftamabili6fRc; fcptta caa -^ 
fpondcnlum eft Q' tantum tnera/que 
'eftamabtU0 quantfivolun cftx*^* 
tae eft fcibius/eo q: tqud= a tvnntnTrl- - 

lia cotrclatiua IjaWt.ca^cdiO eft ama J 

bile.querif quantum eft amabilefjpue 

dum eft Q' twntu eft amabile f^td m vos 

luntatc eft amarc per comungcrc "z mi 

furare.CTf inia $tum ell fcibiliefRes 

fpondendu eft g^ taHtii eft fcibilie quas 

tiifctctigm fine eft quicfcibilis.CQue 

ritur qualtfljo hilitaaxft p:op:ia palTio 

iniellectuer'JDicendii eft cp ilia p quam 

intellectusl?abet intrinfeca pamonStn 

qua funt genitc mteUigibilitatee fiuc 

f pedes percgrinc/ipfis pofitis m genes 

re intelhgibilitatiep fecundam fpeciej 

S.CGuale eftmedium ptop:iOfRefpos 
cndu5 eft/q> eft mediabilc m quoftint 
mediabilitatee peregrine ftue apptos' 
miate-CQucriturqualiseft ptoptiug 
finis intellccr'ftJiccdu cft/cp e res itclle 
ctain^priaintelligibilttate qutetata. aiwmf _ mpzelTa 1 1jabituata. 

„i^t/-»t\ - Qoteftag qu^re eft p:incipium?'Re= 
*^ fpondendumelfTicut puus.ti-potdlas 
quareeftminoifet Dicendumeft e):eo 
quia in minotitate funt fua coirelatiua 
afTttuata/? c% ipfa i?abttuata rattoe cu: 
tu9 caufat biuiuones/i minus q6 eft be 
genercminoutatis/ficut mains q<5 eft 
DC gcncrc maiotitatis.CT • Qoteftas quo= 
modo eftf rcfpondendii eft/q? cit p mos 
dummodalitatts/qiiandooc modalita 
u eft t?abituacd. ffTtnf'r'""^'!""""' 
do eft'Tlefpondendii eft/q>.eft p modu? 
^uem l^abet in Tuis coirelatiuis ef qui- 
buseft/ipfol^abentemodudirtt l?abi: 
tuatum DC poicftatc cu qua pot p:inct: 

Siare. gtfube glotia cii qua l?abct mo- 
urn glStSnai/quado in fuo inthnreco 
ptincipiabili/ptincipiat entia peregri: 
na que non Tunt be fuo senere.iT aJino 
ritas quomodoeftf "Rcrpondendum eft 
Q? Tuus modus eft participare caoiuifio 
ite/inanitione/cotruptione et annullas 
tionc.Cfiojeftas cum quo eft gloziofa* 
©iccndumeit/^cftgloziofa cum glos 
ria/ficut glo:ia eft potens cum potefta= 
tr.ipXitiiMipiiiffi quo eftf ZDfcendii eft/ 
9 eft oun inis cwt^tiim % cum pous '^©ecamera5«l^^ 
i^tcllecf { virtuofti0.<nue ,.,..^^ff^« 
rif qu3t0cftvirtuo(ug£5i »i?if5!."r 
cendOe-m?peTftSffitiqu3. ^"^^ifi 
turn eft be rtrtute l?Sbitu3 ??5^S 
tue4ia)ediuitntcllectu9 ^"Jr*'?* 
$tum clTvifmorumfbicfc 

du cft/o' eft tantfi ^tu? fua fcala mcd^ 

efti?abitu9ta. fTiDaioiitas intellectua 

quata cftf errndSdu eft/q? eft tSta qu Js 

turn inteUectus trSfttinattinggdoobs 

iecta cu maioii intelligerccrSntcllcct' f 

ah eft v trtuofu sfRftdendii eft/q' eft tQc apupMtiif 

qtr5SWiufe"naturaUtmotali eft tjas J 

bituatus.CLUirtusqii eftmediata*"Rc3 

fpondendu? eft/cp tunc cftkifi virtus in- 

trat medio rone cm' introitus/rirfcon 

fiftlt in medio.cryDaietitas qn eft intcl 

Iccta^bicendu eft/Q' eft tfic qit intellect? 

attingit elTentia 1 actum Tirtutis. 

^ i^c camera f*?* 

l/ltellectHS eft verus.;<Que Uigcflma 
I rif ^ tu eft ver'^oicedii eft/ nona ca= 
JqjquStucjtiftitinferlnRIs meraAjue 
lectmu 1 tntcUtgcrcCC?: ^^ ^-J* 
j IU99 intellect qnmu tm 
Bcmp^re. ;^tcftrfidctKW/(i'cfl tatita quanta fu3 
co:rel<niua cjc qmb'eft.CUcruas intel 
Icct' vDi cfl.-'oiccilu cfl/if eft in i uie coi; 
relatiuis/co q; oc ventatc tjabituata i 
fituata (tint.ii^Cciualitas intellect* vbi 
€ftf ouciiu cft/if c i fine {o:relatmi6 C]t= 
tra qu£ cqualitao lua ciTc no potcd. T^iBc camera 5«'1K» TTriscfts 
fnacainc^ 
'■-^''quccfl C^m 'I've ma pzitna 
camera/ q 111*11 ^ ^Itcllect' eft slo:ioru8.qhf 
$tu eft gloziofuefOiccdu f / 
q* eft tantu fttfi fua cwrcia 
tiua DC gloztii fimt l^abitua 
ta t in glona qctata.li tOc 
diu mccUect' qiuitu eft gio:torumfDt?fJ^ 
du eft cpraniUQjfu men' iirat gioua m 
VJtcUigcralo.Jl 3uio:ua9 itel icct" qua 
ta ef Mccilu c/Q' e't ui^i ipiu itellcct^ioe 
tpfa fjzJlntuat' eit.«i JtitcilccttiLUaiii^ 
tcllisii;ouedu c/q' c g luc.iu lenhtiuc i 
imaginatuie cGquib"^ eft coiuur.cf.qiic 
inodQI?5 imponcdo fpcccn pircgnuae 
in fuo rpiijmtcLli^ibitt.ejj i.tgiu-Lt^tg 
quo inciurat fuu inteliiscref ft rcipoit; 
dcdii eft q' ttKfurat ip. urn I^abcdo mo; 
duagcndiipatiendi.mattingciidocb- 
iecta.Cl 3ntcl!c_ciugjiu5l25 mmuointel 
Itgcfef et rndcndu cft/q? eft g niOilu crc 
dcndi/eo qt credere no eft oe luo gene; 
re.'Sf tcni I?3 minu6 mtclUgerc qh be mi 
iioii niodalitatceft l?abiti;atue.C5n= 
t elleauacuquo mtcUt gu^oucndf! c/q' 
cu tnteiugcrc i cu ipccitbutj fctifitmc % 
imaginatiue/iprie fpccicb" trnpteflie iw 
fuo ppiio intelligibiliC^ntel'Cct' cu3 
quop iungtt rpccics fcnfituje i iinagma 
tiue?biccdu eft/q' eft cu fue intclUgere. 
CJntellecf cu quo l?5 mm" uitcUigercf 
biccdu t^/ce eft cfi .ppi ncjtate ivicmita 
te ignotantie/'Z cuoiiofttate intellcctud 
voluntatis i memo;ie. 

g^e camera ^♦I©* 

Ol untae eft virtuo £34rtf qua 
7/; lie voluntas eit vTrtuoiaf oice-- 
y-^^du cft/q' eft ilia q a pciie eft fc 
parata % cjc virtutib^c l?abitua 
ta.nUoU itae m quali fine quief cit^ouc 
du eft/qnn fumnio nnc p icbam ipccie 
g.Ct m fuo43p:io fine p pjima fpccic/tn 
cu appiopiiato fine q eft fibi mftrumen 
tfi.«i a ualieyolutas cft maio:?"Rndcit 
du eft/q^ft ilia q ijabet maiue amare/ 
1 maio:c amantem/i inaiue amabile/i 
ctia q lj5 maioic Ijabitii virtu tie/bonita 
f 19 «.^i Uol^n^i^^ qn|?abct maioic yir 
tute^btcMO cft/g? eft tiJc qnbiligttmar - 
iozcm virtutc.f] Uolutasqn (?abet ma^ 
iote quictc;?Dicendu eft/q/ eft tuc qn Dili 
githnaiotem amatii cum maioii amare. 
CI UolOtae qn eft maio:f oicedu eft/cp I 
qn 123 maiua amare m fine ^ m viriutc. 

71- »Be camera /6.3. 
TCrigeds 
matcrtia 
camera/ q 
eft 6.1?. yj^r-^T^'tlerif qualie voluntas eft iCngcfll 
^(jf^lB't'l^craetrcfpodendu cft/q' mafctSacfl 
tf^ ||ertil!aqt?5fuaco:vclatiua mcra/qui' 
Ivj|fe:5^>^ivcrazvcr5bcnitaie/uiagni cft.0.3 
i£^=^z::^ tuduic -xcfi lisiutagmqua 
It fine cjcfcttrbicedii top I rniepTcciozvc 
ro.fi £q:.t:;8volutat:qUe cf Dicidu i(yi 
talieqiia funt fuacojrel.uuia affituata /-. 
ct IjJbttuata.ai Ucntfle vbi c 3m;ibil i£^f tfbi 
bicendi!^ cii/qj eft in amabiUtate/q eft 
^pJia paftio voluniatie4IUo!utai» vbi 
eft cqu^iiefDiccdu eft/q^cu: lute cojrc 
latiu-ezm co:rclatiui9 rqunlttatie. 
tlUoIui-.tae vbi quiefcitrMcedu i/cg cd 
m uioftne/ZHu fine voluntatis. 

75" ©e camera ;6.1K« 

(Piimtag eft gIon ora.<Pue 
m quilisvoiutaeeft glo- 

IlayVwyiMriofafPiccndu cft/q' eft ih 
lykw^SpJIlaq Ijabci; cozrclatiua ejc 
%L^Usl{glo;ta f?abituata . fTjfinte 
I 1"*'' voluntatis qualis cft^Dicc; 
dii cft/q' fuue hiue eft bonue.Ji arinoti 
tae voluntatis qualie cftfbiccdu cft/ip 
eft talis quale eft min" velle l?abituatii 
^e mmoti vcritatc 1 glozia.dUoluiuas 
quo eft veraf z rridendii t^/c^' cftp ino= 
ciu'qu^l?3in Diligcdovcrttatc.CUoUin 
tas quo quiefcit in ftncf Diccdii eft/q» eft 
permod5quc[?5inoiligcdoveru i glo 
riofum fincj.Cl Uoliitas quo fc ^jlongat 
a minozitatcf Ptccdij cft/q' p modu obie 
aatidi atnatt'j/maio:c vcrtj 1 glcjiofiim. 
tl Uoliitae cu quo eft glotiofaf et riidctt 
dii eft/q' eft cu fuis cozrelatiuis qc glo= 
na babituatie.Cl Uolutas cu quo quies 
fcur'iSt eft rfidcndij q' cu voleiitc 1 voU 
biUurinfcco;': cu vcllc ponit voltbilitas 
tespcgrtnas i fuo ^p:io voUbili. C Uo 
Itjtas cii (5 eft immoJitatc^ciiccdii eftQ> 
cii rainoti velle 1 <ix mmoti bonitate -zc. 

Tf ^c camera I^«3* 

^» 3rtu8 eft vcra.Ouerif qu5 

t? Ij do eft veraf ■: Mccndiieft/qj 

y^iCft ttjcquado caufatveras 

^iVirtutce.flUirtus quando 

'eft n)*»o;?i eft oicendu}/^. J mo 
"Crigcli- 
maquar; 
ta camera 
qcfttp.3. J / Be multiplkationc quartc figure, f o-jryv j . r .fc, tuc eft quSdo caufat maiwes virtutcs. 
ClUinuaquandoelt cquali8?Diccdum 
cfl/Q' tunc eft quadocaufat virtuofum 
intclligere/recolcrc i amare-ClUirtue 
vbi eft vcraf Hcjieodcndu cft/Q* m vcri actum.fTUc ntaecGji no eftgloziofar'oi 
cendum ert/q> eft cuqmete quam l?abet 
in glona i i I me coireiatiuis-tlUeruaa 
cum quo e equalief et eft rei pondendu5 
qp cu equaliiatc fuo^ coirelatiuoxum et tare cctra qua no potcft cfTc vera.tLUiL rnouun l?abituu.lLtJcnu9.iiLqiio e mu 
tu0 vbt eft maio:f oic^dum eft/Q' eft ta5 nojf Ducndum cd/qp e cuni accidence fp 
m fubftantta tp in acctdcntc . ^LUirnia cut eft niaioi cum fubftantia. vbi eft cqualie^Piccdu eft/q^ eft in fuis 
co:relatiuis lubftantialibus q D€ cqua; 
litatefuJUQabituata. jr^e camera I^;IK ti:iqmnta 
amcra q 
ftI)?.-R. 
1\ a ^rtiweftfiloziora. aiucnf 

quandoeft slwofafDuen 

(lumeft/q' eft tunc quado 

m fme coirclaituis glo;ia 

eft impjelTa.ti . 6lona qua 
_ do ell maio:fDiccndumeft 
0" eft tunc quando tjabct niaiua gloiia; 
rt .<1 UiruwLquaiido eft: equal.sf oiccdu 
eft/Q' eft tunc quando c.iufat cqualitcr 
mtelligcrc/rccolcre % amr.re. f Si^axia 
quomodo eft virtuoi afRetpondcndum 
cft/q* eft per modum que tjabci inducn 

do fua coirelatiua be virtute.i: 41511;? ,, -h— . -. , .' 
quomodo eft maioifoicendu, eft/^^eTl p^ltS WC inUltipUC^tlCV 
pcrmoduqucmljabctmcaufando ma ^ - « 

io:cm actum .d £ ifiiia^uomodo eft mi 
no;f Diccndum cWqp e per modii quem 
Ijabct m caufando mino:cm actu.li.Uir 
t ug cum quo eft g'lOiiofa^et eft re poit- 
'dendum/q? c cum glona ejcquacljibi; 
tuata.CiJTaioataacumquocftslotto; 
ai Rcfpondcndu eft/q' cum maiou actu C2>i)cunu6 oeeuacuatione tcrtic fi^ 
gure/z iicutcuacuauimue ipfamcii^: 
pofitiombus 1 qucftiomb^ m ipfanoias 
tie:ric pot artifta tjuiutj ante cuacuare 
cameri»9E oce.ppoluiones t qoncs ipli 
catas m camer.s.De quib" no lum locus 
tu9 rone ^liptai; qua cmtare volum", 
^^aiquEUbet camera l?3.)ci).,rpoUtioea 
't.rtuu.qucftionce.ClU ltenusDinmua t 
q- quclibct camera eft gencralisadqo: \ 
nee parttcularcs:videl > ad quc'iioncm j 
taciam Dc oco/oe angelo tc4) Ul jeriug^ ) 
Oicimue q' qui bene iciret Doctnna qua ^ 
bedim"' m ifta tertia ftgura/e tota cidej 
artcfgcneraUter fcirei ptacticsre. 

CJrittis fe)cte partf pncipalie Ijufogia, 

S^cptimaparspzinci^ CocIuHOt he qimrtc figure. ^J^' 
TEas3^n| 3guraqui^p 

I dem iftam quincp ci f €/ -v. glone.C nJmoutas cum quo eft glouo 
faf otccndii eft.qi eft cum mmoti actu fi= 
bi appiopuato/ej: g'oxia Ijabituato. 

5^©ccamcrag*lK« 
Sfcptimc 
partisl^rt 
cipaU9."Ru 
modw tractabim"^ Uica. r. /li^y^-, 

r«Krmt7»i — • QamomulttpUca r TTrigclu 
nafecta 
camera/ q 
eft3."R. r«M» 
dopiurca ratioca 
adeandccoclulio: 
ne-C;, Set 0.3d in= 
uenicndutn plura 
media cu3quibua 
ftunt pclulioce !\l ^i'zCkti ^M^^eIIS!S^c6m logi3a'do.CI-ertio nStfaSlmlli j^r.M^#/vf^ 
eugio:iou.t,tcrnaeau3 oe^pormomb^maioubustminotib'. \ rf Z. 
Quart' modus eft oe cogmtioe fallacia ^ yf^li^^ q^efti fui8co:relamitsi 
glotia collocatie ftue alTi; 
luatia. i\ Ueritaa vbLCft 
equali6f"f\hdcclu3 i qp m 
fins cotrclatiuis fubftatialib'cictra que 
ininime pot Ijfe cqu3Utatc3.ff Uentaa 
vbi eft mino:f"Rndcdu c/q> eft in mmoti 
babitu t actu .C jUeruasq uSeft glotio; 
far'et eft rndediTg" per moatrque5 1)3 in 
caufando verti z gloitofum actii.^] gert 
taaquoecqualisfRcfpondcdu cft/qig 
g modu5 que [?3bct m fuie co:relatmi9 rii4rQ uint9 m odus c/auop ifta fcianj ^ ^^^^^^jt^g fmvi/' 

faciUtcfaddifcunf alie fcie •: verio:i mo ^ ^iSi""'J j 
do.£tpuu90e^momodo bicendiieft. 

I^e multipUcatione plurium 
ratio num. f^p tabula bafeiccplfi be colu; tDe multt 
nab.c.d.pquemodu03nf.)c]C. plicatioc 
roneeadcadcm coclunoncm. pluriii ra^ 
quando qnf vtrum mfidus Tit tionum. fubftattaliter equalib'.C Uolotae quo etcrnue . Similiter in ift a quarta ft«u 
eft imno:?'Refpondendu eft/qjcftemb ra in camera facta be b.c.d.t in camera 
fluinqucmljabetiticaufdmJommoiem b.c.c.vfq? ad camera l>.c."K.fluU€nu« Scptim^pm 


IDe inuen 
ttone me= 
cameri'fl f actietfnls b.c.c.t b.c.f.vfcp ad 
camcram b.i.H.poQutujgiJ fieri vigtn 
tt ratioee in qualtbet camcra.£t fu tot 
vicibue volucndo circuloe vfcpqiiofint 
octuagintaqiiattuo: colutie in tabula, 

S'Sj DC ifta materia m tabula quartc 
gurc M<iu cftc Ultcri' fit ttiulttplica 
cio DC £aincra i camera/ficut dc camera 
c.d.e.i camera c.d.f .-z camera d.e.f.t cd 
mera O.e.g.fic fe l?iit ficut camera c.d.e. 
« flc oc alij0 fuo mo vfcp ad camera b.t. 
1t.£t'ficDemultiplicati6ibu0greuolu; 
nonce circulonim.i ^t ifta multiplicatio 
cft:qiiia vnum ptincttJtum cH l?abitua=" 
tij -z multiplicatil cu alio pjtncipio i cu3 
j)p:i)e paiTionib''-z appzopnatie.Cl Ulte 
ri'elt qiiarta multiplicatio.Ouart J^ffi 
figura contmct in fe teniamftguram (i 
cut camera b.c.d.contmet in tenia fign 
ra camcvara b.c.z camera c.d.flmiliter 
camera c.d.e.cotinet in tenia figura ca 
tncramcd.-r camera? d.e.i fic Deaids 
fuo modo in iflia quattuw modw confi= 
ftitmuUiplicatto. 

^tmtntiont mtdiomm* 

ft, camera b .c.d . £t fic ^c 

ali|0 fuo modo coftftitcm 
circuio mediocri:co q:c]ti= 
flit inter b.-zd.fiiqt c.con 
iungitmr cum b.t cumd.g 
aUquae pofitiones: fcilicet 
ftabituationee t rituationce epftentea 
fntcr fubiectii i p:cdicatum.£t cfijui; 
fid vuU medium/femg inueftiget in me 
dio circuli. oam fuut animali compctit 
ftare merurattue x ?iunctiue mter ivfy^ 
ftantiam 1 1jomme quando concluditur 
(fl^omo eft fubltatia:ric Uttcra que eft 
in medio circuliA^ebet ftare inter Iitte= 
rame^ciftetem in fuperiou circulo i lit: 
tera que eft in tnfcno:i cir tulo/ficut qn 
srguif ftc.Q mncc.cftb'zom ned.eft c. 
ergo omnc dTert D.liiit ricut"nccc(TariQ 
cftpo'aliquadcontecturad'z palTtoned 
Q' aniitial Tit fubftantia i t?omo fit am: 
mahfu artifta t^uiite artis Debet conies 
cturarepereaqueb.'Z c.figniftcantvi: 
delicet rua piincipia rubalternata.iicut 
b .que fon at fiue figmficat J&onitatem/ 
JDilTcrentiam i vtnim . fit c. figniftcat 
aoagnitudinem/<ronco:dantia ct quid 
fit. d. figniftcat JDurationcm Contra: 
rictatem t De quo.fit m iQg fonare fuie 
figniftcare/ccftfiunt5ilfinmoneepzin: 
dpioium -: fpccies rcgularum cum qui= 
iud 4r tiftd 0€bct coiuctiurdrs medium 
cum littera fUpcriotft cum litterd infe 
noti f^o modo.CI Ct in ifto padu intclle 
ctue facit fcicntiara Dc vniucrfali affirs 
matiua/'z.vniuerfali ncgatiua/t parti: 
culariafFirmatiua/'Z particular! negati 
ua):ctDcinftantQ9'z;Dcmonftrattonct 
manuductionci'Z ctia? Dc poiTibili i im= 
polTibili. CI l ^c tftig qutncp modi9 l?abi 
tuatfc mtcllcctus. i tjoc iito tnoa^rrnft 
Dtcituromnc c.cft d.-r cmnc b.cfi c.cans 
ccdaturDif>ingucndo.Su ut magni tus 
do que eft bona per boriitatem/i Donis 
tas magna per m^gnitudinem.fit^oni 
tao que babct magna <otrel3tiua p ^tn 
cimdam fpcciem c.figniftcata/i magni: 
tudo que l^abct bona cozrclatiua p bo= 
nitatcm per fccundam fpcciem c.lignifi 
cata.i fic DC magnitudinc ct Duratione 
ruo modo.CI l^ltcriue quando Dicif .omc 
c.eft b.7 omne u.trt C.wiuruGrvniucrfa o-» 
It's affirmatiua-z vniuerfalia ncgatiua: 
«boc ratione Differentic in b.fubaUcr= 
nata. z m d.cotrarietsae eft fubaltema: 
ct ficut qn Dicitur. nu llueiapia cflaniiT mal/omnis f?omo eft animal/ergo nub 
lue Ijomo eft lapie."Ratio cnim l?ui^cfl/') 
lapie em non babet fenfu3 •zc.CIOwme ' 
animal eft fubftatia/qmdam IjomoelT 
animal/ergo quidam f2omo eft ftibftait 
tta.et fici qmne c.eft b.quoddam d .eft c. c-tt 
ergo Quoddam d.cu b.'Ra tjio buius eft/ 

3uia contranetas que cftfulfaltcma iti 
.nonpoteft cftieconcoidatiaQeft fub: 
alternata in c.nec^ magna malicia pofs 
fet efTe magna bonitas.quia ft ftc / efTet 
quidcmponere oppofttnin obiccto:q6 
eft impoftibilcf contra con-elattua fec(i 
de rpeciei remilec. gt cum or i tur nuk 
lum animal eft lapie/quraatn Ijonio cit 
animal/ergo quidajibomo no eft lapie, 
SicuiqnDiciturmullum c.eft b.quod: €^ 
danTdTTTl c.crgo quoddam d.non eft b. 
ct ratio buiuo eft fuo modo fm Ijoc q$ 
bicifieft in tcrtio ftUogif mo/in quo cos 
cluditur particularis affirmatiua. 
CL^Perljoc quod Dictum eft m quattuos 
modia f^Uogi3andi cognofcit intellect* 
inftantias neccfT.iriae/negado cpomne 
c.non eft d.nec omne d.eft c.£t ctiam co 
gnofctt pofTibiUtatee i impefTibilttates 
gjcutboni tae cr cata que no poteft cfTe 
utagnttudo creata rationc Diffcrentic/ 
que ponit eg quodlibct p;incipium fit g 
fe:redpomtpo(Tibilecpbonita0PC mas 
gnttitdine fit l^abituata^lUlteriue co« 
gnofcit Dcmon ftrationee per ^ima fpe 
cicmrcgulcg.t manuductione g fcoam 
fpecicm regule g.'Z Ijoc ftguratum eft in 
pinnibue csmerid tcrtie fi^re is quU)^ vv c 
0v M ^I'fymiioyicr Qrynr 

t'-^- / <n-. r, I'/t.V' ^ndi' 


i-nmyint 
(f 

1 29e muIttpItcatioiK quarte figure. fo.}:pfi), \iM / II cftg»<TU Ucrtueinueni1f medium ?tras 
l^ehdo/Ttacl) qn ^incipia qt> cit omnH 
no general e/?trai}if aA pancipiu quod 
no eft oino genoralc n e(B otno fpc c wlfc/- 
ficut oiffcrcntia q cfl ptincipm genera ■ 
lilTiinu fluc o'mo gftalc/pl2if ad Diffcrcn 
tiad que eft tntcr fcnfualc et fenfuale/q 
non luntgcneraltdimc iie<^ fpcctaUfTu 
mc.i^^iftiontrafjuiuur ad fpccialifTi^ 
mat? Hue omtno Tpeciaiee ftcut ad tOud 
Animal vel ad if^am planti aut ad iOu5 
Idptdem mduuduo c)c iprw Differentijd 
conftitute/iubdantialiter i etiSaccdc: 
taliter c pzoptiam quatttate/qualitate 
TC.cti^ ipo mduuduo in ^pila fpccte po 
firo:iunop c oiff crcntie tunt mediu vx- 
ter pnncipuim gcncralinTmum tT^cta^ 
lidimum.CtlKutDutucft Dc Differen- 
tia: itapotcTfoici DC bonitatc icSquu 
ta* cm cfl pimnpuim onmmo gctiera; 
le fme gencraUiumu.t quando contra; 
jjiiur 3d magnituduf ? ac.tunc non efl 

fmnciptunt gcneraUflnnii ncfp Vpccialif 
imum.Scd quado ptral?ttur bonitas 
magna aoiftuHloncrctum DC tpfa bo; 
nitate m^gna conftttutum quo ad fua? 
fo:mam t fua matcria/t etiam que ad 
fuam quatttatc z qualuatc? ic.quod fit 
in ptopzia fpecie poruum/vt fub ipfa fit 
tndtuiduatuitunc bonitae magna q non 
cftgencraltfTuna nccp fpctia'.ifTima/elt 
m edium ftiftcns mt f r abftractii % coui 
cretumja^cnenanirScjctrcmotuj.pcr 
qifamnaturam potcTFartiHa inucmre 
medium/ociftJa naturaliter inter pio; 
pofitioni maio:cm i mmo:cm:i per ta 
le medium fiuni Dcmoflrationee ex p:t= 
mie 1 vcri0 necelTartjs pnncjpfja cO qui 
bua nuUa mftantia mucnitur.CUlteri* 
inucfuf nicditi per ptopitam UtteVanrt 

{ler pjopuus ctrculu. videlicet per f. que 
igntficat medium % per circulum mc= 
diocrcm ficut ponerc f.fub b.t Tupcrc. 
que eft tnfertue/jfl derando op p er b.t?a 
bet bon jtat5 1 Diffiereti3/'i per cmagni^ 
tudmcni t concoidantiam.fit fic confi; 
flunt inter b.t c.ratione cuiue c.tranftt 
ad b.per nicdium/Qoit quandoDicinit 
omne f .eft b.t omne c.eft f .ergoomncf. 
eft b.f? l?o< quo ad genue med^ ttn.fit 
ftcut Di]ciniu0 in camera b.f.c.tta pot dT 
o in camera c.f.d. tin camera d.f.e.tc, 
II txr t?oc qp Dictti eft Dc medio /pot ar 
tifta t?aDmmat?ria valde generale ad 
inucniendii plura media. £t 1^ claru5 
eft cum Diffinitiombud ptinctpto^ i (U5 
(jpectebue rcgularum. 

J^emodopzobandi, Hobatto eft 8en*:t fue fpe a)odu»J 
cicefu.upcr Dcm»nftr4: ^bandi.S 
tionem pioptcrqutd/tu vvr 
Dcnio.jftrattonemequipa -^ ^^rfh ^^fO rantie:ipcrqtDiuifc:t B 
= s^^ ^ iftum fYllogifmuj 4^ponis 
mild Dare eptmp\64) Omne anun al c(l 
fubftatia-omntsljomo eft animlTSfgo 
omnid l^omo eft fubftatia.Ct ptiruo ps ai4/ic» .^:> 


babimu0maioie.Dcindemmo:em.C£t /y^c>i/i>tff Jo 
pnmo per Dcmoftrationcm pptcr qutT rr- 3t^T"/»«i 
animal eft ?ftitutuc)cfenfualtifa.rusi *'* '^ 'J'T 
Ii/coqteft elemcntatum/vegetatumt JP lAWXn 
renratuiimaginatu?.Cl£tfic fequitur "^ 
q' fit fubftantia/eo q: Dc partib'ftibftS; 
tiaiibua eft i6pofitu.£t qUubHStia eft 
fnpcrui9/t animal infcriue:alal qmdi 
J?abct cautao fupcriozee : videlicet foi; 
main t materiam cj: quibu« eft coftitu: 
xwvxx fue partes funt infcrto:eiveo qx 
ftintcaufateafotma et a materia que 
funt ^ncipta general ia.CI £t fic vere cot 
duditur pptcr qutd/q' animal eft fub: 
ftartrta.fl -^cr D cmofiT attongcdparatie J0 /^ VV 
^biif fic.fiencr'alio founa et gencralia '^ 3* 
materia equaliter funt caufe (5mittue. 
£t Yfoc p^ per p:mr3 fpecie regulc d.tqt 
animal eft cauf3tu3 c% fua ^jptia fotma 
1 materia Dtfcurfia per elcmcntatiui/ 
vegctattuam ic.funt cqualta ptincipia 
ipfiue animalte ratione cuius fequitur 
q' animal fit fubftantia cofKtutae)C fua 
;Dptia foima -r matcria/q equalttcr Dc: 
fccndunt ab cqualibus ptmciptjs genes 
ralifTimia.f.a pnma fo:ma t a pma ma 
tcria:t l?oc pt^ per fc^am f^pccic regule /^ 
d.T per ptimae.i perregulamb.fi "feet. 'Xfr f^VUM'l—^ 
DcmoftrationC/q: pbaf fic.animal cft:« -1 

quia eft/fueqmde? caufe funt:Tidelicct 
fotma t materia eic qutbus c{i/{\.nc qui 
bue c^z no potcft.t q: forma % materia 
conftttuunt fubftantiam/verc fequitur 
0' animal eft fubftantia. C| a^odo tntgt t 
dimua ^bare minotem per eardc5 tres 
fpede».etp«moewpterquid/qiiando ^tY ni^^^i 
embtio eu^TtmJtue m matrice/e]c cle= > -^ 
mentatiua/vegetatiua ic.i ipfo lincas 
to;7 membtia !?umani9 foimato:-: qu5= 
do ata rationalieq eft fubftatia m ipfuj 
embtion^/eftintrodUcta.euncDe feipfa 
1 partibne fuis mfcriotibue conftttuit 
Jjommem:-! fic animal quod eft embtio/ 
tranfmutatur in l?omincm per fpecicm 
iTumanam in qua eft pofitue cum omm 
busfuidparttbud coefTcnttalibue.tl^t 
(vi fequitur qp anima eft caufa qiiarc I?o 
mo eft fubftantia:^ I?oc p p«ma H^eaes ^ »- . -> 

regule c.clarum eft. riScr eomwans pcryayrrfvrM 
tjam wobo flc.:Qntma mionaite i;abct -' ' J- 
£ III 


{ IS. 
©cptimapam* tr avyivL-^ ffi 
5F3U3cfc 
quo cogno 
fcunf. 


partes coe(Tcntialc0 cqiiaiee/vidcUcct 
intcllectum/voluntatem z memotiam: 
1 per fonfcquce embnoti cqualitereft 
coilitm" e% elcmctatiua/vegetatiua -zc. 
« quia fu J putictpia i unc TubitantiaUa/ 
cqualitcr eil totua Ijomo per fua piiiui 
pia rublhintiaiiacoiuuncca ate ratioiia 
licucojpoieJ2oio.i;tl2ocB reguiae b.c. 
d.e.cUirucltii'ljonjocft amuuHi •ptT 
t>cmoitratioiic/ii: ,pbaf ric.rouce eit/qt 
dial clt iinc quo ioucjj ciTc no potcftvC? 
bajLiieltmmo; per ires ipeciea lupucli 
ctae/e qua^i Duaa ip£cic!3:vidcl3 j?pter 
qmcl:-z B equiparatma tiur;t pclulioiietJ 
p otilTuu emo :iut perquuitcu m p'.ue fe 
^abeat caufai]? effectue.Cdliuiuali^ 
cut DCilittius ejcepii oc tjoie q^ lit fubfla 
«a B aial/fic pot oici dc bmto/oc plau^ 
»a 1 oc lapidcSUic-mteUccf facii fcie 
nam .pbado njaio;c -z mino:e3 g artem 
tftaui/cu qua mtcllectuo clt oupofu"' ad 
o48<oclurione8/vtpt3E b'q6 Dictu eft. 

g^c cognitione fdlUciarot 

'l*!^:^^ 3iicrrita0 med^eft gcniie 
■^/'il<^ ^»>ii taUaciaru3:i qtf.riguihcat 

mcdm.t. que ut medio cir; 

culo ert mltrumeniu ad m- 

uenicdutad cogno.ccdum 
fallaciag /portendo z v olucndo tub litte 
neq mtit in fuperiwi circulo/poncndo 
fi^j If ae q f unt m mferiozi/ coponcdo ca 
niera8:ricut pouere f .fub b.Jup c.relpi; 
cicndo quo ic [?abct b.c.m fallatge cum 
f.i eci3ucrfo.poftiii2ilib.lub f .■zc.muUi 
pUcando rcuolutioee/tuc apparebu va 
natio medil mquo peccat.i;iQ£i2ficia 
txmud ejcemplu m fallactjd, 

«^e fallacia equiuocdtioni0« 

<nuiuocatto/eft vni" t ciuf 

dc nois Diuerfa ftgniftcatio 

que ^uentt e]c co q' vnu no 

men plura Oiucrfa figmft; 

cat.i ^rfit vniig^ argiogif: 
mus ftc.Omnw cams eft latrabilie/cc: 
lefteitduocftcam6:ergocclcftc fYdus 
eft latrabilc.i^lTigtiam'' ifta camera5 
b.f.c.l^crjuntcnigim' DilT£rcntia3 in- 
ter co:pu0 aiatu 7 cojpue manimatum. 
•per f-mtelligmi' q> cozp" aiat0 1 inani 

matunocoiungunf roneemfdc fpeciei. niadinuicem.Ct foimnf ik pnralogif; 
• per c.tn telligimu8Q^co:pug atatu3 l?a mus. aiiodcucg eft po fTtbilc eiTe albu3/ 
bct<oirelaiiua renfibilia/i inanimatu polTibile eft q> tpiiini fit album: fed nu 
no l?abet lenftbilta coirclatiua.-z fic ar= grum polTibile eft effe album:er6o polTi 
tifta cognoftu B que modu peccat redu^ bile eft ^ nigruiu f« alburo. ^t affigna 
cendo ad impo(TibiIc:ratiotic m? cogtti 
ti6i0 cognolcii intellect' /cp logiC couj 
naturaliftaren6p6t/'zma)cimeper ar 
tern iftam rcducedo ad impoiTibile/ft= 
cut r^duo 'q6 eft ene in quo eft impolTi= 
bilcQ' ftt DC gnc -^natura latrabiluaif. 
CT UItcri'^g camcra.d .f.e.ilu be ali)8/co 
gnofcir in q p:ccat paralognmus.oiuos 
niam iftc came q clt oc elemetatiua/ ve 
gctatiua 1 fenfttiua/B fccud.i fpeciS re= 
gule d.pot lairarc: led i^dua ft non 133= 
bet calia pziiicipia coirelattua/non pot 
latrare:quia no eft conftitutu3 oe ipfia 
panctpi|tj.et l^oc paiet per iccunda fpe 
ciem regule d.i per p;ima c.i etia5 per 
fcalam medij. 

^campbibologia, 

z^Dpljibolog-a/eftbeccptiflf 
pucnicnt3 t]c eo q' vnu o:a; 
tiopenii''eadc plura figiu 
hcavi foimat uc parulogif 
imue.cD utccidcft ariftot e= 
iie/poriidct ab "iOTlftotcle". 
r3 ifte liber eft Bn(iotcU8:s polTidef ab 
ariftotelc.CIsadiftafaUacia^lTignam' 
ifta camera d.f .(TiScrcrcognofcinme 9 
fiia tertia fpca (ignifiut q- iftc liber no 
eft polTelTue ab anftotclc/cu no ftt pof 
felTus mft p Ijoiem i)iunctu cu clcmciaii 
ua/vcgetatma/fcnutma/imaginatiua/ 
% ratiocmanua.vt ptsp fcoam (pecicre 
gule d. Sed r.ftfiniftcat n i£diu mcnfus 
rationi0/comunctioni6/^coiitinuat;ioi9 
m ftibiecto t quocft-Xti-ieiigmmat/g' 
liber qui m ifto nnnc eft/no eit ponclTus 
ab anftotclc/eo q> moituus cft.Ct I20C 
idc3 pot cognofci per caiti£ijLb.f fioi. 
(DuonisT b.ponit Differentia inter l?omi 
nemouuit'Z viti(i.£tf.pomt coniunctio 
ni inter fenftiale 1 mtelleciualc m moi^ 
tuo J^omme.no g.q6 ponit appiop;iatto 
ncm/videlicct:q' anftotelciS tccit talC5 
lib:um ftcut'iftum/rcd p:op:ic no polTi= 
deturab Brtftocclc/coqimouuus eft. 

^e fallacia copofitioni^^ 

f^caES* ailacia copofttionie/eft be 
'P ^^ ffpno.pucrtienecjc poten- 
ir r^^ tialimultiplicitate aiicui" 
ill ^^5|0'aiioiu8/cuiu8 bictiones 
| K .. *»> ^ inincrrimodc poiTimt copoi atnpf^ibo 
logiaqdc Iji, h IFailacia 
fopofttio : 
me^dcf 3©emttUlpUationcqujirtefi3ure» fo^mi^* mu9 iftam cameras d.f.cpcr d.tntellt 
gimue comrarietiue.'pcr t.mtellisim' 
Q' albiKH 1 mgrutn no cofiftunt coiugcs 
do mcdiu ejccrenutatu m coloic-pcr c. 
intcltigimuaq'poiTibilccft fjoc qS^TTl 
fmiuap;mapi.ict;quibU8eit:vt patct 
per ipccicin pjtmaiii i egulc e.CiCoclit: 
ditiir ergo Q' impolTibile eft (V albu5 fu 
nisrimj.-gcLiJUKriglJI^c.cognofcu 
tur occcptio.-per e.rigrnncatu cil Q7 Ija 
buuatue oc albcdinc ^piic/ljabituaf 
no potecDc msrcdttic.'pcr f.cogiiofcif 
^albedo 1 nigrcdonon fc coniutigunt/ 
liec fc mcnfurant/necp eiia coiiftituunt 
incdiu ejctrcmitatiim contmiJU5:qma ft populu0 eft arbo::f3ali<iu3 gena eft po 
pulu6;crgoaUqua gens eft arboz.dZld , , 
iftamoeccptionc appluam'camerabr tf r c 
f.c.-pcrb.mtcUigmitisoifferentta inter J - 
vnu accentum i aim iXccntu.i^cr f.coti 
tuncttonenw njcnfurattonc.i perc.con 
co:dantad vnum figniftcatufrnvofem. 
populua cupurnaiyilaba loaa i'lmufi rrr 
catafUojcm:zcumb2cmgcntc3.li;ger fc)f K 
cameras b.f.'R.ic.cognorcitur oeccptio. -' 
fLiMn contrarictae c!t inter f^Uaba Ion 
gam 1 bzeiiem.*pcr f.intclligitur q> won 
comunguntur ncc meniuranf fic mvos 
ce qiiando mtciligit Oe arbozc/fuut be 
gctc. per "K.intcUiguntiir modi accen= fic/ciTct oarc obicau} m oppoluo.-gcr tuandiT^on ^ducit fimile figniftcatii 
l2.cognorcimii8 q> ijabituatus be albcdT aim mijctione itUabarum. 
ne m lUo nunc:ficui iftc pannua albus/ 
poiTibilc eft cp fit l?3bituat'maUo nuc 
futuro be nigredine. 
g^c fallacmoimficni0« 

HUacia biuifionis/cft bccc 
ptio,piicnict!C)c potcntiali 
inuUipUcitate alum'' o;a= 
tioia Am' oiationes admm 
ccm polTuni btuid'..6i fo;= 
^j maf lie pnr.Uogi(mue.(Dm 
ncainliilioiifle^iu irvimonaleMinorV 
oUijiiiLitlft ratWiiaTc/crgo onmeani 
mnl eft in aiionaicfiad ifta Deception 
Mcin/irta5 camera appUcam'^c.f.g.per 
ccogiiofciinue q> quando vna biciioeft 
in vnoiiibiec;o/ciim concozdantia coire 
tatmo-?.iubiccti/pcr fcciinda-z tertiam 
fpcciein regule ciequitur viiuligmftcai 
tu.i3ed_cini5onit m ptrario ftne relati- 
uts lubicai/vanaf biuidcndo ftgniftca- 
tu.vt patet per fcijlam b.cm fcca ftgu^ 
ra. tier f.co8n olcun'^q> entia ratioalc.f. 
1 irrationafe/no funi c6iuncta:nc(p mc 
furant fc m eadc fpecie per mediU3 coti 
nuu3.*pciL&.coanorcim'' cp enu raiiona 
It ^pziu eft nftbiTitas/no ante irratio; 
naii.'fterianista e.f.i.'zc.cognofcif becc 
ptio.per c.t.vt.§.bictu eft.per i.cogno 
icimua Qp ventas no ponit m vero/g? bi= 
tier fa fmt idemmecpequalitae pomt g> 
fmt equates in fpeciemec^ m ^ode3 loco 
ad muicem. 

^cfallaciaacccntU0, 

. ^g^r-^i . ailacia acccf /eft oeccptio 
'^ np^'^ucntedCjccoQ'aiiquabi' 
j.ctio biucrfimode pnuncia= 
^ ta biuerfa ftgniftcat.^t foi 
5Sii|i>df ftc paralbSifmHStCte 
2^e fallacia figure t>ictioni^« 

aUacia figure bictionio/ell 
|j beceptio ^iicniens ep eo cp ^aliacia fl 
■; aliqiia butio fimilis eft aU gurc t>i' 
teribictiom.£t fozmaf He ctioui^qd 
paralogifmne. O^uicqdbc^ieft, 
ri vidifti/l2c>die Tadc&l5li£rr?t^rn_albu3 
crgo'l?oatejjdea albu^LBfTntirpafa; ) 
TogiTmum appTicamuecameram b.f.g. 
•per b.intcUisim'' bifferentinj inter qd 
1 qualcper t.q^ iton fc conmngut/nctp 
fe men furant ad idem obiectum m vno/ 
poftcp biuerfa funt."per s.intclligim' 
q' ptopue quid requirtt fuiim ligmftcas 
tmn/z quale ftmiliter:fcd m appzopzia 
tione m qua pxtncipium no quicfcit/c6= 
fiftit beceptio. -per cameram d.f.I?.co= 
gnofcitur beceptio. "per d.cognofciitur 
contrarij fines/eo quia quicqiiid mnta= 
tur m quale. £tg f.cognofcif pjiuatio 
contmuitatia inter mlc pzeicrim/'Z niic 
ptefens.per l?.cognofcitur/'Z per quar 
ta fpecicm regule c.-z per puma d.vna? 
figmftcationem tjabet per quidz-z alia5 
per qualc:coquia quid/bicit fubftatia: 
qudle^osQccidend. 

^t fallacm ejctm Diction ^h /f/i ncm» ;r ailaci'c e)ctra bictionem in Ji>e hWin 
"" Ijoc bifferunt a fallacijatn cia ejctra 

Dicttone/pumum motiuu3 butiones » 

eft fine caufa apparentc ejc - r^^ parte voci9.3n fallac^s at) 

tern c)ctr0 bictionem ep par;e ret. 
a liij S^eptimapard^^'^^^^^" .W aa auide 

tl9. 
H L fd 'HUacia accidenttoeftDccc 
ptio pucniSdctco Q'dii: 
quid umprrineftvtricuco 
ruin que aliquitUtcr q jcci 
dene vttii funt . C\. foimaf 
ixr pai iit'gi'tii''. Cognoico. 
J coafcu: fed toiifc'' i vcnicne:crso cogno; 
YJcovcriiJtrTJTaiTifla Dtccpt lonrtame 
rJ&.rcTairignaiii" .•pcrJiat^clUgim'' Dif 
fcrenii J inter fenfibnetTchfibilc.nam 
vnud cfl coufcus et all' i veniCG. "per f . 
fognoictf Q' Venice i coxifcue no iunt in 
medio pniiuo cjctrcmttaru .per c.itelU 
gim^Q' coiifi;'' pot ef Ivia ;cdC0/i ali^ljo 
litvenice . C-SnuiUlgcr camera g.f.lj. 
cogiiofcuur 0cccptio7T3cr g.ittiltgim' 
Q7 cozilV ue tjabct fuu ptopuu numerum 
t aliuo l?o venicivfimiliter qo nomc eft 
ciapptopziatu v.uni Deceptioe. per f.co 
grioi'citur Q' cotdciia no ell cotunctudcD 
aUquo l?oie vcuicte m vna t cadem m^ 
fura. ■per^pgnofcif q'cozircuo fedea 
noil efTmino tempoie qn eft vcntena. 

^cfallacia fccundu5quid 
ct fimplicitcn 
3DC falla- 
cia fecuns 
duquid % f k /<l , Bllacia fccudtij quidt fim 

Ptew I pluiter eft oeceptio pzoue: 
t^^g nice ejc co cp oictu fecudiim 
quid fumimua ac Tt elTet Dt 
(turn ftinpliciter .£t fotina 
lur ficparalogifmue. (Dmnieljpmocui 
incft a lbcdo/cft albueMoite^ ciYalBua 
<l uo ad^D^iea:cf go iottc e ciT alb' . C.Bd 
ilta bcccpttonetn appTicani' camcratn 
ra c.f.i.-per quarta ipecic regulc c.intcl 
ligiin' q> ctlTYopa l?3 aibcdmS in Dcnti= 
biie et in oculie t in vnguibua:! in iof- 
vote ntgredm^.'pcr f .tntelUgtmus g' i\ 
la albedo non eft cotintsata per totii cot 

f>ud. per i.intelligimua <y eft alb' t vno 
oco 1 ntgcr m alio. CBrnpliua o came 
r5 g. f ."R. per g. tntcUigim'Q'pfdpziee 
alb' tn Dentib':ei apptoptiate qn con; 
cludif falfc 9 eft alb'.per f. cognofcif 
g> eit?tope eft lubicctti m quo runt plu- 
res quatitatee bifcrete. Sicut quanti= 
tad b<[ia:quatuad pedi« /bente ejciften 
tc l^abttuatobealbcdine -z pedc be ni= 
grcdme. perTt-ltelligim" cc cilj^opo c 
(ototatue tantum albedme m oenie /et 
tugredine incoipoie. 

©efalldciafccundus igno 
rantinmeUncbu 1 Bllacia recfidSisnotatiam 
elc ;I?t/eft bcceutio.pucni«jB 
Iciccog' noobrcruanf ea q 
funt nccelTana adbifTni- buo. qn'qiitdecU/qfifyUog.imuey 
dit <6tradictton<i aluur npoTTTioiei >clu 
ppoiiiioiepli' 
0.«c:iVcutrioctiiraUqiaiumjlqv>ciu= 
coiniptib'.lc 1 ptojcd.itiir licQiiWco- 
polituii) c)c cotrarqe/e co:n!ptibilc. orti 
nc animal eft l?ui':ergo animal eft cot; 
ruptibile.lJjctf ft cotradictotia codufio 
p:io;«9 4)poifttioi9 bate.Quo ein itllogif 
mi coftitufit clenct?u.(Quoma er piTbb' 
iTfllogifmia ptradictouc pduditurfuut 
m ptedicto fYllogifmo cotraponaf all* 
talie ff liogifmue . ^Ulu bcaiii eft cots 
niptibilc.-aliqtS aialcTlbcatu/crgo ali 
qtj at.il no e(} con-uptibilc . d fl ^c rone 
igif clcnclji eft fYllogifinue -z omraai^ 
cncQuicqiiid ergo eft c6(ra oiff.nitio; 
MC fYllogifnii t contradtctionie/ etta eft 
contra cifch;i Mffiintione .£t f^mOlUT 
lie paralogifmuj.biiojji int piiplum ad 
v»num:buo non funt buptu ad trin:crgi" 
buo (lint bnpliit non buplu.^lonvaiei 
qm omifTio Ijuiue q$ eft i^c idc/non eft 
coiitradictio:t l?oc per fecuda fpecierc; 
gulcc.oenuciatiicft.ii Hdift4Dcc££!iS_ 
neapplicamiieb.f.c.-pcflb. itclliginuii 

?' buo Differut ab vno -r cconucrio.per 
intclligimue q' plus funt ouo ^ vnu5 
in quatitatcbifcrcta.per c.itelUgtmua 
qp buo concotdat in pan numero/ 1 tree 
in imparl nuero cocotdat.Cl Bmpltue g 
camera d.f.e. per d.mtclligimne q? nu^ 
merue par /vidclicc t buo:eft pftitutua 
cjt ouabuernitatibua teciidO feciida fpe 
ciem rcgule d.Unii eft ptmcipm nume= 
n feciidu ptima fpccic 5 rcgule d.pcr f. 
cognorcimuaq? ouo 1 vnO n<in funt m^= 
furatiequaliterinnumcToper piima5 
fpeciem rcgule c.quia buo runt buplQ/ 
1 vnue non eft buplum. 

©cfalladapctiti5i0 piicipif. 

ailaciaptmctpi) eftbccc; 
ptto ^uenice cjc coqt tdc 
. fiimtt ad 4;bationcm fui- 
[tpriiieftibaltquo vocabu 
lo.£t fot matur fic paralo 
! gifitTiiSlMmalronalecur 
nt:ergo l^o cumt4iad iftam beceptio 
nem appltcamua (amera5 e.f.|?.per e. 
imeUigtmus q^ ptmcipiti no p:obatur i 
maiotipiopoftttone/red'fupponittatfi. 
perf.imeiligunudg'mato; ptopoUti* JDcfallar 
cia fccun: 
dtim igno 
rantia eli 
c»2i. 

Clencljuf 
quid Ut. li IDC fall* 
ciapctitio 
nis p;intt 
pi). if, BcmuUipUcatloncquartcfigiirc. fo .^If, i t tiiino: non funt conumctc/co qt matot 
^pofitio eft poruuia.Ci lumo: quidcm 
indigct ^baiionc inaio:ie."Pcr l?.tntel= 
ligiiKuo Q' aninjal rationale noii ointii 
icnipozc turru. <i3tcm per c jmer- p. 
f.i.cogno icstur occeptio. ^am per fl.co 
gnoicttnueg' vcro ifllogiimo compctit 
q< 4)poriiio niaio: lU pzobata. -per txn- 
tclliginiu6Q'maio:4)poliiioiimno:cu 
p;obatioe fmt foniimcict mcnfuratc. 
■per t.tcgnofcini' Q? non funt cqualiter 
in conduuonc. 

I^cfallacia confequcntis. 

HUaciflconrcquctiecflocc 

' \ C^EaI ccptiopuenu ne cjc co qp co 
ja SSJDirpqijcneqciftimaiuromni 
no idiantcccdcii cfTc. i fo; 
maf fie paralogifmue . Si drmiimm^^siiiivui^ tnowamcmnon. appUc3mu0 b.f .<. "per b. imclhsimue ^ /< 
b ffcrentinm inter aniina t vita q vita i J 
fnpertuo vt paiet mbtutie per animaj 
veget.ituia •* fer.fitiua toimnuatafi:^ g 
anima raiiocmatini eontmuata oc fen 
fiiali ctintellectuali mtelliginiueoifFes 
rfnuvv-perf ^tcllig imth'Vitani anime 
rationalie no eontmuata vue biuu.£er 
cinielligiMius Q' m anuna ratiouali/vl 
ta clt tttagnitudo cotiniiata be intcllc: 
ctuA'oltttate'z meino:ia.3» biuiievcro 
•zin planus nequaq3<rSnipUiifi>eogno / / 
fciinus Occeptlonc per canieruni d.f.c. i\ T \ 
■per d.cogiioiicmiue q' vita in plantie ft J 
uc in^Btntie cU c>e toirclattuie coirupti 
bilibue:in aia Yero ronali tninimc:cum 
non fitej: cotrarije. •ficiXxfignofcimua 
cr caufa « non caufa non coniunguntur 
in fiippoftto.-pcreiCegnofeitur 9 aiavi 
ml qmcUcndiTurnne fciluet m beo: Defalla^ 
la feciin: 
lunoeau 
iainvtca. anim3|:crsp tu ee alums .no valet. jl6 
cm eoTcqueiia p:imo polita coucrtiiur. 
fi Hd if^a oeccptionGappUtamus eame 
rab.fd.'Pcrb.inteUieiniusafinu'rani 
mal ronale bifferctee pccie/co q; oiffc 
rctia q i iter fenfualc « icnfualc/no c' il- 
ia q c inter fenfualci mtellectuale.f>ciL 
f .intclUgimus Q' fenfualc 1 mtcllccua= 
Ic coniunguntur in ljoi« non inafino. 
•per d.mtelligtmue qp in Ijoic contiigU' 
tur fchfiiale 1 intcllectuale/in coftituc; 
de .pfum hominSnn aftnc vero no.'pcr 
camera d.f .e.-pcr d.intclUgimus q' fup 
t>oritu5quodeftbefenfualii fenfuali/ 
nonconucrtitur cumfupuofito be fen; 
fuali % imcUcctuali.'pcrLiiitclhgimue 
9 ?2omo et aftnue non intrant fub vno 
medio continue cjctrcmitatum. "PsxJt^ 
tntelligimueq? t;omoeftvt intellt6at:et 
afjnus vero non. 

S^e fallacia fecandum non 
caufamvtcaufa* 

■Zinacia fccundii noc3niM 
j' (aiifa:cft qfi inter pm:(T.i6 1 
j,qn;bus lequitur lonciuho/ 
F^fa,-j ipoiiitur aliqua ^p<.ritio q 
■■^=^n l>il ad c6<liifionc3 opcraf 
1 lu no £f>ia. Caufa aut tjicoicif ^ eft 
caufa/mfcrendo fecudii q;j ptemiucbi; 
<uniurclTecau'e<ocli.l;oni9.£tfotma 
turfic pcra'.oflifinoet vtaninia ctvitai 
f unt Idem . Ct mow cf vita funt tonT 
t^rta.£eiteratio % cotrupno funt con;' 
trana.ffd mots eft cotruptio: ergovu 
la eft generatio: ct viuere eft gcncran/ 
V^ eft impolTibtlcCLBd tfta oeceptioni 
2^e fallacia fecundum pW 
reeinterrogationee, 

fr^^Ey; ailaciafcciidfiplurcaltcrr JR^SL^ 
:B M^roganoneecft.ceccptio4^= 'Sm^^c 
1^ pasrv uenicsejceoqijad interro "'" ^^^^ 
W ^ ,'gat»on^q.ue eftpluree/baf «^^J2^' 
y ■ -y«S !vnarefpofto;eycoq'bcvno l^ 
mocio tnterrogadi pwponitur.i fotma '***^* 
turficpar3!ogifmue."putaene vt ljo= 
mo 1 annus fmt animal rafR5natr,eTlt 
bicatur Ucjjcedatur uc.l;6 1 aftnua no 
funt animal r6nalc:crgo Ijomononcfl 
animal rationale^! Bdiftab£tftmon5 r r 
appUcabimus iftam <Sfnei^D7f.c . per Ifii c 
b.imclligtmusg'bifFerctiacwftensins -' 
ter fenfualc 1 fenfuale/b fferunt a MfTc 
rcntia e)ciftentc inter fenfualc iintcUc 
<tiialc:rattone cuius Ijomoi afmus no 
poflTunt i^c idcm.t)c r f.mtellig imuey 
Ijomo 1 afmus non funt fub vno medio 
continuo ej:trcmitatum.'Oercatucllifii 
mus q- tjo 1 afinus no cocotdat m cadi 
fpccie rc(p in codcm numcro.3jepca= 
mera d.f .g.tognofciturtctcptio.per 3. 
iniellig.muoQ'ljomocftconftituiuebc 
tnbus aiiimabus : ctlicct be anima vts 
gctatiua/renfttiua z ratiocinauua.aiis 
nus iiero non:fed Dc vegctatiua 1 fenfi; 
tiua tantum-ticr f.intclliginiusq' l?o= 
mopotcft l?abcrcTcicntiaminkljabitu; 
aftnus vcro non.'pcr gjmcll'gimue y 
nfibilitas efl p:cp^ paiTio Ijominiett 
cttam intelligtbili^as eft ei fubftamia= 
Iie:afinoautemiftdno compctum. 

IDe fallacia contradictionitf * ^h CDctauapard mcMdi 

tia contra 
dictionid. 
^. BUacid (otr^dicttonid eft 

ttcccptio:-: eft Depcnderts 

abocto^pofitiombue fti 

p:adtctid que euidcter co 

cludutcotradicticiiej qua 

compofiumuc in logica no 

uapermodiiartie ccncralie inucnu. 

.£t rozinatur Tic parjlogifmus. jluUue 

lapts c(l vi(ibili3:quidn lapie cflvilibi' 

It6:cr30 qui'Li lapis eft vifibilis inon 

viu\}di$.i\ ^A iftu p3r3 logirmu.»ppli- 

r £ camiis ifta c.vnerab.t.c.'pcr b. mtcUu 

■ V\C- gimusq'eftDiffcrctiauucrlapidc vifil 

-* bilcra-z inuHibitc/cj: CO quia lapis mui= 

fibilianoJieftvifibiUs perfe/vt nonfit 

l?ribituatu9Pe l?abitu fcnruiuo. :L3pts 

01UC vHibilia fit per accidcs/cj; co eg Ti= 

fus fel?abttuat occolozcipfius -z litu. 

• per f.m!Ci [igiTni9 q- qn lapis eft inmll 

cirrSTnorTcft coniimctus cum fpccie vifl 

bilttati5:fed qn eft vifibtUs fie. per cm 

tcliigimus Q' vifits iioti eft agcns in la 

Vide inuifibiii per quarta fpeaSeiurdc 

rcgu!c:nec l?5 pafTionc Tub potetia vifi- 

^ Ba.Scdoeiapidevir.bilitomcotranu 

t T n poteft Oici.dampliiis per camera g.f. 

A -J p.cognofciinrbcccptio.tJcrg.cognoici 

tnus q' vifibilitae non eft p:opzta palTio 

fjommisifed per accidens viius app:o; 

p:iat ei nfibilitatcco qzcolo: / ftgiira/ 

fitus/mitt fua obiecta . -peri. intelUgi- 

muo cp lapis no eft cu fenfitiua. -per t?. 

intelhgim'' q< lapis aliqn eft vifibilis :i 

altqh no eft vifibilis^li^lfimlccfaUa 

oie applicatts rcgutis vtcognoicaroc;' 

ceptiones fallaciaru5.Ct p Ijoc qtt oi)ci; 

■r mits cognofcit intellect' qp iogicus cum 

^ fallacgs no eft aufiis ftarc co:a natura 

t-li /poftto q' ita fit ficut tu Icgicus Mcis 

Ijoc quidc inipofTibile •: illud t cetera Tc 

qucrentur in natura rerum:vt patet m 

natura t)iff(nitionum piincipio:um et 

. ^ regularum.Ctirnfto^aniLfognorcitin 

. vi^iMio fM - *^"'^''"^9'inbiiputatione aliquislo: 

I Yvirrfw r\ gicus cum alio logico non quiefcit in fts 

ne/co quia non oefccndunt ad veritate 

rei:fed tantum ftant adnoi-nen etad 

fimiluudines rerum per ^lfflnu^o^em 

contrarietatis. S ed u Iogicu s bifpiitat 

cum naturali/cito mquiriturveritasrci 

t in fine cito quiefcunt .(iluia Iogicus 

ctperientias minimc negarc potcft : 

qii39 attmgunt cum fenfitiua amagi: 

natiua et raciocmatua : vt fupu ot = 

ctnm eft. 2^cniodoDocendu M^ 
Cx quarta figttramvcf iua ZDc modo 
' rp per alias oaiur modus ooccndi, 
I que alie fcientie polTunt fa 
! ciliter 1 bzeuiter acqutruli 
cut tt?co;osia/pl^iloiopl2ia 
ic. i^tl ;)L>cm.icm cndomcs 
diujnon cjciitcsgcncralilTiinu.necp Tpc l 
cialifTimit. gatio i? uius cft:q: ifta fcietia U 
Ijabct piuicipia seneralilTima: i etia re >> 
gulac' gcncruU(Tim;is.5Jlicviro icicntie A 
l^jbecfubalterMataptincipiai-zftc me; C 
diii carij eft impLMtcctu line ifta fcic tta. S 
£t fu cii oifficiiltate fjommes addiftiit CS 
logotepo;e.etqtiDubiiat/iiol?3bct pt% ^ 
cipu gencraliiTima ad que recunat ar= ^ 
tihciaiitcr:ficut facit artifta tjui' ants. ^S 
1 1 Ultcnusooccbu ntur alie icictic g ar 
tc iitaponedo camera m qua fit f.p me 
dio m auctozitatibusaliaru icicntiaruj 
ccpoiicndo auctoiuates in camcra/fecii 
dii illu modu p que f.polTet itrarc ipas 
aiicto:itatcs/e)cponcaot rcduccdo ipas 
ad rvilogifmii fccudii ilia toctnna q laj 4- fup.-n" oicca cft.$t.Dcl2£i^""'' c)cc-l 
plij.Sic Icgitur i n^eoTogiaq^eus c pu 7 
rusacuis. 3JliiaiKto:u3S eft .pbabiiis^ 
per iftaof lias camcras:ndvLl£et_bi£. 
et per camera d.f.c.i;y;o; ifto moilo g 
b.l?abebimusboiuiatC'Z D;tTcrctia per 
c.q' bonitao eft magtui ratio l^ab^ns it» 
fc co:relatiu3 magna i bona toifticta. 
■per d.eterna et pumitiua.'per e . funt 
quietauraiionennis:i per iecundani 
fpecic rcgulc d.et per puma e.funt nc: 
celTaria.et per f.tunt coiuiicta i menfu: 
rata bcne/mfinite'Z etcrnc ab omni acci 
dcte feparata.Cii^t ftcjcuta ifta ejcpefi 
tione vifu5 1 clarii eft:q' pc'' purus acr 
eft m c]ciftedo i agcdo-iiUUenus lcgt= 
tur in pljilofopljia ($ de niljilo nil?il fit. 
Ci23d e]cponendii 1 eicplanandii iftaau 
ctontatc 3(Tignamiis camera d.f.e,"per 
d.ctponinms q' niljil no eft pzicipium: 
quia fific niljil laaliquidefTet. '^ic per 
d.q'inljilnonc materia ad aliquIHTJTa 
ft be ipfo polTet fieri aliquid'ia elTet ali 
quid li?oc .^dem intelligif be tertia fpc 
cied.SiemefTetnil?iirubduiirilicui/aH 
quidquidcelTet .5r-ctia lonat fiue ftgni 
ficat q* be mljilo nonttataliquid.^lcc^ 
niljil medium Ijabcre pot:q: ft tjaberet 
mediii/ia efTet aliquid. pcrxj-ntclligif 
q- nitjil no pot eiTc cauia materuilis /fo: 
malis' efficiens % finalis : atcg be nulla 
poteftatepoteft e(Tc f?3bituatu :quia (i 
cfTet m oppoftto 'ii35 i^equcretur Q* cft"et 
aliq'd.fCi^Llkcyplanataeft'Z citpoftta 
ptedirta aiictotttas per antedicta came 
ra-ijonaine bico <s mudue fu etcro': V " .^pf 


®c inictlonc p:incipio:uinct regularum* f:>*V}^}:* 

dDctauaparspzincipa 
lisS^cmtjctioncpnncu' 

pionimctreSiil^^'iJf" IRegulage 
oeralid. immo eft nouuo « inccptus:vt^batutn 
eft fupcnusricd ilia auctoiitaa que ou 
cit Q' niudue crcatuQ eft c)c niljilo/ c)cpo 
ni por g Dicra camer5 .i^quiclc pipnic 
Q' ocud eft puinitiuiw per ctcrmtates/ 
potcftatciiicllcctimtaie.et per tenia 
ipccicd.non eft lubduuiuu polTc: et ftc 
poteft intelligerei ^duccre cp nmdue 
q noit erat actu/necp m potcntia i nilji; 
lo.Scquif ergo quidc mudue actu per 
creattonc Dco mciifuratc lua mnnuam 
potcftate/intcllcctiuitatc/pniumuatc 
«.ClU^criue lcgita: ^iid -t vnu ^ucrtu 

tur^^ vcritMJJJuuiiEM3JWlEl5^ 
lus aucioziwtee ifte poiTutit cjrponi per 
earner a b .tc.i tic oc ali)9 cainerie licut 
Oe camera b.f.g.(auoniia4^bJ5abem'* 
Diffcrcntiao luut UcnchluaTT'ncnfua 
le.tQiionia in lapidcvnu eft ens-.-zin pla 
ta aliiid eft ene/i m fenfato aliud zc . t 
fic oe vno 1 vcro/i bono i vero . CSM 
bonitatcs/vnitatcs i vcntatCii no con: 
ucrtutur:q; li ftc/oeftructa cflet t>iffcrc: 
ua;et per con fequcs medium, fit fic DC 
toncoidatia/quod eft impoiTibile. jQam 
vna meniurario eft in l3pide:t vnu me 
diu cofjtinuu:7 vna quatitas m lapide/ 
fllia m planta ic.Ct fic quo ad lutcraj/ 
aucto:itate9 ftarc non poiTunt:eo qj ca 
tnera non poteft intrarc auctoutatce fe 
cundiimejcpofttionclmerarum/ledm: 
trai cum fcnftj aUegoitco:et l?oc cum re 
gula g.<[Quomam co;rcl3tiua quo ad 
vnita:cm7rioffrunc p;op:ic quo ad enti 
tatem atc^ ad bonttateni t veritatem: 
fed app:op:iatc ftc/co quia quodlibet 
pnncipiu5 (c comunicat alteri. Ct fic re 
niancnt p:inctpi3 oiffcrcntiabilia -z co^ 
co:dabilta i mcdiabiUa i ratioesqlca: 
« qnodlibct piinctpium Ijabet fua quie 
tcmpjopjiam per ftiam pwpuam eiTen 
tiam et actuin:i nullum mconuemens 
fequitur.etadljocrcsulab.c.mfcntit 
cum omnibua alijs results .(TSecun: 
dum quodoe tljcologia et ptjiloHSpTjia 
bedimus ejccmplum/cicponendoz occla 
rando cum camcrt^ : ita poteft fieri Dc 
aiijs icicntijs-.vidclicct oe mcdicma/m 
re % mo;3libus -ic.iiOuoruiiiiijlaucte 
ntaeconiinetin fe vcntatcm camere 
quartc figure po(Tuntipfa5 intrarc au; 
ctcntatem cumfuis t»ifFinitionibu9 et 
fjpecicbiie/affirmando vcl negando.et 
lie non impoiT.bile eft q' auctoiitae fit 
vera . 0uUi£nim auctoiitae conftitu; 
tac;cp:imi9vcri0ct necelTari)sp:'.ncu 
|)i|6 contradicit rationt. fit ifta regnla 
eft ir fail ibilts et necefTar ia. 
Ilifttud reptiine parci^ p;incipalis. 
7^ . c o -^ 

Bra ifta in £<:tflx? 

ouas gteeDiuidif: IT ^^^^ 
vidcUc5imi)itionc li/W. 
piicipio?. Deducts r/y\^TM y^rin- 
ruvnoocductocns r^s/vrnm.^ 
alio.(]_jScoa pars -• 
eft be ^ncipgo De= ^r^ »rrryiwnr 
ductile nsuUsJ^JJ^^^Ur 
ji '^npie ift.) D agr fpfn-p. rilnn- 
ooctria quonloao' > '^ O 

vnu ptmcipiu<ogno:cat p alia pricipla 1 

DeduccdoipfumBipfapncipta-z goea ^ 

fpccies rcgula;;.3dco qn c oubiu luper 

alt^ piicipio/recurraf ad ifia ptc.ibi q= 

d^potent muenire ventatc Dt ipfo cu5 

pdicti6{5ncipue/'Zbcipccicb''regula5ii 

ficut ft qraf vtru aliqh.^ir.^fl ruenfiQ fb: 

ftati3le.<J3teruvtrualiq boitaemota 

lis fit l^abit*' 2 ene reale. fit tucjcpo;ta 

recurraf ad capitulu bonitatie Dtducte 

P alia pncipia z p regulae : •z tcncat id r\ 

qbrnagievidebttronalcprcgulam b. /^""^^ 

mi)cti0 3lq8rcsuU8eiiDiffmitiombu8 C 

^inciptocCIi-uQimistio eft centrus i Ccntrujja 

f ubiectu huf aftie .t I Ocrntn in tmia ?i fubiectus 

gura facta c imttio rcgulap'Z pancipio f?uiu8 gra 

ru.Sed m pte ifta occlarabim"' p ojdu tis, 

nc/vnopncipiooeductop oiapunctpia 

■z p 0C9 regulae p oediicttones ptmua}: 

vtintellectue in oifcurfiuue fingulari= 

ter per quodlibci p:inci pmm.lLu t ptt 

mo De p:mia parte Diccmus. 

Be boitate p pncipia 6ducta» 

Omtas pfe eft ratio bon<? j^ , 
0' agatbonu Uiie,pdiic3t: ^^°^^^'AAi^ 
;ct q: eft msgna p magnttu ^'^^f B pzisvvi*^' 
dmc/eftroDupiicatabono "Pia odu 

q^^ducatmagnubonum. ^ta. 

CT Soitae pt'urattonccourabilisizftcc rHurt^ 

ro Wilui^CyUuijt bonii ourabilc.fit qs 

eft magna p magnitudmc.vt Dtctu c: eft 

ro triplicaia:vt bonu agai bonu'in^gnu -^ 

-zDnrabile^iBoruiajlperpotcrratc po /xmf 

tcft ejctftere -z a gcrjL^ct fic bonitae-p t?oc 

quod p re tj3/et oljoc quod l^abct a po^ 

tei laic/ct per \}oc qt) l?ub£t a magnitus 

duie/ct per fjcc q';. tjabct a oiiraiione/ 

eft ro qu adrupUcata bono q-^ducat z 

agatbonfi/magnu ^urabite •: potcs: et 

fic oe alijs pncipiis cu qb"' pnt;multipli 

(iterpmircenunedomcNduqu^ tdim^. 
^^/ 

(S)ctauapdrd* Tiiml cj«ludimit0 cotmrietatctn •: mi- 
ttomatcmaimciiubiisnon pot !?abere 
multituditicin.i;tqtcuitamu6 pwluu 
iatcm/voUimuec)ceinpltftcarcq'fit(Jn; 
tupluau-z feictupUocaic.lcdoccmpU 
ftcabtmue i oflcndcmiis quotnodo eft g 
oitnia ptincipia comDmau.liConiua 
per fapicntiam eft fcibilie. £ t fit eft ra^ 
tio bono fdctitiftce q? agat bonO fcitutn 
aut fcicntitTcu.fCBonitas per volimia-. 
tern eft amal»ili9/er~go eft ratio bonoQ 
amo« (p agat bona amabile fiue ama-- 
tufn.Cpcrvirtutcbomtaaeftviriuofa 
Ctfic eft ratio bono virtiiofoQ' agat bo 
Mum virtuofum.CSonif as pcrreritati 
eft^jpera.'zftcb.'netvcre eft ratio bono 
q> agarBoiium veru^l Oonitaeper glo 
nam r.ft 0lo:iora:ct fic eft ratio bono cp 
agattoriuin glozioiutn.C JJonttaa per 
biffcrentiam eft clara i non confufa.et 
iu bene otftincte et dare eft ratio bono 
q^agat bonum dare a feipfo oiftinctu. 
T /- ' .^ /T^^y fi^^uaepicocotdaruia Ift pco;dabi= (^r/m mmwi^ 


Hirf(ryrvny 
per vm-nm ;F^'5 vt/Piiit 

i^rrwt lie/ilTc^ne % concozditer eft ratio bo= 
«oq'ag3ic6co:diter b«nu pco:datum. 
C £>oiiitag eft5jnal(ctam q eft fiiu con 
tranum.^niccortcotdaiitia eft p ?tra; 
riciatenj/eoqifuntptrana.i ftc botii: 
wsbencz concoiditcr eft contra malu 
«nm 7 contrarictatc.<[| ]^onita6£cr^ 
ctpiu tjabet rationej pnctp5rtTic eft ro 
bonobette/t ptmcipianfo^^jducat bo; 
tiu pimcipiatu.CLSonitae t}5 rationcm 
medij per mcdiu.i fic bene i mediater 
eft ratio bono q» cum medio agat bonu. 
C] Sonitae g fincm Ijabet rationc ftnte. 
ct (TcSchc X ftnalitcr ftue gfccte eft ra; 
tio bono eg agat bonii gfectu t qVtatu^ 
i] S onitaa per maio:it3te5 f?abet rone 
mit6jitStt9/t fic bene maioiiftcc eft ra; 
tto bono q> agat bonuj maiotiftcatum. 
CijGjittaspercqiialitatcm eft be ra; 
tionc equalitaua.'z ideo bene i cqiiali= 
tcr eft ratio bono (yp:pdiicat bonus cic 
plunbuercbna equaliftcatum.CTi^oriL 
tae q mitwi eft f?abet rationc mmotita^ 
tia per mmoutatem.t ideo eft ratio be; 
ne t tuino:iftce bono minoti cj» agat bo- 
num mmo:ificatitm/i fjocmc.tur rcfpc 
ttiuc ftue comparatiuc.([| ZDictu5 eft be 
bonitatcocducta Imealiter'per omnia 
piincipia.gt quia gencraliter oc ipalo 
cutt rumu9/ potcft artifta m linea bonis 
t4ti9 multa dd placituHi inuenire. 

2^e TnasnitudincDeductd 
pcr|7:incipi4. "Hgnitudo eft bona p boni: iDeducti> 
iate5/t bonitae eft magna magnitu ii 
per magnuudincmCt ftc diniaipcr 
L'):ifti0fcquitur concreiii/ pjmcipw, 
(uod eft magnum bonum. 
j|XVi?Stiitudo eft buraua^rOMTH 
per Diiratioiicm/ J onraiio c(t magni g v 
m3gnitudinem:t cf iftis lequitur eon; , ^ 
cretum magnum iouran0.< I y^agnitu 'ch^ 
do per patcftatcm poteft ccifterc i age 
re/1 potcftae per magnitudinej eft ma 
gna.i ftc magnitudo cum potcftatc eft 
ratio/quare eft magnum concretum Ija 
bene magnam potcftatc c)ciftMi i age; 
di.C iDagiutudo eft fcibilie per fapiem yfVP ■ 
ttam/x rapientiapeTTuagnuudinejcft -^ 
niagna:T tfta oito caufant concrctii ma-- 
gnu 1 fcientificum Ijabine i;iagnij fare. f 
CCi'Uagiiitudoert amabJie per voluta= otfl- 
tem't voluntas eft magna per magnu 
tudtnem:i ftccaufant magnum cocretti 
amatum /inquofiibftent.itiO(iel?ab{t. • ^ 
(I zlDagrutuiio per virtuieiu eft virtuot V VTr 
fa/t Virtue per magnitudmem etk nus 
gna:i ejciftiecaufatur magnum cocre: 
tumi virtuofum/m quo !?abcnt fubftc: 
tationi:t ipfum concretu5 eft e(Te/z ipfe 
funt eflrentxe.et m tfto paiTu apparct 
quomodoplureee(Tcniiecoponflt vnuj .. 

cft'e C8 feipliB.C ajagmtodo per reriu VfTvc 
tern eft rera/r rcritae per magnitude 
ncm eft n;agnau cp ipiis feqintur ma; 
gnum concretum verum in quo iubftc= r 
tationcml?3bent.C[a)agnitudop glo= (aI/V 
rtameftglotiofa/ipcTffiiagmtndinem -^ _ _ 
gloua eft magna.et ex ipfta fequif !ub 
iectum/in quo magniftccntiam etbcle; -^ 
ctationeml?abent.CL£i:a5nitudo g pifs DtT 
fcrentiamcftoiftmcta/rationccuiusbi' ^ 
ftmctionid in elTentia magnitudinia ^i' 
ftinguuntur/magnifican9/magnificabi 
le 1 magniftcare.i bifferattia eft g ma= 
gnitudinem magna/: ideo in code fubr 
lecto participant per magnificaret bt= 
ftinguere.CilJagmtudo per concotdatt C^rvwy 
tiam eft conco:daTa7t coficoidantia per 
magnitudmc magntitcata:'Z ideo in eo; 
di fubtecto participat per magnificarc 
7 coticozdarc.C] XPagnuudo eft contras 
riabiliag^trarietateafii^tiieft g trSfs 
tnutatione:f5 natnralitcr no eft ?tra fc. 
Ct ptietae g magnttudmc magna cft:fi 
cut ignie 1 aq q g niagnitndmc i?aWt ^ 
rictatcmagna/calefacicdoi rngefacie^ , 
do.cra Jagnitud op natura dncipi) b3 1 ( irmf 
fe ^naVta ftbi codTcnualia.f .magnmca jj^ 
tiuii/magniftcabilet magnificare.'Z pn^ i "'VT' 
cipiupmagnitudinc^ magniftcatu/l?a jbiU' 
lunatur&utermajnupncipiauui \fnfi' — IS arc Oryf cipiti 39ciniictioncp:incipio:umctrcgularum* fo^yRri^ §;iocipiabilc « piinciyiare.CIXCasn'tu 
o per medium l?3bet rationcm media 
di.et medium per niagnitudincm l?a; 
bet rationcm magniftcandi /fuppofito 
tamen q' Tint m eodcm fubiccto.iiwa^ 
gniiud^ft caufa quarc finieell magn' 
cTfrniseTlcaura qre magtiitudo eft in 
qiuetc/z Ijoc in codem fubiccto.CXDa; 
gnitudopcrniaio:itatemeft maioTlcl 
maioJitas eft magna per magmtudinc: 
ctljoccflnecclTevtin fubiccto quodlis 
bet Ijabeat actum fuum;rcilicet magni= 
tiido/m3gtnftcare/imaio:itas/maiou= 
ftcarc .11 \Dagtutudo per ra tione3 cqua 
litatis l?3DCt m ft rce cocqualiter/vidc 
licet masniftcatiuu/magniftcabilctma 
gniftcare quocqualitcr fuiu be magni- 
tudinciiequalitasrationc magnitudi 
me m fc l?abet res magnae Tibi coelTcn 
tiales.f.magnum/cqualiftcatiuu/equa 
liftcabilc et equalificarcCiUagnitudo, 
quo ad maiu0/cft bifparata a mmouta 
te:quoniam cuj ipfa non polTct efTe Ijoc 
quod eft-ratio l2uiue cft/qt paruitas i 
ntinoutaa conuertuntur:rcilicct quo ad 
fubicctum m quo fimpficut peccatu qtS 
non eft aliquid:et fic be accidcnte quod 
Monpotcftperfecjciftere. 

©eourationcDeducta per 
piincipia* 

. Uratio eft bona per bonis 
fi tatc5/t bonita« burat per 
ppfam.fitidcosuratio re: 
I (te caufat burdtione: bont 
tad vero indirecte: tjoc eft 
"per accidfo.i eft ratio bo: 
no cp agat bonum Durane-dJ^CurJitifli 
caufa quarc magnitude burat/1 cma: 
gna per magnitudmcm:-: idco m fubie 
cto m quo funt/participant per ourarc 
« m3gniftcarc:fiipporito tn q? no fit alls 
quod p:eiacen9 quodimpediat actus 
co;t>4i ?Durati Q_eft cau fa qre poteftas 
ourat-.t poteHas cfl caufa quarc oura; 
tio pot e]ciftere -z agere.i fic m fubiecto 
in quo funt/partuipat p burarc-: pode, 
<l Saptetja op rat p buratiou? roncm:« 
fcuratio i fcibiiie pTapicntiam . et fic m 
fubiecto in quo funt/gticipant p Dura; 
re -i fcirc.CTIDuratio|^mabili0p volG; 
tatc-.ivolutaa TburaMise buratione. 
et 10 m fubiecto in quo funi/coueniijt g 
burare t amarc^xfe urattocft vir tuo; 
fa g vinut{:i virtus eft burabilie p bu 
rationJ.i io i fubiecto tn 4 funt/buratio 
buration^. GJDe rone buratiois c bura 
rciDe ronevcritatie c veriftcarc:t veri 
taG curat p buratione:-? burauo per vc 
ritatc cftvera.dJSloziaburatfi ration| 
biiratioie:-? buratioeftglotioia p rone 
glotic.i loburattobiftata pcnapglo= 
r\i:7 glojia Mftat a puuatione p oura^ 
tionc.ii?>i"'at;o eft clara i incofufa g 
bifTcrctia:i Differentia burat p ouratio 
ne:t fic buratio p oifferctia Ijabet oura 
tiiii'i/nurabtlp^ niirarp DiffercterT bt= 
ftincte.'rbiffercttal?3p buratione bura 
tiu6/Durabile«burare pmancnf i bus 
ranter .|i fier roncconcotdatie Duratio 
I?abct m fc rescocoidjtecii p riuioncj 
Duratioie concoidatia l?5 in te rce buri 
tea -i pmanctee. CJDumtuKWttradicu 
f ue cotrario -z beftnut qjtu potw cotras 
rietae beftruit ffitu pot ourationc.i rai 
tio Ijui'' eft/qt cotrarietas cototdat cuj 
, non edefz buratio bicit eiTe.d g>uratto 
pp:incipiiif?5rationc ptincipQtvtoms 
nia q burat/fub ratioc buratioie burat, 
£tiop:incipiu pcrrationc burationi« 
burat.C JDurasifiLiqnc medfl Ij3 nicdifr 
fcilicct bur arc c]ciftee in medio buratta 
iburabilifl.fitmediu roneburationia 
burat in fubiecto in quoeft.diDuratio 
rone finis cftpfccta % quieta:i finis on 
f atp rationcm buratiois m fubiecto in 
quo cft.C»C»m'atio rone maioutatiseft: 
maiotificata in aliquofubicctcti maio 
ritas per roncm pwanots eft fubftenta 
ta burster in fubiecto. dJ^utati^mc 
cqualit9ti9.t23 rone coequadilia Ijabct 
intcrburatiuu3/burabilc« Durarc fibi 
coeflentialia.etiequaiitasrone buratio 
nis burat in fubiecto i quo eft.'d JDiira 
tio in fubiecto in quo eft rone minotita 
tis eft circa niljil: etminotitasrationc 
burationis burat i valet circa cITe. 

^e poteftate Deducts per 
p:incipid« \/crtfM y)tf 

a ^j^ltatc.et 
3 ^% Jltepote (Dteftas eft bona per boni ©cpotcs 

" Itbonitasppotefta: ftatcbdua 

ejcifterc -r agere .t io eta per pB 

, i fubiecto t quo funt cm^, 

L fcS3 natura qu3 Ijabet/ nio uct fc.fubiectii ad agcdii i e)ciftcndii cu ^ /f 
ipfisbcnc % potcter. d t^ot eftaseftma /yt 
gna p magnitudmS : i magnitude pot 
ejtiftcre ^ agere fecudii poteftate.fit j5, 
in fubiecto m quo funt/quod beficitvni: 
ftipplet altcri fecudii rationc fua3.Sed - 
quadocp eft aliquid pzeiacensquodTm 
pedit ^c quod €ft p;mcipiu be altd r^^ ^ dDct^uapar^ x/of ^ rr^f ^vf (ynrvr- (jrytTA- rP: rtnr 


tioHc.f • fiotcflageft burabilia per t)u c 
r3nonctiiT25t^ur5Ho pot cjtiftcre i age 
Tc p poteft.itc ; 1 fi Duratio e cternitae/ 
<)cii>crc 1 aserc funt nccciTana/co quia 
in etcrnitatc nulla eft nouitJS. tlpotc 
(laa per fapicntia eft fcibilie.Ct lapirn 
tia per poteftatc pot c)ciftcre -z agere:-! 
ft (onucrtumur/cjciftcrc i intclhgcrc % 
dgere iiuu oe nccelTitate qm no polTunt 
aittcr le Ijabcre.fed Ijoc t)c dco mtclli; 
gitur tantuniodo.C[*poteftae per voiu- 
tatc eft mnabilw/'zvotutae g poteftatc 
pot c)cifterc tagerc:'Z ft conneriimtur/ 
lubtectum m quo funt/poteft dc nccciTi 
tare cjciftcre i agere i amarc . i\ ^qtc- 
ftaepcr virtute eft virtuofari virtue p 
poteftati pot e)ciftcrcit agercii ftc fub^ 
icctuin m quo funt/potcntcr ^ virtuofc 

Sotcft elTc ejciftcndo t agendo. C( potc= 
ae ocr verttatem eft vcra:t Veritas o 
poteft;. te poteft e)«ftere % agere . j^'u 
uirubiectoiuquo funt/non conuertim 
tunpziuatto conuerftoie pontt q? mbic- 
<tum in quo funt/poteft efTc mendaic et 
ociofum.C Tiotcftds per gloua eft oele 
«abili0:'z fimiliter gloua pcrpotefta: 
tern poteft ciciftere -zagcrc.et ft m fubi 
■ tecto in quo funt/conucrtuntunnecelTa 
rio potcft39t)iftat a penatigfia ab im- 
potentia. i\ "poteftasper oiffcrentiam 
eft ratio uicoiifufa t clara:-: MfFcrentia 
per potcftate pot eiciftere i agere. Ct ft 
in ftjbiccto in quo ftint /conucrtuntur: 
fequitur De nccclTttate q? fubjectum ftt 
9ctu in pofTc 1 m Mftmguere bene ab 
ipro.CT'P oteftag. pfr concozdantia ccon 
cozdabilis:-! conco:dantia per potefta; 
tcm poteft eiciftere i agerc.et ft no c6: 
ucrtuntur/p:iu3tio conucrftonie ponit 
impoffibiic elTe in fubiccto polTc i con- 
(ojd are.d "poteftasgercontrar ietate3 
iton poteft crtccohtra remcc tontrarie; 
tas per potcftatej poteft efTe itupotes. 
^t qi non conuenuntur/pmiatio puer 
fionifl ponit q> potcftae aliqua eft a co- 
«ranetateDifparata4[ poteftaappzfe 
cipium l?abet naturam pmuipianaitct 
puncipiuin per poteftatcui l?.ibct natu 
ra po(TtftcSdt:et ft conucrtuntur/ polTcz 
piincipiarc funt oifparata a contingcn 
«ia 1 nomtate.C["Potefta0 per medium 
f?abctnrituram m'cdiandi:'Z per ifta na 
tur^/pofTe ejciftit m medio potcntiset 

SolTui.et mediup potcftatcm pot cjci- 
ere i agcrciridcq medJU poauinfiuc 
tiaaafine/trcflucntiag a pnnctpio/et 
liSturlconnapcrc.ci •paieftae per fine 
eft quiefctbili0:i ftnie per poteftatc po 
left cjwfterq z agercCi ft tonucrtutur/ rC 
^ tmpolTibile eft qutctcra non cITe in fub^ 
iecto in quo (unt.CI-poteftas per maioc <^: 
ntatc i?abct naturam maiotandi nmi 
iomaspcrpotcft-uemlj^natura poiTi 
ftcandi. gt q; no c onucrtucur / puuatio 
conucrfionio racitipfa^ e(Tc lunitatad 
in fubiecto in quo funt. G t m ifto pailU 
apparct quomodo entia crefcibilia ere 
fcunt vfq? ad tcrminum octcrminatuin 
a naturat-zm fcncctiite ad co;ruptione5 
mcltnatione5 fjfu. ^J ^otcfhie per equa «'j| 
litatcmt?abctnatura5cocquanditnter^-J 
potctem/pofTuum z po(Tc.et equalitad 
p poteftatc t?abct natura po(Titicadi:ct 
ft conuertuntur/unponTibile eft pofTc/ct 
c»cquare aliter fc polTc t?abcre.<I-potc /Min^i 
ftaa per minoutaiem eft circa non c(Te: 
1 mtnozit39 per potcftatem eft circa e^. 
•z idco poteftas i minoztta^non conuer 
tuntur.et ft conucrtercntur/ cfTe i non 
elTe cftent puertibiUa :q^ eft IpoiTibtle. 

©e fapietia 6ducta p pncipw* 

apientia eft bona per bom ^Defaptfi 
tatcm/'Z bonitaa per fapic- ^'9 oeoii 
tiacftfcibiUe.Ctftcoucriu ct^p p:-' 
■jryj turm fubiecto in quo funt "P'^» 

!s^i funt ei ronee bene agcdi et 

bene inteUigcnduialucr non poiTunt fc 
l?abcrc.(iSa^icntta^cr_m jGnitudi nc '^a* 
eft ni.igna:'z magnuiido p lapientia eft ^ 
fcibilia. ctftcotiuertuntur/fubicctum 
m quo funi/conftftit per mfinire -z iniel 
Itgere/et aliter non poiTunt fc l?abere. 
CiSaptctiap ouratione eft ourabili9:i iJViT 
Duratio^cfTapientiam eft icibili8:et ft 
ilia Duratio eft eternitatv.cire t eterna 
re in fubiecto i quo funt/funt oe neceftl 
tateit oppofttu coi^ eft ipo(Tibilc.C| Sa fajf 
pictia ^potesg potcftatcVtpoteftaeTcT" J 
bilie e fdp'.ct!a:et ft ^ucrtunf /tin eft 6 
pofPc $tu e tic itclligerc et m ipfte ma= ( 
gie-z minus eft impolTibilc4[:^iUyet^ \fPl 
eft amabilie per volutatc.-z volutaeeH 
fapice p fapictia:ct ft coucrtunf tm i in 
fubiecto 6 amare^ tu 6 itelltgere.CTSi 
pietiac^tuofa p^tutc:'Z viri' fcibiTia 
per faptentta.ei ft no conucrtuntur tti 
fut)iecto m quo ftint/eft ignozatia polTi 
bilie-zetiavitiu.^! Sapiftia_£vcni9te -Jtrft 
eft vera:et veritaop fapieriuam eicTbi 
lie.Ct ftno pucrtunf/ventaecftcredibi r 

lie:etintelligcrep6tcemcdaciii.CS3L ^\^ 
pientia g glot.a e Delectabilte.'j gloiia 

p fapietia e kibilisi-z qti no couertunf / — 

fcire pot ec cu palTiocr-z Ddcctatio cum g- 
ignozatia.|iS;ipicttapbiffcrat3ccla /pvj" 
ra/ronc cm'fei miellesiSziiittllisibik'i *^7- 25c mi]ctioc ptincipiomm ct rcgularum^ fo^mij. ^nr inir VI 9M }M- fi^inv- Devoltm 
ate oedu 
taB pun 
tpia. PnTz^ tntclhgcrc inter fe oiftinciaiftitc autcm 
Diftinctiottc cITct cofula. £t Diffiu*en"a 
g (iipictia c itcUigibtlieiq tnTmcbiffcrc 
tiatmo/DiffiTCtiabiU t PiffiTCtiarc/aon 
ciTci itclligibiUs. iiS apictiaococoid a 
ua Ijj i Te rce ^coidatce.r.ittUetmiu/in 
lellig.btlct uclli0crc:a?£o;dafu iav«a 
cneiitiaqucce]cipils.£(coiKo;dantni 
cjciftcndo plura/co q: vnu no eft aliud. 
<;c tpia.i.cocoiaatia per fapteima c in- 
tclUsibilio.CPcr cotrarict3tc igitoiati 
tiacitanimu-i fSpicTuie/coq: unpcdu 
ei intcUigcrc: fed faptentia q cu concoi 
dStia c6ucrtmir/i5oa timet cotrarieta; 
tc/coq:cin6pot iniellisere impcdirc. 
<1 S3ji£icua£^vi;ic!pm c puiK'piu mtel 
ligL-JiTSipjiiuipiu p iapictuia cl> mtel 
Itgibilc.i^c ii conuertunt m Tubiccto m 
quo iiitu/;u!itocnecciTitate:t non por= 
fiiiu aUtcrfc bnbcre.a? '^ntciUffcrc p er 
n-Jtur.i mcdi) cofifiit itiiiicdiomtdlige 
t.s % mtcllcctt.g cmcdiucfl: iiK ciiifiibt 
Ic p rnu{ctia:f upicua per fmc eft qutcfct 
bJU0;et fii'.ii^ per ;ap;entia e icibiUe.Ct 
ui fublccto in-iLJO funi ii no coiujertmi 
tur/pot clfe iiicclhgcre fine ^cte « (jea 
fine iiitcU:gcrc.Ci SiJEictiarone maio 
ritati0 pot m re recipcrc mamtniuellU 
^cr c:rcd qi cu maiozitate non couertif / 
no pot infinite n)aioMrc:r3 finite vltra 
q6 ftnitu no pot le cyicdercftS apigti Q 
rone cqualttatie 1?} m le roneo elTfiiira 
lee equalc8;videlicet innatu/mtcllecti: 
iium/mtelligibilc -z inttihgcre:et cqiig 
litaspcr fapict;3 eft intclUgibilis/que 
iHteUirfibUitaa eft oeducta per eqciim/ 
eqiiabilc i cquarc obiectme4J ^ajJiim 
tia ftue mtellectuocu mmozttatc no c6 
«ertitur:qnt ft ccuertcrcf /femper Ijabe 
ret mm' intelligere-.t magis copeteret 
eitsnotare $ itelltgere/qo c tponfibile. 

2^e voluntatcDcducta per 
p:incipia» 

^ Oluntas per bonitate? eft 
bona .fit bonitas per volu; 
tatc c aniabilw.-z li cotter tc 
'renf/fubicctiiin quoelTent 
, femg ciTct bn ages i amas 
' X in cotrarm no polTet fe Ija 
bercC Uolfitae per m agnuudmc c ma 
0na:t m"a0nitudo per volutatc c ainabi 
Ii0:et 10 amabilit 10 volutatie e magna: 
tamabilitasetta magntiudmis cftnm 
gna.fit fi tonucrterenf /client amatiuu 
Ud % amabilitae i mftnito be magnifts 
cabili/inngniftcatiuo't m-igmflcare^et . 
omarc.fli uolutagp ouratioti^ eft Dura 
biUd.fitoiirattog volutate cftamabts: 
lie:-z fi ouratio q e eternttae % volutaa 
c6iiertcrcnf/oenecc(ritatcctcrn«rcet ^ ^_ 
anwre elTent ab eterno x \ eternu-dUo vr /*f 
Ifitae p pottftatc pot ejcifterc i agere. 
Ct poteifae per voluntatcni eft amabt 
lie.fit m iiibiecio m quo do conucnuii 
tur/volutao poicft eflc impotenat potc 
ftaeiionoilecia.^LUoiunujeper lapictt SaAPwr\^iM. 
tiam eft Jubilisii iapicntia per voiuta 
tern eft amabilie.ct iiljoc est cum ma= 

snitHdineetct£riutate/nqmtur»}'m= 
tclligcrc X amarc (tint be necefliiatc. 
CLUoUmtaepcrvirtutem eft vtrtuofa/ -v/jTrHr 
ctTirtue per vofuntatcmeft aniabilia 
led ft non touuertmuur/virtua potcft 
ciTe odibiUs vt voluntae vitiofa. a Uo; 
luntaeper veritatem eft vcra.Sed vbi 
voluntas ct Veritas non lonuertuntur/ 
Veritas poteft eflc odibiUe •; voluntaa /• 
falfa.CLUolumag.ogr glotiam cftoelec C{lifrvT( 
«abilie:et ftc gloua per voluntatem eft -J 

3mabili8:et lie voluntas per glotia} Dt^ ~ 

fl3tapena:etglotiapcrvoluntate3Dia — , /» 

ftatabodio.iiUolimtaspcr Oifferctiai ^>^^ 

contmet m fe oiftinctioncm inter ainati 

^ctp/'amabUci amarc:i funt m ipfa da 

re % non confufe.fit Differentia per vo= 

luniatem eft am3bili0.jiUol untao per 

concotdantiam Ijabet m fe res contois ^ 

dant£s:videlicet amantem/amabilc ct Ci/nrvY 

amare;i contoidantia per voluntatem 

eft amabilis.Ct q: eft amabiUs cu3 bo= 

nitate/magnitudme/Duratione / potes 

ftate lO.yxw. m ipia amabiUa/pcotdis/ 

concotdabiie « <oncojdare.(LUoliintaa C^^^ 

cumcontrarictate odit vitium % pccca= 

tumct fi voluntas et contrarictas cons 

iiertcremur/nuniip voluntas cum con= /T) • • 

cotdatia poiTct oiligere virtute8.CiUos ( if(Tyfl 

luntas per ^mcipium en p;inciptu3 bt 

ligedi ." Ratio Ijui^ cft tquia omnia amn 

bilia lunTamabuia per rattonem volijs 

tatts.Ufi fequitur gp p;inctpiu3 quo act 

ratione volQtatis eft amabilc. i m ifto 

paflu apparet quo vnu ens caufat aliq'd 

e)c fe vt ab ipfo aliqua vtilitatc3 accipc ,^ /* - 

pofTit.CUoiataaifijifijnedii l?5 i fc mc ^irUuftt^ 

dm:videlicet amareti medm rone volii ^ 

talis eft amabile.^Upluwsifiric finia (fmir 

eft pfccta (jetc cii videtleTjre in ipa ie- 

tc bona/magna -z buratc/z potete amd . 

rc/fine ^ fiius no pt fibi fuffucre. dlla /^fti4f 

liitascum maiowtatcc mmaiou acta 

amadu-zvt maiozc actu Ijfe polTit/maio 

ritas i am3btUs41UOirjtasquo ad ra= 

tior.c eqiialitatisl33 natiira coequandk 

per anianteniiaiiiabikH) s flmarc . Ct 

cqualitdsper voluntatem e amabiUe*^ inn' \6Ui- ^/ r\fi lDetirfu= 
per p;ir)ci «Jt; P f/;^ K1 Oelfig gCTtm minontste eft circa tiiljil 
^cummTjiIo cftcjctra vacuttate3/ocion 
tatem.ct fi volimwe t minozitae couer 
lerentur/non c(Te elTct magia Oefidera 
bilctp cnV/quodcfl impolTibilc. 

^t virtutc ocdiKta per pzin 
dpi4« 

3rrtu0 eft bona i^ bonis 
tatcm:et bortitae cflvir; 
tuofa per virtutcm.ct fic 
vtrtus mcdiantc bonita: 
tc eft ro bono cyagatbo^ 
nfi/t g fc quod agcrc fit 
rirtuofum . crUtrtUQ pcr magnitudinc 
eft magna:-: magrmudo eft virtiiofa g 
virtiitem.quod non cfTct fi non l?aberct 
yjintuigc antem/vtrtuift cabtie t vtrtuift 
carcJpie cfTent be fua cfTcntia t ide j cii 
(pr9.CfUirtu0buratpero11rarionc5.et 
It eft idem numero cum buratione/fem 
per burant in fua efTcntiflvirtuiftcans/ 
virtuiftcabilc t virtuificarc.CTUiffiw 
eft potene per poteftatem': 1 ficpotcTl 
contra vitium ■: pcccatum .fed nort po^ 
teft qiiando f?omo non rult agcrc ;S,po; 
eeftate.t ratio Ijuiuseft/quia vitioiua 
1 ociofue cft.rT Uirtuacftfci bilifl pcr fa 
picntiamfT fapientia l?abct fcirevirtuo 
fumpervirtutcm/ruppofito tamcn q? 
irijnfcat actus voluntatis qui caufat 
iamantg. dCt in iilo pafTu apparet quo 
modo vna virtus eft coadiuuatma alte 
riue.CTQirtysei? aniabilia pcrvolunta 
ti'.x voluntaeeft virtuofa pervirtutcj: 
% fic conueniunt pcr amarc 1 virtuifica 
re.cr pt'rtitg eft vera per vcritatem tvc 
ritas virtuofa per virtute?. ct fi in. fufe: 
iccto in quo funt clTeut idfc nun^ cfTet 
in illo falfiftcarc aut pecc^re. ITUirtua 
<ft belectabilifi per glouam:': illa^ele^ 
.ctatto eft per virutem virtuofa.CEfit m 
OTopafTu apparet quomodo virtuoJlia 
in belectado appetit glojiam. CUirtua 
per Diffcrenttam eft clara non confufa/ 
to quia Wffercntid ponit biftinctioncm 
Intervirjuift^lltcm/virtuificabae rrir 
•uiftcareirftinttdc g efTcntia.ifrt' poit 
9 biffer5tial?abcat virtutem ad I?oc fa 
ctendum. dUirmsper concotdantiam 
i>abct in feree cirtntiiilcsconcordantca 
ex quibus eft vna efTcntia.ct virtus po 
tiitl(pconco:dantia fit virtuofa adijoc 
faciendum. CJ Uirius eft cotra ftjum co 
iranum.f.viuum t pcccatum: z eft con 
wi ipnim cum bonuate / ms^nitudijic CDctauapar^; 

C rContrati 
piiuattoe (I ctag eft contra virf ufem ii _ 

cu piiuattoe lui t^abitus z cil ptiuatios 
ne l^abitus voliit atis/magnitudinis -zc. 
Uirtu0 perp;ioutatc eft ptimituw /co f?rrr>n 
quiaqliicqmd ell pumitiuu5/ eft p p:io ^ 
ntatem p:imitiuum:ct quicquideltvir 
tuofum/pnrtutceftvirtuofum.ctiopn r^ 

cipium cit virtuofuin pcr virtutc.CIJJir<^rgmi 
tue pcr medium cfl mediabilie; et me^ , 

dium pcr virtutem eft virtuoru3. CLUirA-^j-. 
tue per fincj eft perfects z m quicte. ct' 
fic iufti cumvirtute tcndunt ad quietej. 
<LUillufi4ier maioutatem [?abct uatu ^rj/],,,^ 
ram mai«em:i maiontas per virtute5 '^"''*^ 
l?abet cfTcntiam virtuofam.CLUirtus g xrxvttJ 
cqualitatcm»?3bctnatiiram coequan= Jy^'^ 
di iufticiam cum ptouidcntia z(. . £t fic 
oe tntelligere z amare / que quandoc^ 
equaliter(untvirtuofa<[UirtuBrACio=/9C^iV>^. 
ne minotititis quadocg efTmTiio: /ficut 
quaitdoc^ eft maio:. Ct fic quando e mi 
nw/conucnttcum non clTc/iicut quan* 
do eft maiot conucnit cum efie. 

^c vctMc Dcducta pcr p:r^ 
cipta* leritas pcr bonitatem eft ' 

bona:ct bonitas pcr vcriia jjevcrita 
temeftvera.etftconuertii tcDcducia 
tur/funt idem fcmper bo; «j,- oiina 
nus z verus . Sed quando ma ^ 
maltquo fubiccto non con *^ ' 
uertuntur/aliquia optat t^abere bonus 
falfo modo/1 non vere nem vtrtuofe :et 
in ifto paffu i^ppareiq? mpomme bom 
tas z Veritas non conuertuntur . Cgcs ^ *# 
ritas eft magna pcr magnttudineuKCt ^ nJ^ 
magna non elTet nifi Ijabcret verifican 
tem/vcriftcabilem/veriftcare efTentiali 
ter in fc. CUcritas per ourationem ou — ^. 
rat/coquia Diirant m ipfa veriftcane/O^^*''' 
veriftcabile z i^nftcarc. Similiter_iqu5 
docg motaliter agendo intra / cumpoc 
quod eft e)«ra ficut in fenfato I?umidij ^ ^ 
radicalc cum nutrimentali/veritae per r niT 
poteftatem eft potcns:et fi efTiia^m cu$ 
poteftate/nullafalfitas cotra ipfaj po 
teft.Ci aenta9 eft f cibilte pcrfapilti§. ^cMi 
£t fapiehtiaoptatveritatcm vt vere fe -f 
!?aberc pofTit ad fcitum. C!t!erita« eft Jtvur^ 
amabilts pervoluntatemvt voluntaa 
verepolTitl?abcrcfiiumamatU5.ciys. v»rn^ 
ritaa pcr virtutem eft vtrtuofaict virt» 
per vcritatem eft vcra:ct idco jparttcts 
pant per verificare contra falfincareet ^f ■ 
peccarcCfaeritasperglouameftbcIe M WTiv 
(Whjlw;« slwia pcr yerwatg eft verau- -' — 29c miictionc piincipiowm et rcgularu. fo.yicjriij. Mnvu 
lilim; £tficiuftivere«t glo:iofc tcndunt ad 
glo;i3 fempitcrna . emgrita fl p crn igg 
rctitiam eft Clara et a cormmone oifpa 
rata.Ct Differentia pomt oe m vcntacc 
vniis Ut verificane/aUua vcrificatiis/et 
aiiud venftcare/ct vcritas ponu Ijoc in 
vero.CPQliia£E^'''oncoidantiam lja= 
bet in fcxc6 coeiKntialceconco;danie9 
fciluet rcnftcatmu ni/ vcrtfttabilcm ct 
^g£ifi£^rc:quc conco:dant m efTcntia: z 
concotdat q' fmt pluraxt vcritae pomt 
Q7Conco;dantiat3abcatvereq6 Ijabct. 
^UcutaoefUontra falfuatetti:et i c5- 
tra ipiaiTrciitn fuo vcnfuatiuo/rcnfica 
bill et vcnftcarc. ct idco eft ab ipfa fun 
plicitcr 3ifparata.4[Ucrita9 per p:inci 
pium t?abcc natoram pucipiandi.ficiu 
piinapiumper naruramveruatie Ija; 
betnaturamveriftcadi.et idco veritae 
eftpancipiuni:quiaquicquidcftveru5 
fub rationc vcntau* eft vcrum. C Ueri 
tae per medium l?3bet venftcare Imfr 
dio veriftcantie et veriftcabiUs-.et veru 
tae pomt l?oc m vcro.fl Ueritae per h- 
ncmeftinquicte:etftnispcr veritate5 
eft vcrus 1% in fiibiecto m quo funt idc/ 
vcritae numlt eft cu5 laboieuietp ftnie 
in errote-C Univcritae eft mato: alte 
ra:et vna maiontae vcrio; c alia.ct l^oc 
eft quia non conuertuntur . CLUentaa 
rationeMualitatis/ fjabet m fe equali- 
leTvenncantem/venticabilcm % vcrift 
care:et equalita^ per veruatc i?abet vc 
re l?0£ q* l?abct. €\ Una vcrius e mmo; 
jllia:ct tUa que minoieTTTparticipat cu 
non cfTcico quia mmue l2abct oe ciTe/i 
veritaeponu l?ocmvero:et minoutaa 
eciam Ytx pomt in fuo genere. 

2^e glo:m oeducta per p:in 
(ipia 'cgfia 
duita {) 
mcipta,. JLoit'a p bonitate c bona. 
£t fic ratione bomtatis 
qua3 1?3/cft bono ratio/q? 
agat bonu i per fe:? q; il= 
lud agere fit glo:iofum. 
C] & lotiapcrmagmtudt: 
nem eft magna: ■! magna nodTlTne x>- 
pjio glotiante/glonabilw glouarc.et ft 
fua magmtudo eft infmita m fuo glozta 
ri/eft mftnirc. C <6lfiaa per Durattone? 
burat:? ft eft eteruitas/ruum our arc e 
per etcrnare m quo non potcft c(Tc iuo; 
uatio. <6lonaj)er poteftatcm eft .potca 
agendo a e)ciftendd:t ft eft idem co? po 
icftatc/tmponibilc eft ipfam cfTe in xk- 
fc^ X ocioftt^teCi Slwa pcTla pierts Qrvm- m^ tia eft fabiliatt fapitntiil g glotia ebc^ 
lectabiliB.t fic conucniiii g oelectarc « . 
fctrc^ i jjotia per vo tiitatero c amabis \/own^ 
Us 1 volutaa s glotia oelect^bilid/ % ftc 
voltitasoelcccadoappctitamatu: et (i 
in fubiccto in quo funt rolutad z glotiai 
no funt ide:volutaa quandoc^ l?j iriftis 
cia/coqtnoi?33ni3tu.ir£i l<)tiapviru t urrhl/r 
tc eft virtuofa:z virtue per gTonaegTo; 
nora:etfic|j5 virtuoriieDclcctado acs 
quint virtutee.CT^lozia b veritat^ eft: VtT mir 
vera:? ventae p 5t»iTaTPn gloiiofa;i€i rrCyigt 

lie Ijomo verue m fua vcriiate z glotia '!)'«""' 

eft ui Dctcctationc z qmcte.ij i5lozia (& 

Differctia e" clara a cofufioue DifpanJia. j^^S^i-m/Ha 

vliiioniaoiffcretia pomt q'vnue fit glo rw/y*^"^ '''»'*' 

nojufl/aliue g!o:iat':etficDe glo:iaru 

t gl'ia i t?oc pontt p Delectatione.Cl ^ fia 

per cocotdatta l?5 res cocojdateefi vTio^ 

mpluribue.f.ciouatiuu /glcnabile et 

glouari.d B lozt a cumgloitare biftat a 

pcnafuicotrarqftncquonopofTetgfcs /r) 

etc oiftare.C B loua ^erpuncipium lj$ {^Ynu^ 

ratione? punctpij.etinuibicetom quo -1 

funt idem glotiane ipticipia0/&c fei{)o 

ptincipiatgiotiatuiu z vnitii:i ftmilitcr 

gloxiftcant 1 piincipiant g'.oiiari z pztti 

cipiare/fpirando-zamadoivtapparctl . f 

biuinis-C B loyajjiunediii eft mflujris (^iviMfK 

ua z rcflujciiia:-: medium per glouatti 2 

in belectatione et gloiiftcationc. Cl^lfi. Aynxf 

riapcrfincmeftinquietc:etftnt0 per -' 

gloziam m gloziftcanonc . i£t idco glos 

nana fine glotiato z glotiari non poteft . 

c(Te in quiete . tl ^ lotia quanto maiofc <7n*i^ 

cft/tanto magts inbcIectationceft:ct- 

maioutas quanto maio: c/tanto magi$i ^ 

imago ocle«atioi0C.iii5fta.ftnce^Tt3 £fiyi/hlr 

te fibi elTcntiaU no pot cc g fei^cte/eo J 

quia befttit in f?abcdo equaliter glo;ias /j 

tcm/gl«iabilc z glo:iari.<i fi>Je;ia mm ^{pru/ntnf 

minotitate eft circa pcnain ? non c!Tc:er 

£0 M mato;ttate oiftata pena z no cITe. 

^coifferentmoeducta per 
p:incipia» ^5 

3fferentia eftbona per bo 
nitatettbonitaseft oiftuii t!>e biflfei 
cia per oifferentia.jCLJdeo rcntia oca 
oifferctia z bonitas funt ra ducta per 
tioes fubiecto m quo funt/ pxinupia. 
vt bene 1 Difticte agat flue ,^ 

ptoducat bonum biftmctum. <] ZPiffece -^Ty/^n^i 

tia eft magna per magnmidmcm/eo qt l^ 

caufat Diftmctione inter gcnu9:tgenii9 

inter genua :ci fpedea inter fpccfem :t 

mdiuiduum imer indiuidiium:tindim 
®ctduapar8 ,r 4aum Ufrindiuiduut fuQ actus. Ct fic 
Oiffcrcntia eft tta magna q; m fc ptitict 
6id:m3gnitii(lo vcro per Diffcrctiatiam 
cfl oiftiiictJ/co quia potiit ca m fiio pjo 
ptio niiincro Due gcnere: ct m tpfa po; 
nitc>iftinctionctnitit£r masiiiftcatmu / 

Carrel- /T\wVO\/^ inagtiiftcabac et fn-jsuiltc jre ii Pe ciTcn 

*- '*" tia limt ct natiifa tiMgiuTu^iis.fliJDif 

, fcrcntia per ouratjoiierii Durat x Mjra= 

no per D.ffcrcmtam l?:ibct in fc res oi ; 

ftifiaas que futit l>c fua ciTcntia.f .011= 

r3ilM>urabiliLii&iir_4re.i;t Diiiferctttia 

per Miratioiicm Durat:t>iftinctio que cii 

eternuate toner tiiurabetenio in eter 

num Durat oiftmgucndo inter ctcrnan; 

^ teni/cternabil^ 1 ctemarc: 1 1joc fisni- 

ficatuin eft per beaii(Tinia5 tnnitatcm. 

Cl l &itfcrc ri tia elr potcntia innata abfo 

lutc^TelFpotcnf per potcllatc:eo quia 

<3ir,at tn potcftatc oiftinctionem inter 

potcnteui/pofitum 1 podc.et potcftjs 

potcit l?oc emu ttiffereucia.fi iDitfcren; 

tia eft Icil5ili0t penapientiauiTrTapfc 

tta per naturain MfFerenttc poteft intel 

»ligere biftinctionem inter intcllcctiufi/ 

Jintellig.bilc ct intclLise»*e/v't fint mteU 

^iSlbiria:qiioniani Tmc biffcrentia non 

f»olTcnt efTc obiectabilia fiuc intclUgibi 
la.diDiffcrentia per voluntitcm c oc; 
fidcrabtlie : vt voluritas polTit m fe Ija^ 
bere naturam ainandi-.et eicifterc clara 
ratio micr amantcm/amabilem x ama 
rc/ftnc qua Diftinciionc cfTet ratio cofu 
fa-z injpotcne ad atnandii.C J^ffcrctia 
per vcruatcm eft virtuofa:-! virtue per 
Differentia Ijabet in le res oiftmctaa in 
<iuibu9 Ijabet agcntiam x e^tftcntiS: et 
virtue per bifferentiam eft oifparata a 
vitto.immo fine ipfa omnia cfTent tdctn 
numero.^iZDiffercntia per vcritatcm e 
vcra/7 Veritas per bifFerentiara reeve 
raapomt/ruutvcrum eft Oiftinctioncm 
elTc inter;Emficai3tim/i?a:iftcabilginct 
TcriftcareUntcrimclRgcntem/ititclligr 
KlcirmmeUigerc.C i Pjffercntiapg lo 
riam eft t)«lectabtUe:ct glo:i3 per oiffc 
rcntiam poteft Ijabcre Delect3iione5 ^j 
-gloiiantc/gloiiabilemiglojiarirqueft: 
tie Otftincttone m gloiia non podent c^. 
fEtt>iffcrentia pcrconcozdanttam f?a; 
bet in fe ree conco:dflntcs quas in fe re 
cipit biftmguendo inter cdufftdaitSi^co 
^wdabilcmet concotdare . fit Ijoc facft 
tutrerenna cumTiW Diffierentiatiuo/t»if= 
ftrcntiabili ct bifferctiare-.i infimul Dif 
fercntia x concoidantia \\\ fubiccio in 4 
funt/ponunt ipfum fiibicctum vnum in 
<omiHuni:quod l?3bct I fc plurce res co 
wwJantcs^ oifFcrcn w/ejc qmbiw eft <5 or ^rri/hif 
^rit (^rv\vrc( 4^ r- 
Cor ftttutum ficut vna fubftantta /vnitii fjo 
^c.Cl ZMkrcn tia ;ct contr ariet jg inna; CrVtrxfy 
taoitfcrunt.ttQocquiuailoqjMffcren 
tia concoidat cum concotdantia innata' 
biftmgucndo/concozdando x generatt: 
do.giiuiidocp Differentia (Xl contraric 
tate agit contra cortco:dautia Diftiuguf 
do/contrariando ct conco:dnndo/'Z Ijoc 
vt cozruptio vrtiue fit gencrat'O altcn*. 
X econucrfo.i3t fjoc funiKmodo fit I mo /q . 
ralibus/vt figuificabimus. c piff^rctt -JtriTKr 
tia per piincipium I^ibct rationeJpTios 
ritatie/vtfitpuncipiugcncralc adom 
nee Differentiae '.x |;)oc cum fuo p:op:io' 
blflcrcntiatiuo/Diffcrentiabil t c Differ g 
fiarcMinc quMie noti polTet eirem nt3 
altuudinc/ncc^rationcm ptincipilJjai - r, 
bere.<) jDifi^rcntiipjcr medium l?abct (^vtvv% 
n-ituram mcdinrt in fe l?abct mcdtuni 
fci[icet Oifferr/ecum quo Diftinguitvnuj 
ab alio/.'ciltcet ipfuin Diffcrrc/et ipfimi 
cjciftit inter Diffcrcntiatunim ct Diffcrl .. 
tiabile.C J^ifliienua^ftricm efttn 'uryvf 
quietcrt lua quicecfr culTmguere inter 
vnum ct aliud vt Ijabcat fubiecta in d= 
bu6 fit/t agcntiaj Ijabcre pofTtt.C gjif, 'j/\^*'^\ 
fcrentia rationcmaioiitatieeft maio? 
in vno fubiccto ^ m alio . (Duoniam in 
efTentiie fubftantialibue maio: eft ^ 
\\\ accidentalibue. UndtCiffmntia^ma 
lotcm actionem J?abetDiftingiiendb "bo 
nitatcm fubftantialem a magnitudinc 
9ccidentali/et maio:cm actione5 l?abct 
in biftmguendo in eadcm cffcntia plus 
ree ree conftitucntcs ipfam cfTcntiam/ 
^in Diftinguendo cfTcntiam abefTens 
x\^:. vt figmficatum eft in intellectu in 
quo Differunt per Diffcrcntiam/mtcUe Orr ctiuu m/intelltgibile etjntcUigcre: que 
innatTet cquaittet funt partes intcllcs 
ctue . Ucrtimtamen inter cffcnttam et / 

cffcntia magie ponit fe ejctcfiuc.CI Jj^ f Jl viAl 
fercntia per equalitatcm l?3brt in fe -■ 
res equalcs : ficut cqualitas per Diffe= 
rentiam fjabet m fe res Mftmctae . fit 
idcoinfubiectotnquofunt/fecommus - 
nicant per Differre et cocqoare. C KU^ '/rv ^V^ 
fcrentia per mmotitatem eft mmcu/Il 
per maio:itatem eft maio::et quia mi: 
notitascft paruum fubiectum fiue par 
uum qutd/Pifferentia non p«tcft mtras 
re ipfam cum fua magnuudtne :ncc po 
teft multum oiffcrre per tpfamit fecun 
dum quod paruum tntrat/paruuin bis 
ftingtiit. 

I^c conco:ddnti4 ^cduct^ 
perp:indpiat vrpxina 2Dcmijctioncp:{ndpio:uircgttlarunn fo.iiT]c{ii|, ^ 
OnccttdStia eft bona per ptmcip^ eft 9«ncralis ad omnia con«« /frmruffW 
bomtatf/zbomtaaefl CO dabiUaico quia piincipium ponit/5' c6: *J 

Ico^data per coiicoMlatta3: coidantia Ijdbcat vnu puncipiu actiufi/ 
■z almd palTiuom/'; .iliiid neutralc:cuni 
quibas continet m fcoinnce (ocozdans 
ti33 mfcnojca cotentaa fiib ipfa.CL " -rlTcm rubiccto in ^ funt 
participaiu boniftcado ct 
coucotdatido.CI (gonco;dt1 iAT} tia per masnitudmem eft magna :i ma 
gna no edet R carcrct corico:datiup/co^ 
coidabtii 1 concc;da_rc:que fuiu Dc fua 
cITentua : fmmo cotranctas cdct magia 
wagnaqiie Ijoc impedirct/immo pcoi- 
dantia eft magia magna f^ cotrarietae: 
•Mw CO fl^ impcdu d cr no fit ci Q' no ifit piin 
'^^^.^ <ipm fubrtam(3!c :vt martcmaion p;o 
/■^l batucft.fCCoiicoMantia cit furaDiiia 
f (.-^eF^nf3Tioncm/curantibufl m ipa con 
r>. <o;datiuo/conco;dabilii £onco:darc:cf; 
H^ quibuacft.^Conco:datt3 u potc (^e5 
pot cciQerc i agefeTTpotcuas peTTon- 
co;dantia l?abct rca conco:datc8:t idco 
in quato concojdantia t poteftae m fubs 
iecto in quo fimt/ ic cciimgunt/in tanto 
'■ a contranctatc fe p:olongant. C d^oncot 
dantia eft fcibilta per fapicntui fmc m; 
I tcllectu: z qiiando mtellccf tpfam obic 
ctat intclUgendo fuam elTentiam/'Z fuii 
cfTcntiale concoidim uum/conco;dabtle 
« cocotdarc/magia ipfam obiectat i ati 
tingit ^ obiect5do ipi"a5 g efTentia t9n= 
tfimodo/t cocotdatia ntagia tntellectui 
fc cotcat concotdando.C[(goncotdatia n 
veluntatc eft 3mabili9:eoq:c6W:dait3 

Sonit mvoliitatc actu fu j:vt amaa/ama 
ilcjamarc/cgnucniant in id^titatc er= 
Tcntie.CCConcozdantia concordat virtti 
tern cu virtute in fubiecto in quo funt:-!: 
Ijoc facit in fua elTentia/z in ciTentia vir 
mtia/qin extra non polTet !?ocfacere:eo 
quia ruu3 actua no Ijaberct fubiectii/itt 
quo efTet fubftcntatus.CCortcotdantia 
pcrrcritatemeftvcra:'zvent30 g con^ 
coidanttam eft cocoidata:! idco m fub- 
iecto in quo riint43£r coucozdartiBcrifl 
care/Dtftantacontrarictatc et falfttate. 
CConcoidantia per gloziam eft ^electa 
bilia/i glojta per conco:dantia cocotda 
^)\\i6'.'Z idco vna ratio appctit alia.Cf Co 
^ /» <o:d3nti3 non potcft efre fine biffcrctia: 
>v"T biffierentia ^-o pot efTe fine ipfa/f m qp co 
uenit cum contrarietate.et in ifto pafTu 
iBpparet q»t>iffercntia eft ptincipiu m3= 
gi9 gcneralc ^ concoidantia.C Concoj; 
dantia t contrarietaa funt oppoHl^co 
quia !?oc q6 concoulantia confb-uit/con 
trarictae ocfb-uit/'Z econuerfo:f5 conco: 
dantia eft altiua pjincipiii $ contraries 
tae:eo quia conuenit cum efTe concozda: 
do:contrarieta0jbocumnoe(Te in cons 
trdndndo<iCo!Kaddm^j2CiLr9ti9n« 


S^ 


oti 
cojdantiapcrmediu cftuiflupiua'zfeS 
flojciua.perconcoidattuuni/coiKotdabi 
Uv-z econucrro:'z coricoularc eft mcdiU5 
inter ifta.ciConcozdantia quicfcitp co 
cozdare/concozdlHTmrm 1 concoidabilc: 
e)ctra que no polTct quicfcerc/ncc^ finte 
fine cocozdanna poffet e(Tc quice.C^d. i/Yl^'l^^^yf^^ 
cozdantia quadoc^ eft maicz/quandoc^ 
mmoz.1v:Jtiol2uiufi eft:q;iH aliquo fub^ 
lecto maiozee res concozdat cp m alio/ 
ficut m Ijomine magie rp i rofa/^ m ro= 
fa (^ m lapide-CTCot^c ozdantia cu cqua 
Iit3tec6uenit/vtl?abcatinfe eqilaUter 
concozdatiiuitii /concozdabiLc r cocozdas 
re77iK coefTcntialiaVfinc qmbua equali 
taa no polTet tdc fubieouj/in quo ftnia . . 
concozdatiequierccretpofTet.iL^Jiciua /Tyjifu/y 
concozdatia eft mmotalia:ieft ffllttox? 
eo quia cum m3gnitudine« maiowtatc 
mmozitatc5 intrarc non poteft»eudco 
concozdatia cum minozitate eft ctrca itts 
l2il:I?oc eft/circa cotrarietateru que ru9 
eftoppoftta. 

I^e confrdrictate ^educt» 
pcrpiincipw, 

<Dntraricfaaqi:3ndoc^cft ©cdtictio 
bona per bonitatem/quan- c5crarict3 
docp mala per malicia.'^er t"5B P^'rt 
flbonitatem:ficut ^omo quF "Pi«« 
^«-^ cum virtute contradicitvi- 

tioi-z ficiit contranetag elementozii fine 

qua no efTet gencratto in^ala/per mali= 

ciam:ficut l?omo miuftus qui cum vitio 

cotradicit virtuti:'z ficut.mftrmitao que 

eft contra fanitatemz-zmoza contra vis 

tam.C C ontr3ricta9 eft magna per ma 

gnitudmem/quoniam magna c5tr3ne= — 

tae eft inter oeum x peccatozemz-z mtcr 

aqnam ligncm/'Z mterbonum-zmalil/ 

1 inter verum i falfum:et Ijuiufmodi. 

CI Coirarieta&tmrat p burationc/no au zp nvm" 

te p feipiam: eo qz eft accidea q6 g fc no 

eft cjriftcnarfj curat p accidcs cQ fit !?as 

bitua pzmatiu' inclinana efte ad noefTc 

1 Durattqz entia funt ?zia/ficut iuftua t 

iniuftu«A'ifua et cecitae/intelligcreee 

ignozare/calefacerczfrigefacere/letis rt •-- 

ciaitrifticiai-zficoc alfi0.c (Contrarie 'Emf 

taa per poteftatc) poteft ejnftjferage 

r^/qii9mdtn ym (ontr^rtetaee mnats/ 
Mm; ^ f/\ipriMA^vur' €)ctattapar0« ftufuryh -v/ aUiffh ^jyrHtr tt dliia motdlto innatd/ficut per cahdi- 
'} f Affm 1 frtaidttate.^jjoialifi'rtf iit_t>fln;t 
J bile eft pcccarc/tame ptrancias ittpcc"' 
Mndoper fc non babct cotitranandi po 
tcftJtcm: f ^ eft l?abtttis acqmritiis g f^o 
tnincm /cu quo Jjomo pcccai.Cl Contra : 
rietascft fcibihe rattoe fapicriUc obic; 
cttucmotj' contranetascaufet fcirc/im 
tno eft ?tra fcirc per tgnotamia.<Tgpn 
trarietas vno mo eft Dcfidcrabilie/alto 
fijodono tJcfidcrabiUctficut contraries 
tag elemcntoji/z comrarietaa per qii5 
virtue eft contra Tttiuni.cotrarietaa no 
t)eridcrabilt9:ricut contrarictaeg quas 
mow eft contra vitam/'Z vitiu cotra vir- 
tutem.ll Contr arictag inter vi tijlg vir 
tutcm re p<Jnit ct comumcatm fjomo g 
ipfani fit contra vitiu/aiu Ijomo fivuU 
per vitiu ftt ?tra f irtute;no Of ip^ cogat 
poicm ad agenda be ipHareo Q' l?abet li 
bcrumarbitrifiadagcndiicuipfa/benc 
flut malc.cr ^iqua contrarictag eft ve = 
Vfy*fT*r ra/aUafaira.uera/iuutiumcia ?tra U 
iufttcia.jFalfa/ficut iniuria que verc eft 
Ijabuue contra I?abitumiufticie.Cfaii- 
qiia contrarietas eft per Oelectationej/ 
ialia per trifticia.pert>electationc:ricut 
l?omo qui m comittendo vitiii/g virtu; 

«em gaudet.'pcr trifticiam:ficutqui f?3 

bet bolojcm be comilTie. CJ Conranetae 

|>abct tree modog Dtffcrentrs vFincapt 

tulo fuo Dictii eft in ^nia parte piiine oi 

ftinctionis.C Coturau£taejcfiiuiei mo; 

die eft contra concotdatia/t cconucrfo: 

vt m capitulo concozdantie/t in capitu; 

lo cotrarictatie/apparct in ptima par= 

te ptime mftmctioni9.Cl Cotrartctagra 

««one p:incipij naturalitcr eft innatai^ 

oce contranetatce naturalcs contineat 

- ; in fe:tamf contrarietae mo:alisLcft Ija- 

bitueacquiTitueper l^minc5:vt fupfa 

/fi/\„J^ dictum cft.cr Coptr arictag eft m ediabt 

' / r J I fvm iiQ/^ ijj, J ouobuemodisrrc^ nafuralitcr 

« motaliter.jlaturahtcr/ficut calefacc 

re qtS contradfcitTrigefaccrc/^ econuer 

fo.tPoialit cr/ftcut b ene agere:l?oc2q7 

vnu0T?omb qui bene flgu/Talius q ma= 

Ic agit/pcr contrarictatc3 quodamodo 

COBtrariantur.C Cpntra rietaonunc^ p 

ft eft in quiete:q} ft cfTetTlua quTea eft 

kicrfecta/'Z fu contrarietae cum pcrfe = 

. . ttiom conuenirct cti nc clTe:'Z e(Te cfi n6 

/Win It/* (ffTc /quod eft impofTibile.^j Contrarie= 

^ tatum vna eft maio:/aIia mifTo;.-xi).iioi 

licut Tttium cotrfl virtutc.2lDino:/iicut 

dlcfaccrc contra frigcfaccre.Cl Cotra: 

Ut-m/T PC^9V"o modo couenit cu equaUtate/ 

" "^ fllfo modo norficut patet I quattuotele 

tncntid.^broiute no conuenit cO cquati f]:rynM' (4 ^'3 tatc: fiait in xirtwtz t pcccSto/que nuIlS 
conuententi5l?abct.(lCotitrgnta0jcm rJ^iTn- 
per pucnit cti rntnoutatc rattoncTTTTge 
nene."ftatiol?utU!3 eft:qi inclinatclTe ad 
noeiTc.C[Cticl£0£mni3gis pugit:pun 
git per ipfanT/dTmSgie punci"/* m pe 
riculo 1 tribulationc pofttus/t a pati^: 
tia ptolongatue.iit^jcjU cotrarietate/ 
velit nodomnipotcns oeus liberate. 

I©e p:incipio per pzincipia 
ocducto* 

Tfl'ftincipfQeftbonfipcr bo= forducf 
^ 'nitate/zbonitas g ratio; pimavii 
nem pnncpij acquirtt noi pimcipj' 
men pimcipq.vllufiniaic 
quid eft bonifitabile vl ha --£> 

_ V iji&tatui3/cft g rationcm 

bonitatis.et tdco pjincipiare bonti/eft 
bonum.Ctbonitaeeftro -zpjiiicipiunt 
bono cp agat bonum.Ct fi bonus no bo 
tiii 9gtt:agit malii/co q? eft cotra fua ra 
ttonc/7 contra rationem bom ptmcipij. 
fl t^mctpium eft magnu p er magnitu: r^iirv^ 
duttnr(lJubrti3quiC(i<'clt pnncipiabi-: b- 

le flue p:mcipiatij/cft fub ratione p:(n= 
cipil.fitqttofztanta (unt magna pn; 
cipiabilia-r pzincipiata'-ergo pimcipiu5 
eft magnii.tamc no eft magnii/ri no ^n- 
cipiat magnu/poft^ pxincipiare poiefl 
magnum. fitimasnitudo -z pzmcipiu) 
conuertunf m fubiecto m quo funt:ne= 
ceffe eft Q'm ipo fubiecto ftnt/inftnire x 
pjincipiare.d fit m ifto pafTu apparet 
Q" oc necclTuate/m efte Dei cft/pduccre 
pcrmftnirci p:inciptare.C["g?mfipiuj p>'ir'n/t 
eft ^urablle per Purationem:'Z ft Duras 
tio eft etcrnitao/1 pzmciptii eft idem cti 
ctcrnitate/neceiTanum eft q^fint pjinci 
piare ^ cternare in fubtectci/in quo pn; % ^ 
ctpium 1 etemitae funt idem.CI " pixnci -- ut\fi 
piumeftpotcnapcr poteftatemi-rfipo 
teftae i p:mcipuim fint tdcm/fcqmtur 
Q> abfolute i fine aliquo impedimento/ 
pzinctpiu potcll lantu ptiBcipiare/qu3= 
ta eft fua cfrcntia/7 quanta eft cfTentia ^ 

poteftatt0.(fLT>Jincipiumcft fcibilepel* ^^nV 
fapicntiam:tftraptentia eft infinitaet -^ 
eterna/1 eft idem cum pitncipio/cii ipo 
piincipio eft fcibtle infinire/icternarc/ 
1 fctrc.-z fjcc be neceftitatc.ff'pMnci pip ^ 
per vohmtatcm eft amabilet-r ffc eft iM 
cum magnundme i eternttate/t cti vo: 
lijtatc in ipfo ptmcipioeft amaliile/jJni 
cipiarc/magntftcare/'ctcrnarc r amare: 
t aliter no potcft fe Ijabcrc .C&mttP'U 
per Tirnitem.cft v»riMofum;t per pzmci i/0 (u'f ^rt 29cmi^tioep:lnclpio:umetrcgularum; fo-|cicicVt pium virtue cfl p:incipi9li9:t (i in fubic 
tto in quo f utit pzmcipuire t virtuiftca^ 
re funt iinpcdita/puncipiunj i virf no 
funt idgm.<l t >»ttcipiHm per ventatcm 
eft verum:^ ft cTl idej cu veritate/i etcr 
nitae cum veritatc/neccndrium eft 9 m 
tpfo pnncipio ftnt puntipiare/vermc^s 
re 1 ptgniate.il • Oer'fllo:jamp;ittct uim 
eft glouabilc 1 oclcctabilc:i ftconuertc 
— retur cum glotia/glouarii p:incipiarc 
tc neceffitatc conuertOtur. c[-p:mcipiu 

Seroiffercntiam eft clarum-rmcottfu: 
im:i ft puncipium eft mtellcctua pim 
ctptarc % mteUtscrc conuertuntur:i oif 
ftrcti9poitit5»vmi9 fit imelUges/aU* 
inteUigibiUa.vrtue ptmcipiae/aliua on 
cipiQhe.'S&iQii^iiJmiinapmmt tntelie: 
ctue fion polTemDirtare 9 confuftone. 
CITiatictpium per cocozdatia l?abet na= 
turam cocoulandi/qua non polTct Ijabe 
re ftne coitco:dantia:t pancipiatiuum/ 
puficiptabile 1 puncipiarc/q elTcnt oeef 
fcfitia pzmcipi) .ClCotitranctaseftcori : 
tra pjmcipiu/auaiiaoTmpldit ei actum 
fc5 p;i(icipiarc:f3 in ftibiecto in quo p;iti 
cipm eft idem cum poteftate:comrarie; 
tae no poteft impedire ptmcipio ptincu 
pi3rc.(Quonia5 no Ijabet cii quo ijabcat 
polTe/q6 cft'De gcucrc poteftatf . li^i^im 
<ipiu3 per mcdiii vadit ad ftuc/fine quo 
medio /ad ftnem no polTct ircz quando 
medium impcditur/oeftcit poteftae ^it 
cipil 1 ftnts-.i Dolct appetuus/i fcquif 
triftlcia 1 labo;:r3 qti fugucnit bonitaa/ 
magnitudo/ouratio/mulcipUcaturpote 
ftaez-z beftruif impedimetum.CL'&Hncf 
piu quiefcit g finin no quiefccre pSITet 
per fine ftne pnncipiareil's qn pncipuisv 
m pzincipiato q6 eft be fua elTentia per ' 
p:mcipiarc/q6.eft accidca/crcdit quiete ■ 
inuenire no pot:-z in ifto palTu apparet) 
^ folus beu9 eft piincipium et quice. 
^•punci pium ignuin gft maiu9/i sliud 
minu9.2Daiue quando eft in actu bepo 
tentianonbeducto/m qua nullum p;m 
cipium poteft elTcmaiua^ piincipium 
in 9ctue]ciften9.(Quoni3 piincipium qi5 
eft in potcntia/eft circa nihil/ rcfpectu 
Ijni' qS eft m actu.CTfit in ifto paiTu ap 
paret q> beu9 qui eft maiug ptincipium 
aelTepoteft/l^ibetactum in feipio:vi= 
delicct ptincipiantc/ ptincip iatu^ ptmcr 
piarcrvtappaf £t m biumig-^iulia pjm; 
ctpium ftnc natura equalitang m re qe= 
fcere poteft.'Rait^ I?uiu9eft:quia petit 
m fc equal itatem Ijabere per pttncipta 
tem/pUncipiabilem t pzincipi9re:f3 oc 
quiefcit m leiergo ^cCLS^iaeft pttnct 
ptwm/t eft pzincipiij fummunj 1 perife= (tum.vndcfcquif (pljocpquod be' ma ^ . 
gi9 Diftai a mmoutatc ptmcipil / Tit inOv/i^n^ • 
ipfo:be nccelTitatc ergo m beo eft ptmci 
piarc/ptmciptane t ptinctpiabiUd/ ftue 
pUncipiatud.crgotc. 

^e medio ocducto |^p:m^ 
cipia« 

fidiumeftbonuj pcrboni 
tatem:q:p:mcipiuno pof; xDcducti* 
fct ventre ad ftnc ftnc me= inedi| per 
dt©/nc(5 fiiue poiTct cc q'ce pttn(tpi9» 
ergo bonitas per boniftca- 
- ^ re qb eft mcdiU3/eft ratio .t 
bono$agatbonuni.C.i"UfduuiiftJl'a= (TVli^iji 
gmtudmem eft niagnu3:'r q: eft magna '^ 

biftantia inter piincipium % fiuem/opoi 
tet mcduim clTe inagnQuamc miiUii ma 
gnunoeft/niftfttDeefTentia piincipi}* . 

fiftifl.fi^-Qcdi um Purat ue r burationem ^»»r/»r 
% mfluenti3luii9e)c rcfliietia puncipi|: 
1 fimeduim'Zburatto conuertuntur ec 
ftmt/etcrnitagab cterno ourat/influcti 
tia 7 reff nentia/mediare ct etcrnare. /jj^^ 
riinjedmmpcrpoteftate poteft c]«fte= ( jlMf 
re % agerer-x poteftag ratione medi) l?as 
betpofte.lLaKdiugftrcibileperfapitti 5^ 
tiam/i non eft fcibilc Une ptincipio m fi •sJolMfX/^ ^ ne.CL2fQcdium eft amabile pervolunta 
tcm/ftnequono podet l?.iberc amare/ 
necp amana amatiim/necp piincipiii tit 
fine quiefceret.i^Ilmcdium et voluns 
tae conuertuntur/mcdiare % apiiare co- . 

uertuntur.iOJcdiQpervirtutcm eftvirsVKyrMT 
tuorum/1 virtus per mcdiu5 tranftt be 
piincipio ad ftnem:et virtue conftftit (« •. 

medio ftii)priu9.2.1)gduun.per veritaie$ Vrri^ 
eft veru3:'Z veritae ratione mcdt| fjabct ^r 
in fe vertftcare/quod eft medium fuum. ^ w 
GiT>edtum ftnc glotia non polTetljabe^ 
reglouam/necg glo:ian9 in gloua ocle ^r\l^ 


I* yjvtioiii/iuip t)iv4.iaiio til pivtwj vi.it.-- J 

ctationera fjabere.iirJedium per Oiffc ^inwrcti4~ 
rentiam eft clarum 1 incoftifum:ftcut m 'i 
elTentiainteliectua intelligere:co qtvn" 
eft intelltgee 1 aliue tntelligibilie:t in^ 
tclltgere cft actus eotum:r cd (Lnon efiet 
btTTerentia inter tnteuigentem -z mtellt 
gibilem/mcdium elTet confufum x noti 
clarum:ftneconcozdiamtclligcti9 1 in= 
telligibiUs/intelligerc no pofTet e(Te me -, •- 

dium:quia non Ijaberct cu quo.<I?De=— C^Wlf/A^YVfi^ 
dium quandoqj eft impcditum per con= 
trarietate3:ratio l?mu9 cft:qt bcftcit \n- 
fluentia ftnieyefluctia^napi) in fub»- ■21'- 
iccteinqiio runt:eo quia ftibtectum eft 
imperfectumrfcd quando perftcitur/cos 
tfi^rist^eft ^ rubiecto remota/'z medtii llnirlluHn- oA^ MT I V//^' • rmrvv /frt/>f««r ^ctauap^rd pgrficitur.ir y^cdiutn eft b e rone pun: 
«pi) fine quoHon police ciTc.-: quando 
noticltperfcciQ/non tftoerone finie. 
t quando pftcitur/crt oe ratione finis. 
f]^ 2i3cdiuinin fine quiefcit:q: per ipru5 
pimcipiu tr miIu ad ftnem:t m tranfitu 

f«mcipij ad fine tranQt medium / eo q: 
inc medio tranfirc non poteft.Ct i ifto 
paiTu apparct per que modi elements p e)ci(lerc:7fl tion:tion cfl Aimm* fini'a/ 

ledinfcnoifjabcnoappetitu ad fupio= 

rem . dCt m itto paiTu apparet cj- onu 

nia entia creata appctuni i uminu ftnej , 

QUI Debet appcttTc .erf mig eft amab i -yjviv^ 

liepervoluniJtcuqtdTmagnue/ma: 

gne eft appctibiUe . Ct <\x eft bonue/bfi 

efl 9ppctibilw:ct qjvo.utaiJ efl ma^na/ 

magualucr ocbet tpfum anjare % befis /f^'irvVf ^T^ rrVtn r^ 


1 alia miicibiUa intrant miytum-fiyje derare:ct ft non tacit J?oc be iiia magni 
diuin vnum eft maiue/aliud mm'. rn3"tudme/c(l ocio:a:t iniuna facit ftnura; lue/fuut mcdiiJiubftantialeq'6 eft be 
fuUTTantiali jjiincipio % ftnc/cum quib' 
eft vna fubftatia/vna clTentia/rna nam 
ra. iDiime quidS eft mcdiii accidcntale : 
ftcut currere/comcdercicquenS funt 
De elTentia currentie i curribiUa/fomc^ 
dentie i <omcftibili0.i]2.T)cdium per 
f qibHUiJti equaliter conftftit inter pun 
cipiumi ftncm :t l?oc perfecte quando 
eft DC efTentia com i fo2malitcr ab om^ 
ni materia oifparatu.diuoaiiajm ma 
teria non polTct ciTc m nicdio/eo qt foti: 
ma pUie oicit ^ materia :tn fccundum 
modii loqiiendi i ppofitione/bicitur <$ co:dantia per fine rce quiefcentct-.C j^ ftn^ tionc cuiue e m laboic line quiete. Iljfj ^^lr^ 
nie eft vivtuoiue per virtute:i ftc cu vrf 
tutecqc8.cj5niii*cgi;it3teever'':tfu -i/tyv^ 
vere accqnt qci/ITiovere laboz i iriftt ^y 
cia (I jfiiuevitra gloua no pot ce quiee f] '•^■"i 

nccpgloziacjtra tTinc3cftiii Delectatio , 

nc.<( J?ini0 cij biffercntia eft ene incons ^rs^JX, 
fufum.fit Ijoc eft qz l?abet naiura pcrfii '^^r 
cicntuij/prrfettibilifl -^^ficgre/que ftnc ^.-cs 
be lua elTcntia/ftne quibne elTei confui 
fii8:et etia cet finis altertue/ ■: non fui= 
ipftu9/qt) eft inipolTibile .jl ftniOfiT C'y*^ 
(oncojdantia I? 5 rea cocotdantceTTcoi^ IDeftttee 
ptmcipia 
<)educ(o, 
St^ii- hM- actuacqualitcrab ipfiseftcaufatue 
fi nullu mcdiiiniijaftene inter matc= 
riS-ffotmabilTata mmoiitatc.'ScJjiii"' 
eft:qj materia buit min'Vifonna niai^ 
1 io lequitur cp mediu ociftcs inter fo:: 
mantemi fcumatum bifparatoe/biftat 
omniniodc 1 finipliciter 3 mineutatc. 

define p p:incipia oeducto* 

3nt9 cftbonudperbonita 
t4/vt quiee fitbona/i bom 
tas quiefcat : 1 ftc bonitas 
qtiiefcendo eft ratio bono 
(p agat bonum: fed quado 
bonne non agit bonum/bonitas att^ bo 
nu8 non quicfcunt/eoq: bonus contra 
finem bonitatis e)ciftit ociofu9.cr Jftme 
per magnitiidmcmeft magn'/vteftem 
tta in ipi'o fine cum magnitudine quie; 
fcant.f { 5f iniavcro no eft muUii magn': 
(i quiefccne/quiercibilis -z quiefcere no 
funt be fua ecntta.C5tl'"8 g burationc 
burat -.t ft couertitur cuburaWnc/per 
fe quicfcit.Ct ft appctit fxnem percgri; 
crmumcaquoquicfcat/noneftfiiinm' 
finie.tf S^i0 per poteftati pot eiciftere 
1 agcrc:ipotcftae per fimem quiefcere: 
1 ft conuertuntur/iantu5 pot quicrterc 
per agere:ficutpc):iftere.€iicutm t>€i- 
«ate in qua tantijm quiefcit m agendo 
flcut in c)ciftcndo/i ftc be ali|8.<l iEuua 
per fapicntia eft intclligibiUs :t eft i ta 
to iteiligtl^ilis ()^tu per qmefcere/rKut ni« cum contrarictate no poteft ee qea. 
Katio l?uiue cft/quia ftnie z cocozd^tia 
funtamicextcontranctaptconcoidatj /-, ■ 
tia inimicc.C 5tlIIiMA_«'lud m quo p:l= (f^YYtn' 
cipium quiefcit: 1 quando cotmertuur/ 
finid cum puncipto eft piinciptand : et 
qJinoncoucrtuntur/pofTibilecftQ'piis j 
cipium in ipfo non quieftat. C jFjjJii fu ' J^l^ 
ne medio non poteft ec fubiectum pxins 
cipij vt m ipfo quiefcat : quoniam finis 
»p;incipiu5 fine medio funt bifparata* , 
CLSlLfinc-Oiaioueftmaiotquiesiima ^wi/Q 
to: quies eft qfi quiefccne/ quiefc ibilia «- 
1 quiefcere funt idem per efTentia. jijEi. \- a\/\/t- 
me fine equalitate quicfcentis /quiefci *-J 
bills 1 quiefcere mo potefTe fubiectum 
in quo cocotdantia quicfcat:quonii be: 
ficiente equalitatc/oeftcit quiee.CliM ^iThP 
lu9 finis cum mmoxitatceft quic9:qu^ 
mmozitas eft circa niljil : -z nifjil pioai- 
rat labozem 1 trifticiam inqu3utu5 eft 
ijabitus p;iuatiuud perfectionis. 

g^c maiontate Deducta per 
p:incipia« 

I Stomas bona eft ratio bo *-,.„,. 
I no q' $jgat mains bonu3:et jr. , ["^•^^ 
11 talis bomtae eft fiibftati»j; ""'^ oc 
'is/eoqzfiibftatia maiwi ^''""^,1";' 
laccidcntc.eiideo quando P"n«ipW 
inagis bonui'< pjodncit quo ad ratione3 
bonitatist maiozitatio/ fubftantia vcl 
imm (wnum fuftantiaiiter^pduca/t 
3©emiicttonc ptindplotutrc^uUmm* fo,rmU fUCfl/h 

Qrmr oylvji/uvi iDfum otoductfi portit in fpcc ie fubfta; pofftt clTc maius ad t?of * pnncipmtfi ! 

tiali bonuatis i inaiomatie. CLXJjava" Ut tantu muxm q' non potcft plue/opot 

139 eft magna i aliqua niagiutudo dt tet 9 Ijabcat m fe iparice coelTcntialcs 

maio: vtidc fcquitur 9 ipfa eft fubftan er quibuelitiquia li noti podet cc mar 

tia-Qzh no ect maiotnccp (ubftatia pof potentiaUter etnon actuaUtcr/« ii^iot 

fct eiTc magia magna qp acculw.ila^a iiiaioutas porTet cflTe m poicntia $ m 

loiitaeourai per ourationem/^ oiJfS^ actu/qiiodcrtimpofTibilcCL^OOaiomaa 

tio maioteft p lubftatiaq: li no accidea fmc mtdio fibi tce(TcntiaU:;cilicet ma= 

Durarct per ic 1 non per fubftantiam:'i loiiftcare/non polTet cfle in fuo gcncre: 

magisp^r mmoutat^polTctciTe maio: nccp medium fmc maioutatepofTetclie />. 

ft maiozuatcm/quod eft unpoiTibile. ens fubftantiale . i\ a)aiomae.iau[9t jVrn/) 

HjtlJat otittie per poteftaicm potcft eti maiozcm quictcm/vndcTequTuir cf au 

fterc t aWe^tpoieftJS per jnaioiiiate qui© ftnie fit lubftantiaUs ratioc mai« 

ijoieft cITc tn3io;:vn lequif <$ n)aiozita9 ritatia ftmpUcuer ; qz (Jcs / no fit rcfpe 

ipotcftae polTunt ce partes fubftantia ctu mino;itatt8:f3 reipcctu ec maionta 

Ic0 m (uppofito m i\ funt . CLZCdiQUSas tis.Ko Ijm" c/vt dee fit fcgata a fupbja .^^L'/Lr.^ 

eft fcibiUa per fapicntiam-.i fu eft obic t iuidia ei fjmoi. fta^aioirae fine cqU ^fl wwwn^ 

aimi i ubftantialc. fit fi non maioiitae tate non poflet efle imago immcnfita? -» 

non eft fcibilie per le fed per accidene/ tie/boniiatie /magmtudmie ci cetera. 

quod eft ipoffibile : maioutas eft ama^ eo quia non Ijabcrct cum quo l?abct cr ,---0 

bilie per voluniatem/vt voluntas per goreeequalee ftbicoelTcntialeetfcilu^ r 

"'-'- •- ' maioTiftcans/maiotiftcabilcctmaiotifi ^/);^.-,J,^-i- 

farp^[7T.aioiitaflgtmmonta9 0PPong (/ynrpirrrn^ 
tur m fubiecto m quo funt refpcctiue/(i 
cutfubftantiaetaccideneuamenno na 
turalucr/eo quia fubftantia 1 accidena 
conueniuntin conftitucndo vnum ters 
annum ftcut cotpue.et ideomaioutas 
per fe conuenit cum cfTe : et mmotttae 
cum non elTe .trameiialuiua maiotitaa 
conuenit cum nonecieo quia caufat pec 
catum ftuc co;ruptionem. maiotitatem poteft habere maiue obie 

ctum.fT yp aiotitag eftj mago immenfi- 

tatia viffutie/vndc icquitur cp aliqua 

niaio;itaa fu fubiecta:qtfi no/no polTet 

ce tmago immenfuatievirtutis/eoquia 

flccidcne/non polTet ad Ijoc fufficere ci) 

&i«t minoiuatem:t fubftatia maioata 

tcm.fi fflaiotttas eft ve ra per veritatc: 

1 veritae maidz per veritatem/vnde fe= 

fluitur cp aliqua vcntaa eft fubftantia 

lis-.quia ft non/iam non polTet ec maiot 

^ accidensmecpmaioutaepolTctccvc 

raperveritatemrubftantialem.Clil^a 

iomae eft oclcctabiUs per gloua: 1 glo 

" ria per maioutatem Ijabet maiozem oc 

lectationem.crgo ©poitct bare oe nccef 

fuate aliqua matoutate fubftantialcm: 

vt fit maio; glo:ia per (ubftantia cp per 

accidens . CjPaiotitae eft mconfufa p 

Oifferentiasq Diftingiut inter maiojita 

icm fubftantialc'-z accidentalem /fine q 

Diftmctioc maioiitas clTet pfufa.fl \i3a 

totitasfme concotdantianonpoiTet ec 

imago immcnfitatie/viriuiie/magnitu 

dime IC .que concotdantia^ ponit cp altq 

tnatotitas fit fubiectum ej^iftido % agi ^cequalitatcperpzincipisi 
oeducta* 

si;,(nuaUta8 bona eft rati* ^teaui- 
■" bon« Q' equaliter agat bo iXa,p'o„ 
ijum-CtiftaDiffinuio eft uj.nfj.y 
foneaquooxitur lufticia gcducu 
naturalie et motalis. \yw 
Cl€flHaluafilft>na8na8 </y/jiim*t magnitudmem : et inagnitudo raiionc c2> 

equalitatie [jabetres equalcs fibicos 

..,- „—«-.-o.- pflpnfi jiffl in fgicj ualttaa vero no w f' 

do.<T a3aiotita8 vinctt m moic^ contra= fct cfTc manna per magnitudmen xiltig ^^-~iJ 
rietatemcummaioiiconcotdantia:ma n atura coequatiud pel* iwqOanicm A 
ioiitae vero cum matou conirarietate coequabilem et coequare fibi coeiicns . 

non polTet vinccrc maioiem concotdam tialee et naturalcs.CLfiguali^e burat OJ MT-fvfi* 
tiam.T%atio l2uiuo cft/qma maiotitae { per burationcm : eo quiaSuratiuuj oe 
t»e (uo generc. C £t ifto pajTu apparet ourabili ri.ffitit coequatiuo/eo quia fas 
per quem modum pmain peccaioxeei cit Ourare coequabtle et coequare . £t_ 
^bentculpam/eoQ^virtuteefuntma; ft equalitas et ctermtae elTent idem 
toteapoftiiue/etvuiammota^uatiue. in inferiottbue in etcrno:ct ab eter= 
tiypaioiitag per rationem ptinctptj eft no / burarent m ipfta coequare /cters 
t)ttnciptam:etp;incipiO per maiotitatS nare fmc cotruptionc vniue et gene* 
Hc3b«ratwne3f»l>ftanue;qbftnon/n6 raiione alteriwe ;qu»d eft impolu« 
"'•• - • . . . , . . ^ "«i. ■ • . 
<S>(tamp3re. (^d- St^v^ 'yjvmr^ 


^ CmnA rv^ C Q> rorvtvr C^n/tr^ 'frtiTvp- l)ile.£t nc putt 0) ttiGdud fit nouu9/eo 
quia in ipfo c qiiaUtas i ctcrnitas no c6 
uertutttur.fi ^flua.clt p otcnn per potc 
ftatcm/potcftnepcr equaUtatc3 l?abct 
in fe vee coequalcs fibi z coclTcntialcQ. 
£t fic m (ubiccto in quo funt cauraut co 
cquiire % polTc.£t ft cfTmi idem in mfe; 
rionbus/tfTcnt coequare % polTe Dc ttc: 
tcfTiwtc in tanto q? cuacuarcnt oinncs 
incqualitatce &e inundot-zoiimta cfTcnt 
cquali3/2 cquc potentic/qt c tinpolTibi 
U:i \n ifto paiTu apparet qiiomodo vna 
impofTibilitas adducit aliam. i\ ^qua. 
eft rcibilis per fap;enruV et qi fap^tta 
eft magna p(T)asnitudinem:'zrimiIiter 
equaIit;W /lequitur ergo ^e neccffitate 
tf cqu.ilitaefit actuper coefTentialce/ 
coequatc/cocquiibilc-z coequare . Ct ft 
cqualitae eft idem qt3 intcllet tu»/fcqui 
tur cp in ipfo funt Temper cocquarc-zm; 
tclUgerc.CIgqua .eft ajMbU tfi per volu 
tirem:ratio ^uiudeTFvt voliitae poffet 
ca Ijabere per amantc/amabilc i ama: 
rc.et quia voluntas ctcqualitae funt 
tnagnc per magnitudinem/potftee per 
poteftatem/quiefcentce per finej/funt 
actu DC necclTitatc.flgqua.cftvirtuofa 
per virtutc:-z virtua perTqiraiitatc^a; 
bet in fc ree equalce.fit 16 m ifto pafTu 
apparet Q> virtutce funt cocquabilcs:* 
qp lUa cocquatio eft virtuofa.tl Cqua.g 
seritatem eft vera:quta non jpofTet rcci 
pere Ijabitum vcritatie fine fua natura 
opo;tctQ'imp:tmatinveritatefuiil23; 
bitum t fuam naturam-.vt vcntae u ra= 
tioncm equahtatie l?abcat in fe ree co- 
equates 1 coefTentialee. tj fqua.gglo^ 
riani eft oelectab:! le/et gloffa p^'TqTli 
tatem coeqiiabilie.et ideo \n gtojiaglo 
Tiane oelectatur m coequando ftbi glo; 
riatij tgloiiabile.C Cqua.per biffercn 
tiam eft ratio inconfufa/oftcnfiua z da 
ra.Tlatio Ijuiue eft: quia OifFerentia po 

nitq' vnud fir rrt^jj^tc^ft/^linfl tt%ee\}\A\}^'. 

lie/aUuflcfi£(gLitarc:fcdremota ttifferc= 
iia ab cq'ualitaTc tct cqualitas cuacua 
taatlaritaie/^efTcttcnebiisobumbia: 
tatrcpleta.ti j^miapi r (oncotdantia^ 
l?abct res concoiaantcs-'iconcoidantia 
per equal itatcm ree coequantes . £t ft 
conuertiintur /femper funt permanent 
tee per coequare •: con<o;dare. Ct con= 
trarutaet equahtas non pofFunt cum 
ipfie piincipiare.fi Cgualuafiprrarifi 
las non funt aniice/eoquiacquautae t 
<onco:dantia funt amue:ct m ifto paffu 
apparet q' iufticia otitur Oe equalitate 
1 concotdantia 1 iniuna be contraneta 
tC7inequ3litate.C ^qua^cft pitnctpiii 
per r^tioneit) p;it)(ipwrpunciptuin xn tionecqualit3tteI?abetinrc rcecquai 
leo ftbi coefTentiaiea. fit ft conucrtutur 
femper funt pcrmanctca per pzincipia: 
re ct coeqnarc.CT£Q ualita6 per m edtii (iU]r,( 
l?abctmediatiu3m haturanj ei mediuj ^' ' 
per eqtiaUtatcm cocquatiuam: ct fic c5 
ueniunttnttrrcpcncoequarc^mcdia: 
re .CEfqtja-XlttJJbicctuHi in quo fini&^'-ryvr 
conco:dantic quicfcu:et in ipfa quiete 
eft maiomas/vt quicsnon fit fine ma 
lon'tatcequdlitatiebifparata fimpUcis 
tcramino:!tatcqucnoneft oegcncrc 
quictie. f J C Qua.pcrmaiottt atcm c ma 'tC'J^tvmt 
ioi t cqualttaequoad fuajcfTentiam t 
naturam/requirit rce equalee fibt cos 
cfTentialcevt omnimode fit bi'p-irata a 
minoatate fua inimica.fj i-un iffopafr 
fu apparet quomodo maiojitasejctraf 
anim§/cen0 rcalci naturale. f| £quajw^:_^ 
« mmozae funt inimice.ftatio l?ui' eft: C/J'''"^ 
quia vbi eft equalitas/non potcft cf mi 
no:ita0:eo quia ft e(T t/oeftru.ret eq!i= 
tatem .veriitamen m^tunt a'iq equali 
tae eft mino: alia cumminoiitate/l?ax 
bet aliquam conucnientiam per quam 
conucnit cum non efte. 

S9e mino:itate per piincU 
pia Deducts* 
JDc mmos 
ritatc per 
pzincipta 
beducta. "TV/^ 3no:ita0pcr bonttate no 
eft circa nibil /co qz boni= 
tas feme eft circa aliquid 
fcdboHicaspcr mmozita; 
tc eft circa nitil.et idco qii 
bonus non attingit bonu/ 
cftociofuetoebonitatc bonitascft mis 
not z circa nif?il:fed f?oc eft per accidea. 
C52inP?U35Jifirj eft oe ratione magnis , 
tucmit8 rclpcctu maio:itati0 que c fuu5 
<omrarium:tamcn eft magna m^tum 
eft fubftatia:tcft ftibftatiavt cntia fuba 
ftantialia fpccialiter Mfferant per ma: 
toxitatcnK minejiiatMia^mozitae bu /t^nrM" 
rat per Durattoncj in fuo geherc /quod 
ciTct impolTibilc ft ciTet be eternitate q 
non f ft be gcncre minoi.tatie.i^iniftp 
paffu apparet q^mundu© non eft cters 
nue.vQuia ft ftc/cfTet 6 generc eternita 
tis.que ctcrnit>i«efrct mino; tp etcrm= 
iaebci:ftcuibonit3£'mundt que eft mi= , 
not (p bonitaebei. <r2pinontas£crpp 
tcftatcm poteft cffe l?orqt)eitMccinori 
vltra tjoc quod eft. £t ftc be fua ag^tia 
Ci iPuiouta* ratione fapicntie eft icibi 
lie.^aplentia ratione mmozitatw eft 
tnit)o;:n)ii)0{ oiwquand© eft m foan- 


25c mijctlonc pjincipioium ct rcguaru* fo.xmiU 

S^ccundaparsoctauc 
partis pnncipalisi qua 
pncipia ocducta funt g 
rcgulas. Krf tia aut ociora.co quia eiTc in potcntia t 

ottofuae/ cum mino!itdte conueiuunt. 

>.^ Bciusvcro -z agcntia cum maioiittite. 

/ffm^ Cixntnomaspervoiimtatcmcft amij= 
bili0 non n voluntas oirigat mmouta-- 
icm m fc:rcd vtDiligat i» aliquo obic; 
cto mmo:itatem vt polTii oiligerc maio 
ritatcm/ficut m aqua in qua oiligtt cali 
ditdtcsquccaufatnunouratcm aqua: 
Vt l?o per aqua Tu calefact' % balneal'. 
CI iO Jinontao pe r virtutcm cfhitrtuora: 
quSnTSitmrtlie rcftaurat l^oc q6 f ubic^ 
ctii muiontatie Ijabct g parua i^tuate/ 
ficut granum ftnapii^ l?abct magnavir; 
tutcmpcr guftiiz acuta/z multipUcat 

Jrr^ inultagrana.dnjtnozitas pcrvcruatc 
eft vera :r6 Ijuiue c:q; vcntao vere po: 
nit qp ipia fu circa non ciTe :% minotitas 
mmoiando ponit cp vm Veritas fu mi- 
no: alia.C^filoiia per minoutatem eft 
niinoi:ct fic gioua per minoiitatcm no 
eft quice/fcd gtoiia ratioc fue abunda 
tiemuItipUcaretfua Oiicctationem in 
fublecto m quo eft mutojitaa/nifi mino 
ritae Ijoc impcdirct t impedit:quia I fe 
magna oclcctationc Ijabere no potcft. gn^ iff CLil^iflpiitae per Diftirentiamclt ratio 
iiftonfijra:r ■ - ■ - - ^n^ f/fv/i^ fed rccundum gcnus/fua cija 

v,y^^ ritas parua eft.|[iTaflQJUa8participat 

■^ ^ cum conco:dann3/vt ep pluribud cocoi 

daiitibus Qt conftituta.Scd ilia cccoii 

dantia parua cft/co quia .nunoutatcm 

non poteft mtrare cum magnitudine. 

n nJmoiit afl ciipi co iitrnrictatg eft<6= 

tra maio;uatem:ct mmoiiiaa cum con^ 

trarietate contra mino;itatera.£t i tjoc 

^ . pafTuapparct quomodominomae DC 

^Twr faciU poteftvmci.C : 03ino:ita9 per pun 

cipium eft se rationc p:mctpg:et fa eft 

piincipium fubquoiunt omnia agen; 

cia mmoja ct parui valoiia . i] 2gtnflf i' 

tae per medium eft mcdiabilie: vi3eli- 

cet eft medium equalitatie t maioitta^ 

tisper quod tcndum ad non efTc m quo 

non funt/quoufcp tranfeant per ipfam 

4 miiiotitatem ct luam natura3 reciput/ 

Hn^yvf" t adnipil eucniant . Ci pmomag^ uo 

ad fe/iiu vig eft m qHietcTRauo t^ui^ c7 

quia eft circa non e(Te:redmaio:ita0 q*e 

fcit:quiaipfa eft circa c(Te:z oe maiozi; 

tatc ipfam ancillam f acit.fl XDiBozitaa 

t maioiitae non pofTuni efTe ides: eo qt 

maroMtae Oicit c(Te/mino«t39 non e(Te: 

fed bcic coiujcniunt quo ad vnu3 fincy 

ficut ooniina i ancilla. i] ^^Dinomasot 

equalitas non polTuntelTeidein fpecie. 

T\attobiuu0 eft/ quia minozitae confi:: 

(lit inter cqualitatem t non ene:et cqli 

tos Hiter roaiou^teot i minoutatem. Hvi/u -3^ 

\}}vy\ g,. 3cct pjind Ste«* 

pia Difcurfa fmt in parii*. 

tenia ftgura pea: cVtvfrnrfvtf^iTyr 

mcrat>:l ?ic vcro Pi / -i J 

fcurfuecrit contts h^^p Cpyrm'ffur 

nuuoperregulas/ A,S^ L 

vt m tcl Icctue g re ^''^ 'J^ "lyXP^ V^ 

ctamlincs^Oc quo •<> ^ 

libct per rcgtilaa 

noticiam Ijabcat . , i L r uvimrt/tum 

fiaitcrtus in parte ifta imcdimua 4>=^^ -^'^^a^^^. 

bate quodllbetpitncipiti ciTe gencralc: Cotitr3 ^x/i 

vt'cognofcatur^arsiftagcneralieper emulates Y7iMpi__ 

pjcdicta p:mcipia pbata cc gcneralia/ res l?uma 

ctf imtlt tcr ^ptcr Ijoc/rtvolctca mozde ariie. 

re ancnftftam non polTint ptedictis tn 

cipqs refiftere. 

2^ eb$itateg regular 6duct4» - 

TTrum bonitas fit ptina 

piQ gencralef Ct refpode 

du c Q' fic/Tt patct per re 

gula b. 1 per tcalaa fecm 

de figure m q oia bona c6 

p:el?endunf . (Hucguidej 
fcale funt generalcs i bone peFwnita= 
tc: qua bonitfltc no polTcnt ijabere Defii 
cicnte bonttatc gencrali . <T •pe r pzima 
fpectc regu'ie c.qntur /quid c boitasgc 
neralief gt refpodendii c q' eft ens con= 
tmetinfeocs bonitatcs rpirituales in 
fubicctis fpintualibus lubftcntata©. 
C[1isa:.redlda fpecic regule c.quentur/ 
qutd[23bon7ta9 in felibi coeiTcntialc^ 
i;tre)pondepdueftq'I?5?cret9 relata 
1 fibi coc(TentiaU3cr quibus eft/ 1 fine 
quibus efTe non pcnei)p:tncipiu genera 
le.ljoc pbabilc ep puma? fpecic regule 
C.7 g fecuda d-C " Per tcrtia "pccie c. qri 
tur/quid c bonitao m alior'fidgorefpil 
dedu e Q' c l^abif m lubicctu qciFljaBii 
tuatii T)c boitate actiua fine pafTma ^ g 
actiuacbeneflgcsippafTiua cftbripas 
tics.C "Per qrta fpecic querif /quid !?$ 
inalio:'frt¥efpOMdendiicq'f?5 etiftens 
tia m fubiectofincquopolTct CK-z tj5in 
ipfo actionc i palTionc ratioc fue natus 
re in fc;^9 fpecic figniftc«ite , C.«^ueril Jpe bonis 
tate g re= 
gulas bee 
ducui. 

rjh'rn sv fn mjf ^ 1-6 ©ctmm par0* 

. l>,zlf a. pet ptima rpeciS rcgulc.b.bonitaeoe 4 tomagie mtue t gcticralte eft.CiQiiai 

/!)••« .^•Wviii' efKrefp6dendajJL'a'tftO€jciBla:vtfu tur per omnce fpccics regulci.bonitaa 

'Xrtrrrrivnn general^ if?abeatp fe rtatura ma Oefi vbi cftr'i rcfpondctidu eft/fuiitp:iueoc 

gnaia m fc6a ipccic rcgulc c.i in piima tempozc bictu cfl/vidclicct eft in feipa: 

-Ti/i^^h-riaCi4^'^ ft6ad.ct£er fc6ajn rpccic/boiiiuieco vt per fccunda rpeciemc.nianifeftu cfl. 

/Yitvrrn nnwr ^^^^^ q^. ^^^^ gjyv.^ rcfpondeiidu eft/q' % per puma t fccundamircgulam D.e.ct 

ciloefcipia/in^tueftfubftatmaitina'' per pnnctpiaptimc figure q oc bomta- 

ta:vt per fccundatnfpccic rcgulc cz per ' ' ~ u^i i 


pumam rcgiila5 e.figiuftcatu eft/aluer 
cnim B fc no I?abcrct e]cirtcntiam ndtu; 
ralcm/q6 eft iinpofribilc.<LSmpli'Jjpc 
nitas cjciftene Ijabit' naiuraUe fine mo 
raliecflfigmftcanua oc bonuate fub; 
ftantiali/ocdiKta ^ oiffara:ficut finhli- 
tudobcrimulato.<tadl2uc.pi:r tcrtiam 
fpccicm d.bonitatJ cuius cftf t rcfpodc; 
dii efl/cr eft fubiccn in 4 eftcQcut r?abii» 
|?abuuati/i quantitaa quami:-! ljuiur= jrynrf te J?abttudca i Tituata fiuu.fi 'ftcrjyill 

rcgula ■K.quen{:bomia8 quomodoeft? 

1 rcfpod^du cft/Q' bonitas eft para fubs 

ictti in quo eft:vt!patet per fcaliim Oiffe 

rcntie:i gfccundam fpccicm rcgulc cr 

per pzima g.Cl Ultcriuo p fc^am fpcciS ^mrr >•» 

rcgule "K-querifrciuo eft bonitae m^lio i;«ir^ 

ptmcipiof 1 rdpodendH eft p frtam fpcs 

ci^ rcgulc c.£t Ijocpatctin ^ma parte 

mi):tioi9 pzmctpio^.et in pma fcala tcr 

tic figure p camera b.c.i o camcrS b.'ft. r»odj.<E"fccciJiimafpeciem rcgule e.qri ijampli'qnfptertiaj (pccicm1t.qu6 p«rr» 
lur:bomta6 quarc cft'^ rcfpondendum borilKiFmin totp/i totu eft in ipfaf pf iviD i/f- 


/?■ eft q> eft per tcipfam:vt per fecunda fpe 

cicmc.i per p:un5vi(u3 cft.CLUltcriua 

A ..yA^ per rccuii da ipcciem rcgule c.qucritur 

A(/rryr¥T\ bonitae quare eftfRelpondendu eft/cp 

^ bonitae eft vt ptmcipia alia fmt bona p 

ipfam:p:iuatacm bomtatc/nullu quicR 

pimcipium clTetbonu/ficutpiiuata cali 

ditatenuUn5 ens elTct calcfactQ.lj^cr 

tutniam fpecicm rcgule f .qucnturboni 

tae quataff:trcipondcndumeft/(^ eft 

toiiU$tn0cftt?abuueciu8:inrubtecto 

ant eft parecius.^j "PcrJiBjam jjpcciem 

<luentur/bonita6quatae(T?£trefpodc 

dum eft/q' eft tanta lipta funt fua cocrc; 

ta coxrclatiua t fibi cocfTcntialia vt lam 

ptobatum eft in feciida fpccic rcgule c. 

kl'Pir pumam ipccicm rcgule g.queri; 

turfbbnitae qualieeftfCt rerpondedu? 

cft/q' eft pjop:ia palTio fubiecti fubftan 

tialie fiuc accidcntalie in quo eftz-z cum 

jppjia palTioncpzcdtcatum cftbeductu: 

fmc quo fubicctO efTc non pot/ftcut ani - 

. • -7 n»al DC Ijominc.^l adl?uc per fccundam 

-^ /lyyyvyritvm fpcciemqucrifiboniiaeqiialiaeft.CtDi 

■^ tendu eft Q' eft talie quaiie eft Ijabifbo 

rme m fiibiecto oc ipfo l?abituato : ficut 

, ^ ^ / ^nlcedomclll0 que bona 5/1 iufticiaiUi 

ff aw9<tw Hi.triieromnee I pccic9 rcgule Ij.queri 

-• turibonitae quando eftf t rcfpondcndii 

cftAr eft tunc tempotie quando ipfum 

bonum cft/tcpo:e etiftctitem motubos 

no % coniinuo fucccft'iuc/pcr fcalatij fc: 

ctmdc figurc/in t?ac quidem refpoftone 

flint implicate oce rcgule l?.tn tpc l?abi 

tuate.Sc d applicatton eg ftimittim" t?o 

mmibcnifmtuentit?abttMatoDeiftaar 

tc.-ibocfacimuecaufa btcmloquQ .fit 

tn ifto paiTii intcllcctue eft valde oncra= 

tMe.UctfilD-^tomagie eft oncrat'/t3n= 


eft Diccndu? (f eft in toto/ficut J?ab:tu9 ,-f^piPfii 
in f?abituato:vt p fcalam nipiadictam fi -J 

gnificatu cft.C "Per quarta fpecij "R-qn anjotmi 
tur quo bomtaa tranfmittit fuam iimili ^ ^^, * 
tudinemcptafircrpondendticft pmo f^^JVT 
dum que Isabel m fc^am fpccie? rcgulc Ji^ Jim 
c.in qua bomftcae m fuo bomficabili ge 
nerat bonitatee pcregrinaa ftuc accidc= 
take Pe ipfa l?abituatae:ftcut oulccdol 
tn mcllc que bona cft'.iiufticta eft miu ^ 
fto.CT (Ducnf per oce fpcctce rcgule "ft. (^a 
bointascQquoeftfad q6Tndcdiicft/q> ' ^ 
eft cum fcipfa i cum alije ptmcipije/ac 
ctiam cum fuiecotrclatiuw fine quibua 
cfTc no polTct:vtpatet in Wa fpccie rc= 
gule c.cum qiiibue general ct impzimit 
bonitatee peregrina9:i eft cum ptima 
1 feiuda rpecic rcgule d.Ct ftmilucr cii 
fcala tcrtie figure Cictermmata p b.c.ct 
per b.tt.m qua fcala oiffiindu fe/band© 
cie ftiae rimilttudinee. 

I^enwgnitudincpcr rcgiv 
lae Deducts* 
trrum magnitudo fit ptitt^ o/rl 3,ciptum0cneralc?i rcfpon ~5„",' 
"dcndum cftQ'fic/vt patct "!^»""' 
! I fcala tertie figure tcrmi- ^"I'fa^ 
Inata per camera b.c.i c.d. 8W&s> 
'vfcp ad camcram c.*R.(Qiift- 
niam nifi magnitude cfletptincipiiigcs 
fierJlc:7 bomtae/oiffcrcntia/concotdS 
tia -rc.no Ijabcr^t be quo cITcnt magnc/ 
vt per rcgulam b ,pbatu5 cft.C "Per p:(& 
nidm fpecicm rcgule c.qucritur:qutd{ 
magnituder'Ct refpottacndti eft cp eft tl 
lud piinctpiii cui fipuc copctit mneox&i 


JBcmWonc pzincpiommet regularum. f o^FjCjcrlif* ^re/flue cfi quo inagtiu c^ufat ttiagni^ 

ficarc.Ct tjoc per rcgiilam b.rifuin e(i. 

CT " /;. dpcr fecimclif^'cjcqucntur/inagni: 

"^ ^J* tudo quid l?abct in fefet rclpondeuduj 

eft 9? inrcbuacoipouUbualjabecma; 

gniftcantcm/nijsaifuatutnx m^nift= 

tMre CI coeiTt'titLalC0/<u3 quibuscjufat 

cjctcnfitatce fubftatialcs in lubiecto e% 

quibua caufantur ^titatcd /cu qutbtid 

mcnfurat Teipfas i alia pttncipia i Tub: 

«occ«po;ali in quo eft . 3n fpuali rero 

magno/caufat actue maguoe: videlicet 

magnum mtelUgere / recolcre i ama: 

reef magnicudmc fpualt ipabituatos/' 

ipra magnituduie cjciftentc m rpiruua= 

Itpnncipio . Ct Ijoc idem eft be magno 

fpirituali boniftcare / ourare ^lUdicare 

f tc . vt per rcgulam b.piobaiur . dad; 

ti Ak^ Ijuc per tertiam fpeciem magnuudo qd 

eft m aliof it eft oicendum q/ eft foima 

fo:mae magnum foimatumt magnu? 

inateriatum:vt per puinam fpecie3 d. 

/^ rigmftcatu5cft.4i:atiicliuec£Lfluana 

m jitw fpe(ie}querttur/magnitiidoquidl?3in 

dliofRcfpondedum eft q' fjabet magna 

actionem t paiTionem m lubiccto ma= 

■ /to' S"" '" 1"° eft/cum quibue eft natura= 

■ 3 Ite.Ct l?oc per pxima regula d.fignifica 
. tumeft.<i"PeU2JiniilJpeiiir£^led.q= 

irryvt- ritur/magnitudo Pe quo eftr" Rcfpoden 

du eft q' eft De feipfa/vt fit pumitiua in 

actu magnificanduq: ft ron magnificas 

ret/nonljabcrct oe quo elTctmcc^ B ^o' 

f equene magniftcatum quod e(Tet/qi5 c 

~ impolTibile:t^oc3uipatetperregula b. 

'W^»n C "f^ er fecuda fuecic^ nu cnf/magnitu: 

do be quo eftf et rcfpondendu eft q^ eft 

be fui0co:rel3tim6 naturaUbus m lecu 

/ /■- da fpccie c.ftgniftcaiie . (\ Ultenusfier 

f<jfi'r/t tertia ipecie quenf /cui' eft^t re?pon 

denduseq^eftrubiectiinquo eft:quia 

fubiectu cu ipfa agit in feipfo naturali 

tcr riuc mo:a[iter. Ct tjoc per regulam 

^ b.ftgniftcatQ eft. C "Per pumSj^ecie^rc 

yi^ -gule cqucrif/magnituooquarc cftr-fit 

. ^ refpodendu c g fecunda fpccie regule c . 

)ci/h' «* V eft be magniftcSte /magmftcabiU 

-' t magniftcare/ratione cuius magnitu; 

doljabet natiira5c^iftendil?ocqo eft. 

^_^ . C"Per fecudam fpccie quenJ /magnitn 

^"n^r do qrc eftf Ct rcfpondendu c/ ad tjoc vt 

«lia piincipifl per ipiaj fmt magna, fit 

IjocfigniftcatQcftinftgLirapcr omnea 

C ^ dlias cameras inquib"c.e.CL -per pma3 

I 5*^ f p^ectercpulef querif/mjgnitudo ^ta 

-v ^-^ eft^et rerpoflediTeTTQJtata eft ^ta fua 

,»m r^ cftentta m fubiecto cotinua i g fcalam 

, lertie figure Ocfignatagb.c.i c.d.vfc^ 

^H (jhtcanicra c. Tt.CL'pfr fecOdI fpecw q- ritur /magnitude igta cftf Ct rcfpodms 
dii c q> eft tanta i%za capcrc pot be fuis 
cojrclatiuie per iccuda ipccie c. fignifts 
(ati8 . a fic oc tjabitib" magnttudtnta 
ab ip'^a mRiijfid in puma t fecuda tigu 
ra fubftctatio t atTituatia % numeratis. 
Cr "per pzima fpccie regule g.quentur/ f ^vt^mi' ruf 
- p pxima 1 fecuda d.e.f.et ad Ijoc «s -^ 
ftatur regula b. dadJjiKpcrjecudatt* /i-4.^^»it, 
fpecicqiicrif/magnitudomiicIf?£tre Jljf^f^'^ 
fpondendu? eft q> eft talteqlee funt fui 
tjabitus biffuft c« bifcurft m tcrtia figi* ^ /• 

ra per fcalj b.c.i c.d.vicp ad c."R.C "per awmck 

piiniam rpecie l^.qucrif/m.ignuudo iqff" -• 

cftf fit rcfpondcdii eft q' eft tiic quando 
fuu fubiectii eft in quo eft fubftetata et 
coiiicta. fit mobabilc eftp fcalas tertie 
figure gbc-zcdTvIcp 3d c.K .conftitus 
ta:in q fcala funt implicate ota quindc 
cimjjpcciee regule l?.cii magnitudo mo 
ta coTiftit in tepoic/t tcpus in ipfa : fed 
l?oc ejtplicarc/elTet valde .plt)cum;f5 fpc / 

ctatadaniftafcientcammifta.Cljper vpi 
oiQ fpeciea regule i.qucnf /magnitua 
do vbi cftf fit rcfpondendu eft q' ipa efl 
cij oibuSifpecieb' i.in camerie tertic fis 
gurc Derignati9.fit e arte applicabile i 
ad 4)pofita l?oi mtucci/fcictK^ arti ifta. o r 

Cduerif B^fpecieepiime regule "R.msi a rnvTiC 

gnttudo quo ei fiirefpodcdu eft ($_^ -' — 

Billiimoduqucfjjinregulac.'zd.te.T .-»<• '^ 'I***' 
f.g.l^.'Zi.vtmfcalatcrtie figure fignifts :f' 
cat/ieft.Cfer fecuda reguia-R-querts ^^^rt^ ^.Av 
tur/p oea fpe^tca cu quo eftf fit refpons J fnrrr 

dcnciu eft q ipfa ecu ims coirclatiuie { 
fcciida fpecie cfigiiiftcatis . fit eft cum 
piima 1 fc6a fpecie regfc d.e.fig^fj.i. et 
f ii ^ma modali/fme qb' ipa no pot cITe 
l?oc q6 c.ii Uitcri'eft cii alfte^pjkipQs/ 
fine quib^ no pofrcTcc^c qb clhec I>as 
beret natura qua l?3 m feipfa i \n altis^ 
fit fjoc q6 bictu eft p feipfum eft notum 
1 etia p b.coptobatum eft, c C^ictu eft 
be magnitudmep regulae bifanrfa/ras 
tione cui' oftcnfum eft per qi;| moduni 
intellcctus tjumanue f?5 fubiectu valdc 
generate ad amngendumultas-z mas 
gnae operatioce p:r magnitudmc caus 
fataa % bcductae t fubiectu m quo funt^ 
fit ideo cu ita fit/ quid mirfi fi per iftas 
arte generate mtellectue Ijuman' c val 
degeneraliaadcaufandu fcictiae mas 
gnae % tmiltae x faciluer inuentas;' 

©e cternitatc per regular tatep re= 
ducta. 

nfrnjr ©ctaiwpars 1 f^cn/hnviM y^ijm' Ucrltur/vtrfi'lTt cternitae/ 
£t rcipondcf Q'fic.q: ft no 
.H|. « n)und'fcipfu3p:icipianet/ 
y^^ 1 nouu fe fecilTct/t elTcf an 
'• '^ ' ■- ' tcip efTet: z ftc fcquercf co; 
iradictio q cfl impolTibili9.£t l?oc p rc- 
giilab.pbatiJcfl.<l-pcrp:iJH4 fpccic3 
regulc c.querif /quid eft eternitae^Kc; 
fpondendu eflq' eft ens q6 cu fua mft; 
niiabottitate/niagmtudme/potcftatcT 
virtutc conijcrtitur. fzt I?oc per p:ima3 
fpcciC'Z fccundad.c.f.,pbabile e. Cfien 
icfunda fpccic oritur / cternita» qd l?5 
in fer'Ci rcrpondenduj c tp Ij3ifu3 co:rc 
latiua fubftatialiat pzimitiua : vt per 
puma fpecict fccuda rcgfc d.e.43batu3 
cft-C "Per tenia fpecie qticnf /q'd eter; 
nitae elt in altofKcrpondcndu eft ($ eft 
ens ante tepue ejciftcns:-! Ijoc per fuam 
Diffinitionc fupzadtcta. iper piima fpc 
cicreguled.4)babileeft.([fit^irau.af 
ta fpcctcqritiir/cternitaa cjd P3 m aliof 
£t rcfpondcndij c cp I?3 poteftate antt?i= 
landi ^cqutd e/co quta lua peteftae in; 
finita cft.([ -per pzima fpccte rcgiile d.q 
ritur/eternttas be quo cftf fit rcfpondc 
du eft q' eft be feipfa/eo Q' ptmuttua ct 
fingularis eft: i l?oc patct per regula b. 
C£t per fccuda fpccic qntur /ctcrnitae 
be q uo cftf Ct refpodcn du iq^it^z tier- 
nantc/£lcrjiabiliietcniare/ ftne quib" 
iionpofTeteffc^oc q^ctrmeipfio va: 
cua qde -r ociofa efTct ; et ctia fufi e(Tc n 
Mo cc polTet c6tingere:ct J?oc per fecun^ 
^a fpccic regulc c.i g pzima d.-z c. m::ni 
feftucft.(iadl2ucperterti§rpcctc3 qri 
tur/cternit"39ciu^ftfCt refpondendu 
eft cp eft nuUiu0:qt ens infinuu fub ali^ 
quo alio c)ciftcreminitnc pot -Cf^CJ:^ 
ma fpccic regulc c.qntur/ctcrnuaeqrc 
cft:'ctrc(pondcdiJeQ^ cftbcinftnitiep= 
mitiuie tfubftatialib'/^ (Tbi coefTentialt 
bue.f.bc ctcrnatc/ctcrnabili ictcrnarc/ 
fine quib^no^oTTcrcc ]joc q$ e:necp per 
fe e)ciftere pofTctret Ijoc per ocs fpecic9 
regulc c.ib -fat 10 cuidcnter ptobabile 
cft.ci • per fc6a5 fpccic querif/ctcrnitag 
^rc eftf KcTporu^cndii c vt; fua bonitas/ 
tnagnitiido/potcftae ftnt p:imitiuia ct 
ante oia mcljoatiua.Ct Ijoc per rcgula3 
b.manifcftii cft:i per pjima fpccic d.ft = 
militer .11 -per piima f pecig regule f . qri 
tur/cternitaa tprStarfHtfcft rcfpondc 
dii Q' i tata quanta cjctra t^pus ciciftcr c 
p6t/altoqum non ef t mftnuc pzimitiiui 
atcp cotmua i ftngularie fine tcpote. et 
Ijoc per regula b.-z per ptimatn fpecicm 
<;p:obabile eft.rt>grfcctjdijqufritiir/ 

inrri^- cicrnitae qthita eft oifcrctef « rcfpondc dum 
dam 


c Q' e i<!ini^ quata oftcf^ eft g ftcfi r 
fpccic regule c.d.c.Cpcrpzunam u*iW' 
fpecie regulc g.qucrif/ctcrnitaaqualia ^ 
cftfSdqo bicendiieftQ'cfttaliequas 'jyvvm 
Ue funt fua oiffmitio i fignificatio ocs -"^ 
ducte per fecunda fpccic regulc c.-z per 
omnee fpcciee d.c.t.lL'P^LCctunda fpe Jyvrv 
cicm qucritur/cternita-j qualt9 cftr' Ct -* -* 
eft rcf{7ondendum cp eft caura noui tent 
pott9/lic c)ctra tempue ^ motum c)ciftc9 
•r pzcccdens ficut eft fua fubftantia e)c= 
tra quantitate mundi intenfa -z c)ctc(a. 
£t Ijoc p 0C9 fpecics regt'e c.d.e.f .-z cti5 
p regula b.affirmabile c4l "Pet ocaJjpc 
ciC9 regule fj.qrif/cternitaeqn eft/fmc 
qn hiit/z quando critf ad Ab Oicendu5 
eft per fpcctetn regulc c.d."K.vuleUcct 
q> fuit antecp tempu9 fuinct:vtip:ccede 
ret ad tempu9 quo ad fuam Duration^ 
cternaiftcut fua magnitude inftnita 6= 
cedit quantitatem mundi finita.Clilit« 
riufl cternita9 eft nunc mquo fuit ab 
ctcrno/i m quo nunc erit m etcrno : ct 
Ijoc ftne motu -z fucccfTioci'Z in tali nunc 
tempu9 e)ciftcrc mininie poteft niunc^ 
ctia poc cc be gcnercctcrnitatig. lijjis- 
tenu6.eternita0 crit tfic qii tempus no 
critin fubiecto etcrno. "Ratio l2m' eft/ 
vt immobilitas ctcrnitatig fic menf ua 
ret et compzeljendat mobiluatein mun 
di : ficut m fubftantia bci immenfa et 
(nftmta quantitatem mundi ftnitam:« 
ad f?oc teftantur onineg regule cu5 fpe= 
ciebii9 carum.^I "p^r rcgulam i .qiicri= 
tur/rbi eft etcrnitaer'ct refpondcnduj 
eft^pcr regula9 c.d.Tt.ct per aliag regu 
lae/videlicct <¥ ipfa eft ua cjctra celum 
cum fua iminenfa infinitate : ftcut cum 
fua inftnitatc -z unmobilitatce»:tra tern 
pu9 1 motunr.et ftcut eft cum fua boni= 
tate inftnita e^tra bonitatem ftnitam. 
Ucrumtanjen biuina ctcrmta9 eft in 
mundo i m omnibu9 parttbu9 eius/no 
tj? fit collocata/co quia inftnita a indu 
uiftbili9eft:vtpatetpcr fecundam fpe- 
ciemregulec. d.etctiam perregulant 
b.ptobatum eft. dpcr regulam be mo 
dalitatc qucritur/crcrnitag quomos 
eft i Ct rcfpondendiim eft q' modua 
bcftgnatu9cftin fecunda fpccie rcgus 
Icc.d-e.ftncquibue cternitaa nonlja= 
beret modii cyiftcdi atqj agcdi i fua na= 
tura:'2!?o(tcJdc oce regule afferiit.C'Pcr 
regula be mftrumctalitatc qntur /cter 
nitaa cumquocftc'Ct refpondendum 
eft qeft cum fuis cocfrcntialibu9 rc= 
latiuta m regula c.d.c.beftgnati9.£t 
ftc cum fuainftmta ftngulanbonitatc/ 
magnitudine / yoteftate tc . futit cuhi 25emlj:tiocp:lr)ctpi02um cf regularum* f o-jCjCjcijCt i : potca 
< tc c re 
f ae DCs 
t:ta, fUa (Tngulari DuratioCRan'o Ijutue eft/ 
CU5 qmcqd flt/fu copzct^cnfum p [?oc (p 
ipra cft./l.im cne uihmtu riraplicif co- 
p:el?cttdit ftnim5.fit ad Jjoc ocs rcgulc 
tcft.in! ■: p:"ciuiunt.<I ©iau eft oc ejer: 
nitatc Dtfcurfa p regfao/rone cwi^ipa? 
^rtiftcialucr inuenim't cognorcim''iid; 
(uuante fua grattanpfiim quidc etcrni: 
tatcm Deum vocamud.Cui fit laud « tjo 
no; m etcrnum. 

I^e poteftatc per regular 
^ jDcducta. 

yjfrut 

Ueritur vtrQ fit aliqua po: 
tcrtasinftnitafet rcfpodS 
du eft cp fic.-z Ijoc ^teft3tu5 
left per capitulurte cterniia 
^te.^iatn li nonefTet aliqua ntjv ^m 


^v poteftae mftmca/ia? cternitas q eft mft 
nita no f?abcret cO 4 polTct elTc infttma: 
■2 Ijof g rcgula b.,pbatu cft.JtepteroS 
Qpecicreguled.nifieinelTct poteflasui 
nmta/rcqref q;poteftat3 finitiiinpcdi= 
ret ipfa3 cITc.vn fcqucrctur (y poteftas 
cfTet fjabit' pziitatiu' fubaifljabuui m 
fitiito z poritmo qi5 e ipelTibilc.CL'nuc: 
rif p p;inia fpcci^ rcgulc c. mftnitanpo: 
teflae qd cflozt refpodeclu eft Q' c cne 
cm pp:ie copetit ifinitu polTe . Ct iftud 
per puma fpecie rcgulc d. vifum cft.Ct 
etia regulab.ad fjoc tefta! .fi-perjeca- 
dam fpccic qnf / potcftas inftiffTirqlTTd 
l23 in ie:'£t oiccdu eft Q' lj5 naturalce z 
cfTermalCd relatioce cu qb' pot cc 6 q* 
cft.gt l?ocp regula b.t p rc633 -r tertta 
/'. regula d.e.ocmonftrabilceft.Cl'PcLtei 
^'^tia rpcciequcrif .Quide ptSs i aiio?£t 
&icedu eft q' eft ens caufane actioncs z 
paflTtones m fubiecto/r5ne cui' lubicctu 
p5rl?abcrc actiocs z paiTioce:-: l?oc per 
regula b^ffirmabilc eft. CL'P'^'' quarta 
fpcciS gucrif qd t?3bet poteftaa in alio? 
£t Oiccdu eft q> Ij3 actiocs ftait caufa in 
cffcctu Ij5 pafTioee in fHbiccto in quo ^z 
ipfa poteftate ctiftcte Ijabituata be bo 
tntatc/7 magrtitudme ic.fit Ijoc p rfaj 
b. vifum eft .ci-perjpmn|.Q2i:tie rcgule 
d.qnf / ptae oe qtiocf oiccdii c q' eft be 
fcipfa/co q: pxinctpiu gnr.lc eft. c-t l?oc 
P regula b.,pbabilec.<| t>^r fccqnda m 
fpcdcqrif /ptasPc quo eftf IDicedu c (y 
eft oe pofTiftcatc/poiTiftcabiU-z pofTiftca 
rc.fit t?oc g fecuda fpecic cc.^babfte i. 
i\ ^dJ2 iuc pe r tertta fpccif qntur/potc; 
fta0oii''eft:^dqt5rerpondcndiieft cp 
eft fubiccti m quo eft:q6 q'de cu fua po 
feftateagit in pattente.et l2oc per fe pa tet.ii •pcLpiima fpecicj rcgule e. qrifr 
potcftao quareiflbucnduefto'ee^eo 
q: ^ be pon^iVcatc/poftificabili t pouiit: 
care: fed accid^taliter cl?abit'm fubtes 
cto (tt quo c: ficut albedo q eft co q> fuuj 
fubicctQ albij cft-C ampUi^iiJi&amdl 
fpccic qucnf/pcae qrc ciHl5iccnd6 eft 
vtalia pnncipiag ipfa3 pcnruit l?abe= 
re ejciftcntia z agcna. tj •per.giiiniifif 
cicm rcgulc f.qritur/poteTt98 qpta eft* 
JDicendu eft q' eft laia cptii intrare po 
tell fua natura:'Z Ijoc per fccuda fpcctes 
c.manifcftu cft:vt ejc ipfw fit vna contis 
nua ociftentia.-z ad t?oc regula b.i piiai 
z fccuda fpccictj regl'c d.tcftaiif li gd= 
IjHC g fccijda fpccic qnf /poteftas (^ta 
eft;?ff>icendii eft q'cft tata ^ta funt fua 
cocrcta rclata g fcciJdS fpccic rcgulc c, 
«per puma g.z per regula b.vifum eft. 
Cl •p::rj);ima3jpcae rcgulc g.qnf /pos 
tcft*B qiialie cr JdicWus eft qp eft talia 
quails cft,pp:ia paiTio fubiccu:fuut»ns 
fimtas z ctcmitae bci fine quibus be» 
nonpoiTct cfFc fjoc q;S eftll 3tteger_fcs 
cunda rpecic3 qucr if/potcftaa qualis e? 
JDicendu c q' eft talie qualie eft l?abit» 
mfubiecto ficut bomtae/magnitudo/q 
poffunt efic Ijoc qo funi per potcftatej- 
ctiudcjcpotcncgpotcftate.et Ijocpcr 
regula b. man if cftd cft.CL<Q«crm«i£cr 
0C8 fpcciee rcgule Ij.ptas qtTaRet Oi= 
cendu i p pnma fpccie5 rcgulc q' e tiic 
qfi fua Diffmuio e.et per fecund§ ciufdc 
eft tuc qn l?abct co:relatma fibi cocnen 
tialia .C adijuc per terti35 eft tunc qn 
in fubiecto fiabitus eft.<j Smpliue per 
qu3rta ciufdem eft tunc qn tj3 actionea 
z paffionce m fubiecto.Cietper pama 
fpeci e rcgulc d.eft tuncquando temp' 
potcft cfTe per potcftatcm et per motfi/ 
ct motu9 in tcmpo:c. fl :^dl2uc per fe= 
cunda d.eft tunc quando eft be fui9 cot= 
rclatiui9.^'aim)Uu0 per tertia d.c tuc 
qncft inftrumcnm3fiibiccti m quo eft. 
C[i;t per p zima fpccic regule modaliee 
tunc quSdo per fcipfam l?5 modum.t » 
fecundam fpccic e tunc ^fi eft IjabitusT 
fubiecto.fl et peiLjcrti^ fpecice tfic qn 
vnum co:relatiuu5 c in altori oc9 funt I 
vna cffcntia z cftcntia m ipfislLfit per 
quarta fpecie eft tunc qn alia ptinctpta 
be ipa funt l^abituataz-z be Qmilituduii 
bus ipfius poteftatie. C-p£JtJxgulain= 
ftrumctalitatte/adljuc potcft3e eft ttic 
quado eft cum fuis coiTclatiiufl. C ^t g 
fccudam fpccic eft tunc quando vnu prt 
cipium cum alio eft.Ci £t per tentam 2 
tuncqii plurceentmic polTunt ce i vno 
<otu vna tnralia t coe in i|>fie.Ca<^l^>« 


5. wjm lit I \J H C avyvww /D JVitH ^v^c ^ /S 2Dedu<tto 
rJ^A •'^Picp re 

per quarts eft tuc qn cdufat fuas fimiU 
Mdines in fubiccto crafeuce cu fuis coer 
fcntialib" rclanuia intrifccis.fiditflltc 
fumeflqu5potcfta8C)cifluintgc/t te- 
piw ^ motu9 m ipfa.S$ m ifto oifcurfu 
iDtcUcctus eft vAIde aggrauatus tame 
cj:3ttatiis eft. fit 15 oee rcgulc pb3t:rmc 
quib'tntellccfnopoiTetcfTe ua altua. 
41 "per omcs fp^e regulc i.qnf.poteflas 
rbi fTT?Dicc<luWq'eft irt vbio illfi ino= 
du p que fiip^a DC tpc Dictu cfr£t3rTi_efl 
m fuaciiffinitionc/i efl m fuia cozrclati 
cis/ut quib' ome podibile eft polTibile/ 
« ewra ipfos nullum ens eft pofTibile in 
ipfts/qtsnulluimpolTibilc ejciftere pot. 
3teru eft m fiibiccto in quo efl ^3bit':i 
JnTubiccto in quo Ijabct acttoce •: pafTio 
ltco.£tcfluil(xopjimitiue:7cft in ei@ 
^e quib"' cft/t eft m fubtecto cui' cft.Ct 
«ft ID modalitatc in qua i}^ modu cjriflc 
dit agendi/ifuaerimilitudtnes gene= 
randi.Ct eft in fubiccto q6 quide cti ipa 
poteft'Jtc agit i patitur.et t?oc per oca 
ipecics pdictas ocmoftratu eft/'Z p'rcgu 
lam b. .pbabile eft.fl -pijrrcgula moda = 
lit^tiequenftpoteftasquo'en^t rnden 
dtt eft/Q' moduo potcftatis eft f ni q> IJ5 
modu cnrendi t ag^di in fubiccto in quo 
«ll/r fubiecia in ipfa ]?abcdop potcftas 
tern actioncG 1 pafTionce.Ct i?oc p Imea 
cotinua m fpccicb' rcgularu,eft lubftcn 
tatij.ScdfjocDcclararc elTet ^lijcurtai: 
»ncn ipfa oeclaratio pofTibilia et faciUe 
eft/tenfdo;modu buiua lartis.crQucrif 
potcftaa cu quo eft p regula mrtrumens 
talttatief 1 oicedu eW/cp eft cu fuie coer= 
femiaUb' rclatiuis/ijeflcuoibus fpccie 
busrcgularu/rine quib' tpfa efTe no po 
»cft:ncq? ipfc fine potcftate.CT gtbJcfa 
fT0casccl3rabiIeF?.->bituati6Dciftaar= 
le.^Ifit i^ec be poteftate fufficiant. 

t^c rapientia g regular dc^ 
dacta* 

Deritur vtrti aliqua fapieii; 
tiafitljabitusfi oicendum 
left Q' fic.^atn fi no elTet ali 
Iqua fapictia iTabif/iam'itti 
' iciicctus no t?aberet cti quo 
obtcctaret i^ntatcs realcs t neccfTariae: 
•xficcfTetnudusiimpotens/qieft inu 
po(Timic.tl?ocpregula3b.43babile elt. 
ff "Q cr otima^ fo ectem regulc c.querif: 
fapientia cicifltel?abuue quid eftfi eft 
refpondcndum Q' efl inftrumcntum cii 
fluo p:opiie •: bene uitcUectus agitejt ^ 
IM bgne eft t2^buiwiw;fKMnsnie tx c5 €)ctaimpar0« 
// Uditatc/'jcdpp^'becappa/': iuftuebc. 
iufticia.G-pcr fecunda fpecicm qucnf:' ^ffr 
quid l?abct in fe fap-.entia coelTcniuU- -^ 
terf z refpondcndum eft, (p ipfa l?3bet 
fua cotrcl.Kiua fine quibue cfie non po= - • , . 
teft.cri^ciiiojlillL!£eciC5 micruunq'd i/7itiht 
efl i!i aliof 1 eft Oiccruramq^cTrijabitua r -- r. 
ejtiftcne tn aho.fi •p£L9Mrtimij££cie5 ^/n mim 
qucritur.-fapicntia qTudirBctinatioe 
ct eft biccndij/(i' fapicntia epflcne fub; 
ftantia Ijabct Ijabuum in fubiecto/cuni 
quo fubiccto bene intclligitjiyer pti= 
mam fpccicm regulc d.qiierituTTliprcn 
tia be quo errfoitcvlii eit/q- c(t oe feipfa 'Vnn^ 
vtpzinciptump;:mitimi3t gcneralcfit 
ad omnia fcibilia.CTpiXic^ndajquc: Vl^ifir 
riturbc quibus eftf 1 DiceiiduTefrtj- c(t 
befuiorciatuiia efTenttalibus: ilia que 
eft fubftatia/i que eft accidcns fiue l?3 
bitus/no l?3bct oe quibus ftucum Tit fo? 
m3fimplej:.f ttjocpcr rcgul35b.': per 
fccundam fpccicm c.-z per quartam "ft. , ^ 
manifeftumeft.jiadbucpcrtcrtia fpe'm/ 
cicm qucriturcuiua efTfapietiarrad qrJ -* 
bicendum cft/q? eft fubiccti m auo cftrfi _ 
cutcappa cappati:etl2moi.lLti^p:u f f\rr 
mam fpcciem regulc e.qucr.tur:i5picrt r. ^a.— 
tia quare eftf 1 eft Dicendum/ip fapicns vV 
tia cjciftcns in fubiccto/eft cr co : q; efl 
be intellectiuo/ItclUgibili ■: intclligcrc.l ■: 
iJiid Scciden8/cftejcco:qm3iintcUcct*> ^ 
efl be ipfa l2abituatuo:ficut logic' oe lo _ 
gic3:i buiufmodi.CIgtnglujgpcr fccutt J^-t^ 
damqueritur:qnareTapienti3eTT?tres ^ 
fpondendtj eft q^ vt fapicns ticnc 7 p:us 
center Ijabeatfcicntfam.itjoc per rcgu ^ _ 
lam b.p:obatum eft-Clpcrptiniam fpe \ ann 
cicm regulc f.queritur:r?pientia quata HiTr> 
cftf et eft rcfpodcndii cp elt tanta qua^ rcrrh 
tU9 eft I^abifctiftcne in fubiecto m quo 
efl,CIBl?uc per fecundum fpecicm que= ijylrA' 
ritur.fapientia quanta eftj'fit efl refp5 ' 
dendum/q* tanta/ quanta fua concretg 
funtcjctpfafapia l^abituata fuut funt 
talcfactiu umcal cfacnbile zcalcf accxe: 
que quidcmcjcTITunr^abrtuata be cali= 
ditatc.fLper pzimam fpccicj regulc g. 
qriturfapictia qualie eftf -z bicedii e/<y ^ 
elt talis qualia funt fua concrcta relati' pTpp 
ua innata p ipfum Ijabitunta, z p fccutt 
dani fpcciem cJignata.rauiPUyapfe Jyrrrv 
cundam fpccicm quc^tur:qua^scI^fa - 7 / 
picntiafouendum cft/g' eft talis quas 
lia potcfl [?3biniare fua concrcta relati 
uaifcihcct bcne/magnifxcc ic.vt per rc- 
gulam b.manifcflum eft;i ctia per ter: 
ttam fpedcm regulc c.i per quarta fpe 
cicm regulc 'K.Ci'gcr^iimcsiipccies re^ 
SMlc Ij.qucnf ;f3puua qn elUi buWii i ^, 

c ^ I J^ti- .r\TW 1 29c mJ,i«onc pj(ncpiojttmctrcgul3ruiii.' f o.jcl. h " r.15 vbnn 
>ewlun 

ulae Dee 

DCUI. 


Q> eft ill illo nunc in quo cfl /rafiMmcn 
in mo eft m potcntia ct m alio m actu: 
ijiit m vno nunc in tl?co:ic3:ct in alio m 
piactua'Pcaindm qiwd fiibicctu in tcin 
po:c etinniotiicftf22t)itii3:urti.Ct per 
regnlam c.d . ■« . p:ob3hiic cf>. Cipcr 
omncfl fpccies vcgule i . qucritur/TF 
picntiarbicftfCtrcrpondcndunicft g 
omnc0 fuas fpccics q* eft \w fubiecto:fp 
cut bonitae m bone: i c Jliditas m ignc: 
scioflicia miufto/ct [jiiuifmodi: tad 
|?oc tcftatur rcgula b .<] "per regulam 
modalitatie qucritur/faptffiaquonTS; 
do eftf ^t eft Mcendum (y eft per modu 
Ctiffercntie ■: p:op;ictati9 . D ifferentia , 
cnim abftraljic Ijabitum ab oibus alye 
l^abuibue.-iponitpjopiictasg'rit pi' 
Ijabitus inteUectu6:rt per feciinda fpc- 
ciem rcgulec.quodUbct rclatiuum fit 
Ijabitu.itum in alio:ct omnia fiia relati 
uaadmuiccmrmtljabituatamvnof^a; 
bitu/etl?oc per regulam b.patet:t per 
cmnes fpecies rcgule "R . (i •gctoiDnce 
fpeciesrcgule'R.queritiir/f^ptentiacu 
quo eftf ZDKcndum eft q' c cum (me fun 
damentis cojrelatiuu" / n q: ipa fint t?a 
biiuata.et eft cum actu bonitaris/eo q? 
bene c.£t c cu5 acru veritatie/quia vc= 
ra eft/et c cum actu poteftatia: podibi; 
lis enim c.Ct c cum actu voluntatis/ cu 
fitocftderabilie.etcftcum actu virtu 
ns.namvirtuofac.': ccum aciuglozie/ 
Dclccubilis quide3 eft. 

I^e voluntatc per regular 

Umtw/vtrumvoluntae fit 
immo:t3h9r'£ Lrcfjgonden: 
dum eft q^ (ic/quoadfu^m 
cfTentianvqma non eft com 
ftituta oe relaiiuis con^rai 
xyM^ compofitts: vtpatet perfecundam 
fpeciem rcgule cd.c. Uerumtamc mo;; 
taliecquandof fjabuuataoe peccato: 
CO quia oe feciida I'pecie e.oeuiata c : ei 
id f?oc teftatur regula b. C •gerwma3 
fpcciem regule c.querttur/v^nunlsiid 
t^iizr. c refpondendum q' eft ens cui co 
petit vclle % noUe:vt per fcaida rpecie3 
regule c.p«!Tet cdc m quictc. ci "Pct fe? 
cnndam ipeciem quenl/voluniaeqmd 
|?3bet in fc naturale? ftre^^dc'du^c 
q? l?3bct amantcm'amStuTamare conr 
ihnuos et fua rclaticnc:i jjoc fubft.iria 
liter /ami qnibua fe t^bituat oe bono 
fedbwu/4ut DC m3lo:ci oc tnagno/ 3m d 
nUv fvt- m evLio rC.- vkv paruo 1 fjoc ma:3liter. fit per regutant 

b.pjob.itum c.fi t>e r tcrtiain fpe cig qc 

r itur / voluntas qiii^cft m alio?7Jfre= 

fpondcndumeq' e m lubiccto m quo c 

potcntu tjsbituata Dc virtutibne / aut 

oe vitija per fuii vellc/aut nolle .ft'Osr 

quartam fpcctem qucriiur /quid l?3DCt 

xn aliof ad quod refpondendum c q^ l?a 

bet actionceet pafHoncs obicaando. 

(JTierpnm^uTiipccicm rcgule d.quert 

tur/veulntagoequoeftfCtrcfponden ,^ , - •* 

du3 eft qj c DC feipfaialioquin ft ciTct Oe . jrri mxtwyr 
aitquo ptincipie fibi p:eiacente/i95 n5 

efTet pcimitiua ad vofendumi nolcndii: 

ctetiameiTetniidaoe fccundafpeciec. - / 

quod eft impofTibile.(L"pe'' fecundant /TVin^'vxnl 
fpccicm qucritur/TOluniae oe quo eft:* 
ft refpondendum eft ef eft oe fuie con= 
fubftantialibuo relatiuie per fccundas 

fpcciem c.oerignati9:alioquinnon l?3= 

beret per fc etiftentiam co q' efTet acci ^ 

denp.(T-pertcrttamfpecie3 queritur/ fhiflf- 

voluntas ciuue ef £t refpondendii C3» 

eftljominif.cum ipfcnioueat ipfam'W 

b ere ad 3ctum fuii/fcilicet .id velle aut , 

nolle.<T-fi£rp: :mam fp eacm reguje c. 

queritur/ voumtae quare eft? izx refpy 

dendum eft/eoq' ocfut's co:relatiui« 

naturalibus coftituta ^.ii:o;3liter auic 

eft:qz m fubtccto m quo c/oeTiio t^abitu 

I23bitu3t3 c.ftcut cappat*^ oe fua cappa 

Ijabituatue c.C ■perjecundafpecic qrt 

tur voluntas quare e'TTefpondendus € 

Vt entia ftnt am^bilia Hue amatarabfc^ 

cnim ipfa no podi-nt cfTe oblectata quo 

ad genus voluntatis.^ t ft< quics cfTet 

vacuata oe bonitate 'magnitudme/qC i 

impolTibilei-zljoc per regulam b.patet. ^- ^ 

CFSLpiimaipccicregulef. queritur/ f- fyv^wnn 

voluntas i^ta V.^t reipondendum i <f (^rj-n^n 

eft tata^tac fua cfTcntia ab omnibus ^ 

alqs oiffcrens.f "per (ccund.nnipeciej 

queritur cpta eft i iz\ refpondendum I 

0' e tanu ^ta e eic fuis eftcntialtbus re 

latiuis eiiquibuscper fecundam- fpcs 

ciem rcgule c.d.e.oeftgnatis.et t>oc per 

regulam bpzobatum cft.r "Per ptimaj 

fpccie rcgule g. queritur ToUinfasquii ^ 

lie eft piopner'et refpondendum eft cp (J YffpfM' 

cftpjoptiapafTiofubftantialisinfubie -^ ^ 

cfo in qno c:ftcut l?omo qui non poieft 

eiTe ab c$ voUmtate fua . CT -per fccuns _/} i/uufpnrnVfi 

dam fpcciem queritur /voluffraB ciuas JJ > 

lis eft apptopiiatef fit; refpondcndutti 

eft q? eu bona per Ijabitum bonum: 

aut mala per Ijabitum malum/ cum 

qiiovoiuntas fe induu advellebene aut 

male .fit l?ocper regulam b. patet. 

CI •perotpneg f pecieg rcgule t?. gu ent/ 


A^nivt^ (\yijrr\'h^ftn^' 1VM4f ^ctau^pard 


\vvOvno rC -is wlunftw quattdo t^iCt rcfpondcndus 

e(l (^^ e(l tunc fubicctiue t obiectiue qn 

ipfac Ofdiu ta I) oce fpecica c.d."R.3 W 

adt no opoitet occlararuna ratidcfl ma 

mfefturn intellectuibctierpeculanti et 

l?;a>ituato DC arte ifta .Ct l?oc per regu= 

M b.c.f.g.^jbjtin eft. CPgr omiica ipc 

«tce rcgulc i.quchturvoluntao vbi eft? 

£t refpodcndum i per omncs ipriiis re 

($ule fpccies ^ eft m fubtccto iti quo eft 

fubicctiue 1 obicctiuc.Ct Ijoc fatis cUi; 

re patct bene mtucnti regular e.f.g.lj. 

CPer omnes fpccics rcguie njodahta- 

'' tie qiierttur quomodovoluntae eft fub; 

icctuie •: obicciiuef Ct refpondenduin c 

fl» eft per illuni inodu per quern Dircur= 

fa eft pcrotnnca aliae rcgulast fpecice 

<anim clarevifum ert:t?oc autcm narra 

-^ f c valdc piolicuin efTetudcirco i?imuti= 

(jAin t\t^ »nui3artiftct?uiu9arti9.|l-ftcroninc0 

^ l|>ccteflinftrumentaluatiaqueritur/vo 

luntas cum quo cft?i;t f?anc rcfportfio; 

nc? t»imittimu9 lecto:i I?utu8 3riifi:qu3 

rcfponftoncm poteft t?3bcrc per capita 

lum fapientie tn vltimo paragrapl^ij. 

,ffScdl2ic qucritur/vqluntascumquo 

obtcctai obiectiim i i;trerpondJndum' 

<ftq'cum fu9Uibertate:que quidcm eft 

ftbUjabifmnatua.Ildtjuc obicctatcu 

^ fuie relatiuie : eo cp volene coniiinctue 

< <um fcnfttuio i imagtnatiuo e)ctral?it i 

beducit fpccies peregrinas be feitfibiU: 

bue 1 !m3ginabiUbu8:itn fuo 4>p:'ovo 

libili ipfae tmptimiiM ipFia ipuiTie ge 

ncrantur % ouuntur volibilce per con; 

r cupikentiam:? odibilee per tram.t !?oc 

^ eft m intrmfeco velle a quo oiitur pelle 

dut nolle peregrinum per accidens. fit 

in ifto paiTu apparet q- nolle non eft ^ 

rftentia voUmt Jtia/ci: eo quia cum ira; 

fabilitatc canfatu^ eft.diue quidc ira^ 

fcibilitas cftoppofitum volibilitati.fit 

. in ifto paITu mtellcctiis eft valde altus. 

©evirtute perrcguke oe^ 
ducta« iz/tm-jvu^ ©«VtrtU; 
ic per re: 
gulae cc: 
ducta. 
C 5 wt 


Ucritur vtrii? virtus ftt l?a 
bittie communis piincipio 
rum: vt ipfa pjinopia Ija- 
vh^:sr^^'y l>eant actus virtuoioe :" Ct 
^rf^-T^iircrpondcndunieft qp fu^9f 
patet per fecuridam fpcacm rcguie e. 
quequidemnon poffet cfTc fubtectum 
quietie pancipio /ntfi virtue eiTct ijabi 
tuspiuKipioju^ communis, jgt ijiic^jct 
rcgul.ini b.mobabilccft.fttigtpymaj 
fpweregirtecquenl^Virtiwquid t^f €t refpondcndum eft q» cftl?ibitu0 cii 
quo pjincipia Ijabent fjabuiis virtuo; 
fos: 1 1joc per regiilam b . figniftcatum . ^v- 
cft.C."pcj-JJLcQda fpccii qucntur/ voia (ytTfr 
tae quid fjnbct m ic cociTcntialttcr iC^. 
rcfpoudendum eft cp l23 fua ccjrelatiua 
ctquibueefticumqutbueeft fonsad ^^. 
cauiandum actus virtuofos.CPcriei? r m p\l 
tia fpccie queritur/virtus quideTalio;' 
Ctrcfgofidciulu c (}> eft I?abitu8 in fub? 
letreivfTtiUlcctu t^abcat actii vtuofum/ 
ficuc igmsq e i caliditatevt l?abeat actii ^,- - 1 1 
calcr'actcdt.Ci " Per qta fp ecic qnt/ vin'*M'^ ^/ 4 
quid l7Jbct m alTof fit refpondcndti eft ' 

Q'tjabet actum in fubieciot>c<'irtutcac , ^ 
cidctalil2abiiuato.C'p^r^iimiJp!E(;c5 /f<» 
rcguie d.quentur/ virt* d quo cft?'©Ke -* 

du eft q> eft Dc leipf a-.alioqum non elTet i'yi n>i 
piincipiugcneralc/qieft impolTibilc. . . 
<) T^criecuda fp.ccic qucritur/virtus oe A^vh' 
quo cft:'ficrpondcdu5 cftq? virtue fub: 
ftauiialiscfte^cfuiecozrclatiuisfubfta 
tialibus per fccudda ipeciem c. flgmfl? 
catis . ahtcr em nott pofTct Ijaberc fims damentuin per fc e)ciftendi/necp etiam ^ >> w 
natura/qiiod eft impoiTibile. <i 'Qzrwtiyirf h 
niiseft? ^ -■ <r 


ttam rpccic3 quentur/vir tus cuius < 
fit reipondendum eft q;' virtus e]tiftc9 
l?abitus/cftvirtutia fubftaimalie que 
eft tubftantia.et t?oc per Tcgula5b.^; 
batum eft . i] ti£r£»imam fpcciejnre: 
gule e.quentur/virtusquare eftc'STi 
reipondendumcreftejceoquiaejj fui^ 
relatims fiibftatialibue eft conftitma. 
Uirtus autcm accidcntalis eft ens acci 
dentalc:quiapcrvtrtutcm fubftantias 
lem caufatii eft.iia^]2i)c^LfecuiJdaj A S(*'^ 
fpcciem qucritur/ virtus quarc eftfRe (^ 
fpondendumcft vtalia piincipia cum 
ipfoftncquicfcere poiTtntvirtuofc.fit . -. 

I?ocperregula3b.mamfeftiieft.C;Ber ^'>^» 
piimam fpccicj rcguie f.queritur /qui rfr^ 
ta eft virtusr-fic reipondcndii eft q' ,vir '- 
tus naturalis eft tanta quanta eft fua ^ 
Wenfuaspertoti'ivniucrfuj.CLBdbnc p-i/m' 
per fccundam fpccic5 qucntur ATrtuu -' 
Cpta cftr'fit refpondendum eft cp eft tas 
ta quanta fint fua co:relatiua Diucrfts 
mode e)ciftentia m fubiectts biffcrentis 
bus fpecie.fit iftud per regulj b. figfii* 
ficatuin cft:et"?Ti5"pcr pzima fpccic? re v"/' 
guled.'xpcrfccundamipcciC3C.<| per_ *-Mw 
p;imanupccicm rcgulc g.quermir/vir^^Y/ 
tus qualiscft^fit refpondendum eft g> ^ -' 
virf eft 4)p«a pafTio m fubiccto.C ^ fiyP^ 
fecundamrpecie3querinir /virtus qua -^^ 
lis eft:' fit rcfpcndcndum eft q» virtue ' 
acctdctalia eft ens appzoptiatii cd quo 
f4it>iecmm£(l l^abituatDtn ,Su mfhia 5©c mlj:tlone pzlndpiotum et regulars* fo*riu y 

J^ 

.^i" 

r^k 1/1' be iufticia/t virtus vidua &e abdractio 
nc rpecicrum coloiia/ tjzuM5iJ^i$cic 
bu0 calou9 frigiditaiiaTljuiufmodiTet 
fic oe potcntil* fupcnotibue fuo tnodo 
ctbocper rcgulii u.figmficatum eft: et 
^ pcrimifp.'cicd.tper fccud3.(L -per 
-X, omneafpeciee regale I?. qucrif/ virrns^ 
quandoeft?fitrerpondendueQ>l tunc 
quando in ruid Tpeciebue fubflentau « 
Difcurfa cft.Ct IjocDimittuur general! 
ftrtifte Ijui' artig-ff per omnci fpecieg 
regule i.qucritur/virtus vbicftf£t eft 
Duendum cf eft m omttibus {aid ipccie 
buff « eft per totii vniucrfum/ 1 in vcr- 
bis/tinljerbia/iinlapidib'/i moib' 
(Ubiccti9 oe ipra Ijabituatia/ lUn omni; 
boa acttbua g virtutcs caufatts.Sj vir 
tue marime cofiftit ,in ca pzima q^ cum 
ipfa pucrtif -CI •QgLrggola jnodalcPj'R^ 
Defignata quenf/virc quorno eftr'fit c 
biccndu cp eft g modu;quf tjj virt' fub; 
ft jtialis l^bituado fc be vtrtute accid< 
tali cii ^ traPu ad tjabcndii actud pcgri 
no9 infiuSdo fuae fimilttudmcd fubiecti 
ue/obiectiue/renuido flmtUtudictf ob- 
tectotii 1 ful p:optii paftione in q ipfas 
fimilitudineaimpumit -r catljerisat :vt 
fint virtuofc.^t m ifto pafTu intellect' 
eft valde alt'/oneratuatctiS fatigat' / 
vt per regulS b.manifeftileft^'^er res 
gnlS inftrumStalitattd querif /vtrtudcH 
quoeftr'Cteftrefpondcdfio'eftcu fuia 
cozrelatime:-! vna virt* eft cii aUa:ftait 
patet tn Unea recta coftituta oe virtute 
demitatiua/vefletaciua/fenfttiua/fma 
ginatiua t intelTectiuaUq Imca/vnav ir 
tud attraljit fpecies cii altavt ftt parcta 
patiua cii alia.i: t t^oc g regula i.-zp fecit 
da fpecii regfe ea g regula b. ^batit {. S^e veritdte per regular Dc/ taa quid I?} in re elTentiartter t nature 
litcrfeirert>ond{du eftq'l?5 fuacoires 
latiua fine qbueeffe no pot-.m quib' ct 
cu quib* Ola fuiit veritt cabiUa : i cittra 
fu3 clTeHtia nullii cue pot elTe veru$ :vt 
per piima fpccic d.vifutn eft .c ampli * r fn m Cuo 


'Tial i-r- 


dverita CIcritur.vtTumveritafl crca 
couertaf cii fuavcritate? 
ndld ii eft Q> no : qi fi 
ic/nimie ciTct fimilie teri= 
tan bci:q qde cQ fua vntta; 
te couertif .£t vlten' couerterct cu? bo 
nitate/magnuudinc/Diiratioe ic. rone 
CUIU0 cttedcrct fe extra tcpue -rloca/qd 
eft inipofTibile.i Ijoc p regula b . patet. 
ITI^erpuma fpcciercgule c.queril/ (\d 
eft vWitaei'fct refpondcndu i q» efl ena 
inco:ruptibile ./^SfielTct cozrupribilc 
implicaretur contradictio : videlicet g^ 
cfTet 1 n5 elTcttque cotradictio eft IpofTi 
btti«4I'6«riS£udl fpeciem qucrif /veri Ftcrtta ipccie quenf/veritaeqc, ^ 
altof £t rcfpodcndu e Q' I?5 fjabitii cu$ 
quo verifidt fubiectu in quo eft.ll*pcr' 
ptima fpecic regie d.quenf/veritae be 
quo eftf fit reipodendu eft ^ e be feipa: 
vtfdllitad quecftfuu5 c6trarium/no» 
fit ei pieiacene-.t vt m fuj elTcntia qute 
fcere polTet:ct Ijoc per fecuda fpecie res 
gule c.viium eft.liiXT fecuda Jjpecient 
qucnf .be quibue cit? £i e ITbtcendu of 
eft be fuie coircUtiuis :aUoquin no eet 
fiindamentiifuiljabitueciiquotranrit ^ /] 
advcrificandii aha puncipta.fl^per tcr /j ^no 
tia fpecie quenf /veritae epftccTjaBIP *-' 
cuiueeftffii rcfpondedumeftq^cftfui 
fundamfti lubftantiaUe mquo lubfteit 
tata c:et !2oc per regula b.patet. C] "per 
ptimam f pecu resulc e^queritnr veri? 
tas quafccitf ad qt> refpodenaiTeTl^ciB 
CO q; eft ejc fuie cotrelattute fubftantias 
libu9.(r per fecuda fpcciS qucritur/v«» 
rita9quarecft?I5rrcipoitdcndaeft vt 
dlia piincipia per tpfatn vcritate fintve 
rificabilia.C •per m ima fpecic re gule f. 

3ueritur vcntaemfJeft^et rerpon3eti 
ti eft Q? eft tSta c^ta alia pttncipia per 
ipfam veritatc funt vcriftcata.C} "fierXc 
cunda fpecic qucrif /Veritas cpta cTSo" 
cfi refpondendii e q; eft tanta $tum be 
fuo pu>ptfo l^abitu 2l?abituatdcuquo 
caufat a(tu8 peresrinod.i6t l?oc per re 
gula b.patefactu eft. CT'P grptmiafp e^ 
cic regule g.querif A^eritaa quaiid t\tt 
£t refpondendii cq^eritas ptoptia cfl 
ptopuus t^abitud fnbiecci in quo eft c& . ^ . 

quoveriftcat alia Diincipia. CI Smpliua ^ftnvpnryAH 
fiiecJdSfibecic^f /veritae quiMlFJBt 
relponafdiJ eflgpcft l?abtf i app^optiaa 
tud cii quo intcUectud vere imelligit ee 
attingit ipfa ptmcipia realia:que({de3 
funtvere itelligibilia/recoUbiliat ama 
bilia 1 vcre funt:et ftc oe fenfibiltbua et 
im3gtnabiltb'':et fic oe mo:3libU6:et ad 
Ijoc regula b.teftatur.CP er omneefp e 
cies reguic Ij.aueritur/veritae quando 
cftr'fit rcfpondcndu eft cp eft tunc qu3a 
do tcpua eft in tpfie rpeciebus ftibfren^ 
tatii 1 0ifctirfumrcuiue ratio eft . fizm 
fine ipfa vcritate/tcpus quid^'Z fpeciea 
ci' vcre nequa^ efPe pofTent.C'feCCatt 
nefl fpeaes regule i.qnf /veritae vbi cf 
fit refpondendfi eft cp eft ejttra faifitas 
isttKit eft peromnesfpecied tpfiuet. mh^ ^iP 7 avt*i/lr 

tip QDcrauapdrs iWfTi^ zto r Qirv\.iHu^ *0 v/h^trL— 

iDeductio 
Slotie per 
regular, tf m iV r-^ t^rr\ zxUti t(\xt quidi fbcci'M abfc^ veritatc mini= 
inecfrepolIcnt.Ultcri''cftm olbusclc^ 
mltatie/vcgctatis/lcnfatie i imagina= 
tifi.Ct m oibua q p aisi? funt obicctata 
« flc oc angelo.3n oco qiude eft ttiftnita 
% ctcrna vcriiae p cjciftcrc t agcrc.ct iJ 
per regulab.mamfeftum eft.fl per o<9 
ipecies moderitatia quenf :verita0 quo ' 
eftfircrpodendueft/q' eftpillu modu 
queljnbctoifferenna/cocoidatia i alta 
pun<ipia:qm DifFerena ponit in creatia 
g>vcrita0 fit vnum puncipm/bisnitae 
aliC/magnitudo aliud/"z fic Dc cctene.-z 
Q» in clTcntia Veritas vnue firvenftcae/ 
iQlius veriftcatue/ct alius ver iftcare.Ct 
tf vna fit Veritas fubftatialio % alia l?a; 
bitu3li6:^micta09m£ponit(}' Veritas 
fubftStialisTjaBeat^im Ijabitii: vidcU 
<et veritatc accidftalc cii qua ponit alia 
cflentia in vero.£t ad boc eft coadiuua; 
ttua pcoulatia vt ;^itas multtplicet fuas 
fimilitudines:-: l?oc p rcgula b,vifu3 eft. 
il t^erocsfpcc ics irtftrunictalitatisqri 
tunveritas cu quo eftfet refpondendu3 
cft/g? eft cum Tuis cotrelaiiuia.Ct Veri- 
tas que eft l?abitu0/cft cii fuo fundamc; 
toqo eft Veritas! fubftatitialis.et veru 
tisimgjftJliQliUs/eft cii bonitate i vir 
tute.^am cii malicia i vitijs elTe no po 
teft/cti fint Ijabitus piiuatiui cii qiiibus 
falfttas cft/in qua falfitatc nulla fimili 
tado veritatis e)ciftcrc pot: qz ft ftciam 
cflct compofita ej; contrari)e/i inipUcj 
ret ?tradictionc:q6 eft impolTibile. 

^eglojia per regular De^ 

£v rcguiam b .querif : vtrft 
glotia fit ptincipium gene= 
rale 7 realc;'': rndcdu e/g» 
ftc:qutaft rton/vnmernim 
eftcreuacuatumm fecfida 
fpccie rcgule t,i omnia pn 
ctpia efTent fine Dclectatioei quicte:q6 
cftimpolTibilc.CI:p£LPiiIM!^ fpeciem 
regule cqucritur/^Iona^quid cftf t re- 
fpondendU3 cft/Q' eft elTcntia vUra qui 
nulla oelcctatio tlTe potcft.CI/e£tte^ 
dam fpccicm queritur:glo:ia quid t?a= 
bet in fe coc(Tcntialitcr i naturaliterf et 
fpondcdum eft 9 l?abet fua cozrelatuia 
fctlicet filotiantem/gloziabilcm 1 glotia 
ri.cum quibus 1 in qutbus otuma funt 
Slotiabtlia atcp belectabiUa.-: \)0i p p:t 
mam rpecicmd.figniftcatum eft.ci ikt- 
tertiam'fpeciemqueritur.glotia qd eft 
t» 9\\9i^ quodrerpondcndu eft (f Slo? ^i 
ria eiciftens babitua/cft innrumcntalif 
in glotia fubftantialtxaqua glotia fub^ 
ftantialis ponit aliapiinciptatirappeti . 
tubclectationisi quieti8.CI"GSLJiuar- Mvw ^1 
tarn fpccic3 qucritunglotia qmdljabct 
in aliof ^t rcfpondendum cft/cp Ijabct 
in fubiecto m quo eit/acnoncs -zipafTios 
nc8/toelectandotquict3do.£t m ifto 

ftaduapparet pcrqucmmodumfct)e= 
ectat m agendo fotma/t in patiedo ma 
ierui.£tJ20c patet per mafculum ct fe^ 
mcllam/z per fccundam fpeciem rcgus 
Ic c.fi -Q yotimam fpeciem rcgule d^ g 
ntur:glo:i3Dequoeftfi refp6dcndii3€ ^ . 
qt eft oe fcipfa: vt fit ptmcipium ptimui iXyirf 
uum/mquo fmt Delectabilia /alioqum 
appctit" -z Dclectatio cfTcnt cjctra eftcns 
tiarn glozic:quod eft impolTibile.fit J?oc 
per regulam b.manifeft«3 cft.Cl H^IiucTW^ 
pcr fecijdam fpecie5 qucntur:glofw5e 
quo eft:"-! eft refpondcndii/q' eft t)c fuia 
cozrclatiuis/aliocjn glozia ejciftcns l?ai 
buusnoljabcret in quo elTet fubftenta 
ta.(L23dl2ucper tcrtiam fpeciem qucri /rr^W 
tur:glotercnm8Tft?rc}podcndu3 eft/cp -^ 
glozta e]ciftcns/]?3bitus eft glozie eiciftg -. ^ 
ti8fiibftantialitcr.Cfpj;tlpmtja3 fpecic f i\vr 
regule c.queriturglozia quarccfrfKes^r' yj. 
fpondcndum cft/Q' glozia eft t>c fuie re= v'' V*" 
latmis conftituta.C[a4l2iKP£Lfccyda$ A t^n% 1 
fpeciem qucritur: glozia quarc eft:Yc= T 
fpondendii cn/<r glozia ejciftcns t?abir 
cum glozia fubftatiali/ponit alia pzmci , 
pia in bclectationc 1 qmctc.ll fia-pnta \ ^1 
fpecic rcgule f.qrif :glozia quanta cftj-r -* 
refpondendii eft/q' eft tanta rpta eft in /f<//»^ 
fuo eftie/ftcut abftractum in fuo cocreto. 
CaJOgUuspfrtam fpeciem querif:glo rVff^ 
ria quanta cltf'Z refpondef /q' eft tanta J 
quata funt fua cozreiatiua-z fu'Ijabit* 
cii que multiphcat fpcs qiiietatas/ficut 
intelleci'cO fuo babitu ponit fpecics in,' 
tellectas.£t,m ifto palTuapparet quos 
modovnuipzmnpjufcadiuuatcii alio ^ 
ad multiplicandii fpedes-CPCTpwrnS ^'y^ 
fpeciem regule g.queritur: giSuriJua- x^wv- 
\\Q eft cpzier't rcfpondedii eft/q* ^^tpzic / J iquai 

appzoptiata eft taltS/ qualis De ipfa^ns 
cipiafuntbabiniata etquietata.Cpcr 
oes fpecics Ijqrif^Slozia qn cft?t rndcn 
du eft ^ eft tunc/qn tcpus eftDifcurfum 

f»er oes fpte I2.be vno niic tn aliud fuccef 
iue:ftcut glozians qui in vno niic fc bclc 
. ciat in vna fpccic/i in alto nunc in alia: 
« boc in fuo intrmfcco gloziabiU/m tnul 
ttpl(candoglo;idh peresrinutn/cu Quo 3©eml):tionc piindpfo:utrcgttlarum, fo.iAiU 'Vlfl fiomtfuu srouart tnnatfitnptacttca:et 
boc p ofe ipccies Ij.pbabile eft . C£gr_ 
ece ipccice regulc i.qntur/gfia vbielK 
H( Lq6rc fpo^du eft q- eft m fuie coire 
latiuia«Hilcipfa/p:inutma cm cr'z tin 
fao babittt cic quo jjabituata cft:t i mo 
do/qt modali0 en eft in Iftrumftalttate 
cu fit mrh-uniftfi:« eft inbonitate/q:t)o 
na eft:et in magttitudine/ni magna iiz 
eft in oibud fubtectis <& quibue appeti 
^ lur/t quiee eft. £t f?oc per regulam b. 
' 4 1*** ^batu eft.CI Der regula modalttatte g; 
'^ ntur/0lo:ia quo eftf £t reI)K>ndendt} ^ 
97 eft p illii modii e qu^ fua cotrelatiua 
funt/vno e^ift^te m alio:et e qnem slo 
riSd in fuo gloiiabiU intrinfeco bft 'Z.ma 

Sc ic.ponit alia pzincipia in quicte De 
tando toado eie fu^d rimilttudincd. 
£t t^c per fcciidS fpeci^ r egule c.ftgHt: 
fkatum eft.CT'Pgr.rcgH l^ inftrumen tas 
litatie quentor/glwia cum quo eftfCi 
rcrpondendfi eft q'jeft cum cozrelatiuis 
« 8lo:ia que eft fubftanttalie/cft cii fuo 
l^abttu cttm quo Ijabtuat alia pzinapia: 
eft cui boitate tnnatd/eo qt naturaluer 
bona eft:t in bonitate mo;alt/quo bon' 
febelectat m agedo bonu3 cum iufttcia 
etptudcntia^c. 

S^eoiflferentia per regular 
oedttcta* ^1 


fi4^ Ocbiffts 
enna .ga 
egulas 
Kducta. Tx^lLsSsxeatii (tt ptin 
cipiu senerale? realef £t 
bicim'9' ftcvtpcr regula 
b4>atet:qt ft no /mundus 
!n6 elTetbefute partibue 

^^naturaliterqfunt pzimi: 

tiuc naturaliter g biffcretia t cocouJan 
tee/per pcotdatta:? contranantee/per 
ptimitiua cotrartetatcque non pofTent 
efTe ftne ptimttiua bifferetia/ fine q mQ 
dudeftet euacuatnspttmitiui^concot: 
danti|e « cotranetatibud:i etiainfcga 
fecciireatfe e.t appecttu naturaittqe^ 
ieltola quide3 velient clTe idenumero. 
« ftc mundua non cITet Ijoc qi eft. CCo 
cluditur ergo t>e qfttonc affirmatiua eft 
tencnda.ci ;perMimaJ^e«e5 regnlec. 

auCTitur bifferetia dd eft? "Refponden: 
uccpecSpluriumcntia^ actii fuii.f. 
biffierre.gtbpc p rcguia b.^batO c.et g 
fcala DtfRnreue poftta in recunda ftgura 
fine in tertta be camera b.c.vfq? ad ca- 
tnerSb.lt.in^b^ oiffcretiacft bifcurfa 
« oiffufa caufando plura. CPerfeciida 
fpecij qrif /quid l?3 in fe natoraitter et 
sdmtinUKrfei rerpondmdae(l9> ^5 ftia cotreUttuiXbifferentetn/biflfi^rens 

tiatii 'ibifferctiare/rme qutbusnopoi 

efTe/cuquibu8cdtinet in teoeafuaaipe 

cica btffcretee mter iccadbucper let 

tia fpccie querif /(jd iis biftereliatalio; 

igt oicendurti eft g^ eftenel^ab^sin fuo 

efTentiaUbitferetiabiU bifferetiad pere^ 

grinascuquibud caufatplurautatcoe 

be ipfa biffcrctia Igjbituata.ffadbucg 

quarts fpeae qniur/oifferetia 3a1?3iii 

alief£tb(cendiieftq' (23 pluraiuatein 

ftc be feipfa t^abimata/flcut carbocd oe 

caliditate funt Ijabttuati tiiocz regu; 

13 b.moftratil eft . ci-p gn^mafpccicd . 

quenf /be quo eft biflfie ritia pumumtf 

£t i refpodeduo' eftbe feipfa :qi ftno/ 

oia appetcrct cfrc vnfl 1 ide numcro:q6 

eft tmpolTibilc.^:ia ego no appeto tc ec/ 

nccplapidc«.ne(5 ecouerfcC^mpU* 

per fecundam fpeciem qucntijr7wff2= 

rentia be qutbud ctti£t eft refpondens 

dum Q' eft DC bifferiaKZJaiflBerdttiabilf 

Mbiffcrcmiiirciaili qutdem funt ei" co 

(u6TSntialcd/cu3quibUdfacit biffcrre 

omnta cum fuo pzoptio ijabitu que fme 

Ipfa non cfTent per fe e]ciftctia mc(^ Ija^ 

berent fundamentum:nc(p pofteni bifs 

ferre fubftantia et accidens.CPerters 

tiam fpeciem queritur/Differetfti3lBi» 

eftffit oicimua g> biffcrcntta eiciftes Ija 

bitua eft biffcrentie fubftantialidii om 

Ilia per regula b^jfunt ^jbabilia . li"Per 

PTimam ipcciemrcsulee.querttuL zai| 

ferentia quare cu fojmaiuer? etircfpo 

dendumcp e]c eo quia eft be fuis cocflisn 

tialtbus rclatmi9.<[:qdbu c per fecun s n ,^ f C 

dam rpecte3 queritur/Ciffcrentia quas J^TX^ 1 J/'^W' ' 

re eft finalitcrfjeteftrcfpondendum " 

vt ftnt'plura que fine ipfa elTe non pof: 

funt.£t puuatomundoibifferentia pic^ r. 

dtcta/ipfe quide3 effet cnacuatus x an:: 

nuUatu8:eo quia non eflet nec^ ftnS i?as 

beret.lf T^cnmmam fpeciem f.querif/ 

biffcrentia (!p5cil?£ teft bicenduiti y 

funt Due Differentie generaUITime':qu3 

rum vna fubftanttalid eft caufansoiffie 

rentiae fubftanttalea bif1«rente8 fubs 

ftantialiter/co eg bifferentia fe biffuns 

dtt in tpfid ratione mijcttonia. C£ft el 

aiixi Differentia l?abitualie cum ^ biffes 

rctia fubftatialta ^cit biffent ^niX9\A 

adinuu^. dSdbucp fc^am fpecie &ta 

eft bifferftiaffid quod «t blcidfl qrcIT 

tanta ^tii $titad fe ejctcdit m fuie cot: 

Tclatiuia:ficutcnim bifferentia Ijabis 

tuat quantitatem contincndo in fuo ge 

ncre / fie quantitae menfurat bifTerens 

tiam/conttnendo ipfam in fuo gene^: 

re .fit ^ per rcstilam.b.vtderi pos 

6 a 5 ^vteirf 

aw\tiu 
c d K (Dctamp^TBl yjUl nMfi WW 


ttVt,Ct Vt PtimS fpcdcm r cgule g.qrt 
tunotffcrenthi quaiie t\\.ix rcfpotiden: 
du eft, q' Differentia pp:i3 eft pars mun 
di fine qiw ciTc no potcft.<L23mpli' per 
frtatn ipeciS qnturtBifferetia qualie eft 
■app:op:iate?z Dicitti uo/q? eft pafTio mu 
dii3pp;op:wtacuqiia Dfta fiibftatialia 
tabuuat alia pzincipia/q no fant ttc fuo 
generc.i l?oc p rcgiila b. manifcftu eft. 
lQ_-g£]iijiaJpecte8 rcgule fp.qucrif-.oiffie 
rcntta qn cftf i eft oicendu/q' Mfferen^ 
tia fmt tuc/qn inudiis fuit creatuo % in= 
ceptus'.co qipumitiuaeft.^lg fuut tnu 
due fuu creatuo c(i pnrttb" fuie.rtpe et 
loco/z motu -zcSic fuit cu fua oiflFcr^tia 
<rcat^:vt lam Dictfi cft.C yitcruis Diffe 
rcntia nunc eft/ •: cm m aluTnucureTtr 
no ftne qb' ipfa elTe no pot.C! fit fjec fuf 
ficiant DC Differentia ^tu ad tcpus-.qz p 
regula b.patct:t p oce fpccice rcgulc I?. 
CTtsg ^gg fpcctcs r e^ule i.querifiDiffe; 
Tcnt&vbi ertT'ct eft Dtcendum <x molb' 
ifti0 fpccicb': 1 fjoc daru eft g fe.C Ulte 
rtue Differentia eft in Ioco:co q: loc'oifi 
fertaquatitatc/tpc ic.Ct DifFer^tia eft 
in Ioco:coqi Differentia ftne ipfo no pof 
ret efTc ^ptia pafTio mudi.f l -pgr rc6u= 
la modalitatC qucrif .Differctia quo cftf 
1 refpondendii eft/q' eft per lUii niodu3 

Sucljabct m fuiecozrclatiuie/t ctia per 
lum modii que f?abct in Ijabituado Dc 
fetpfa alia pzincipia.Aa ftcut f2omo Ija 
bet modii fcribendi mouedo njanu/"z cu 
manu mouendo pf na/^ cii pena inoucn 
do incauftum/"Z cii motu tncaufti mouc: 
doi ftgurando Utteras.Sic^Differcntia 
l?3 modii g modii/oifiFcretiando vnu3ab 
aUorubftatiauter.etf?ocp oce fpecice 
rcgularii DemoHr;ibiIe cftC "Pj^fX^S" ' 
la inftrumctalitatie qucrif .oftlT cu qu"d 
cftfi eft rcfpondcdii/g' eft cii (Uie rclati 
ute cii fuo I^abttu cum quo tj^buuat aha 
punctpia Diuerfificando.i ctt3 c(i boni' 
tatc/magnitudic -zc.^ cii motu / i^titatc 
« qualitatc -zci fine iftte pzmcipije Dif: 
fcrentia' elTc no pot.-z cii ipa Differentia 
pzmcipia funt IjocJ q6 (unt.qm pziuata 
Differentia pzincipia quidem nonefTent 
I20C quod runt. 

S^e conco2dantta per regUif 
lodoeductd. im fita/ipfa e)nO<te vni) fub irone vnitattdt 
^ e^itentc multipUci (Ub rone pliiralita 
tte/il^rdnceoncotdantte fubftaniias 
Ue. j Qam ft cocoida ntia no efTet fubftait 
ttalte line Mioitantta/tota qutdS efTens 
tia fozme/« tota cfTentid maieric no ef= 
fent concozdantce ad pftitucdii tertiutn 
fubftantialcz ftc ipni tcrtiii fubftStialc 
cffet euacuatio toti" mijttionie 1 copofu 
tionte/q6eftimpolTibile.Co«£ludif§Q> 
concoidatia eft pare fubftatialte m lub= 
tecto i ^ cft.i l?oc p rcgula b.pt3.CI "fecr 
pzima fpeci^ rcgule c.qrif :?cozdatia cjcf 
cftf -z rndendii cft/q' eft Ula effeniia cui \' n\ It 
^pzic copctu cocozdare/'Z cjctra qua cfs -* 
fentiamiliii cue eft pcozdaiu flue cocozs /v- 1 
dabile.cj adj?iKp_rcT^am fpcctc qrif:(id wrr»ij 
1?3 ciTcntialitefTnaturaliter in feft eft 
Dtcendii qj [j3 fua cozrclatiua/fM c6coz= j 

dantc/concozdatu % cocozctare.Cl Bdbuc ^^m n I 
p tertiam fpccic qucrif :4d eft in aTiojct 
rfidcndiicft/q' eft m ?trarictate<oncoz= 
da8:ficijt ignis in aqua talcfacics/cii fit 
ftiu pziij:^ eft \n Differctia Difticta : 1 eft 
m fuie cozrclatiuie fimplr fuftcntata:« 
ctia m gzietatc: -z IrfgulaLdJnattriaUf 
X in rcgula c.fozmSntcr.£UrLri:fiulaTr 
quatitatincz m regulai gTqutatiue.fln 
rcgula Ip.tpalitcr.'z i rcgula i.localiten ^. 2Deductto 
(ocotdans 
tieprcsu 
£rrcgul5b.querif:vtrfj con 
icozdantia ftt fubftantialief et 
rndendii eft <f ficvt rubftatv= 
tia e% par tibua fuie fubftan= 
SI tialtjbwd (ITe poITit tot9 (opcs tiuieciciftentia/^ agcniia/i natura.-z in 
rcgula d.matcrialitcrt'z fic Dc aU)o fuo 
modo:vt fupxadicta eft in 'tenia fpecie. 
t l?oc^ rcgul5 b.&emoftrabilc < C! ;g£r, 
pzima fpccie rcgule dquenf pcozdatia , -^ 
bequoeftfieftrndcdfiq'eft Dc fciprz/r ir^rr. 
coqzpzimttiuacft/aliocinectDcaliquo 
entc (ibipi9cete/q6 no clTct Dc fuo gene . -_. 
re 1 natura q6 eft ipofTibilc.Cl SjnpUfc ^/^i^ 
fc^am fpecic querif :?cozdatia 8e quib* 
eft:"* eft Diccndii ty eft Dc fuis cozrclaiis 
ui8:x»t ex ipftefubftatialitcr cjciftcrc pof 
fit.CTi^P t crtia f pccig qrif:concozd§tia ' 
cuiue efffTcTFrncRdii cp pcozdatia oris 
ftC9 Ijabif eftpcozdatie fubftatialis/rt 
cutcappacappati'zbmoi.'zl?ocp regu= 
la b.Demoftrabile cft.C V^ripnmaij^i t ^ 
ci{ rcgule c.qnf :?cozd3tia qiirxurozma •, J 
litcrf-rcftDiccdii/Q'^pifua cozrelatiua: Avnr. 
« in ifto palTu cnuclcaf q? aibfta tia ips ' 
pteTqdfubftatiaUter.3tfqrtf:?ireecort 
cozdatiaf 1 biccdfi eft/Q' cocezdatia ^ eft 
l?abit'/eftcoqz ?cozd3tia fubftantialie 
l?abituat fe Dc babitu ipo/ficut<appat» 
be cappa:? in tfro pafTu cognofcu intcllc 
ctue/ppf <Jd/<id in q: ^d tx be b fcfam L^yjA Is -» ©e mi ^iortc p:lncipio:ttm etregularu^ fo.fiiiU cMdantia quarc eft finaliterJt rndcndfi 

eft vc aliii puticipia in tpfa cocotdantia 

r- ^, qutcfcerc polTcnt.'Z l?oc g rcgulab.oftfc 

ti**^ funi cft.il paiammilBcacrcguIe f.qri 

tur:cocozd3U3qiwtaeft?7in^tc£n^ 

bnhyj fp eft qu.^ta Duob^modie.-Oumomoeft 

lata c^ta eft fuafubft^tia.SrtoaOt rrio 

eft tata cptus eft fuue t?3bit^ricurcap= 

uatus d eft tatua cgta fua fiibftiltia eft. 

3tcrumcfttamii6cHtiiscappati«« eft. 

^Ulltti^firoam rpectc qrif /qpta cftjbi 

ftretef 1 mdcndu cft/Q' eft tanta quata 

fimt fua cotrclamta/t tjoc per regulam yjfyy 
frFf 


fubiecti in quo eft.€t i ifto palFu cogtto 
fcit itellect* magno i nccedariu Itgam? 
Cjciftcfte inter fubicctu t pdtcatu.ciajiL 
pltU8efrtamfpecic?qucnf/quali8eft 
9pp:op«ate:t eft Ot'ccdu q^ eft talis qua 
lid eft e fu3 bonitat^/magnitudine5 tc. 
ft I30C per fc darum ■: manifeftum eft. 
tf r . 'Oer (>eg fpcci eg regule l?.qrif:cotKo:- 
dattaqneitfzcft rerpondendH/ qp e tQc 
qnbircurfaeftBoee fpecice regule I? .-r 
fie ?co:datia eft i ipro tpe:riciit tempus 
tfl-in ipfa concozdatitia fubftetatii % bi; 
fcurfum coco:dando.et f?oc per fe patet 
artiftcl?ui*ar tie bene intucnti.iTDer 
oee fpeties rcgiile i.qucrif : (oncoioaR;" 
tiSvbieft:'irndendii;cft/a'eft in oibua 
fpecieb' i.i eft ibi vbi bifTintbilts cft/'Z c 
in fuie cou"clatiui9:i eft ibi vbi cotradi- 
cit ptrarietati/-: e ibi vbi fuu3 actum fja 
bet-Bdljuceftibivbi ptimttiua eft/ie 
ibivbiconftitura cft.gmpliPeft tbt:vb i 

^ — eft fubiectnia modalis t mftrumctalw. 
^rrtc ^fperriSULamodalitatisqucritur/cS: 
co:d3Titia per quein modii eftr't eft oicc 
dum(reftpilltiniodupqncm otfcurfa 
eft in fubiectis in quib' cft:vidcl5 in oi= 
bu9 fpccicbue-.ficut criftallua pofif fu- 
pia fubiectum viride/recipit mde coIo; 
rcmviride?:-! (upza rubcii/colozc rubeii: 
ficcocoidamiapofita in bomt^te reci: 
pit vmlmodii/'Z in magttitudine alium 
modii «.et fimtliter bici pot oe fpecie= 

— •' bue regularum-.-z tjoc per re planus eft. 
T fTtbe r reguUajnftr utnetalitatig quenf : 
conc<Kdatia cu quo eftf -z rndendii efi/qp 
eft cum fuig cozrclatiuie ei: quib' eft/et 
eft <Q oib' fpeciebue regularui-x eft cum 
bonitate bona/i cii magnitudie magna 
tc.et hoc oftcfibile eft-C n?ictuin eftoe 
cocozdatia/^fmtjocqtS be ipfa btctiic/ 
tomo (6 ?co:d3ti9 ptradicere pot ptras 
rictati/quc vitiii cft:^ Ijcc regula eft val 
<}e0cnCT4li9fmo;dlte contra pcccat^, n^ ^econtrarictatcper regiw 
U0Pcductd« 

fUenf^rcgul^b.UtrQplra 
riettJ^TtrpmrfipiQ fubftan 
tialcf t rMMQ eft Q' norfed 
pon' accidetale:vt in pimci 
xr - Jpiocapl\?coidatic bictije: 
na 11 eot fubftatialc/lpedirct ?cozdatuv 
9' no eet prta f ?iQciioe foxme 1 materie 
ipU''rubft|tie:ct nWafyccie e.nullu oil 
cipiu5qcfcere ponet^qS^eTt impodibiic. 
»t B fccam fpe«{ regule b .pt3 C perp= 
ma fpeac regule cgrituriptranetaTqa 
eftf ad qt rftdedu eft/ <p eft ilia cftemia 
cjttra qua nuUii ene priare pot.fTOer 
foSas fpecie qrit ^rietaa cjd l?5 in feci: 
fcntialc^T rndendii eft q? t?5 fua cozrela 
tiua accidctalia.f.^trariantc/ptrariare 
-rptranabilc/fmequib'' ceno potificut 
I?abti' q DiucrfunocJc ?fiftit in f uis f ub= 
tectts-d fiertcrtia fpe cie qri^?trane= 
tas q^d eft m aliofi elt Diccdii/cp i m co= 
cozdatia ^ziaa/ipedicdo cupcozdare cu$ 
i)trariare:ficut pcozdatia m pzietate eft 
cocozdas impcdi^do ^zictati futi c6tra= 
riarc.CT T^er^uartaTpeciciqucrifiqd 1?5 
m aliof-z cTTrndcauij' 133 natura co;ru= 
ptioma/ficut ?cozdatta lj3 natura gene= 
ratiois.Ct hoc g regula b.patet.C'£er - 
pziina fpecie regule d.queni ptrarietaa 
oe quo eft^t eft Dicendu/q' eft oe feipfa: 
CO qi pmitiua cfttnifi em pzimiiiua eet/ 
eiTctquideDcriuamiabc pcozdatia fib* 
pzciaccnte:qt3 eft impoffibile.C "PoUiz 
cuda fpcciS qucrif :5:icta0 be quiti' eft? 
t eft riidendu/q' eft oe obiectioe 1 obuia 
tiouc qualitatiitruut funt caliditas/ fri= 
giditae/ficcitae 7 l^umiditae/lcuitae ct 
podcrofitae/luciditas 1 tenebzofitae/fa 
nitaeiinfitrmitao/moze 1 vita/iufticia 
imiuria/affirmauo t negatio/gener3= 
tio % cozruptio/i Ijmoi.d T ^cr tertia tp e 
cie quenf /cui» eftptrarietaer'i eft rftde 
dii/q? eft fubiecti in quo eft.Ct l?oc g rcs 
guljjb.manifeftiieft.^'fi er pttmS fpe= 
ciem regule e.qrif ptrarietas quarecft? 
7 bicedo eft/Q' eft ejc co.qt fubiectum be 
tpfa Ijabitiiatii cft/ficut caltditas cftrqt 
fubiectii calidii eft/i ficbc ipfa Ijabitua 
tiic:'zfurdtta6e:q:ljomoaliq9 furdua 
e.i iiuria c:qz iniuriofue alide cz-zljmoi. 
€1 "Pecjinlipicie regule f.qrif:?zietaa 
quata cftf 1 bicim"' cp eft t§ta q^tfi fubic 
ctu be ipfa l?abituati» eft. Cian^lilaic 
cfida fpecie qr if /^r ietae tpta cTtft eft oi 
cendu qp eft tanta/$ta fubiecta ejc tpfa 
l^abimotd fum &ircretiue:ricut ignien?/ 
6 lij • ofrn 
2Dedncttd 
?trariet3e 
tie Q regit 


ft/Tin oifUt (jprfhrmnn ^ctmi firs ^ 

u^z& 
©eductio 
regular. 


igni'tfi « ignire fort t ^c ipfa l?abituata:i 
hoc p rrgiilS b.vidcnda cft.C "pcr ^ttiaj 
fpccicjii rcgulc g.qucritiir:coturnrietfl9 
Ql|j^g_^(|^<a» P(> rrrpnti.^rH(1iimrpfft 
Tip:i3 j>j(Tio fubiecti'.liciit coturarict.is 
mudi Q mnatn cft.fl fscr ic^am fpccic? 
qucrifrJZietaeqlii^caapp'.opziate.I^i; 
c cduccp eft apptopjiata paffio tn fubic= 
ctoiii ijiro ciT:naiTpe«.noj q oe pcto fe 
t^abiuut c5tra virnuci He furdttae/ct 
trifticia i \)\\\^\.i\}Oi g rcgul5 b.mani; 
fcftil cft.C[ "Per 0C9 fprcco rc £l(gj2^aoI- 
cotrarictae qn~eTn''Z eit Diccndiim/g' eir 
tut qn fubicctu Pe ipfa I?abituati:m eft. 
ampU' eft twc qfi ciu0 fubicciQ eft p:9: 
cticQ modalitcr 1 inftrmnctaliter.'z t?oc 
twr fe rifuni cft.f "Acii^cefuecics rcgu 
Ic t .Qhf:?trarictn0 tbrcft^TcTl oucdu? 
i\^ eft HI rpccicb" vbi f?3 actu fuiim ficiit 
in cicnjctato in gencratioc: cozruptiof . 
1 c inter vclle i noUc/'Z eft inter bonu i 
fnalQ/^ eft in oibus l?abitib"p:iuatiui0. 
•7 l?oc p fe patet.C f , £y rc8 »^^ modaln 
Cjuerif tptrarietae quo cMii eft rndcndu 
^ cotrarictas f?3 tnodu imponcdo vnu3 
cotrarifi ir\ alio/rt De fubiccto in quo c 
C)cpellat coco:d3tia/t Ijabcat fnodO p:i 
iiatiuu pztuado ?co:darc cum ptrariare 
« l?3 modu ipcdicndi in fine.'z]?5 modti 
muUipUc&ndt pfeueradoi-z tjmoi.ct Ijoc 
per fc eft 43babtle.fl - per rcgul a mftru^ 
metalitatie qucrif:cotranctnP cum quo 
cftr'-z eft Mcendu cy eft cu cotrarictatib" 
miictie m fubiccto in quo funt/t eft cum 
Ijabitib" pnnatiujg. na ficnt pcozd atia 
eft ca ciTendi cu fut9 cozrelatiuie fiibfta 
tialib'/fic ptrarietae ( ca no efTcndi cu3 
rui9cotrelatiui8 9ccidctalib':7 fiait (o 
co:d3tia cu gencratioe ^ducit elTc.ftc -: 
contraricta9cum ocuiationc nni9 tau^ 
fatnocneil?iuurmodi. 

^c p:indpio g regular t)c<> 
ducto* 

rrpgiilsT h.ciri't iirivtrtj fit 
pMcipalc fubftatialcft rti- 
1 dcdii eft qp fu.q: fi no / fub; 
ftatia no efTet Oc gcncre pn 
cipij:f3 elTet accidc0p:tmiti 
uu:'zricfubftatian6c(Tet g 
fe e]ciftce:r3 p accideneiqo eft cotra fpe-- 
iite rcgulc o.-z c.-z rcgulam b.crgo -zc. 
C "Ocr pzima fpccic rcgule c.qnf :4d eft 
pzincipiurfifrcftoucduQ'cftens ejctra 
qo nulla en9 pot pzincipiarc.fi 1^crj£5_ 
cunda fpcties qnt:quid lj5 efTcntialitcr 
in fc; eft rcrpo»dendO/a' l29bct fus (c; reldtuia TubftartttaliS/'in quibus omni^ 
pzincfpia percgrina/funt ^ncipiabilia. ^ , 
r Bdl?uc p tertta rp ccic querif:cidcft in r/»*i 
aliof-zrtulcnclucitVq' pzincipium q6 eft 
ages eft i pnticipiabili agcg/tjjzincipia 
bile cftmj^zinoputtue paticne/z^ambo HinTeomncta in^cipiarc.f^tpzincipiu 
qti eft l?3bit"/cn m pzincipioTubftflntia 
Ul?abituatoOeipfo/?in pncipiabihefi r^ . 
motu9.Cr3^fcniS^"^'''5fpccicquerit: ntm 
quid f?3 in miofi rcrbondcndij eft q? pti /nU<; 
cipuim c)ciften0 fonnaliter l?3 actioncnt 
in materia/'Z materia ab ipfo paftionei/ 
1 ab agetc mobtUtatf /-z in fine quictfict ^ 
Ijocprcpulab.manifcftiicft.fripcrpzis n^ 
ma fpccic rcgule d.qucrif:^nciptunjOC ^ . " 
quocflf'zeftDtccndiJQ' eftoc feipfo/vt 'n^^Ji 
pofTitelTepzimitiuii/afeipfum no efTct ,, 
gcnersle pzmcipiil.ci •pqrjciiartliPeciS c/iiT^ 
querif:C>c quib"' cftft eft Oiccducfenbe 
efficientfiiomia^niiLtjLrisjLiuic.iizinc 
piii S'o acctdctalcTc oe Urmhtudle fubs 
ftantialttcr/'Z muice coponiit pzmcipius 
cozpozalcpcr quatitatcm/quatflrT per ^ (Y 
qualitatc/qualc: -r bmoi .41 Hmoli^ per htj n i 
tcr tiam fpcric qucrif :nuu0 ellfrfidcdu -^ -^ 
eft q' pzmcfpiu ciciftcs b-^bit' eft pzinci; 
pii C)ciftcntt9fubftiitialtter:rr«:nt cappa 
capp.-'.fi.Ctoia ifta funt neceiTaria/vtg 
rcgulam b.videndii eft.ct5cr,gzimam 
fpccic rcgule e.qucrif :pzinciptu? qisarc 
eft?7 eft t>icendu o- t)i'pfr.'pzunomo:e): 
CO eft qi DC pntU2;^lcv P ntl ^tabilii^y " 
ctpiare coftifutii c.Si&m^I3S5iip«Q 
accidctalcrqtfte ipfb pncipiti fiibftatialc 
J?abituatfl cft.£tm ijlo pafTu facit intel 
Icci" fciam^'Z etia cognofcit c>cm6ftratio nc9 ^Jptcr (Jd /I qz:a ^ oziunf -CLSdljik M nf\ 
p fctfiam rpec'.eqrif :quare eft ftnaTitcr? 
ibicWiic/vialiiJ pzincipia ftntfubaltcr 
nata fii'^ ipfo q6 c gcncralift'imii.'z tJ Oe ^ 
fc planQ eft.fT -per pzuna fpecie rcgulc t ^fn 
f.orif :pncipiti quatu eftf -z eft rfidendu$ -> 
g'cfttatfi/quataciuacfTentia-.vtp me= /-,_^- 
di(j cjctrcmitatii manifcftu3Mradbuc C*'^"' 
P fctfam fpccic qnf :^tfl cf -z rfidcdij c/^ 
eft tatii rpta fut fua cozrelatiua/p difft; 
retia cfi.i/ct p ?:ozd2tia pcojdStia.-z fiit 
idc p cfTctitia.-z boc p regula b.,pbatii Crjn m 
•z be boc ocperictiil habem" &c boie in q - 
elemStatiiu c vnu pncipiU3/vcget9tiu9 
aliud/rcnfttiuaaiiud/iniagmatiuaalrt/ 
7 rocinatiufl aliud.'Z oes q'nq? fub cfnario - -f 
nimtcro funt vn' Ijo.l' "Per pzima fpccic ' '5 
rcgulc g.orifipncipifi qlc ci}i"i c t>icWft ^^»v, 
Q' pz'ncipiQ ppziti c gcncraliflTimfi qi5 in J'^s 
ueftigjm'rappzopziatii afit cftpnctpift 
perc grinu acquifitum -z fubaltcmatu?: ^pprO 
Vt per fcciindam rpcti^ reguUs.ftgnift= —^ 29cmi|ctione ptindplora-r regulantm* f o^jcliltf. -"w iMii eft.<ri^;r o^a fpeaeg reguIcMrt 
J tur/pjincipiu cuuclo ci tf £t rcfpondcn = 
' ri/ du e g? eft wc qn fucrut fua coireUtma 
** '^ ca quibiw gcncralitTimu cft:i tmt nine 
Qnpzmctpia fubaltcrttata fiierimf.riait 
mtita0/Sliia3ic.pclicamcta:i ctiam eft 
tunc/dnxurfua eft fub quo funt moues/ 
mobilcz moucre ijabitiuKati funt trar= 
cuntcaoevrto mmcmaliud fiiccefituc 
« vnu locu:et ocvno nuc in aliud/nunc g 
aliu locugenerando motu cu curfu con 
/ ucrfumret t?oc planu eft per omnea ipe 
v'O I cies regule tj.CLI^a^niMgiEcciearcsu 
lei.qucmur/vbicftptinclpmm? et rc= 
fpondenduni eft q' c in fiiia cozrclatuua 
OK eo quia in tpfia cft:et c m oib' p;iitci 
juialubiltcmati9*ftciu caufa eft in eftc 
ctu ruo:t eftinimotu/co q: be ip'o fjabi 
tuatueft:^ cftinfttuqunipfo a(Titiia= 
,? _tu eft-.t boc modalitcr i inftrumcntaJf - 
a rrtC tcr.z hoc per re gula b.pbabile e.fl:^ 
J regulatn modalitatia queritiir/pzinci= 
piu quomo eftf ct refpondcndum c q' e 
mincipiumcaiifale per rtjoduin comrla 
tiuoiu e|c qmbua ret pnnctpiu l2.il)itu3 
Ic eft per tnoduin quern 1?3 puncipiuni 
caufale/in Ijabituado alia puncipia bc= 
^ grina c& quo l23bitu p:op:io/vt ftnt pju 
rr/ cipia/muUipUcado m tplia fitaa fimtlu 
^5 tudinc9:etl20cpcrrevifutnc.JI-0£roi^ 
nee fpeciea regule inftrumentautatiS^ 
Qucritur 'p:incipium cu3 quoeftfet rc= 
fpondcndum c q' ccu5 fu;e co:relatiui9 
ctquibuaS.etccum fua natura fine q 
cITe non potcft-.et pzincipia que funt ge 
neralia/funt cumpuncipio gcneraiifii 
tiio fubftaritiali m quo funt afrituata;et 
per feciida ipcdc regule c.manireftu c. 

^^'^^c medio p regular oeducto, 

>e me r g r ^ r ryn ^""^ ^" fubftattajnud; ifit 

.operre K \s|i«/'2o3«-e vnu medifigcneralif 

ulad oe; ^^^^J^ ttmiir'ei refpondcndii c cp 

iwo. Ii^»w Jo ftcalioqum no elTent me: 

^ft^^Ef.dia fubflUernata:'! Ac \m 

mfTwmUm dua eftet euacuaf be me 

dio cotinuatiuo/mcfuratiuo/'Z comOcti 

uo:ncc cccoidatia Ijabcret cdeinecp pzl; 

cipiii Ijaberct fubicctii per q'6 tranfirct 

ad fine m quo (^ercerct:z fic no lefTct mo 

tua: z multa aha mconuenictia fcqucrc 

3. rtur/qtScftimpolTibilevtperrcgulasb. 
mn patet.Ci "p er pma fcciej xgule c.gritur/ 
-. , qd eft mcd iufz e I r bfccn3u q' e fubiectfi 
fn J( m quo pjicipiii % ftmsadmuiccfibi ob; 
uiar/'Z fc tnuicc coiiigiJt:vt piincipiii in 
fine iiuicfcere poJTit:-? mediu generalilTi 
mu e (aufa omniu medio;!;^ co;poi9lm3« C;"PiyiitcLid3fpcciequmf/mediliquid fh'7nf\' 
!?5 m fe cdcntialiterf et eft bicendum cp -' 

Ij) fuaco:rcl9tiua.f.;;mgcrc/t C)ctrcmi 
tatc cG eptremitate appUcarc i cotinua 
re: vt in angulo f.m fccud : ftgura ftgnl 
ficatij c.ii pe r tcrtia fpc cic gucrif /mc= i- ^ 
diii quid elTTn altof et rcfpondendu e g? i^Uv eft piunctio i foima r inateria/vt t ignc 

igrtire:ct c i caloie calefacerc-.t m plans 

ta vcgetarc/i m fenfu fcnttrc/': iimagi 

natiua imaginari:i ratiocinatiua rocii 

nari/7 in motu mouerc/'-z in gftieratios LfTL^ Mly, 

negenerare/zt2mot.CPiLQiHrta,fpc 

cie qucrif /quid 1?5 m aliof fit rcfpondes 

dii c q? I2):l2-^bitii et: quo eft l^.^.bituata}: 

1 cfl quo actua fecijdano.i caufat/q' noft 

funt be fuo gencrr.i Ijec oia per rcgulS j 

. ,. „ — — . r , . rti^^no 

.^... , ^ ^rrnf- 

lit pj.ncipiu gencralc p fe. C "P -r ^"uii 

da fpecicquerif/oequibueerifctrcfpo /^«t. 

dendii c q^ c be cITentia foime i materic ■'/'"" 

mqci'zeftbcmotnifjuturmodi.Cgttl. ^ / /• 

pliua per tertia fpccic querif/mcdiu cu frPnty/ 

iu3eft:'i;trefpodendueq'Ctoti''.fubic '^ -< J 

cti in quo cilrct boc per fe patet ■: per re 

gula b.ptobatu e.CP>Q;.P»"P fpeciem f- aptfnn 

regule e.qucrif /inediu qre ctoxmalidr '*■ 

3d qb bicim' q^c\lt>z f u la co:relatiiu9 J-i^rrvn / 

coftitutOivt per fecuda fpccie? regule c. (]'" -^''T' 

mamfeftiic.JTa dbncperfecgda fge ciS MrmU^ 

queritur /media quare c ttnautefT^^gt bi v 

cim' vt fubiecta plena t cotinua fint .et 
vt ptcdicamcta polTint Ijabcre act* feciJ 

darioa/ficut fiibftatia fubftcntare/'zips 

titaa ^tiftcare.z fic agena agcrc-.t mo? 

uene moucrc:i fic be ceteria fuo modo/ 

fuut Imeaa lineareicfine qiub' actib** 

potentie non polTent elTc m qctc.-zb p fe 

X per regulab.claru c-C "Pei^lilDSiSS 

cie regule f .ciucrif /quatu eftmedium? 

acftoiccndttqpefttantumquatnm cott 

tinuatiuum eft in fubiecto in quo cft-.U^ 

ftcut coniungerc m coniunctionei-z gene 

rare in generattoncfz currcre in curfiu 

% coponere in copcfitioe:m tcrtio modo 

cutljoquiefttertmmedmconftitutunt 

c)c anima % co:po:e:i Ijuiufmodi-Cj^ t^ff^ 'mryi^ 

rccundavero fpeciej quent/medtfi qjtu 

cflf ct refpodendil eft q» eft tatu ^ta eft 

pare loti'' mcdij-fKiu iclemetato/igni^ 

re/aeriftcarc/aqucuuftcarc i terrcitica 

re:e):qb' cvniicoeclcmentarct'zricbe r pzi^ paiTio fubiccti i quo c:ficut i igne/ 
tgnire :« in cyr fu cwrrere/ct l?uiu,fmoai. 
<e III) (Dctm^p^rti cVk 


tukV rwf n^ aw) JDefincg I'/t-TaUc ff SinpUua P fcc M j.'fPCctg qrif /rtiediu 
qle efctrcfpodcda crt cp c clauue ?iim 
S& DU03 poftca m mcdiu app:opuatii: 
cififrcalcfjccrcm aqcaUda::l2inoi:z 
I20C e fe pntct.CI-p£iifl|dip«ic9 rcgiilc 
Ij.qnf /luediii qn eftr'£tirefp2d^du c cp 
tuc c qn fiui fuUiccta (utTTicut piugere/ 
nic.urdrc/cotiimare-z modcrarc larti 
fici3rc:et r?oc per regulam b.vifmn eft. 
<I - Qcr oca f peac9 rcgre i.qrif/ mediu3 
Vbi cTITHrcfpodedu c q-> c m oib' fubie 
cti9 i qiub'^ CMicut l?o ci eft i aia -r cozee: 
vt ignire i igtie:i moucrc in niotu:« mo 
dare l \no:i mftruincurc tn ffh-umito: 
ct bmoi.ljoc quide nu^jnifcftu c bn intu^ 
tx ifla artcCI •pcrr cgulj modnlit^tt g q 
ruur/nicdiu qoo citf Ct refpodclmu ell 
Q' eft g niodii que fojnia l?5 m agcdo: et 
materia in paticdot-z ignie m calefacien 
do:'; plata tn vcgcciado:-z rcnfus tn Ten 
»icdo:i imaginatio in iniaginSdo :z ra= 
tiocinatiua tn ratiocinando.fit ifta nie^ 
diamodaliafuntparteacu qiuF^agca 
l?5 tnodum niodalitcr 1 medialitcr/fme 
nio:aUtcr.i;t boc g fe vifuin eft . i\ per 
oca fpecicsinftrumctalitatiD qnf/mU?' 
diu cu quo eftf fit refpondcdu c g? e cum 
fuia cozrclatiuic:7 eft cu cj:trenutatib'' 
in quaru medio cj:iftit:'Z gcncrare cum 
Seneratc 1 gencrabtli.Ct boniftcare cu 
bonificante:t boniftcabili/'r buiufmodi. 
£t currere cQ currctc x cumbili.i;t toe 
per itn per r eguI3 b .clarum eft. 

define per regular oeducto. •^5 f frr 
Uertf p reg ula b.vtrum fit 
ftnte vfitm' 

du c o'licalioqum incdiu3 
elTct Dcterminatuj a parte 
p«ncipi}/z non a ptc lime. 
Jgtnceflct motus-z^cdusagtepoft/ 
itmffTttTz nunc^ puncipiu atttngeret ft 
ne atcQ quietc:qo eft tmpolTibtle/'; con= 
tra pzima fpccic rcgule d. 1 fccfidam e. 
CT^^CHni.^ Tpcac regulc c.qnf / ftnia 
<iuid Cf £t rcfpodcdu eft a? epzincipium 
cjitra qi5 nulla quiee eft.fiadljuc p, fc 
cunda fpecie qrif /qd lj5 eftentiaUter in 
UiCt refpondedQ eft q> f?3 fua: cozrela- 
tiua.f.qutetatc/quietat0 1 detare/i cjb' 
Ota alia puncipia quicfctiiit. d'^tuh^ 
tiam fpcci^ qucriF/quid e eft in alior'Ct 
rcTgodcndu c Q' eft in bonirate bonue/i 
nTagmtuduiemagn''/inDiffcrctta biffe 
rcna abommbaaalija pitn£ip^9:et in 
concoulatia cocoldae cG oibus alijs pzin 
cipi^/c)cccpta cotrarictate.CJ "PPiSiiSf 
i3 fpeciJ queril/qd [?5 in alio.-" i*frcfp5 mmn ctia alTituation^iliwfi wlcitoio; 
rum/i in bifferctta 1?$ actu biffcTiic ab 
oibud actibud alio:;:. p:incipio!u:i t^c g 
per fe patet g regula b. l[- p£rpiiman t 
rpecii regule d.qrif/ftni8 oc'quo ertfet ^-., . 
refpondcndu eft g? c be feipfotq; fi non/ 'jVirr 
pancipiu non Ijabcret tn quoqutcfcere 
polTet:? natura fua elTet cuacuaia a mo 
tu T appetitu/qtJ eft itnpolTibile. IL3<'= f^^ 
Ijuc ^(ecudS fpccic qritur /finte be quo 
enfi:t bicendu eft cp eft oc fuie co;reU s 
tiuis/vt in fecunda fpecie regulc c.Dictti ^ 
ed.j] ;0meUua jper tcrtia fjpe ctg qncrif/d/fT) 
finiQ cuttid eit^ &t rcipondendil eft Q' fi( 
ni8 creatue eft finie increati : % etia3 ell 
fubicctt in quo eft:vc ejc ipfo Tit i^bttua 
tu9:vtcapp3tu0qiiti2abitu3tue eft oe 
cappa-.-z ijoc regula b.manifcftafz oecla 
rat.41 -poLpzi nia fpccic regu lc c. qiicrt= 
tur/ftms quare cfl^ Ct rcf^idcnduf c 
tp eft cj; CO q: c% fuia coireiatiuio confti Airrm 
tutuacft.fittftarcfpofioeft ^ptcrdd, -^ 
g> 3 fccitdti g:/e ft oicendii q' eft ejc eo:q: 
fuumbiectubabituata eftDetprvftcut 
eft cappat' q oe cappa tjabittiatue eft. 
•z in tfto pafTu cognofcxt intellect' cp De= 
monftratio ppter quid/eft potio: oemo 
ftrationc q:. CL"Per fectida fpccienj que 
ntur/ftni0 qrc eftf £ t refpondcdu c: vt 
oia alia pancipia jin ipfo ntie quicfccrc 
polTmt.ifpcr pzima fpccic regulc f.gri 
tur/fime q?tu8 eft:'£t refpoMcndli c cp 
eft tantud cj^ti; fuii fubiectu be ipfo t;a= 
bituatii eft.<T; ampUu8Pe r fecunda fpc 
cii querif /ftnte $tu6 cll?£t refpodcdii ily t^r^ 
eft Q' e tat' tpta funt fua cozrelatiua oc J J 
ijwctponden (Btitate l2abituata:l5 tii Dcftne creato oi 
cimuamo aiit be incre3to:c(j fit inftnit^/ 
ratione cuius fua cozrelatiua quatitate # 
[?abcre no pofrnnt.cra(jJ2i yccfinigpzi= /fmvr i 
uattonis a quo oziuturoSljaoiiua pti r%r\M^ ' 
uatiui. Sicutfun* ''urdttas/maUcu) et :f- rr^ 


4et}4a eft 9 123 in bonitatc l2al)itu5 bos tur/ftoie i\\\^mmQ^9^%mttGx re* imurta/t t?uiufmodt. ci3UlS^'l-^^l"3 ft' 'ji-mi 
niQ tcrinmationia cii quoTtnte vltanus 
eft Diffcrcs ab otb' ali^e ptztncip(|9:ftcut 
aboniiatc/ magnitudinc.creat^:-! ficDc 
alii9p;incipi)8fuo m«5:altoquin omnia 
piincipia effcnt id^ niimero : 1 mundua 
cfTet cuacuatu8beftne terminationia: 
ct per cofequene be natura motus t ap 
pctttu9/quodeftimpo!Tibilc.|[-perpti j 

ma fjpectc regule g.querif /ftnia^uana c J tiwfl I 
eft.c t refpondedu eft q' e talis qualie g -^ 
piop;t3 paftionc fubtecti poteft efTc.Si VVf? 
cut voluntas q eft tali8/qli8 per amabi * 
litatc pet efTe:quc eft ^jpiia pafTio ipfi* 
voluntatis -z poiTibtlitatis/potcftatiet 
l?uiufmodi.fl'pyj£iiind3 fpectiiqueri ^ mirv 25cmiictioncp:lncipiozumctreguIaruin» fcrtVi .f rff< fpondcdO eft O' eft talis qualis potcfTc 
per appwp;iat3 paiTion^/ficut volutaa 
eft qudiie iippiopudtc per odibiUtat^/i 
intcllectua per igtiowtiti^m:t nrr potc 
na0 eft que o impoiTibiUiatcicu unpofTi 
biliwe no e;ceat a natura ipl iiw po:cfta 
tie: jfic DC aige fuo modo.ec licui lurdi 
tae tjoniim/z iiufticia/i iiiiria/'Z fjmoi. 
£t Ijoc E rcgula b.manitcftu eft. CL££r 
oee rpccice rcgule l?.ciucrif/ftnie qncT 
£t reipondcdu eft q? c tunc qn eft in om 
mbue f pccicb' luaru rcgularu in quib' 
flbftp tepoic nequacp elTc p6t:ficut ipm 
tepud non pot clTe fine ipfo hne. £t Ijoc 
regula b.tigniftcai mtcliectui bn mtelU 
gcnti.<I per oce fpcciee regnle i.qrit/ft 
nievbi fVjdt rcipondcdu eft q' e m oni= 
nibue ipecicbue licut m fua pzimitiuita 
%&% luie cozrelatime-.ct eft Ijabitue pcrs 
uerftie m piiuatione x \\\ miur ia:« e l23 
buue rcctue m tcrmino % lufticia :■? l^oc 
patet fubiiluer inueftiganti.Cfterorn, 
nee fpeciee modaliPtie qucruurAnnia 
qijomodo cftf liUXlHn^cndu eft q^ c g 
moduDifFcretiequepohitq'iua co;rc: 
latiua ftiit Diffcrctia ab oibus aige p;m 
cipij6zrclatiuiaillo:ft.£teft4»cr modu 
cocozdatie que c6co:datfine cum oibue 
ali|e p:iBcipij0/e]cccpt3 tame ptrarieta 
te.3teru eft per modum mcdij/co quia 
mcdiat ipfum fincm per oia alia pzmci 
pia: et el t B modu appetitue qui appc; 
• lit m ipfo fine quiefcere:'i fie oc ceteris 
fuo modo.ilt'cr o|9 fpeciee inftrumen 
talitatie qucritTfmie cu quocftr'fit re^ 
fpondcducft q' eft cti fine coirelatim'e/ 
% <.\x olbue fpcciebue fuaru rcsuIarQ fi= 
itc quibue clTc no pot:ct eft cu bonitate 
bonue:ficut cappat" i bon" cu bona cap 
pa.£tcumappetitueftappetibilid et 
^uiurmodt. 

©e maiozitate per regular 
t>educta« 

Uenf vtrum maiotitae fit 
puncipiup^mifiuu quo ad 
ifiiu gen' T'£t refpondendii 
'eft q> fic/psLpitmojiesula 
.b.qi ftno/cfTct p accidenei 
non p fcii fie fubftantia cjciftcne pimiii 
tiua % maio: accidentc/no cflet p fe ejcu 
ftene/fcd per accidC0:q6 eft impolTibi- 
le.CP^LplimliPccie result c .querif/ 
maiozitaeqmdeftr'^t rcipondcnda eft 
tp eft ene p fc e)tiftene cptra quod ipofi 
ftbtlc e(t niaiottftcare.CT' pcr fecunda m 
m k fpcciem quenf /nwwnwe quid l^jmre <Vii r cmaio; 
ate per 
jfae oe 
ct9. I' W ei [in ftf m aUt efTentialiter i natiiraMteriet refpond^ 
dij eft Q't}3 fH3co:relatiu3 et quib" eft. 
Ci y er tcrtiami pecic querif/quid eft m 
aUo?-tt rcipoiidcndu ell q> eft Ijabitus 
fiib quo inaiozitatee Tubalternate fiinc 
aiTituate.Sicttt maiontae boitatierubs 
ftatialie ■? accidcntaiie.ii g^terd eft en a 
biftincms ab omnib " alt)8 pitncipt)9 in 
fiibiccto m quo eft/line qua Diftinctione 
oia punctpia elTent idenumero? ejctra 
cqualitate 7 mmotitatc t relation^ q6 
eft impoiTtbileuu mudiie n«n polTit efte 
euacuat' fup:adictie.r| • per ausrta f oe 
cie querif /niaiontas (jd I25 inalioTctres 
fpondendiieftg' l25fuiiactu.f .maiwifi 
care cii quo o:if gcncrare/crefcere/mos r 

upre T hnifii4XTt>rj)^[niS Tpgf ic r^^iilp . zpT UlM) 

d.quenf /maiontaeoe quo eftr'iSt felpo ^ , .J 
dendii eft cp eft be feipia:quia ft no/aut (Jin wt^ 
ciTet be cqlitatc am nwnozitate:q; be ge r 

nererelationieeft.Ci'pcrfecuda fpecii ^p\^'r\pii 
qucrif /oe quib' eftf TReTpodcM'err^ e 
be fijie cozrelatiuie.f. dc maioziftcante/ 
matozificabiU x matoziftcarean quibua 
fua cfTentia eft ftibftentats % f undsta. /n r \ 
€\ t ^r tmnlwyTO f pgf ie qiipri^/cuiufl gf (llfy'/ 
■RefpondedOclT^eft fubiecti m quo c: 
CO q: e)c ipfa Ijabituatum eft, fit oia ifta 
fiintclara-r mantfefta.fl'pe^iimmaJpc 
etc rcgule c.qucrif/maiozuae qre t\W 
Ct biccdti eft q? eft ejc eo qi i ea fiint fua 
cocrcta relata naturalif 1 clTcntialiter, 
CI ainplt^ per fcciada fpccie querif / ma 
lozitSsqre e]T?2jrrerpondcdu c:vt alia 
pzmcipia Tint fubaltcrnata be fuo gene 
re -z cu ipfo ftnt cjetata . CiPaHiJuiiaiti 
fpccteregfe f.querif/maiozuae ^tac:* 
£1 bicendii eft q* eft tata cpta eft contis 
nctia in fubiccto m quo eft . d Sdljuc g 
fcciida fpccie quenf/^ta eftf ct Dicendu 
eft q> eft tata c^te fun tmaiozitatce fubs 
alternate fubliftcntcs ci.iljocp rcgu= 
la b.fignificabile eft. Ci "^1:^111113 Ipes 
cieregule g.querttur/maiozitaeqlie e. 
■Refpondendu eft q' eft talie qlie potcft 
elTe per pzopzia palTtone ej:iftcie i fubte 
" ~ rfecundam 


efTc p appzopziatam e)ciftentia3 in fub= 
iccto in quo erficut altquie Ijomo cmas 
loz in quatitatc/ct albioz mtcnfc per al 
bcdmc/z magie luftue per lufticia $:9l 
tcrljomo.Ci-peroinncfii^ecice rcgule 

S-qucritur/trMrozuae qn ef et refpondi 
iim eft Q? 5 tunc quando c:-: reahtcr in 
omnibus fuie fpecicbus fuarii rcgulai;^ 
in quibus iaflituaia.et Ijoc bene intue= 
tivifu3 c-Cgiraniicflrpgctcs rcguU t. wp\ A ©ctauapam* \vvtmo riu eyy pivt^ L JDe cqoa; 
litategre 
oulae oe: 
ductd. aueritur/maio:it30 vbf cftiGt eft DicSs 
du Q> eft in maion fubiccto /Ijabuu /\oc 
CO % buiufinodi:ct boc per oee ipccics re 

gulc i.claru cft.l L"2£II£Sl}J^'<'d'*^'^3 
tte qucnf /maioutaiequo cftf Ct rcfpon 
dcndii eft cp eft g modu oiffci etie q cau 
fat fiia cozrclatiua q' ftnt niaiou Mffc- 
rendo.^l ^tc eft per niod u cocozdantie 
que cauiiU oHmt inaiora cocoJdado.Ct 
eft B modii rcgiilc ajcaiiottc maiom ap 

gwpuationu z bni6i:iftia tn maiozitati 
ne ciciftcntib'' fub maioutatc que c ge 
nue ad iftas inaiouratee fupudictae: 
ficut gticularce albedince futit fub vni 
uerfaii albcdme -z i}o: e f^ P^tct. tL"Pe»" 
oee fpecice mftriitnctaiitatie qriF/maio 
ritascuqnoeftr'CtoicedueQ' eitcum 
fui9 co;rclatiut0 1 cu fuo niaiozi Ijabuu 
cu quo lutu ijabituatc maiozitatcfl fub= 
dlcernate/ftue maio:ed actus m quibud 
reluccrtt/ftie QmiUtudmce. 

S^eequalttatepcr reguU^ 
ocducta* 

Ucrif/vtru fit bare aiiqu5 
cqualitateque fttp:icipiu 
generalitTiiiiufSt refpodc 
^Idu eftg? ru:vt patct p cqua 
^^Iitates fiibaltcrnataa-zin- 
duitduataeplantaru/q idclunt fpecie: 
ct ftniiUter eft manifeftu m f ructibus q 
fum cqualiter ittdiuiduatu^ Ijoc per re 
Sula b.vifutn eft. ([ Oer p;ima fecctcm 
rcgulc f.qucnf /equaTrtfetluid eft:- Ct 
MccijdiieftQ'eens cui^pne wmpetit 
cocqnarc.ciarngliiieofecijda fpeciem 
querif /quid Mmft cirauialitcrf i;t re 
rpondciidu eft q> fua coirclatiua mnata 
C]c quib" eft cGftitutaividelicet c% coeqii 
te/cocquabiU-zcoeqre . CSadtjucoter; 
tiam qntur/qd e iti aliof ct elT'5uerirh»5 
gp eft actiua t paiTiuarq: equaltter eft co 
mtuta CK fo:ma -z materia .(i Xtcmpcr 
quarta fpccic/qucrif quid l}f inziiofct 
eft Oicendu q' I?? fuo9 f?3bitii8 c6 quib' 
itidiu:dua ftmt cqualiter fjabituata :ft= 
cut m pomario poma funtcqliter ciuf: 
dc ipccici:ctftcoc clemetaiib'' fenftbiU 
bue/1 miagmabilib' /z rationalibue/i 
mecljanicie/aartibus libcralibus.-z ena 
be inojalib'.f "pe r p:tma fp ectc rcsule 
d.qucrif /cqualitas dc quo eftr'iet refpo 
dendu eft q c oe feipfaialioqmti cquali 
tatc9fubaitcrn3tcnonl?abcrcnt?cnu9 
luie quo c(Tc no pofTunt. (Cam^li^Mj fc 
cuda rpecicqucrif/cqualitasoe quibils 
cflf « gft Diccdu cp cbc fuis w;relatiui9 
clTcintalibu9/rine quib' minime potell 
eneljocqbeft:iipiioDeftcientibu9 0cfi ,o /" 
cerent cqualitatee pcrcgrinc.Ciadbuc ilvr/- 
per tcrtia fpccic quenf /cqualitis Im? -^ 
cftr'ct oicedu e cp eqiiaUtaa actuu/c eqli 
tatu poteniiaru:ftcut cqualitaamtelli^ 
ecudi/rccolendi/volcdi cit equaUtaue/ 
intcUtctUiS/mcnjoJic z voUmtatiaet ftc ^ 
DC rentibilibue.i bocp fc patct . Cfper £ anufi 
p:tni3 rpcctc r cgule e .queruur/CQUtaa -' ^ 
qrcTit/i;trclVondcndu c (p eft c)t co <f ru/7 
cfte)c(ui0cqualibu9r.latiui6(ubftans ■fe/]/*" 
tialib' 1 vcrie i necclTarije cii quib'' dc 
monftratio p:optcr quid eft: z ctia} De= 
monftratio per equiparcntta .<| gfteru ^-,.-4 
per fecunda fpccic qucntur / equalitas ^ry^^ 
quarc eftf ct eft relpodcdu q' c i aia :vt 
Deu9 ab ipi'a cqualucr ftt intellect' /re 
coUtu9 1 amatu9: et in fcnfibiUbiw eft/ 
vtequaliier obiectafimfenfibmaibu , .-i, 
iufmodi.CL1>crp:unafpccie rcgule f.q: f iftt^nH 
ritur/cqualiraa quata eftf fit Diccndus r^^t/h- 
cftq'cqualita9c6tinuacfttataquaiit3 ^ 
cftfubftctataifui9rubiecti9.tLaill?«c r 
per feciida fpccic qucritur/(iptaefi3c re^y^ 
ipoiidcndu e q? c lata cpta eft m fui9 co: 
relatiuuj -i imparl numcro pcregrino:i , ^f 
Jjoc per fe claru cft.<] -per piimi fpecic * ' ^ *^ 
rcguie g.qucritur/cqualita9 qii9 c p;o= 
pncf ct Diccndii e q> eft tali9 quaU9 pot ' Im? 
elTe e ptoptia pafTione fubiccu m quo c. -^ 
Stcutequ3lita9 fubftatie/fozme 1 ma 
terie . £t ftcut ftint equalttated innate 
cntiii fcnftiaUum ic. iL3u e^fjetimdani Aiyrnv 
fpecic quenf / qlia e apptopiiatefet cbi -^jj 
ccdii Q7 eft talt9 qU9 pot cc p appu>pzt3 
ta9 pafTionca fubicctoijj peregrine^ m 
quibu9 eft:ftcut Duo logict tn logica/ et 
Duo iudicc9 m lufticia/'z ouo cappati m 
cappia:-: bi*'iifniodi. i["pcr oce fpecica 
rcgule Ij.qucrif /cqualitaSTqn eft?=z res 
fpondendu eft q^ eft tuc qn vere eft i fpc 
ctel>u9 b-ftcut in fitis concretiet czficut 
in curfu qui equalitcr conftftit inter cur 
centc % curnbilc: z tcpiis ptcfens inter 
p:ctcritu5 1 futurum:et ftc dc ali)9 fuo 
modo.CI*p>cr og9 fpccicsregule i.queri 
tur/equaltt3Svbi cftr'ct rcfpondenduj 
eft 9 eft in femetipfarco q: m f 1119 cotrc 
lacuna eft:ct m fubiecto m quo eft cqua 
liter Dcducta p actioncm-z paft'ioiiem:et 
eft m bonitatc/ magnitudinc -zcm quU 
bua equalitcr cft/vt puncipia ftnt equa 
lia.Ct eft m Differentia vt fua coirelatir 
ua fint equalitcr Mffcrci jtia:ct eft i con 
cotdatia vt fua co:relattua ftmiliter ftnt 
equalitcr concotdatiaret eft in modalu 
tate vt modalitcr ftt:et eft in inftrMmcti 
tdlitdte vt iuftrumentdUter fit:^ totum ^K 


3©c miictiorte pjlrtcipio:um ct rcguldru. f o.jrlvj* ' nG f*) in-> feoc per b.matiifcQuj eft. C^rfguIS 
mocialuarie qrif /cqlitae quoTft^z orci 
mu6 Q' eft c ntodu que t?} in fuie cozrc 
latiuie :et eft per moduni lufticie pon; 
dcris ct mcnfiirc;-z ptopouionie in ftib; 
iccto m quo eft:-! /?oc natiiraliter x arti 
ftcialitcr .Ct Ijw per fc fatio clarum eft. 
a T^eromnssjpcttcs mftrumentalitatC 
querltur/cqualitas cQin quo cftr'et re= 
rpondendum eft Q' eft cum luie eoirela 
ttuifl:et i cum PiflFerentia <uni qua agce 
»iftin0uu:'Z eft cu ?co:d3tia cu q agene 
equalicer concozdat:^ e cu ptopiictate 
p:op:ia cu5 qua caufat l^abttus .ppztos 
«l?uiufmodi:vt patet in elenictatievese 
tattuie tc.et e regula b.nsntiicabde i. 

^emino:itatc per regulae 
t)cducta« 

Uerif/vtrfijnitifiutaeaUtcr 
ftt fubftatiaz-r aliter ftt acd 
deef l;Ltc£pQiulendS eft eg 
nc:q: uno/ceftrucrctur tc 
Iatiofubftau3li0e)ciftc0 in 
tcr maiozitate'Z minoutatc/i etumota 

fiiincipia e(7cnt cqlia:'Z etia, relatio rea 
is mr,io:itaii6 % mmoutatie non elTent 
• / inter fubftantia % acculene/qiS eft ipof: 
aw H fibile.ct I20C rcgula b.p:obat.CI:^rjL' 
Hj.f"/',. ma fpccicai regule c.quenf /mmoutaa 
'' -* quide^fitoicimuaq'censcui.ppueco 

}>ciit mino;ificare/i a maiozitate fe pto 
ongare.(I£t^£crjecudj ipecic querif/ 
^ quid f23 in fcf emcenclu 5 tp lj3 fua cojre 
latiua innata/m quibua 1 cu3 quib" om 
nia alia pzindpia funt mmor.ftcabilia/ 
f Diujdcndo z aniJjilando fubicctum m 4 
* '**' cft.fj -per ter .iS fpecie qucritur /quid e 
in aliof £t Oicendum eft q' e ens cofuni 
matiuum vt circa niljil efTc polTit.CI*per 
7?- f quana fpccie queritur/qd f?3 m aliofet 
rr/" ** rcrpondcndiieq'f?Jbctmuio;cnKfTcni 
^ tiam/minuaelTc/'zminozeni naturam/ 
fti-d'^ quatitatc/quaiitate -xcet Ijoc per fc cla; 
J nimcft.CltSei^miajpcciemreguled. W»mV- Queritur/mhrotltaSiyequo ellTetrerpo 
*• ^ dcndii eft Q' e oc fcipfa vt ftt p:inctpiu3 be ttitno 
itate per 

eslaabe 

lUCP. 
/!*!*%• ¥i gcncrale/Ttnc quc^miotitatce fubalier 
tiate cfTc non pofTcnt t»c gcnere mtnozi; 
tatia.fi TXrfecimda fpccie querif/ ml; 
tioznaa nibftantraiie fe quo eftfCt Mcc 
dii eft Q' eft t»e ("uis cozrclatiuis/finc q - 
bus naturam atqj exiftctiam Ijabere no 
ponet.riDinoiitae vero accidentalis eft 
bcfeipra/mi^tum fjabiiue eft/cum quo 
minoj'.tatce fubftantialcs funt I?abitu3 
tc/ct mmontatee potentiarum ftmi dc 
fuo genere.CL^cjjeruam fpccicm qru tur/mmo:ita8 emus eft.-'£t biccndii eft 
Q'eftflgcntieinquantum oeipfa icuj 
ipfacaulatmmomates.et omnia per 
ft patent ct etiam per rcgulaj b. |Lt>er 
pzim^im fpecicm rcgulc tquernufmis^ 
nczitae quarc cftf ^t eft Diccndum q^l 
ejteoquiaoecoirclatiuiDrationc quos 
rum eft puncipium quantum ad fuuiti 
6enu0.«iatil2uc££iiij:iund3m fpccicnt 
queritur/quare eftr-ct Duendum eft vt 
fint cntia mmoja dp iiiogcncrc/ftnc qi 
biie non poftet clfe motue/Diuifto/gcne 
ratio/cotruptioz ptiuatio. /. t l^oc per fc 
ratteapp:ef?enf:bilc cft.fi •pgjjimjam 
ipecic regule f.quentur/minozitaaqui 
ta eftr-ct rcfpotidendum eft ($ eft tanta 
quanta eftcjctra genua maio:it3tie ct 
equalitatie . d ajripUiiapcrjccmidam 
ipt cum quentur/niiiioiitae q? ta eftf ct 
&icendti3eg' eft tanta quanta fimt lua 
co:rclatiua/et fue minozitatcsftibalter 
nate/etfuaindiutdua que funt &e fuo 
gcnere. II -pcr^ p^mam ipc cicm regule 
g.queritur/minontasqualis cftf £t res 
fpondcndum eftqreft taltequahe po= 
tcft elTe per pwpiiam pafTioncm ftibics 
cti in quo eft:ricutvna fubftantia eft mi 
nozalia pcrfuampjop:tam pafTioneni 
fine qua non poteft cfTcd 3 tejiLCiir fe= 
cundam fpeciemquentur/ quaiiseft:' 
et eft Oiccndum 9 eft talis quiile eft mi 
nu9p:edicamcntum ftbi appxopnaiuj 
ftcut minoiquatitae/qualitastci] jSer 
omnca rpeciea regule f^oueritur mino5 
ntaa quandoeftfetrefpondendum eft: 
Q' eft tunc quando real iter eft fiibften= 
tata per omnce fpccics rcgulc l^.q lunt 
be fuo gencre et ctiism eft tunc quando 
eft m ptactica per^minoiiftcare % totum 
i?oc patet bene mtuenti. I i "pgr omtice 
fpecice regre i.queritur: mino:itaev^ 
cftf gtoicendum eftq- eft m fcipfa cut 
fttm fuia cojrclatiuia cum quibiie eft t 
eft in lubiecto compoftto minozis fub= 
ftatie X accid^tie: ficutaliquia cappat^ 
q e in mirto:i cappa.et aq m nnno;i cali 
ditatc/z cquus in mtno:i curfu/i Ijmuf 
modi/ct Ijomo m mmojt modo/et artis 
rc]c m mi!io:i artiftcio. Ci f^r rcgula nt 
moda!itsUi8qucritur/mmoma?^uo"Jf 
•2 eft Dicendu q' c per modu que b'ibct i 
fuio co:relatiui9 vt fit mmo: m clTendo 
1 agcdo ^ aliquid ahiid pzmcipium fi= 
cut aliquie Ijoino in mc:.^libus q l?3 mo 
dum ciciftcnd', in minon virtutc/facicm 
doparuumbonum:i equuem currcdo 
Q2bet aliqiioticns paruum currere.f t 
poc per fe clarum eft . ft -gvOfifiuIaijt 
murumsniqUtatiequcruur/minoiUia 


(j3f]hn I 
^t4i? rvim atti} tRottapar^* cum Aoo cf^- gtc fl refpo ndcndum (y cfl 
cu oibua alijti que funt orfiuo generc ad 
inuiccm in Tubicao tn quo eft cu mmou 
bu9 cfTentija/'Zcijm minoubua; actibua 
poicttaru:vidcltcct ciinunozc currere/ 
<alefaccre i fjuiurmodi.C] Z^timu9Dc 
pzincipQeper rcgulae Dcductie: ^ e Ijoi 
fl6 De ipfie Mctu eft/oatur Doctrtna cu5 
qua poteft l?o alia puncipia unpUcita x 
pcrcgrinaoediicerc.-r^iEictale moduj t 
OOftrin j eft mtcllectiSval3e gencralia 
ad inuenicndum plura media ad muc: 
ftigandum veras concluriones. i ^ 
^'^ /i)r'ttr 2Dept{o 
fubieaoN ©c inuc(ligati5et>minarii 
Dignitatum, 

i;ri»«-5=g«|"Rimofuppono/&eCcfrc/q§ JDc fn« 
I 9 M«lip:obabi9m0infc6aEtcp:ici fttgatio 
I Lg^ J pall pdictc oiutfioie. C TQs^ Dunnaiy 
I^^^B eft:-; fuuclTe cftbonu :ruum oignitaq 
lK-^s3lvcroclTeno polTctclTe bonu 
flbfcp bonitatc/licut colo:atu <\t no pot 
elTc colosatu abfc^ colc:e.£ ergo fua bo: 
nitae/poft^ fuu cfTc c bonum:-: f?oc ncs 
tdTane.C ZD pug eft:-: (uuel Te c niagnfi. ^i^ 
^afinocnetmagnuuanoectcngti'^ ^ 
cctDc';vnfeqtur(y magnitude Dmina 


pztncipaf 
DC noiiem 
fubicctie 
fupcri' in 
alpljabe = 
tonomia: 
ti0. iHOna oars DlinClOa^ cftc9realc.<LE>£llilJuuc5eetcrnaiy:<T>Mnn 

iil-riX *^ vV ' ''^ na5alioqnriecticeptu/ia no ectPign' 

ItS^CnOUCtn lUbtCCtlS tpcctDCicgetcrmtaefincqcnectcrr ~ 

€tt*\i*vi<i in^lnK^K^4'/AM/% nuecnonpot..C2>cu8c:tpoftfpc:eiTc <j:"»^ 

I WpCri^ in aipDaPC to no potea lergopoteft^^cTlnrJira DC' elTe 

tnin^Ha no pot.tl T Df ti ipfe met fcit fciprum. v5pif 

ii»»i»»i»9« aiitcr el fuu ec no eiiet Mgnuq' cct DC. -^ 

f^rtrii^* 4m £ftCTgot)imaf3pictia/nneqoeii0 non r^ 

CfV^iHil3 Ml pofretfctrefeipru5.(in)e'^:'xmeamat -vrMl- 
fubiectieom 
QE[ica 
■zeictra ca nl? 
I?il eft. 3[darcovo 
lumueponcreipa 
m l?ac arte: vt cu5 
_ tpn9ar9 fit gene; 
«ii.xji_jii« "raliffieo qz funtge 
neralia ad olaii (deo bifcurrendo piedi 
eta fubiccta per piincipia fjuiue artie -z 
regul30/D£ipli8 quidem fubiectie nott 
ct9ml?3berepotenmu9:etfialiq;5 du; 
biu alicuiiie fubiecti otiatur/applicetur 
fld fuu fiibiectu/vt infenue c)ccplificabi 
nnioTrecudu q6 i tractatu applicatioie 
fisntftcatur.Ci gt pztmo oe pzimo fubic 
cto qC c be beo bicemueTETj.figniftcato. 

©e p:imo fubiecto q6 c oeu0* 

I Stud fi.biectuoiuiditur in 
buae partee pzmcipales. 
I C •pita pare eft be oifcurfu 
jOeiper pimcipia . d^Scfia 
pare eft oc bifcurfu oei per 
Ircgulae.^l piima aiit tftap 

partiii in qumc^ipicebiutdiM] -piirwa 

pare e r»c inucfligatioc oiumarij oTgni; 

tatQ fiue rationu-CiSc^a pars c oe ea= 

rti actibus mtrinfcciet cofubf^atialib*. 

Cl'Certia eft oe mftnitate bignitatum. 

fKDuartaeftbemftnitate actuuearii. 

f 1 Qumta c be oifcurfu betg piincipia. 

CI IUll?uc fecuda pareoiuiditur m bcce3 

regulas; vt appar et m ipfie:'; p;iniO DC 

p;inw parte vidcndum eft. <yYh ^1 
feipfumialiae emmnoneiTet bignus tp 
cfTet bcue.Ci fift ergo biumus amo: 0= 
ncquoDeusnonpoffetamare feipfuj. 
il Sjcusiixfim cfTe virtuofum cft:alio= 
qum CfTet vitiofue Dc':t fic nonefTetbi 
gnueefreDcu0.f[3£ftcrgoD:iuna vtrt' 
fine q oe^ no pot ee virtuofue. Ci Z^efjf. \/trff- 
a fiiii ec efhceriitq: no/falfu3 efTct:! per 
tofcquM no efretDign''vtefTet be'.C £ft 
crgobiuma veritae fine q be' no pofTet 
clTevcr'4Tn?eu0c:'ZfufiS glo:ioru3:q: 
fi no/ia no ect oignii qp eet oe". Cfl crs 
gobiuiagfiafineq be^nopotede glo; 
nofuo.CI t)zobauimu0 biuipa0 bignita 
tc0 efTc reaTitcr line cjb' bc^ cc no polfet 
idarco numevabilcs funt/ qlibct cjciftc 
te in fuo ^p:io numero-Ko l ;mu0 c: na; 
nifi quelibct cjcifterct inTuo ^ptio nu^ 
mero/ia bcu0 no efTct.gtigvt oeu0 fit/ 
opottet cfTc in eo plure0 ronc0 fiue Di= 
gnitatcfl reale0.Uerutam^$tO ad cITen 
tia n6DifTcriit.^^l5oc0fimt vtia ■: cades 
efTentia biuina:vclvn2rcTraUa cfTcntias 
liter .vcl cm boita© elTet ma^na ^cr ac; 
cidca.i ecouerfo.Ct ficbe alij0 pot bici. 
<T£nn ifto paiTu cognofcit mtcUcctua 
i?umanu37q' bcu0 inquamm cofidcrat 
vnitatcm fue cfTcntic 'no cofidcrat plu; 
ree rationeg : fed ini^tu5 confiderat-^ 
no pot cfTe fine pluribuo ronibiis nuriie 
rat ipfa0 realitcr;fiaitl?5 ciui in^tum 
no cofidcrat ccrnii/no cofidcrat plura. 
Scdin$tu cofidcrat q^nopotec fuic 
plurrtoBS/mtcUtgit •; cognofcit in fe cfTe 
plura 4T3XKtutriuimii0 biuiaebignita - 

iwfuwnpRi 


tt9 : % iRDetul^ tpT?0 oeo cocfTentidlc* 
9a- /^«U4Jf fficnottcmfiiWettte* -Cc^mm 5n fvi/n'nt)-' fciclvijf « rubfl3ti9lc0 ab ctem^inetcrno. fi porTc/faptf lia fine fcire/volutd« futcvcl 
nisvcro quarc ipfe funt cofiflii in feifne^ le/ct virius fine virtuificare/ % vcntaa ^6 •e^ctib' 
trifctia 
utnaru3 
tionus., no aut c%uz c3e./lS aUter cfTent p acci 
des:-! fimiUter Deue/qo eft inn/OlTibilc. 
JT gtbocefttontra quofda farracenoa 
cTMetes ijaocrc alt§ i fubtile noticiam 
PC Dco.qui i>icut 9 xkuq eft vniie:^ non 
tabetoignitfltcsqiioadfctfedij^ eae; 
vt cum ipfw agJt in acaturw:videlicet 
eft bonus vt agat bona crcatura:'J c ma 
gnu0 vt erect magna crcatura:ct e cter 
nu8 vt crcatura fit oiirabilie tc. CLUn^ 
de patct nianifcfte q' m vcrbie Tuie'Tr- 
ttie Tuie implicant contradictionc3 qm 
fi fic efTct ficut ipfi Oicunt/iam ficut be' 
eft infinmie quo ad luae ratioee/ ci ca; 
rctquidccreaturas infmitas % eternae 
qo non facit/nccp vt ipfimei oicut.'ii:0; 
du enim Mcunt ciTe nouu i quanru fiue 
limitatiim. CLaiimlUi^iniplicant con= 
trJdictionc/c>icendo5cuciTe caufa^ p:i; 
matq: non efTct caufa ptmta li fuc ratio 
nc9ClTent4«optcr mundu:-: ficoe' clTct 
cum ru:dt)i£;nitatibu3vt mundueelTct: 
4uod eft vaMe abfurdum bicere, 

2^e actibusmtrinrecis x>v/ 
uinarumrationum« 

■^ 3citur Q' fruftra eft potcn 
\ lia q no rcducif ad actum. 
l<T adbucT5i gj?otcnti3co fine venficare / eti gIo«3 fine glotia = 

ri / 1 beu8 mon cfTci ibignui VI efTct 0€= 

U9 cum >?abttibue p;iuattui9 -zfibicos 

cnentiaUbue:q6;eftimpombilc.CLEas - ff r ,„Ju.^ 

bent ergo oiuincDignitatcaactueUrin rrt^m rMTrrm>r 

fccos-zfibicoelTcntialee'zrealce.dani *r{rAA fiGmi /^r^ 

pUuecognofcit.Omntebomtaspcrfes' -i' y 

eta t?abct act6:et fic oc Oiuina magnitu • "^ 

dine % etcrnitate -zc.poteft oici:ergo«c, 

(jUltcriua nulla bonitas cftperfecta 

abfqjactuiificpcbiuina magnitudine 

1 etcmitatc potcft Dicucrgo ic. CL<Con: 

cluditur crgoaffirniandoi ncgandoq? 

Mume Dtgnitatcs Ijabct actue intrmfes 

codctcoefTentialee. 

©e infinitatcDiaifwru5 ra 
tionum* 

jlJuma bonitae eft ro bono ^feS iom^ 
cp ^ducat bona:-! la ptoba= «ariim ra 
iaeftQ>ipfal?3 9ttu.videlis Km 
cet bomfrcare. £t i6 ft ma-- "*'"""'• 
Ignuudo eft ene rone cuius 

boniias eft magna/eft qmdem boniia» 

ro bono q-> p:oducat magnu bonii.£t^ 

cternitaeeftro pcrquabonitaai m3= 

gnttudoouratxftcrgobonuasro.Q' p= 

ducat magnu bonus t eternu3. Sed bo 

nitae no pofTct ctTe talie r6/nift tpfa:cct 
f^lVj •jgnoicuur per actus: "Z act' infinit3timmenfa;ergo eft bomtae ins .. 

^^^Aios^ckmwxvobxiiiii-.'xM fi"'ta nicefTario.C S>iuma mastit tudo ^«^^^^ 
g* ■ ^rl 'flgnificatueftf^&iuincou eft/vtpjobatiimcft:Vl?5actum~limilis ^^ ter.f.magnificare«:.i q: eternitaec ens 
ratione cuius magnuudoi rurat:t potc 
ftaa eft id rSne emus magnitude potcft 
epftere i agere. CL^ JtergoiUbicctum 
infinitum t immenfumu qo magniftca 
re pofTct fe &iffundcre ab eternoi i etcr 
no:i tale fubiectum vocamue magmtu ^ 
dmcm mfinita.tfl £tcrnita8 eft menfu - An'rmriu 
ra fitnul i fcmel c^tfienenor^atHnscaii 
quid a parte antc/nccp a parte poft: ct 
fuum rubtectu5 feft cternum ab ctcrno: 
•: fic etcrnitae eft mfmita ratio:^ Ijoc 4 
dembcnum-z magnum eft/1 perpotes 
. — .. . vwv , ,v,„»«ivo » ..U.HI «.ic . ^v*ic ^^'^ poteft cfTcci etcrnitae eft vt pzo« -. 
ten' fi cigtiitatee non t?abercnt coelTen batu eft-.i b3 actum/fciUcet etcrnare '-Tirffh'htr 
tialccquelibctquidcclTcttjabituepu; quia etcrnitae p6tc)ciftcrc 7 agcre mfii J 
uatiuus.^anilkutcccitaeeft tjabuue te:crgorcquift>enecefTitatCQ'potefta0 

infinita c :fine qua .potcftate etcrnitaa 
non pofTct Ijabere actu3/nec5 clTcntiam - - .- 
inftnita.flSapientia Dci ftuc intellect^ >^fi^'r>T»**- 
eft/vt ia 4)bawm eTrrupcnu8:i eterm= J 
taa eft rone euine buram per fp«tefta= 
teo) poteft ijiXwit ct agcre;? mssDitB Snitates Ijabcnt actus fmc qbu9 Pigni 
tares beicncnt fruftra mmfinitatcet 
etcmitate:t Deue non cognerccret fuas 
©ignitates/nccp obiettaret fcipru3.Un; 
dercqucrefq'Dc''nocnctOcu9g fiias 
bignitatcs/qT> falfum eft:vt fup;a p:o; 
batuni eft.<iUUc«ua/li£imDa4>oita0 
non fjabcret actu:t ficr>e alijs/iam non 
l?aberct natura/et efTct ociofa i vacua: 
inonfcljaberet ad aliquc finc/q$ eft 
impodibile i cctra regulam e. % cti3 co 
tra fccunda fpccic regule c. ergo ^.^a; 
bent ergo ciiuine oignitatcs actus mtrl 
fecos 1 coc(Tentiale6 x naturalcs . CUlc ptiuatiuu6:co q: non l?3 actum. f.vidc= 
rc:ncMuina bonitas cfTct tjabitus p:i= 
uatiuus/ftnonf^aberct actum mtrini 
iJecmjLQbiioefTentiale.f.bonificarc/t fi- 
militer magnitudofine magnificare:et 
(terniti)^ Tme etemare/? poteft^ nne 


1Honapar0« ■-jOi do eft per AU33 re pdteft bifFundere (m= 
ttienrc:i pcT bonitatetn mfinitaa intcU 
lectuebona ^:t g voUmtatceamabiUs 
^ ^ptcr q6 mftnitaa imellcci' necc(Tuata 

Utttivu' cittpalitcrno potret?aberc.Ci5&UHni 
volutaecft:': fimilitcr luua iictus; vt ui 
fupcnue ^baiu eft:i fi ipfa eft mfimta 
in cterno/i ab eterno/mtelUgibilis qui 
dem eft ttiftnite:fcdfi eft ftnita/eft iteU 
Iccta-i no eft mtelligibiUs mftnitc/nec^ 

gcr cotiiequea Diumue intcUeci'' c ama 
ilia 1 ainat' ab cterno z m etcrnfi:^ lie 
Diffmmoneia boiutatis /magtiitudmis 
ic.Dcftaut:q6 eft impolTibile . (Jfift cr= 
go ^batii Q' oiiiina volutag eft uifimta. 
K/rrfK^ ^Q^JDuiuiami' eft:i fill actus funt:vt fu 

pja 4)batu cfi.z i6 fiipfa eft mfimta/be 
tie qiitdcft aiit no/ vmofa quidc eft per 
altq6 vitiii impcdica ipfam/ft' no ftt in= 
ftmta.Ct B cofcquca oee alie ronee que 
Einittiit ca ftnuari/ipfis tii eiciftetibus 
inftmtis:-! q: finitu no pot tatu fe ejcten 
derc fmc DifFundere/^ inftmtu: mani; 
feftc isif apparet q' alie bignicates par 
tim futit vmofe/'z partim n6:q'6 eft val 
de ipolTibilc.CLfift ergo Diuina viri' in^ 
T ftmta.41 ? piuina Veritas c^:^ fuue act^ 
i flft^t.vtfupiacbatQcft:tcuvfrmtt cA^ 
i Domtai/magnitudo tc.funt rones infi= 
nite rcalitermccelTariii eft ergo cp veri- 
tae nt mfinita:alioquin infiinitai?p:edi' 
ctaru ratio nu no efTct veratqi no Ijabe; 
yi^ ret CU3 quo. H J^iumalfilLa eft:« fuue 

sjct'fimtvt fup:3.pbatiieft:fed cdentia 
tpfiudglotie aut eft infinita/aut finita/ 
flutgtimftmta'X gtimmftnitaUiJiji?; 
folutc eft mftnita.bn quidcj/ co q: non 
fequtf aliqiS mcoucnics quo ad fe/ncc 4 
ad alias oignitatesifi aut eft partitn ft* 
nita 1 partim infiniia/maj;imu qutdem 
incoueniSs fcquif . ^a o^ aljs 5>janita 
tee non l^aberct fubieau glotic t quie i/rrvtTM' ^ mi aniatatper vivtuii virtttofatg wrU 
t3tcrera:i per glozia eft glo:iofa.CLSe 
quitur ergo oc necelTitate q> actus boni 
tatis.r.boniftcare/fit infiniCquo ad ms 
ftnitatc bonitatis/i cti5 quo ad mfimti 
tc onimfi aliaru oigmtatii fine rationuj. ,, 
(L^'iiagmiudoDeicft iriftnita:-! I?5 actu:^?/^ 
vt fupia pjobatueit.Jit ideo fuusatf / c> 
fcilicet magniftcare/aut i mftnif/aut i 
ftnitus. Si inftn tiis/bene quidein:fed ft 
no/ rimiliseltjiboti m q t Icincmatiua 
tnagi8"eu eptcTa rp vegeiatiua/eo qi in 
e;ctremitacibus arbo;is aliquotus funt 
rami ftcci in quibus vegctattua no eft/ 
fcdelcmctatiuatatii:in<competit ma 
gtiitudmi infinite actus ftnit«6:no aut 
infinitus'.qiS eft malu cotra bonu:-! par= 
oum cotra inagnti-.'Z per confcquto ma^ 
gniftcare -z ctcrnare non polTent fe con- 
uertere:ct ocs aiq actus oiumarii ratio 
num DcficerSt actui magnuudiuis ii ft- 
militer actus magnitudinis eie/ronc cu 
ius clTcnt parui.([tlfifequeref q- infini 
tas cflTentie defceret m finitatc fui act'/ 
pwlongadolrab actu intinito:q6 c con: 
tra fua naturat-xmagis quiefcerct i par 
uo actu fe in magno: qt» eft oifTonii ra = 
tioni:i contra tnftnitarc/bonificare/q6 
fuperius ptobauim'.CConciudif ergo 
gj magnificare oiutnus eft mfinitus. jr 
ll£teniarcj|fhvtXupia..pbata eft.et fij^ftf^ 
militer mtinitas i eternttas.'gjcios aut 
eternitatis.f.cternare /aut eft infinif/ 
flut eft ftnitu8.aLeiXinft!iii!/t>"<i"'<*^- 

nullijenimiinc6uemesT?qurf:fedfi eft i 

fmitus/magnu fcquitur inconuenicns: 
qtctcrnare efTet tcrminatus per tfpus: 
^pcrcoiequcs eternitas efTet ftjbiettuj 
tempmisab etcrno i m eterno:q|6 ^val 
dcimpolTibilc:t contra infinitate biuis 
narfioigmtatiJiS fuperius ptobatam. c % quic CTCondudutir ergo o? eternarc eft wfiQ^ 
ivQ infuiimmt-rfic finitas gloue efTet i?a nitiis actus. ^i-pfiTtficarg gfiamisooy j: f»r 
bignitas tcftatistvtfupdriuspzobar " -'- ' i' ©e infini 
1^, tate actuf 

rij ronu5. btttis puuattuus j)er que alie bignita: 
tC8l?aberentpena:q6 ell valcfe impofTi 
bile.fiSecmitur ergo neceUario Q'biui 
nagloitaeftinfintta. 

©c infinitate actuum x>\^ 
uinarumrationum« 

5i»na bonitas cfl ratio bo 
no vt 4jdiicatbonu5. fit q: 
magnitudo eft ratio quarc 
bonitas c tnagna:adi?uc p 
etcrnitatc eft eteTna:B po; 
teftatcin pot qciftere ■zage 
re:pcr intcUcctu eft intellecta:per volu 
J fup^us pzobatueTfiTedpof 

fificare/aut eft actus infinitus/aut fini 
tus.SieItinfinit''/benequide:q: ficut 
pofTiftcarehmtus fe couenit c(i potcfta 
te ftnitaiftc i smuUo.meltus poftificare 
tnfinttus fe couenit cii poteftatc infinis 
ta fupta j)bata:i polTificare creatus co 
petit infinite potcftati:i Hcpoteftas^ 
adfbefi/i etia quo ad crcatura 'oegenc = 
rat/1 erit a fua natura.CIHdIjuc bonifi 
carc/magnificarcietcrnare/nopofrent 
effc actus infiniti:co quia nemo oatqtS 
non l?abet:p:optcr qtS fcquitur contra= 
dictio/co q:bonificare /magnificare/ct 
etcrnare qui funt actus infmtti/vt p:o= 
bati eflinon polTent cfTe infmiti.'t qwa ^ex4^ 29enottcmfubiecti0. fo^jrivW, 

©e x>to g bonitatc 5?cducto« ' " 7 ^^' ?/ift ontr^dtctto fl^renonpotcd-fliTonclu 
ditur ergo cp pofTiftcare oiuinuo eft mft 

nuu8.CL3mcUificr«5i!«nu/a"t ^ ft ft"' 
turn aut umntW3nn]^B3?betic quidc: 
fivcroeftftmtu/fcquiturmagnu inc6= 
iicniend:videlicet ciientia mtellectus q 
infttiita eft/non eft mtellecta:-! fie i par 
tc eft lubiectum isnowntie/que eft l?a; 
birue piiuatiuud per que tnfinitad pie: 
dutaru rations t0no;atur/qT^ eft maia 
contra bonum/paruu contra magnum. 
(j (Toncludttur crgoq' intelli6erc&(ui= 
nfi/.ft ftnituaactue.C LHmare fiue vellc 
»H>'»'"f/'ff^n eft ipftnitt^/aut nnitu :it m= 
inftnituTa 
tcUiisedf ftrutfl/bene qutde.gjed ft eft hnitu/tam 
mfinttaeDtumarumrationO -zactuum 
earum non efTct infinite amabilis ncc^ 
jamata.Ct fie mftnita0 intcUcctuo:-: fui 
actus no client infinite amabiles.fit ftc 
De inftnitate bonitatistc.potcft Ciici:q6 
eft impofTibilc.C Condudif ergo cp Diui 
tiuni amare eft inftnitu.tia ctuQ bmiii e 
virtuti6/aut eft mftnitue/aut hnituenp 
cltentia i numero vtriu«8 .Sionfimt"/ 
bene quidc:0^t eft ftnitue/fcquitur q' 
eft mftnitus m elTcntia t nuuiero alia^ 
bignitatu:co q: virtuofe funt infinite :z 
non in fuo pp:io numcro:quod eft val; 
de miponibilc.cacms^Diuuiivcritati 
aut eft mfinitue/aut hnitue.filtTRmt"/ 
bene quidc.fi ante eft fini t°/fequitur cp 
eft infimtas m ciTciitia i numero aliaru 
bignitatu-.co q: vcnficc funt infinite :ct 
no m luo p:op;io nun>cro/q6 eft impof 
fibilg.C.acuiB MiumLglgiie aut eft fini 
tu0/aut mfinitua in efTentia i numero. 
fieft inftnitue/bcne quidc.fi elt ftnit'/ 
fequif q' eft mftnitae in elTentia aliaru3 
Dignitaifl-.co qz veriftcc funt infimtc:et 
non m fuo ptopzio numeroAj6 eft valdc 
abfurdum et impo(Tibile./lullu« cntm 
actus eft matot tn alio $ (n:feipro. 

©cDeo pp:incipia oedncto, 

fl ifto capttulo bifcurrem* 
beum per pzincipi3A»uob' 
modid.d -(^iQiuimLitrm 
fecudi'z quo ad fu3 natura. 
4f ^ptfijufwcro grit ertrm 
fccus 1 voluntuofue quoad feipfiim er 
fi3creaturas.£tjnouoUbetcapitulo g 
iftofi Duo0 modo9Difcurremu8:t io per 
ilia moduCbeo m adiuuate)intellcttus 
bumanue be elTcntia oei/et oe fua itrin 
ftca operatione:-: etiam dc modo quera 
feabct erga creatura0/notuiam.i2al)erc 
^ot€rit;fI^fic, 
£u9cfton':«tprceftrua5 ^gw.^ ^ 
metbomtae:miiipturQ' En^tJ^ 
fuabomtaeefteiroQ'pzo-- S:5^o^ 
ducflt bonu3 nccenariii."fi3 *^"****^» 
ttot^uiue cft.quiabonitaa 

et bene conucrtuniurmvnitatcnatus 

re:ctljocpatctperbiffinitionc3 bomta 

tis/fitutm platam qua vcgetatiua efl 

ei ro q? pducat vcgetatiuii necefTarifi: 

platatanic Ijabctefuae coditioncs ad 

vcfletandii. SicutO £U9 1?3 luae ad p*o 

ducendij bonificatu intrinfccuicrgo pzo 

duat bc^boniftcatii mtrmfccijict [joc cti 

ftiobonificarc infinite ptota fua bonis . f .--_/•. 

tv^tg.tifiHim.diF^ flaeuecognofatfcbo /TV/i^riWvVy^^/' 

nu tn ^duccdo bonificatfcconUdcrat cp ^^ 

bonu quidi eft ^ducere bonu creatu At "^' 

intclUgatur/ametur z recolat/ilaudec 

e ipfu? fu3 bonificatio ttrinfeca:tvt bc» 

bonificet illaspotcntias qfiabipfisbn 

obiectatur.Cijjzogterljoccreaiut pot€ 

tiam intcllecttua/voUttua -z rccolitma/ 

in angelo t in anima rationali. £t ptg 

fcquens omnee fuas codiiiones ptinett 

tC6 eis/vt perfect? beo polTint fruiit bo 

nii meritfi acquirerc. etinjfto pafTu co 

gnofcitinielleaueljumanus pzima \n- 

tcntione fuam qu§ beue Ijabmt ad crca 

dfibonascreaturad. 

^e t)Coper magnitudinc5 

isifcurfo. 
Jtfi fine quo non polTet Ija; fcur[o. 
bere magnitudinem mftni 
tam.jQk^eii3ciH8 actus 

inftnttu.gt qz magnuudo eft id raiioc 

cuius bonitae i eternitas funt magne, 

ideo ifte oignitates cii fuis actib' cotur 

runt ad pzoduccndii magniftcatu inftni 

tum/t fit bonificatus /ctcrnaf -zci ads 

Ijucvt qlibetoignitae l?abeatfuuacta - -, 

infinitu in magniftcato mfinito. J^l^aj ly \yrn\rrM' 

beus fe cognofcit lie magnu i etia mfts -Ua r/ 

nitu/c)ciflcdo % agendoti g confequcna (/' f'^*^ 

fc cognofcit bene coditionaiii % bifpofis 

tii adpzoduccndQ creatfi magnfi : %^m> 

intantu q' pzoduceret creatu mfinituj ft 

creatii efTct capa]c ad recipiendu magnC 

tudin2inftnita:ficut ignied ft l?abcretco 

pia ligno^/magnificareti mttiplicarct 

m fl^ml Tf<?«<J fpi^CTa lunc ;t fico«» 7Honapar5 mfdwy rcurropcr 
cisrtnuti 

<reflu(t mdfftium creatum:n<ut celum/ 
angcluin/jtiittwm ratiorialcni:t fimili 
tcr alias crcaturaa que De magrtitudic 
ne funt I? Jbitu3tc.<li^LULifto_BilIii.co; 
$f\Q'ici\. iiitcUcctue t?umaitu9 riiuiti ma 
gnimi C119 crcatum auocl efl mame $ 
omric0 creature/quod non aiideo ocnii 
ciare flue Ocmonftrarc.na^ l ?cc ar ggg 
iteralid efl:vt 133 aigme alibi oictueii; 

^eoeooifcurfoper cterni 
tdtem, 

iCue5ft£tCTnu0 :f ipfe cfl 
rua ctcrnitaa . Ct fu ocua 
neccfTitat fe ad p:oduccdu 
ctcmatuni fine quo etcrtii 

Jtaenonenetmfrtiita/Jiccp 

l?aberct actum inftuitum.Ct ad tjoc c6= 
currimt oumc8Di0tiitatc8 cunfSctiBiia 
fui9/ vt ctematiie fit infttiitc bonift(at'; 
% magniftcatiis tc.Ct vt tpfc oignitateo 
cunt fui - actibue m ctcrno itiftnito fint 
actn.ciCt Dciftafiiblimt producttone/ 
valde iiuratur tntelleccud tjutnanua. 
r gtOum fic oeua fc^tonfidgrat etcrna 
da % mtem^endo fe oifpofitutn t o:dt= 
natutnad pwduccndumunduabetcr= 
not in eterno/ refpcctu fui^pfiustf? no 
p.ncft ipfutn crcarc ab ctcrno/ ratione 
t)cfectu0 mundi a parte ante.jlartrfini, 
XWQ cfl futit cclum quod non cftWeter 
tto:ficut non eft inftnitum immcnfiue. 
^ain co^us fuum i?abituatum eft t»c 
qUantTtafc/fupcrftcie 1 ftgura x nwtu: 
vcrumtanjcn potcfl e(Te in euo etcmo/ 
vt angclud t Ijoino cognofcant/oiligat/ 
1 rccolant t I4i»deni Oiuinam pwductio 
nem fuinmam. 

©e Deo per potcft4te50e/ 

ducto« 

Cu0c(tpotg6:t ipfe { fua; 
met potcftae .fit fu Oe' cfl 
iiecctntatuaad ptoducen^ 
dum infinitum polTiftcatii: 
vt fua poteftaa pofHt ec ift 

nta/t l^abcreactu mftnu 

tum.gtqtper poteftatem inftnitam oi 
uina bonitae/mjgnitudo -zcponrmt ejei 
flcre 1 agere mfintte : ideo omncs alie 
Otgnitatca cumfuieactibus concurriit 
infinite ad pzodufCPiduin polTific atu3/ 
Tc polTificatus fit boniftcatiw/magnifu 
catu9-?c.(Tgiiiimg J_um f u cognofcit fe 
potcntem c^iftcdo x agendo/ cognofcrt 
feoirpofitumtotdmatujM ptoducen 
dum poteftatem creata non infinitam 
necpeternam. P cueenim c ognortitfg 
intrmfcc ctipoteflatcabfolutat oidis 
nata^fed ejctrinfccc cum potcftate ouJi* 
natatantumieo quia Deus noil ptodus ^ 
ctt p^rua natura trgatiirart.ied effccti^T^ 
uc pzodacit ca9.Stcun?omo vcrua qui/ 
bcpmgufjomincmin pjncte/qui norti. 
cfl ocTua natura.il gt fu irrteU ecf* Ijus 
manudcognoicit qua intention e bend 
creauit potentiaacreatae: videlicet vt 
creature cii tpfid ocum polTent mtclUge 
re/amare/« recolere/t laudare;^ fuco 
gnofcitintcllcctua Ijumanusq' podifi* 
catue infinitum t mtrinfecus/eft (caufa 
omniu? pofTtficabiUum f imtomm x cjts 
trtnfecotum. 

^eDeoperfapientiam oe 
ducto« u» _ » w guE^ftiapfcHa due \x\it\i 
Yn^^ llectue-.tipfeeftipfametfa 
picntiai'Zipfafapicntiaeft 
id ratioe cuius fapieng mi 
Jtelligitfc necciTitatumad ©e.beo 
fapictia 
OeducM 

rnfit 

p:oducendum imcUcctum m infmitate 
ipfius fapicrttic cO mfmtto intclUgcre 
g tot! eiTcntiil infinita ipfius intellect" 
iicut igntdqui:c(i fuo appetitu naturals 
necefTitatfeadptoducendii ignitum fl- 
ue ignire perTua cfTenttl.et idcocmeo 
alie rationc0 concurriit ad pwducendfi 
intellectii mfmitu/vt in ipfa ^^ducttoe 
quelibet bignitad l^abeat actii infmitQ/ 
X t?oc naturaliter .(La ?um beua ftc fc <o 
gnofcit cp bignfl x tufloeit/q^utHnene 
ctud creat' d cognofcat fjonotifice fum: 
mum mtellecta tnfinitii.'Zflc creauit ins 
cellectii angeloza x l?omin(t<rSe4jnu 
ratur Ijuman' intellect' pofl$ creauit 
efl adintcllig^dii fummu intellectu3/q 
eflca cmare ignotaf abipfo intellectu 
cTeato:fed poflmodii cognofcit g'pccca 
t(i efl cauf a/qae quidc) oeutat angcloa 
maloa x l^oies peccatotcd a fine qre fiit. 

©c oeo p'voluntatc oeducto^ 

ifilia^volen9:tiprc!efl 4r»*h*^ 
luamctvolutaario intelli: Zxu«»= 
igit fc neceiTttatum ad pto- ^j,""f* 
iducendumvolitufiueama p""*'' 
im inftnitum cum fiiovel Ji . 
infimtopcrtotamefTert rryiM^^i I J gg&i tducendumvolitufiueama i- 

7 ^cSM *"•" infinitum cum fiiovel ]-rV)j 1 

g aM J t i .!-:^ le infinito per totam efTen tmUt tiam infinitam ipfius voluntatis . Ct 
ux pioducit feainduin g^ fe inteUitftt ct TSm^ 25e noucm fubicctte* fo4ih 


fuHtet q: o{6 cQ alte btsnitates cC Tui? 
•ctib^ funt per voldtate Diligibiles: td= 
circo ipfc Oignitates cum fuis actib' c6 
currut ad .pduccnda voUtO inftnitU3 :vt 
quelibetOignuaspofTitljabcre actum 
infttiitu m \«lito mftttito/boiftcato/ma 
gniftciito tc.S tcDeusfccoflnofcetig ct 
amaiis/trafit adaeandu voluntatcm/ 
Tt<u ipfa bene et magniftcc i ourabili= 
ter ic.fuue voUi" Tit mtellecf/amat' et 
rccoW 1 laudat' fug ola.fit g'pwptcr 
l^c/volitud tufttiitud biUgat volutaies. 
aeata ftcmo remuner3do ea/bSdo ei 
gtia^. i\ Cx m tfto pafl\i cognofc it itellc 
luflicib cei vn outur.Qm i ctu9 luflicia oei vn outur.cum iicut oe* 

, cognotcu fc Difpofitui ozdinatfi ad crc5 

i dfi:fic cognofcit fe ad iuftiftcandu5 1 re= 

^ ? niuitcrandnm •.« Ijoc idem cognoi cit be 

P^ &iuina miferico:di9/cu qua cognofcit fe 

[^ bifpofituad parccdijfccundiig' pccca; 

I to: com cientia 133 be pcccato (uo /^Jimt 

Ltendorattffactioncmfecudiifu& pode. 

i^coco per virtuteocducto. lebeoQ 
itutebe 

yrtnm t»»»^iArl! 
eiteeHsittuofuefz ipfe eft 
jTua virf /I ci" actus q fimt 
ei cocfTcmialce z naturalea 
1 idco ficut amat fe tieccfTi- 
tatu ad pioduccndii anjatd 
tttfiinitfi.ricMigit.'z cognofcit fe ncceffis 
tatil ad cognoicendii z pxoducendii xix-- 
luofum infimtQ'.et ad t?c< cocurrdt oc9 
bigmtatcs cu fuis actOj' :» t per virtuie 
inftnua fint virtuofe 1 infinite: x alitcr 
no pofTiint fe tgabere/bj ^ftcaii tSg % coi 
gnofccs fc intrinfcce incIiHarTfe/t trSfit 
fld amadfi -z cosnofccndfi fe efTe eidina= 
tum 7 bifpoRtil ad crcandii virtutee tta 
iuralee:vt funt figure et ftgna virtutis 
infinite 1 cteme «c.c« quibus virtutib" 
creatis cognofcatur/amcf 1 recoIati»r/« 
•-^^ laudetur virtus inft nita 1 eterna «. 
r^ CadbHctranfitadcrcandumvfrtmee 
-n^/HH* ino?aie9/be quious loqucmur infra in 
nono fubiecto/co cp funt via paradiR.et 
vtbeiieca ipfisrcmuneraretl^oice be 
fua glotta virtuefa'- etbaftc inteJl ectua conudcrat/miratur quare bofee'in Ijac 
vita no funt magis .virtuou motaliter 
$.vition:poft$virtutC8eo:u5 babent 
•wginc awrtute fupxcma:vitia aut non. 
gedbfinde cognofcit O' l?oc eft /qt I^= 

«ncgMiauUb0ifltt)itriG adagen; 

uDono aut maw.Sed plus fc inclinat 

jUd potenttam fenfitiuamttplud amant 

fpfam/Sratiodnatiu§. ffampU^ducc 

rittnteUcrtua biuinus quare ^c per: 

miau fieri:(«m ipfc f« vjrtH;>rne won ritiofuatt (It fpirftuJilie f non fcnniaiia 

ggctndg cog nofcit intellcctg tp ratto l2ts 

tU8 eft/vt indicia bci l?abeiit fubiectum 

in quo agere poiTit.Ugrfiiflmen fciendS 

eft q> liberii arbitriu3 (cljabct ad buaa 

partee oiucrfas'.vidclicct ad pan^ bona 

creata cii qna agit bonij:i ad parte mas 

la incrcata cQ qua agit mala 1 pcccatuj 

que eft pare mcrcata/ci c)c parte mljis 

U increatig accid£9.l?omo ctum in^tuj 

eft bcductuabc niI?ilo/ljabet inclinatio 

ncm ad niljiliirq* eft contra elTe:vn ma= 

nifeftatur ($ libcrum arbitriuslpar tim 

conuenit cum ene/z partim cum no ee/ 

fine cQmljiloiquod idem eft:il20ceqiw / r 

liter , tfTgit edadbuc Querif/intellectufl /f *Kf>U> frtmf- 

poft$ DC' fcit qp ijomo peccabit /quare -"^ /pfititnuM^ 

ipfm crcauit. £t t?oc cognofcit ptooter _ 

l?oc/qi bonum liberumarbitriu ci aeas O VfdH'M' c\^ 

mt/cum quo potcft fe rcmouerc a pecs ^ • 

cato:t ipfiim odire fi volucrit : ft autcm C?^"»**vr 

non creaffet Ijoininem/miuriaretur be» 

fue tufticie:quia non t2dberet fubiectS 

tji4uo agcre polTet» 

^cDeoperveritatcoeducto* 

eu9cftvcr':et ipfe eft fua 

vcnlSSnrftc vere biligit et 

cognofcit fcncce(Tttatii dd 

p;oducendiivcriftcatU3 m = 

fijtitij e tota efTcntia inftni= 
Ita3: 1 cji ipfa ipru3 ^ucit 
vt fua verificatii inftnitii fufficienttani 
poffit Ijre ab eterno % in eterno : suiie 
oignitatcs actuaveroa inftnitoa l^bcre 
poiTmt per ipfum vcriftcatum : tlcbcua 
amane % cognofcens fc neceUitatum ad 
pn>ducenduveri)infiiiitu3nnde biligtc 
a cognofcit q' verum quidem eft creare 
ventate creata naturalc/i ctiS moialft 
vt per ipfaa veriftcatum infinitum itels 
ligatur/ametur x recolatur/z ctia lau* 
detur.g giedbtc ttij rat ur tntei lect^org 
do vnde oiitur mcdantTfit poftmodu$ 
cognofcit q> a nibi(ooutur:bequo I30S 
mocreaturtficutlapia cadene qutfii^ 
-$rduitateteditadcetri)q)6 appctit. mernm jirh 
mt^co s llffhnvf 
veritat^ •i^j'Jr 


^eDco cglotiam t)educto« 

jfufl^^ial^TIcbiltsit tco Sjia ftSJ ? 
B^nofcitfe adotoduccdum fnjl^'^^rrytrrfiir 

Jinfinitagloxificatubeinfi; ""***'' 
nita glo:ia ^ductfi . f[ ns c^tU^ 
_ ,bealiaelTentia^ducinwr&r'^'7 
potiUXe em sUe cfTentie fwnt finiteino rrm>^' 
y/trmrYL-'^ momp^Y^ iieiMcq>'eH5b<mT?flo pdutipotfl^ali 
tcrefTet finit6tiiouu:(i6eft impo(Tibi= 
le jgc ad t}oc glo:tttcatH mftnitu pcurrut 
oce alic Digfiitatcs cuj fuie actib'.vt m 
ipfoglouficatomfinitopolTit tjfc actuo 
fioztofoe.ll JpuoouvfUmljgiC'z cogno 
icit ft- rucciTiRTtracl ^clucciidu glojiftca 
tu tnfimtu intritirccu:oeiiide cognofcit 7 
Diligiicpg'.onouim eft crcare gloztftca- 
tuin ejctra fe in cuo etcrno pofuiim/a 4 
fummusgloaftcatueimfimr' mtelliga 
tur/ariicf/retolaf ct laudcfgloKftcato 
infinito/oando ei glouam.C Scdiinfto 
paiTu intcllectua ?riderat:i Huraf qua; 
re Deua no Difpofiiit fic ocs l?olcs vt 105 
^intelligcrcnt •! rccolcrcnt/gio;t3 ab ipo 

T rccipiendo.Sedrccoid^liiLjc^itulum 

I lufticie in quoTf^^ctatur dc libcro arbi= 
trio.flimfil}onncend podcntpeccare 

' lani no poiTcnt muUu amare/multucm 
beunj lUc Oiligit d ab amare fuo ic rctt; 
ncrc potcft.ft ti no cITct pcna/iam glo 
ria no ect bene"703mtaTJl3 vnuquodcp 

-iontrarium magiecognofcif g rtliquu. 

. ^ i^e;)eoperoifferentiloe^ 
bifferftia 
teducto. 
JT/h'C jrrhC £co:datud tfi tntellc(tiid 
Ijumanua fcala Differcntic 
m fecunda ftgara pofita:-! 
ncgat Q' Differetia q eft iti 
^ j OC0//16 eft inter fcn^'ualc 1 
^.'cnluale/iiccp inter fcnlua 
le 7 intcKcctu3le: fj i eft inter mtcUcctua 
|e 2 intellcctu ale efie cyiitctia/tdc encn 
tialttcr.ljl l;ocrtrahifeftat qo oe p;inci= 
pi}8 ptinie figure i5:.: gbrqi eiri Di ffcreti- 
tia fiue Diftmttice oiumc oignitatc9 'ii- 
uc rationce no polTetit tjaberc act" infi= 
tittos.et I20C maniteftc iipparet m boni 
tate. j la boniftcare ip fi'^bonitatis ab'tp 
feriabomBllMJ-biamfic ati ncquac^ gj: 
ponci.agcrc (idclincotrtinctioc age tie 
agibilie elTc no poclic qdc ncc bomftoj; 
re ab:qj pdictte.fi l ^tcaui grit tntelle; 
<tu3 vtru pdirta Diffcrctra pon3t m Deo 
multasefTcntiaar'i ?ridcrat 1 cognoftit 
^ (lyrc rnnif^ tl>no ftcutnoiuntinipomulteibonita- 
^/^TlvfMir ics."Ratio l?uiiie cft:q: boniftcaa q eft to 
f:tjt'nn^i ta ipfa bonitae/.pdudt oe feipfo totum 
boniftcatO/intinitu z eternui-z boniftca= 
re -: etcrnarc a touKipliij ambobue eft 
3?ductu -CI jG tin tllo pai Tu cognordt in= 
tellcctiisiQ^ ^^fcrcntia eft tiara 1 incoii= 
fufa m if a bonitatc inftnitaico q: ponit 
j»bgDificatimi8/fit vnuabiftmct" a bo; 


^m(^ ^f-^frff tcrbtftinciusa boniftcatet bomfifare. 
■zftmilitcrcyboniftcareftt alter binirt= 
ctu8 ab ipfie buobus fuptadicti8:qiiolU 
bet iftoip c)ctftente in fuo numero.JpQg 
tamcn eiriftcnttbua idem p efTentiam/ 
alioqum Differentia elTet corufa in ipfts: 
1 per confequenc Dcftceret etcmitae/ct 
fic no confcruarci numcrft fiitj vnicuKp 
tnum pzedutozu:qD eft inipofTibile.^et 
adf?uc Deficerct mtellectue Dium'cigno 
rarct qmd5 qualie elTet boniftcae/i qua 
liselTetbonificatiie/iqualie cfTct boni 
ficare.f tftf ifteDuc Dignitatee Defi£e= 
rcn»:t per pfequee oce alie cu fuie acti= 
busr-r ficc(7enta<i'p;imitiui/q6cft im= 
pofTibile.crtJerutanic Dc pzedicta Diffe 
rentia rctcdumelt laneq^tpia no efl fu= 
pza pzcdictas oigmtatcs/ncqj ciiam {n- 
pza p:edicta <o:relatina:rc5 boniftcaj^/ 
boniftcatum 1 bonift<3rc ;r^ cadc3 ratio 
etientialiter 1 equalucr eft cum 010 Dis 
ftinguendotficutbonitae in bonificado/ rv ».,•-, 
magnitudo in inagmftcado icii JDum H^"^ 
Dcu9 cognorcit m fc ee pzedittam Diftcrl >l/7nf 
tiaAuquafueronre lunt dare -z actus 
infinitos fjabere ponTiint/cognofcit cp bo 
num quid^ eft creare Differentias cii qui 
buemulte creature pofTenteftea cujib' 
pofTit mtelligt ftman 1 recoli z etia co= 
laudari.CtuuftopalTiKognorcit mtel; 
lectuo que eft cania niulmudinis rcru5 
Differcntmm genere/fpecie atc^ numca 
ro.C^^d]2ucmicritintellcctne:vtru3 ins , 

ter DeifTcrcararam fit Piffcr^tia realie 
aut mtentionalis facta ab animar" t ca: ! 

gnofcit cp per Differentia quam Deua Ija 
bet in fc naturalcm^ cocfTentialemiDc'/ 
1 per illam quam creature l^abft nattjs 
raiem 1 coclTcntialcm/Deiie ct creature 
rcaUter Diffcrunt.CI ablmem^talib" Mf 
ffreniijerealiter non'Blffcrcnri'? p^iffe 
rentiam inte ntionalci tantu factam ab 
9nima/qi5 eft valdc ipolTibile . Unde er 
go patet <f per realce Differentiae Diffe 
runt/no auiem per intentionalee, 

^t Deo per conco:dantiam 
Dcducto* 

u m m " ^ i^ Cue eft concozdane/t ipre ^^^^t 
f/T^r^eft fua c6coidantM»/m qua ?'"^w3ti3 
" Srt ijrueDigmiateemvno'Zplu ^^""'f*'*- 
.' I ibue concozdsnt: ftcm \uajryhrin 
^jbonitaebonificando:-! fua ^rxrw 
— » rnagnitudo magnificado: 
t ftia cternitae cternando ■zc.ConjozdSt 
qutdcuiidentitatec)Tentie/que eftvna ^IK ©ertouemftibiectfe; fo.U f ibudtqz Timt plurcs rottce/Mfiiaiu^ 

magm Qcatiu'^/cccrnifKat m'' ic .Sunt 

BtrcTnunicr'/twnincarc/fnagnmcarc/ 

cternare ic.Sunt alter numcr'/bonin 

catua/magiiiftcatud ic . fit 0^9 ifti;tre3 

funt relatiiii rcfcrcntce vitum ene abfo 

(fy^ lutum.r.pettd.cr Pu oeug fu re con jldg- 

>■ ' y- rat rationc oiffifmioia coco;aatic/creat 

•icivM^i^j^ i^fljjj r5ng lue vniiacis-.i crcni plu 

ra omcrfa roue fue pluraUtatia*:videli: 

<ct multa figniftc3u:vt p.uet i falaco; 

coulamic ejc quibus eft vnus inundiia Ijabcsaiiddpiaccnailbi'tfimf fUudcos 
e(Tetiti3li0bomftc3re/qno eft in tiatura 
fue bonitatio puncipiana :fcd tm p:inci 
piatuscft aputicipumte-z pziticipiato: 
licutamarc p'.inciptat'cftab amantc 
« amato.<n"^u_ oc"9/oMeratg? cftt as 
Ic pundpiupeTfcctu tralit aa crcandii 
tuundu t»e tuljilo tali mo vt vrtu tndiui= 
duiigcnerct aliudir.diuiduu/ricut vn* 
I20 aliu Ijomme tvna plata alia plantaj 
ribifimilc.£tljoccup;incipiarefubftai rrWrCvMC tialit naturali.rrad biK acat altudpil 

conftitutus: % aeat vtum fubftantiam cipium:ricut intcUig^e qui caul'atUtel 


tnrtM 
beoQ 

traneti 
loducto. cortftituiam ej: materia 1 foima:-: creat 
V«u l?oiem vonftuutu ejt m t co:po;e:i 
co:um coniunctionem:-! creatvnum in= 
tellcctum c)t fui0co:relatiui9:fuutvn' 
fvllogifm' fit ej: ouabiw pporinonib'''r 
vna concluft6e:et He dc colimiUb" alija. 
£ti}9c facit vt reluccat 1 appareat fua 
ioncozdantia . Ctadtjuc vt iplc laude= 
lureteifcrmatiir. 

©c oeo g cotraricMteoeducto* 

jEua eft contrariaa: fed no 
eft cotrarictae/cJnae ^Ae^ 
;eft./lai>£iiiicu-Dat pcnu 
'tctiacffectiue-.tncaufatco- 

,irariei4tcs:vt mamfcftaf 

ftt fcala cc:rar:ct:iti6. Ci Dc^qaiderioit 
cftcor.trar1ctas.1p3 nac3 pcozdat'.amTi 
tiita eft l?3b€9 actu inf;r.:tu z cicrnum, 
S cdimftop aTu oubjtai imellect'/cu? 
beugiitiimiTua c6cojdatia:quare ergo 
Icctu obiectmc.£t inielligens 1 intelles 
ctu8 caufant mtelligcre accidentaliten 
vt mtcUcctua fcicntias polTitacquircret 
ct fic be volumatc poteft oui vt be Ijaa" 
bimamotiemduatur. 

©c oeo ^ media ^oifcurfo* 

nbcjl£Ujjtcdiu/^a>t I ib3 
b'omtatcbo.iificarc lin fua 
magnitudme magmftcarc 
ic.f St ipfc eft f uu mediuco 
cp mftmtucftcu quo be' me 
menfurat fe m tato q' fit infimi' p fuuj 
intrifccu agerc licut per fuu cjiiftere / i 
quo med'.arc/rcconmngunt medians -r 
mediatus vt fmt vnum medium coiitis 
nuu ■? abfolutu .CIS:) '3beueacre_cogno 
fdt ecmedium/oemdrtraiuad cnuTaa 
ab ipfo crcatas'.vt patet in oiffinuionc 
medq/z etia m fcala mcdO in fcba ftgus 
JDsbcof fn^wf 
medium **^Xa^ 


yyvv -t omittit corrarietateefTef debute ref^ ra'oorrta:'frcut agere quod eft medium 
J aeiurQ;?rieta9e^ift^tintcrW?^ giftesmicragctCiagibile:!: ficutama ■fn-n 
■v«n- <i ncmpcccatojr.vtiuftuiaoci pofTit cp. 

^ tratjcrc 1 uu actu m peccato'.c-.nam ficut 
fpeculu c oifpofitu ad recipiendu 0C6 ft= 
giirae e« impzefTagtricoctis eft bifpoTit' 
ad cruciadu pcccatozesr] a mpliuani tl 
beuo m muudo crearct ?tf3neVate9n5^ 

^uralcs/ia mundue no eiTet talig qualis 
cft.rjadi ^ucDubitatbtc mtelle ctufl cu 
in Diumavoluntatc lu vcllc infinitum; 
quare igitur oc* l^abct nolle;' £tvttyc 
intelligai/adiuuatfecum e)t€mplofu= 
^riue oato. jl am flcut fpcculQ ^recipit 
fimilitudme alb'edinie 1 nigre^nir; fu 
beue Diligit bommeni virtuofum voleii 
do:odit autem pcccato;e9 nolendo. re inter amate x amabiic fiue amaiuj. 

©eoeo per fine cifcurfo* 

eugcSJUoe ftnis/'T no € fi 
ni9p^iu3tiu''/f3 m ipo fine 
funt multi termmi/ficut in 
ua boitate in q boiftcaffu' 
c vn' fmin^ botftcat' alter 
termin'''zbonificare alter 

©cbcoej^^/f' 
finem bi s trvifei - fcurfo, rm 

'OcbeoD 
tincipiii 
•ediiao. termtn':'! ocg ifti trcs quicfcunt in vna 
bonitate .C[ g)u ^^ ficfe ccgnofcit/ rone 
finis trafit ad creadum multos tines \n 
mudo/ficut babitu boitausjj eft vn^ fu 

-_, , , . ,- , ni9 moi3iiter/bc quobonmcas fc babi; 

^Ct>CO P p:inClpm OeductO. *"^^ .Pduccdo bomftcata q eft alter fts 

gus eft piincjjp iaflt-i etia e 
,fu& ptincipiti;Acut t fua bo mtatc in qua 0CU8 eft pim 
ctpi§9 pttncipiatii.f.bonifi 
catit £ t eft p:mttp tag non 


ni9.£tj k DC bom ficarc fuo mo.Cxcca 
ifti tregTcrrnimqcrcru t ipa boitate qc 
eoc ftni9:f3qii piiuaf bo trafit 3d pecs 
catii (Jdcl>abit' boitatiez etia fui tcrmf 
m.i;i_e.iQleiiuen9l?5&euiat3fuo fine 
rone cu(u« tendtt dd labote euiKmum, 
Vi Q tRonapar5 llnfrtTi. yn^tf Ijr/frin- r/\-et(- fcurfo. matottta: 
fl oircur: 

l9* 
p^hnrtfmctf CuQ cfl miio: mOdo 't ctia 
oinnib' cotcrttia in coinam 
|fuc rationed fimt infinite t 
l?3bcnt actus inftnitoe.ct 
Ob t}oc ftcut eft mato: S 
mundua cu5 fua bonitatc i maguitudi 
iie;lic eft antccp mundua cum fua ma; 
totitatc.tl adj 2uc ftcut 5 eu9 cu fua fub= 
llantia cfl maio; mundo cum fua maio; 
rit3tc:fic quidcm bcus cu5 fua cternita: 
tc eft maioi mundo/ipfo eiciftente cum 
fua nouitatc.CtStcrum ficut fubftantut 
fcimna eft maio: cp accidcns^ fubftan 
tiaoiumaeft antc^ accidcns mundi. 
flfitmiftopaiTucognofcttmicllcct' Qp 
impoiTibilc eft cy mundue fit ab cterno. 
Ci£)umJ5£U04ognorcuficfu9m matoii 
tatrtranfitaclcreandum maiozitatcs/ 
cum quibua cognofcaf i DiUgaf fua mS 
to;itad q fisnifica{ m fcala fc^c figure. 
/^•IrT ^'^'^' i^coeopercqualitatem Dt cqlttdtem 
t^ifcwfo. ij trmr mcif. fibcoeftcql ttaetvt in fua 
cociicntiauboniiate appa 
rcticll/lamcum bonift; 
.can9l?5 Duae actiocsTuBTfa 
[Itialiteneoq; boniftcat/bo; 
nificatum i boniftcarc. Somftcai? qui; 
deml?3bet vnam palTioncm a bonifica; 
tetibabetvnam actionem:q: bonificat 
|jonincare:qut quidc3 bonificarc/t?abct 
Duaa patTionce ptclibatae.gtcuMuina 
Iwmtae fit infinita/'z tjabcat actu mfini 
tuntvt fupcrius iam 4>batum cft. yco 
ipfaoiuina equalitae eft mftnita/abol 
accidcntc fcparata.^am m fubicctom; 
finito nullum accideris criftcrc potcft. 
C JDciwftc confidcrans i U35 cqualitate 
tafthnanvtranfit ad crcandum cquali; 
tatemftmtamfubftantialem/et etiam 
equaliiatem accidentalcm.Crcatquide 
cqualitatem fubftantialcm vt pefutm; 
litudmcm infiinitam equalitaecognofa 
tur.^temcrcatequalitatem accidental 
lemivfpsrCTnUniluudme mftnita cqui 
htas cognofcaturivnum natp oppofuuj 
cognofcuur per reliquum. 

^eocoper mmczitdte oe# 
(tuap* Z^^f.^'o f ^ minetttas t q? ©e ^ee 
ipre ett maioatas mftnita -z mmotit 
IjCtema./^anpl'avniioppo te Difcu 
i fitum ciTet aliud eppofitii/ fo. 
f ^ qo eft impo(Tibile.^l.cbj$ 
^^s"^^^ ^co ccpctit maio:ificaremo 
ante minoaftcarc.SiidxujiiiJdueabrc^ 
minotitatibua minime ciTe pot.idcirco 
oeuaoifpofuitfe.adcreandu minoutas 
te m mundo:vt per minoiitatce ftnitae/ 
fua maio:ita0 inftnua cognofcaf . vnum 
cnim oppofitii ntagis cognofcif per rcli 
quum:vn tntcUeauacognofcit cp oc' cfl 
maio: abfolutc/rationc ctermtatisrmfi 
du9'aQtmino:/r3tioncmino:itati6 fiue 
nouitans.C QcpiLcjejognofccne c>u ryhitt 
fpofitum ad creadum maioutatc magia '2LJj 
pp mmoutate^.'^ldgocrcat mino:itatc9 rrwn 
^pter maio;itatc9/licut cozp" Ijommis 
^pter animtl rationalcm. gt oia cotty : 
ralia ad co:p' l?omini9/'z folia ct flo;?9 
ad fructum /z fie oe aUi 9 fecundanfg in^ .; 
tcntionibus adpamSe mtetione9.3nuc . 
ftigauimuebciipcrpzinapia ei:plicat3 j 
antcdictarvt be tpfo noticui l?aberc pofs 
fiinue.*^ fuut &edimu9 ci^cmplfl per ^ns 
cipiacicplicatapdicta/fic poteft bari g 
pttncipta impticata/tencdo modi) quetn 
tenuimud. 

ducto* ^hnjYu^ ¥ jf n ^UeriturvfrU3bcu9fIt:^d 2>e bcof 
?^>3i^\Sl.pbandubeu elTe/voIumua rcsul33^^ 
*cJp Itenere modii artifl:videU= Difcurfo» 
I rf^ J <ct nufcere pzincipia cfi re 
)fJv^S/, 0uli9/ad tnuefttgandum t 
Jt^s=a^s^bandubeii ciTc/facicnd be etcrwtatc fubic<tii:applicando ipm r 
ali}apanciptl9:-2p»ftio j)cr bonitatcm » p*rKiT 
dfiternitaa cft./l3 fi no elTet/mundua 
quidc fcipfu3 pzmcipialTct^t fic cct an= 
tc$ cct/qT^ c impoiTibile'.nullii em ena 
fcipm pncipiarc pot.eft i ^ermtae 1 p 
pns fuupaetii vidcl3 en9 ctcrnii /nulla q 
de elTentia abfcg fuo cocreto elTc potcftt 
1 econucrfo. ^pfainfimta buratio cft:t 
fualmftnitae bona eit.vn icquif q^ bonis 
tag c ratio cterno cc agat bonu ab etcr= 
no:-: in cterno p in&nita 1 bona buratia 
nc.3lludquidem en9 mftmte bonii/cui 
bonuaa eft ratio vt agat bonii infinite 1 
cteme:^ talc en6 vocam^ bcii:ergo pt5 
p'pdicta q' be* i:7 l?oc intellect'^ I^umas 
tiua tcncdo modum artie gnalia negarc 
no pot.ti i^tcmitaa c .vt fuDia lam .pba / a^ 1 gu> 
ttieft;ie(lm3snaemagmtuduieinta= (y 

■ 1 29cnoucmfubicctl0. foAh 


to frnmeriuc t infinitcrfuut fua masni- cofufcz talc end cternC t dbroltituvoca 

tudo eft mftmta ouratiuc fiucfctcrnatir niue Dcu3.c;fit£niiiaflift/t B ?n9 cn« 

ue.CtliikiaftjCternu/ciciftcne fubtcctu etcmum cft:t in ipfo cntc etcrno fiie co= 

ptcdictc eternitati t magnitudini voca^ cfTcntiaics ronee m vno i in pliinb"' £6= 

mue Deu cjciftcntcncccfnjriujronc pdi- co:dant/vtdcl3 ^ flciit ctcrniiae eft infi CprvrvY 


>nif ivrt <toiQ/na ene inftnitu i cternO eft ncccf; 
fari(J:qi5aliternop6tfc l?3bcrc.<l£tcr 
Mitae eftCvtfapen' 45b9tu cft)i pom^ 
cft/potcftas tnfinita cft/fmc qua mftm- 
ta eiTc no pot: ipf^iquidfpoteuae eft ro 
etemttati qp poiTit aaSisis^LSSSxc mft= 
mtc:« talc fubicctu pdictc eternitati vo 
caniu0 ocu.CT ^ternttag cft/-t fuu c c tnft trfc nitaouratio/Q»fua bonitae fit tnfinita 
boniftcatto:tfuamasnuudo iftnita ma 
snificatio:^ fua poteitae mftntta pofTifi 
catiori fuue tntelleft'infinita itelicrtio: 
^ fua voiutae tnftmta voUttotci q' 060 
lint vnu ene bonu/magnil icuijLflindej 
ene Ijabcat g bonitatc bentftcare mftru= 

,, ^ . . liJ 'per magnituduic tnagmftcarc infini 

nitu 1 mtclltgibilc ciKvn f eqmtuf q' ali tu -xc.-z tale ene appeilam^ oeu.C[^tcr= Ofj^fytnyvv^ 
fluod ene ctcrnfi eft viuQ fiuc l?5 vita/ft; nttas cftz-z per ?n9 ene eiernu3 eft;i q» ^ 
nc qua no poffet c{ inteUigibile ctcrniJ: «pfa eternitae eft inftnita tc.fequitur g? 
< talc ens tnfthitu % eternu vocam'Peii. ene eternu eft infinit«:q: iplum ens elt 
C ^tcrmtaflgft/gt cft itifttitta ouratto: bonQ./luMiUU^ccn8'nnitu pot ?tr3= 
ipfaquldcamabilie eft:vn fequif q' ena diccreenti etcrno linfinito/qnagat bo 
«crn(jl?5 vita fine qua no potcffeama nu eternu -zmagnu-zcnecgefn ipmcna 
" ■ etcrnunopoiTct pfcalitcrljaberepoft; 

^ ruecoefTcntialesvirtutee ronee funt 
mfintte/t f?abcc act' iftnitoe. 1 tale ena 
appcllamus DcQ.ff gtcrmtae eft/-zt^_g 
cft:f3 eternitae eft mnnita ouratioitpe til ab etcrno « \\\ cterno/i tale ene ama 
tii X cternii vocam' scQ.cr ^tcrnttaecft 
lnftnita/« ftc eft virtuofa:na abRp virtii 
tc mfinita minimc pot c^ virtuofa.vn {z 

quifcp fua virt' eft tnfinita: vtvitiiinon , .„ 

fit ci p:eiacc6:vfi fcquif q? fua eternitae ^0 no pot ce mftnita bur3tio:r6 fjui' eft 

Ijabet actu.f .cternarc/in quo actu omia qt tcpue ftnc motionc ec no p6t:eterm= 

pzmcipia p:imc figure l?abct actue eter tae aiji abfcp motioc e:vn fequit q- eter; 

no0:ncut bonitas ibonificare/cternitao nitaecft p;imu 1 vltimii pzinctpiu pzeia 

etcrnare/z potcftas polTiftcarc ic.alio; cene tcpoii abfolutet^ tale ene cternum (^rirytvf. yv\m—^ U <iuin ipfavir tue vitiora cfTct t inmnofa: CMftee pjimii t rltimii pnnctpiu oicim* ^^ ,,rCvvt 

cfi eft ipolTibilc/': talceno etcrna -z vir= ce ocuni.CLif tcrnitae cft:i q; eft mfini= vy i '*'»'" 

tuoium vocam't?cu.CEg tcmita6 eft/ct taclTeniiaabroluteTdfTtquif q' m ipfa 

q: eft infinita/ideo eft cneihnnitu « g^ efteternareq;Jcftmedimiuiii6lij6l£n§ -v-^ 

riofum:cft ergo inftnita glotia/fine qua tem^ eternatu/fine q eternitae cffet tnft 

ewe etemii inftnitii 7 gfiofuj minime ec nita/quo ad e)cifterc/i ftnita q ad agerc 

p6t:tn quo cntc glouari 1 etcrnarc funt rone cui' fua mfinita abrolutc beftructa 

mftnitc/rme quib* ene cternu3 babcrct elTcttqd eft impofTibile/i talie eternitae 

etcrna pcna:qb eft falfum 1 ipolTibilc .■: vx q eft cociTcntialc etcrnarc/ bicim' ^ . • - 

talc ene tn ^ funtctemare -z glotiari vo eft oc'.Cl gtcrnitae eft/ 1 qt eft in finii^ A^rwr 

camu8DeiJ.<I£t£miiaacft/'zmip3fuc c]ciftendoinrtagenao:vt luueftnidllt ' 

coclTcnttalce ronee funt dare t no cofu cqualie fue c)nftentic/videl3 <s ficut c* 

fc:vidcl3 fufi cocrctiiqe eft eternii/i eft inftnita quo ad e]ciftctia/q? ftc fc Ijabcat 

8 bonitati bonu/'Z magnfi o;majmttudi= ad infinita agentia/p c ternantc/ete ma 

tte/ipotfegpotcftaict£.noq>nnibtfife limgrnarei'Ztalemctcrmtateqfclja ^.^^^g^ 

rftce ronee c]ciftcdo:f3 agcndo:vidcl3 in betadvltitnu fine/Ciictm'ee oeu-diitcr </Ji *'^' "' *^ 

ipfo ctemo cntc ftia bonitae t magnitu nitae eft/^ ipfa eft maiozburatio que ce 

do funt idcp cfTcntiatvt eternitae no lit potcft/cii maioti bonitatc que ec pot:ct 

bona 1 magna p accidc6:f3 p fc/rattone cum maioii magnitudine q ec potiquib'^ 

quidc actioie funt clarcrco qi eternitae minotitae ptradicerc no pot qii Tint tnft 

eft ratio eternoq^gatbonu/t magnitu nitc ronee ejciftcndotagcdo.i talie ma r 

do q>agat magna act rat(6eetcrnita= tot buratto eft beue. <T £ tcrnitae cft/et Aatt^nM/ti^ 

eft q> fit ctematue.pduct':vn fequif pcrconfequcneeneeterhu3 cit.3nquo J tie ^ 

necefrari|fi' in cfTentia cternitatie'tftt 
et«man^Bonu6:i magn'^ducce/oiftin 
ctae ab etcmato bono t magno:? q^ ipi 
fiTttbifhncti ab etcmarc/bonificarc ct cntc etcrno fue coefTcntialce boitae/ma 
gnitudo tc . eternitati funt equalce:vt 
fua bonitae/magnitudotcficfit infiitis 
taquoad bontficationcm/fuut ctemi= tnagniftcareo cITcntialfrelattoncm e%\ tae quo adburationem:t tale ene cter= 
ft€n(|ynaelTehttd5:9lioqn r5nc9 elTcnt nu Oictm' elTe bcuc^tcntim&^liiL^ 

* — WW^ /TilincrtH inlinitA &ur8tio mm qufdcm infinite &cua. c ©cue cfl tne abfolutuj non at) syUCv^f rmw tjyjim rcculas c. 
beducto. yfkrr^ylr (h^ d ininoiitate que cfl finua ; et per ton* 
fequenii a itntto qo cil miniid eiermta: 
te.fit fic oe mtnoti amentia i cjnfUatia 
potcft oUiquccunqj fmt. ClpJobauiin' 
Xyid ciTc fecudu p;oi43 per ola'pirrtclpla: 
vcriitanic.pbari pot per oia puiicipia 
ffllot^i^ando/millij cnamfinitQg a\>f(^ 
tnrmtta po tcftatc:etcrnitat? efl mftnita: 
crjo xc.z tale ens non cfl cclu/inecp ah; 
quid cotitcntu Tub co:idcirc» talc enabi 
cnn' ciTe Dcii. ^i foluta eft quctt to qua 
queniur/i'trii oeMucqutaipfum pio: 
bauiniuid efTe cii punctpqa t rcgula b.oe 
fua quid^ ejciflentia x oe fua inirinfeca 
cgcntia/notuu t?aberifpotcfl/rua gra; 
lia mediantc:t2oc autc oico cu app:el?en 
fionc'.iion tiicu cop:cl2crionc:t»eu9 ngcp 
infimt' eft/.cd nofter mtclleci^ (xnitue. 

2^ct>copcrrega/ 
Uc<ocducto« 

fir p:ima fpecic rcgule c.q- 
'ritur/qutdjeflc»ciief Ut oe 
[beoclarioicnoticia f?a^c3? 
niu0/pcr ctuo Diffinmoncs 
ipfuniDiffinirevolum' .3n 
qiiibus conucrtuntur (fubicciii i fpiediT 
catiJ:co q; rnii no pot eiTc fine reliquo/ 
rone naturalis conionctioie qua Ijabct 
fubicctfi 1 pzcdicatOcfuut qucrerc/quid 
eft nibft5ti3r: £t rerpondc ndm eft o' eft 
ens per fe fuDliUceret querere/quid eft 
cne e fe fubfiftcer-fift bicendu g^ i fub^ 
-T ftantia ClDeuagfljnjlO uo fue ratio - 
} nc8 conuertiitur. CnequidTirfquolue 
I- rationca coucnunf eft oeud. d I5i^^_eft 
ene in quo Oimne ratiocs tjabent actud 
tnftnitoe:ficut bonitas inftnita 1?? boni; 
ftcarc infxnitii/'Z magnitiido magnifica 
re mtinitu -zc.£nd aut in quo eft boitfl0 
f^abc's actt) infinitii tc.eft oeu6.CI2Deus 
cfl ena cuf fua coefTentialie bonitaTSf? 
ratio Cf agat bonii infiniiii t etcrn(i:en0 
Quidccm fuafoelTcntiaUebonitae^ra; 
tio q? agat bona mftnit0 1 eter nii/e oc» . 
fTD cua eft en e qi& fine infinitio rationi 
bu0 eile noil potcft : fed cna quod line 
inftmtis rationibu9 cfTc non potc ft/eft 
fccua.C iP cuacfl cne bontficas qui fine 
nifinui0 bc>hifKat«/bonific3re< non po:: 
tcftefTeinfimti ^utbonificati c(Tc/tbo 
itificare quiiabftp boniftcanteelTc non 
poffci/cft 0CU9. C.Sj£U4£(Lfubflantia 
ab omni accidcnte behudata : lubflStia 
(jpidiab omni^cOdcntc ocntidaM elt aiiquo Depended. ene abfolutum no ab 
aiiquo Dcpcndcne/cft oeue.C JDcus eft 
eneauod c^tra fc no mdiget altquo:en9 
quod cttra fe no idigctaliquo/cft^t'. 
11 ©cue eft cue quod alitcrfcnon pot 
^abercigne aiJt quod alitcr fe ^non poa 
tcflljabcrc/eftbeue.tLJDc" eft ene/ q6 . 
tantQfct?5adfuu tincquatumipfe ell 
ene aut qtS tin fc l?5 ad (uii fine rptii ipe 
i /c Deus.CLDcue eft ene qb tin pot e)t , 
fcipfo/cptu ipfe eft. fine aut qi tatu po 
teft De fcipfo z m I'cipfo quaiu ipfc cftA 
eft Oc^.C fee^ c ene fup;a q;5 n ulla nja* 
tozitao c:cn9 luptaqt* nulla maioataa 
eft/eft ocue.ji ZDCU9 eft ene $;tQ re to: 
gnofat agente cuiStii ipfc eft. fine Jptfi 
fe cognolcit agente quatii ipfc cft/d De'« 
CJDcuccftcne cm unpoffibilc eft non 
clFc fine cuuinpoiTibile eft nonene/eft 
beue. i\ g^jffimuim^ &ca per vMqmtt ya 
tionce in quibue neceftano fubiectu5ct 
ptedicatii conuertunturvt patet p rcgu 
lam b.C fit per tales Diffmitioee ncccf^ 
fanae intellectue quide l?uman' c rauU 
turn clanficatue ad cognofccndum t>iui 
nam ciTenti3/-: fuoe actue tntrinre(oe/i 
n3turalc8.tT2> e beo aute^ oolTiint ftert 
Dcfcriptionce per acciace fi£ . JDcue cTI 
creatozz-z gubcmatc:/t ptima caufa/ct 
phmue motoz/^ faluatoz/i fjuiufmodi. 
•per talcs aiit Defcripiiocs ,')intellcctua 
no eft multii danficatue/ficut per Oiffis 
tionee fubft3ti3lc9fupiadut3e.Cl*per 
fecund J fpccie rcgule t. quentur/quTJT 
\}->, beue m feiproiCoclTcntialiter i natu; 
raliter^l^uic rcfpondcdii e q' l23 coefTea 
tialia i naturalia i fubftantialia relaii 
ua.Sicutger fu5 bottatc lj3 boniftcStc/ 
bonificaru'z.boniftcare.fit per fua nj3= 
gnitudinSmagnificantc'magmficatuni 
? magnificarc.fit per ftxsi etcrnitatem/ 
eiemate3/crcrnatu i eternareic.c^si 
neiftie qutdc co:relaiiniep:cdicte ra5~ 
tioncs fierino pcfTcnt ?c Oco:nc(^ ctiaj 
bcclTcmiaciueneftcrmtcllecf polTct 

fvabcrr notuiS. fi^ fine ipHe rationed 
iue btgnitatee bei eftcnt vacuo -z ociofe 
1 imperfccte:i quclibctefTctljabii' p;i 
uattaue.fit pcrcofcquenebeuemdige 
ret efTe bigno/poft^ ipfc indigerct ras 
tionibue perfcctierquia fine tali I?abere 
intrinfeco/natura relatioie effct oeflru 
cta:t etia natura ptedictarii ronuin :q5 
eft impofTibile. cn Vr tenia fj^icm re 
gulcc.qucntur/quta^7fu3mUIto?Hi5 ; 
quod Oiccndfi eft q? eft m cffcctu fuo ca 
p;ima/pumu6motoj/oominato: i gus 
&;m9to;7d8cn^ v^ ci^cctH luo ad placi. 


Deny 2denouemrubiccti^« /o.lij. fum/f dbrolutud fltie aUqud reftflcntta 
fui cffectufl.iiC^trialEssLflmdcm ocud 
babct Dominiu -r potcftatc ad placnuin 
ficut c3 abiolutcm cff..xtu fuo.l?5 cttatn 
in crcatunc iu9 vUimU/eo q; crcatoz ct 
gubcrnato: cft.Kwic cui^beue clttoifpo 
fitus ad ludicaiulffpcf catiKCS fccundu? 
opera coV-fi^ creaint crcaturae ad iiiu 
feruitiu/AD cftvUimua ftnis creature. 

cf ©eoco p rcgull d.t>cducto« rgulS (T 
:ducto. t £r ptimS rpectc5rcgulc d. 
tur/ bene t>c quo eft? 
rpondcnducft qfcnt 

S^kfOiiiaMiS^ nee 
tad l^abented actus 1 ^Q^iquentur/ 
3 ^^ J|£trcrpon 
I ^*/^ reijpo.Sii 
""^ ^'^ ■ V innnitad tuncttone.£tJic&fiii*Ild$trmo t>otcflt>i 

ct cp ruum medium coniunctiuum cfl cu 

fuperiou ftio i mtcn(m.i[l %cf uifl bg* 

tft per Ijoc/quia I'uc ratifies mftnite cos 

uenuntur fecundum mdctitatem cfTetii 

tie.Omnce emm iunt vna ciTcntia biui 

na rm0uUri6:ct adi?uc quia omnee fue 

bignttatee l^abent actud infinuo0:et ttt 

ruabifFinttione fubicctum t p:edicatu$ 

conuertuniur enentt«Utcr : vi fupcriu» 

btctum cil.Ctin ilto pafTu cognoicu iru 

tellcctua q> bcii9tmmutabUiecfl:etqp 

fuum c(Tc alitcr fe non potcft f?3bere. /-. f 

CI • ficr fccuttdam fpccicm rcgulc c auc ^ntvWKY iXirrys infimtoe/no p6t cflc be aliquo pteiacen ^., ^ tealto.ScdipIcquid^ eft jneiacis om^ 
«ibu0 alljs entibue ab eo per elTentiam 
bifhncti8:vt biutna bonttae que eft ipxi- 
muiua omiit aH) boitati.Siciiiotsuifi 
nitum qo eft ^mitiuu enti frnitoTcFfic 
pot bici be biuuia magnitudine % eter= 
nttate -zcfit m ifto pafTu cognofcit:iteh 
lectue Ijumanue q^ bcue eft actus pur^, 
C ftgr fecunda fpcacm rcgulc d.queri; 
tur/beuS bS quo cflf tt I?iJic refponden 
dum eftq' efl be fuie cczrelatiutslantc 
Dictistficut biutna bonitio que eft be'/ 
que eft be fuiobaniftcantc/bonificato? 
bcntftcare : et ocrtfti tree fimt be ipfa 
bonitatcficut cocretu q6e be fua clTcn= 
liart ficuU?omobe fua tjunwniute /et 
!eo be fua Iconitatc ic.fit l ifto pafTu to 
gnofcttintellertHS'.noftcr op \n bto nulla 
malicia/paruitaet nouitas cfTc potcft. 
d jper tcrtiam rcgnlam d.aucrif /bcus 
<uiiteiaTri3TTmrc rcfpondciidum eft q> 
non eft alicuiTubditus : na intinitug et 
eternus cftrvcrumtamen in paradtfo e 
fubiectum omnibue fancttsabco rea= 
pienttbud gloitam obicctam. ntur/beuequarc citf et rcrpondcnduj 
eftq'eftptopterfuumnncm ab(olmu3 
5fini9 cnim tnfrnitus ct ctcmua non po 
telt efTe pwpter ftnem finitus-C] ^dl^uc ^ 
manifefwtur : videlicet Q'bcugifu pios 
ptcr ftnemablolutu'.'z non p:optcr aii6. 
Ouilibet enitn co:relatiuu0 fuarum bi? 
6nlT3tume(tipwptcraUu3 cozrelatiufi: 
q: quilibet eft rt alter rit:aliO(in nullu9 
poiTet t?abere tnfimtam bonuatem/ma 
snuudinem tc . dd ltertueoeus eft ; Kt_ 
fua agctia z^t poHif/TCcoud'lo^Lajni' 
pliud mbcofue coedentialee rationed 
lunuvt ipfe quideni cum ipfis" pofTit l?a 
berc actue intrmfccos ct mfinitos : vt 
fua agcntia intantum infinita fit ficut 
fua c)ciftenti3.£tmiftoparru cognofcit 
intcUectuaerrofemlRmmj m quo funt 
bucnice <s bcus l^abeat ratioee vt agat 
finite cum ipfie ejctrmi'ece/ficut effiae* 
m fubtecto alienor per accidcns.'^iU* 
quidcm crro: eft cuidcne . JDcueeniin 
abrq? coclTcntiaUbus naturalibU8r5tu>~ 
nibue Ijabcntibue actus mtnnfecos et 
tnfiintoe non efTet fummum ens t infu 
nitum:qui3 non efTet fummus bon'/ma 
gnue/eternus per fc/fed per aliud: tm= 
mo Ijomo/aut rofa/aut leo fe l^abcret I 
plus refpectu flnie $ bcue/eo quia l?as 
bentptopnos fines naturalce adqiiog ,-^ «_ . ,- , , fc Ijabetvt efTe pofTintljoc quod funt. 

^ ^COCO per regUll e^OeduCtO* ct fic patet ^ pdtcf errot manifeftaf . Det>eoQ 
egulie. 
>c<lucto. 
£r pu'mam fpccicm rcgu; 
lce.qucritur,'bcu9 quarc 
cfrf ft c rcfpond endum 5» 
eft fo:maUter per fua cot? 
relatiua c% quibus eft. £t 
pcrconfcqucns gfuaoco^ 
cfTcntialcs r3tione8:ct quia m ipfo fubs 
icctum et pzcduatum conucrtuiitur : vt 
fupcnus p:obatum eft m fua bifymitto- 
ne. ^uyui42llatta que c per tjocquia 
eft be nja matcria/t fotma/t toiunctio; 
nctCt IS20IT10 be fuo co:po;e et did % wn- oeducto* ** 

geritur/ b eue qiiSttK t^ i tOt^p^ 
.adquodrefpodcndu3 etp regul* t, 
JquStitasbiciturbuob' mo oediKW, 
idiemdelicct rcalitcr t nfie 
rialiter. " Realis gtttae eft l 
ficut quattrad co;pb|i|!im: \ 
titeralis autcm ficut qncoputaturvtiB/ \ 
^uo^(.'ik9U04i)ide5 (*^tita0 fisnifiicat/ 

"^ "^ r r t dr-n^vmwKta^y^ fflonaparai T>[inn\trm\ (7rn 
a mr 


«i i||titat{cc!Htitma3:«fieral{s aOt Difcrcs 
ta J Qtue guide n o;t fj5 quatitate rcalc: 
qmon 12} Cv);piuv ens qmdc co;po:er,m 
quStitatcm l?5-fcd ipfe oe' J?} coittiniia 
ciTcii tia 1 bomtatc tc.3n fubiccio cnitn 
inftnito $ titaa ncqua^^^ftcrc potcft 
fictJt m ctcrnitatc tcinpua % tnotue no/i 
poiTuiu t?aberc cni\c:iuatua9miinera: 
li9 in oco ciTe pot ratiocTUdiu co^relati 
uozutfuut \n »iu(na bonit ate xn qua bo: 
niftcane cognofcit fe cfTe vnu Di(tin«u3: 
^- 1 cogtiofcu boniftcatu altcru Diftmau5 

U»/UAAym ^^ ^^- At muuc-bortiftcang -z boniftcat* 
»n'rvv»'»— cognofcuFBoiuficarc c(Tc altcrum biOtrt 
ctu ab ipfi0:ct fu feqmtur in ipfie $tu 
tas numerali6:videluct vnu/ono /trca/ 
J tiniftOD JlTutntcUcctujij'iibitJtvtriini 
) ijua.£9n-clatiu3JUil£luraTiiWIciuut it? 
'' ^imna^om tatcTscd rccoia:niiti cTTftg 
bmma vnttatc % fingularitatc per quae 
t>cu9 eft:vnu9 % lingulaneificui g luani 
bomtatc bonne: tfiia niagnuudinc ma 
Snu0 7c.(n naL??ootcr luffi cit vnue fin: 
gularis bonificane:': noii boniftcatueict 
Vrtu0 fmgularis bo:)iftcatue i boniftciia 
« alter vnue linguUine boniftcarc i non 
bonilicae .S .i aut elTct ibl guartua nuj 
merus -zcia enetibibsuructio vnitatia 
tftngulantatte.Quartueqindcnume; 
ru0 aut cfTet bonihcans no bontticatug/ 
ant boniftcatue % boniftcae/aut bonift--- 
<are i no boiftcaa: et ftc elTet fueflmtae 
ibi que elTet mala cotra natura bonit3= 
tig inftniieii vitto;a ?tra magna % ctcr 
fjavjrtutcoiuine bonitatie letiaage: 
ret cotra gloua Diume bonitatig % elTct 
l^abttug malug'Z ptiuatiuu9:iicut fnrdt 
taa/ignotantia/aut p:iuatio:q^ eft ipof 
fibile.C l\iteriii9 conftdcrat mtellectug 
^titatc numerate que eft pimcipm nu; 
merui fcciidavnitag oritur ab ipfat ter 
tiavnita9outurabipri9:ricutc6clurio3 
6uabugp:oporitiontb^:'Z fic fcquitnr nu 
tnerug perfcctu0:coqiomm9_nuntcru9 
in ipfia c6cluditur:vidclicei par t fpar. 
Ouoquidc funtnmnerugpararcs ante 
impar.Undepatet manifeftc g> quarta 
vnit 39 edlTipcrftuaj ct ctia3 quinta ic. 
C 52Aiiili!ilJ?abitt par ? impani etia 
q: quarta vnitagsifiunctaelt a fcoavnt 
tatc que cfl ica mcdiu inter prinu vni- 
XAxi 1 tertia-.ficnt m modo pmnc figure 
in quo mediuTTTrubicctii in quo coiun; 
suntur ptcdicatti maiozia p:opofitioi9/ 
1 fubiettii mmoue ,ppofiti6ie :f t fubie^ 
<tu % piedicatu m coclurionc coueniant 
mnatura:vtpatct pcnitu fyllogifmu. 
<QiuiKiltumal eft rubflatiaioig Ipomo e 
^laUcrgo Old ijd eft ruOftanua .it jndg 

/ 
y'tio/V tgititr cognofcit (ntellectne ^ in binind 
bonttate fufficit numcrug ternusret cp 
niaio; necp nnnoz numcrug non eft ne; . 

cclTariug.Ucr utamcn m fpccicbug funt 
plura mdiunnra qua trcg.Sicut vnue/ 
buo/tres ^ quattuo; Ijommca m fpccie 
{^umana:-: ilia opottec numerart pplU' 
res ynitatc9 fiuc niierog: vt q fe patet. 

r^ g^cDcoperregulam . 

f r pjimam fpcncm rcgu Oebeo] 
Icg.queriiur/be^qliger' rcguia e 
ctljuic Debet rcfpoderiQ' beouciQ, 
Deu9 eft talig qualcs funt 
fue4)puetatc9fiuerat:o; ^ 

nc9/7earu actus confub; < J.rPlJ'rH 

ftantialcgificutper Uiambonuatcm:qi ■* 
per tp.'am eft bonus: i per magnitudi: 
nem magnus eft:'Z per etemuatej e ter 
nu9:« fic oc alt)0.<ra dl?uc Quoniam bo 
nitas eft ratio bono q? jHucatBonuTT? 
p tnagnitudme magna: ipeternitates 
ctcrna:'Z ipfa bonita0:ergo boitag c ra; 
tio Oco ($ lit qualig .ppiie m p:oduccdo 
bonij inftniiu % cternii:ficut calidita6:ct 
multo melius eft ratio igni cf per ipfas 
Qt qualts in calcfaciendo calcfactu3 bo c 
num/magnum'Z Ourabtle.Cj l;oc figni^ r- - r 
ftcaturincotrdatiuisquifunt pcFRcti M-trJy 
da m fpccicm rc gtllc c.23bicu enim tali= 
bu5qu3iitatiDU9 p;op;i)s z confubftan 
ttalibue beus non poi ret l?aberc eftc jps 
ptium/nccj; pcrfe clTc/nccp pcrconie* 
qucns l?abcret actus intrinfccos t infi; - 
nitog t ctcrnog . i] :^l2iic nccg appto: JlU 
puatc polTet alicjd eictra fe m alio fubic ^. 
cto:nacneqle app:op:iatii opottct q;5 
taufcntur a qua i p:opjio: ficut acr i aq 
quicalefactiiunippiophacalidttatem 
igni9.|lT!)£iMccudafjpccicrcgulc g.quc 
ntur/DeugqualigcTtfet eft oucndii cp 
beus eft qualig per Defcripnone5:q: eft 
creatoz i gubcrnato; i faUiatoi 7 f?moi: 
ficut Deng 9 fe Oifponit ad cfTc iuftu5 ct 
inirericoidc/piii i benignutSc^p efficica 
ca tn eff cctu fuo oifticto ab co per cfTen^ 
ttam-znaturam. ^r\ ©eoeo eregullb.oeductot 

n wUeriturvtrii beus fit in tern IDe beoi 
'potef ad l?oc refpondef «p regula V 

n6ptopuc;fcdper accidcs, bcducto. 

/lalJfiscternubabcg actus c A K 

cicrna/ no pot cnv i t^po^c. ^7 ^a-Hf- 
"J^rvi^tif {//yvfM nvt^fh^ pfi^yv",tr\ fMfH-^ Benoucmfubicctte. foMih Skttt infinitum cnsqdin^titate non 
poieft c!Tc:ct fum numcrus icnariusj in 
numeroqumano-.nccp efTcntia maUi m 
clTemiflboa-.nccp viderc I accidctcmccp 
audirc in vidercnctp intellisere i ig»o 
rare it.et oia f fta lunt manifcfta p rc- 
Bula c.d.H.ljoinini fubtilitcr intufti cui 
Oiniimmus occlaran pwpter vitandaj 
p:oli)tiWtem« 

l^eoeoperregulami* 
i>ifcurfo. ttuUs'i. 
UcriturA'triunecuetill in 
locof ft rcfpondcndii eft qp 
D cue p:op:ic non eft in lo- 
CO j cd per ^c ctdfe. na ficut 
nrfmtaa non potcft efle { 
J tcmpo:e:ncq^ bonitaeima Ci'cia: n etp {nteltcc tus mtelligene vcre in 
igno;3ntia:fic quidcm Dcue ratione fUc 
inftnitatia i immciitati? non peteft col 
locari m aliquo loco.^nfinua^ cninj et 
* immcnfitae fum id per quod beus com 
p:cl?cndit 1 pcrtranTiromncm locum. 
CI qndcjiatei manifcfte q- ipfc eft I om 
ni loco/r c^tra omnem locum immenfu 
Me/t mfinitc ab onmi quantitate etfu: 
perftcie benudatus c)ciftit . fitljoc pwi 
bantreguleb.c.d.'K. 

2^e Deo per rcgulam mo 
- , rrdalitatieoifcurfo, 

£r regulam •ft.qucrif /quo 
modo Deue eft/^ quomodo eOcoc 

gulam 

Jdalita-- 

iDifcUf: 

agitr-fi adpzimujurcipo 
denduni q^ Dcue l^abet mo 
dum elTendi l?oc qo eft per 
ilium moduiii quern t?abct 
ftiecoelTentialeei naturales ratioes:^ 
l?oc ftguratur m capttulo loci in quo qri 
tur/vbi bcus fun quo Dcua p:oducit m 
fuie co;rel3t(uie:vt fup:adictil t C^d2_ 
Ijuc njanifeftc apparei fcicnti l?ac artcT 
<p oeue lj5 modu m agcdo m fuie rclati-. 
itistficut fua botntaa que mi'ptii eft ra; 
tiobonoq'flgat bonuz-z magnnudo q? 
flgat magnu/': cternitas/'z ratio ei g' ftt 
ctcrna^crgoboiLas eft ratio bono q"^; 
ducat bor.u/magnu i ctcrnii «c. £t ijoc 
intrmfeceA'idciicet m fuamct edentiat 
itatura fine aliquoaccidcntc.(i:5UngU^ 
bene lj5 modu cjctrmfecc rone coucnlS' 
tiic^ fuarum oignitatum.^aquado bc» 
crcauit nmndu/intellcctusipirud mtel 
Ie<tu8 ivftue mtelle^ctt cim;i fits volun tas voltittit fU3 t>ot^ftadpomficaait: et 
fua bonitae illfiboniftcauit.^^bonum 
fuit creare miidij: t l20c fuit m infTantly 
fine fuccefTione fuaru rattonii. iiLbimc 
ctidc moclii t}} beus in facicndo miracus 
\3n m luduado/T parccndo/i gratiaa 
oando/t t?uiufmodi:quiavult obiectiue 
ascrc:^ fat ipfum agcrci-z fua potcftaa 
pcfTiftcat illiim:et fua Veritas tacit illii 
verum.Ct ad talc agere fubicctum cau 
fatum eft obcdicne . Cne enim ftnitU3^ 
entt mfintto reftftere non poteft. 

g^e t>eo per regulam inllru 
metitalttatidoifcurro, 

»i;H crttur /cutnquo bcue cilGci ' JDe beog 
ilchei agens . £ t refpondcdii regulSins 
eftQ'cftewftcactifute cozrela ftrumetas 
nufs cocrfcnttalibue rombue/ Ittatidbts- 

fine quibos no pot e(Tc Ijoc quod e/necg: JcurfOi 

eft fummum ene/ruut tjomo ftne aia/ 1 

cozpo:e/« capite.,^l^mlL0cu9 cflctftim 

mue abfcp fua bonitate/ia nonT^aBefeT" 

natura cum qua cfTei bifparatue a m3= 

Ucia:i fu lam won eflct fummus ;fcd po 

UU8 elTct inftmue/quod eft impolTibilc. 

ClliellkLmaimue abftp iminenfttate/ 

ia no Ijabcret cu ^ Diftarct a qu3tiiate. 

fit fi no elTctctern' no polTct fcgrcgari 

a tge . £t fi no eiTet per fc potene/tam 

non elTct per fer-zftcoe altis.gtQtcper 

fe:vt lupz.^ pzobattu-xrgo patet^Tejcis 

ftene cu fute cocnVutiatibue ratiombua 

fine quibue no cfTei fiimmue. II 2\dl2iML 

bene agit inirinfcce cu fuis rationiUiis: 

vt apparet m fuia cozrclatiuio per fecfi 

dam fj^icrcffiilec.Dcfignatis.ii '^tcrg 

agit cu pzcdtctie rationibue i rclatiuia /mf 

cjctrmfecc cffccituc/no aiit naturaliter. 

^laipfe inclinatfc mozaliter adfuum 

efficctutficut iun^ admdicandii cu iufti= 

cia'.-z logic" ad fvllogifmu cu ratioe:«l?u 

mfmodt.Ci S?i;ciinu0 be oeo per rcgulS 

■ft.beductotet^per'eaquc bijctm*' beipo 

cicplicite/poteft artiftabiccre bcbcog 

pzincipia iinpUcata reductaad pxtnci= 

pia c^plicata : ficut noafecimue .C ^ 

pzimo (Ubiccto largo modo tractamln^ 

quia fua materia eft valdc Diffufa. tOe 

alija autcmfubicctienoita loqucmun 

quia eoziim materia no eft tantumbifs 

f Ufa . Ctiiuomam noticia poteft Ijabes 

ri be iplieTubiectie per Ijoc quod oc pzi 

mo fubiccto Dijctmue :et Ijoc quidem 

figniftcatum eft m patria .flim fans 

cti m obie«ando bcunj/^U tognofcunt.. c '/ Jt' IHonapard l^e fccundo fubiecto fciliV 
cctocangclo:ip:imopcr pun 
opi4 oeducto, ' «' J Oeductio 
iangeli c 

/• - |>«ncipia. 

ppnt4hf 
OnitHi angcU eft ex ratio 

ratio eil magna/efleirovt 
agatmagnil liom.i iricj^tu 
clt Durabiluvcft ci ratio vt 
agat bona ourabilc ■zcilci "^ 


rpvir^vho f^phjhii' rfltam5noM<oa'3ngelii0 .pducat mie 
gencret aliu angelu:q: fi fu/ta3 cuacua 
ret fc rationc fuc inftnitatte/noiiitatis/ 
indiuiftbilitatis/quai? 1?5 a logiiudme t 
!9titudineremota9.3Jiuddclcq6an5c; 
Iu9b3mfc/ cftbonQ iiuemgere/amarc 
t rccolerc puncipia naturalia.<i^dl2uc 
smgel" cu alio l?5 bona vcrba.S3 tmr3? 
intellcctupcuriio Ijabcant Unguaean- 
©eli/i oigana t I?ni6i:qu6 B locutiopot 
efTcuiuoufq? rccoidaf ty locutio eozum 
uiljil aliud eft (S bonu intclUgcrc/ama; 
re % rcwlcrc adinmce-.namiper ccnu bo; 
«itatctotiit?oc eft bonu.CL:il2i£llit»ilo 
Sangcli eft ratio qp bonitast buratio lur 
fmt magne.vn fcqtur qp bonit.^8 (fit ma; 
^na per fuoacotrelatiuoe tine qmb' no 
x(^ct inagna.CIi3edj?iamrafi^^ 
€|uid boniftcat an&mwpoi tqp Tpfeiiroii 
ipducit ftuc no gcncrat aliu angclu oo; 
aiecrccoid-if actu alio!?. ptmcip;o;u bo= 
Ittfi'cato^ mJuo ppuo bonifxcabiliiftcut 
intellect (J ,pp;io \\\ fuo itclligibili alia 
pwndpia mteiUgibiUa Tiue inielkcta fa 
cu.lT lDuratioan ggU eft ratio quaipfc 
buratTtetla^urant fua p;incipt3 1 act* 
<n inftanti Tme fuccclTiorfe eo:t:.S^^Jiiii 
f atur intdlcctua q cftcaufa fue Juften; 
lationis cu no recipiat nutrimctiiab c]t= 
tra atcp augmcnm quoufc^ recoidai'cft 
ttngcUcam natur5:que quidt no eft co= 
potitacj: contrartfg.gt ft fol qui eft g^ia 
cotpoteum Mirat line nutrimcto/i tmil 
tomagig angclue ^ eft fpiritue afupcrft 
tie 0enud3tu9.ii t>otgft4fl angch eft ei 
ratio (? poffit ociftere t agercC^j nii 
ratur intellect' cuj ipfe no tjabeat o:ga 
«a/qiic fint fua mftriimcta agcdi;': tunc 
tempozis rccotdaf co:relatiuo0 fuc'po-. 
teftdtie cutn quibue agit/qnafi p niodii 
inftrumctoa po(Tiftcando.nam licut cali 
dit39 que eft accidcne eft mOruiiientuj 
cu quo ignifl potcft agcre calcfacicndo/ 
fic -2 multopotcu'S angclue per cotrelati 
UO0 fue poteftatis poteft ejciftcre t age 
rc.ipfi cm cotrelatiui fubftaniialee funt 
^<LCt m ifto paiTo cognoftU intellect ,ii Q'.'pimcipis (onrubftanttali^ 4>ieelo:ti5 
funt cie quafi per.modii mftrumcnto?.. 
C]£t tn ifto paiTu cognoictt mtellectue^ 
eft ratio quare angcl^ eft m altiou gras 
^u^ entia infcriota.< i I ntcUcctug ana 
gelt eft ct ratio qua ipfc intelligitcufu!9 
co;r£latiiii8:nam cu luo intellecttuo elt 
tntclligene/vidcUcetett actiuu mteUig< 
do m luo intelligibili i qudalia entia m= 
telligit.QmdUuiIuni fi l?oc facit:'igni« 
naqj qui no tjabet tarn altam virtutc fis 
cut angelue/mfuo ignibiU alia clcmeti 
ta calefacit.<iadt?uc g uide tp iratur iw^ 
tellcctus per que modum mtcUecf ans 
gcU/ciim non facial fpeciee per fcnfum 
ncqj per imagmationcm/quo'intclltgit 
ipfaar'iLSgd recoulaf eft intellectum 
angclicii/q Wquari per modum inftrui 
xwiii ad intcllig^dij;l3 fit angclo confubs 
ftantiali6/ficuttaUa ptmctpia funt ei 
confubftantialia/ficut voluntadl?oid ad 
vol^duii multomagie/eo q: no pot veb 
le fine o:gano cozpotaluangeliie aiit qui 
aliiotcreaturaeftxp l?onio/p6t mtcUis 
gcre fine otgano ci coniuncto^L^gnaii." volvi/t 
vtififua voluntate tanrp iuftrutr.cto/^; 
im vcrc no fit mftrumentu/voluntaa 4= 
dc naturali? eft angelo ad volcndu3:vt 
cum ipfa voluntate agat DiUgibiUtatej 
ci fignatam per oidtnc fuptenm.d Sea 
tmrafmtcllg^tt' que eft caufa quare vo 
lunt^^ngeU poteft Oiligcre lUaqucno 
funtmfenfujnec^ in tmagin3tionc:r5re 
co:d3turfuaruditatctgrofriciiqual?a 
bet:co q: ca fcnlu 1 imagmatioe eft con 
iutKtu0:v0Uima8 aut angcli fK:t multo 
ni3gi9 fcipoteft l?abcre ad obicciuab'^q^ 
lenru 1 imagmaiione/ficut plata ad ap 
petitu fine fenfo 1 imagmatione^LBt^ vYYh*9 
Selu9l?9bctvi rtutic6 qua naturalitcr 
igit m I uid ptinctpQe/in^ turn c ipfam 
vtrtiitC3 funt virtuoia/t i?abent act'vir 
tnoro9/t per bonttatcm bono»/i g ma^ 
gmtudinem tuagnoe ic.(lS3tnn;gjuft 
tntcllectu9e quern modu afi^tOJaccis 
ntviriutee accidctalcs/vfcgquo rccot: 
daturangclumljabcre virtuofoe l?abit 
tu9/obiectando obiecta pcrvirtuofum 
intelUgcre t amare:i etia per iuftum z 
p:udcnicm % clparitaiiuunj agerc ipfia 
adiuuantibue no9 ?tra pcccata:': maloa 
angeloe/nobT5^nuciatione9 factido a 
nip:emopiincipio/i noftraa oxationcB 
aci ipfu5 repoztando/t p nobis rogado. 
^Sngclnegcrjuam virtutc3 eft vcrue i/i'Tvt 
intatIgen&^m3n6«recolcn9;ficut Ijos 
mo/1 multomcUue qui g fuam animam 
vcrc inteUigit /t>iUgit i recoUt:^ per fui 
imn&wumwiw^in^^nntani per fe -/w^ Wtnonctnfnbkctie, foMilU q(o .jf.. (UuHi fcnfumvcrefcntit.C 3n iftop^flu 
tntratur mtcllettud quare angelusvere 
intellisit tjoicm colotatu/iuRurn -z intu: 
num:£U3 non l^abcat ociilodtquourt^ re 
cotdaf qucda.rufli<u :qut mirabaf 2j|re 
rejt^abedt otuittaat Ijonotee / poai]^ 
tpfe rufttcuf pauper eratt fine l^>note. 
gjjjrtgelp fua glo:ia eft ei quan mftru 
mcntum cO quo eft gloiiofuafed fna vo 
luntaaefleiquafi mftrunietucuquooi 
Ii0tt re: f ma bonitaecii qua cfl bonus, 
flged Ijj c nttratur tiu sUectng querens 
do qaeW^c3uT?rquareanseIu6 eft glo- 
rtofu8:poft$ non tjabet Delectationem 
per renfum t tmastnationem/bonec re^ 
co:datur t^omincm Ijabentem niaiozcm 
bcIcctdt(oncm/t slozsam : obiectando 
lUum obicctum/intelligcndo/aniSdo ct 
rccolcndo/^ obicctando: etta infcriota 
fentiendoi im9ginando.<I3(nan£elp 
fua biffercnna <oeflenttali0eiFcrroQ> 
fit c)tpltiribuepjin<tpt|0 biflPiercntibus 
numcro. fTScdmiratur tntelica' que 
caufa eftiliiuemfferetiercum in angelo 
fua pttncipta non OtfFerant per colotee/ 
fapoteet ftgurae/'rijuiurmodii&oncc re 
coidatus eft <f fouua no c obiectuvifua/ 
^tntor nee colot fludttug.ci3[n angdo fua coni 
cowlantia eft .c^l qu9relua^p:in£jpi5tq 
funtmulta)<onucniut in vna fubftatia 
bona per bonitatti magna per magni; 
tudtncm xcd Sed mirat be t?o c intelle 
ctua quoufcp recotdat eicmentatom m 
quo multa clementa coucniut in rnoeo 
pofito/pcr Igncm ignitum x calefactfl/ 
peracrcmacrificatu"X l?umefactfi/pcr 
aqu3 aqueiftcatfi r frigefactu/i e terra 
terrifiicatum t befuf atu.dSflgciuanQ 
eft e% contrari)«compontudma) fu eft 
wra elementaper naturamtftcuteft 
Cjctra punctoe/numeroe/figtirae/t Iju- 
tufmodi. JTg Ed miratu r tntcUcctus cu 
angelibont etmaTTnonfintejc contra; 
riJ9compofiti:quid ergo eft caufa qua^ 
re ipfi funt admuuem contrary : ocnec 
recotdatur q? bonud agelud eft Ijabitua 
tudbefinep:tmo:angeludvero malue 
cuscuatueeft illo.£t in ifto pafTu cogno 
felt intdlectu9 <y ilia contrarictas i val 
de admirabilislcuo fcmpiterno. dan 
gclue per fuum piinciptum eft cfficiene 
cffecttuc:t fua fo:maeft, t>c fuiglimg c5 
ftituta:videlicct be fuo cfTcntialinSonifi 
eatiuo/magnificatiuo tc. £t fua matc= 
riac?ftitut3 0cfuoboifirabili/magnifi fn/r»f ^\ rvnc fini0 rupicttiltt t v(deli(rt ^ca^bcncdi5 

(tue in quo qutefcit intelligcndo/amati 

do/recolendo fuum intelUgere/amare-x 

recolere/boniftcando/magniitcando^c* 

C[ Sed miratur intellc ttus per qu^ ma 

dunf5nigclu8l?abet naturam/cum fusi 

cfTcntia non (It biuifibtlis/ncc^ altera* 

bilwfcdrecoidaturfolemcfleindiuifl;* n 

bilemt malterabilcm/coquiaa motu - /-/O 

et a fucccfTtone eft remotue^CL^^ngeluaz/y/i* j^^ 

eft medium fiue fubiectum m quoluua 

finis tnftsit fuidptihcip^s x p;tnctpi9 

rcfluunt ftni quoltbet puncipio menfus 

rante feipfum cum alto tantum quantii 

ipfum eft:vt e^ ete fit vna fubftantia co 

pleta »:C g Qd miratur intellcctue cunt 

angeluenon ijaDeati^titatemcum In 

nea/pcr quern modum habere pot mere 

furattoncs acft pofTet c£ compofttus e)c 

plunbue p:incipt)e/ bonce recotdatur 

$titatemrptritualcm e;nrdhneam et 

punctoa fubllentatam in fubiecto: fine 

(luavnue angel' non po(Tetl?abere mt 

toum eiTentiam i actum ie alms : ncq^ 

cti§ vnue angclua pofTet recipere a beo ^ . . 

maiotemgloiiam^ alius. Cirtn^ns -fyni^ 

gcli0 confiftit buobus modts : videlicet -* r. 

naturaliteri i\ipernaturaliter..^^atHri JWryfur w^ 

lis eft ftcut bonus magnus finid «c.t vt 

naturalitcr Ijabeat bonos « magnea 

art* ic .Su pernaturalis fi nis eft ille 4 

eft e)c partdui obiccti ruptcmi/q6 fums 

me eft intelligibile/amabile et ^onoia= 

bile.£t^aiafiju8 per angclum mtellis 

gitur/amatur et recolttur:non autJ per 

angelum bonus t magnus fit -zc.funi iti »'• 
.... . .^^ . :vw/yMyiff\ efTcntia flnadt intpiig^tiifl/gtvoluntafl/ ^ /yY( f»4«f rVf*»r 

et;mcmo:ia. in altioti fine /T^THSTalia, >' ^ 

puncipia. (LSedmiratutiflicll£tIlJje 

ifta mfliotitate etroinoutate ejciftentii 

bus m eo : <ii in fua efTentia omnia fuai 

ptincipia fint equalia: bonce recoidas 

tur lUud qucd Dictum eft be ftio obics 

eto fuDcrius.fr maiotitgftcmam babec 

angel us quoiad fuam fpeciem en maioc 

^ maiojitas FjiJis quo ad fua fpecic. fii 

idco ficut adamas attrafjit ferrum per 

fpeciem rficangelus per maiotitateni 

fue fpeciei/Ijabct fcientiam be mfec 

rio:ibus abfcp ozgano : et etiam pot«< ftatem in iplis fineojgano.tlScdmis 
ratnr intellcctns per quem moduiti 
Ijoc cfTe potcft : PonccrecozdatHrQ» tUc 
modus eft ei bifficilis adi cognofcendfii 
non autem angelo ad agcndum:angC9 fh/tt cabili te.fme q no'cettreceptibilis fti' ft; lu9 namcjt maiotem maiotitates babe* 
Mis naturalist vt fit Ijoc quod e fine alia quo'adfuam rpecicm/ ^ l?orao quo ad 
f(rcntt9fit>KomOct3.scdillmiaali» ru9..C 3n agcio cftgguaUHg intclkcf y^aiAmli/ti^ 

AnnCCr/lvif tHonapara •J^ mcmoite t roltintatiavt ipfe equalitcr 
pofTit obiectarc ocu/mtclligcndo /amS 
dot rccolciido .liitioMilcfl: : q:0eu9 
cqiiahtcr eft iutelligibtlie/amabilia ct 
recolibilu?:'! I?oc quulein bonu eft -z ma 
gniim ic. qYs fuuopporuu elTct magnii 
malum poieftatis/eternitatie -zc . quod 
eft impoiTibilc. (\ j^ ed mtrattir mtellcr 
<tu0/q eft ca qnare rattoiies angclo;um 
nonfunt equalce in agendo tntcllcctui 
voluntati 1 mcmo«e:fcd rccozdanie eft 
y A. r folutionem Ijuins quefttotg fupertiu? fa 
//yii nan ^ «e . CT'^t iawflelocft mino zitje mnata/ 
' ^ CO q: crcatus/ftnitue % nouue cft.^anj 

t)eu0 creauit ipfumtp niljilo.quod non 
eft aliud.et oe ilia mmotitate angclue 
malus eft l^abituatus ad agcaduin pec 
catum/mclmando fc libcrcad agcnduj 
pcccata. CIScd miratur mtcUcct'' que 
eft caufa/quare inclinat fc ad peccadii/ 
quoufcp recotdatur cp angelua malue 
fie volcdo tndmat fe ad pcccatum :ftcut 
angel' bonus ad Tirtuic/biligSdo illae. 'Beangeloper r6gullb,t)c 
ducto* lo per rc= 
sulamb. 
oeducto. angeuislit liue angeinittli 
etvideturpcr ipfamrcgu 
lam b .q^ficvt patctlmis 

. , ~ ictione pzincipioiii . Sed in 

l?ac^parte mtendimue tjoc ejcpUcare et 
Pjooarcpcrjuijiipnem piincipiozum/ 
|fto modo rcfumendo aliqua que Dicta 
funt in capitulo bomtatie.cl3Ummci= 
:?*» pio capituli be bomtatc biciturmpm.i 
parte fecunde partis piincipalia oiftm: 
cttonie/c^JjflnijagjjerfeeftraHo bono 
<p agat bomim fiuc p:odu(at:t quia eft 
magna per magnitudmem-.cft ratio Du 
pUcata bono <$ pzoducat magnu? bonu: 
•2 l2oc fcit biutna fapictia uie boa z ma 
gna eft.et q: Diuina voluntas 'cquipa; 
ratur Diumc bonitati:ct fa i.; ^ntia i ma 
. gnitudine vult Q' fttit angeli:-: ri*^ult/er 
-zy 60 fmit angcli.CZDicitur in capitulo fa 
picntic/capitulo pzeallcgato/ cp boitaa 
per fapicntiam eft fcibilis it.&LiSio^i 
umabonitae eft fcibilisii ficut eft tfcibi 
\\Qn eft amabilie/cft fcibilis/'r amabi; 
lie cQ.magnitudine fue fcibilitat'/tama 
otlitati9:crgo eft fcibilis^ amabilte fu' 
actu9:tper cofcquce fuH9 effcctuetquia 
gmabilc eft.ergoangclug qui eft ma; 
011119 effectu9/masi6 bonu9/ magnu9/ 
gut ciTe polTit in crcatura:i ft no eft ef= 
ftctueotuinc bonitatie/eft fctbiUsi ma io:i magnittidinc pofTibilitatie fciliccf f 
potentta . C t oiuin a yohmtag non vult 
Q* veniat iw aTnUriTquod eft inipolTibi= 
fe/et contra amabilitatcm effectug tJiui 
ne bonitati9.li ? Dicitur in cap itulovoiji 2"». 
tatt9:capituloPicto75^Bomta9pcrvoli» 
tatcm ell am3bili9 ic. Si angclii9 eft/ 
totum vniuerfum eft pcrfcolim: i quia 
in vniuerrono9l?abetmi6co:pu9inani5 
matum non coniunctum/ficut lapis : et 
I?abcmu9 co:pu9 animatum conuinctii/ 
ftcut planta/lco/f?oino ic.etjdce t»ebcs 
mue l^1bcre fpiritnm non conumctum 
qui eft fupenoz/et magis fimilts Deo: z 
Jjoc fcit Diuma fapientia. £t ft fp iritum 
non conmnctumnon l?abemu9:rcilicet 
angclum Diuina volunta9 impcdit ipnt 
elTc:eo quia non vuU ipfum elTcz cotra> 
dicit magnc actioni Diuinebonitatis m 
Ijocquod cftfupcriu9:"znon inijocqd 
eft infcriu0:quod eft impoffibile: % con= 
tra Diumc fapientie fcibilitatcm : ergo 
pwbatum eft per 'caufa9 fupcrioiee g? 
flngelifunt.Cl*pwb3uimu9angc!o8 ec 
per iresratiocSTijpzacTictaST'nniftmil 
tamu9 p:oli]citatc?/fuff(ctat quod Dictii 
eft.fl C t in ifto panu oftcfii? c <y nu]ttto 
p:incipio:um cit materia / 1 fubicctum 
tn quo artifta poteft multa ad placttunt 
inuenirc t ad piopofuum appUcarc. 

fi^eangelop^rregulam c. 

t>educto« ^jWd 

ffssj^wertptimam fpectcj; rcgule c. i^ Jfpjj 
3 fLP' queritur/quidcft angelus? tf„i5,iv 
ir aa: H^t refpoudendueftper ifta ducto 
piimamfpccies/Q'angelua ""*'^^* 
J eft ilia crcfltura que magia 1 1 rn k 
ftmtlid eft Deo : eo quia eft fpiritua no ' 
comunctu9:ctagitDcinfeno:ibU9 5(ine /•- • aj 
o;gano co:po:ali etf?uiufmodi.Cl 'Pit-^nl' mjT 
fecundam fpeciem queritur/quid^= 
bet angelu0 in fe fibi coeffentiale t nas 
turale? g tjrerpond cndum eft q- l?abct 
fuas parted innatas c% quibue eft con= 
ftitucudtficut funt fua innata bonttae t 
magnitude «.e]ccepta contrarietate 
que non eft fibi qualitae innatatt quia 
ijabet fuam bonitatein innatam cum 
natura boniftcantig / bonificabilis t bo 
nificare: et ftc Dc magnitudinc et alije/ 
babet Sfuas innatas actionem et paf s 
rtonee:et cum fuid accidenttbn9 agit 
tntu9 ct c]ctra/et in (uie pafTionibua 
tnnatis rect'pit intra quod venit ab cjcs 
tra Suut cd m tntelligibiUtate recipit 5©cnottcmrubiccH0. fo4Vf T*^ flUoffit rcfpondendum eft q- eft agem tcr ab oi materw cotpali oifgata .i\-mJMir 
a paticn8:9gcn6luut in mftrionbus m tertiain fpcqem queritur/an^elue cui» O 
qmbueagitmttlirgcndo'Z biligcdoic. ^UfV /l«f aet fua poteftae perfit u Ijoc qrS lua volu 
tes vulr.et Ijo< qo fuus intcllectus Intel 
ligit:i be fua mcmoiia recolit.fit]2qc_fi 
nefuccefTioncz fantarmate-.adiunatc ta 
mcnbiumabonitate/magnitudtnc «c. 
jEtperj)icfcntiam bei recipicdo ab ipo 
itifm^e cdufara pati^do: t tfta psmo 
efl fibi falud t pfeaiotangcluavero ma 
Itgnue reef pit ab ejctra pafTtoee : aoSdo 
tton potcd peccata impetrare.£t pabei 
pa(Ti6c0:qj bcue abcft ci per grattatn:'! 
cuacuatue efl a fuo hne-ii-per quartaj 
ijpccie3queritur/quidl?5ang'2F latio? 
i ltrefpondc ndii c cp Ijabct in infer ioti; 
budpoteit^itc'.eo qt agit ftnc tactu/ fine 
vifu/auditu 1 imagiatioei'X ift5 potefla 
ti l?3 per pfcntia bci fie in qua eu: ficut 
iBia coniuncta que I23 potcRatc in poten 
t^emferiotibua/eoquuimipfid (oniti 
eta efl. t ^abet adbuc asel oe bonos glo 
riam m oeelrnialuaangelud pen3 .red 
I20C elTet lonsum enumerare. 

^eangclo per doeducto* 

firpttmafpecie reguled. 
queritur /be que angelus 
eflf £t rerpondendii icpi 
t^g jgipfoj qt no efl bcriua- 
tuebcaliquo alio . fi^iiJL 
Ijuiua eft/vt fua inata bo 
tiitas/magtntudo 'zc.fint ei ptUipia im 
iiata p:unuiua/i oifTiniilta/i kctrupti; 
bilia:vt fua cITentia poCTit elTe perma= 
nend inco;ruptibilt0:tamen oiciraua $ 
a Deo efl creatus.ff Per fccunda fpeqe 

Sucrif /be quo efl angeiuef £t reipodes 
urn efl 0' efl be fuia pzmcipQs innatie: 
ficut be fua vera boitate / magnuudinc eftf et efl rcfpondendum q? eftibei cuni 
bcncdictionc/1 gloiia/'z glouficaiione: 
fed angelua malua efl \>ci turn contra^ 
dictione/pena 1 bolo:e. 

^eangelopcrregula5e«oe 
dttcto* jyvfuf,' 
l&eattge* gf ptimg fpecie^ rcgulcc . Z&eJ 
qntur/qre elt angelt^f et lopregu* 
I refpondendii e ep efl eic fUis lam e.s>9S' 
pzincipijsnaturalib^confli duct©) 

; tutu9:f t fup:a »biicim' m f c L~r.yyi^ 

cunda fpecic regule d.qufiiiii fuO p:m = <P^^ ^"^ 
cipium cu; aliocoponttur/opottet bari 
end in coi be necefiitate compofitfi.^i^ 
cut bicttur ^ iuncta anima cti cotpoie/ 
fcquitur l^mo be nccefTitate. £tpofita 
elementatma cti vegetatiua/fequii; cie 
mentum vegetatiuum be necetTitate. l\^ 
(tperjecundaj fpccie3 queritur /ciua a ^»»^i 
re efl angeiu8;'£t rcfpondendum cres 
fpectu finie qi aitgelue efl: vt beum m^: 
teUigat/biligat/i recolat/i eil?onoze; 
faciat/«fimpl«at vniuerfum:quia ft n5 
ciTet angelue iw. parte/ciTet vacuu$ vni= 
uerfum:vtfuperiud ptobatum efl. 

^cagclo grcgullf.t>educto« 

£f regulam f. qucritur. an= jpe angra 
getilji qiiiiniuu efl;" ■(\cfpon5 \q perre^ 
dendum efl q? eft tantue $= guig f.tjc; 
turn elTe e fue efTentie : quod Sucto, - 

§!1 efTe Ijabet quantitatcm con= Q/TYflV 

tinuam in$tum efl vna fubflantia^ i§t_ 

^abet quantitates bifcretaaieo quia eje ^^. ' /v^. i_ 

pluribuspuncipijsefhcompontuetetcp /PliTi m^^ 
ic.i quia quodlibet inert ei tripUciter: hoc fit verum/fignificatum efl in fecuri 
ficut bon itas per boniftcatum/boniftcas da fpecie regule d Diie t DOnificare:ct magnitudo per ma; 
Stttficatum/magnificabile ^ magnifica 
re ic . f t quia ifla punctpia bifferunt 
litci " ^ bi queritur /be quo 
angclue efl.CTJS jcfres ulas g. queritur/ - 
quali0 efl angeluB:'Kt!ltWwUKiidUin an 
. cp angelu6eflbuobu»modi9/qualievi y*^f^' 

e(Tentialiicr:angeiue ertcompofitudbe delicet per qualitatee innatae ctpxos/jr^pi 
fu3bonitatc/m9gnitudine«jetbeom ptiae. jjiest ^ualitatee apptopiiataa Apfnirr^ 
«tbu8fuietiui6eftinipfocoflitmavn« non fibi natunieg. UPtamtiga utgptos '*-' 

pjiam fuam naturalcm iiupllantialej 
bonitatem/magnitudmem -zc. e)c quib* 
efl conllinitue .£ t vocamue apptopua 
taa fuam bonitatem acqutfita3 /magni 
tudinem/iuflictam ic.Ct in angclo ma 
lovocam^appzopjiatae qualuateamsi 
litiam fwam/muwJuf cc:'P£tiEfinlii2» fojma in communi cum qua efl actiuue 
ct be omnibus fuis bilibu8:videhcet bo 
BificabiU % magnificabiU iceft cenflitu 
ta vna materia cii qua palTiuus efh-jjjfi. 
ommbuefuis.f.bonificare/magniftcarc 
tc.efl confiuutus vnue actua m comu^ 
Hi cum quo caul^t actue e]ctrinrccod;vt 


■nvvv^fi zi^ IHonaparS Vi^ <j> angel' eft m tcpoje :eo q: eft incepi* 
in tepccc fin: quo inccptusnon fuiffct. 
• Ratio bui ug cit:qi l2oc qd v.\ -z no erai 
fine rcpo:e non potcft cfte. gjtadbucan 
gclua in tcpo:c (ipru ad )ua cotrancta - 
tc':t2oc e fine luccelTioc i fine mot j:f3 qn 
iagit cttra /agit ocvno nunc m alio:Ucut 
quado agit \\\ ot-' Do ninico Ijoc qo age; 
bat inDie fabbati.Ctcflmviio tempo; 
re qn crt rome oe Metetcltmalio tcpo; 
re qn cfl oe noctc panfius. Heiutanien 
qn recedit a roma/i eft panlius/ Tu' rc 
celTua non cit <u motu/nec cu fuccefTtoe. 
duonia ficut no mdiget oculta ad vtde 
dum colo:cm:ru non mdigct motu::iec5 
.. fuccdTionc m recclTu : fed rult icftvbi 
'yi yult.r- C-:r rcgulam i .aueritar ocloco 
J ongclir'KcipondeiTdumcftg'augelusc 
in loco/co quia in loco creatus eft; fjjio 
eft m loco occupant locu:quta locus no 
potcft cfTe occupatua fme imsa/angulo 
1 ftgura a quibua eft omnis angclus fc 
paratue. fit eft inloio/;o quia v\ vno 
loco eft/t nonmaiioln quo non e: ct eft 
tn illom quo agit m quo loco agcre no 
poteft fine p:erentia rua.f>ati<2J3yi"' eft/ 

. , CO quia cum fu;i efTcima ^a,\i x non cu5 

\L . txwvrnc o:gano.|T"peT£iUIliiIli^ccicm rcgule 

-■ 1?.queritur''quomodo angel' eft -rquos 

niodo agitf £ t refpon dendam eft q> ati; 

gclus t?abct riTMnm elTendi per compo 

. fitionem Tuozuni p:incipio:um .'vt figu; 

^iVi\rYi Tatunieftinrccundafpecic rcgule d.&L 

padicta.St Ijabet modum agcndi cum 

futspzmcipi)8 cumquibuscaufar act' 

cttcnoccsMkut cum fua bomtatc bonifi 

catuTi'z cu3 ftia poteftatc porr;ficatu5/ 

U ry\m r\vvc t ftc oe ali).-. r" ;pcr fecundam l^ pccicm 

■^ -J Tcgulc"ft. queritur/angcluo cum quo e 

a cum quo agit:" ftjcipondendmcft c^ 

eft cum fuis ptmcipgg mnatiei natura 

Iibus aggrcgatie vt m fccQda fpccic re 

gu lcd.ngnif icatum eft. g t agit c ^ipjla 

TidcliCct cum intcllectn tn"telligircuv£> 

luntateCn[ig;t/cummcmoiiarecoUt: ct 

ft bonus eft/cu3 fua bonitate bomficat/ 

1 cum fua poteftate potcfttcCt ft mal' 

cft/n>9liftcat funm mtelligcre/rccolerc 

1 amarerct Tic De alOe: : fjoc intrmfcce i 

ettrin''e;c agit cum fuia pzincipQe'i cau 

- fandocTira cum acta qui eft intra. Si- 

cut Ijomo qui caufat menie verba que 

jnofenott. 
lilcapituloiflotractiibim" ©cccloi 
becelocuniptwcipijsiuna pimcipi» 
ti9g:quibU5eft/cumqui; ocduao, 
bus fe l?abcc ad pancipia 
mfcnoiacffcctiuc/ricuteffi r -^ 
ciens ad luum cffcctum.fi Ceiu'ncbo^ VOnv\ 
num per fuam bomtatcm innau5:'Z eft 
magnum per fuam magnitudmem naa 
tur3lem:'z ideo fua bonitasi Tua magni 
tudo funt ei rationcs vt bcrjc agjt Tna= 
gne t naturaliter in iftia infenc:'.b''rao 
ucndo fe 7 alia.^tiLiucaiur q> qaadoc^ 
flgtt male/vt Saturnua qui eft iiialus.-' 
■Refpondeo qf {joc eft per acadcs: q; im 
ferioza non recipiunt bene p:optcr cott 
tranctateselemcntoium rattone qua= 
rum Saturnua caufat qtiaiidocp mon= 
(truoftiates i mferiozibua per nimiam 
rrigiditatem -riiccitatcm.ilCeliun^/^^i^ 
tnagnum i burabile . magnum quo ad O 
cucntiam •zagcntiamteieftourabile/ 
CO quia eft inco:rupt!bile'z immaterial 
le:et no eft aliquod ens ciccpto oco qo 
pon"it illud cogerc nec^ fuum menu ims 
P'dire^ Cclum eft oiir abile peric/co'l^^'r^ 
quia ouratio eft ct qlitas mnata.CECcr rpf^ 
lum eft per fepoten;3/co quia fua pil^ ^ 
ftae eft qualuas fibi mnata /z ficut fua 
ouratio eft magaazbonaific fua potc5i- ^ 
ftas eft bona7 magna.^t i ifto paiTu ap 
paret <r celum potcft fcipfum mouere/ 
vt-foa bonitas magnitudo z ouratio no 
ocfiaant potcftatt /ncc^ poteftas ciu. 
IIC^lurnJKiiJU23betroluntatemnatu= i/Ut 
ralcniTibi coefrcntiatcvric l?abet mftin 
ctum naturalem Tibi cociTcnnalem cum "^ 
quo giibernat fuum o:dtnem/ 1 fuii mo 
tum/et actu9 fuo:um p;mcipio:um/ris 
nequo mfrmctu I^Kxnon pofTet facere. 
Sicut Ico qui cum Saturno Ijabet vnii 
inftThcram per calidum z ftccum i frigi 
dum:tpern«cturmtatem/i mafculini ' 
tatctn/7 biuturnttatcm/ maliaam/ plii 
bitateni/zora:'ob;i)t3tcm. ^SlliiDi-SSro 
cum 3oue per bon[tatc3 1 ft"3gnettjt2/ 
1 C>V3ioueitatcm,": fic oc aliji?. C Ccju? 
J?3bct mftinctum vt fuptadtctum cITlet 
l?abet appetitum Q'cumappctiiu fuo 
mouctfe'Z infcriotavtljabcat appetia 
turn ad ipfum.et Ijabet vnum appett= 
tum cunivno plane ta 't 'lium ai5 alio/ 
ficut:ft:p:a per mfriiictum cjccmpliftC3= 
tum elt . (] C clum babc t appctitum:et 
f?3bet virtutcm. ftfloit fuiia appetit* 
cftlibmaturalis 'zcocfrcntial;s:ric fua 
Virtu0:et ftcut eft bonus fuus appctit* 1 S^C CClO per Dlindoia Oe/ *"^ fuam bomtatcm /magnue per fuaj 
At%Xy ^ F^»»"F^« ^^ waffnitudmem: ftc fua virtus . €t fi-^ 

f***^Wt cut 5at)ct vniHo appeutum cu^ leone/ yim^ 2Dcnoueinfubiccti0. foX^U 'vrh yrvc Wium mm virginc/aliiis «i3 Saturno/ 

iaUuni cum 3oue:fu Dc virtute . IL ^clu 

eft virtuoiuiiuvt Dictum cn;ct cftvCTQ 

per fe:ciuo!U3m fuut eft vinuofum per 

virtuiem mtiJitani/ftccft verum per vc 

ntatcm innaiam:per qua vcruatc3 po; 

mt \\\ veto appciiDilij:et ad l^oc concur 

runt mftmctue/ poteftae •zc-^lCcIu eft 

vcrum;vtDiauincft:i Ijabet DcfecOlUr 

nem inrtatam:non oico \ cgctaiiua/fcn; 

fitiuam/imagmaiiua/i ciia3 raiiocma 

ttuam/fcd mouuam :quoniJnt licut pla 

ta m rcgetorTiloljubet aliqu^nn oclccta 

tionemnaturalcm.lic celum mouendo 

fcip urn "Z mterio«. i;t ficui oclectatio 

vcgecattue non attmguur per fenfum: 

nee per imagiMationc3:l"K t)c nelcctatio 

" nc euie'.fed lolum iniellcctus l?oc attui; 

giUi (T eiuni t?;ibci pelcciac ioncv. vt oi 

ctum eft : i \u>i oelcctatio eft uicontufa 

pcroiffcrcnuam que eft ribipimcipiU3 

innatu m quo asu -i cauiat multas oif- 

fcreimas oeletia; do.3p!a vero Diffcrc 

iia eft infcnUbiUe/eo quia eft puncipiu 

ycneralc.li Cc luin ell eic p lunbua Otffe 

remije/ ficutiotum cjcpiunbue partu 

bue (uie.Ct coiicozdatma cftvnum p:m 

cipium fibi coefTeritiale cum quo caufat 

inultas concoWias:-: fic eft vna fubftan 

tia l?abene in (e piura per bifFerentiam 

t conco:du3m.Ci Celum t?ajbct concotda 

ii33:vtDictu cft:et f23 contranetaic^ei 

SrinamnonfibuoclTentialcm:vt no fit 

co:riiptibile.Scdeft mftrumentu quo 

(ontradtcu inftTloz;bu6:ficut'per calidu 

Cl frigidum/ficcum % t^umidum/per biu 

turnitatem x nocturnuaiem/if^uiufmo 

di:cum quibud caufat menftruoiuated/ 

fulfiura,tonitrua/mftTmitate0/mfc:tu 

nia-z l?^lu^mot1l.Co^tI^mctaa^o^ c pti 

cipium cell fibuoctTcntialenM concot; 

dantia eft fuum pancipium vt btctam 

cft.fit fic celum magie agit in mferioti 

Ime coMcotdando <^ contrari5do /ratio 

nc tuiu8 tuiit plurcs fanitatee cp lufir; 

miiaice:plura fouunia cp intottunia :« 

f requeniiue mitur l?omo cu3 ouob" ocu 

lisqscumvno-.eific^e alt)o.iI<C ciul2a 

bet lua p: ncipia innata: vt Dtctum eitr 

cumquibuepancipiatinferiojacffccti 

ue /incdiantibue cniibue naturalibue 

infenotibue: ftcut funt ccU qualitates 

ex piopjictatce cozum . £t ftcut oc clc= 

nienti8:ftcut oe metalii8/z vegetans /« 

fenfuatie.g t ad l?oc_ coiicin rit magnitu 

docctt que maguiftcat poteftatc m cell i: 

tuum mftmctum/appetitum/ virtute3/ 

t l?U'.ufmodi;vndc icquuur mfiucntia a be infcrio:ibii0 vfc^ &d IimaM:-: l?ec con 

iiMuc:ct ratio f?mu0 eftiquia celu femg ,^ 

eft m continue moiu. C 3 j' ccLo eft m c= C^rrm 

dium fibi coelfcntiale cu quo cauiatmc 

dia III fenota -.fuut boniftcare ccleftc can 

fat boniftcarc eternum:et tnoucre ccles 

fte caufat mouere terrenu:-z ftc b€ al^a. 

C Celum l^abet medium:vt fupta Dictfi 

eftip'Cr q8 z cu quo ma pticipia tn^fcut 

ad ftnc5:vt inipfo quicfcant:que quica 

cftmoucrcfetpfu3'Zinferiota."Ratiol2ii .- 

tue cft:quia ad l?oc crcatum cft.<Hfinia <p^^ 

cell eft cum maiojitate:vt feruiat ijomi 

ni/z l?omo oeo:quoniam fuus finis nen 

poteft efTe m altiott gradu : fctUcet iul> 

iftoJmaioti fine eft fuuefiniamaiotifdlf 

cet mouere 'Zc.Sicuj maio; fimavcgeta 

tiuc/vc0etare:imaioz time tenfittije eft ,. 

fentire. Cl i Pictum eft be mai p;itate ccs,^yy/«Wi'*T»r 

l(:^ fud maio'n^quaittae eft e^lttae fuoa 

rum ptincipiotum llbi coefTentialium * /•. 

aequalitatcsceU participant cum ^v(v» ^ayvaJiiAoi^ 

ritatitvifpiiiu anime:quu no Ijabet iti -x 

tellectum /mcmoziam/et voluniatem/ 

ncq^ mentum acctpere potefl. 
^ecclopcrregttlaeoc^ ?rtlehtur/vtrumcclu fitab 

"jleicrnoffit refpondendum 
eft qi non: vt figuatum eft 
|i jiper regulam b . gcd act 
^ imaiotem euidentiam tjui" 
a^ f«cntie/fiue artis % ooctrt 
nc/m irto capiiulo intendimug crplicas 
re illud quod eft quantum ad celum: et 
per ijoc quod oicemuo be cclo/oabimua 
boctrinam ariifte per qua5 fciet agerc. 
et quia p:oli)citatem volumus euiiarc/ 
applicabimus tantiimodo b.ad aliaa 
lutcrae pofitas indlpljabcto Ijmus ar 
tis vicpad'R.t ftcut appiicabimua b. 
ad altae litieras/ita poiTunt alie Uttere 
ali|s ad muicem applicari. C Si ccUmi 
eft ab eterno/non eft creaium PC m[ji= 
lo:co quia femper fuit/ne(^ eft factum 
Ocaliquo:eoquia vltra celum nonefl 
pare materiam be4iia pofTit flen/iif (p 
infra:co quia fua magiutudo onm'.a to 
tinci. t:t ftc Piuinabonitas non eft ras 
tio bco quod as;3t bonum celum /nccg 
bonitatc celueo quia eft cttrnaU;t ftc be 
magnitudme Xizi que non cau.^^i migai 
tudmc cell .Uii iVqiaf fp mijd'' n tft cf= 2Dc(cTot 
rcgraa t>« 
ducto. St (yCvTv^ 


tHonaparai 


/ptV" ^ act fdco cfl &(ffcret!t(fl inter bomtatcm 
bci/« bomtatetn ccU/liuc coticoidaniui: 
« Tic t>c in;>gmtiu1inc auc conco:d5ntia3 
rcquirit fcciituluiniulticiam iiut:rcau= 
fatn 1 effcctuin. gtideopaUj UJ coiuoz= 
dantia/oiitur coittvarietaa ^iniuna/et 
caufatur iuancia:et bonitae Dci itoncfl 
magis ratio ei Q' agat bonum magiius 
effcaum/podcp oeus tion cottfctttit n- 
ttoiti fue t)onitatis:et qt omnia ifla funt 
tmpofTibiUa/requitur q> celum crcacuni 
eft 1 nouum. ft&.d. St ceia eft eternal 
plurcectcrnitates ftjnt:vidclicci eterni 
xdd oei 'Z ctcrnuas celuct cum cternita 
celt tmplicantur infinite eternitates:!!' 
cut innata bonitaa/ouratio ^c.i ftc De 
fuieftellid % rcuolutionibuo.£t tta ctto 
fuit iniuria 7 6ula:ricut tuftuia i malu 
cia:t conirarietas/ftcut bonitas -rlcdco: 
dantia in Ijominib'iquia nuncp fuit pii 
tnus fyjmo/nec$ fccundue/nec critvltu 
ntoa.gt ltc»efictt biutna bonita9:t non 
eft ratio oco q> oiuma bonitas pzccedat 
maliciam ctetcrnitasDei eternitatem 
ceti.g t fequttur ctiam gp non ftt alia vi 
ta:quoniamtota materia contentapcc 
lum/nonfnfficerei ad refurrcctioncm 
Ijominum mo:tiio:mn/quod intcndim'' 
pjobareret fic iufticia dci cITet ©efccttua 
«impeditaadremunerandum iuftos/ 
t pnnicndum iniuftoe in cternum:^ in- 
iuria t malicia elTcnt caufe Ijiuufmodi. 
£t fottitudo Dei cfTct Debilitata/x lu)cu- 
ria eflet cterna:^ quia omnia ifta elTent 
impolTibilia/requitur g> cclum fit nouti 
1 inceptum.OS ei^iSluitteftcternu 
pcrfc/,poteftelTecternum:quonia cn^ 
eternum nunqp fuit in potctia ad elTens 
dumt ncc^ eft in potenna ad non cfTen; 
dum:ct fic poteftas Dei non cITet ca po= 
tcftatiaccU/bonitaa Deibonttatis celi. 
Hitiampoteftasoeinon po(Tetpuuarc 
poteftatem celi/co quia celuj per fc gu 
bernat fc:et fic fupcrbia eft etcma:ct g 
cottfcqucna pcccatum.flUnde fequitur 
cpcclum^bet in fe fuum fincm : et De* 
tisft eft loua finis.iliuoniaj piiuata ca/ 
V:iuatur cffcctus.et qi omnia funt ma 
la/iuiuriofa/et plena fuperbia:et cotra 
regulim b-oftenfum eft g? fum impo(Ti= 
t)ilia:crgoftequeftione negatiua eft tea 
tienda ^B^f^i^cclumiCfUtertLymijjc: 
pueeft eternum. STUcetcrnitas Dei no 
piccedit tempiie/qiiod eft contra luftu 
ciam/ fidcm:et acidia eft cterna :i feq= 
tur injuria etcrna:-z f ?oc eft fcibile a Du 
mna fapicntia :i Diuinabonitae eft ra^ 
tio Deo Q7 agat bonu3/mala ptediaa be 
fln»etido;i oeu^ ad ^ non wnfctttitjct fic fua fapictttia fcit ipfum (nfuriorum 
1 pigrum 1 malum: et quoniam omnia r 
impolTibilia/idco ic.il:&. s> Si cclu eft v<?l • 
ctcrnum:aut cflvnavolmiWcTcrnage 
ncralis omnibus voUmtatib" l?ominu/ 
c;cquaomnc0 alicparticularee mate; 
nalucr gencrantur :aut Dcus creatvolii 
tatce particularce l^ommum.i ficut eft 
vna generalis/ipfa voluntas gencralis 
cftDiuillbilieiet voluntates particul3= 
rcefunt coiruptibilcegcncrales eters 
naliter. gt fic iniur ia eft facta iflie volfi 
tatibus particularIB' que DiUgiit oefi. 
£t iufticia Dei non Ijabet indicm3 eter= 
num m ipfietnccg in volimtatibus que 
odiunt Dcum % fpemiiDiUgunt inuidia. 
£tiftal unt impoiTibiUa/^ contra iiifti= 
ciambei/i bomtatcm/ fuppofito cp vo= 
Inntatc9particularcdnon cozrumpen; 
tur: quoniam gcneralid voluntas ad t? 
non pofTct fufficere tanq& materia : cr« 
go eft impoiTibilc edc gencralem volib 
tatcmetcrnam.etfiJwUintatcsa Deo 
funt crcate/et cclum eft eternum/crcas 
tio non l?abet fini in quo quiefcat:quo= 
mam nuncjp fuit p:im3 voluntas /neof 
fccunda/neqjvltima erit:« talemcoucs 
mens? quale pofuimusmparagrapljo , 
b.d.ergo tc.CL>5- jjSt ce Ui ?eft eternu / uytf" 
9b eterno fuerunt virtutcSTVltta : 7 ftt 
quantitate vitiafuntmaiozac^ virtus 
tes:et Diuinabonita? ctcljaritae funt 
ratio Deo qp virtutes Tint maiojcs ft vis 
tia:ct Deus ad l^oc non confcntit:tfic efl 
inuirioru8:et contra fuam d^aritatcm z iuftici3m/quodcftimpo(Tibilc:ifuuop _/• • 

s.i.giTceia I'flivr 

cftctcrnum/fua ctcrnitas eft cquaiisl ^^ pofitum eft necefTarium.tf g.t.giiceltt V^i burationc eternitati Dci:ct veritae i me 
dacium:^ patict»tia in patientia funt e^ 
liter e-icrne: et quia omnia funt contra 
bonitatemoiuinam/iufticiam i venta= 
tern /feqnitur q; cclum eft nouumict cp 
luftum eft q»Diuin3 bonitas i Veritas 
fic ptecedant burdtione; celi per eterni 
tatem earam:ficut pzccedunt bonitatcs 
•zveritatemceli/que terminstc funtet 
finite/cum immenfiiatc et infinitate ea 
nim.CS.'ft.Si cel utn eft eternum/ab 
eterno fu e r fit a r tcB ltt)erale»Ttned?a« 
nice:et ftc non fuit quics inl?ac vita : el 
pictas t inconllantia non funt cterne:« 
per confequcns martellus et fwpicesrx 
i(l\\ non eft/vt fit alia/co quia vn^ eter 
m'tas non crcat aliaminccp in alia quic 
fcit:t eft minozitas circa ntfjil : t nunc^ 
traftt ad niljilu.fit q: oia ifli mala -: in= 
iuriofa fant/t contra Diuinam bonttat^ ^Ivr 29enottcmfttbicctfe# foWU efKnomimccrcatum. - jrcclog ©ecelopreguU coeducto* fit hoc figitifidltum tflptv fccundatit ^ w 
fpecicmrcfmled.cn ?ertertiamfpecie s [\.tfr!Yf 

riMofitiir //-rlittti riiiii(} dr?^ein AtidMit ^J 
jgr pMtna f^ccig rcgule c. 
querttur quid eft cclum? 
CtcrcfgondcdG q^cflpu 
ratTmoDiTei'j: eTf cotp' b3; 
bensmaioie? magnitudu 
ncm/maio« motu:i vltra tTr/i' ipfum non eft mobile : -z eft co^)U9 per 
fc mouene/coq; nulla mobilitas eft;m3 
iei fu^t-z tdeo moms ab ipfo incipit /na 
turaliter loqucdo t ab ipfo rcmanet :et 
ipfe eft fone a quo inotua aliqn u?nuas 
tur/acut riuuU a fontc.<Tt!erfecunda5 
fpccie quentur/quid Ijj cclum utfeipTS^ 
fibi coefTentiale t naturale? etrctcsu* 
dedu eft qp l?3 fua motiuitatc/ai^iUta=_ 
teimoueretperquSmotiuitatctjj; ro:; 
tnStpcr mobilitate lj5 materia: i g mos 
ucre actiicG quo cregt actus cjctrlfccos. 
« 125 rui inat3 boitate/magtutudtn^ f c. 
ct ctiam fteUae/planetae ifigna/ct fic 
/•• be alija partibua fuie^coffcntialibua. 
rn pH/k fy- pcr tcrtiam fpec iem queritur/quid i 
cclutninlTioPetrefpondeitdttm t<p<e 
cclum eft in dementis agcnfi/mouena/ 
1 influens/nullam paiTioncm in tUis 1?^ 
benst-z I^ceft rattone fue magne acttui 
tatis t motiuitati6:etiS in Teipfo non re 
ctpit augmcntu/nc(^ biminutioni.eij5_ 
^c mtratur intellectustcum cclum fit i 
tta magna motimtate/llne aliqua altes 
rattone t mutatione fubiectt. Sedfoiti 
_ . fl:catfccon(lderadopoteftatembiuina5 
T-ffdlc «iuftnitam/qpoteftcrearc talecffccte 
ad placttum.C l^etfluattflmfpecie qri 
lur/quid Ijabet celum in aUoJctr^o 
dcndum eft q» celum Ijabet naturaliter 
bominmm in elcmcntis i elementatis 
cum quo caufat mobilitates naturaice 
in inferiozes regiones/quattuot tempo 
ra/btc9/I?e;a9/tonitrum/ftilgur/ve'i»tu/ 
.^ pluuiam/ntuc/mcnftruofitates/infirmi 
J ' tateat Ijuiufmodi.fit Ijoc facit/quia in; 
ferioia rccipiuntirnas mobilitates -r in: 
fluentia«cfi quibus eft efficicns. ci Iber 
pzima fpccie regule d.queritur /fc quo 
<elQeft?"RcfpondMucftcpcftoe feipo/ 
coquianoneftfe aliqua mataia fibi 
pzciacente a qua fit t)crtuatu3. £t quia 
eft ptimitiue be feipfo ptopter fna3 1^ 
mittuitate/eft tncoiruptibilett^ feipm 
in fua motiuitdtc eftpcrman^ . Cp^ 
fi^cundam fpeciem querttur /celum be 
unoemet rcfpondendumeft a'eft:bc 
partibud fuis (tbicoeflcntialibus: fieut 

^ ru9 ittH^ra t>9ttdt€/m9snitudtti6 ii, qucritur /celum twm cltTiieiponaJdu 
eft o' eft bci:ftcut effcctua eft c«ufe:et qt _ _, / 

eft poircfTus a beo/ caufat in tnfcrioub* ^. ^•WTin 
effcctus ficut DCU0 vuli.CJifiLCJUuailf ' r*\ / ' 
fpeciem rcgule c.quentur/Auarc eft cc t-prrfnnf 
lum;'£t rcipondendum eft a* cclus eft: 
quia cftconftituttt c)c partibua fuisjcos 
efTcntialibus ficut funt fna tnnata bom 
tae/magnitudo «c.e)ccept9 contrarieta 
te/que non eft fibi coelTantiaUs:(iuia ft 
e(Tet/co:ruptibilc efTet.Cft etiam quia 
i n ipfo fua materia i fua foxma cetcftea 
iTT ipfo funt coniuricte/cum quibus c ri e= ^ 

inwf- u- %,AZ^- ccflftatumtficut Ijomo/quando aia tcot r^^^t^Ja^ 
pusiniproconiunguntur.CL1?crlicjU! ^j^^ww 
dam fpeciem ciucntur quare eft celu3^ 
£t refpondenoum eft ratioc finis/ cp cc y 

m i vt fit caufato caufans motiuitatca *^ ' . . 
infenoies/cum quibus ijomo fit bifpofi .^£j_JJ2r -^^ 
tue ad elTendum z fcruiendu beo.<mL / -^x^'Wys 
ptimam fpeciem regule f .queriturToe Wf^^ ^V^ 

quantitate;celi?fitr?fpfindenduiiLiJ^ /inifm'V 

celum IjabctquanfitatcmcontTnuam? '^J 

et bifcretam continuam circulariter:vt 

in ipfo figuratum eft/bifcrcta-.ncui per 

octauam fpljeram que concaua eft:t uc 

oc fpl?era satumitcjiflgrxcgulaig. 

queritur/quale eft celumf £t refponde 

dum eft 9 eft quale per qualitates pw fy^rvyrn 

mast appiopziatas^pjie funt ficut fua -^ 

innatabonitas/magnitudo «. fuus mo . ,„i,y,^ . 

tus t fue figure:-: fic be fua quantitate- J^ ]ojiuj 

appzoptiate funt:ficut caltditas i ficcts -* 

tas7fr^id>ra3 « Ijumiditas/mafculita* 

1 fcmininitas/'Z l2Uiufmodi.fi (biciLq?. 

fue apptopttatc qualitates funt I eo qt 

cum ipfia agit in infenotibu0:ficutfolc| 

bicitur calidus/et ficcue/co quia calefa 

cit < bcficcat.CT "pe r rcgulam l?.quent/ 

be tempoze celimTclpOHcjendDm eft ^ 

efientia octane fpljere eft in tllo/nfic in 

quo caufata fuit:ficut ctrculus qutitine 

fu«en"ione t•pC^\x quo ad fuam effentiS 

Sed ratione fui motus caufat tempua 

in:inferioiibu6:ncut m Satumo d mos 

uetur fucceiTme oevno nunc/ in aliud 

nunc.fit eft vnus biesbc octaua fpljera 

vf<p ad fpJjcram igni9:fed fpljera ignis 

vfq? ad terram /funt plurcs oics/t plus 

res-noctes/ratione piefentic % ab'enttc 

f«lis:it3 O' fol «ft tauf'S <^^'^^ <""'" P'"^ 
res bies/i plurestioctes/t Ijoie/t cetes 
ra.tfT' Oerresulam i.q«cmin:»elK^ ce 
liJfit rclpondcndum'eTfgpocBnJilpl^s 
ra eft in lUo loco in quo crcata fijit quo 
ad foam efTcntiam: i 'iv^iz Saturnow. 
Scd uwsm motue % pionutn cir<Hla= ^•^. rfK j-y^ rrfl^ HrlOm par0# ^'' "^ ^!^-^^ '^n^JTm-fj tionomOc ottauS fpfjcrS vr(» i\A fpljcs eft idem corti cC dlia iittcUcctu cneHttfl^ 

ramignie/rcfpectu rcctinidini0/€ft in litcr:9lioqutne(Tctgenitije:cteti5 port 

plunbue lodsSuut Saturn' qui;invno mo;te5 l}omiiu9 cITct anniljUatus fmc 

tcinpotc eft iimctus cum ahete :i i alio tottuptustt i tcinpojc/loco/quatitatc/ tcmpotct 

tcmpoic cum tauro.fit fic &e fole q vno 
icmpo;c eft m vno loco celi;Tin alio k- 
" ': - po:e m alio:-! in vno loco caufat Mee ar 
[ xw mv jificialitert l alio caufat no^tee. H]&er 
ptimam fpecic regulc 'K.quet'if/quoeft 
celumfjCt rcfpondcndum eft <^ ccUim c 
modalcpcr particulares modalitatcs 
que funt oc fiia elTcntia/q funt fue par; 
tes mnatc:ficut bonttas/magnitudo ic, 
£rfict)cfuo tjabuu/fttu-z ijuiufmodi fupcrftcic 1 Diuifione/rucccfTionc/motu 
flrfituatus/ftgiiratue/puMctuatue ctlis 
ncatueiquodcftimpolTibilc. pam Ijcc 
omnia funt oenatur3co;pozc»tati0 ft« 
uc cozpotie .<ljgt in tfto paiTu cognofciti 
intcUectuacpmale -z falfc t»i)ceriint ilU/ •"• 
qui cogitancrut •: flffirmaucrut q^ i om ? ) 
mbuG tjom imbue non crat nift vnue in- 1 
tellecine-cadljuc c(5gno!"cit mteUcctuj t, 
iioftcr pljoc quodoictumcft/q? inftiny ^ ,1 ITperfccimdimrcgula'H.qiicritur/cfi ctue naturalis co;pc;i9 Ijumani coniutt 

(_rjrn finv q^eftcclumfflerpondcndumcftq^cft guurciiintcllcctnl^onuntctrKutocbo; cum fuis panibua naturalibus cO qui 
bus eft comporitum:ftcut funt fua bonis 
tae/magmtudo -zc .cum quibue caufat 
circulantates/'Z mobiles bonitatc9/ma 
jnitudmeei cetera Jbt qti3r= 
toJfubie- 
cto qt^ eft: 
t>e t?ote e 
mtncipid 
difcurfo, 


s^ m'rrt" nitatc bictum cft.CSuKllvCtiisiiimps 

dnm per qu5 faciat fpecic intelligibilcj 

per fenruuiii i imagmatum in fuo pioi 

ptio i!itclligibili:bc quibuo fpccieb" m=. r ^ 

tclligibilibus facit fcicntta.ei loJiomlc opt/vi/f' 

fua vo'utae eftpotcntia fpeciftca ci cum 

^e flUartO fublCCtO dllOd £ ^ ^S»t fpccialcs amabilitatC0 :iio quide 
fi^e quano mpittiu quua c ,,^3 ^^^j^^^g i,cfce„dct ab aiiavoUmtate 

t>€ bOie per ptmCipid on curt 0« generau.nam alitor eftet gencrabilie ct 
i«^f- co:rupttbiliefuac(Tcntia:ficut&ictumc 

nf 41 bominc fua bonita? eft oc intellectu:i c(Tct bcftructa fua libers 
et ration agat bono ipecifi t30/c% eo quia elTet neceditata ad volcn 
- ■ • dnm per fuii generate pzincipiumificut 

cotpueq* l23bet appctitu ncccfTitaiuni 
per l?ocq6 eft fupcriue.ficut qii appctit 
cibum/potii aut coit(i/ant calidQ:quaus 
do fcntit magnain frtgiditatem.et ficoe ! 
iCti.lTomo Cjindi id q6 agit q 
|fndmfpecicni/3gii natura 
lilgr/iiuiLmaialitcr. Jn fjo 
mine bonitas fpiritualist coipoialio co 
iimgfiiur rationc hic animc 1 cotpozie. 
gtideo ifta DupUcitate ration uj l?abet 
natura llue rationc agedi bonum /,dbic- 
ctando/intelligedo/amado/atc^rccolcn 
<lo:co?caliter aute/ftcut gcncrado Ijomi 
tt{/':ftnticdo/iimagtnando:etab am 
bobua ejteunt bone operationee: vt ap- 
parct in anibue Ubcraltbua 1 niedwni 9lij0.fl adj?ucltoc8l?abcict vna voluit 
tatc:ia omfieelTOics ie Ijaucrnit 3d rois 
cem ad idem obiectum/et cna3 mouuo 
I?omine/moitua efTct antma rationalia, 
£t ftc lam non elTct alia vitamei^ mftis 
ciJ"Tmifenco:dia Cci tjaberent fubics 
ctum in quo agerent:qi5 efl impolTibile O0.C3J1 !2oie fua magniiudo c buplej;/ ivaldc abfurdum biffcrcntie.C :ameli? ficut fua bonitag.gt idcoqua ndo tjomo 
agitbonu/cum magnitucfine agit ipfu3 
magnum. Siait cii bonitate agit tpfum 
bonum.^ '^[n hotline cftDuratiot'z tpfa 
eft ratio fuc bonitatis 1 magniiudime: 
t fic be alt}0 Q* burcntet Ijoc bupUciter/ flppctitus cojpoti0 1 voluntatie xommi 
Suntur:fuutt)cbonitutc Maunicft/raa 
tione cutu? volunta© facit fpcctce p fen 
futuum 1 imaginatiuum voljndo/ ficut 
intellcctus mteU'gcndo:-! ficbc mem» 
ria que eft pare, aniiuc poteft X>ici !fuo , , 
modo.C3nbommc vii tueiozpotalia « \Jrrh\ ficut fupcriuo Oictii eft:mo:aUtervero t ...wv^..^^. . .^^......v >>. ^»y <^^^,^^^,k» . 

iad Dlacttum.fT'^n Uominc fua ooteftae fpiriiualistoHlUHguntiifTetqijiaviri' 
" cot oe bonitate 6ictum eft. fpirituali9cftfupcrui0:idcofotm9tct <ftOUplC]C/flCOti 

aCt eft jd CUIUS ratione poteft cjtiftcrc t 
agcre.jinde igitur patefttq' poteft e)ri= 
ftere % agere per fuam fpcciemCL^tJa 
ifto paftu cognofcit jintcllcctua p quern 
modum Isabel fpeaficam libertat^j ad 
flscndum .ft3nl2fiinm£ fuuG intellect' 
eft fpecificatuacS quo fpectaliter intcUi 
0it:non ce fuus intellectusbefccndit ab 
0UO inUlUctu/gcneran^o ipfttm : mq^ perftcit virtutcm mfenoicm.Cft I ifto 
pafTu cognofcit inteUcctii9perquc3 mo 
dummozaleevirtutesciiuntura vtrtii 
te fpiriKiaU 1 coipotali/ficut a fotma ct 
materia :dc quibu9 riruttbne crinma 
locuti m nono fubiecto.fl^n f?ote eft vc i/vrV^ 
ritfls fpirttuali© 1 cozpotaltcirft ?it vcfis 
t30 fpiritualis eft fupcr lot ideo perftcit 
infer io;e 1 C}nde co^iMfcu iiueUcau9 9 o fftutfcnniflttlturc ftntitpcrvifimi ct 
auditum/'Z fie ^e 9 l(j8:lTc animaverc re 
rft cnentias attingit/intelligcndo/jma 
do 1 rccolcndo.^ain ajitcr mfcri" 90c= 
ret plue cu3 fua virtatc/ $ fuperius cu 
f ua:quod eft abfyrdum rattoni intellc: 
<tu0.£t m ifto palTu gaudct multu mtel 
i<»ftiifl.ftgril?ainm g(omunffuttt ui^na: 
turalid glolta/fpintiialiei coxpoidUs: 
ideflconiungunturnaturaled oelecta^ 
tiwice fpintuaUteri co:potaUtcr. an(|e •ff ^^""^ ''^^''''Tlrv' 

i£r^' ©ertoucmfuWcrtfe: /*" fo.lvii|7^ 

£ttadtuvtmtl2omo/$d{u iflamdtcrt» 
Its coiunctio t>urat m eo.quando autcm 
binw»mii7inc5TTft)«tur l2omo.<i€UJX 
tnopafTit cosnorcit mtellectud per^^Ses 
modum animat cotpua coniungunturi« 
menfurant ruo0 actud fecundum moda 
Oifpcnfando t p:opo:tionado attima in* 
fluentc fuam vtrtutctn:ct coipo:e reflue 
te riia/t2omtne e^iftcte medio in tertiuj 
numerum aeducto.i[£tjn iftppafTu ca 
_^ gnoicti imcllectue per que niodii in Ipos 
ftquituf q? ala Isabel iDclcctationcm m mine eft fjumidum radicalc i nutrimeit . .~J^ 
agendo m coipotc:i co:pu9 fub ipfa i p3 talc. 'Radicalc eft ejuauwi£U?_PU!nitjS-"*''^^/. 
tiend9:f bomo cum iftie p;edicti9.G»< ui0 "^ pniKng/ninew <u quibuy anima Ypyevvfc^^ 

' eft c6iuncta. £t bumidum n utrimcntas .,-—. — - ^ f 

le eft fuuminttrumcntmtf Jicut naumi. ^ VU^rrr^'Y^tH 

la te]ctoit8 m tefttura m qua mducunmr 

puiKti lineeper motQ elementatiue/ve 

geidtiue/renHtiue-ztmagmatiuc/mfluc 

do/tfrefluendo:i l^umidum rjdicale vi 

uct:ctfcipfumaugmttittt&e Ijocquod 

vcnit cjitra/fic in fuarn fpccicm conuera 

tendo per vcgciatiua.Sicutve^tjttiu^ 

tranfTubftaniiatcibum fircai'nem/ner= 

uo8/'Z olTa/t potumi fangumeni/t eibi* 

1 pomm tranfTubftan tiat tit medullas/ 

« cti5 in cokra/vfjlcgma/z melacolia/ 

X cerebjft:'! aqua oculoium/i m fputu3/' r . <otpu»fttb Hp ia m p attcnd o w tgom o cu3 
iftig p:cdt«ie. £t qic cognofcit inteile: 

— — <tu9 per quern modum l^omo Ijabet &c= 
-r Icctaiione m moxibue.f^Jtilipjmnc/oif 

\y]y ferentic fpiritualee % coipoulce comuh 
guntur;ratione cuius intellectue p vn6 
modum tntcllistt cum vifu:t per alium 
cum auduu:-! fu De ali)e;fimtiiter z co: 
pu6 per rnum modu pattrar fub intcllc 
ctutct per ahum fub voluntate:? p altu 
fub mcmojia:et fie per ptedicta cogno : 
fcit tntcllcctua pcrquem modum fiacit 
ipfcnict rctcniiam Difcurrcndo/t volun; 
tasamattoncm/zmcmoiia mcmoiatio 

icnr ttem .CI5tU}onunc/antma t^ojpue <on 
ueniunt inter fc/coponcndo ipfum/ani; 
mi remancntc m fua ciTentia/'r co:poie 

*■' in fua ftmilitcr:ct m ifto pafTu cognofcit 

intcUectus per quern modum anima ct 
(otpud conueniunt/obiectando idcobie 
ctum co;pu0 in videndo/audicdo/i Iju; 
iufmodr.antma mtellig^do/amSdo i re 

*iiryt <olcndo.CCgtgu«l?onHnweftco^ 

noncft 

lie cft:et quia in Ijbmic coniungunf ani 
ma et coipu8;idcirco patitur l?omo con; 
trarictateercctas % nataraiee cj: parte 
cotpoiifficj; parte vero anime obliquaa 
« accidentaleetet in ifto palTu cognofctt 
intcUcctus Q7 omne pcccatii eft per acci 
?rrM dcn8.G<nuoni3 m t?omine/animatcot 
pu8coniunguntur:tdcirco!?omocffcffi' 
<icn8/mouendofotmamin materia ps 
pter ftnemtvidcUcet mouet animdm in 
<ojpo:c:ct in ifto palTu cognofcit tntelle 
«U8 per quc5 modfi Ijomo eft ptincipia 
cffic tens/mat eriale/fotmalc /tftnale.-x 
in l?«mine contunguntur anima z coip» 
in quo actu figniftcaf coiunctio/q eft me 
dig mfluicfi ab aia i coipe. jetjftiidme= 
dium eftconaturaic/i mbftatialcTuitcl 
ligere/VcUe/recolere/elementare/vege 
tare/'ientire/imagmaritfincqiiibue^o 
0)0 nii efTet mmrnxm fiibftentMUurt et etiam in fudo;em trammutat . 0» ^'^^ 
Ijommeconiungunturftme fpiriti3n9~' ' 
1 finis co^joialie naturaliter:r6ne quo2 
rum Ijomo tc Ijabet ?d finc8fupt3di<to» 
ad fpirituaiem ftncm cutii 3nim3/et ad 
co:potaicm cum coipoie. £t ab anima cf 
demt co:po:coitunturfiue cgrediuns 
tur fines mojales/cum qoibue anima % iMw.tivLiHuu»»^iiiiiiu*tinOTnpgu cotpuatnuemuntbelectationeacu quu ,,].^ '/u^^ 
cic qu3ttuoRT(?mentT0;^mffl3jttt. bu8qtnefcunt.<Ilnj26lllineariim3_«ft (^{.vtwrV't^f 
cftCF contrart)9:quta incoirupttbk mato; imago fubftantialia. toed cotpua V'J eft minoj imago $imago ammc.3ieri» 
in coipoze imaginatioeftmaioi imago 
^ fenlttiua/co quia obicctat:et ctia ma . 
gi» mouet ipiam fenlitiuas fccundarict 
et fenftttua eft maiot imago ^ tegetati 
ua:na fupcr ca mfcrta i f undata crt.€S-- 
beinccps vegetatma eft maiotep clcme 
tatiua/vegctatiua namtp fuper Clemen 
tatiua fundatur . ^ttoin iftopanUiOs 
gnofcit irtteUeoua ^Ticiifpoicntic nibs 
ftantialea funt maiotee t minotee i fts 
militer accidents Ice m l?ominc : anima 
1 cotpus non funt cqualc3/anim« cmn» 
Ijabet ptincipia fHpcrio:a:fcd cotpus ui 
ferioia :vcrumtamcri coniunguRtur:anf 
ma quidem eft totamcoipoteteteco 
iierfo;vt Ijomo cqualiter fit coniuns 
ctoB ct compofitus ; (Quonia ni bomo 
eft e)c nlljilo fcductus rcTtJCcfiTcreattds 
»is.:idw 6ft Jtt mwowwtc itiductus/ 
3 ^ Hfiomp^re: H^y*^ intpfoI?omineanimatcotpu8 cotimn= 
jjfiturttdcircoljomonioiietfc cQ antma 
dd mirto:c6 motzen cu;cotpo:c 3d Jiuno 
ra iiaturalia cu? qiub" (oponu moialita 
tcg.<r3£t mftopafru cognofcit ifitellc; 
ctiw pcrtiuernKjoduiiia Ijabct inclina; 
tioncadpeccatu/^oiiuantuicftpMuuni 
Q>millaiu cfTcntia ijabcci^ eft I?;ibitu8 
3p:iuatinu9/ocuia8 fuu fubiectuin a fine 
fid quexDebct[c(Tc.|l Cuii-Uio pafTucor 
gnofcit jRtcUectuodd eft pttm:-: g ques 
tnodtim dugef :'Z q funt Tua ptmcipia. 

g^ebomine per regula0 oe^ 
ducto* 

Crrcaitla b.qucrif rvtrQ f?omo 
ritmagi9cognoTctbili6per af; 
ftrniattonctpper negation cjf 
X rcfpondendu cft'q? Hen j. pdi 
tgdic atunij bcifubtecto affirmand o 
uurclubicctfi be quopdtcatQ p:c '^rNfrvi IDeductio 
J Ijoiepre: 

Sulae. 
( -r ^ / 


/ uaf/ejcfftcnte natura inter fubicctO et 
p:cduatO:vtca oicif/ljomoeafal ratto= 
nalcdiadQauLpjedtcatu piedicaf be 
"botninc negatiue/nuUa qutde certitude 
Ituc noticia be Ijommc fjabcf :vt ox Oici= 
tur/l?omo no eft l9pi9:l2omo no eft plan 
ta.affirmatioertiverapomt caq funt 
in ftiPicclomegatio aiit vera fcmpcr rc: 
mouetaft»biecto.iFaira qutdem fimilii 
tcr babet modu^ rcmoflen^i a nibiecto. 
Cr gbuc quoni a affirmatio pzcccdit ad 
ncgationc/iuiit dntecedca piecedit ad 
fuum conrequen0:quare patef qtS mlBgi; 
eft Ijomo cognofcfbilieiper affirmationc 
^ per negatton^.Ipoinine clTe z igno:a; 
re quid eftl?omo/cft negUgcrc fjominie 
cn"e.([£t ideo jg i^fctamiTe quid eftbomo 
1 be ipfo masuarioticia Ijabeam'/biffi; 

"*■' — '"'^' "ifftnitioncg lar go me 

itionem 
fumptSpofTit biffmiri.Ss^ 
l)omin{ ift» modo biffinimu6:vt ipftnri 
clariue cognofcam' innfointellectu.£t 
iftc biffinitionee erut abftracte a.iqtviCj. 
pUnctpQs Ijuiua arti g.'t a.y.p:cdicame s 
tie/ptcdicando be fu^tatittat^le p;edt 
catum qtS conucniat cum Tubiecto in na 
turd.CI^t pzimo per piimi fpccicm re; 

Sttl e<.qitcmn r:quid eft Ijomort rerpo= 
endumeit/^ eft animal be quo pzcdii 
cantur pluree iMnitatee bifferentce fpc 
cie $ be aliqu« alto anituaii.<Illpomoi 
dnimal/in quo vnaeiue pars effuKOt: 
ruptibilie.<ti)?omo eft animal in ^ ftint 
' l?l»r€«i»otefta(?f?f;in jUiqw 9U0 dni= 


m3li.C[5fi!?otiiocft:3m'm9lq«cfi ftio'ot: 
gano fp.'ciesinteUigibilee facit.C[I?or 
mo eft animal q6vtif virtutibusautvi 
tOe.fl^omo eft animal qt3 vcrcvtitur 
artibuo libcralibiiai mccl?ania0.(il5^ 
mo'.cft annnal in quo Tunc plures bcles 
ctationear^ m aliquo alto aiali4IKo^- 
mo eft r.nimnl in quo funt plures biircrS" 
tie fr, m 3lio.C[it)omo eft anunal in quo 
funt plures tocojdantie $ in alio.C.l&o 
nio eft animal m quo funt pluree ?tra= 
nctatee ^ in alio.|ii5)omoeft aial in 4 
natura plus vtitur puncipio ^ in alio. 
CflQamocftjanmiaUiiquooia co:po:a= 
lia f cruumt beo.C[lt>omacft animal qtS /ri 
feljabetad maiozemftnemip aliquod v^ 
aiiud animal .fl;il5omo eft animal Ijas .CT 
ben0maio:cmfpccie?qp3liud animal. X"^ 
dl^omo eft animal l?abc0 plures cqua ''»>, 
litates (^ altud animal.H Ipomo eft ani i!iL 
mal qo magia potcft fe mmouficare $ '' 
aitud aial.ai ift gmo eft fubftati a q eft e^- 
oft i 

4 ,^ pluribus rcbua copouta $ alia.CLl^o; 
mo eft ftibftatia in qua funt pluree qua 
utatee biffcrctee fpecie ^ in alia.CLli?o 
moeftfubftantfa fubfiftca qualitatib'* 
coipozalibua 1 fpiritualib'.Cl^onio eft 
fubftantia fubfiftcneplunb* rclatiom= 
bu9 $ alta.C Itjomocft fubftantia fub= 
ftftensJSctionibusZSJpotalib' 1 fpiritua 
Iibue.Ci^omo eft fubftantia fubfiftcne 
pafTionibus co:poxalibu9 1 fpiritualib'. 
ill^omo eft fubftantia virtutib''autvi 
ti|0 l3abituata.CLD?omo:eft fubftStta ejci 
ftendtnftturect»bumvadit dut fedet. 
dl^omo eft fubftantia Ijabcs aliqucm 
partem in feftne fine fuccelTione % tge« 
Cl^omo eft fubftantia in qua aia 1 cot* 
pu9 coUocanf ad inuicc.CIl^omo eft ens 
muUipUcans Ijiimana fpccic.jjl'^erfei- _ 
cundam fpecie regulc c.querif :quidQa= fcz^ , 
betljomomfecociTcntiale:'trefpodcn= •' 
dum eft qe l?otno l?5 fubftantia 1 accidca 
fine quibus e(Te non pot.adt?uc lj3 m fe 
coirclatiuos fuoj? ptmcipio^/'z I23 m fe 
Ijabttudquoeacquiftuit accidentaliter. - 
CLtiEIicrtiifpecicquenfiquid eft Ijos yn *• 
momalfo^fbic^dij eft <$ Ijomo eft in fe 
mma IjominificSa/femina aiit c i femle 
nutric9 ipmrmouc9/i multipUcSe be d 
q6 euenit ei ab ejttra per nutrimentum. 
CQi ^quoddam oiW3 pofltii fub gallic 
na/^ttTta ipilueoui beftctebat invna 
parte tpftus/ad quatitatc vniud&ena«: 
ri^'.x i medio pellicole tntranec/eratvnd 
gutta fanguinte ad $titatevni^grdni 
milti/dquaguttapiocedel:«St Itnce rus 
bee 1 gracilee ad modum capillotum:et f^t***Hf ©enoucmfttbicctte; fo.lin:. ^ft>i^*i^ nik Cw W. rr) 


rtt5/t ilia guttia moitcbat fctpnsjtct etiS 
(Ham tclamtlicut facit aranea cjciflSe m 
medio flic telc.'acll2uc Ijo eft i {jaDitu Ija 
bituatu6/i m litu alTiwat'.CL'per Q»3r 
tarn rpecie5 (iuerif:qiiidl23bctl2omom 
aliof i;i reipondendu cfl/ty Ijabct in Ija 
bitu fcicntiam/z itt ritufigur5/z in tein 
pozcmotu/ziiiloco coUocatione.il;^ 
pttma fpccicm regule d.queritiir:ljoino 
tw quo cftc'et refpond«ndu3 efi/Q' eft oe 
futs ptitnio parcntibua quo ad co:piis. 
fed quo ad anitnl ncquj(p:ficut f»' m; 
tcUcctua qui no ocfcedit 3b alio intcllc: 
rtu:vt fuperiiw iam .pbatum eft.STper 
fccuRda fpecic qucnf:bonio Sc quottt? 
« rerpondcndii crt/q> elt x>z fua anima x 
be fuo cozpo;c:t fua au eft be fate p:m- 
cipue fpirttuaUbiJ6/'Zluii<o:pu6 be luia 
pimcipijs cozpotalibus.CT'fier t eniain 
fpccicm qucrif-Ijoino cuiua cft^i rcfpo 
dcndii eft/q' eft bctf i vr.ua tjomo eft al= 

teriu0ficutreruugfuiDiii:':^omopccc3 ., „...^ , 

toteflmOdi/carnis/': biaboU.«I •permit dum/q' eft cum p:imie parcntibusjz'ca 
mam fpecu regule c.quenf :i2'injc qua; fuis cecnentialib" piincipija/-i etia ac- ducioper regiilam c.b.lt.bdmoefl cos 

guorcibiliolluc cogitofcetiduaviSt ifturti 
bifcurfuj binuttimual2omini fubtiliter 
intucti cniira bicuitatig.CT' fier refl id35. 
i .queritur:f?omo vbi cflfz eft reiponde* 
duin a' eft itt fua fjumatiitate.nam c)ts 
tra tpram nequa^ elTc poteft . Bdljuc 
Ijonio eft ill loco vbi eft contetitus i coU 
locatuo / 1 1joc per regiilani e.d.'R.figtii 
ftcatum eft. <I'peijxaulatnJR_;_queri 
tur b£ Ijominc qmjmSdo ipfe cTl: i^uo* 
modo trantniittit fuaui iimilitudinem 
eictra fC. tf) 7ld jmmimr rrfjpondcndutn 
eft q> ipfc eft per illuin iuodiun per que 
fwc partes ii^itit modum coniungcndi/ 
tponcr,diipjum.Ct-ldfe£undiiirL£.ft bi 
ccnduiu/ vuiclact q- f?3bct modu tranfs 
mittendiTuamrtmiUtudiueni/cjctrage- 
nerando i litterae ftgurae a mcnte abs 
ftraijeudo/cunj motu manus i pcnne x 
Ijuuirinodi.ai •Qcrf ecundatn foeciel S* 
qucntariljomo cITmquo cftfi cftbueti '\"k X^vwrrfv / re cflCz refpondedii eft/q> c co q: oe fua 
anitna t coipote coniunccus cft:eo quia 
ipfapiunctioncccfritat ipm efTe.C.'fect 
fecunda fpecicmqueritur qusrecft Ijo; 
\yn mof7rerpodediicft/q>eftvt iutcUtgat/ 
recolat t oiligat ocu :x op ab eo bcatitu 
dine5 fempiterna recipiat.gdlyucvtlxt 
medidciiquo/tQ q$ omnia creata cotpo 
ralia ferutetia l^mmt/feruiant beo.ad: 
t}\ic vt Ijomo multiplicet fuam fpecieni. 
^^-per pzimS ipede mrcflule f.Queritur ; 
Ijiomo'quantue eftf l?uicbicendu5 crt/q> 
l2omo tarn* eft quata eft fua fubJtaniia 
continua/per quatiiatcm continue qua 
tam.ff'fi erfecun dii fpcciem qucrif :i205 
ino quantus eftfi Ijuic rcfpondendu eft 


cidentibua fine quibua elTc no poteft:et 
eft <um fua lufticia iuftua:-: cum fua ma 
nueftfcribca.t ^^m6i.G^ltenueJJ^itur. 
virum'intellectus Ijumaiura iit'oe me^ 
mozia ivolutatecuquo eftvniuerfalia 
■Ziparticularisft eft otcendum/q' eft vni 
uerfalia cum pancipile vnmerfaUb'ani 
me:rtcutcu3 fpirituali bonitatc/masm= 
tudine«c.Hd]2uceftvmiicrfali9e fuoa 
co;rel9tinoefi3turaIceper fecunda fpe 
ticm.'R.Defignatos.'parttcularte aute5 
cllcumparticulantatc obicctom/i tuc 
eft pzacticus/faciedo vnam fpecie intcls 
Ugibilem/'Z bemde aliam fuccclTme. O^ta-ntuaeft/quantuaeftperfuaapar^ ©CqUintofubiCCtOqUOd Cft 

tee oifcrctae.Bdtjuc querif Auatuecfl DC lltldgtndtlOnC* ' *> r 

bonus aut malue tea refpondendus eft 

tp tantus eft/quatua cft Tuue ^abtt' fue 

bonitatio aut malicicCSierpzinw fpes 

dem regule g.querif:ljomo qualia eft?" 

crcrpondendumeft/q'eft talis qualee funt fue pzopiie qu«Utates/ftne quibus 
efrenopotemftcuteftfua rifibiUtas/fii 
guratljmoi.ci'Per fecundam fpeciem 

3uerif:quali0eftl?omofetljuic refpoit 
endum eft/q? eft bonus/aui magnanis 
mu$ •zcC'Per Tggul am bK^uentunboi 
fno quandoTTRt eft rci pondenaum/q' 
eft tunc quando beus treat in cozpoze 
animam rationalem/que ©cducet cozp' 
in fpeciem Ijuman3.adl2ucefttflc qua= 
do cft m pzefenti nuncTHoingutcm pzetc 
f ito X futuro/T (6 Mil nunc pzefentt Oe? 2r)3ginatioiftJ25t?tUj3 <5 
qtraMiimal imaginatur m 
fuo imaginabili intrinfeco 
imaginabile pcregrinusft: 
uefimilitudinem/aut ftmi 
litudines eozii que fucrunt 
pfcntata fenfui aut ftmilta illi9.CI3niu 
ginattocftbonaibonumem cffccttnScs 
ducit:quia ft non clTet imagiuatio/ia no 
cffetfcientia be rebus pzeteritis.n^ 
anunaUciretrcuertt ad foirtem:«ucbc 
II mil ^ 2Defqutto 
fubiccto 
qt> eft DC 
imaginas 
tiene« i/nff[ gl^9'<lltnasinatio babet magmtudis ,^ 
nem cumquamagntftcat fua aliapztns //r/^ cipia.£tiftudappaTetml2ocquia ima 
gitiatur ad placitum.^n nygtnatio eft 
our»btti«nam fuaobjwtSwramTbwni 
3 la /Fh^ !r^- !»- 

C tnilr- 


Bond pars »t««»>\ \ tbimiginatione obtcctantftamjmit 
Durat in aiali rimonali obiectalpintiia; 
lia per jucmoiw ejctra iniaginanonem: 
iicui ouratii obiccta fcnlibiUa g iniagi; 
naiioiic cttra icnfus in biuti9.i|t m ifto 
pafTucognofcitintcilcctudQ' ficut anu 
nia rntionalis pcrftcit potetttias mferio 
rca/iic imasmatiua m oiuuo pcrftcu po 
tcutiae iiifcnoic9.^E3[rnagtnatio l2abj?t 
polTc ui fenruiiia:potenti3 quidcin ima= 
ginationie oefcendit ad poiTe mreri'/vt 
cum ipio poifit agcre in feipfatficut Iju- 
midu radicalc bcfccad.t ad ijumidii nu^ ginattone tilde I?atirit due gbnral;it/e]C: 

tra fcnfum/aut abfqj rcnfu.C3Ui^suia 
tio ^0 no eft medium in b:iito:TjcTrn33~ 
fupiema ejctremitae ftue fo:ma/cu qua 
fua vita eft Ijabuuata attp copleia:ficut r- 
eftanimarationalieicoipoze Ijumano.^Ti - 
3lii3^n3no f?abct natumm/<ii qua (Jes 
ftitmTuo ftnc/qui eft obicctum imagis 
natum/alioqum fuum imagiitari no ect 
ci flctua ^pzi' .C 2Uii9fiitiatio Ijabct mzr7Vlg\ 
ioxiiatcmma niaiozcTriuatonitaa fubs 
ftantialis $ 3ccidetalie:t maio: eftfu'* 
actus intnniec»^ c)ctrmrcc'^.<|jidl?uc trimctalc:vt cu illo viuere polTit.^ij^ma Jjabet maioutatcm in obiectadoleenej smatio Ijabct inftmctu naturalc:vt pa 
tct in buuie/que quidem per imagtna; 
tionem l?abct mduftnam ad viuendu3/ 
t ad malum euadciidum:ftcut cap:a ad 
lupum.^i 3 Lmagma tt o t?abct ap petitum 
cum quo appetit imagmatus.ttlu ifto 
palTu cognoicit intellect^ O' imaginatio 
pabei inftrumcntiim/vt fuii actum c)cer 
cercfpofTit -z obicctii attingcrc.C3«na= 
gmatio l?abct virtutcm cfl qua atffa^it 
fpecica a fcnrit>ilib''/ponedo in fuo ima 
ginabili/in quo lUa? caractcnsat x una 
ginatur lUae-Ctkritae eft inftrmnctuj^ 
imaginationi^ivt clTipra vcrc attingerc . . - 

polTit obiectu/vcriitamen quandocp oe; w0OCClUCtd« 
ftcitiftcutageequioeftcit in agibili/oc: 
ficicntc inftrumento:aut q: ncicit opera 
,ri cu3 tllo.ii ?[maginatio ca ufat P clc_cta 
tionem dut trifticia5/m iubiccto in quo 
cft4l5tnaHuiaiio Ijabet oiffcrentia/cuj 
qua -z per quasbiuerftmode agit in ob: 
iecto:ricut rpeculum c[i> per fua Differen 
ttam biuerfas imaginationee recipit. .«r rcfpcctu cap«::t Ijabet maioxitatem in 
obiectando magnii l?ominc/aut maio;c 
iUo aut mayima illouim 4i I magina tio *a 
Ijabetequalitatcm h\iQ coirelatiuid/g*--' 
feciida ij)cciem regule c.Dcfignatismin 
enim cflent cqualce per elTcntiam/iam 
equaliter no fe polTcnt Ijabere ad obie^ . 
ctumiquodeft impoiTibile^l 3[m9gina=/'y7i 
tio ratione nunoxitatie eft ed qD3 thiho 
ntatem tendtt/quando obiectat minu 
mum obiecmm, 

^c imagiitatione per r egiw 
t\ gn iactnatio cocoidat obiectii cilfub- 
iccto in quo cITrftcut mater que imagi; 
natur filium ftm/gaudcndo cu ftlQ ima= 
sine Hue fimiUtudine ipftud acquiftta 
c6 fua imaginatione.C[3magmaiiocu5 
contrarictate ?tradicit ituc reftftii lub; 
Kcto in quo eft/obiectando obicafi odi- 
bilcftueinappetibile-.fuuteft mf ima; 
ginans (ilium fuum mottuCi cO trifttcia. 
C^Uiiasin^tio c<l ptincipium cfficicna/ Uchturvtrum imaginatio tniaoms 
fit be natura coipoiisffit tionfan 
refpondcnducftgpftc./las resulM 
tmagmationopot obiccta ^viy? 
re obiectum benudatii a c5 
dittonibus renrittuid:vtdeli 
cet a linea/figura/punctie 1 1juiufmodi, 
CT figrPtimafpec ie^ regule c.quentur; 
quid eft imagmatiofi refpondendii eft/ 
Q^fuaoifFimtioiambataeft in pncipio 
iftiuQ fubiccii:r3 qz imaginatio en DiCFi= 
cile obiectii mtellectuiadctrcovolumud 
biffinirc eainpcr becc biffinitionc8/Iar= 
go modo fumpta9:vt a noftro intellcctu 
clari'cognofcaf /« criit abfh-acte a.)c.p:e 
dicamentis.Ctpzimo ftceft biccndum. r^rj iiit?il cjctra fc tranfmittene -z oc fenftti; d Tmagtnatio eft para fu bft.itie anima 
■ " ■ ■ ■) ic/cDm qua ipla fuDititia^ imagm3ttir. U18 materiam faciene/abftrabcndo ab 
ipfte fpecice fcnfibilee cu fua foxma:vi; 
oelicet cum fuo imaginatiuo qui eft fot; 
ma illtud:vt ratione illi^in obiecta quie: 
fcere polTit.ft \maginatio eft mediu in 
l?omme/e)ciften9 inter potentiam'fenft; 
tiuamtmtellcctiuam/vt inteUectus m 
imagmatione pofTit acqrcre fpeciee itn 
fibiled-z imaginabtleo.CfituuOo-pan: 
fucognofcitmcellettudQ' fpeciea quaa C3inaginatiocftpotcntiacii qua aial 
imaginaf quale/cu qualHate:'zquantii 
cum quatitatc:^ quo qualitae i rptitaa 
comngif/aial tuctpieimaginaf dptum 
quale admuicem/ficut lignum longii et 
viride.CL3maginatioeft potentia cum 
qua ammariinagfnarquantu5/cii qua- 
titate.(13tniHLn^tiocft potctiaciiqua 
aial p cozrelattoee imaginatioie/attins ^ m Smt^ l\nir^-A 'tyuf miy^ 3©enoitcmfuhiccd0* foJic, Wfeco. C^ maffltiatio gacttua g tnmgi 
natiua cpimC labrdriTTojme mote 
animali vt obiectum lit motuni m ima 

; n BinabiU mtrinfcco ipflus imagmatioie. 

\ aigtmAg inatio eft paflib ilie iti luo im«; 
V BitmMitacp in matcna/vt in ipio una 
cmabili fit obiectu caractcri5atu z ima- 
ginntudSgiaplnattua eftbabitug ani= jgi fuototHT tcr otim^m fpctjgttt r^gu le /t 
ab e.queritur /Tniaginatio qirare eltf ct eft X;^ 
W; rcipondcnduiUQ'eftDeiuiepartkb' CO '' rcipondcndulu ff eft oe luie partib' 
ftituta:videluet imagmatiuo/ imagina 
bill et imagmari .^I^erieamdain (pe 
«cm quermir /quart cftf Ct eft {)iccdu5 
vt animal poiTitobiectare fuu3 obicctu/ 
tmaginando m abrentia fenfue : et tpfe 
fenrud cum ipfa imagmatione Difponit 
1 p^opotttonat fe ad lentiendum rentibt 
lia/c]ciftente ptel'entia fenfud:ftcut cars 
pentariud qui imagmatur figtiram are 
ct?evt ipfam beducat be potctia in actu . 
£t ilcut auid bifponena le ad volanduj 
quando ei ncceff^e eft. rt^erpti rna^fp e 
ciem rcgule f.queriturAm^Sginatio^ta 


^ry*\ fro i\ maUacumquofacitJpecieo imaginabi 
leg.c.goiaainatio fft potentia airitua= 
ta m medio cuiufdam pelliculc tefte ca^ 
pitie animalia/m qua apparent imagi^ 

nationea obiectotum fuo imaginatiuo/ h/kvi i^mm vcuu^ui vk. ^v\k\v>» lu ktiiu« 

ricu apparent tnuginationca oculia m Ct licut auie bifponena le ad volanduj K anr^rffff 

focciiio.in maGinatioeftpot etiaint^? quando ci neceff^e eft, r t^erpti rna^fp e -* . 

potc per rubTectuminquoeii /fine quo ciem rcgule f .queritur /im^Sginatlo^ta Cl/n^ri' 

non poteft elTe net? obiecto vti. C. 3tna eftr-fit eft refpoiidendii <$ eft tanta (^ta >- 

fiinatio eft potentia cjciftens m loco ad eft fua efTentia e]ctefa I fuiecoirelatiuia: 

imagmadum obicctii m lUo loco.C ^if vcl quatue eft fuus t?abitu8 fubiccti m 4 

liniuimus iinagmationem per occTpie; eftcficut cappa que eft tanta/quatue elt . , 

dicamcnta:-! ftcut c^iffmiuimue ea5 per Ijabitue cappati. Cl' fter recundamj pcs r^yf>^ 

tlla/ita poiTunt oiffmiri alie potctie co: ciem queritur/imaginatio quanta eltr'z "* 

potee per eadem fuo modo.Ci perfect eft Oicendum q> eft tanta quot funt fua 

dam fpecic3 regule c.qucritur/imagma coirelatma biicrcta . S jed t?ic miri tm; _^ 

ttoduidljabctinfef £t relpondendum intellectua que eftcaufa quarc \xn&z\' rTK^'^'7 

eft qi ipfa l^abet fuos cojreiatiuos fine natio crefcit aut becrefcit fuum actum:( \^W^^2^ 

quibus non poteft clTc:vidclicct imagu ficutquandoljomo imigmatur vnum^^ /7 

/aUa3 natiuu/imaginabtle'z imagmari. c;£cr, pflriiumlapidem:«imaginatureundc /Vr^m^7 

tcrtiam fpecicm qucntur/ imagmatio/ ita magnum ricutiTiontem:beinderefic TPv^n-^ 

. ^ ^^. J -..«j .n. w..-„j.._ citfefup:afe/confidcrando^mbzuti9 '!•' ryu "It; qntdeft m aliof Bd quod eft buen(^»m 
quod m Ijominc eft btfpoP.tio cum q in^ 
tcllcctus fcbifpomt adobiect4ndu3 in- 
fcrio:9:et fcnfus fe bifponit ad feniien^ 
dum cum ipfa imaginatione/t in btuto 
r. ipfa imaginatio e f ozmat coplemetii il; 
nlA liue.CPer quartam jpgciem queritur/ 
quid l?ab"2rnnnio?etrcrpondendum c 
g^I^abet obiectum inftibiectoin quoe: 
ct ^abet inuentioncm \r\ fenfatis: vt be imaginatio imaginatur obiectuiff/ilTo 
medo quofeniusfentit fiueappwljens 
dit ipfum obiectum / % non aluer / licut 
capia que imaginatur lupij:ft ftcut fcn= 
fua fuu3 fentit Hue apptcljendit ilium: 
non autem <$ pofTit imaginan ipfu5 ita 
magnu3 ftcut montem :quia ft ftc polTet 
crefcere fuum imaginan / lam faccret 
fcicnti3m:quod eft impofTibile . Scd^?_ e ct9 abftrabat fpecica cu5 fu o lumme :vi imagmatio eft lubdita mtellectuimns 
deltcet cumTuoimagmatiuo: imagma; tcllectua eft altiot potentia cp illa:ideo D. 

ayvo , 
\yrrv\ /; Vrr< tiuusvcrocftinucfttgatiuua fpecierfi/ 

ct ettam pofttiuus/t clariftcatiuus i fuo 

ptopuo imasinabili ftbi coefTentiali :fi: 

cut criftallud qui cQ fua biafaneitate co 

lotat fe be colote f upta quern ponitur \x 

ctiamficut fpeculumquod fel^abituat 

t>e fpeculatis ptefentatis ct.g- perpm a 

fpeciem d.queritur/imaginatioWpo 

cftf fie refpondendum eft g> eft be feipa 

coxima fpeciee fpecifitata eft. Cficr fe 

cundamfpectemqueritttr/ imagmatio 

t>e quocu?Ct refpondendii eft q» eft ue 

fua materia t;fotma/vt cu3 ipfta ftt acti 

ua et paftiua m fubiecto in ij eft. fl"peic 

tertiam fpeciem queritur /imaginatio 

<m eft fubdita f fit eft bicendum q' Ijos 

tnmi / et etiam anime ipftuel^omiuia. 

3n bmto amem eft fubditd ei / ficut ed intellectue vtttur ca fupcr fenfu/intan; 
tum Q' facit illam imaginan vnum lu= 
pumita magnum ftcut vnum montem. 
izx. ifto^anucognofcit mtellectuep qu€ 
niodu gcometria menfuratcelum i alti 
tudmeeilliu9.fit£iiaittantl?metica g 
quem modum numeral vnitatee infmis 
tas cum geomctria/biuidendo vna par 
te5 m bu36/ct bcincepa in mftnitas par 
tea . Ct^am cogooicit per_ quern mqs, 
dum Icgicu's viitur fecundarija inten= 
tionibue admnctie pnmia, |]a dt?ucco^ 
gnofcit q^aliquid eft m tntellecluquod' 
nun^ fuit in fcnfu : lupus enim magn* 
ftcut nione / nuni^ fuit m fcnfu . fitc(i_ 
mtellcctus i?ec omnia cognouerit/bem 
de intelligit ($ totaUter ptoculdubto 
ipfe eft dlid clTemia retnota ab at^e 
3 ue mompm ^'^'^^ 


^ 


■K^i, (! /.H.3 k 


cfTentQd cotpotetd « db ipfarus conditio 
nibus . Ct oc Ijoc q=!pliirimum goudct 
quia tpfc mtclltgitfe immoualc ■: incoi 
ruDtibtlcm.«T- pcr pzuna fi)C(ig icgule 
g.queritur /imasinatiocuicit pwpr.es 
tasf^t quid eft p:opt((i ipi imagmfttio 
fii.dad p:imij eft rcfpondcndu <y una; 
f matio e ^pzictas animali cui» c. C! M 
fccundii c\\ eiccndii cp ^jpziQ ipfi" ima- 
ginatiois eft obicctare fimiUtudtnS \'zn- 
fuo in abfcntia ipfuia fcnru9:fcd oe I?oc 
miratur intcUcctus cu tmagtnatto non 
I?abcatf<ilicctauditu/oculo3'rc.quom5 
potattigcrcrunilitudincs fcnfue ^ufcg 
recojdatur auractieiic adamatie attra; 
!?enti9 ferru5 per fua fpccie:^ reubarba 
rum attraljete colcra fimilttcr per fua: 
fie animal attral?it fprcics feu (Imiliiu 
dinceperfua fpccic mediate imaginas 
-tionc m abfcntia fcnfua . JFt^crjeiuda 
fpccic quenf /que eft appzopnata quali 
tasipfius imaginatioisffit eftt»iccndu 
ci^fimilitudo fenfati abftracta abipfo 
«bcducta m tniaginationc:(icut c colo: 
colo:ati/2 quStitae quStiftcati/t fonue 
capanc/1 frigiditae aque tecum quib" 
imaginatio obicctat obiectQ tmaginan= 
do.Cl-l^eromtiegip£cic0 regulc I? .que 
ritur/imaginatio quaiido eftf fit eft Di; 
cendu cp eft m illo tcpoie in quo animal 
eft:q: animal fit/abfcp imaginatioc cITe 
non poteft:ficut abfq? fcnfttma tffe non 
poteft.modumautempcrque imagina 
tio eft oifcurribilis per fpcciee 1?. btmrt 
iimus bene intucti Ulas caufa bzcuitai 
"e.CLPerregulas i.qucrif / imngmatio 
m imapiaturTuu obiecrj^Bd quod re 
fpondcndum eft (y in fua efTcntiarvidj'i 
cctmfuo im^ginabiU intrinfeco t fub= 
flantiaU/eictra qd 1 fine quo nuUu ima 5 
gmabilc imaginari pot mam ftait calt; 
duenonpoteft enrccalidua niftiucal:^ 
dttateJIc obicctum tn-aginatum no po: 
tcft efre imagmatu/niri m pzedicto ima 
Cmabili inmnfcco 1 pfubftantiali ipfi' 
imaginationi£?/quod cftvniucrfale fub; 
tectum 3d omnia imaginabilia . $I^c^ 
Oifcurfu autcm imaginationie bcductc 
per onmes fpccics i. J?ic non tractanj'": 
led Dunittimuo ipfimi oifcurftim bene 
intucntt:ftcut fupzadictum eft m regula 
9<L2iIlBlIIlMl£Sulam*R.qucritur/ 
imagmatto qtiomodo obicctat iwix obic 
ctum.SedintcUcctne pzima fronte im 
pedituecftad refpondcndum/co quia 
illc niodue non eft fcnfibUiQ vfq?quo re 
ci»zdatiw eft quattuo: fpecice regulc Ttt_ 
cum quibua intendit folutionem ^icte 
il«cfl»ni«./;3nimjDinWli/fctifltii« t imaginatto funt pJirtcs copoRfe ad irii 
uicc?/ f?3bcntc0 vnum ozganii ccmpoti 
tij/vna e)ciftcntc in alia: rone cuius ima 
smaiio abftraljit a fenfatw ftmilitudi« 
nc9 mediate f enfttiua cum quib' obics 
ctat obicctum fufitricut ignis mijct'cus 
aqua/attrabit rumlitudincs ab ilia cuj 
quibuet calcfacu carne0:vtapparet per 
coituj qu5do imaginatio imagmaf mo= 
dum per quern fit coitus .tCT' Per fec fldg 
regula 'ft.qucritur /imaginatio cuj quo 
imaginatur ftiii obiectur'fit rcfponden* 
dum eft q' cum ozgano in qiiycil: \\3^i 
cet cii ilia pellicula intraiiea eiciftcntc 1 
capite DC qua fuperius locuti fumiwtet 
attmgit obiectii ciicopleicione pzeditte 
pcllicule '.videlicet cii melacolia. flapo 
vltima ipftue pellicule eft coagulata ra 
tione frigiditatis que caufat reftrictics 
Item ftcut plumbii ofi dniidit partes t%\ 
ftentea retro m fpeculorvt Dvapljanets 
taa noij fit trJinfparens in ilia partem. 
•^zedictQ autcm pellicula a parte ante/ 
videtfcct vcrftis frotc/ eft pozofa ratioe 
ficcitatis que eft pzopzictag terre: q qui 
decftflbftractateuacuatiua/mquafro 
te Ijomo cum mtellectu inucnit fpeciea, 
Ignimilia autem bzuta cii mftmctuJfpe 
ciebii9 pz^fcntatie cfi mtellectu aut ins 
ftmctu ipft faciei plibatc pellicule. (Qui 
videlicet mtellectus-z inftinctus funics 
fentationce fpecicrO pzcdicte faciei per 
ful rpecie3:ficutadamaeeft attral2en« 
ferrum per fuam fpeciem: et tunc ante 
bicta pellioila colotat 1 pmgit t induil 
fe be imaginibue per fuam fpeciera Si' 
cut facit fpcculum per fudm . H :|Wj2UC 
imaginatio attmgit obiectum cujWpa 
fitionc fcnfttiuc:etctiam cum fiia:i ciij 
piopoztione vtriuf(g:et aim appctitu* 
obiectionc:-: cum muentionc fpccicrutn 
ctcum&cfcenfu ipfiufmet imaginatio; 
nis ad fcnfatum medianre fenfuiua.Ct 
poftmodumcum accefPu rccedctc a fcit 
fa to 9d ipfam imaginationcm medians 
tefenfttiua:etetiam cum nutrmiento 
fpccierum:ct ftc c>e aliie que pofTcnt bi= 
ci/cum quibus imngmatio attmgit fufi 
obtectum .et in ifto pafTu cognofcit ins 
tellectue qp ftcut f pi? eft valdc occupat* 
et oncratue per fuum obicctO:fic % \xnik 
ginatio per fuum fuo mode, 

s^e fevtofubicctoquod 
eftocfcnfitmapcrpzinci 
piartcductOv 
Ji'fifvhvi^ •©cnoucmfubiecffe* folic;. 9tecto 
eft oe 
ifitiua 
Tpjincj 
enfitiua eft potctitia cum 
qii3 animal fetmt: i ctia5 
eft feiifatfi m quo animali 
fcnfuiuaen fenfiie cornu: 
men i?5 fenfue particular 

_rc0.<Ii5cnritiuacft pot4r 

tiaboHa/eoquia caufat oTTua botrna; 
tc bonfl rcnttre:-? qiiado additur magni 
tudo/bonum -z magnu fentire. C^^enTi 
tiua eft tnagna potetia/ co quia cau!a^ 
nui0Ttiiretitire:vtpatetincoitu'Z tactu 
ferricalidi:aut in tactu aque bulUcntie 
ITjSenritiua &urai p ourationc fiibtecti 
tnqiioeTF/ca mnata Donttate/tnagnitu 
dme -zc.C gcn fittuft pe r Tua poteftates 
poteft c]ciftcrc t agere. £t m ifto pafTu 
cognofcit intcllcctt:9 op aial fcntit per 
fua fpecieificut adamaa attral?it fpetiS 
per fua.C genrttiua b3 tnftin ctu mna: 
tum:vt paietTh I20tmnc ijabcmc timo; 
rem De ferpente quern vidct:^ ftmilitcr 
cap:a Oe lupo:et ficut catulue no vidce 
qui l?5 inftmctum % appetitii % tactii : et 
inuenit mamillg:-! imagmatur iU33.£iL 
ifto palTu cognofcit intellcctue que funt 
ptincipiadifponentia imagmatione ad 
tmagmandii.CjSenflttua c^ufat m ani 
mall appetitum aai^t'.cndum :vt me; 
diante sJntmali i quo eft/poiTu fuu actii 
c?;crccrc.<IScjilUmiil2abct vinutcm 
feniiWi: vt patct in fuie particulanb'. 
nam ficut vidio no poteft vidcre fineae; 
re illuminato:nccg ctia poteft videre/ 
ntft fit be virrute innata r?abituatuD/et 
in ipfa alTituatua.f] gciiA tma rcrg (e^ 
titper reritatem:ficut manus tangcns 
ferrficaliduj/vercfentitcaiidum.fitin 
ifto panu cognofcit intcllcctus qp ipfcve 
re mtelltgu obiectum ftium.iiiaiucr 
potctia fenfitina que eft inferio: $ in; 
tellectua per fuum actum/cfTet fupcri': 
ct intellectus quiicftpotetia fiipcnoi $ 
fenfttiua/elTct infcrinstquod eft impof- 
fibile:be quo impofTibili valdc eft gaui 
fU8 micllcctue. ri anttr.Jl per fcnfitiua 
Ijabet bclcctationcm fcntiendi:vt patct 
4uflndovidet_pulcl?:5figura3:iquaiido 
auditpulcljja C3nti[cna5:'r Ipuiufmodi. 
fTjSenfittna o oiffcretia l25 fenfue par 
tfctuarc6ntccii5tibuso:gam'9 cfi quib' 
obiecta oiffcrur.ficut coloz qui eft obie; 
ctfl vifuB/'Z fonus/auditue/'z Ijuiufmor 
di:rgdmir atur intellecuig vtru iudtcm ? 
obiccti ftatp fenfuni comiincautpartu 
<ularc:Dqncc rcco:daf aqua \or\t\3 Ipabc 
tcmultoeriuuloa/quceft tfe vna clTen; 
»talite'-/'rtiifui8riuuU6:fcdvmimfitu5 
•»rna figura I?abct m vno riuulo/i aim 
«dlt3mmdUormuIo:rin)il(ter fenfue ymCn ijnfiw'rh^ (tmmP comunie vnum fitfi % vn3 figuram I?5 in 
vno eigano/t alium t alia m altero ot= 
gano.csrLfcnIitmaxQnIiftitconcoidas (orywr 
tiainnatarcuquapotentia/obiectum x ^ 
acme vt pluree conco:dJnt m vno:vide= 
loet in fenfitiua/que eft cflcntia co:u3: 

3uod patct per fuoe relattuoe per fecQs 
a fpecie c.ugmftcatoe.<^riniilfi_fi|flu 
cognofcit intellectue perqucThodufeiTs 
rue fcntit fenfatumcaljabitu peregrt- 
no ejc quo fenfatue eft l?9bttuatud:ficuc 
per vioere coloiatfitet per odotarc odos 
ratum. SJDLlenfi^mjg^JmiliJJietas^ (£r/tY7\f 
accidce:ficut m guftuamarttudo:i tn ta 
ctu afpentae:^ ^uiufmodtC i^edmiEi 
tur mtellectue quid caufat cotrarictatC 
m fenfu/vfqgquorecoxdatur fenfituiam 
efife ccpofita e)c quattuoz clcmStie/ que 
qiiidcj caufant, in elemetato cotranas 
qualuateeljabitue/fitue/acttoncs/paf 
fioneetficutquelibet plataeft agcneg 
ftia fpecic/ficut pomii per oulcedine3/t 
abfcintljtQ p amaritudmc. <l3t e3 conft 
derdt intellectue <$ mfinrntab-Tcniua 
caufat monftniofitateeificut tjo inftrm* 
qui m cibo bttlct inuenit amantudinent 
per accidcna.Hsrcnfltiua m pu ncipift 
afiituata eft cfftciene/eo qz cauiat ctbS 
per fapoze i per coitu/belectationcm et 
bulcedinc:ipaquidcfenfitiu3 eft fo:ma 
m animali quidc/quemoueteami mas 
teria:vt materia fit bifpoGtaad recipii 
dij pafTionce/vt fequatur ftme:videticct 
fenfatunr.ficut.colotatum/odozatain: e» 
l?uiufmodi.C animal per renfitiua3 eft 
fenfatum: ficut coTowftieenpsr colo;c/ ./] V 
cdo?dtuepodo;c.r gcnfu8 comun iae f/yi^f^ 
mediu:renfii9 aiitparlculareelufll ejfc* 
tremitate8:ficut circufertntia centri eft 
eictremitfle ipfiite centri/ 1 fitue afTitua 
i\/x Ijabsrue habuuati.Ct in tfto_^fru 
cognofcit mtellcctus c fcnTiJl3T3Triunis 
eft caufa fenratouim in^tum fenfata 
ftmt/tpro fenfti communi xtivt fuie par 
ticularibue fenfibue tan To mfh-umetiet 
ficut pomu q$ eft fcnfatum per fenfum 
comune vtcntc guftu/odo:atu/t vifii/et 
tactu/i affatu:pcr que nominatii e po= 
mii:i auditu per quceft auditQ.Cl3te5 
fenfitiua eft erifiene inter vegetatraal" 
1 imagiiiatiua3:ficut linca inter ©uopu 
cta.C3masm5uUjiqu>dcm in fenfitu 
ijafundatadTz fenfitina i vcgetatiua: 
vtimagmatiua polTit unagtnari condi> . 
tionesvegetatiue/mediante feiifitiua. 
izt l?oc patct per biffmitioncm medij/t 
per eiue fcalam bcfignatam in fccundd /»- 

fiaura.^5nfe'TftM"^f'^»f'ft't finyam' Mmf 

n3tu8:9d que5 finem fe tQOuct vi()eUcet J tRdttapar*. ^"<^*^ /tWj*^'^ *'flVHl/» /^I'npfvf ad renfatum cfi (Uo mflinciu t dppei iiu 
« fu te alije ;Jncipt)9 iiinaiin. i^umtjo 
ttio qui cmn pcdioue fuie -z vifu moB^ 
fe ad loci m quo quieiccre Dcfiderat :ct 
in iflo p-iifu cognofat iiucllcctue q- fen 
rutuaium iiuepunciptjeinnatid agit. 
11 Un3 lenfuj ua eft m Jioi altera fcmiti 
uaFicdl2occFper accidw.jQojiC it altq 
dquaaUcuiusfontideftmaioi lufrtgi:: 
duate/rapozc t f anitatc/ratiotie maio-. 
rteDtipoiittontdqualitati8fuiritu£):ric 
yna fenlttiua eft maio; altera rone tnai 
io«8Difpofitioi8 qualitatta (in fW quo 
ad fp€ac5 fubiccii in quo efl:ricut agut 
la que l?3 maiozc fcnfitiua perviium/i^ 
ialiRd animal:? vultur per odotatum i^ 
siliiid:'Z cani0 per audiiu ^ aliud t?oino eftinalior'fit&iccdum e(}(j)cftenecau 
fanecntia Icnlata cum quibiiefentitijis 
tut viluo qui fenr:it coiozcuum incgtuni 
flbeo vifum cft:et ficut o fatus quicait; 
fat odowtimi m^tu ab eo odo;atu3 eft. 
Cif ^erouar ta (pcciem quernur/fenfui 
iia qmdljabet m aliof eicftoitcndum 
cp Ijabct obiectumificut vifue colo:atu3 
J ftguratum:et oliaius odoiarumit Ijas 
bet noiiciam be ipio obiecto:co quia oc 
illofatitmdiau3.C.'fi£JLtiiiiiam (pecic 
rcgule d.queritur/fen!uiua be qu© eft.-' 
^crejpondendHin eft q> eft be fuie p;i« 
(iptje: videlicet cjtpumie parentibus a 
quibu8Deriu3ta ct genua eft:namvnu3 
animal aliter noncifet fiUuo nltenue; 
quod eft impolTibilcCLticriikCunda fpe autc per guftut t.Ktu cp aUuddajiictL ciem queritur/oe quo elticniiima?^ re 


^/Vj/j ©cfcnfiti 
^' ua per re; 

^las be? 

ducta« <nue(l(o 
not^biltd. c ^ fuiua cofiftit qaalttae mtcjLpfiiEiitiam/ 
obiectutflctuin :^ l?oc mtriniece quo ad 
fuo0co;relatiuo8:videUcct ad renfitiuu 
fenftbile/rcrttircUfirfiiiimcn non bico <X 
iad obicctum percgnnu:ric»t fapoi fen^ 
fatue pomi/ J fapo: caui'atue a fentire. 
tH ^na fen fittua mmoi eft qj altera fens 
fttiua t ecun^ fubicctu m quo eft. flam 
ante non viuene berapma/non fcntit 
tantumpcrguftu/quantii auie viuena 
be rapma:'! ftc oe ali)0 fuo mo pot oici: 
Vi i capitulo mdioutatid fifntiicatu eft, 

©cfenfitiiwg regrsjadducta^ 

tleritur/vfrum f cnfltiua fit 
a gcneratercTa^createfz re 
ipodendO eft q? a generate: 
vt patet I l20c qb aial abfqj 
fenfitiua non poteft fentire 
conditioncs coiruptasqe bcbet fentire 
•zmimagmationc^ non in fc:eo qtnen 
cftinfcrta ifundatamvegctatiua na; 
turaltter. dgdl^uc marttnug non gjTct 
nl!U0 loannie fecuds fpecic:q;reft ip«r= 
fibilc.C Sed miraair mtellcctus/ljomo 
qn mozitur/fenfitiua quo vadit i vbi &* 
£t eft bicendii^ ipfa vadit ad fua pxin» 
«pia vntuerfalia l quib' remanet t flat 
in fuo numero miraculofe :fuppofito tfi 
Q'fitrcfurrcctto f?ominii:vt lulticiaimi 
fencozdia bei Ijabcat fubiectu m q* age 
re polTmt. ^[ Quentur per ptimam fpe 
<ie rcgule c.qd elenlittogfet l?ui< refpo 
dcndum eft q; fua biff mmo ias bata eft 
rupcnue.lT'ncniauu.dam fpccic3 que- 
ritur/quid l?3bctmfe fenfitiua:' "Rerpo 
oendum eft q- jjabct (iia co:relatiua cjc 
quibuo fenfue cotnnmniseft conftitut*. 
liTJeriemain fpecicm qiitritHr / quid 
fpoiidcndum eft cp ipfa eft be fua mate 
ria % foima:eo qiiia per fiiam materia i 
palTiua:? ptr fuam foimam eft actiua. 
ti"Peri£tii'im rpeciem queritur fenliii 
ua CUIB8 t\ii fit rctpondenda eft cp tpa 
cftammaliein qiioeft:ficut mftnimeti 
tum eft fui .igeniio vtentie illo.^la ani 
m;ncu3iilarcntit/viuit'zgenerataliud 
animal. CL per pi Lmam fpec ic rcgule c. 
querituT/ieHTituiiaqiTarecTlT'fit reipon 
dendU3 eft q; ejc lua materia -i fo:nia co 
iwncta -i conftituta cft-dTuxJircundani 
fpecicm qucntur/ienftiiua quarc cWix 
refpondendij e q' eftvt fuus inftmctue x 
flppetitU8 poiTint l2abere actus natura = 
le8:vtatalpolTitljabcre mduftriamad 
Vioendum.mtejuis eft/vt imagmatiua 
poffit IjaurircTpecies ab iHa:i imagina 
ri obiectatiji fenfaiii:-! l2.3bere actii fuO, 
dpg r Pt'-mam fpec tejn regulc f.queri= 
rur/renUttua^quantareftr'fit refpondcn 
dumcftq^efttanta^tum futi fubicctfi 
c]c ipfa eft fenfatu} . tLSgdjuitamr ins 
tellectus p quern modum poteft effe co= 
tmua tn fubieao i quo eft: % in quo funt 
pilit vngues i olTa/q non fentiunt:vfqj= 
quorecozdaturfua^titatem bifcretaj 
e fecimdd fpeciem ftgniftcata.<L adl;uc 
miratur tntelcctue cant fenfttiua'nour 
punctualie/nct^ Imealte/neq? figuratn 
t^bcat/perquemodubabcat ^titate: 
vfcp quo recotdatur cnftallum pofttum 
fupta colotatiitt be illo fe colotat:fic fen 
fttiua a (^titatc fubiecti in quo eft/ eft 
(j^ta etl?abituata.5lamquantita8 pun 
ctualtd 1 lmeali8 nmltiplicat fuam tpes 
ciem m fenfitiua: ficut colotatum in cris 
ftallo multiplicat fuam colote3 ptedicto 
criftaUo.flfit tn ifto pafTu cognofcit ins 
tellectu8 per'quem modum vnu8 l?abis 
tueeft poruu9 rup;^ alitun. Cl^tJ^ ill lYurl 
5a ^ .{vr 


f 


-^/viirhih^ 25enoucmfHbiecti8. fciicfi, -f Tk 


' (vnw P , mam foecicntre gule a.quertturza funt 
appzopiiatc qualitates fenlttiueffi t re 
fpoudcnclum eft q/ ell fen uituiii mrptu 
eft dcquifitu c)C alio: « eft pofuii in ipi'a 
fcnritiua/fuiu lapw coloiatue/cj pervi; 
rum eft fcnfatuffficut potnu odoiatum 
quod per olfatum eft fertfatum:ct Jic De 
9li)a.£t m ifto pafTu cosuofcit tnteU 
leauda'ficut imasmatiua multtpUcat 
foam: fleet ferifitiua fuam . CL"^errC' 
gulam ^. quentur /per quern nio3iim 
fcnfitiua col'ifttt in tcmpojc t mo!u:cu3 
ipfa noti lU punctualie nct^ lincalief et 
refpottdcndiim eft q? conftftit per fubie 
<tum in quo eft.St t?oc appzobant regu 
le b.c.d."R.vt apparet bene mtuenti : ct 
l?ccocclaratioiuffuiat£3ufa b;euitat^ 
IL pgr rcgula t.qucritiir / fenfuiua vbi 
lenutfttreTpondcndum eft q' m (enfi- 
bill intrinfeco quod eft Oc elTentia fenfi 
tiuc/^UmiWra talc fenfibile nullu obs 
tectum cirienfatum:Ccd in ifto^alTu tnj 
ratur intellcctua quomodo Tapis efTTcn 
fatu*:? Qc PC alijd/cum non fit colloca; 
tu9 i elTcntia fcnfitiue fiue fenfue /neqj 
etiam cii oculis participct per contactii/ 
quia:fi fic/vifus atttngcrei fubft^ntiam 
1 auditus C3mpan3:et adijuc .bxuiii at: 
tmgeret fubftantia;et fic Ijaberct fcien^ 
tiamiqo eft impolTibile . Sed reco;d,a: 
lur roiam muUipUcantem fuum odo«3 
»n aere qui cum ipa roia panictpat per 
contactum . Similiter vifus multipli; 
<at fuam fpeciem m acre qui participat 
cnm vifu % obiecto colotato i lenfato:et 
l?oc fufficiat quoadfpeciee rcgulei.ca 
b:cuitati6.CI'J)cr£Utna fpeciem rcgule 
TR.qucrif/fenlitiuaquomodorentit:red 
intelleccua m puma fronte eftimpcdiP^ 
ad refpondendu? picdtcte queftiomV co 
quia Ule modus non eft fenfibtitd :% c^ 
voluit Declararc fccundum fcnfum fiiit 
impeditue: fed oefcendct ad imagmas 
tione m qua modue ille eftimagmabi: 
lie/i ad memotiam m qua regula "K-cO 
memo;abilie:t tunc imellectus rcfpoh: 
det pjclibate qftioni; videlicet fcnfilLua 
^^:^(^m^Qx^^Q^^S^^^^ f" iltiflii€ 
n« inftinttTm^ppetitueTvirtHtie : et 
fic oe alije piincipijo cfi quibue l?aurit x 
colligitfimilitudme elementojQ qoib' 
(eniat tpfa obiecta/ficut coIotatQ a quo 
l^aurit "z colligtt fimiUtudinem ems in 
<iua fimilitudmc fcnfus/videlicet vifue 
ponit fua fimiUtudme.fit cu iftis fimili 
tudmib' fubftatiat coloiatii. ff -CeriefliL 
da regul5 "K-querif /fenfmua fiuc fen^ 
fi» CB qua fentitf fit refpodendu c g> eft 
(u fua fpecie/ficut 9<}<9ma9 4 cu im fpe 
cic attraljit ftrrii . Ctei^-fentit cQ fuis 
inftrumetie naturalib' :videhcet audis 
tu/vifu •2c.adt2uc fcniiLtii fpeciebuQ ac 
quifuis cii quibua fentit ^jbiccta pegru 
na:^ctta cii fuo mftinctu/'z appetttu/vir 
tute/poHe tecum qmbuamouet otgas 
na fna ad (entiendum. 

^efeptimofubiectovideli *^ 
cctoc vegetatiiwper p:incipia 
oeducto, • ' "^ c 

f ng«£j ria fsetatiua i bona ; vt patet ©c feptt* /h^ 
' m piatis q p bonitatC3 fum mofubiec ^" 
boncadfeipfas 'z4adalta ctovideU:^ 
que viuiit c)c illis / que ^dc 'et be ves 

— _ abfcp 1II10 viuere n5 pofTct: getatiua 

ne(^ tale efTe quale l2abent/l2fe polTcnt. per pimci (/yVpx/a 

\\ Uegetatiua eft maffna:na ambit % co P'^ Dcdua A 

p:eljcdit omnc vegctatum t plantatu3 1 CW» 

ipfa vegctaiiua:t JjuiiueralmtslkciS/. 

vtru vna 1 eadc fit vcgctatiua que c m 

animalib" 1 lUa que i platisfCiurcjjBo. 

dendii c qi vna eade eft vcgetatiua m gc 

ncrc:fcd eft plurea Mffcrentca fpecie m 

biuerfid fubiectisrone ipfottino autetn 

rone fuimet. na q uipicere t q;>ratione 

fuimct vegetatiua elTct pluree / bicerct 

quideq'vnumcnctplura:iplura elTet 

vnii:qv5 eft impoiTibile:qre patet <$ vna 

% eadc eft m gencrc:plure8 afit oifferen 

tea fpecie m oiucrfw fubiectis. ft Ucae (T^Wf 

tatiuaourat per fuam fpeciftcamwa^ 

tionc: fed querit intellea' be quo curat 

ipfa:cii fuu fubiectii m quo eft/ fit coiru 

ptibile:fedrcco:daf elemcntatiua beq 

Durat:ricut ftama igma i lapade ejc oleo 
Cm^etanuacft potcs p fua fpcciftcaj 
potmaieTfTqocs poteftatcs vegetabi^ 
lee platarii i aialiu furit platatc ^ radi 
catc.ftU ggetatiua i?nnftin ctu ai3 quo 
quodlibetvegctatiuo leijabet ad fuam 
opcrationc/ fpeciftcando/l?abituado fe 
be fuo fpecifico l?abitu/fitu/cptttate/qli 
tatc % l?uiufmodi.CIU£get3tiua 1?5 ap= 
petituividelicct vt t?ocq5TeT?niei3timi 
fit vegcutii:ficut vifiie 4 Ijs appetitum 
ad fjoc q6 eft colo;atum % per ipfum fit 
fenfatij:ipre quidem appetitus eft gene 
ralia ad oca appetit' q funt in gcnerevc 
getatiue.f Ucgctatiuagbeyirtutebas 
bituata/$tiftcaT37qliftc3ta /affitu^ta? 
«.Vt patet m plata. na lUtirt q6 euenit 
ei per terra/aqua/aere/igne/m quo eft 
platata/traninmtat per fuamfpecies: 
et Ijocidem facit percibum tpotum^. 
Hd|2ULS£S!etatiu3 fjabet virtute m jpla 
U9 t>c qua mcdici ijabent eicperientiai* 5/lf v>r/- / 


Cjnr QCoy (/yr'izdr 
{^ftyvriMn/oy' tRonapara^l^'^ flQefiglatuid rattoe vcntatte vere vc = uaiii/cfbc vegcentiua t per elcmettta 

f etat -z vcras coditioee Ijj.f.vcra fubfta tiaam t Dc clcmcntatma-.st iRc qridc? 

iia/qu3ltiatc icfuie quibue in vcntatc pviflue eft vtil!3 njcduo. -Bdljic coano- 

fua no edctf lantata . ^j Ucfictanua_l23 fcit mtcUcctuec}' nvboj cftnjcStum ct 

Delcctationc m ?reru.idoTiiuelTe/imiiti fubiectnin fiue irjaninjcjjtimi ni quo et 

jjlicado fii3 ipccic vt nppsirct in plantts cum quo vcgctatuur babct luiirn actu: 

que gcttcrat ^tu polTunt cuitando non ct finulitcr I'ua p;mcipia babent cctua 

enc.ci Ucgctatiua e radicata % platata I fuoe : ficut aoua mtrane nliquod vaa 

l>iffercntia:vt plurce fpccice fint oe fuo per aliquod fozamcn lUuis : x cricna 

Sencre: [cd quent in teilcci^ q eft; caufa ilUid idem vaopcr aitud fojamcn ciuf= 

iscoir--"- -■ — . .- . tp vindis coio: ci t gencralio: in planus 
^ alius colo:: vffpquo rccoidaf terra x 
squa que coponutvindc colo;c in quib* 
maicmie plata eft radicatan nutncata. 
<ig <j|pucniiratu r intcllca''.quarc ftcul 
nca nogcncrat fuperficic bura f ructus 
fui/ricutfactt nu;c:'Z quare rofa Ijscolo; 
ri.rubcu/t liliu 3lbum:fed reco;daf ma 
gnituduitrauonc cuiusbifferentia eft 
magna.d Ijcgctatuia t?5 concoidatiam 
ad l?oc:vt lurfp«iWcoiicn;at inter fe i 
filiquibus reb':fiait cocoidant pipcr/et 
alliu m caliditatc/lactuca quidc-z cuciir 
bua m frigiditatcret nuilte res in codes 
cdlojc/fuu "z ljuiurriodi:et f?oc idem' DC 
Tcgctanuaque eft m antmalib^/potcft 
oicITuo modoivcgctatiua qmdc fcmpcr dcmvarw:tl?ocpermodugencrati6i0/ n . 
1 coiruptioins/'z pnuationto. ^|gim«7?ry»r 
getatiua finis Ij.nbct fuas fpccico mfcs 
cunda ftgura/m angulo oe fine ocfigna 
tas.jl Jpinis pztuctionis eft.m vcgciatu 
ua caufa coutipttouis:': fenfttma •: elci 
mcntatiua runt termini vcgctatiiie m 
quibus ipfa vcgerattiia termuiatur.Jfi 
nis pcrfectioniseft obicaii i iubifctuj 
tpftus vcgctatiue.lI3Qmgciattuaol9^ *\ 
tarumvna planta eftrnaiblaitcroTiimr 
liter ivcgctatiua aialiii/vnu aial c mai* 
alteroma vn'leo eft matoialtero leone 
vcl alio aialitftcut capta lepojcz-z Ijmoi. 
"SoijuiuaLtft: vt vcgetattua in matoiita 
tc pofTit cITc platata. £t l2oc quo ad ma 
ioiUiU? Sficon p:cdicamcnto:um -z p;ifi fcqmtur vcgctando n»aio:cm complc; cipionir.i Ijuius artis. Siilmiratui^ui 
f lon^ fubiecii in quo cft.(gontrarietas e teilcctus que c cauia quare vna magna 
fubicctu m quo vcgetstitra eft pl^rat^ arbo: eft in potentia m rno paruo gras 
vtcontranctasfttcacoiruptiois.-ficut "' - -- 

<onco:djntia eftcaufa gcncrationis : f3 
q ucrit mtellectug ^qug eft caufa quare 
_iealgal^interficitanutial/tritic03utem 
ipfmn vltiift<at:et quare allm -r cucurbi 
le contrartanmr:fed recojdatur magni 
tudinc in qua cotrarietas vegctatiois c 
plantata.fiUegttatiuaeitpzincipium/ no:red reco:datur fcintiUa ignis ejceum 
tc a lapidc/ljoic percuttctc ipfU5 lapid5 
cu caUbc:q quide fcintilla magna flam- 
ma eft m potentia rcfpcctu niatcnc cue 
mentis.!] adijutmiraiuiuntellect' qre 
maiozes fructus in eadc arboze inueniii 
tur CU3 idem funt fpcciext fiintlttcr pos 
tcft queri Dc fol(}s:rcd rccozdaf qucftio inipfaquidcrcgctaermecopbritutraf; Rem pzclibatam rcintillei-z mcontinenti r. 

mittit vm fpecic m aiia/'Z fozma m tpa apud cum foluta eft talis queftio.<] Jn r n U 

vegetatiua eft aluid pzmcipiQ in quo co vegctatiua e cquaUtas : vt multe plate C J 

polituni tranfmutat fozma noua m fua polTmt e(Tc equales per fpectcmrct ftmi 

antiqua/'Z materia noua in materia an liter multa alta:ftcut iftc ico •z iWc leo/cf 

tiqua:ct Ijoc ^jptcr finem:Tidclicetvege funt equales per (pccic:et nmiUter ipis 

tatij in quo fpecies fit gcnitav multipli per t alliiifunt equalitcr in gradu cali= 

<ata,ci Uc getatiua eft me dium genera ditatis:tmulta poma m code pomario/ 

le iTiftengroitcrltcmcnratiuam « fcnfi que funt cqualia in odoze/ fapozc/colos 

tiui^cyt Imeaimcr buopudcta;?cse5 re -r Ijuiufmodi.l^oc autcm eiTe non pof 

tatiua iitndc in ipfa clcmematiuafttT; fetmtfivegetatiua l cquaUtatc eiTet pla= < 

ferta i pl9ntata:?rcnfitiua autcm in ipa tata i radtcata.C S? e tmnozita te quide/O , 

veget3ttua:etq:renfitmaeftftni6:idco vcgetanu€ficpoteftbi?i71Tait?rcxi''ma ' 

eft fupza vegetatiuaz-z infiuit ei^-z vege iozitatc bictuj eft:na rclatiue fe l?abct. 

taiiua rcfluit fcnruiue fcipfam cu5fui3 vegetatiua verorcducibilis eft per mis 

pzmcipijs fpccirtci&:et idcirco q: ipfa vc nozitatem ad non cfTc/coquia cfr.t noti 

vegetatiua eft fupza elcmentiJtuias m= cr^t ante$ treata fsiirct. 
nuit/et clcmetatiua rcfluit vcgetatiue. 

^^mteSSi'iS'lSr.ES ©ewgetatiuapcrrcgttlw 

«n«tnuntur etcrefcuntpervescw<i= OCdHCta* trrp 1 dprfmvpyfr rw^<" I 


>e veges 

tiudper 

•gfae DC 

4Ct9. 3©cnottcmfubiecrt0» 
s^ Crregulam b .qucr if /vtru 

V^l vc^cfStiuS fit potcntia fen 

1 fata.fit r ef pondendu eft Q' 

-^ fic/aliciualiter'.videlicet fc 

J cudumconiunctionctnriuc fo4jciii,^f C.J fcciw^am/pccicni qucritur/bc quo tc: 
gctatnWjKu.-'cc eft Dicetidug' eft oe futa ^ ^ 
<c;rcl9tiiii8.CIPyitirtiamj£ecic queni (Xmf 
tiirA'cgctatiua ciuue eftfct refponden -' 
du eft Q' eft .fubiccti m quo cftXicHt ga 
^uc eft fill iotiu0/z inftrumentum agis 
tisXlCsctatiua cm eft par animalie cii 
qua ipium agit i viuu. £t ftimliter pla 
ta-Cfter^unHiiLCpgciem rcgule c.quc 
ritur/vcgetatiua quare eftf et rcfponde MrYma 
du3cft'g^c:quia eft eic fine partib'con= f ^ 
fubft^ntialibue conftuuta ividelicctbe . H- qn^Vf ir^T*' ritur quid e 

dutn eft a' eft po'tetttia trattftnutae vna 
fpeciem in aliamfuut in animaUbue m 
quibua tranfmutatcibum in«carnem:ct 
in plantis cleinetitatiuam in fcmetipa3 
Clf^fecundii fpecicqueritur/vegeta= 
tiua quidljabct m fef fit rcrpondendu3 
eft qp Ijabet fuoscozrelatiuoB e|c quibue 
cft.36t cum quibD0t?abet fuas oyerstio 
nee videlicet cum vegetattua/vegetabt 
li 1 vegctare./igm inftjoycgetabili ve 
getat omnia vegctabiTSp^regrma : fl^s 
tut fenfttiu" in ftio fcnfibili fentiat onic 
^ ^. nia fenfibilia peregrina adljuc/ •: ficut 
I'j lUo caicfactiuue in fuocalefactibiU calefa: 
.<it omnia c3lefactibiii3.C["pj2ttertiam 
fpecicm queritur/vcgctatiua qmd^eft i 
alio:'£t reftjondendum eft <$ eft m fcn= 
fitiua fundamcntum-.in elementatiua 
flutem eft fundata « inpiedicamentie c 
idem quod eft:videluet eft pare fubft3= 
tialts it)fiuo fubftantie vx qua eft/ $ti= 
tate quidem vegetatiucotiftente ftipza 
CPtitatem elementatiuetet fie poteftsi; 
<i be fua quatitate t relations «. €tin 
ifto pafTu cognofcit intellectud a* Vcgcs 
tatiua eft altio; potentia cp elementati 
ua:fedl>ut?it atintcl lcctu9/vtrum rela= 
tio fua fit acctdens vfc^quo recojdatur ^ >r /»! . i- ^m^ 


(v 


compofitionem qualjabet vcgctatiua 

cumfenfitiua m fubiccto m quo eft. j£t- 

alio tiiodo per vocem ftcut affatue qui 

nomtnat cSm per auditu5 qui audit no 

men fuum.aUiicienfu* ipfaj fcnfarc 

no porfinit.fit m ifto pafTu cognofcit in: 

tellectud cf afFatue eft fenfue poft$ fen luwuanumiKuo i.viiiuiuii> .viut.ii«.i.i w* , 

fatfuumobicctumtoataudituiaudibi fuiacoirelatiuis.CLIieiMccudaJpeaeHi fynt{ 

Ic.G■ft0:Bi!Ilin^A>«Lefn regule c.que queritur/ve&etatiua qnar^eeit? ciT-es -> 
^^""^cgetatiuaT^^Tcipofide; fpondendii eft-.vt fit vcgetatum -z vt vi= 

--- ^-'•— -^^ — ^ ua/nutriataretcrefcaf.etmgcneratios 

ne vnam fpeciem \\\ aliam tranfmutet. 

IfCgt^f wnam fpec icm rcgule f.qugrts ,^ ^- ^/^ 

tur/vtrum vegctatiuaTjSbcat quamitsj {jUnnYmtl^ 

tern continuam in fubiecto in quo eft? « 

refpodcndueftq'ftc.vtpolTiterreincos -r j^ 

tinuo motu.tfi t )er fecundam fpecte ori /J^i/rrifw— 

tur/vtru vcgetatiua l?abeat tgtitatS Ci= • -^ 

fcretaf et refpondendu eft qi ftc:vt polTU 

eg in motufucfcfTmo.g edmiraf mtels 

lectue eer que nioda poil23bcremTuD3 

tecto fptitate c6iinu5i tMfcreta.quoufca 

recozdaf q* per refpectu ad fua cITentia 

eft in contmua qjtuate:-? per refpectu? 

ad co;relatiuo0/l?3bet$tit3te oifcrcta. 

CI"ftcr piLmg_fj2e«liegule g.quentur/ 

vegetatiua qua pzopuetatem l33^P«Ct! 

et eft Bicendu cp ilia qualitate generalc 

a qua oefcendut qualitatea particular 

re8:fuut caliditas pipen6/« alQ ic.q be 

fcedat a caliditSte gfiali: x ficut frigidi^ 

taelactuce t cucurbitc q >efccdunta ge 

neraii frigiditatc -zcbe qua generali 5= 

litate elemftali/(p;op;iet39^p:i3 ip(i» 

vegetatme cftbcriuata:ficut a general! 

quantitate clementoxii oeriuatur quart 

titae vegetatiue /general^ quatitatem 

fine piopjietate vegetatme cicimus efTc 

fuam relatione fubftstialem t?abeme3 trafmutationevniuifubft3ntein9li33. 

rel3tione33ccidctalcc>;iftentceiinftru ^Ip ^r fecfida fpecie m oueritpr/QUtd e JSyV^ • 

mentum/'Zljabitum cu quo agit in fubic qualitaa appzopnata vegetatiuef et eft 

refpondendumq'vegetatio facta eft 111 , p 

vcgetatiapermotiicclieffectiue:fi<nt , / <j 

vifiol9pidi9queepcracccide9.CLP5L-jI- ^Miim' 

regula p.querif /per que modo vege!3=~ 

tiua coftftit in lethpotcf Sed l?ic impes 

ditua eft intellectue ad r efpondendum 

quoufcp rccowJal elenietatiua Q qua ve= 

getatiua influ]c3 eft/cum qua fie cofiftjt 

in tempoie i in motuiicut per ipfa3 cos 

ftfttt in quantitate /qualitate ■zc.'Qatio- 

l?uiueeft quare efTentia elementatiua 

eft punctualie i linealie :enentia autc3 

vegewiioe Mcm^' etfeocg regula j-c et refpondendu eft g?m fubftantiaele; 
ment9tiucl?abet fuatn fubftantiam: t i 
quatitate elcm^tatmc Ij? fuam quatita 
te:i fie be alije pdicamcntis'.et i ifto paf 
fu cognofcit intellcctus per qne modum 
vegetatiua in elementatiua calTuuat^ 
« colloc3t3.r'Per p:imam fpeciem rc: 
gulc d.queritur vcgetatiua oe quo eft? 
£t rcfpondendum eft q> eft be fuis ptin 
(ipQefpeuiicid cumquibudsgitCPcr 


\IJ iRonapars 


vw J .'ft.fIgniflcSi lift:bctie mtuftt.CPer 
reguli i.qucntunvegetatiua vbi vegcs 
tat vcgetatur'ad q6 rndcndu cf}<t> i fuo 
Tcgctabili intrlfeco % ci priibiiitwli e)c^ 
traqdirincquo^vcffctsrc no potnciit 
calefactiuu cjctra fiiu calcfactibile/calc; 
faccrc no p5t.t.o cu3 qt.tde^ v egetatmc 
crtcognofcibilie BTegula,c.d.K.3p4 ij(?o 
vegecattuaattingit rubflantiS/eo quia 
f>articip3t <u ca g contactu.ll-p^r pnta 
rcffula K.ciucritvcgetatiua quo vegc; 
tat vcgctatuf 1 cfl biccndu (vvcgetatg 
illli modiJ'quc.l25:qi!o ad fuoa co;rclati- 
uo0:vcgctatiuu3 nac^ ponit m fuo vcgc 
tabili intrmfccofo:mS i materiS q cue 
Riutcibe elementatiua.f^tm ipfo vege 
tabili niutat ru3 fubftantia in alta/ve; 
gctatiuo qcpouatc format matcria3 ab 
clementatiua/vcnicnte ab ca.Ct c)c 1IU0 
induit vegctatiua ipfa regetattt3 nouQ. 
frj ged ad iflu modjLcocurrut multPino 
di/videlicet modiis ^pottionie/mot'gc 
fieratioie / comjpti6i0/ptiiiatioie/-r au- 
9tncntationi0/t fjmoi imponcdo parte 
in pdrte:i partes m toto/z ecouerfo/et 
toto trSrmittetc fuS fimiUtudinc fuo af 
fimulato.CL"Per frtam fpecii'K.queni?, 
cti'quovcgetaliua vcgctatr": refpondcn 
du eft (p vcgciat ipfum cum fuis ,ppii(« 
cotrelatiuis.f.vcgetatiuo/vcgctabiU/et <?^ fturat tanto <$ (otrupfo vtto elemctttoy 
immediate i 4)tinue general aliud/nul 
lis ciua fpecieb' Diffcrcntibue/netp eo^ 
conditionibuetco quia nullum clemitii 
eflco:rup:ibiie:quo ad fuam efTentiam. 
dtlcmerttatiua eft potens 2 fiJ3 fpcci* ^//^ 
ejtiuentcnTFm id qi eft/t agendo fm id 
q6 agit/quc quide potcftaa ei m altquo 
no beftcit.fLfilcmetatiua eiTi fic pot eles 
mentarc elcmcnTatgrruutvcgctaiiuave 
getarcvegctata/i fenfitiua fcntirefen 
rata:t imaginatiuaimagmart imaging 
ta.CT glemcntatiu absinftinCTQ genera Cjji^ 
lem/a quo bcrcendit mftinctue fpecterd j 
1 ab illid mninctiid 1 indtuiduati -z elcs 
mentati bcfcendtit.Ct be boc C)cperim fc 
tumbabcm" in quatftjot tempoub^ns 
ni:vidclicct in vere/citatc/autiino 1 \)xt 
mean quibus elemciaima fjabet &iaer= 
fa0 operationcfl.^tctta in ^uattuo: res 
gionibu0:videlicctTfionehtc/to<cid5te/ 
mendictreptetrione.£tl?oc idem Dici 
potcft be vita plantaru % animaUQ.giJs 
mjcfeabct mflinctQ rcpcncndi virtute5 
planetarumet octaue fpljere.fit in ifta 
panucosnofcitintcUefiue caufas/quas 
re quodlibet elementiim agit per fuam r 
fpe(icm4[glementatttia Ijabet appctis \jcf\ 
turn ad elemcntandlm Clemen tatfl/ras ©eoct«i 

CO lubiC' 
<to:rcil5tJC 
elewutt 
«a E ptin= tioneoiiudappctituo clcmeia mtrant 
vcget3rc/qui(\inteicocnentiale0.iia$_ mijcttonemr-zcompofition^vno elcmen 
tcgetatiuue in fuovegetabiliintrmre= tobabcnteappctiifirurfum/alioaiuem 
<o/vegetai omi4 vcgetabilia per egrina bcotfum-.vt ipfa fub elcmentaiw ej^iftes 
tnediante vcgctare.^g dbiic yeg ctat cum re polTtt.ijt in iflo paiTu cognofcit mteb 
piincipife Ijuiue artii/vidciicct cffboni lectuaquidcflc^ufamotus elemcnto^ 
tate/magnitudie.iTfitbecquc be vcje generado/cozrCpendo z ptiuado.fi eics, i/yrr 
tatiua Dicta funt fu{ftci§t:l3 ^e. ipfa mul mentatiua babct generalem virtutema 

qua DcfcendOt fpccialce virtuteeelemJ 
to;|ii:que quide vtrtutes funt fundamen 
tavirtutibus vegetans ctifenfatis.ves 
riitamen fua virtiw qtit^ eft ocfectiua o 
monftruofttatee caufataa ab elemJtotu 
contrarietatibus.CTClcmentatitifl 1?5 v&% , 
rae coditioneo/vt vna-fipeneffno Teti^f/ •' 
tnutet in aliam fpccicm.Ct m ifto pafTub > 
aUbimiftc oolcnt 1 t^abcnt occaftonemi ta Tint Diccnda:verStamc quicq'd be ipfa 
ti« potcft/in ptcdictls impUcatnm eft, 

^e octauo rubiccto:fcil3 t)e 
dtmentatiiwperpzindpia Ofef 
/Lcmcntatiua cfl potentia flendi.CClcmentatiua l?abet naturalSl 
riit« «.,-» «i^«.;f», i^,^x, ,7.- ^ertittonem fit elementando/fuut l?a' 
bctvegetattua mvcgetado/t fenfitiua cum qua elcm^ta intrSi co 
'pofmonc 1 ctiftijf fub clc: 

limcntis. <r[£lcmctatiua eft in fcnticndotrone cui' elem^tatiua mis 

r "^EP«in= ^^^'^^■'"^'potctia'bonamam fine ipfa gniflcattmultipUcataausfuoa flptuni 

mrvr\ "P'^^'eau cotpotalia cffcnt ociofa/t beuiata a fuo potcflA't fua clcmctata m magna beles 

«K« fine ad qucm ftim: 1 miidtie nuila f?abc ctatione effe po(?.nt.fit in ifto paffii cos 

ret perfectionc.etideaau^fl eft bona gnofcit mteUcctuc (jd eft caufa intcfl ca 

tantu eft ratio bonovt agat boim^Ffile, lojis/fapotie/i colotts « Ijmoi.CI.^l$nii/pt f 
tncnt3t'.uacftm3gnapotentifl:tqi^r tatiua per fuam bifFcrentiaml?abet bis -^ 
fuam tnapnitudincj ambit multa/i ftia ucrfa fiibiccta/in qiiibue eft DiflFufa.fts 
inagnitudo multii magnificat fuam bo . ut in quattuo: mafTis que funt obiecta 
mwttm X burationc «c..GeUmfwtiH§ fcnfumniftcut ifta ffamma/tftc scr/iOi , ^Uhirmjh- y fJn'rryrnfMm^ j©Ct10UCmf«btCCtiS. foApm, tfnr iAtt'a /ift^ term quibue vtiinur.C[3tCi 
rum clcmcnratiua eft in mctalUe /pTan 
lie -z 3iumaUt)ue/i!on o- in illis ipfa ftt 
obicctum rcnfibi!6.Se(l tantiim imagi 
natiomiinteUcctui.fitiftoparrucosno 
fcit intellcctuequefuit c5 Dcccptiois il= 
7loiMnipbitoiopbo?u mbuentiumclenic 
^ <^non elTg^rtu m clctn entts'.fed tatum 
]fo(a tnjiltgciig tn potcntta t virtuteT' 
. ^ElCTflem3fiija"f3flMrnie^(oncdiddn 
tie/T»ni6/inagnitudini9/bonitati0/pote 
Ilatu8/mftinccu8^appetitu9/2virtiui6/ 
in eo;um elcmcntatio ell remiiUt con- 
fraaa:vt fiat tcmperamentumrnter qli 
tateo contrariae/aqua moidentc ignc3 
iumfua frigiditatc/i igne aquam cum 
fua'caliditate:ct aerc terram cii fua Iju 
iniditatc:^ terra aerein <um fua ficcita 
tc:vtcicmentatiua polTit scncrare cle= 
mcntatum/clcmctando: ficut Digcftnm 
&igercrcOigcftum r-zfaber molliftcarc 
ferrum cum caliditate/vt fiat clauue: et 
in ifto pafTu cogr.ofcit intcllectua q' con 

'ft^t^fyyn coidintii cfl caufa generation)* in clc: 

Jfmr(\ yncntatis.jl £l cmenjatma eft ei: c5tra= 
x^'d quaiitatiSn'^ fjaPitriara ■i~snTtuaia: 
videlicet ejc caUditatc/frigtditate/fju; 
miditate x ficcitatc/'.eiutatc/pondcrori 
tatc/raritate i oe(itatc:vt contrarietas 

'fs ^ fit caufa co;rupttonisin clemcntatta. 

y \ ^f^t yclcmentatiu a funt quattucx ptin; 
t, cipia:elcmentansenimcuvnump«nct 
? jjium cfficicne/mittcndc foima3'tn ma= 
5i xcrtamvt rcquatur fini9:vidcltcct ele^ 
1^ mcntatum.jiadlj ucconcur runt in fjoc 
• V pzincipiafjuiiisjSrrtTs.i.ootrttas/magnt; 
vs tudo %(..% etia motiid celi/qui caufat tn 
ifcrioi;bu9 motu3 elcmentatiuc^ am 
pUi» m ipfa elcmentatiua funt decern 
^tcdicamenta in qutbue ipfa eft big ura 
g Umtlitcr rcfiule bui^ artic. -Otiric B^a 
vcro funt Ucllectiua/majcunc obiectinr 
regule atjt fubicctiue loqucdo copara^: 
tiua:et m ifto palTu cegno'cit mtcllcct' 
CJ7 pzincipia obiectant obicctum clcmen 
tatum •: regulc fuflinent illud.fl^lcmc 
taima eft mcdiii cpiftens inter ctemcn; 
taftmpliciatelemcmata /riciit fenfus 
panicularce e^iftunt inter fcnfum com 
inuncjict fenfata.Ct in ifto pafTu cogno 
fcit intcUectuB motum elcmentatiuc a 
quo eft mflujrus:? a quo eft rcflujcu8:cJ 
in quo fubiccta etMfcurrus.C[5ftmgclc= 
tnctatiuc i [?abere i gcnerarc clemcias 
Cii in quo qiiiefcat vUra go ekmctattua' 
nullii appctitQ I55. Si cm_aepcteret ali 
quid aliud vUra luu elenmqtJWatllimi 
el£metatijno€rrctfuudptop:iud finis: 
• f He {piM qutefccrct m ijoc q$ n^n e$r$ / 


M r f rri TWT ditur a fua natura/J^ tn I20cq6 cgrcdi^ 

tur 1 fabcr p!«6 qcfccrct tn dauo fiabti 

cato/^ in fuo flUo gcnerato ab f o:« Ic« 

pluequiefcerct vcnado/^sfuu fimilcm 

gencr3do :quod eft impofTibilc.qrc pa= 

tet.q? tmis clemcntatiue cft^l^aberc -zge 

ncrarc clcmentunvvt in ipfo quiefcere 

polTit .£t m i fto paf Tu cognofcit mtelles 

ctue Qp (TiTqiircrcit elcmentatiua inclcs 

mcntato/ficut vcgetatiua invegetato/* 

fcnfitiua in fenfato/'Z imaginatiua tti 

iinagmato/t intellectus in intellecto. ,a . 

^Tflcinjtatiua c m ftibiecio m3io:qu# r/\iTM€ 

fsd vna qlitaic 1 no quo ad ali3:ficut m 

pipere c maioi quo ad caliditatc/tp quo 

adftccitatc.CL'^^dtHK.auoadricfitatem/ 

magis f& quo ad bilidiRtf .Jtc magis Cj 

ad [jumiditatc/.^ quo .id ttigiditatem. 

£t m ifto palTa cognofcit intellect* per 

que modii maiontas clcmctatiuc c fub; 

aiterr.ata in fubiccto in quo eft :ycr utft . 

fecadfi iiiuctutc % fcncctutc no eftiTfina 

clemetatiua maio: eft in medio § i e)c= 

trcmit.itibuc:videlicet in medio etatia 

q? \K\ iuuctute •: fenectute: ficut fol quC 

maio: 1 calidio: eft in caliditatc in merr 

die $ m mane'z fcro efFectiuc.ftflejmt \'-rrvy^' 

tatma m cqualuatc eft adituata . files '-' -* 

meta nacg cqlc9€n"intia0l?abStg i^tita 

tcm/vt ppottio polTit elTe in elemental 

tiatvt ifta rofa^ ilia rofa fmt equales iit 

fpecie:ct ftc be alOs fuo mo.^laimal^a 

vnu eleinctti co:rupet aliud elenl?tu3 o" 

cfTcmia x natura:aut vnfi clemetij tr3(= 

mutaret aliud m fu3 efTentiatficutfiro: 

fatr3rmutarctliUuautviola3 infuam ./, a^^ 

cfTcntii^Ifilflmetatiua i minotitate eft <7y/twc'rt "tt 

afrituata-.coqtfuaptictpia^mitiuafuc 

rSmnt^o t>cducta 1 creata:itc elemi 

tatiua fct)3 q<S c l mtoti elcmctato/S q6 

be mioji i^titate -zctjituata taiTituata* 

^e elemctatiua per rcguUm 
Deducts, rVTvi^m^ 

JDc elettiS 
Ucnf /vtrom clemetatiua tatiua n 
oififerat ab elemciie g efTcn xe.a\A3L ne 
thVet rcfpodcdu e cp no :qt ducia 
ft Differrgt g elTentta/ia elc **"'■*'»♦ 

J mcta no fjaberct fubicctum 

tn quo e(Tenticoporita:ne(^ elem^tattua • '■ 

dTet^fifllciatc-.fcdacreaic.t qlitatca ) 

HetttftotumuTarenf in nouu fubtectum 

ficut cahditap ignis q eft m lapide/noti 

cftet e-*de g fp:cie cti (Caliduate ignia q 

eft in fpijera ignietquod eft impoiTtbilc 

ficut fjumanitaa que no^btfTcrt ab 'ani« 

m$ 7 co;ee/{);o8t c9Mun^nU)r]l2i^n^ 
"» "l^^r.fi*-' \fTW r/irrh' Q^'^t^ifr fflOnaparS £fi'rryrryrpifmt\ :.s^ ' ^ VII .c rf(vf (T Ms enim ejt iftis cfl :noit autcm e% vno 
tantum.C["PerPi"na"i_rpe(icm rcgiile 
c.querititr/qnT(rcTrcTemetMfuJa?£tc 
refpondctidum g? fua oiffmitto lain fu= 
pcriiiu eft Data.(I*per recuiidam fpccic 
qucntur / elcmctttatma quid l2abet in titates i et rcfpoitdctidum en q> fie : vt 
in indiuiduiB elcmcntatis fjabentibua 
Differences quantitatcs in numcro : et 
quantuas riiacftpimctualis/co quia i 
c)c qu3tti!o::clcmcnti9 coniimcw -z con= 
ftuuta.jf t5£rptim;3m fpccicmj. qucri ' /" 7"^^ : S ." 'VriA.^ i^'^'v^' '^ •"iww-'iiiJerpTtmamjpcacmj.qucTi Ci--J 

^i''(l£KJS^^''''''*'^''"^^^'^''^^^'= tur/qualiotnrrtrapropninraaTfia^r'fit ;^ ^ 

<ntmipitipraf2%it)ctfiio9 cozrelatiuoa refpondendum eft q' ilia quain Ijabet 'Frf ^ ci'v'rn c]c quibus elt/'T cum qutbus agit in clc 
mcntatis: videlicet in l^pidc/flamnia/ 
pl^nta et aninialibuc.c. per tenia fpe 
/^ demqueritur quid eft maltd/ci err Dti 
•^ cctidum cp eft in elcrnetttis mftrumeii; 
turn cum quo ipfa cUm^ta agunt in clc 
tncntatis.cadljuccft in Decern pxcdi; 
camemia id quod cft:et eft in vegetati- 
ugfundamcntum.ca dijucc dcm cta? 
liua in potentiaigme ifitagcrmTuTitatis 
ctcternitati6&ciinqu3tiiignis:(iljabc 
ret ligna tnftnita «6burcrct! infinite et 
cterne:fcd quia lion tjabet/illapotentia 
remanet in Dirpofttionc tantum:-? eft fi per lua p:opna clementa/ficut colcra q in 
cftelemctata/cuicaliditaeeftfuapwi -^ 
pus qualitas.dper fecundam fpccicm , 

regulcg.queritur/qi;aUaiILHa»oC?U* -^ 
ta qualitasr'ct eft oicendum cp ftccitae 
eft ei appwpuata qnalitae. ^am a ter 
Jarecipitriccitatem:etricbea!ij0com= 
plc]cionibn8/p:etcr caliditatcm/fecuns 
dumquod3Muerfierecipit:ea04['Per 
rc2ylamb.qucritur/clement3tiua per 
odl ■^fy^ c HA cipifv vt m rUui 


in aiiof £t eft aiccndu3 9 Ijabct m fub= 
iccto in quo eft/fuam matcriam/'Z.fuas 
foemam/tquantitatcm/tqualitatem/i: 
fuum motum/z l2uiufniodi:ricut in pla; 
ta t m animali4r i>er piimam f occicm 
rcgulc b.qneritur/elCfflehtatinao^ ^Ud E fi^rv 


CjuemmodUm conftftit m tempoieft re 
(pondendum eft ^xonftftit in tempwc 
refpectu nunc in quo eft. adljuc coiiftit 

^..^^^<r • ^ intempo:cmcdiantemotu tnquoeft/ 

nitasifferentemftnita materia .c^ici:, augmcntando/alterandofubicctumiri 
fluartamfpeciemqueritur/quidtjabet quo eft/ab vno loco in alterummutans , / 

qucntur elementatiua xbxmi « f efpo <- ;f ( 
dendu3 eft cp in elementatta: z I?oc fuoa 
icctiue:non autem ficut virus in colota^ 
to obiectiue: quoniam nift clemcntatu 

„-. . ..,, 1 — uaeftetinelementato/iamqualttatea 

citfet c Duedum g» eft be fUia pzincipijs noit efTent in elcmentato:3ut efTcnt fine 
pumttiuiB m elementattuie pofittet cjc f nbiccto:quod eft impolTtbile:vt patet I 
jiue puncipqs/vt q: vniuer fali materia flamma in qua eft caliditaatet in glacie 
« vnmerfali fotma ficut elcmeta. CPcr in qua eft frigiditaa/et Ijuiufinodt. ^a 
fecundam fpecicmauentur/clemcnar men bit b ubitat tnteKectue vtruffp"^? 
tiua &e quo cftf et eft bicenduj cptnx>t Hisnislit ficcitas terre i ft-isiditaa aq 
lua rpectncafotmat materia/ aut cum tuinJintoe elemcntatia infer lotibue/ 
ipU63gatperfttamfpcciemcIcmcnt§s mmnditate reftftente et contrariantc , 
doclementata.Cfpcr terttam fpccicm ficcitati terre/ctcaliditate igniefrigidi \ 
queritur/clemetatiijacuiuscnr' a eft tati aque /vfc^quo ipfc rcco:datur gp^ ( 
McendHm q? fubiecti m quoeftificut ga omnia cleraenta non cfTcnt in fpl?era 
que eft fill totiue:vt patet in plata que ignis/ nccg tnjqualibet fpijcra cvmi\is 
^nerando clementataliam plantam. bet dementi altcrius efTct ocftructa ge 
Cp CTPuma m fpccicm rcgulc c .queri: ncralis mi|;tio cotum: et per cenfequla 
tur/eicmentatiua quarc cft>Bd:q« bic? mi)ctioncs co:um particula' flumeft q'cft co quia ocelancntis eft 
compofita.CI-perfccundam fpccicm re 
gule c. qucriturTcIcMtatiua quare ii 
Zld quod bicendum eft vt per ipfam elc 
tnentata ftnt.adljuc vt vcgctatiua/feti ftT articulares in ele= S 
mcniatis . jlamadbeftnictionem vni' 
ucrfalis/fcqunnrSfftTuctio p3rticiil3= 
ris.^^cniJVisitifl qui eft in fpfjcra fua 
caltditd per re:et ficcus per terrain efTet 
ficcus per fcjadbuc aer qui z\\_ Ijumid' tc/nutritc i genitcCfpe r pzimam fpe= 
<i<txn eegulc f.iiueritur/vlrum elbnieHi 
tatiua l?abeat quantitatem continuaj^ -^t.^ fitiua et imaginatiua ab ea fiue funda= per fc et caiictliSlp^r igticm/enet caiid* 

f>cr fc:anipUus aqua que eft in fpl?cr« 
na frigida per fe % l?umtda per acrem/ 

, . - „„,. rfTctljumida per feictfimilitcr terra q 

ct refpondendum eft cp ftcivt fua contfc eft m fpf?er3 fua ficca per fc i frigida g 
tiua quantitas fit genus ad quantitate aquaro/cfTct frigida per fc:et fie efTcnt 
indiuidiiouun que m ilU'9 funt Imeatt* bue qualitatcs cuiuflibet elcmenti f jgCL ^ „ 
T lubucntatc.cper fecundam fpeciem "jKrcSic ouccaliditate? inignc/tbue | ^ 
qucntur/ vtrum Ijabeat Oifcretde quas feum WilftcPAJt tjue fri^idiWtee/et &»« 


jryflr.yr.'n^rta^j^^ UOttCm fttbiCCtfe. jmH'iL^- nccit9tc9/Mic tgtieitatc9/f ac i>creita; 
cc9/oue aqiKitatee/ 1 oiic tcrreitatee/ 
1 per conicquea octo cUineia licut octo 
QUtiWcaq fiipwdtctc fiiiu:qD Cijbfurdi'i 
Dicere:iuui c abfurdii Diccrc Dua» albc= 
times ignre/1 PuaovcgetaiioctJ/: DuiJ9 
fcni'attoeg.CL BmpU'* clTct O dtr ng' ap; 
petit' Riitur.itT'^TgrnSTjgB^rrct oDiccitt 
na ignieviiastioappjteretnliutgtiej: 
txecf ignwapt^'-terit Jtrra/poilc^ per re 
c(Tetficcu6:ci(icocalqB eUmcntis pot 
bictfuo nt«5:-z ciTct Ocftructaapptopto: 
ti qualttad:-; etii lecunda fpecied rcgu 
le g.ngnificae ilia qualtiati. CI ^fterum 
cflci oeftructus nwcus t?3bcd appetttu 
fnrfunu'f lUc l?abw oeo;iuii):et per coit 
fcqtjcnsnaturacfretbcftructa/co Q>n6 
Ijaberei fubiectu in quoelTet iubftenia 
t3:et ctia beftrocta elemcmanuar'z per 
confequcn9elettientata/\7esetata t fen 
fata. adbncomne coipue cpftcne fub 
lunaciretcoinpoUtu m vaciucatcfinie/ 
in tanto q- ftmg nature clTet ftc l^abitua 
p:mariuuenature:ricut cecitaa vtfue/et 
lurditaaaiidiiua. tft q: ijec omnia fimt 
valde tmpo!ribilia:patct ergo per rcgu 
Iain tj.i per oiffmitionc vcrudtij? Q' om 
nia elemftaia lunt mi^ta i fptjeria fui9 
t m malTis fumUtert-z in elementatie iS 
magie funt mi)cta i conipofiia :llcut m 
plantuj in quibue funt copoftta <fi vegc 
tatma/et uiaiumalibuscum fenfitiua 
et imagmatuuv.? Ijocmediantecletncn 
tatiuacompofuacum ipfw . cr sed bit 
miraiuriniellcctue/ierraquc efl infes 
rius/pcr que niodu poteft afcenderc fu; 
periua:vidclicct I fpijcra ignta/co qsia 
aer eft m medio contranans terre.Ct it 
tniUter ignie befcendere ad nee mferi': 
CO q: aqua eft ?ria ilU : viqjquo recoi* 
datur icala concoidantie m fecunda ft= 
gura beftgnatam. j lam ignig bcfcendtt 
lie oado be fua calidttaieaert:et ?uenit 
cum CO befcendendo-.'x acr bando be fua 

5>umidit3te aque;i conuenit cum ea be 
cendendo : t fic tranfit ignis m aquam 
per tjumiditatecaicfacta: ctaquabcfec 
dit ad terra /bando ei be fua f rtgiditate 
f alcfacta '* t^umcfactatct terra aftendit 
ad tgnem bando ct be fua (Iccitate calcs 
facta/fjOefacta i frigcfaaa. gtqmq lita 
teenonbimittunifmim piopTiurtTraBi 
teaum/qualitatibus afcendentibue et 
bef<aidentibu8:ideoafcendunt -rbefci 
dunt^^tficfequitur circular i« motto et 
miKtio4i-C£t«ai|uam regulam tt-ques 
rtttir/elementatiuaquomo eflmijctat 
coropoftta e)t quanuoi elcmentiafed re 
ondduir intelleaus paragrapljmn loo fol^r^ fup:adtctum in ciuo rolutt* quenionis 
eft implicata ct rignificata:et Ijoc fuffu 
cit ad bcclarandiun queftionc pjclibati 
caufa bteuitatifl.Ci-pg Ltgcundam resii s k.. n^^ nrw 
lasTt.nueriiur/clemcntatiua cum quo «•"' ' ^ 'v 
elementat elciiietataf ;^t rcfpondenda 
eflq» cuminftmctuei appctitu puncis 
piojum c)c quibue eft/fequcndo motutti 
quern l^abct fecunduin naturam biffmi 
tionum piincipiozum:ct fu be rcgulie m 
quibue confiflit fuu« tranfitue. CiifiC- 
idcm bici poteft per inip:f iTioiice quaa 
Ijabet in bece pzcdicamentie/fuo tamen 
^motu nicto per generalem motiim cell. 
Scd bcclarare l?oc /eiTet longu^rfed ipa 
beclaratio fane icibiUe e fci^u ^ac arte. 

£^e nono fubiccto quod ell 
oe inftrumcntalita te. « v 
Ona rabiectuj eft r>e artifi «,^ -^„ . ^ r 
ao.i lj3 tree fpecice.fi -pu ^Lecfr^^^'^i ma eft be motalibue^iSe cudabeartibueliberllib". ?3.l^,jM^f''^ ^''^' 

CTCcrtia be mccljanicie. S""? !*^ ^A^rL. 

JZQepjima.f.be motaiibus taluare.//rf-z?(^rr/»A l?ic tractabiiniie.ZDe fccuda t lertia tra 
ctabimue m vndecima parte l?ui' libti: 
videlicet m applicatione . C jScicndum 
e(t q> be niotalitate polTunt tratiSribuo 
bus modie.f.fecundii virtutee •: feciidii 
vitia.£;t pnmo be lufttcia que efl insd 
nere virtutte tractabimue. 

©e iufticia i^pncipm "otdncU 

Voni5 iufticta eft appltcas 
btlie ad full genus : videli- 
cet advirtutlquec pnnci: 
1 pift vnii Ijuiue artie: t ftmi 
TyB liter beequalitatepotbui 
—J ct ideo fuut ifta buo ptmci 
piafunt beductap pttncipia^regulad 
vt patet m octana parte Ijuiue libti que 
eft be mi)ctione puncipiotum Udcirco lu 
fhcia applica bilig eft ad virtutem % eq = 
Iitatem fecundrm tp ipfc funt beduccte 
per pxmcipta t rcgulaa, ^^aniparticu= 
lareappltcabileeftad fuum vniuerfale 
fecundum condttionce ipl"tu9vniucrfa= 
lietfcd ad maiotem euidentiam mfticie 
volumue bifcurrcrc cam per ptmcipia 
1 regulae Ijuiue artie. IF 3[ufhcia|ba3 
bitus com quo iuftus iufte igtfFfluonia 
boniue eft ratio bono 9» agatbonum: 
ideo tuftum eft ^ bonus ajat bonum. 
(Qtwpwptcr oaaado asit bonuj/iuft? 
JDc'iufffs 
cia per p:l 
cipiabcdu 
cia. J c .9 
(^fi^~ \J0, /m- VJT^- -x/crvh^ IHonapars Jiffit: vtidc pAttt #> iunitii «itur be ras piomm rcgularfi.jCti 8la:i'<^ boHitaeAna ^/ 

= gnttu(1o7c.l?abembclc<tationc'z quies " tionc bonuatie. £t in ifto paflh cogno 
fcit intellect' q? lulTicia oatur ozietc ftjo 
actu/tg>bonita8eftDifponen9 ipfii5iu 
ftici5/in(Btu3 eft ratio bono q> ipfe agat 
bonti:quiuua-m0gRitudo eft id ratione 
cintwouratio-rcfuntmagnc: tdeo ma; 
gnitudo cftbifpofitio niagne lufticie/bo 
nttatis -z t)uratton(e:vt H boime agit bo 
m magiiii t burabile tc.timc tpis luRu 
cia eni inagnue fjabit' collect' oc boni; 
tatc/magnitiidine/Duratione ^c.i |tin 
iftopalTucognolcit intellect' cp quead= 
modu magna lufticia efl conneta cii pn; 
cipQ9/ci ab eie Deriuflta:riciit bonitae/ 
magnitude ic.Onrant p oiirationc/fic iu 
fticia bufiU per illa/ruppoQto tn O' non 
fupcnicMiat inuirta.iimulla^afitrco; 
gnofcit intellect*' p qiie modQ Durat l?ai 
bitue lufticif/batoQ'tjoniovtaf altera 
virttitc/aijt ipfcbozmiat.et in ifto paf; 
ruefltntcllcctiie motali9 et pzacticus. 
C ■Qo^iabiJliiias cO ratio bono (pftgat 
bonuTt magnitiido oifponit Q' iliudlw; 
Hum fit magnO/'Z buratio bifpomt q> fit 
burabtle:i ^oteftaa f)0 eft ratio y b on* 
polTit cjriftcre i agcrc bonu3/iuitici9 Die 
fponit vt fit beducta per lUud agere.et 
qfi bonus agitbonfi/tunciufticia cfloi; 
ia/1 eft be potentia in actum beducta. 
fi 'Hfufttcia per intcllectfi eft intclltgibi-- 
li0/t p voluntatgamabih8.£tideointel 
lcctu0 1 volnntas ipfa obicctant/peft^ 
iufticiaeft nata/actueiufticie remanct 
in potctta.ipfa n3cB iufticiam buratio; 
nrt poteftate ^c.eft gubcrnata ^ '^fufti- 
cia per bonitatc/magnituding -zc.c'ft t)i; 
fpofita:« idco per voluniatc eft amabi; 
lie.nam omne bonu? eft amabile:t ideo 
quadobiligttur cum btrpofitioe bomta: 
tte/magnitudtni6 ic.tunc iufttcia be po 
tcntia in actu beductf .€ J^Ji ji? eft vir 
tue/cjuequide virtu* eftluum gen':eo 
qt ftjb virtute cofifiut multc virtutee:et tcm:ipfam aiit l?abcrc nopolTent abfq^ 
iufticta.£t ideo qn runt m belectatione 
confcientia non mozdct:eo c\i ttifticta eft; in ilia belectatioe.vn fequif q* qiiiee c6= 
fcientic fignificat i beclarat iuftici3 in tl /■ 
la DclectdtionciT^ Mfticia rone D xffieres^^ff 
tic fjabct buae partc8:vidcl5 pondue ct -^ 
^pottionc:ciuoad.pondu6 eft intcra:re<l 
quo ad ^pouiohejcft cjctenfai-jideo iti 
caufis quadoc^ rcquiritur ludiciO intcit 
fiue/i quadocp c)ctf fiuc/f m q> Inbiectuj 
iudicQeft C)ifpofitiim7o:dinatiiadreci ^ 
piendiimiiidiciu.C]3UillitiiLP?««dai%3 (srvrvr 
ti'am piincipio?. oiitur et viuii:t ideo in 
cognofcendo conco:dantia ptincipio:u5 
ad vnu ludicium cognofcif tuniciacum 
fuie coditionib''.na cognita caufa cogno 
fcitur cffectu9.fl '^n'i"'.'9 eft ini inica ius 'Jwf 
fticie:eo q: miuriacft l?abii» pJiuatiu'/ 
t q: concozdantia eft arnica p:incipio:G: 
idco lufticia eft fjabif pofiuuue.^am-^ 
vnij cotrariu cognofcif p reliquQ. K 3ll= 
fticwbicit fiue fignificat encntiamHcd 
iuo ftgniftcat clTc iufticietx quia cfTemia 
in ruoeiTccft fubflcntata/crgQ-Uiftitid /«^^--^ 
in lurc eft fubftctata.vnde patctejcpws 'If'^^ 
dutte cp iudc^ in p:mcipio abfolutioeft 
caufaefficiend/que quidem iufticiaefl 
ptincipium foimale i iiie niatcriale:co 
quia per iufticiam fojmatiim cft.3udis 
cuim^»oeftp:incip'ufin9lc:coq:inTpro , / 
eft quiee.C ^uftuia eft mcdiu iter ^ctos 'yv\ \t1Ii 
rem a renm/rtrnrflsltidcjcbat vnicuiM 
ius fuum./iam ficut iufticia non poteft 
c(Tc medium abfcp uiduarc/nfcp etiam 
flbfcp bonificare/magnificarc ic.vt fuuj 
iudicarcficfttmiiciumcu3bonitate/ma /. 
gmtudine'ic.C£ifliSiufticic eft quie» -pft^ 
pjinfipioium:eoqutaTineuifticia quies 
fccre non pofTunt.tlnde fcquitiir q> iufti 
cia eft fubiecttim finale m quo p:tnci= 
pia Ijabent pacem inter actozein i reus u 'ids- ideo fi:cut Virtus m c6i otif cjc bonitate/ reddendo vnicuicp q& fuum cft.i CI 3iil (n\?/vo 
tndgnttudine «c.fu iufttcia o:if p eiidc? fticia eft mfiio: per fubftantiflm ^ per 
tnodupquivirtusmotalisotif.i^iifto- accid^.vndefequiturq^rua maio: mas paITu (ognofcit intellect' ^ que modiim 
partKulare cii fuo vmueriali rcgif % t\-- 
rigitur .etiftojia ffu iuriftc b ebct valdc 
<ongaudcrc/co qt i fte pafTus eft regula 
/ gcncralieinfallibilisadolaiiira.djfu; 
flicia fine vcritatc eiTe no pot:t i6 qfi eft 
cii ilia: requifq' ilia fie fit cognofcibilis 
per illO modu p que Veritas eft cognofci 
bilia in bifcurfu pnncipio^t rcgtilaru. 
fililiiftopaiTu cognofat intellect' q* lu 
fficia eft facilis ad cognofcendum ciibi= 
fcurfu veritj3ti0 pod to itt mt;ctioe p;mci fpmfyiW no 1'^'^ 
iotitas eft ftibftantiJlis/i fua maio: mi 
n«titas eft flccidcntalis.?[p fa guid e ma 
io: maioutas eft cii niaiouDonitate/ma , 
gnitudinc ic.ct maio: minoiita6(eft cu^t 
mtnozi bonitate et magnitudine ^<<&4- 
ideomcaufisiudciibcbet cognofccre 5/ 
eft lufticta maio: autminox/in cognofci \ 
do iufticiam fiibftatialem i accidental^: 
% ifta noticia i i caufie valdc neceftarta: 
na iufttcia qticg ftat ^ actojc fubftltilij 
% pto reo accidctaliter % ecouerro:vt pa^ 
t€t per eiTc % bene ((Te.clTe enim in as 


'J JAMJ) 


/mrfr/ytf J^ 3©cnoucmfubiccti0» foJicvi* fiaOidt neccfTitatcfcd bene efTe contin= 

,. «entiS/'Z m ifto palTu t ognolcit mtclle= 

f, iTM- ct' ip ncccffitae no l?5 Icgc.irCquimt^ 

' T cftljabitueiuftidc-.cqlitasqdcgcitcra; 

ho: eft ipfa lufticia.Ctidco fecodu cp,t q 

luas eft oifcur fa in tractam piincipio:i;i: 

fic 0} iuftifia Difcurn in code:vt iim fu 

Vl pzadictu cft:ct in ifto pafTu (Ognofcit m-- 

tcUcctus Qp bonu5 "Z cquuni eft redderc 

vnicuicp quod fuu;cft/cu boitate/magni 

tudine ic.|13q^uMx"3 i"*^'"?^ '"3 

io;aUcraiulTicia:ct tlla qirrrmrno:/ttu 

M-^yv ft*f inagiea magnitudmc bonitntis/bu 

' ratiomsic.^ lUaqtantunonoiftatab 

codc/1 m ifto paiTu cognofcit intellect' 

<p ludej: polTet cognofcerc in caufte mi; 

no:cm iufticta cu| mmoa inagmtudinc 

bonitatid/buratiois ccquc cum maiou 

tatc iufticie con«o;dat. ruttitrcgularfi/ibecfptcdicamcntap. /7\ j , 
C'permunlJJE«icTeguled.quent/iu3 (.)jnra 
ftitiaoe quo ell:-/;! eft oicWa g' i?a eft /aj^- 'i-* „.jquO-^ - . . 

be oifponetia p:incipio:ut rcgularum/ 
7 bccc p;cdicanicntozij/co qx fub ipfie e, 
C[-pcr rccyiLdirpccic qucnf/iulUciabc 
quo eft? Ct oiccdu eft q' ipfa eft be fua 
ipcciftca materia i fo;ma/que befceiti 
dunt per MfFcrcntiam t piopuctatem a 
gcncrali virtutc :vt luft" g mfticia in in 
dicio polTit ngerc.d -per jcjmjCpmetn 
qucr ttur /iufticia cuius cftf Ct refpondc 
dum eft qp eft iufti-.ficut cappa cappati. 
r " Ocr ptitna fpec i { rcgule e .quentur/ 
iiifticiaquareeTffiit rcfpondenduj I cf 
eft ej; tiuigt bilibug i are ptincipiotuiii 
coUect'a cH/videlicet cjt luitittcatmo/bo 
ntficattuo ic.i iuftiftcabili i bcnincabi 
It -r luftificare/boniftcare i itiagtiiftcarc 
tc.etjaififlulii-'allituata eft per x>pi\e (/Am dvrf cnymfv mvi tatci impioptia ■: fpecifica materia et 

J^C iuftlda DCr rC^Ul^d ©e^ f<Kf"a mducta eft:nani ftcut cadcm qli; 
i:£;^t miuvw ^vi I vjjMwv vvs- ^^a.„,^p,,vp,f,5,^(,mnanifi<:ataBeftoei 

ductat :]De tufU: 
cia per re 
gulae be^ 
ducta. f- »r> / ii £r regulam b.querif /uifti= 

]|cia cotrupta in tjoic/an tpa 

rcuertatiir m eunde niierO 

quando iniuria coiruptturf 

tSJKb^wxd&nii^ eft (g nou. 

^m ficut naturaliter materia oifponi 
tnr ^ pzopottionatur fuccediue totma t 
inftanti in ea introducitur : ftc l?abitu8 
mo:ali0 fuccelTiue oifponif x ^pojtiona 
tur 1 in mftanti pftcituriet ideo quando 
(jabiiue cotrumpitur/ipre iniinftati co:; 
rumpitCIT^cr ptima fgegeregule c.qri 
tur tufticia quid eftf fit refpondendum 
eft qi eft tlla fotma cut ptoptie competit 
iudicare.C •petleiundaipecie c.quenf / 
tufticia quid l^abet in fe iencntiahter et 
fubltantialtterf£trefpondendu3 eft^p 
Ijabet fuos cozrelattuod motaleevideli: 
cet iuftiftc flttuutn /iuftificabi le % iuftifi. taa'.videlicct eadcm figniftcatas eft per 
vnamfiKmafpeciftcamrora/ip aliani 
IN viola:ric cade virtus eft per fotmam (jnfi T materiam fpectficas iniufticia/': per a^_. /^y 
alias in pzudetia.C -OoijccS^ieeclcm rprfmyv^T". 
qucnf/iofticia qrc efE?£tTcfp5iioendu 
eft:vt ptmcipia a quib' befcedit feabcat 
actus rectos iw caufis.adfjuc eft:vi ciui 
tas l?abeat pace 7 bonfl publicu . C ^'Pcr 
pzima fpeci^ regule f.quenf /iufticia ^ 
taeftfCtrefpoHdedOeftcpeft cptacwi 
tmueftueljabcat ^tuate continua3:eo 
quia eft l?abitus contittuus: no aiit quia 
punctuali6:ne<p linealis:q: no eft be cos 
ditioite co:po:i8:nccp crercit:ne(^ oefcrc 
fcif.licet fu' actus qiicp ftt magn" : qnt^ 
paruus-.ftcut idc martell^ qui qficp bat 
magnfl ictii/quadocp paruu/fecudii age 
ti6voluntat2vtcti8illoadpl3citafuu5j ., . 
C-per fecBdg ifpeci^ regule f . querif /o ^fyiJm'PL^ 
funtmeipn^tcebrrcretc i £t r efpodc 
dii e Q' runt ille quas I?? fi bifFcrctia.ius tare cum quibue cftTjabitiwtfed t^ic bu^ ^ fticia em vn3 ^titate l?5 m iudice:aUaj 

bitatinteUccnisittrQ iufticia fcmancat inacto:e:aU3vcroinreo:ficuteadc aq ^ 

Ijabttus quando Ijomo nonvtif lUa/aut vnfl fttu m in vare circulari t aliu m va ■ ^' ^ 

boimit/aut vttf alia virtute;'£t refpon; fe triagulari. CLt^grjnia fpccjg^, r.fftt /auL*,-., 

dendum eft q? eft fic:iufttcia cnim no cot g.querif /iiifticia qualief fit eft biccduj / J^jn 

— , /. rumpitur.mft quando iniuriaimroduci q> eft talis qlis eft per bonitatc/magni 

'■ >»» ^'** turjj] •pQHEBiatn feecic3 queritur/qd tudmem -zc. ftne quibus e(Tc non potefl. 

eft iuftuia miaHot'fit reipondendum IT 'P er fecunda^ foecte m g.quent/mftt APP' 

eft <¥ eft in caufts caufa/t in alijs virtu cia quaiiseft r'fit eft bicendum q? eft tas i*tn Mtir ^m ttbus eft connerioearum.ftcut IjumiU; 
tad T patientia/que lufte re conucniunt. 
ndo C'5!?ljau§I.wn ^P«icm queritur /iufti 
cia qiiid^n alior'fit refpondcdti eft of 
l23 obiectfl in caufts/q iufte funt obie= 
ctdtd:e(id l2iM^t impulTionee ptincipio lisqualis poteft efTe per conneicionem 
aliarum virtutum que I?abent per ius ^.^<^ 
fticiam actus rectos. Cl^irreguymJj.- 71 'Jy 
qucritur/per quern modum coniiftitiu r ri 
fticia in tempore fticcelTuie ^e vn© obie 
t« I »Uud:ficwnawie I mow ftinuo i©: 

<9liteTtf3 uifttda ?rillit (TCi iabfqj fucccfs 
fionc (ti tpc/in lubicctcun'quo eft/ficut 
l?oino fcdene m nauc;moucntc/i in mo; 
tucoutifjiio.ee quo ad fpcciea tpia ilia 
fuflFtcunt ca Ueiiitatis. CEl^ rcgula i. 
qucnf /ttiflicia quo pfiftit irTloto ciilfpfa^ 
ito fit ptictualie ncqj Imeahsr'^dq^re; 
fpondendti eft g? jjliftit in loco gilTir mo 
dii q" outu0 eft in rcgula.l?.n.^ medianie 
fubiccto in quocftiuflicia/ipfa confifttt 
in locop accidee-Ctljoc fiifficiat dc fpe; 
cicbua loci d b«uttatie.<I -ficnvumam 
fpecie3 resulc ■R.qiierif:iiifticia quo cTTf 
t rtidendu eft q' eft per ilium modii per 
qu{ a rm8;p:mcipij6 collccta cftii in re- 
guliepofltareftcu otffttntiomb'punci; 
piojf,/z id affituationib' regularu i fpe 
cieru.et l?oc fignificatu ep Ijoc qo be ca 
fupMdictu.cft.d t>cri£mda Jiegulas "ft. 
qucrifmftuiaciiquoeftfi rtiilcndiicft 
Q' eft ctl materia i fo;m3 fpccificie c% q- 
biio eft:i cum biffcrcntta que Oiutdit fte 
ncralc virtutcm in miiltoe Ijabitue:-! eft 
cu pzop:ictate que fpeciftcat ei talc ma= 
teria i no aluVi talem fo:m§ i no alia: 
vt fit oino virtne fpccialis.adljuc eft cii 
flgente qui acquint ipfam/ r eft cum bo 
ntiatc:q: bona cft.t fic be 9IQ9 fine quu 
bue elTe non poteft. 

^e pmdcnti4pcr'p:mcipia 
oeducta. '"7 •Bompm ^'''^'^^'^ JDeductio 
B pncipia 


^ u 
rnif Omo fubfiftcns roniboni; 
tatis qii ipra eft ratio bono 
^ bonus agatbomytfic tc:: 
pozie bonus eft DC pziidcn: 
tia Ijabituafiqfj aut*?m no 
flibftftitronc bonitatie/toc tpia eft im= 
pxudcd.ci^^oniofeijjponee fua bonitatc 
cum magnituaine/vt ipfa Tit magna ra; 
tio bono q? agat magnfi bonO/pzudena 
cft.Cl Poitio ant iquua fua pzudetia pfe; 
ueranao cu ea m caufie/cQ ilia qnidcm 
pzudene fubmittu piudentias nottae. 
t\ 2^U|d^tia cum poteftflte potz-z potcc 
ftascu^idctia crt gubernata -z acquifi 
t9.<I t>zudcnt i a cftljabitua fcteiuie per 
intelligcre/t fii'dei g crederc.f I ;Pzudens 
tia pzuno t pzmcipaliter eft Ijabit'pcr 
amoze:fcc(Jdarie aijt per timozem:na ii- 
mozconfequituramozf-CL^iidctia qn 
eft bona/tunc toie eft virniofa-qfi aute3 
eft mala/iunc tit vittofa.CE'pzudctia cfi 
vcritatc eft vcra:r3 cu falfitate eft falfa. 
CTTSzudcntia <um parua pcna bifponit 
magna gioiiS.^ ■pzudentia otfponit bif 
fer€inw6:f€d>Cmp;udcntiaconnirionc», <I'PUUlcmi4fo"«titnrfui{cum virtu r/W" 
tc;fcdimpziid^na/vttiu cO vitio.c "pzu^ /W- 
dentia cotradicit ignozantie que cmua 
inimicat'z impzudctia ?tradtcit intelles 
ctui qui eft fuiia mimicus.ci f^uidfintia^^/?- 
confcruat caul ao fin q' ipfe funt afTitua= 
tcinpziiicipio.3mpziidcntiaautcillam . / 
aftituationc cozrunipit i beftruit.Cj^ (pf^rrf 
dentia bifponit mcdiii cjtiftena .ppditio 
naliter inter pzincipium -z ftnc.3mpm: /- 
dentia flute agit per oppofitfi.|(itocDio<7'*»*T 
piudenacum fine pcrfectioma quicrcit: 
fed l?6 impzudcna cii fine imgfcctionis/ 
iabozat.<i- p;udcntia cri maioiitatc b<y^nt4r 
nitatiB magniiudinia/cft maioz.^mpzu 
dentiJcum maiozitkjte malicie eft ma^ ,~r 
'ot.cn;>zudeti3cQ cqualib'caiifisequa /ffi 
hftcatli)083ctue:f3impzudctia ciiincq: ^ . 
libiia vult lUoa cocquarc . 4| 'gzudentia (^frtc 
cum'niaioatatetfiigatimpziKTctiaTjjm- 
pzudcntia autem 013 nunozuaie fugat 
pzudenttam, 

Be pmdcntw per reguks 

Ueriturrtrfi pzudctia fim^ fcediictfe. 

paciterTTt DC gcncre fcien- ptudentie 

itieietindeiidum cftcpno. per regu; 

>ialjomocrede0veri0cau5 laa.^ 
_ fi9pzudce.«ft.Cl'C»«*^fiuna -^' 

fpeciS regule c.queritur.'pzudcntia qiim 
eftr'Ct eft Oicendu cp ipfa eft Ijabitua c6 
quo pzudena ante eligit magnu b&nii ^ 
paruum/i adbonaacotingentiao feoii 
fponit/t a malie fe Dcuiat et fcgregat. ,^ . 
ffj^rfecunda fpeciciu querifipzudens yyf-rh/r 
tia qiiid l?abct m le coclTcntiale/cui rfis -^ 

dcndU5 eft qD Ij5 fuoa cozrclatiiioa/fine , _ r 
quibuapzudenaflgerenopot.CCSttcr v rn fi^ 
tiam fpeacquerif:quid eft piudcntia m 
aliof -z refpondendu eft q- eft m boniia: 
te bonaifj c mala m malietieft i virtuti r- - j 
bua foztisu in pcccatie Debilia .ij "per mt^ m^ 
quarta fpecicqucnf pzudctia qmcfpa? 
bet inalio:^iccndu eft q? in virtiitc bas ^^-tn ^, 
bctmeritu:f5inpcccato culpamfrpcr h^'^^ 
pzima fpccie regule d.pzudctia DC qtnr.p.^,^ 
1 rndWu q' ipfa eft De f Jntarmatib''quc K-"^"'^ 
iniclleci'' acqrtt g Diligcntia % c)i;perict» 
tia vt fiigiat labozcn!/"z in fine quiefcat. , 
C t>er fcDam fpecic qrif :p:udctia Dc ci=/77/n^ 
biiacftf'zcft ouedijcr cftDefuiatiuia'X ^ 
bilib'.d'olucuopetut.C'per tcrtiaifpc /?*'//' 
ticqrifrpzudctiacui'eftf'ZOiccdii cftq> '^ 
ipfa eft fubiccti m ^ cft/fuut capp«cap= f . 'iff 
pati.fl t>er pzima fpc cie3 regule c.qr'^ a£ 
^{udetiaqrc %\v,% rndcndu3 eft y eft w cfn 
\-J> rn -Tf Xfffi/tviJo JBcnottcmfubiectte. 


\-Jill <| mt7 YV» (f, 9e fbttis 
ndie per 
tincipia t[% e)( fUtd ttute 1 bilibud rpeciftcis cof^t^ 
tiitd eft-CLP^rJecudS rpecic q»ent/pm 
dentil quarreff ?ei refpodcndii igpipa 
eft ptopter vtili tatem piudetitie vt cu| 
ipfa acquiMtquieU . tfi- Per^mafpccic 
regitle f .qiieritur/ t»e conimua tgiUiJtc 
piudCfie^Hd quod rel pondendu3 eft cp 
pmd^tia m^tum eft I?9bitii9/l23 lie con 
tmiiam ^titatctn :ricutcappa cappatt. 
IJ^crfccuda rpccicquentoc Difcreta 
$titatc ptudctief et refpondcndiim eft 
O'lpfa b5Difcrct3 c^iitate rone DifFeren 
tie fuoiu co:rel4tuio:Q.c[-perpumaJPc, 
tiircgule g.qiicrif oe pmd^tiaquecft 
fua ^p:ia paiTio t quaUtaer'Cm rcfpoit 
dendO efttp eft puidentia. d ;perjecim 
da fpede queritur /que eft appiopuata 
quaiitae pTudette^£trerpondendu<(g;r 
eft bonitas in bonis i maticia m malis. 
tn^gti£Slilil?4ueritur De tepoic pw^ 
d^tte^£t refpondcdu e g regulas cd.lt. 
/la tile fieniftcSttnoduquo ptudentta 
?riftii m t^po:c p l?oc q\5 eft: -z p ea De (j= 
bue cft:t per moduin que tjabet in tem 
po:c qn ptudend vtitur piudentia in te 
poie.C di^ugriturprea ulj i . ptudcntia 
vbi eft?Ct refpondendum eft qp in regu 
lie c.d.'ft. c^ctra quae in fubiecto efTe ne: 

3ua$; poteft.ff adl2utcfLinlacti6pmi 
entia cuj quibus ipfc pzudenter agit. 
IT ■fier^yniam rcguia "R.quentur/ptu; 
deniSquoniodo eftfCt rerpondendum 
eft ($ ipfa eft per illu modu que piod^ 
l23/caufando e^n coUigcdo fimiliiudu 
nea phncipio:Q i regularu ejc qmb' eft. 
ITperJecuda regula "R-queritur/pzud^ 
tracuquo eft?ad q6 refpondendum eft 
OP ipfa eft cum ptouidentta/ otligentia/ 
fcientia aut credulttate/oirpofitioc z ^: 
pottione/fme qiiibud eiTc no poteft. 

©e fo:titudmeperp:indpia foxmh ne fo:mudinc nulla vlrt^ c fottto.C iFot ^Ji-rvt 
titudo cu vcritate caufat audactam^i 
ctojia. a ifoxtuudo cii oclcctattoe facit 
l?ote3 magnanimu.4l5?ouitudo (Q aiqa 
viriutib" omcrfiftcat actue fuos-Cf iEwk, <7W/»4<7 
tjtudo<iimaioicvirtutcmaio:^?toida3 
tiaij5.<iJro:titudompccc.itie c Ijabii^rp-r^ 
puuatume. (j 5fojiituiliil2j4jUcipia (pe A^ , 
ciftca/piactuoipcciftcoo habere pomu /MrA 
CiFoyiiudo eft mediu ejciftend mtervir , . 
tutfT?Ifnjte.CiMtiMdocii3-&uevIti= ^hm/f 
mo caufat audaci j t victozta. Ci Jfoumi 
do maio: eft g ea que lunt fubftiuT5Iia: 
$ per eaque funt accidetalia^ ^oititu 
do eft toitioz cii cauHe cquaUbue m cu) 
inequaUbus-C Jfouuudotmno: eftcuj 
matoii vmo/ % etTamcil pugnabilia % n 

oeuincibili6 cum tUo. 

l^efoUitudineper regular 
-' tracuqt 
(Dttttud^fub ratioebonic 
tatienutrttur/coloratur z 
&tfponitur/'r ^potttouaf i 
toditionatur . Cfouitudo 
tti magnitudinrbottatis/ 
TTiagnitudinie/Durationte 
cc.eieceptie cotranetaie t minoiitaie/c 
impugnabilts iriefcndtbtlie-c fsilUlL 
doantiquata cii^uraitoebomtatte/ma" 
gnititdtnie fibi fubmiuii foztitudies no 
ua9.C[5fo«Lttidocupoteftateboitattfl/ 
magnuudmis tc.ola^t.C 5fouitudo foi 
frtf tio: e cO mtclltgere $ cQ credcre4i iFot 
A/ec- <itudofomwecaani«ei|cutimo;enir "^rfi fottitudo (It fottio: c 
^fpentateeqp gaduerfua 
tegr' gtrefood cdu eftq^fu 
Cu 4)fpcritate cin pugnat 
cu acritate i amoic . Cuad - 
nerfitate adt pugnat cu patictia t ttm* 
re.c<auemttH«rp:im3 fpccie rcgule 
c.fouitudo quid eftf et refpondendu eft 
cp cftljabitue pones fouiftcabilia cotra 
vitia.illBEtiEjuidijfpecic qnr/foititudo 
c)d l?3 in fe fibi coeitentialer'et refponde- 
ducftcpipral?5Uioaco;relatiuo$ cum 
quibu9 eft babtf.ri ti er tertiS fp ccient 
qucruur/cid eft fouitudo m alioVadq6 
Otcendu e Q7 ipfa eft in bonitate bona ct 
magna in magnitudinernavna virtue n 
accides c Ijaba" alien' vtrtutie. fj-pcr 
quarta fpect^ qucrif ;4d Ijabet ifillio? 
ct refpondendu eft q; l?abct in bonitate 
bonuaciui-z m magtiiti;dinemagnii«, 
et in lufticia iunu:iicut bonitasq eft fot 
tie in fottitudmc. ci - fiiLrinimafpecteni 
rcguled.querif/foitmidoucquocf ad' 
q6 refpondendu eft q: ipfa eft be actib* 
fuperioium potctiar u:vidcUcct be mtel 
ligere/biligcrcz rcfolcre.Cl "per fccuda 
fpecie qucrif /foititudo De quo cr'ad q;> 
refpondendu eft cp ipfa eft oe fuis tiuia 
« bilib'/vt Ipfa pofTu |?3bcrc actu fpcci 
ftcu.C "P^r tenia fpccie onf / fon ttudo 
cuius eft^Ciu&icedu eft at ipfa tft ;ubs 
iectiinquoc/eoqt fufi mftrunictu eft, 
C1i£UmmaIli££^regule e.qucnf/fot 
tuudo qrc eftr'eteftrepodedu gp ipfa e: 
qt Ijabitua acqTiiue cft.CE"pt-r ftciidam 
fteeaia«cruur/f«titudo quare eft? £t 2De fottia! 
tudine t 
reguiae 
bcduaa. - , 

vftrr} sr 
mmjv 

M- m 7\Uc 


•3 fH? 


nompm. -^rrjnrmh^ (jrVh /yf 


7^ riTf^ViO fcr. St^ alianim vtrtuium (Mteftdtem habere 

nopot.CCcmpcrattaefUu actoenrci f, 
bilie.C] XCepcnnia eft amabiUe I verbis v/, rcrpotidcndum cfl ^ ipf3 eft/ vt alic vir 

tutce contra vitiavictwtam Ijdbcrc por 

ftnt.Cl -CoLiizuiLimJpccicm rcsDlc f.q^ 

ritur/foztuudc 05 ta cftr' gdqooi-cnd u 

eft c( ipfa eft r jtita (^ta ipiacltfjabii' 

acquimue.f! T^crjccundilpccie qucru 

tur/fo?titudo fgrrclTDircrctuicfCui re 

fpondcdtj eft cp ipfa I?} fptitatcni Difcre 

t3 p qua fiiu actii3 creicit aut oecrefcit. 

<1 " Per ptinia fuccig rc gulep .querttur/ 

que CI f pwpua qlitae foztitiidmis ? Bd 

QOOiccduc q? virilitas/aiofitaecuqua 

eft m (ua cohiinua filiate gm3nce:ricut 

l?omo m fua nfibilitatc.fitiiullapanu 

cognoicit mtelleciuso' clTcntia fua non 

cTefcu/nefpoecrercit.ii^gcrjiaiiaUpe: 

cie queritur/que eU apptopuata quali; 

tae fouitudinierad qo rcipondendum 

eft q; c iufticia -zc^iam ficut lufticia y 

fo:titiJdmc eft foztisMic fouitudo per lu 

fticias eftiufta:eutt^ifto pafTiLcognofcit 

intellc(tu8cp virtus per ijpp:op:ratam jS^CteDCrltiapreflliaSddUCta* S><^ ^^ 

quaUtate3crercit/aut oecrefcit actufuQ -*^ * «; *> ratiagr peri..." v« „..«»v »«-.« » . — ^ ^- ^ , 

peratia caufat quict^/faititate'r Delecta '^^ 

tcon^li TTeperatia fcmpcr Oiftiguit vxs^ifi ' ] 
tcrmaiudi minus cligcdoeqiialitatej. ^-J ' 
CLTTcperatia coco:dat ccjlcs ree advnu$ z-J!!, 
finc.CI 'Ccperatia majcime cotraduit gw^ v^ 
ip.^TTcppr afta Iptincip ioopoitgt <$Silf^^ 
fojtie/vt fcqual mediu/7 per nicdiu3 fc (f/lirl 
quaf ftni9. ^ftTepcrantia eftmediocria 
mefuraoiminucdomagie/inaugmetart /-. 
do njin''4T 'JEcperatia cu fine quiefcit in^^nj 
labo:e.CItCcpcratiacu matojcvirtutee '^a*' 
maiot. iL'?i;cper5tiacurcb*'cqlib*' crcs f'tivm 
fcitfuuaciu.il^fperStiaciinunoutate jifino)- 
labowt:-: cum ca eft inftrma. fc;5nj qj tlfa qualitaec ei mflu^a.ciJper 
rcgula l?.qucrif/foztitudo qn confiffit F 
tempo;cf ad aiiclJBPndendQ eft qi per 
illu modii qui fignificatur per regulam 
cd."R.<i5 per tenia fpeciec.eftmfubic 
ctomobiliei fucccfTiua fecundum niorii 
1 njcccfTioc? fiibiecti i quo eft. CI "Per qr 
taautcfpecicf?abetnouuatcm:'zftcDc 
'CriLl£££iailti3 fit necelTaria gulae ni 
oibus virumbuer'Ctrefpodc ducia, 
dHCQ' ftc:vtvirtutesf?abeant c- 
J act' tcpcratoe . (^estmirnas \ft-^ ft 
fpeciemrcgiilec.quentur/quideftuni ■> -' 
gcratia^'Refpcdeducq'C ilia viri^ cum r 
q f?o ^3 actiio tcperatoB.j] f jcj- fecfida -y hf rn if 
ipecicregfec.qrif/tcpcrauaqdf?3m(e -' ali)8 regulie fuo niodo.C t^er regula 3JL._ coefTentialiterc'ad qo refpodedQ eft qj 
'. eftftt rcrpoiTde ipfa f?3 Tuoecozrelatiuoe fine quib'cfte cft.iL£ertcriia fpccic qrumz^cfiSJatia 
ddcinalioY" I'ff fit refpondenductt^ipra 
eft in agcte mciura cj cfi ea mcfurai act" r „ ^/i Sueritiir/fouitudovbi 
U3 eft q^ ipfa eft m vjcto:ia:ftcutagcna non pot/c6 qbue c fjabii" fubiecti i quo 
in effectufuo:ricutpatetptertia3fpecil " ' 

regfe c.£triceed."R.oicipoteft fuo mo 

do.r[ pe r prima reg uUi t^-qiirritnr / fai _.. ^ 

tltudo/quomodoeft?£te^iccndum a fiios tepatoa-C " Per qrta fpccic querif / ^f^ ff 
ipfa eft per illii modii que l?5 in Oiffmif; tcpcratia cjd eft m aliofCui refpondcti J 
do fe 8 aliaavirujtes/caufando fuae ft- du eft q? ipfa l?3 in pnncipije actu fuuj/ ,^r>. 

■nniumciaiuftu/tpjudetia pnidcte3/ •>/- 
1 in fottitudme fotte. <I - per otima fpc = /p ^ 
cicregule d.qrif /teperantia oe quo eft* '' 
Hd q6 rcfpodcdii e g? Ipfa coe fimiUtu^ 
dmib'' actuiiaic:vidclicct cc fifitudinii 
bue iteiugcdi/biltgedi -i recolcdi.CiJpcr 0^M 
fccijda fpecie qrif /tcperatia De quo eft:* 
adqCrridcdij eft g' ipfa eft DC actibua 
l^e temoerantia Oer D2iW tcpcratie unagiatiHc/fcnfttiucyin fubtc '^m 
.•^^7l-J T if''^ '^ ctoiqiioc.CI-ftcrtcrtiafpectcqrif/tcm ' 

PWOeduCta, •^'^ pcrat.acu''cWm^ --- ' militudime.Cii^crictUQdam regulam 
"K.queritur/fottitudo cum quo eft :" Sd 
quod &iccda eft qj ipfa eft cu piincipqa 
t Diffinitionib'' aliaru virtutii t cfi alija 
virtutibue/1 ma)cimc cum poteftate/vo 
luntate/fpc i cljaritatc ftne quibue elTe 
non poteft. cipm' ©e tcm- 
f crdtia 8 
ptincipia 
^diKta. jemperatia ftibftftcs roni 
bonitattel?) bonil actum. 

Sr^c jjeratia c ii magnitu; 
me c magna -.i l?3 magnii 
'actii.f] TTc^ieratja cptoma; 
gie Durat/tatomm' Ce la-- 
bc^f^J-C^emBsrati^ abftppoieftdtc 
pcratiacui'cltr'adqODicGdocq) ipfd 
eft fubiecti cui" eft 1^3blt' .d ;ger ptim a f/r* 
fpectcrcgulc e.grif /tcperatiaqrecfCui ' 
Diccdu e q; ipa e.pa caufata eg tfpatii 
r6cman/imaglari/fentirc.C[t>cr fceam htn^ 
fpecie qnf /tcpcratia qre^fCt riidcdii€ 
cp Ipfa eftivt fubiectij in quo eft/ljabeat rr 
g ea act" tcpcratofi. ij Per ptima fp ccig > 
rc9ulc f .qnf/teniperaUd $ta eft biftrc O^/ Aim'i Be rtouem fubiect fei ^o\v^% ^ latem Difcreta:cu qua crcicu % Decreicit 

W' fuoe actu9.<l " Per t?tima fpcctcm rcquf 

W Ic g.qucTif/qieft ^puaqualitae tempe 

i^ rantief ad qii rcipodendu eft q? eft ab= 

/f' ftmemia. d'pcr fccuda ipeciS qucrif /q 

4. cftqUiaaappwpiiatatemperaticfetrc 

/• t- {p6dcndiicftg3>e!bomta07 magmtudo/ 

'^ '^ cquaUtae t tuftuia.CPc r regular b.Qf 

ritur/qn temperatia?fiftit m tempoieV 

SBd quod Dicendu eft cptpfa conftftite 

tUu modu p que fubtcctu m A eft coftftit 

i tllo/tcpcratia cjciftcnte Ijabitu 1^5 fub- 

.. tgctu fuofl at t9 tii iLla. CI - Qgr regula t.o 

*/^ f4 ritur/tcmperatia vbi mf^x. refponden 

du eft g;? eft m fubiecto in quo eft: ftcut 

c-appa m cappato/vel cff icifie in effectu, 

CT Pgr P^nia resulaT%.Qrif /tempcratta 

quo eitf ad qireTpodendu eft g? ipfa e 

o tllii moda p quern tjo ca acttbud Tupto 

rum potentiaru fecudu intelUgcrc /bili 

gercz recolcre:tempcratactue mfeno 

rum potentiarum-.vidclicet imngman/ 

«ffart/conjedere icCt Ijoc ftgnatur per 

regula cd-K-CI^erjitMa regula "R.q; 

ritur/temperantia cum quo eftf ad qC 

refpondendum eftg? ipfa eft com mfti-- 

(ia/p;udentia «c. ^e fide per (nincipm ;>e 
duct^t 3De fiide c 

nincipia 

KdlKM. M«X vtvidcamus p qucm modii 
ftdee eft fuperius: 1 mtelle 
ctu0 mferi°:et piimop bo; 
iiitatem:qrf» mtellectue no pot tantum 
obtectarebctiqptum ipfe obiectabilise: 
iobiuina boitas eft ro oco m pponat fc 
intellectui ljtiano/obie«3do % crcdcdoj 
Ijoc quids intelligens bono eft: 1 tunc tc 
potie intellectus obiectat ocum creden 
do ipfom e(Te vn(i infinitu x etemu crea 
to«3/ faluato:c3:i Ijuiufmodi.-z ljo< in= 
tellectue factt Tupta fud naturamset ta= 
lem obiectione^ biamue cITe fanctam n 
dem admtrabilem 1 bona?.l[^cu8eft 
magnum obiccum/t fccudii uia magni= 
tudinem tntellectus no pot ipfum natn= 
raliter obiectare:idctrco oeue magnifi' 
<atintellcctu3:vt magniftce agat fupza 
fu5 natura fimpUciier aedcdo: ct ftc ft; 
deaafcenditfup mtellectii:ruui oleum 
afcendit fupcr aqul.piqnjmfllectua 
attingit ecu elTc vnu ciTfide/credu mas 
gieelTevnum^cum mtelligerc intclU 
g«t tprutn effe Tna:imelUcmd entm dl= tio: eft per magttitudtncm cum credere 

abfq; labo:e /$ cC intelUgere cum labo 

re.(j[ ftdgfl&ur^rger ourd tioncm a beo <^ VWV& 

oata/mteUigereaufburat per fcicntiaj 

acquinta:vnpatet qi ftdee eft fuperiua: 

fed mtellectue eft mfenue: etqnl?om o 

ftdc l?3biiuatu0/ peccat p auaruta /aut 

lu)curia tc , fidca curat in fubiecto fub 

pouionc/'Z cfioiffozmitate. ^am fubie s 

ctii no eft Difpoft tii cum iufttcia/pxudett 

tia^ciTSicutaftnusquinoeftbifpofl ^ ^ 

tu0:vt ferico fit indutu0. CT.'p«m_aams 'tiHf 

faplue pot ^ fecijdana/'zqn fecOda p* 

teft cO ptima/tunc poteft fup;a fetpfaj, 

Quapzopter iutellccf po t per p:imam 

caufam credere in eam:fed q6 poteft g 

fc/cft intelUgcrc Oeu ladiuuatc tamen 

credere ad fuum intelUgere: ftcut &t]tit 

£faia0: niftcredideritie/no Itelligetidt 

ftcut alidgMflUi non erat ptjtlofopJjgi- 

et in pofterufuit pl^ilofopljuoz-zDii non 

erat pljilofopljue/credebatDcumcnc: 

fed cum futt pljiloropl2U0 micllcjcu beii 

elTe.^t tunc mtellectue afccndtt ad illii 

gradum mtelligendo/in quo erat credf 

do . Uctmgmen non Dico 4? propter ^oc 

fide0 beftruaf:fed q: ipfa afcendit m al 

tiozem gradum obiectando/ploe credes 

do beum cfTe/q? inteUigendo tpm efTe: 

ftcut oleu m vafe m quo eft fupta aquS. 

fit qui addcretpl'.be aqua pdictovaft/ 

dqttaqutdemaicendcretdd ilium Iocs 

in quo erat oleum. £tMnde oteu5 afcl 

derct m altiozem locum m quo no erat. 

CPcuecft inteUigibiUfl per fua'natus 

ran'nSt ipfe caufat (j intellectue l?um3 

nue intelUgat multum per natura/beo 

IJabituante ilium be ftdc:vt ipfe cum ft: 

dc adiuuct eum ad mteUigendum. 3tas- 

lellectue enim plue poteft afcendcre ad 

ptimum intelligibile:vidcltcet ad beiint 

cum buobu0 Ijabitibuo/fi cum vno tas 

tumtftcut ipfe plue poteft cum ptuden? 

tia 1 foztitudine/^ cum pzudentia taits 

tumtquando intellectue lutelligitobies 

£tunrp:imum/fide« Difponit ipfum irts 

tellectura ad intelligendum . Sicut cba 

ritae Difponit voluntatem ad amandu5 

obiectum pzimum.fitftcutvoluntasno 

pofTctamare obiectum pttmfl ^ftne cba 

ritate:ftc intellectue non poteft mtellis 

gcre obiectiun ptimum une ftdc.Undc 

patct gj ficut c^aritae non cojriimpis 

tur quandovoluntae amat pzimum obs 

iectumtftc fides non cteftruitur quanda 

inteUectue mtelligtt ptimum obte ; 

ctum . i lam potent ia non contradtcit 

fuc bifpoluioni communt . "Per iilam 

enim dfcedit et fottificdtur. fr ifideae rt sm '/n -nh 


"Bompare', (f- V vrf jrirtiiftoaftctio Ijabf t* xxk mtcUemi:aii03 
quin fidce non polTei efTc virt' ;nc(p ba 
biiu0:fKut cl?ania9 que nprt polTct euc 
b3l?u''/niri volimtae ciTct ci fubicctum. 
£jLMcoiicut cl?anra0 fa cit afccdcre vo 
Umtateadaniaduobi«tu3virtuorc:nc 
fidce tacit afccndcrc jtitellcctum ad in- 
Vf KVh t€lli0cdu obicctu vinuofcfi ^Eukaium 
vcriiate c(l Ijabuue intclicctup:': lo Qfi 
intclligit obiectu p;unu (u vcntatc ip3 
intcU.'0it.pa.;!b!ip vcntatc euin intelli 
gCTc non potcft.tt idco vcritag eft piin 
<ipiu tidci i intcllcctui totnune :vcrutn 
ftdce m v€ritate eft fupcruie mcrcden 

do/miellcctue aiitS mfcriue m intelhge 

■ do:ct(dco quandointellectus aftendii 

in9ltto;c grudutnveritate-.'z fitmlitcr 
fidca arccndit i alttojcgradu in ipfa vc 
ntate.fjababitue cfl fupenusifed 123= 
t)ituatu8cfnnferiu8:ricut Ijomo cappa 
tu^- afcendce in montc cuius cotpue eft 
infcriue/'Z fua cappa m ipfo fupcn^.311 
tcllcctuo non pot intelUgere ocu/nif i cu 
labotc:ricutl2omo arccndcs in inonte q 
<n lUu aftcderc no poteft/nifi cu labote: 
fed cu tntellcctua afcendit ad bcu cu5 ft; 
dc non labo;at:red potme m UIo fe oclc 
<iat crcdendo:ct q; potetia altio; eft fu 
nclabo;c(lp cQ laboicadcirco intellect' 
eft altiozcredendo Diuina glo^ia/t^ in; 
tclligendo . 3ntcllciuw non Diftmguit 
iredcdo modaTIterTnicclTarie: fed lar^ 
gc % confnfe:fcd tntellectue cii intelligxt 
*\:. vcrc ncccfTarie quidc 1 inconfufc intelli 

git:« 10 intellcctue m credcdo eft inftan 
taneueuntelligWo a{jt fucceiTmu^iqua 
re paiet cf mtellectue altioi eft in credc 
do/ilp inteUi0cndo:cuiu8rone fuue act' 
eft fupcr itja natura crcdendo:ficut aq 
eft fup fua natura calcfacicdo.CfiFtdea 
eft l?iJbitu9 a bco oatusiet fic a bco gu: 
l)ernatur:fi<uta bco creaf:vndep!atct cp 
intellcctus no pot talc Ijabttu gubcma 
_ Tc:n§ fuper fua natura eft : verutamett 

bifpontt fe vt fuccubat ei uimcdo beum 
> y^ ofTiEndere/non credcdo in cum.eiftc on 

tur cocotdatia inter mtelligerc 1 crede 
rc.3lla lc)c quecuncp fit per ftdem/opo: 
tet qj ftt vera.Sicut p;bonitate opoitet 
cfrebon3:ipcrmagnitudineni magna 
■jc.igt idco leic lUa opouct q: fit vera :i «| 
fidee eft altio; in vcritate:ct magie conr 
tra pc£cata:et in ifto paffii cognofcit in= 
tcllect"/ q lej; opouet q? fit vera:aut Icjc 
^ <l?uftiano:um:aut farracenoium:9ut iu 

iVYrryf deotu.ii - gidCB in pi inopio Mfponit in^ 

tcUectum ad intelligendu : vt per regu? 
la b.patct.et qfi intellectue c tn altquo 
^radu in mteUigen4o; Adcdbifponit ^ lum in tUo gradu credcndo tvt dfc^ddt 
m aliij gradii inieUigendo:ct ftc De gra= 
du 111 graduiquovlqj intcllcctua aicen= 
dit ad piiinuobicctu : % \\\ ipfo qu.efcit 
intelligedoMcd majcmic in via credcdo. , 
Cl fidcecftipe diii cuquomtcllccfac^ lAvA 
quint mcritu;-: aiccdu ad p;imuni obie 
ctun):qoquidc innuuinieiicctui fidc3: 
vt ipfa ftt intellcctui viiue pee ad aiccti 
dcttduni.£t tr.tcllectUi} l?3 alttmi pedes 
be fua natura:rtdel(cct mtelligcrc:ricut 
I20 afccndcna fcala cu3 ouobue pedib". 
fit \\\ ptimo fcalone/p;imo poniiur pc« 
ftdei. fit m illonict pee mtelleciuBMrce 
dendogradatmi.fiijiLlccudo fcalone/ 
pximo ponif pee ftdelTct bcmdc pee in= 
tcllcctue/afcendcndo gradr»tun cii pu« 
ritatc fidcu-jcum poftcriontate uitellc= 
ctu0 : etfiin ilitcr licutinbiruutatioiic/ L^^ 
pumo ponitur ^ubuatioT^cuTccpo affir "ri^^ 
reatiovclncgatio.CjCfedcixno eftftnia 
intellectii0/fcd mtelUgere : vcriitameti 
ftdee eft fuu inftrumentii ad elcuandus 
fuum intclUgerc cum credcre:'Z idco fis 
cut mftrumcntum confiftit inter cauf35 
•?effectum:fic ftdee confiftit inter intelle 
ctii % Deu/influta fide a Deo m fubicctu: 
vt per iprum quiefcat m obiccto p:imo. 
irgila fidee que eft maioi m bonitatc/ '^^y^mo 
magnitudine tc.et etw in fpe/cljaritate 
tc.opoxtet eg fit vera:fed ftdee ei contra 
ria q' fit mino? % faUa, :;qii5aLnn p:mct: 
pia pofttiua fucciiberct pimcipus pjiua 
tuu6:qTj eft impciTibilc.fit in mo pafTu 
(ognofcit intellectue/que ftdce c maiot 
% venot lUa Ijabente maiotem virtutcm _/'. 
^maiueobiectum.ii^Uaftdeegucpl' cwnt 
credit elTc equalitatem m rationib'Dci ^-> 
opouet q' ftt vera. Scd ilia que ponit i 
illie mequalitatcm opouet q' fit falfa, 
inbeo namcpnon eftpnue nec^pofte; 
riue :quia biuina bonuae / magnitude 
«c.fic opwtet q' tjabcant f uoe cotrelati 
iioe cqualee:ricut intellcctue % volutae 
Ijabeant potentiae equalce . ^t in ifto 
paftu cognofcit intellcctue que ftdce eft , . 
vera,^l(Eum nnnoze ftde /intellect' noti/Tr/i r^ 
poteft eleinnTttnim intcUigere/fcd cu3 ' 
mato;e,£t in ifto pafTu cognofcit intelle 
ctu9 cji ftium maiuej intelUgerci non eft 
contra fuum maiuecrcdcrc-.ftcut in afc2 
fu fcale vnuo pee non eft contra aiterti: 
etiam in currcre /vnue pc@ non eft co? 
^ra alterum. 

2^e fide per reguUd 
t>cducta, ,p-u) (^'rtr r CJppofuo ^ intelU<t' polTii /■ m m /(' 


ffAi^ D- intelligcrc oc pco ca que p 
(idem poicft credere :ftdce 
; quidcm ccftrucretur:-: per 
23: cori(eqiiC6 mcruu:ruut Oici 
tiirfidcanon l?abct mcritu3/ciu Jjuand 
ratio pxebet e)cpenincntumf ad qo rc; 
ipondendu eft c( non. 'fiauoJ^uuiaiigt 
hdee quidem auendit fup:a intellectu: 
Vt lamoftenrum enmarn incntum ftdci 
confiftitpuue. a Jcritum aOt intcllca' 

6oftcriu9:fcd fi client m codcrn gradu/ 
flic fequeretur q6 Oicie. i[ " per ptinia 
fpccic regolc c.quentur/quid elthdeef 
aid quod refpondendu eft q? tpfa eft.vir 
tud a oeo oata:vt per iprani tredaniue 
id quod per earn mtelligcre non poITu; 
mue.C "per fccund a ipccic querif /quid 
l?ab€t ftde0 in feeocffcntialucr f £t re; 
f pondendum eft Q' Ijabct fuo8 <o;relati 
U06 cum quibue eft ljabitu8.Cl fictieri 
tia3 fpecic quenf/quid eft fidea in aliof 
ad qo oucndum eft q- ipra eft tjabitus 
in tnteftectu/cf iftene ttrpia t?3t»itu quc5 
ipft l?3 per f cictiam;vt apparet p guftu 
f iiftantC vmu ooli) quo luduat quale e 
ipfum vinu guftatu.Scd q; polTibile'eft 
vmu altcrarim alio tcpoje:io intellect" 
non l23 rcicntia certa p mteUigereifedp 
fidccredit quod. tale:lit . C[adl?uc ftdea 
Cfl in bonitate bona i% in magnitudine 
magna ic. Cllierquarta fpccic querif / 
ciuiol?3 ftdee inaliofB^t rcTpondendum 
eft ipfat?5inteUigibilitate in intellectu: 
i\ilin volutatc amabiUtate:ab ipfa em 
amata eft:? in mcmotiarecolibilitates: 
q:ab ipfa rccolita eft.CT€LBJiniaiE£i 
■ I. quenf /fides oe quoeft? dee btfcrete?ad of> rcfpodcndac cp tp^ 
eft tata quot funt fui cotrelaiiui qmbua 
crclcu aut occreicit luu actu. ti-^cnjUi 
ma ipecie reguleg. qucrif/que tftpwt 
pjia qiiiae hdei:'tt refpondidu e eg ere 
duliiae pulU ems altenvirtuti compe 
tit.li •ft£Lliiimda.ipecicj quenf/ que ^ 
appioptiata qlitad hdeif tt rcfpondcns 
dii eft cf ma oomtae/magnituiioafte ei 
rones alqe virtutibus copctimt:licut et 
ifti.CiT>taJXgul44qMriLoetcpqie fts 
deif ad q6 reipodcdu eft per tcrtia fpcs 
cic rcgule c.Q' ipia eft in iepo;e/co q: in 
ipfo eft noua.Ct j) qna ipeciec . ipla l^s 
co;ruptionc in tge/ qn Ijo non credit 06 
bco ea q oc illo credere lolebaiu eft rcs 
fufcitado m tcpoiciqiiljo refurgit credc 
do DC Deo ea q credere lolebant oe lUo. 
tl adtguc eft I tcDo;e:na qnc^ l23 magnu 
actu/qticpparuu.CL3ieeftintBe/qn(g; 
em obiectat vnii obicctu/qncp aliud. fee 
fie be rcgula d."K.Dici pot luo m6.|j,;p|^ 
regula t.qnf/ftdes vbi cftf ad qo relpo 
dendum c p fccara ipecic regte c.cp ipa 
eft in fuie cojrelatiuie:et per tenia ipe 
cic c.refpondendij eft g? ipt'a eft in inteU 
Icctu/ficut tjabiiue m mo fwbiectow ftc 
be regula d.'K.Dici poteft fuo mo.d^eci 
pjima fpecie rcgule ■R.qntur /ftdca quo 
modo eftr'ad ofi refpodcndu eft cp ipfa 
eft per lUu n.odu que l25 P^mi" obiectu 
m poncdo le obiectu intcliectuiiet credi 
do ipfc mtellectue obiectat ipium lupu 
fuu mtelUgere.CL-pkXJgcudaregulaJR. 
querif /fides cu quo eftr'^niEEIpfitme 
dii qj ipfa .eft cupotciiaobiecto lactu. 
per miellcctii quidc eft cu potentia qui 
cffectiue % moxaliter viitur fide:ct eft cu 
obiccto:videlicet cii Deo fine quo cc non 
poteft:icu actir.vidcluet cii crederct/ed. 


-1 /K. K. K- 


mh ciemreguled. 

fit eft rerpondehdil cp (pfijtftf c feipa: 

go qt creacura eft.ff 'P er feciida fp ecie3 ^..^ - . ^ „, 

aucrif/ ftdee De quo eftf £t eft rerpodc^ 4?u5ttbJxatiiuelkct udiple qrcflpq zm 

urn cp ipfa eft De fuie time t bilibue ca non creduifcd mtclligit vbi e fidear'ad 
quibus ipra eft virtue fpecialia. ll ;per_ qt) rndcndus eft cp ftdea eft m ipiomct 

tenia fpecic querif /fides cuius cftf£t intellectu/co qi luus Ijabitus eft.tt tuc 

eft DicendiJ $ ipfa eft fubiecti m quo eft tcpotis credere eft m iilo m potctia:iea. If' Wh ficut cappa cappati.CDet 
regule e.quentur/qre cT 
fpondenduso'cft 
feciida fpecr '"* 
fpondendu i 

capofTitcr( . ^ 

tcft intcUtgcre.Sicut lihaginatio eft:vt 
1?6 imagttietur id quod g fenfum no po 
teft fentire. C "Pc pma ipccic jcaule f. 

auertf/cpta eft ftdcscStlnuef etrcfpon 
endu i cp ipfa eft tata igtum Ijomo pc 
teft cO ipfa obiectare obiccta. CI adijuc 
eft contmua/co qt eft Ijabitus indiuifibi 
U.s.(LPeT fecuda fpecie qnf/ $t9 eft ft:: reducif ad actu qn intellect^ credit. pcrip]a3inemo;ia fpera-- zLlft^i^ 
JtopolTitafccderc adpmu PJH^ 
»g.^ obiectiificutintcllcci''cre; Dujucta- 
-^■^J dcdo.4ifiummeX«^oni:^477^ 
«2s-tflJ tateDicem''.Cl£onucmec 
mouccprecolatnaturaliterDcii eg turn 
p6t:i qn magts no pot naturaluer adiu 
uat fped moialiter/oco obiectate le ms. 
monapar^ ^p^ ^r\r^ (ii^ 5=Ap /-" 1 Un\' ^0hn\y V WV o7>*Vv4nr 5^ motie rone fuc bom'tattett mcmoua fie 
obicctat 0CU5 fupia luaaviree fpcrado/ 
ruuivolfitafl cu cljarttatc afcidit ad ocu 
amado.etljocnicmoaevaidccftbonu. 
|];ri^crriqita masia eft magna per ouoa 
acrc^e vnu tantti:v;dclicetB ipcrarci 
rccokrc/^ per rcco'.erc tamu. ^dqrc o 
iiiagrtuiido oei tnagrtiftcat mctnoaa t?o 
mmi9/qnl25masmftce fc Diipomt ad 
rccolettdii ecu cfl [?abim fpei:vt memo; 
rtaqiinonpdteurecolcre Q'polTu C113 
fpcrarc . fit l?oc mcmonc magiuim eft. 
<i^pc0jcujubicai oifpormoitc ourat t 
lubiecto:vidiMicetcurecolereocu5 rone 
fue bofiitatie/m jgiutudi8 / eternitatte 
■gcS^ qu mcmo ua no fe oifponit ad re 
colcndiitpaihen: fuus b3bic9:ttic fpes 
no l25 lubiectu i C{ onrare'poiTetM fic oe; 
ftctt.cr^?emo;iacm fuopoiTepotrcco' 
-ilcrcz firrcupolTe oei tne3i3te fpc pot 
^fpcrare m Oeo: % fic analogice loqucdo/ 
fwlTc fpei efl fugm0:polTc aut memotie 
eft mfenus/ronc cm' polTe cciftMuifei 
riU9 afccdit ad obiectu en polTe qciftcte 
fuBiuatfuut pofTe intclligendi cu3 polTe 
<rcdcdi.<[lpp peccatot tnt cUis^a inl?o= 
ra fBc mo:ti8 fua magna pcta/t magna 
iufticia oci:cft circa ocipcrationc cu m; 
telUgere ^ recolere. Sed lipefl q eft b3= 
bitua mcmoue alccdit aTToiuma miicri 
coidia/oco obiectatc fe peccato;i l^abcti 
fpcm. fit tile pcccatoi.plog-Jt fead oes 
lperationc:I?oc aut faccre no po(Tct/niri 
fpea efTct fjabit' memoue. ITOnlJocft 
in bello aut in man dx magna ffiJitina*. 
flut l?5 magna indigcntia alicui' rci:tuc 
tgts Tua volutaa eft tntantu remilTa et 
cofracia ppter nimifi ttmozc/Q' ipfa no 
poteft cleuare fuum amarc ad Oeu : fed 
mcmoua obiectlaocii cum fpc etcitat 
voluntat^ ad amandu ilium cum cl?aru 
tate.fit tunc voluntaa cofottata « c6fo; 
lata eft per memotii . fit fic De mtclle= 
<tu poteft &ici qui non muenit aliud re= 
nicdium/niTi fpcrare in Deo. CU13emo= 
rid cum fpe viriuofa eft licut wTunraa 
aim cl?aritate. fit ficut voluntas eft vi5 
tiofa flbfc^ ctjaritatc: fic memoua fine 
fpe. (QuomijHiieiiiotia % voluntas funt 
inter fea3inuicc coadiuuatcs: ideo mc= 
moria cum fpe admuat voluntatem: et 
V oUmtaa ntemonam cum cJjatitate: vt 
ipe ftn t virtuofc. Spce cum veritac eft 
vera / et cum falfitateTalfa . fit m ifto 
pafTu cognofcit tntellccf Q' pcto: qn pot 
fngcrc a pcto 1 no vult:r5 pponit c)Circ: 
tuc ipe credit ^aberc fpest ipam no Ij3. 
l[^j2£fi_pmitl4ifton6pot participarc 
-Hn fubiecto.CLPeccato; cu5fpc,l250cles ctaiionJ : fed abfcp fpe trifticil « bolos 
ri.fih CU3 fpe I?} amarerfute fpc aut f?| 
odirc.Clfiunj(ft9Pan'u cognoicit intcU 
Icct* g? pcto: cu fpc afccdit ad amandu: 
fine ipe oeicc-dit ad odiendu 1 ocfpc= 
radutpuertcdo am.irc 1 fperarc I oclirc 
t ocfparc.-trifticiat doIo;c q funt m tali . 

pctoic qs pofTet eflimarc e\\ 3nl rccos, ^ Tf- 
lcreifpareeftoiflFerctia: ficut inter in; 
telligere 1 credere ratio l2ui'ell:q: fpe= 
rare eft fupen»:fed recolere eft mfcri* 
recolere eft actus naturalia : f5 fperarc 
eft act^ fugnaturalie. fperarc % reco^ /^wr 
lere pueniut inter fe.^a recolere oifpo ' 
nit fperare:fuppofito tn cp fgare fit cii 
bonttate; magnitudine -zc. fit fparcfa^ 
cit a feeder c/recolcrc grad3tt3:vt fparc 
p 3fccfu3 recoledi poffit afcederc.Sicut 
cappa q afccdit in mote g afccnfum cap 
pati.CSgc0icgitim3^ijp£eipiuH3^ Cen^ 
ponunf/mFantu qj m eocT5 fubte"cto rtas 
re no pnt./ia ate oaref oppofuu m ob- 
iecto.(LSped legitimaeft ilia q eft cu5 
bomtate 1 veritate i Ijmoui eft ^ mali= 
(lam % falfttatc. Spca aut fpuna e lUa 
qcusmaliciatfalfitate eft-pbonitatc/ 
veritate ic.fit iiftopalTu oolct memos 
rta q tot pctotes rccolit l^abituatoa fpe /^ 
fpuria X oiffotmata. CT '^n puncipio/6 5 tVr?^ 
fperSs m bcocft efficiie:etfpcocitf(J:= 
ma.fit ilia q l?o recoUt/funt materia et 
fummO obiectU3eftftni0/rccolcrefub: f 

ftftctc ad fperare. dSpeecftjncdiutn ^hTt 
epftea inter peccatot^ locuieo q: ipa 5 . • . 
nuno' ambo;p/oeo inMucte fpej pccca= ^ 
toii-.z pcccatote reflu^te fuQ bonu « mac / 
gnum recolere Dco.<QitDCccatot ftue Ijo 
indigce recolf 9 oeii fine fpc tnuenit rc^ hVrvf 
quic in fuo recolere. Katio l?ui' c:q: fuiT ' 
recolere no eft'm illo gradu in quo in- 
ucnif reqc0.(Qit afit fpea liigif :tuc afcg 
dit recolere cii fpe ad iliii gradii in quo 
inuenif requieg.Cf IHa fpea q eft maiot 'Tylnii^ 
rone bonitatia magnttudmiaVeft fignfi 
^ lume vere ftdei fine legia. jQa minot fii 
dea fine le^ non pot ftare in matoti fpe. 
Sed maioj fpea ftat in matou ftde fiuc 
lcge:alioqn ciTct oare oppofitu m obic= 
cto.fit m ifto pafTu cognofcit intellect* 
4a popul' pfiftit in lege vera, il^otiai - fj. I 
re t recolere pofTunt effc muicc infumi ra*>T > 
moobiccto-zineodctge:fcdnoequalif;^ ) 1 
eo q: fpcrare c pzi"; recolere aiit poftes 
ri'-Stcut velle 1 nmare in eode tgepiit 
effc m vno 1 code fubiccto. Bmare tfip 
pu'^/cBcft Ijabtt'.vclle aiitppofteriv 
q: eftljabituat'Oe cl?3ritatc:Ticut m aU 
titudme mdtid i qua cappa e fupta cap: 
pat&.CLX))emo;ia ca minotttote t?5 recf 1^h' <^ C^ryvr ^vvrMvr 


Sy rf 3©cno«c!nfttbiecti0# foJ^K* lere'.cG m3t6utate dQt fperare. ft idco fpodendii cp tpa i memotfe flott tnflriis 

qn appctit cleuare fufi recolerc iiueipe mentu eft ag^tie.CL'^CLtmmaJiiccie re 

rare:(u' quide appetii^ eft Mffoxmai". gule c.qiicnf -pes qiiarc cftf Sd qfi rcs 

BcccaQigimm efFoe gcncre m3io:it9= ipondcndficflcpipacft ejceoqtfuacS 


^vA>i iie.et \o meni<ni3 qn credit afccnderc/ 
ipa Pefccdit.ft I ifto paiTu cognofcit m- 
tellcctneper quern modiim pcccatotea 
cadunt tn Dcrpcrattonem. "patcnuaim 
cum mittott pabitu arcendcrc non po: 
tefl:redcunitndio;t. 

I^e fpe ^ regular oeducta* //I'WI f r flAMf inn- 
,tlerif v tru Tpcs fit J?3bitu9 
. memoxie? etrndedudi cp 
\ iic: eo q: m tpc necclTitatu? 
Imcmozia fpcnido ?fon:it i 
cofolaf mtcllectu-zvoluta; tem-Ctrccokrcficafccditad fummu3 

obiectup rperare:fuut intelligercpcr 

<redere:etveUe per amare. 3tcmj^= 

rare non cftOe gcnerc ccrtitudimsque 

quidem eft oe gcnerc fcicntie . nea^ em 

eft DC gcnerc voluntatie.Uolmuasem 

multa viilt:in quibua non fperat : vnde 

fequitur cp poflqp fpce non eft De gc= 

ncremtcliectu9/ne(^ oe gcnerc velun; 

tatieicpipafitoegenerememozic.^ eftcpcftfperarc./lamfperare no com 

<um in ilia non fmt nifi ifte ree poten; petit ntfi fpci tantu.^j pjyifc^anLfpeeie 

tie fupiadictetampU' fpce no eft be gc^ qiientur que eft app!op:iata qualitas 

iicrcimagmatiucnccpfenfmue.<l££l_ tpeir'ad qcbiccndumcft qrbonitae/ 

p:»na (pecif regule c. querif /qd c fpes. magnitude % Ijuiufmcdi. CL' P.er regula 

£t rndendii eft cp eft virt' cui ^ptie c6; Ij.qucricur be tcmpoze fpci? ht cit rc= eft : ficut Dies artiftcialiseft/qi fol lug 
tcrrii i, C.-perj rcf>a^fpc cic queriF/fpes 
quarc cft?i5trndendu3 eft <$ ipaeUvt 
memoiia polTit Icuarc mum rciolerc in 
tge nccefTitatie/ cofulcdo/jdiuuado/co 
foztado.Cofutedo mtellcctui futi mtelli 
gcrc/1 voliitati tuu velle/vi afcenderc 
pofTmt ad fummu obicctu.d -piXfiania /^^^jL 
fpeacreglle f.qnf fpco quata cpunHcT" <^~r 
£t cftrcfpondendii cp ipfa 1?3 $titate 
magnS i cotinua. Ofifictumcm magnij 
Ijabct confol3ndo/c6fo:tando i eleuan= 
do alias potentias ad fummu obiectu: 
fua quide3 (^titas indiuifibilis eftxum 
no fitjjunctalis ncc$ Uncalis. dipetie 
tundafpecic f.q'ueritur/be Mutate bU 
fcrcta fpei:'23d qi rcfpondcndum eft <p 
ipfa l?abct quantitatc Difcretam refpe^ 
ctu fuotii co^relatiuoiQ c(i quibus l^abet 
biffercntias'.cum quibus crefcit aut be= 
crcfcit ad placitu actus fiios.CI]Per.g«s 
mam fpccie^ regule g.queriturTquccTF 
p:op:i3 qualitas fpeif fit refpondcndii i^p:ie< 
petit fperarc.ct5£iic^taj rpeciequeri-- 
tur/fpcs qd l?3 in ftcoelTentiflliterf Sd 
qi5McendOcftq:ipa l?3fuo8 co:relati; ■ H- tus fpccialis m altjs virtutib':^ etiam 
nunciuscofolas/'Z cofottas/i tofulcns/ 
tljuiufmodi. adljutuftmbomtatcbos 
naz-zjin magmtucltnemSgna^c.-z eft in 
imagtnattua inimi^gmabilis: z in fenft; 
tiua infenfibilieii m fubiecto mdiuifibi fpondendum q' eft in tcmpoie : l?abis 
tus emm nouus efl x Depcdet a p;eieris 
tis.jetefltn tcmpo:e pzcfenti / eo quia 
ipfa eft:adljTic quia l?abet fuum actutn 
•z ambit tempus futorii:nam illudfpcs 
rat.et I?oc per rcgulam c.b.ft.fignatii$ 
eft.et m iHo palTu cognofcit mtcllectua 
<$ fpes m tcmpo:e valdc magnus t?abi 
tus eft. C •p crrcgulam i^ flucritur / vbi 
l?abet fpee^ctum fuulitiFlgr rcfponde ii 
dum eft gj ipfa tjabct il!um m mcmoiia 
rccolibilitatem e]ctra quam non potcft lis.d •gcrquartaJpccic qucrijf/quid Ijj Ijabcre ilium, ^am e>:tra recolibilitas fpes m aliof £t Diccdii eft q> ipa'133 fpc^ 
rare in recolere:fuut cljarit3sl?3 ama= 
re inveUc:i fides credere in intelligerc. 
Sdfjuc lj3 bonu actii m bonitate : •! m3= 
gnummmagnitudinczc.-z iuftiiin \i\- 
fticia ic.CElgcr ^urnafgcciejii regule b. 
querif/fpcsbc quo cTrSt rndendii eft fficftDefcip'a/co q:t?abit' creai'ca. virtutib':ricut l^omo in tgeneccfTitatia 

41 -per fcram fpccii qucrif /fpes be quo qn fc non pet adtuuarc cu fuis virtutis 

eft? Jld qt5 Dicendu eft q; ipa eft be fuis bus/adiuuat fe cu bonitate beitcCt fi= 

fpeciftcts fimiluudimb" Dcriuatie a re- militcr cii miferio:dia 1 cu3 c}?aritatc 

latiuismemo:ic/quaruet?9bit^.<l "Per bci/'zljmoi.Suajjfijseftructio cftqua= 

icrtia fpecic.querif /cui" c fpc©;* ^t c res do \n fubiecto i quo eft/ euenit peccatS .1- tern memone/obltuio eft I^abitus puua 
tiuus.et Ijoc per regulam c.D.Tx.fignas 
tum eft. CI •Oauauuaia regule "R.qucs }C 
ritur/fpesquomodocft/tquomodowi 
rupiptturf ad q? DicendiL eft cp ipfa eft 
per mcdiiqnetjaDet metnozia/Difponf 
do actum fuum cu pnnciptjs ■z an alijs I monapara c^'^**^ •K- Cl?3rita9 piai 


^1 7K» V^^>1 


}>cr rcgu; 
as otdu- 
q* mslu c(l/t cotra mtfericdtdiS t clja= 
ntafioci/rationc cuius peccato: p:iua 
t^ fpc cadit i ocfperAtionc. C 1^iI4£6a$ 
rcgula."R.qucn{/ipc6cun» qiioeTFTaa 

Jl'i rndcrtdii e ^ ipra eft cu oiipofi.iione 
ubiccti m quo cft:^ cu l?3Duibu3 ptitii 
cipioiu z virtutu:t majcime cum rummo 
flgentc qiu ipatn fpccicm caufai/i fubi 
icctum e]c ea Ij^bituat i mduit. 

^cdbmUtc per pzincipia 
t>cductat '"^ 

j^t^aritascft l?3bxtii0 volu; 

**^ 'it4ti9i7<l?irita9 ratioe fuc 
ibonttatis clcuat voluntatc 
adamandooiumam boni- 
eJ taiem plus $ fcmctipfam. 
f[Cbanta8 ratiorte fue magnitudinia 
otaoona tacit coia. CT Ct^arua s cuj fua 
Ouratione facit ourarc/amafc cu bonu 
tatc/maguttudmc 7c. f i Uol ufi t j9 cum 
po(Tecl2antat{ rincitomiaTfTCtyiniae 
cum magna buratione oitponit mtclle; 
<tum adrntclhgendu fummu intcUigi; 
bile.JIuoiiJiaPe''cft fummc amabUie: 
tdeo voTuiitai cu cljantatc eleuat fuuj 
amare ad oiligettduplus bcu ^ fcmct; 
tpam.Quoma Deus eft per fe amabilia 
1 non per fe crcdibiUo/necp fperabiUe: 
inquantu eft be fe:idco cfjanias eft aU 
tio: virtua cp alic virtutce. ClCt^antae 
cum rcruatc viuit:« ei(5 vitfTit imagi- 
itabiUa a fcnribilia. ClC bamag inom 
mbua muenit Delectation?, (j (El?arita^ 
noDiftinguit inter piopxiu t coe.fl (CIja 
mas ad veru bonu 1 cocozdant^ ftncm 
rcducit oia. f];<CI?3rita9 no muenit co- 
trarium. CTUolutas per cljaritatem eft 
pima m amoici'Z per vellc eft poftcnud 
in illo. f{ Qjaritae eft mcdifi cjciftcs m^ 
ter amtcQ ctuiufamatu. f\ Ci?aritas in 
omnibue quicfctt.2Hla Ic^ m qua cb a 
ritae c maioi /eft 2 venoT^^qua afia 
Ie)c .r OjJritj a omnia bona coequat. 
C_(CI?3rita9cuminoJitatccft inftrma. 

S^e cbaritate p regular De# 
^ucta« 

UerJl/vtEfiLdiaritas fit b3« 

bitus volutatis?. Ct rnden 
ducftq? ftcivtvolutaecum 
d?aritate pofTit plue betim 
iDiligcrc (^ fcipam. gt juis 
mumtantfl quantu (cipam. C] nBCLpji^ 
mS rpcci€ rcgule.c.quenf /cjd eft cl?art5 
tasf etrndendu cftQxIjantaa eft ilia 
lirtMco qua volutw afccdU ad Dilige» 
da beu t p%m\i fuu fupta fuQ paiTe nis ^^ . 
turaie. II t?er fc6am Ip ccic qucrif clja: fyf-r» Ir 
nta9qdf?3 in icHbicociTcntialcCt re:: -^ 

fpodcndii cftQ^juakJ fpccihcaa rclatio:^^ 

nee cu quib" eft f peciftcata virt'.irpcr T^w v\ 
tcrtiS fpccicm querif /quid eft cljamSs 
m altof ad qo eft oicencluin qp ipa eft in 
bdnitate bona/in magaituduic migna/ 
iinoibuevinutib-'impcratniczgiibcr ^.->, /•- 
natnic. <l per q nana f ^ectC quenf /qd /^ f ^Mli 
Ijjcl^aruaeinaiio.etreipodendueftq' /^ 
ipa ^5 m oibut) qaicqd vult. <i."Per_pd.' ' >r ' 
mam fpccicm rcgulc o.qucnf /cijaritaa t»rr>^ 
be quo eftfbicedii eft q' ipa eft oc fci^a: '^ 
CO qi creata e^l ■ll' Ocrfcpa^ipc cig quc= <^ m 
ritur/cl?arit39 DC quo elb? cui oicenduj 
eft 07 ipa e be fifuudimb" coirclatiuo^jt 
voliitatis/bc (Jbua in fuo capfo locutiliu >p erf 
mu9. CI'^eomLiijP-te qucrif / cl^arl; -t-^^j ' 
taecui' eHfad cfi rndendu eft cf eft vo £ 
liitati9:nSruu9t?3bit'cft.<i'&crjwma A' 
fpccic rcgulc c.qaerif/c[?artta9 quaTc qO^ 
cft:'i=t eft rfidendu cf ipa eft/q: effect* , 
bei cft.ci •ftcnc^amjp^ci^ querif /cl?a; ^/rr>*' 
rita9 quarreT??ErTtmedu eft q' ipa eft 
vt voliitaa polTit aniare bcii fup fui9 kx- 
nbu9: ct etia fuii amicii i futhmimicij. ^ 
Ct m ifto paffu cognofcit mtcllect'qua: . r ■ 
re cfjaritag eft altio: virf^^Ci per pumi ,-^ 
fpcciercgulcf.querif /oe quantatc ?ti ipJ^ 
nua ctjantat^ i ad q* rfidcdii eft q* tpa 
l?5 admirabilc quatitatc/co qz voUitaa 
cum ipfa Diligit beu/t fuii amicu/z luus . r 
inimicu. CI " Oer fc63 m fpecic qucnf/De/X)7/M^ 
quatitatebifcreta cl23mati9f Ct xhAi- -^ 
drm eft q? ipa l?3 quaimtate oifcrcta ra 
tione bifferentie fuoiu cotrelatiuoc. cu$ 
quib'crefcuaut tjecrefcitad placitum 
fuii actu/fua quantitate cotinua e>:ift^ 
te fine biuifione/1 augmentationc/iX)i 
minuiioncCCI ^ritae efh no eft t?abt s 
iu9punaali9 mc^ iineaiia. |j -^erj):!; ^rvp 
ma fpccie rcgulc g. quenf/queeft p:&e > 

pua qualitas ct?3riiati9f £i rndendum » 
eft Q> eft fuu fpeciftcu amare.CIp erfgg yl l;; |7rp 
cunda fpecie querif /que eft appTSpua: 
ta;qualita9cjj2ritati9/ad qo rndendii 
eft (ybonitae ic/ia? bona eft icOam 
lufta eft -zcC T^en^caulilLaiieritur Oe 
tge ci?3rit.Tti9?Cuirndendue?rper icr 
tia fpccie regule.c.q' ipfa eft m lUo fine 
ruccciTionc/eo qi l?abitu9 fpintualioeft 
fed eft m (Ucceft'ionc mcdiante fubrecto 
in quo eft/i in.quo mfluit/'Z reflmt act* . {. . 
fuo9/miitadoobiecta:t Ijocpcr reguUI / 
f.n.-fr.figtfi f ■4^-ftpr jp^ila i.nht/ctyag ^- ^ - 
r itae vbi eft? £t rndldti eft g? tpa eft in 
fubiecto t?abttuatiue:i tobieco obiectt 
ue.et ijoc 12 resuld^«o,'R.ristu i>(L:£^ ■<^ ^. k- (^^'^"^ BenoucmfttWcctte* So.inh ptimdm rf giila m •K.Quertmrycbar itae 
quoniodocfmrt rdpondcndutn eft Q' 
eft per lUiim modun) per quem eft fiini 
UtudocoUecta a volunwtc oeduct.i per 
pimcipia ciKccpiie tontrarictiate % miiio 
ntntcict ttiacft m fpccicbua rcgularu 
fubftctata/oeo tjciftenic lua ca t volun* 
tatt ejcillente tuoobiccto cum Oifpofu 
tionc fine peccato.li •Qer fecundi rcp u= 
lam •R.queruur/cljartwJcum quoelt;' 
Sdquod refpondendumeflQ'eft cum 
figentc:videUcct c(t DCd qui cflTua cau: 
ra:et cu fua voluntate que e(l ruu3 (ubc 
iectum:et cfl c6 pzmctpt)* t rcgulte Tuo 
modo/'icumaIii9virtut(t)U8 fmequts 
budclTinenpotedv 

©e paticntiapcr p:incipia dfi c(l Q' eft virtue q mouet volfiw t? ad 
eligcndupamocefup vinb' fuie.CfiSI. 
fecuda rpcciequcrif/c|d 1?^ I fe paticua 
<oc(TcntiaUteT:'adq6DucdueQ' l?3ft= 
militud(neapafTiuad piincipioutm cum 
quibuB patif . ft • Dertcruarpec i^ queri 
tur/patictia qd eft i alio?« rndcdacgp 
ipfa c t?abtt' vincca i pacificaa ouoe [?• 
mines inter fclitigJtcs.fit eft m ^utd< 
tiacofolataqnalitcr r 

bere.C •Pt ir guana lb ^— „ 

1?5 p8ticti«in51Io?et rcfpodedS b<f ipa 'i^'rVr wyr f^hw nm 
w'l qomSpatict^iljabit' 
;1 1 locatisiiovolutascabo W10 cQ 
noiitac 
patten- 
eft in 
riculo. bit" V05 
onita 
tc iiic patienite vincit fua 
maliciam. C UolutasLOiDi 
magnitudtne pattetie vicit 
trg.CI • patutta c6 Dur atioc burat cotra 
impat ctia.<n • ^ttgtia cu p otcftatc ct?a 
ntatiet l2uiltt9ti6oiavlcit.Cij&mata 
cu oelibcranone intellect' otif/viuu ct 
nutrif .41 patic'tiac u cljaritatc eft be ge 
ncre ljumilitatie.tl ■patiitiOLfub cljarii 
tate eft maio: virtue i^Tub aiiq aha vir 
tute.Cl (Cotra rera pati^tiS nulla tra fta 
re pot.jl'pauctia cu pafTioe acquirit le 
" ticia ei oelcctationc.ii •patittia no Ptfti 
guit inter vituperantc t vituperaTIIm. 
tljgatictia cu cljaritatc/pietate t Ijumi 
litaieeft conc|:a.€l pattctia no curat be 
vmdicta. C&auttiaiiipiincipio Ijabet 
paiTioncm/m fine actionct victouam. 
CJjgAUitia eft medju c)ciftce inter labo 
re 1 qiuetS.i] 1^0 Qt4iiU.ictia l?3bituat» 
femp eft m quietc.o •patictia cii maio:i 
labo:e eft maioi virt'. C -patietia cocqt 
ptofperitatet x aduerfttated.. 

©omo cum ininontate pa 
tientiecftinpenculo. 

5^TCru patiJtia (itfottiotvjr; 
tueabroiutc/cp ipaticnavi 
tiflfct rndciluc Q' fic/eo qt 
patictiaeljabit' pofitiuiis: 

ipatictia aut pziuatiu^ ,&x 

m ifto palTu cognofcit intellect' p quc5 
itiodfi 17<S ppccflt.^} -ppr puma fptxti-re 
julc c.qrif/qd eft paiictidT'ad q^biccn qnalitcr factufcncp6ilj« f>~- , 
bere.CI •Pt ir guana ib ecic querit/ qutd m" mje 
1?5 patictia in aiio^'et rcfpodedS hf$ ipa ^-^ 
l23 m volfitate actitnS p ptius:-! volutaa f}^- 

infeipraBpofterms.^i'^ermiiniJJap ^vi»r*if 
cicrcgfcd.queritur/patieM oequocf •*" 
ct rcfpodedii eft q' ipia eft be fuie bilts 
buefpcciftciecuquib'^eipccificavirt** - //p r 
C " ger tcrtia fpec icqucrtt/patitetiacuj-TTyyygn (iw 
tueeft?OTreTPodcdiJcftQ'«pfaeftvo« f- 
lotatieqcucatummittitfeadpaiTioea, -'*'' / 
Cfl >erp«maipccigr tgulce.quent/pas ^fntrJ 
tieua qre cfct refpodcdii eft cp ipfa eft: ' 
najcljantae/ptudcua/tiifticia/fwtitti; 
dot l?umiUtae caufam ilia in bifpofita 
-zpiopcMionatavolfiiatc/fubmittendo r- f 
caalterivoliitatt.C"Oerj£iUdaiJECcic3 rpr^ 
querif /patictia qre elHadqC cftbiccn 
diJQ? vt mtcUcctug'Zvolutaebabeatbes V" 
liberattoncmcotinuam/cItgcdovtiUa. . 

|] t^rpiimafpmg rcgule f.querif / be Cytfh • 
iXuttate cotiiiua paticticf-z refpondcdu 
eft I}' ipfa lj3 cotmuS ^titatc /eo c\x noii 
cfti?abit'puctuali9/ncqplineali9/neqr -r 
bluifibiiis.d -per fgcfid.T rppcig qucrif / rVyry^y- 
be ^titatc bifctcta patientict'ad quod "7^ 
rcfpodedii eft cf ipfa lj3 ^titate bi feres - ^l ' 
ta.^5c]cplurib''pamontb'' eft;. IT "per /4>-w,^m- 
pzima fpccic regule g.qritur/i3 eft pT5= ' *• j "^ 
pjiaqlitaspatictie^ctriidedije g^palTi 
bill tae .^2aiel3 foli panctie copctit x>' 
ptictpcrvirtute enim pati^tie patics.pa 
titur.r per fecuda f pcciCQrif/Q eft aps JHrMtf 
- --- --■ — - ■-' ■ — ' "'' x JSj 
ptopziata qlitae patientic? fit rndeduj 
cfl: Q' bonitas/magnitudo «.vi(tou3/iu 
fticia i<..i\ "pmi ecsula l?.qu cnf /be tem 
poicpatictiersa qt5 refpodendu? eftg 
lertia fpecie regule c.q' ipfa eft in tcpos 
re noua.£t p qrta fpecie etufdc eft i lUo 
fucccfQue/ipia cpiftete i vno tgc fubvna 
paCTiocit in alio tcpote fub alia: t ftc be 
a lite feciidii q^ p rcgula cd .'k.ftgnatti 
cft.fi T ^rcgula i.auerit/fc loco patig 
tiCT'fitrcrp6il-;ndu3 eft q* fua locaftint 
bilitatea p;icipiotii:vt cit ipft9 x m ipfia 
fttfpecificavirt' ftuc Ijabif-.et b'p regu 
la c d."K.fignatii g.CT; Pcr ij^ima rcmil S 
■R. qnerif /patietia quomoeft?£tref^5 
dcndiije ce ipfi eft per illij modti p que) 
collects eft t); bihbud puncipio;u3 m te r-/'K- c\jM IHonapars. '^"''^ 6 fi)c picfa 
leperpzt; 
ctpia oes 
ducta. 
-r uot mif C0 a ^ S>c ptcta 
te per rc; 
gulae oe- 
duaa. j>o:c nercffitatie ctim &cIibcratione/vt 
ira ct impatietia no otiatur. fit Ijoc p re 
SUla c.d."R.ristiatum cft4| "per fecuda? 
rcgul5 ■Kunierii/piitictma cu quo cf Ct 
refpondcndum eU qp ipfa eft cum t»cli- 
bcrattonc intcllcctiis -x rolimt-atis:'! eft 
cum victo:ia bomtatie ■: nmguuudmts 
cc.c)ccepra contrarictate.Ctellcu alija 
vtrtutibud cum quibud eft connejcafme 
quibud elTc non poteft. 

^epictatcg pncipiadducta* 

Qluta0 cutnbonjtate pic- 
tatit fcWponit adtjabcns 
|du ooloicj DC laguo:e pjojti 
mi rui. CI 23)agnuudo puna 
its mouet volutiitc ad t?abc 
du oolozc magna De aduer^ 
fitatibua lui amici % etia mimtci. CI "pic 
taaourat cu djantate/tjumiUtate/patie 
tia 1 mafuctudme.ClUoluiae cu5 poic; 
ftatc pietatts poteft caiifjre in co:dc fu 
fpiria:i in ocuiis lacl?i\'nia0 1 flctu9:ct 
tnanima triOicia. cr3"tcllcct'Jntclii- 
git Q' figna pictatie funiTRantae/ljiiili 
tas/patictia/mafuctudo/ mfpina i flc- 
tue.CL'pictaecftamabilis/coqtcurpfa 
voliitaeocftrmt fua crudclitatc.flfic; 
tas cu cl?3ntate/l?umiUtate ic.oftcndit 
fc elTe virtute.ciuera pictae c vera me= 
aicina^^Olfitatie.Uoliitae cu pictatc pu: 
■jai cf fuu8 Ijguoti fua tnfticia lint fua 
Clotia 1 fuaDelectatio.ci ;^ictae media 
tc Ij3bituct?aritati0 nooiumguit mter 
ptop'viu 1 comuncClX^omfl^ulcQ pieta 
ce cocozdati paciftcatinimicoe. H -piz- 
tas cu cl?dritate -: l?umilitate/patictia z 
mSfuctudme /;jtradicit impictati/q eft 
fua iniuuca.CI-ftiej^cftpuncipiO fot; 
male i ljumile:fuwiaTflet' runt fua 
inatcria:iactu9.ert fuue ftnis-d-Cicjaa 
in medio cbantatie ?riftit.C["C'icta04i= 
ite actu no qefcit.Ct in ifto padu cogno 
fcit intellect* q* voliitascu pietate fcoe 
lectai:qfi pi" bolet/i flct/tfufpirat.CI'il 
la ler cuq maio: pietas pot l?aberi opot 
tct Q' fit vera, il TDcmapius languotca 
fuoscoequaticulaguonb" p:o)rtmi fur. 
CTpietaecumminoubue fignie often: 
dit fe elTe mina;em. 

g^e pietate p regfa^ oeducta. 

'Cr ii cl?arita9 fit Ijabit' pieta; 
tier'et rcrpodcdii c q* fic.flatio 
l?ui''5/q: cljaritas rone fummi 
obiecti eft pmieipictaeautcm 
rpiie obiecti inf<rio;i» c poftcri'.CL^ai -C puma fpccicm rcgulc c.qucrif /quid cfl if t» fr 
picta0?adq6Dicendiicq7ipfacftvirt^ ' -' 
cQquavcliitaemouetfefld f?abediJDo /-^. y. 
lerfccuit ntntlr m m loteDc laguojib' 4."')cuni fui.ci-gerjecuit 
da ipccie c.qucrif . quid l?3 pietasvnTe 
cociTcntt:iUicrf£i cftoicendiiq' ip"al?5 
fiioa cotrelatiuoe cii qutb" eft fpecialie 
virt^.CI Per tenia ipecic qucrtt/qmd i r 
pietas iu alio^ct rcrpodcdii eft q' ipfa e 
virtue ftgnificatamluisrigniftcatuiie: 
videlicet mcl^aritatc/l^umilitate/pati^ ' 

tia/mafuetucline/rurpirij0/flctib°/'z l?u ' 

iufmodi-.ficut vmii/ignat vcdi rone ra=^^ . 
mie]ciftcti9Cotataberna.C'figrjQuart5/>?-/r) r 
fpecii queriF/quid f?3 pietas inaTio?£t 
rcfpondWu e q^ l?3 fua figna m Ijoic pto ^rv 
ficut impict.16 f?5 lua ftgna in l?oie ipio. ->M • 
C l^crptmiafpccicregulc d.qucrif / De /V-yifyt 
quo cTlpieta9?cFrcTpondcdQ eft q> ipfa ^ 
eft oe fcipfa/ eo q: eft fjabif acquifit'. 
IJ'&JtnJi^da3fpccicquenf/C»e quoeft'^n'^ 
pietasr'Ctrefpondedtieftq'ipraeft ej:^ /• 
ilia materia fignata p fua figna. C.-per j.Vf1 
tcrtia fpccic quenf /pietaa cuius eftPet jf^ 
rcfpondcdii eq'ipracfubiectim quoc: .v. 
ficut mftrumctii agctia. CI t ^ct^pnmatn ^ fcrA 
fpccie regule f.qucnf /pictae ^ta i coti '' 
tinuc:ct rcfpodeclu eft q' ipfa e tata $= 
ta p fua figna eft figniftcata.C] per f cc5 'pi/rr 
da fpccic qiicrif /que eft cptitkie Mcrcta -^ 
pictatisf etJxIpQdciidii c qp ipfa Ijabct ^ 
^titate oifcretacuquaauget tt)ccre= -(A- 
fcit futi actii fine augmctatioe -r Diminu > 
tioe $titatt9 ?tinue fue edentie. il^cv ifTVp 
puma fpccic regulc g. qucrifqc 4)pna > ■* 
qlttae pietatief et refpodedii eft q^ com 
paffio quam l?3 Dc laguo:c p:orimi fui. 
CI*fterfecuda ipccie3 querif /q c appws i pp. 
pnataqTtlMpietatiefetDiccdii c q< tri j> fticia.^3 tnfticia c fozma comuniet'zric j_\ 
be cljantatc/t^ailitatcti ficc>e alt^s fma i~^ 
rigni9.Cl:gerregulab.quc 
repietatis?£tTnafau eft per tertia res .querif/ DctSpo 
eft per tertia re 
gufa c.q' ipfa eft I tepo:e/qii p fua figna j eft figniftc3ta/i fie Dc alije c.d."R. figna *J ^ 
ticCT'Pcrtegulai.queriJ/Oclocopicta ^ "" '*~' 
tisr'£t^cftTcIpSTrdcndu q' pictae eft in 
l?olc pio:^ eft m oibiis illie fignto cii qui 
bu9 eft ftgnata.C] per p:irni5rcgulajTt, 
querif /pictae quo eftflEJdqocft&rceh: 
oil q* ipfa eft per illti modii que Ij3 Ijos 
mo piue ad acquiredii ilia cii cl^aritate/ 
Ijumilitatc/paticcia t mafuctudincic. 
CT pcrfccQdiregtila 1^. pictae cii quo i* 
CuiTn3eduTq^ ipa c cu? fui9 rignie:fu: 
cut fabcr cu fuieinftrum^ne : videlicet 
cii fo:nace/incude/martello /fotctpibud 
•zf -C a iiyimtiej ie nouevirtuiib'tet ficut 
Oiinmudbc ipi^e puiicipia tregulao: K ^tynri^fUL- ®crtouemf«bicrtl0f (i( pot but t)e vitii« contrarQd cte:vtde:: 
UcetoejfUyjiaziciiidct^zfi£lMliia«^ 
dl97t?pci^tia / mfidclt^ e^j^eljjgr attfl? 
tie/criiaeittdte/impatietma/impictate. 

^e au^ricia ppjicipia 6ducta foAnih 
>e duari 

^A DC: 
Kt9* 

DM 


l^^ lUaricia cQ fuii malkia ipc» 
jditbonitajc cp no fit ro bo; 
noQ'agatbonus Debonia. 
Cigua rkta cu3 f tia magni 
itudiettiagnthcat nialicia/ 
burationc/poteftate cu fuo 
flctu .(D^toCmrat auaricia/ tato ourat 
fuue act' inratiabilie:ct ppter l?oc aua 
rusaugmctadotjiumas/crcdiKjcfcerc/ 
fed no pot . i\ -poidina iiuiiricic c ft Ija- 
bitue p:iuatiime poteftiitieTarmtatie: 
ficut furdeitae poteftatie aiidii'.<llua.- 
pzoptcraiiar" not?3potcftatc<iinelceri 
tcm.jSiciit ftdeeelcuat intcllectum sd 
crcdcndQ veritatce fug fuie viribu6:ific 
auaruia cicuat intcllcctu ad credendu5 
falfitatc fug vtnbue fuiat fiait aiidrus 
crcditglliLlaigiwfic (fjaritae cj:altatvo 
Ifitatc ad biligetidu fupcr fuie viribue. 
fu auaruia elcuat ilia ad biligcndu fu^ 
nira:7 non quicfcit in fjis que Ij3.(i 1^5 
>flnflr^ (|;toaiagtg^3/t3tgmflsi9 retre; 
- L dit cfTc virtuafum . <l i9o auariielrcdit 
vf /VT DOC qtt cflvcru/ (y falfum fit:t ccouerfo 
ficut infidclis.^3 auaricia-: faftta« c6= 
neniuirficutlargitaei Veritas fuo m5. 
I] auaruenofcDc lcctat in \}\e q l?3:adv 
Ijuccnim indigents fecredttmccp in Jjis 
-que fperat:noci1ilj5 illa.filOoauarus 
tic Diftiguit inter largitatc ■: auaricia3/ 
CO q: credit cr fjoc qx> eft auancia/fit lar 
Sitae.CI Buar^ rone au artciccQ ahquo {^m^ruj ^ie virtuoro c6co:qatia Ijabcrc no pot: 

m ilia ofbue virtutib" cotradicit.C l^ 

fluar' qptoniagieeft oiute/raniomagie 

cotrddicit ^jcimo fuo:q: fini bono:u eft 

cotran'.C g >qauaru8gucrt it pzincipia 

poTitiua in ptiuatiua : et ft? cptomagia 

. J credit qcfccre/tatomagielaboMtrftcut 

'mrt\ tiii^e Ijo credcs nteli" vidcrc cu3 oculia 

cbcec9ti0/(Jt cu vidctib'C t oo auar^ cti 

/*• fua auaricia omnia coningit t mcftirat. 

q^ CI 1^0 aiiarua cu fine pzuiatioie quicfcit 

^M ^^ ft*"* ^ patice famcm/1 iili placet pati 

rpwvw iUa.CI*2ofluaru0 cu njatoub'biuitasg 

— magi0^aiJ3f*:vnpatctq^$to magic 123/ 

y^ t5to \y\ii9\Q appctit t?abcre.f| i Qo auar » 

*\ !r. no coequatma auaricia cofiftit tn cjctrc; 

7r/^'»*' mi04l3n?inojauancia mifi0i9fi0n9 Ijj: 

ficut niaiot matota Ijabet. lyf TTiJl- fh f» MfW ^- ytw (^ <D. <Ptf 


TTrfi auflricifl fitgetierali* IDe auaw 
peccatfi obicctiuc.-'Ct rcfpo cia g regu 
dcdii eft (g ftc:q: plura x x^i- lae Dedu= 
uerfaobicctat-z appctit. eta. /» 
dtJerwimiXpeac rcgulc 
c.queru/quid eft auaricia* 
£t Tcfpondendu eft q' auaricia eft pccs 
catuq^Dcuiatbonaa fincadquc ipHa 
funtC • per fecunda fpe nc qucrif / quid 
auaricialjTinfecocntntialtter i Ct res 
fpondcdii eft q? t?3 cotrelatiuoa puuatu: 
uo0:ftcutlargita0|^abctfuo9pofttiuo9, 
<T "per tenia fpccic qucrit/quid eft ana 
rici^n auofttTefpondcdii eftq'ipfal 
in l?ole auaro Ijabii' ptiuaiiu' cu5 quo 
fibimct caufat paupcrtatc/ r trifticia3/ 
t labe:cm:ftcut l?o cappat' nmiia i ma 
gna cappa caufat ftbimet tediii z labos 
rc.C Ttooa uar^ I?abitu pn uato Ijabituas 
tue/in luie biuitije/nccp in aly8b3 rcs 
qut^:redpetnio labotcm^ anguftiatn» 
r - per i?:imajfuccic r cflule d.onf /auari ff-yi^ 
cia Dcqiio eftf fit rcfpodendfi eft q> ipa 
eft DC feipfa:non em t»3 naturS: ncc^efl 
crcatiira/coq:cftpe(catfi:ne£p{ virt*. u/t 
ITpcr fccundS rpecicqueri?/ auaricia (n^fJr 
be quo eftr'fit rcipodcndii eft q? ipa eft 
c]C*fcctu motali l7oie:ftcut furdcit90 c): 
befectunature:na ficut furdcitae eft l?ai 
bitu0 ptmatiu' cotra Ijabuii pofttmunt 
auduuefic auar" eft contra Ijabitii pofi 
tiuii largitatiaet m ifto pafTu cognofcit 
imellccf oe quo eft peccatij.^j -per tcrs 
tia fpccie qucrif /cui*' eft auariciar-et re 
fpondendij c q* eft 17010 auari:ricut caps _ 
pa cflppati.^ i -per pma jpmLfcfflilec* ^m^ 
qucrif quarc cfhnrariciaf f t rc(twi3cs V 
da eft 0' tUa c:qz lj6 no vult Ijabere lars 
gitate:ncut nttdeitae Ipoia eft/ qi ^omo 
indutu0 no eft. C PlLfecydUpccicque 
ritur /auaricia quafccfRfit refpondcn 
dum eft:vtl?omo non f?abeat largitatc/ 
nccp requic in fute bonie.JT ^Per-CIiffii 
fpccicm rcgulc f .queritur be quantita^ 
tc continua auaricief £t cftrcfpondens 
dum q' ipfa Ij3 fptitatc cotinua :na I?a3 
bitud cotinuus eftrftcut cappa cappati. - r 
f] •^erjccuda j'pect c quenf cc Mutate (])^p^ 
Mfcreta auaricrefTui biccndii eft q> ipa 
l?3 i^titate bifcretatvt ipa pofTit augerc ^ 
t btminucre actus ftiod ad placiium. - (a • 
Cf t>crptin^rpeae rcgulc g.qiicrif / 5 ^ -' 
eft ptopjia qlitas auariciefSd q6 eft bi (f 
ccdu Q> eft mfaturabilitaerct \n ifto paf 
fu tognofcit intellect" q» auar'^tcmas 
gie i?3/iant(>t|jagi9 appctit Ijfcc^per. Avt^ 
iccundani fpeciem qucrttur/quc eRa» 
ptopziata qiialitas auaricie; etrefpon 
dcdu eft Q' eft paugtas/labot/triftitta^' 


Wi/^- 


.r.V.k 


IRonapara^ ^»^^ 2De suld 
perpzinci 
piAioedu 
eta. . 

(f- OYfV 


t Ijufufmocli. CT •ftttltaillinLb • Qucrif 
Oc tcmpozc auaruicf £trcfpondetidii3 
cftQ' Ijoino aii.iruti eft in tcfioic ^e aua 
ncu I?jbitu9tiie (?abetiP Oolo.-cDc pzc; 
teritis/cogttando q- plura potuiiTet ac^ 
<jmrere / 1 labo:at m tempore pjcfcnti 
cum bonie.T babct oo!o:ern:quta no vti 
lur futuris.et hoc per regulam c.d.lt. 
fignatum eft . <i "pe r reaulain t. a neri' 
tiir auariciflvbi ciT?Et cu rcfponacndii 
<y tpfa eft t fj.ibitib" pnuatiuie cu3 ^ui* 
bu0 eftilgnatat figuratfl:videlicct i ma 
licia/imuri9/mcnd3cio/mc6ftatia/'2l?u 
idfmodi.Ct Jjoc per rcgula c .d.'R.figna 
turn eft .CI •^lerpitmam rcqiilamlt.que 
ruur/au;iriaa quomodo cftf£t eft Mci 
dum qp ipfa eft per modu noIcndi:vidcc 
luet quia voluntas non vult l?abere lar 
gitatem. (| - per fc cundam regulam "K. 
quentur/auariciacumquocftfjgtcrc; 
fpondcndum q'lpfa eft<um potentija 
inferiOTibuetotra fupcnojes : videlicet 
cum imaginatioa /fcnfttiua/comra mi 
tcllcrtum amatiuam t;recolitiuam:que 
quidcm feipfas oifTotmat cum auaruia 
bonozii rcniibiliu t tmagmabiUum. 

E^c giila per pucipia ocducta* 

Omogulofiiecu ntmiacomc 
ftftmmpoT37ione facit llbi 
malum: t tamcti acdit bene 
ifaccrcClT^^moSuloTue an 
^ magnttudine maSmTtcat fuii 
malum. f\ X^^^rs Ijonimte guloft pi' 
Surant $ fuc oclcctationce.f] 5uicfu9 
cuj poteftate gulc non poteft contra gu 
lam". (\ &\ Aa eft pctc atum quodbiipo: 
nit uuellectum si crcdetidum q' ipa no 
fit pcccatum . i\ J5iilafftB£ccatu quod 
bifponitvoluntatcmaUappetcnduj ni 
mism comefttonem ec potationes: ficut 
fideeotrponit intellectui ad credendu. 
C^ulairtpeccatumquod fimpUcircr 
eft contra omnes virtutee. Ci^ ula c ija 
bituc mcndap. ^am cu3 ipfa Ijomo be; 
<ipitfemettpfiim:t per :pram admfir: 
mitatem i moucm oirponit fe. a ^al? 
catt.'att)clectationcm m guftu : laboVed 
autcmtbeloted tntactu.tji5uloIuA£o 
fnndit « mtenebtai omnec potentiae Tu 
pefTOZtd-nnfenwe .<|^uleiU6X<3co:: 
oatnimiamcomcftioncmcu5 mmta po 
tanone. CL^J}Ui£ntradtctt curialitati 
t fanitatt et oiuitp . (I igiiLLio puncu 
pio eat letKiam.fed in ftiie oat tnfluia. 
i£B ula oon menfurat ctbum / ne qp pos 
tu3.Ci.i5uU:U0 caufa 0uU non tuemc re 

quiem.C2UJio:c8p:op:ietate8 tbelci ^m. 
cc.icioiKS gulofi ftint nimia comeftio x 'I 
potacto. II iS xilofus non menfurat cum /•«/ 
cquali nKhrura:no etiiin coeqtiat fuam *--' 
bigeftionem trctentiuam cuinfnaaps 
pctitiua: t Ijoiuo mmiu) gulofus eft cir= 
ca ranitatem:qui autem magid gulofua 
eft/circa miirmitatcm. 

B^cgula per regular 
Deducta* 111 

I'Crumgiilafitmaiotfjabi ©e 8« 
Uu8voliit9ii3(ipintellctt'; per re£ 
u t reipondendum e q» lie. las bee 
i\ Sumiua namcp <ii3 vo: cia. 
limtate appetitcibunit'po 
tum.Cumtntellcctu ami 
bifccrni t inter maiue i minus . CI Uwd^ 
fequitur q- intcllcctus bifponit gula3 q ^ 
tgnojantiam/tvcluniadpcrappctuu}. .t-- 
Ci " ger pumanti t^ecicm rcfluic c.queri= ,-/)^ U 
tiir/qiud eft gulif Ct refpoMdcnrtu5 eft ■' -^ 
q' eft peccatum cum quo gulofuo niiniil r^ , 
comedit 1 bibuct "P ^t fccunda m fpecii irtrn r 
qucritur/gula quid fjabet Ti» fe cociTen; 
tiaicfctreipondcndumeftiq'ijnbcicot 
rcUtiKoe piiuat uoa contra rtlatiuoe 
poiittuoB iemperantie:ficiit l?omo moti 
ftruo:ust?abetfuo0 cdzrclatmoe cotra 
naturales cotrclatioce . Ci ISeiucLiiam 'c ^ n 
fpcciem queritur/qiiid tftgula in alio? 
ct refpondcndum eft cc ipfa eft in men 
fa mcurabilie/i in tjomuic berifibiluj/ 
imfocictatc menda^/ctm Ijonunecpi 
gritia/mftrmitae/triolot'itnmarripio 
ptodigalitae.i in adima pe£catu3 •: cut- ^ 
pa . CI "per quartapi (pecirm queritur^ ^ rr> 
quid Ijabet giila m alwf ad quod oiten r, 
dum eft cf tjabet m fubiecto in quo eft 
bominium:namficutl?omocum obedii /r\ 
tia Mfponit fe ad paiTionem/fic aim gu» ->^,' 
Ifl ad fubiugationcm,CE;Pir ^imilcts '^inrr) 
ciem regulc d-qucntur/girfabc quo if 
iCt rcfpondendum eft cy ipfa non eft be 
altquo ptimitiue.flam pcccatum eft:ct 
quia pcccatum tiii?ITcn fi nil?il non eft 
ejc flliquo: idco patct qgulanon eftcjc 
alique.d per fccund am fpeaeinqocris 'yVlyv^ 
tur/gula o&"flua eft:'£t biccndum eft cp 
tpfa eft e)cbcfecttua motalttate l^omi: 
nie:ricut farditae eftej: befectiuo motu/p / 
nature, CI pertmiamfpccieni querif/ ftf j 
gtJla cuius efr?3d quod oicendu3 eft q» ^^ 
ipfa eft fubicctuuuiec:riattcjppa cap - ^' 
pati. CI •pgrmimamfpgcipm regule e. Avf 

3ueritnr/guia quare cftf fit refponden 
um eft quia l^abitua acquifuiw cftfi u V" t^tiA 29cnoucmrubicct(0» foljcjciij. F 

A- Mv n,. gulofum: ficut cappa g cappatfi. C"per 
irtam ipecic quenf/gula c\,\xsxc elVct 
rfidcndu eft vt Q6 per ilUi lit ocrifu9/pi 
gcr/pjupcr/mnnime/i qn<5 mouuua/ ctiue masnificit magtiitudtnc ■: pctiatn 
ratio<inantC5.£t miftopalTu cogtiofctt 
intellcctus per qu5 modu oUnir confcic ^..^^ ,-. .- - . . tl3.C^:Luturlaia^fillcmIrat^om6^c 

1 m gt tj^niia poiKufl.t ^er vi\ma fpccic^ IcctabirrflT^polaliu cauiat ourabilea regiite r.quctit/BUla ipin eltf tt rhdcn- 
dum elt 0' tpl J tii muniu magna qpii- 
latc <otinuS:q? ipa clt indiuilibilis:": gu 
loius cu 1^ idturan non pot. iL-perie; 
cunda (pate quenf/^ta ert gula oTIcrc 
uaciBA qi rndcndu elt q^ ipa eft tanta 
quor ruiDiioguloiue vtif/iUaaugmCi 
tando/aut Dimmucdo actus fuo3 ad pia 
citu ruu.<1 T ^r ptiin a fpeacm.regu!c g. 
querif /q eft ,pp:ia qiialitas gulcf i;t re 
fpofidcdueit^ iniaturabiiiias aic per 
gurtu5vltralua9vvrce.£tnitfto paiTu 
cognofcit intellect' per que modu gula 
tijoicuat appciiiu intellect'' fug viribus 
lUtusMkut Ignis lublcuat aqu.i/ calcfa; 
ciendo lUalup virib'' fut6.CL^D£rJK[atn 
lpccicg.qucnf/qelt app:op;iat3 qua; 
Uias gule:? tjuu rndedii eft cp mcunalt: 
ias/Denfio/pau?;rt«3/ct;ueta0'zl?moi. (fvh W %■ pcnas m mfcrno. i[ :yiiun4_iiitunittit 
potcft-atcm fpiriiualc5 poteflati cojpoi. 
ralt.etinifto pafTu cognofcit intellect^ 
per qncm modu lujjunofue eftUgatua. ^ 
^ •Ui5ur>p pgruer ti t mtclllcctu ad cre= >at 
deiimiq;*ipanonru pcccatuificut^uas 
ricia pcruertu illiiad cicdenduqiipfa 
no fit pcccatQ.Ct in ifto paiTu cognofcit 
intcllectue cccil obftinatio pcccato:i». 
|] lamma-£aiia£4)nUl?utuaini0 faciei 
muUcr le filocapit lii>:uriorum ad amas 
dum turpitudince i fctoiee mferiozes 
quojmuUcrl?3bctinfc.etl?omo mul- 
tum filocapt' per luj;unS credit fc efie 
multu rirtuofum.Ct oe tnli creduluatc 
muUu3niiratur intcllcctHS.CTa^upua, 
eft J?abitua menda)c/eo q; incipit cu pui 
cl?niudinci quiefcitin turpitudine.ct 
Ijoc q6 eft m3lu/l?abri ipfutii ptobono fit in ifto p .iiTu cogno fcit mtellccf q' pu fjl^uicurioruspcr oclcciationc qua 03= Oi l4> 
nf:rrK.-r,\ ci-^nettt aTf c^^cA crSa fninnji bct lu viflcdo/audicndo/imaginando et J nraTpcciesppetit aic. Scd fcoa coipon 
rone cuius gula plus cfficif in aia/i dc= cogitado/1 tangcndo/in via amittit glo inde m co:po:e. CLT^er regula b.querif / riani paradifr.i acqutrit penas fcmpis 
be tpe guler'iit rndcTrdu cit qfipaTfTih teniae oibus fuis potentUs m inferno. illo ijabitus nouus. <IBdl?uc elt in tpe: 
q; ipfa ipc pieterico vtif . pjmgiilofus 
codolei:^: plus no potauent i comcdc; ClXiUi curiofii gnon oifttnguit inter tur5^.i+. 
pituainiterpuUtjutudincs muheris. -l 
^a cjc iftis facit vnu finc/rnum qutcte. codolei:^: plus no potauent i comcdc; ^a c>; iftis facit vnu nnc/vnum qmi.i«.. ^ 
rit.£iriiniiiter p;eicntivtif/cp mediae Claifluorus cocoidat oulcljtitudmcd L>9»Tvr 
tc illo Ijabct p:auca.i;t fimiliter future i turpitudincs ad vnum finem.ci itH)^ Qur^l^y^ 
vtitur:quando Dcfiderat conicdcre t bu riofuo conrradicit caftuati per ii' jwi^* 
bcrc. n gcemininrcrno vtif illo m quo vt per caftitatcipfc non Ijabcat fduita^ 
ipfe pa ueTur fameeiutim meftimabi; tem.Ucrutamen Ijoc non_trcdit f accrc. 
lee 1 fempuernjs. piuxgula i.qucri; fTltuyiiria tncigitl" fenutiua*'^ muiti; 
tur/gul3 vbi eft?£t refpondendu eft cp pUcat cauTatu cu iniaginatiua/vrcpquo /-. 
ipfa eft m fuis cotrelatuue Ijabmis pji= m ratiocinatma fit pctfh. C jrimaiUJU^'Ti '^V* 
uatiuus/ctm ilUsmquibus cft.ictljoc ricmfluit fenfiiiuetet rcnutiua rctiuit 
pcrrcguUm c.o.'R.rignatum cft.<l-g«cr_ftnt.etl?ocniedtate im3ginatiu3/vi<^= 
pumam rcgula3 K-qucntur/guia quo; quo m peruerfa ratiocinatma pcccata 
modoeft.eteft rcfpondcndum q? ficut pfh.ff i-nrnriofu^ pt imo quicfcit m pui 
tempcrantia eft per modum pafitiuttm ctjtitudinib" : Dcindc m turpiiudinibus u^n 
fic gula eft per meduni p:iuatiuu5.i5u; i fctonlJue.CI maloUutwnacu m^iozis //yimc 
lofueemnonljabetmodum/nccpnien; busfignisfcoftcdit •zocmoltrat.jjyir _^/j 
furani m coniedendo / necp in bibendo. et mulicr cqualiter peccant per luuis ^jj 
t\ •perfccam rcgulam ■R.qucntur/gu; riant ;ct non equalitcrfcbiUgut. ILJ-iL- 
U chmqtld'eft i Sd quod oicendum eft jcuria minoi eft per cotpu6:maio: git; 
c> c cn3 fiia caufa ficut csppa cii fno cap; tem per animain. fim per co:pu8 cu 
Sato q per lUu eft facta fiue artificiata. in fieri; per animam lutein eft in tas 

ctoefle. ©e loicu; 
na cptin 
cipta m- ©e luj:uria p pncipia peducta 

llruria rationc bonitatis tsi; 
ctiuem3leficQf:inculp3t bo; 
nitatcm caftitatis.Ci iuiuiua 
rstione magne bulccdime ta; 
J^eluvniriaperrcguUsw 
ducta* ^ / IDeluxm 
ria»rc8u ^"^^ mona pars '^^a tTmstuieuriadnte (naptat 
^•^^ ptr iinagiiutio.ic/iip g icn anime-fif J?of pcf rcgula co-Tt-flgn^ta 
cu.<j -p ^ rtfiuia^ t.qucrtt/luxurta v bi 
tit. ecWrnde^du qj ipta elt m renfUI? T- Tjj^Tvdi 


** ^0 
AvrmJi ^ ryr\ 

F />r /t3/r Jff>v fium i tji mdencta cU (i- lie. 
Jtnjsmatmacmm p;opin; "j imasitiaiiua g »rrtrumcntalc: inaiit W^^ — — quioicU rocinatiuc qpieii; autj)erclTenuaii?abitu.ecljocpcrres 
fiuua.fl ftjr^iunijpccii regulc c.que; gula t.o.'R iignihcatu eft. ^-fti rVimS J< 
ricur/qdilTIuicufiaTct rhdendu cit qp reguUs "R-quenf / Ui)cuna quo HMMd ip.a eit pcitncui .ppuc copent lujcuru; 
ri.lL'fettfi&mt fpvticquerif/4d r^abct 
lujcuna in fe cocfleniiaiucr i £i rftdc.; 
dumcltcp ipat?at>ctiUOd cozrclatiuos 
CU quii)* vit pcim ipcciale. iipcr icr(ia 
fp.:tic qucTif (jd eft lujcuria la aTio^fit 
rndcimuin crt ijj ipa eft in ai J pctm m; 
tenfuin.Scdjjuofpojc cjctcinuj. i;c m 
ito paifu cojno.cit imcllcctue per que 
modu lujcuria cil I aia line luaclTione: 
1 m totpojeca luccciTione. <Lp» r quar= 
tain Ipui^ qucrif / qd Ijj lui:ifri3r3tro? 
£t rndctidu clt gp 1^5 in l?oie m quo c(t/ 
aU«udiucpcrooimnationc:iuuicappa 
in capp.uo per o;namccu. ^j- pLr pum a 
fpecicdi rcguleo.qucrit/iujcuna oc quo 
«rtfiitrndciiducitg;) ifaeiloe rcipia: 
CO qi ell pcccatdqo no eit oe aiiquo:pcc 
catu em ml^.l elt. ii.p/r fc6am fpccicm 
querif/m;:uri3 Oeqitorftretr^dcnda 
crt q> ipa eft DC mouli monftruoiUate: 
eoq{|^4Uit''puuaiiuu9cftinmoulit)": 
fuuc mrdit.18 m ndturaiit>''.C.^'^r tcr; 
tia pecic qucnf/ luf una cuius cITt' St 
rftdendueitipipa cil lubtectiinquoc: 
ficut cappa cappju-tLTjajpumS ipcc.e qoeftouendugiripacftper modumvi 
dendi/audiendi/ ungcndi/ imdginadt. 
et per modu amme (onctpictie 1 impes 
rantw . H'Pcr icojin rcgula TK. querif/ 
lujcuria curn quo cftf fit rcfpodenducft 
q? ipia ettcumpcruerlw motil>ud:fuuc 
aqua calida que eft cum Tua peruerfa % 
coiraria natura:videlicet cO caUditate. 
Hi iicut mteilectue cum igno;§na ^ aus 
dituocumfurditate. 

^e ruperbia per pn'ncipiii 
oeducta* /I ^ 

EUperbjaxattooc ftiemalicic ©efuos ifrt^^|faxtrt)eTc53ere fubiectum m bia p'plii 
\y^ ^Hjuo eftilicui t2umilita9 fdcit cipid oea 
ll ^pTO l^ftcdere fubiectum quo eft. ducts, 
*«*=sa*(j^iQ^gniH|doruperbie pars m 
uiftcat (ubiectum muTTicut Ipuilitae ma ^ . 
gniftcat fuii.CIJDillitio luperbieoiipo 
nit fubiectu vt ipTrniiVabei in gct?enna _ 
penae fempiiernae.ti-patdlasLrupersT- 
biecontra poteftatC5l2umilitati8 ifare 
non poieft4I 3 Ug eJLiuperbug qui cres reguie c.qiK'raur/iu^uria quare eltf fit dit habere fua boaa naturalia ? fuae bi Thdenducftg;)ip3eltqit?aDit'acquiU- 
tu8 ^•Ci£^nfcoa3 fpecie qucrif /lujcuna 
quarc eftfl^rrndalu ell g:' ipa eft vt no 
fit calritae:iiciit lurditaa eft:vt no fu au 
ditua. I ficui aqua calida eft:vi no lit fri 
Cida . |L%rpiUiIpecic regule f.quenf 
$ta elt luituna ?tinua:'fii rndendti eft 
eg ipa t?3 (i^dtaic c6tinua:eoqi t?abitua 
indimuDiliec.Ci^irJcoam fpcciCq^rif/ 
lujdina quaca eftoifcrctuie i ad qo eft 
bicendu qj eil taca c^\\x lujcuria pot au: 
gere out oiminuere actus luofeet m ifto 
paiTu cogiioicit intellect'' Q' ieade clTcn= 
tia X ecilljabiiu cotiftit q^titae oiicreta 
g plurwd iW Diffcrctcd numero. Iijfter 
pti.na ipecie regale g.querif/qeftpto- 
ptia q laiitad lusuriCT'ec efl bicendu Q;> 
eft Ilia g qua ell ipcciale viiiu. Suut ca uitiae a .emetipo.cugiomoiiligene pi* 
feipiumcp Deumeftruperbu9.ji^« 
perbua quando coingiiur credit fc e(Te 
virtuoiunvi coingcna q} fit vitiofua. 
^j^ guperbia eft Ijabitua mendajc: nam 
credit a ceiidere 1 befcendit.i eti3 quSs 

docreditvcrumoicerc/Dicittalfum.t?* — 

mofupcrbiiBnoquieicitcii aliquo:nc(^/D *^ 
aliquie cum eo. || Supcrb ugno Djims guit inter fui fupcrbiSi altcriud Ijumi 
litatem.C Supii^na cii omnibue vitija Ofr^ 
(oncoidantiatjabct.CLSuperbiaoibua cw^ 
virtutibu9contradicit.C.Sup«fbta eft fyrn 
p:inctpiii:(y id qo eft lupenue/facit bcs 
fcendiTciqi autc inferiuecft/facit afc^s / 

dere.C Supcrbi J i mpedn medium e)C= ^in 
iftena inter pancipii ct ftncm . iQuap:*: 
pier ipfabeKendit ? non arccdit. crSu 
lidiaecU.ppaa quahtaaig ue. 4I£ir_ perbuo nuncp 1nuen1tqu1cte5.ll mawt 
fc6a5rpecie querif/ q eft appwpiiaiaq lugbiamaioia figna l?abct.|i^ipa:= 
liiaa lujcuric^iJi i rnd^iiu q? c c.ilef actio bud non muenit fibi equalcm/nccp vult 
cii qua caro liijcunoli creiciiT^^cgala focm n.iTpaioi fupcrbiacftpercoipu« 
l7.qiK-ri{ oc tgc mjcjrief ij i rndcTidu eft maiot autem per animam. 
Q> lujcuna eft m vno tge g aptitudme ra 

tiOiieienliciuc cum 4gn4tiuc:ctin alio «_^ r l* 1 j -*^ 

Km^e per r4(tu iiTe ratione (^(^pm^ ^C iUgPl4 g rcgUUd DCattCM« 
'BcfioncmfiMcctisl •' ^primn^ fcimiij. iTCruBruperbtafit maicime 
per inuilectu3$ c volun^ 
tatetn. gtcf^rndcnduitiQ' 
per intcKectu.nam mtcllC' 
aue en pamiie m obiccta^ 
do.iScd Toluiuaecofequc- 
tia m cUgcndo. t -pcrptitBa fpcu^rg; 
gule c.Qucritur/quio cit fupcrbia i "Ra 
qti Ducdu eft q? ipa clt pcccatu qd qui^ 
to credit aictdcre/tantooeitcdu.llifi^ 
fcoam ipcc»C3 quentur/ lupcrbia qd ba 
bet m fc (oclTcnnaliicr:' £t rcfpodendu 
eftg? ipfaljabct luoa cozreUiiuos p:i- pttuatiuid e(l:videluet e^ ptiuata bon(' 
tate/ljuimUtate ic. <1 • ger piitnamfp es 
eicni regulc.g.queruur/quecft p«ni4 
fpecteefupcrbie:' Ct refpondendum c(l 
^eftafccnfue tndcbmw. fl V ^ fccut ts 
dam fpccicm queritur/quc eilqualttad 
app:op:iata fupcrbie. £t refpondSdum 
eft Q' e Defcenme oebttue vioiem'xotra 
rioautcmmodopotcftbtci Del?umtlita 
te.Ci "Pe r rcsulam b qucritiir be terns 
inperbieffit felpoi 


rn M po;e itiperbi'eJfil felpodcndum tft per 
pzimatn fpccii regule.b.q' ipfa eft tuc/ 
quando incipit en'e:videlicet quandol^u 
tniluae cotrumpitur in fubiecto: et Tu: 
. ^ccic querif / pcrbia tntroductf m illo/vt puta quan= Bur teji 

quid eft ruperbiainalioeBdq?!>DicWu3 doDicitur.j5eneratio vni» eft <o:ruptio *" " 
eft ci ipa eft in intellcctu itidicatiuann alterius. fit l?oc idem fignitunreft per **•• I r uaciuodi oppofuod retattuie pofttiius 
»**' Ijumiliiatie.lj tiiriiyiuSlpccicquerif/ ur voluntdte electiua:? m memoiia ionter 
iT-, ^^i,uatiu:i:im omnibus peccatis impera- 
f-yrr '"Wjj.jjjij-^jjjjymmjy^qugngn^ rpecicnt 

3"^ uid feabet (uperbia m alio i fit rndeni 

umcftq'iprababctm lubiecioinquo 
eft DC iccnrum fuut anxm^x in cozpozc cur 
rente motum. tit ax puma^ fpccicm re 
SuleO.queritur/iuperbiaDe quo eltffit 
eft refpondendum qp tpfa eft be fuio co; 
relatiuie cinftentibue p;(uatiuie ad re; 
latiuoe pofitiuos Ijuilitatie. Sicuino): 
que eft abfentia oiei;ct furditae eft ab; 
ftntid audiiue-C-^COLfcamdamipecte 5 
queritur/ fuperbia oc quo eft ? izl rc- 
(bondendu3 i cp ipfa eft oc fuia couela; 
tiuie fpeciftcia cjtquibue eft pcccatum 
fpecificum. fi t in iftdpaflucognofc itjiu: 
tellectud cp puma tpeciee tjabet refjpc; 
<tum ad oetcctum Tui contrarQtfecuda 
flutem ad fc tanium. CI t> gr teriiam fp e 
ciem queritur/fupcrbia cuius cftfjdqo 
bicendum eft cb ipfa eft fui fubiectt: na5 
fuus babitue ctl. <I4^p«nwmfpg<ic5 
rcgulc c.qu critur / fuperbia quare eft:' 
fit efTretpendenduin quia Oe fubiect* 
tnquoeft ijumflitae/eabfentata :ftcut 
cecitad eft in co:qutac«e fubiecto in quo 
eft vifibilitae/eft 9brentata4r-pcriecOi: 
dam fpeciem queritur/ rupcrbGTqaare 
eft.fit refpondendum eft qj ipfa £ vt I^ 
inilitad nonpoffitelTe: ficut Rnie ignid 
eft in colericoAt finis aquc non fit in iU 
iflXf- pgr ptimamfpc cie^ regule.f.que: 
ritor DC continua quantitate fuperbief 
igt refpondendum eft cp fuperbia babet 
tUam:nam babitus indtuiubiUe eft:ipfa 
cnim quando generatur in inftantige: 
tteraiur. fit quando cotrumpitiir in iH= 
ft<ititi/fflinimpitur.ri - per fcdidamfoe= 
ciem queritur be quantitate oijcrctaiu: 
perbief fit refpondendum eft 9 ipfa l^a jlami.quentur/ V.' c reflulam.'R.fi' fierrcgu 
fuperbia vbi cftffit cltreipondenduth 
o' ipra eft in fubiecto m quo erat bumis 
Utaa aut c(Te bebebat.Ct boc per regu* 
gulam c.&.-K. ftgnatutn eft . tL^gUSl? 
mam rcgula "K. queritur/ fupfrPia qu# 
. modo eft. fit eft refpondendum ^ipfa 
eft per niodumcontrarium modopumi 
litfltistficut amare quod eft per moduj 
belectationie: odire autem per modunt 
pafl'ioiiie.g' Der fccundam rcg ulam "R. 
quentur/fupcVDia cU quo eft^fit refpoa 
dendum eft qi ipfa cum miuationc bus 
militatie/obedientie/ tufticie/ et buiufs 
modcet ctia cum onmibue alQs que be 
tpfa p:cdtcantur. 

^eacddi4pcr pncipia;?^/ /-k 
^m fm-y ^ cpmo atttdiofue ad agenda P ««<«*. 
matu/ eft velojc et foUicitue: ot3 P P»J» 
fed ad agenda bonus eft pi ''P«aoed» 
ger. Cl Hccidkofusfldeuitd; ««♦ 
dumvtiTecoe eitioiucttus. xQyir 
Cactidiafiutatcuj fuperbia/ pigritia/ *-' 
ira«buSiftnoaKf[acadiaunpcdii b* 
mtnee qui pMponunt agcrc bonum el 
cuitarc malum:et no poftunt. /lam eos 
rumpotcftaa ab accidia eftcarcerata. 
<T a<cidia a ltcrat ct inficit tntellectumt /• 
et^ltlsmioignotatur.Ci;:qcctdiaJj* yjol- 
cit volnntatcm ptgrS ad biUgendum bo 
num:foUtcit§ aut ad amandum malum. 
C S(c^ia iudtcat pigrittS ^ ^tute : fed 
bilig2ttaibontp;o vttto.C BciuiiaiiLfC= 
rie i pigra:f3 i f alfie foUima.C Sccmio 
fua no fe btlectat ca l^bitib' pofitiuia/ , , ^ - . f3cu^uatiuie.tIBccidiofu9rationea.3 

bet tUam. ^m e|( pluribue ptincipgd cidie % pif rkie fsi inteUecrnd biftiguit JmrU ^ ^^^ p0|.0; J^w/ ^L^ /rmw QT/fr- 3Dc accir 
dia per re 
gulae De= 
ctucta. ■^ r 

»7^ '^ j'' V m cAm; <D-. in factcttdo rcicnti35/fcd confundit tUS. 
raccidiofiiacpnco;dat fuae poicntiae 
fiip?1Totc9TiriferioiC9in onjnibuspo; 
tcnti);?. O-i cu 'Pfid eft pigcr iti acquire 
do virtutce.fi acctdiofiig contradicit oi 
ligentic virtiuutn <in fonuitudmc vitio 
rmn.|i2l5culia£crucrtitpziiKipia pofi 
iiua in p;iU3tiua..J hi3p:optcr accidio: 
fu0 murmtirat % fingit ic vaticinato;c3: 
1 t>3t confiliutn qn tioneft necclTe ri res 
meljendit oe bonte:-! eft inimKueftnis. 
!adl?iic foiniS ligat/matcria couumpit: 
vt ipfe agee be pigntia '^w fjabuuatiie . 
^•^codia jtnpL'ditmc diQryi pnncipiu3 
Debitum nort inucniat fincm m qno is-- 
fcat.^n CUCidiorus cotra fincni quicfcit: 
fed m line labo:at.^a acedia eft inimi 
ca ftnte pcrfcctionio.fj iiDaioi accidia I 
fone omtiiu vittouiin. CI Bccidiofus ai3 
fuaaccidta eft fone omnium vuio:um. 
d qcctdiorue (umfua accidia coequat 
actus vitiozu/vt accidia fit fouie contra 
biligentia virtutii .iliCPino: accidia c cir 
ca minozc Diligcntiam/circa maioiem/ 
aut iiequa$. 

©eaccidia p regra0 oeducta* 

lUcrttur/ vtrum accidia fit pc^ 
catiJ mo:ta?et rcrpondfdii eft 
Q'Ticapraenisimpcdit omnce 
actiie virtiitij .ff Scd l>ic inira 
tur intcl!ectus;cmn accidia fit peccatiij 
moitaler-z per multa figna Tit rtgnata % 
figurata/qiiare eft ita parft nota ab Ijo 
mtn biis/vfcpquo recow!atur maio:cm 
partem Ijommii e(Tc Jjabttuata be acci^ 
dia.fT " Der ptima fpecic rc giile c. qucru 
tur/qiud eft accidia f jEtrcfpondcndii e 
q/ accidia eft pcccatum cm quo accidio- 
fUe bolct be bonis ^jcimi uii:fcd gaudet 
t>e mali9 illiug.Cfpi grfeftida fp ccig que 
ritur/q'd f?^ accidia in fc coe(Tentialitcr? 
:etrefpondcndiicftq'ipral?3 fuoscou 
relatitioe ^ funt be coirelatiuie/pnuati 
nis fl?aritati8.p3l?5 cljaritatiu' gau^ 
dct be boni9^)cimi fui: i bolet be malio 
ilUus.CI &ciii££tLS fpccic quenf /quid c 
accidia in alio^Ct refpondendum eft q; 
ipfa eft in bonis pigra^ maliuo!a:in ma 
lie aiitvcloicz follicitj •: clcctiua.tfT'pcr 
QuariiJJccctem qiicnf /accidia qd f?^ \x\ 
alio?adq^ biccdu eft q) tpa 1?3 m oibus 
pcccati« ftioe act'.ci:&gtpiinilfpcf iei 
rcgulc d.qrif /be quo eft accidiaf ad qd 
biccdficQ? tprafbeabfcntia cljaritatie 
. in fubicfto \\\ ^ cl?:iritd3 eratrficut con'^e 
quce qt) no cft/qj Tuii anteccdcono eft. 
(([•per fecudS fpcciS quenf /accidia be 4 F ^- 
eftr-iad q6 biccndij eft QJ.ipra eft be fuie 
pziuatiuis/coirclatiuie fpcciftcie ciiA- n 
bus eft pcccatii fpcciftcii. iT. ,t>er tertia n ipfTJ 
fpccicm qucrif /accidia cuiue'eUf Ct res _^ 
fpodendu c cp ipfa eft fubiccti m quo 2: p 
ficut furdcitas furdi. CI f ^r pzima fpes z-^, 
cie3 rcgulc c.queruur /accidia quare ii^ 
£i rcfpodcdii eft qp ipfa eft cp co q: Ijas 
bituc acquifitus eft:ruut bics eft: q: fol 
luces fuper terra cft.c] •fiixiJetMaJJKe; 
cic qiicrif /accidia qre cftfetrefpondeti 
dii eft vt cl?3ritas non t?abeat fubicctu5 
m quo eiciftcrc pofTittipranamcft l?abit» 
ptiuatui" eft contra tjabitu pofuiuu cl?3 
ntatis/impcdicdoeifinf. CI T ^crpa mA- 
fpccie rcgiile f .oritur/ be coti5tna?Btita 
tc accidie^ £t rcfpondcndu eft q^ ipa Ija 
bet ilia inomnib'' vitijs caufatiaabea. , 
CX-ptcii^ainda fpccicm qucnf / ^c conti /Vilfyi 
nua ^titate acctdicr'd refpondirndum 
eft 05 Ipfa F?3 ilia in omnibus vitijs cau 
fatie ab ca.cj "per fcciid3 fpccicm queri 
tur/bc^titatcbifcreta accidie? fit res 
fpondcndii eft O' ipfa Ijabct ^titatce bi 
fcretas rone biffcrctie vitioiii m qnibua 
J23biffercnte8act9.C11$cr:D:iiii3_fgecil f,y^*y 
regulcg.queritur/quecftp!Dpitaqua= f-'^j 
Utas accidief ad q6 biccnclii eft g;> eft pi 
gricia.nam abfcpca agerenon potclr. 
CI "Per recund33 fpecicqucritur/quc eft ,^'p-iTtt 
appiopuataqualitas accidie:* irt eft re' Jj 
fpondendii cp maliiioletia/in'quirasiac 
cidiofusenim per e5 gaudet be xmlie/x 

bolct be bonie.CI Tyrt-fpnLThqiipmnr 

be tfpoic accidief ttrcrpoiidcndil eft g 
reguU c.q' ipfa eft in illo pigra:vt fubie 
ctum in quo eft non agat altquid vtile/ 

bum tempus Ipabct. CI JiitJxauliWii.q . 
ritur /.acctdia vbi eft i 3d quodbicen= 
dii eft q' ipfa eftm pigricia animc imas 
ginationisetfcnfitiue:qiie ouidcm nes 
gligunt agere bonum:fed Diligunt 3gie^ 
re malum. CT "Per piimam rcaulam 7t. 
queritur/accidia quomodo eftr'ctTerpo 
dendum eft q' ipfa eft per niodum eici; 
ftcntemcontrarium modo cl?aritati9. 
/lam ficutcl?antasl?ab£t modum efTen 
di in biligcndo bonum p;o)c;mi ftii :i in 
odiendo malum be nialis lUius/fic accis 
dia eft per cortariuni modii. CI "Per fccii 
dam rcgiilam ft.qupntur /accidia cum 
quo cftfiad qi'od bicendum eft q' ipfa i 
cuml?abittbu6p:iuatiui9 virtutum : vi 
dclicet cum miuria/impiudentia iCB^ 
hue eft cum pigricia/tra ^r ijuiurniodi 

2^c inuidia per p:incipia 
Dcducta. n^.. rf.f- ^enoucmfubiectto* foaicicv* ^utdud Sppettt l^abcre bo 
na aliena contra rarioncm 
quapwpter malufequitur 
Ilium in rcbud fpiritualic 
bu9. £t fi bocyer e muidua 
fepe cognofceret: iaminuidta no Ijabes 
rct.CL23?aHmtii^inuidtccutn magnii 
tudinibue iiUom vitiom eft: % idco cum 
vntca magnitudine vir cutis Ocuinci no 
potcft.C[3[nuidi3Dur3t cum Duratione 
«ltMilvitto:&:quaptoprcr Tme Duratio; 
nealiamvirtum Oeumcinopot.C[Tgos 
tcftadtnuidtceft radicaca i poccftau 
altorum vitioium. d tdco beutnci non 
poteftftne ctjantatid poteflate inpos 
tcftatibuaaliarum virmtum . ff lnteU 
lectus muidioms eft pernerfus et altes 
ratu3 per inuidtam . jiion cm cognofcit 
cam'.cuiua cura confirtit in f?oc / videli- 
cet cp ipe intclUgat earn, djmiidigj^ 
tJiat voliJtatem a fummo bono : veriita* 
men curari poteft/rcduccndo voluntas 
tern fepe ad fammii obicctum/obiecta; 
do tUud.<I3nutdu9 nonliabct vtrtutea 
fed vitia: tdcir co ft volucm Ijabere vir= 
tutes / mutet ea que tjabet in ea que no 
i^abet. c[3nuiduaiion t?abet veritate: 
fedfalfitatem:idcirco fcipfum oecipit. 
Cutuecur3;potclt3di?iberi/videUcetvt 
feipfum nooecipiat . C^Midusflaau- 
do tjabet ea q muidebat / adt^uc in ipia 
" iionquicfcit.^am ipfumpfcicntia moi 
det. Cliiyi'^"''' toiactu9 Ij^bet jjiucrr 
fo9 per inuidiamTquTot funt alioium vu 
tto:ii:vcriitamen curan poteft fepe nu- 
tnerando tllos. <T '^nuidta:cualtau a vir 
tute concoidantiam non Ijabet/cuicura 
eft in cognofccndoljoc. Jnuidia contra: 
di<itvirtutibudcu3 t^abitibus puuati^ 
ui8:cum0 cura fit cum contrarietate Ija 
bituu pofttiuoxa.c:3iiuidiaiacipit cum 
fenftbtlibud:^ t>ifponttur cum imagina:: 
biltbu9:t perficitur cii fpiritualib" / bc= 
ftruedo imaginabilia i fcnftb»li9.C[3fl£. 
tiidia eft menfura cii qua inuidod menT 
furat iniuri3nt/tmp:udentiam/i I?uiuf: 
modi. Sed cura coliftit per manfuram 
iufticic/p:udentie/z tjumfmodi. On s 
nidus non quicfcit in l?t9 que obi«tIf. 
^lameacumlaboje beftderaticura ta= 
mcn&atur/cumillelabo: cuitatur vfcp 
quoadquictem perueniat.fijnuidua 
cum m.iio:iJinuidi3 maiotes laD«e§T?a 
betiveriitamc cum maiotubaritatc po= 
teft curari ft maioies actionce [jaberc 
polTit. CHituidia ciifuoactu ofe actus 
alio:u cocquat.(5t I^uiue cura coftftit cii 
cl>arttatid acttt cii quo coequanf omnes 
Viii »u» virtutum < fl'ltnuidusgaQuc polTidet/credit cffc minota: « Q^ ilia que 
inuidct/fmt maio;3 : fj cura ? iiftit que= 
f endo que eft vtiUtas tftnie illius. 

^c inuidm pcrresuk^or^ 
ductd. 

=1 'Trum mnMta fit qgncrali^ 
peccatuobiectiue q? auarir 
cia ^ jit refpondend Q eft tp 
ftc.<; t^m fluaruB non obics 
&i ctat tant& quantii muidua. 
auaru9na(^ljocqi6obicctat/crcdit Ija 
bere:inutdu9 aut multa obieaat q funt 
impolTibilia ad Ijabendii ilia. i\ -Cer pti 
ma fpecic regulc c.querif/quid eft miiiT 
diaf ad qo eft otccndQ q^ ipa eft peccatil 
cum quo inuidua appetic Qabere aliens 
abfcg rationc. C15crjc6am f^eoe^iK 
ritur q"d tjabct inuidia mWcoen^nfialis 
tenirndendaeftq^ipfaljabet fuoecos 
relatiuod puuatiuoa cii qutb'^ eft id q$ 
cft.in •per tcrt ia fpecic quent/qd eft uta 
uidia in 3lio?St refpodcclu eit qp ipa eft 
in inuido l?3bit» cfi quo inuidiofue ferns 
perlabotatcujtnfticta'ZDoIoic, Uper 
quartam fpecic qucritur /quid l?3beTiS 
aliof adq\5 Diccndii eft q^ ipfa Isabel in 
inuidiofo altitudinc i pieiacentiaXicut 
cappa m cappato.<l •fteuai ma fpeciem 
reguleb. queritur / inuidiabequo eft? 
ad q6 refpondendum eft q; ipfa eft X>z 
fuiecoirclatime p:iuatiui9 etfpcciftcia 
cum quibua eft peccatu fpecificunrficut 
furdeitas oe fuie/et audire be fui0. 
tl'pzx fc^a mfpectg m querttur/inuidia 
be (ItKTSrtfSd qt> r^dendum eft g? ipfa 
eft oe fuio fpecificisrelatiuisifuut cects 
tas be fujg.fr-Q cr tertia fpecte queritur 
inuidia cuius eiTf ad qbrhdcndii eft cp 
tpfa eft fubiecti m quo eft f^abituerfuut 
maiiuoletia eft volutatia i obliuio mes 
mozie/t ignozantia intellect' .C^iermi 
ma fpeciercgulee.qrif inuidia qre eiK 
etrcfpendendueft <peft/c)ceo q:ipfa 
eft effect* ab inuidiofo caufat'riicut mr 
deitae eft effectus caufat' a oefectu aiis. 
ditiia.il' perfctSam fpecie m qucrif/ins 
uidia quIfccIHlEtrciporidcdum cftg? 
ipfa eflvt fubiectii inquo eft inuidia/pa 
tiatur laboiem:z in inferno perpetuum 
oolozem t trifticia. CL'^erfiimalccaes 
regule f. queritur/oe continua $titate 
muidief £t refpondendum eft g> ipa l^ 
bet eam tantam $tam cum ea inutdio: 
fu9 poteft menfurare auaricia / lujturia 
gulam -I Ijmoi.CI'pcrjJcfifllttlPecicques 
ruur oe ^ttt^K bWeu muidief et res l^t fnui's 
dia per re 
gulas oes 
ducta. 

fifmjr F idomp^ts: jrf^-^ c'^rCX .K- JDc ira c 
pzmcipia (\)ondetidfi eft q? i^3 1?abct ilia.:n3 mul 
toe actua Mff crctcs numeio Ijabere po 
tcft.d -p.-r ptuihl fp cci^re p uka.Qucri: 
tur/que eft .ppiia iiualttils inuidic^ "ad 
q;3Diccnduc(tq6eflqued3 palTioquaj 
itiuidiiQ I?abct i appetcdo alictia.jj per 
fcoainfpccic quenf que c(t app:opuata 
quiasmmdic.Bd qtSDiccducqjciniu; 
na./^a ipfa •>' iufticia e et tmpmdetia p 
itnpzudcntia cft:i fic'de alijo. C^Ogrre: 

§ »la l2.tiucr itur Dc tpc muidicTSd^qS 
tceudii cU q? ipfa eft m co/fuut Ijabit" 
nouns m fubicctorqui^ in rno tge Ijabet 
vmiin aau:-z tti alteroaliuf Bd^ucquia 
fufi f ub icctu efl dliquo tge m vfio loco x 
alio tpe it! alio loco 1 1?m6i. C j^er rcgu 
lam i.qucrif/ittuidia vbi zit^izi rcfponi 
denduj eft cp ipa eft in aia a qua fabJi= 
catacft:ictia in tinasiuatiocinam mes 
diantc ipfa facta eft.i;t cn^ m fenfibilis 
bus quib^ lignata x figurata eft. C "per 
pn'marcgulam "K.queritur inuidta*ElTIo" 
cft^ad <\t eft Dicendij cp ipfa eft per mo 
duniobicctandialiena coira rationem 
cum actibtio infcctia fiibiccti in quo ip3 
cft.il t yr fc6am rcgula "R-qucritur/in; 
uidia cuquocTRCt rcfpodendii c cp ipa 
eft ca |?abitibU8 piiuatiute e)cquib' eft: 
Videlicet cii malicia/iniuria % I^moi. Ctnvr 
4yryvr 

( gu^do.C l aotnofrafata cocotddt vttiuttt 
cu vitio:fcd potcft bari remcdiii in cons 
coztladovinut^ciivirtute.fUgfimoLttas 
tue cotradicit pattentic/cums in media 
cofiftu vt rcfifraf ci cu;paticntia. CI 3ra 
mcipitciiaudirc:fcdco:riipif ciiamare. 
JTJrji mcnfurat fine meniura:rcn)cdiii 
colifht til mcnfimldo cu mcnfura.^uU 
lu8l?o quieicitctiira:oi0 l?6 cii pattella 
quicfcit. <i ilDaio: ira abfcgjnaiozi pas 
tictta eft inipugnaMis-.no aut econuers 
fo:et in ifto paffu cognofcit intellect' <p 
virtus abfolute fojtioi eft vitio. 3y;acp5 
cquat act' mtellectue i voititaneinfiii' 
rote/quot£ remediti pot bari in coequas 
do illod ci) abftmctia/patientia i ctjaris 
tatc-Czninoiiracum matoti patientis 
beuincuur. 

^tm^ rcguld0 neducta* 

trrumtra fit gcncrali' pec Je5vig» 
catum$aliqt5 aluidpecca ^^AZ 
turn ?£irtidendii eft Q'fic: *♦*♦''"*• •/■ ^^yti ■ 
'; m tiiro:c namcp mtcUcctua ^ 
' nulla3 0clibcr3tioniljabet. C 
CTJet-Piimilipccic regule c.qucriiur/ '^ 
quid eft iraf ad q;^cft Diccndu q' ipa cfk '/-^ " 
peccatu cil quo voluntae ftnc Delibcraa r pncatu tu quo voiuntae line oeuDcraa /- _ 

©e ira Bpnndpiaocdnda. S,'};!f<SS'S'^S!4^ '^ 

( PIunta9mo»ct fecfi tra iad 

odiendum bonii abfcp beli= 

bcratioe'. £t idco rcmediii 

coftftitcum DeUbcratione. 

CI 3r^<fi magno fui o:e vin 

tit oiartcdTimcdiii oaf cii 
magna abftinftia z beliberatioe.4I3ra 
$diu burat/i3diu burat fuus actue/Rc' 
coeltcniialcr'Cui refpondendfi eft g> ipA 
l^abet fuod cozrelatiuoe confufoe ratios 
ne furotia.C f>er tertil fpgcig gi^eritur / f^ 
quid eft ira in aitof cutbuendum eft cp 
Ipfa eft in voluntate Ugam^ cum quovo 
luntae feligat ad odiendum abfi^ ra- 
tionc:t intcllectue ad ignwandfl : « mcs r^ 
nioita ad oblttitftcndu. C .-&f r nuartfl ni /r^/77 
medium confiftit in obiectando obiectij 
pcrcgrinujti m illoperfeuerare. Ci:Pgi 
t cftae ir e cu potcftate patientic 1 abUi; 
nenHei etia peUberationis oeumcitur. 
<i'^r aconfimdit intcllectii/eoiq:auPert 
9btn(Jnirclligere:rcmediH3 afit eft red; 
dcre fuum intelligere intellcctui.C Jx$ 
perumtt volfitatc in odi^do q6 b3 btlu 
gcfcinrfi ^0 remedm^ abftinctia vfa^^ 
refurgat g biltgere-C UoMtac ci i ira eft 
in vttto:rcmediii i^octueeft/vtcii abfti= 
nentia fitin virtute. cf^ntellettfxiura 
no intelligit virtntcfcd m J?occoftftit re 
mcdifj /videlicet cp per pattella cogno; 
feat c3 . c ti iomoirat'cfi odir e patif cS 
vim/c^cfcu aut per amarc t curaf .(^Qo- 
irat* no oiftmguit mter fui malii? 9lte= 
tm maia:remedia j^o cofiftam bifttn^ X)' fpeci^ quenf /quid tjabetin alio^^d q6 
refpondedumeft <$ ipfa l?abet in volun 
tate imperiG/eo qz impcrat ei odire bos 
num 7 biligcre malHS.Bdl^ucI^abct bos 
minum m intellectu 1 in mcmoua.fiaj 
intcllectut tmperat ignotare : memotie 
duti obliuifci.c "Ba Mnta fpeci^ regu s '^f( 
le b.queritur/ira be cuio eft; iil rndens 
dum eft q> ipfa non eft be aliquo. ^am 
peccatumcft:pcaat£inam(p noncftb* ,^ 
aliquo materialiter loquendo. <T "^siJt- /^/^•^ 
cundam fpccicm qneritur/irabequo 
eft^adquod refpondendum eft q> Ipfa 
eft DC fuia fpcciftcie cotrelatiuia cfi quu ^ rf 
bus eft in fua fpecicC liertmLam fpe* XH^y 
ciem qucrttur / ira cutuecTTTad quod r 
cftbiccjidumq'tpfacft fubiccti in quo P- 
cft.CT' ftgr mtmam fpecicm regule e. My 
Qucritwr/ira quarc eit r i;t rerpondcns ' ^nlfi/h^ ®e nottcm fubiccH^ f o \w^\. F late B p:f 
lucta. Aitmeft ())iprae(l:()ut9 tpfaeft in fubs 

fecto inquonon funt djaritas/patictt; 

tia t abftincrma. (t;Ocr(iecuiByj]pmc 

queruur/iraquarc eIHetl?u(c rcipott 

dcndutnq>e(tvi virtuieenoit Ijibcant 

actue fuo9. <['P£jL£iH'H!B ^P^^'cm re- 

gule f.queriturvita qtiaiua ciTcotinuS* 

et refpoiidcndum eft (j ipfa eft tattta 

quantum puuat actueacijaritate/pa' 

cientia/ab^mcntia : et ctiam a tufhcta 

etpmdentta/ct tjmiifmodi. Cl'Pcr fecu= 

dam fpecie queritur/bc quantitatTW- 

I?trctaire?£tt2uic0iccndumeftq> ipfa 

|?abet earn quilttint crercitautbecrefctt 

actum fuum. ^j-p P" pitmam fpectemr c 

gulc g.qucntur / que eft p:opiia quaii= 

laa ire?£t oiccdiim eft ^ eft f uro:. ^a 

foil ci compctit.li "per fecundam fpecie 

qucritur/qne eftappMpiiata qualttaa 

iref :Qd qiiodoiccdum eft q? c impait^; 

tia/in3b(Knctta:il}umfmodi <I"per re- 

gula m [j.que rttur/ oe tentpoie ire i fit 

wcendumeTl c? ira eft m Uio. fiA\x\ 1?3; 

bitua nouus eft:i in illo muUipUcat (iiu 

acttwn . i\ per rcgulam i.quentur / ira 

vbi eft .-" errelpohdeiidum eft <$ eft \\\^ 

voluntate odicndo/z miuria iniuri5do/ 

« Ijuittfmodi.gt etiam eft m motumam 

quanio magio mota eft / tanto magia 

multiplicatfuum acmm;(I1i£iL|jyina5 

regulam'R.quentur/tra quomodoeH? 

Sd quod bicendum eft cp ipfa eft ntodo 

peruerfo intellectuevoTuntatieet me- 

vmstxtir imagtnationia ire / pcruerfio- 

neejaftenterubrationecaure furotie/t 

fine Del ibcratione. IE*Pcr Tecundam re 

Sulam 'R.queritur/tra cDtii quotft :'£t 

refpondendum eft q? ipfa eft cum fenfis 

bilibua imaginabtltbu6:et etiam cum 

peruerfa antma / tx cum babitibne p« 

udtiuia p:tnctptotum:videlicet cum ma 

licta/f tjuiufmodt. 

^e fdllltate ^ pzincipid oe^ 
ducta* '^7 

(Dmo fairue &eciptcn_g,flItQ 
oecTpit fetpfumtcui^ cogni; 
tio eft per oifFmitionem bo 
nitatia. CT j^aUU^iWiL&ia 
ilmagnitudmenon cognofci^ 
turifedcognofcitur cummagnitudme 
Icgalitatts.CIifaUitaabnrat/bum non 
cognofcitur : nam q uandy cognofcitur/ 
ceirumpitur .Cjlf alftiae no Ijabet polTe 
contra inteUigerc:fed contra credere 
ftiudetia quidem eft Tus inimica. (Ldlal (Itaa cum credere becipit intcUigcre. ^ 
CIJEilliMfliiibvinbta legalitatia facit -*/• 
fc biligcre:f5 ftnie Icgalitatie ipam oftg x/^l- 
dit 1 pjobat.ii5Eallitas cum IjYPOcnria 
fingit fc e(Te virtutej : piudentta auteni ^/^r^ 
bcftruitct manifeftatiUamqualia eft. 
CiMlkaaxiiULactuveritauenonagu: vryvf- 
vndcfequitur cp ipfa cum aau vcrita- ,y 
tie cogno'cif . tijEoUitaa^aomittitbcs iyO' 
Icctaitoiiee:red oat pena6:t per Ijoc ipa — 
cognofcitur . CHraUitae non Difttnguit/ /^if 
fed confuiidit. 3aarco a oiTtmctione co ^ 
gnorcuur.dlitjiyiiflialfue concordat rett Connv 
ftbilia X eoiutn fignaivt occtpiat tmagis 
nationeni x mtclkctfi / qui cum fiia con 
cotdanttaenucleatpzedutamfalfitaie. __^-^ ' 
CrJM0?38 contradicit ftui cum quo con Qm^yi 
tradiaturfairitati.C^falfitasiupjinci /Vn'Tm 
piofe oelcctatan fine aulem trmatur/ /^ 

CUIUS rationc agnorctt . C jFjlfttae aba TV/ffw* 
ftraljit medium eiciftene oifpolminrini 
tcr piinctpium i ftiiem. fit ideoper fjot ^ 
cogiio'citur.tf] l! ?omo falfug in p zmcipio .^hmr 
quicfcif.infineautcm labout / ratiouc [y. 
cutue ipfa falfitae eft cognita. d ajaiot vyIa i/O 
falfttas cuHi maioti Icgaiitatc flg^rWcl^. ^ 
<l!^omofalfu8cocqu3trinule cij fimi; >*/( 
li/cui' ratioe falfitae «ft cognita. ([fal^^^L 
fttaacnm mino;ivirtute cognofcitur. vV'"«^' 

l^e falTttate per regulae Dc^ 
ducta* 
i tCrum falfitae fit ita font's 
ftcut legalitasf £l rfiden: 

II- wi M dum eft qi non/ co ^ icga^ 
VQ^W^ llttaeeftljiibitus poiitiuue'. 
^JLgs Ifed falfitae ^uatiu". CP^ 
HffV%^5s aypT,tna fpecie rcgule c.OTi5= 
ritur falfiiae/qd efl:' fit rfidendti eft gp 
ipa eflpctm cu quo Ijo oectptti occipif. 
^ •pg*^ frtSam fpecie qiier:f /cjd l?5 falft; 
taa in fe fibi cosflentialeefit rfidedii i qf 
ipa tjjfuoecoirelatiuoe ejc qbue fuaefs 
fentia conftfttt.Cl ^er ter^i afoeci^ qrif / 
4d eft falfitae in aitoffitrncRTOtu eft cp 
ipfa eft in fenfibilibue beceptiua per co 
traria figna:z in imagmatione eft Dece= 
ptiua per ignotantiam intcllectu6:i in 
fine eft inimica . if-pcr auartam fp es 
ciem queritur / quid fjabct falfitae in 
aliofadquod eftoicendumq'tpfa'ljas 
bet in piincipiQe ptiuatiuie actus fuos 
contraT>nncipia pofuiua -il'^ss-S^ 
mam fpeciem regule b. queritur/falfti 
tasbequoeftffit refpondendum eft m 
ipf^ eft be fe ipfa . Qamipecc atum e^ 
JDc falft 
tatc e res 
gulae bc= 
ducta. 

t'lhmjv 
in J 


Jinnf 

F 

•K- t\ompm fat iticon 
flantia q 
(nmcipta 

'^% g-pcrftfCdSfpccffflt <itierttur/falfitae 
ceqSocnP^Sd^q^ rcfpondendum eft tp 
ipfa eft oe fui9 pucipqa fpedftcte p«ua 
tune cum quibiis tpfa eft ipectale pecca 
tum:ricut iiirdcitae t>z Tuie cum qmbud 
eft moftruoritae fpcc1aU0.fi -fiaJa^ia 
fpccicm qiicntur/falfitae cum8eftV£t 
refpondendiira c\\<$ ipfa eft TuUiectt m 
quo cftificiit l?abitue.<l "Pgr pzima f pe- 
CIC3 regule cqucntur/famtaequarclf 
Ctreipondendum eft q' tpfa cft/q: i fuo 
fubiccio non eft legalitao. CL- feericcun - 
dam fpecicqucritur/quarc cftlaiiitae? 
£t eft r cfjpondendQ q? ipfa eft: vt 1?6 bes 
tipiaturrficut Iftrum^ta eft : vt mediate 
illo ftt effectus ab aliquoC] -^crmima 
fpccic regule f .qiicnf /quantacTTfaTlu 
taecotninuef£trcfpondciidiieft^ip3 
eft tant^i quantum fubicctii ee ipfa age 
re poieft. d tier fccuda fpecic f.quenf / 
quanta eft faTTaasMcreuue? Sd quod 
bicendum elt qp ipra Ijabet $titatem Di 
fcretam cauratamapjincipije pauatu 
ui84iT^£rPiiniiiJU£a£x.cgule g.queri: 
tur/que clfpzopzta qualitae falfuatte.-' 
Bd quod c Ducndii cp eft Oeccptio :nam 
ilUus actus fpccialis eft.fi -gcVlecundi 
fpecieqritur/que cftqlitas app^Spnsh: 
la falfitatie^ad quod eft t>iccndum <$ i 
mendacium / Ijtpocnfia % l?uiufmodi . 
C .•per rcgulam Ij.queritur De tcmpotc 
falfitatisr'etrerpondcndum eft q? ipfa 
eft m tcpoie/eo qi I^abitua nouue eft:et 
in illo 1?5 act' fuos.lJiPer reg ul3 1. qu cs 
eftfElTglSc tic no l?3 pofTc. C^ntelkctiie cfi incofta ritur / falfltas vbi eftf £t rerportdendu3 
eft 0* ipfa eft m I^ommibua mcndacibue 
1 l?YPocnti« % becepto:ibu0. Ciperpzj: 
mi regula "ft.oueritnr/fairitaa^uomo 
cftf fit refpondendfieft qj ipfa eft p mo 
diifigmentiocapicdi ^mentiendt ib\x 
lufmodLCperfecgMrcgula "K .queri: 
tur/falfltasTitm quo eft? fit refponden 
du eft (^ ipfa eft cti DilTimuIattone atq$ 
beceptioe % l?uiufmodi:vt per ^ quod 
»utnm cft/ftgnatum eft. 

©c inconftantia per piincw 
pmoeducta« «t^ 

; QnftintfifU l?abttus in 
Iquobomtaseft ratio b(»= 
no q* agat bontitet qt inco 
I fta tia Ijoc impcdit/io ipa 
! eft pecciJtii. «] 3^nc6ft3tia 
■ f ma^nitudmc coftattc 
&euincttur.C ^fncoftatia qpdiu burat/ta 
diu conftantia eft in piiuatioe.CtpotCi 
flaemcoft^Uccomm poteft^teconftim 
tia non b3 foue intelligerc.C Conftatta /- 
cu tnconftantia non eft amabilte.ClCoii v^/ 
Itdntta cum inconftantia non eft virtue, 
C Conftantia % inconftantia no pofTiint 

ejTe ftmul inveritate.(i3Q;£finftantia no. 

eft be genere belectationifl/fed be gene / 
re labozie.fTConftantia aperit i biftma^y^ 
guit bifTcremiaeanconftantia aute clau 
dit t obfcurat cae^l Ccnftaimaj inco* 
ftantia non concordant in genere ncc^ i 
fpecie.ff g) e ratiene inc owftantte eft ® 
in pttncipio bcbet ei refifti ."Aam^olJs 
modum graue eft ei reftftere.'duonia) 
conftantte eft et per pttue : ideo omnia 
inconftantia eft per pofteriua.flCofl^ 
tia coniungitifed tnconftflntia btftusit. 
f] gomocon ftana quiefctt cum conftan 
ttartnnnTftShe autem cum inconftantia 
labotat.C^aioz inconftatia fupta ma« 
iotcm conftafmaine?Tcii6n poteft metp 
habere gradum. |i Ccnftantia 1 incotts 
ftantia ratione Uberi arbitri) eqiialtter 
funt elig(bilee:fed no funt equaliter mi 
furabilee.cixninot inconftantia .cii ma 
ioti conftantia be factli vincitur. 

Be inconftantm per regu^ 
la0Ocducta« 

trru3 inconftantia fit ma . 
gi6f?abitu9 voluntatis (!p JDc mce 
intcllectue:'fitl£lponde= ftantia ; 
dum eft g? fic.voluntae c|c rcgraa.fi 
de3magi9eft alterabilie ducta, 

^intellcctus.ifiaufijjiii' 

cft:quiaintellectu8eftbifcurriuua:volfi 
tae autS fubito eft altcrabilia.snuapzos 
pter intcliectue cognofcit g? remedium 
contra tnconftantia3 eft auferre fubita 
tionem voluntatta/ponendo cam in x>i^ . C - 
fcurfu «im imellectu.Ct>crpztma3Jpe r 

ciem regule cqueritur/ quTdCft incons cjf ^y 
ftantiaffit refpondetidu3 eft q? ipfa eft ^_ , 
riuulue beuiatue a fine c6ft3tic. C ^ol w- tt* Ji 
fecundamfpcciem qucritur / incoftatia 
quid l?abet in fe coefTcnttalc? ad quod 
refpondedum eft q? ipfa l?abct (uoe cot 
relatiuod cum quibua eft id q6 c. f\J^ 
terttam fpccic quertf/quid eft inconfti 
tia inalioc'fitrefpondendum left q? ipa 
eft in voluntate imperatrijt/t m intelles 
ctu inobedicne/'Z uj imaginattone vercs f. . 
cudiora/c in fcnftbilibue iabihs.CUicr nf^ 
qrta fpecic qucrtf /quid l?5 in alio^fit re 
fpondcdii e q? ipfa I?? bcfectii fottitudis ^^^ 
main roliitatc/« in^pmiffioebeceptios - y 
ti^tdC^er^^umUipccie refute d^qritur/ fmrm ^"^"^ 25c9pp«catione; y^ nvi f. .1. inconftdntid &e auo edf ad qd Dtcenduj 
c(l q[) tpfa e De remetip9:eo qt j peccata 
Cper lecfida fpecii quenf /mconftat ja 
De quo eA:* £t eft Dicendu q; ipfa ef^ e]e 
ruie ptincipiid pnuattuie t! fpecificid cu 
qmbuQ eft Ijot qj l^oc.C • per temg f n^; 
cic qucrif /inconi tantta cuTTTRXmrc; 
fpondMti eft Q' ipfa ell fubxcti in quo 
cH fuua l23bif (1 Dcrpuiruiip ccipmrt^ 
gule e.quenf /mtortanthi qrccftfet re 
fpondcndu ,ertq> ipfa eft qi in fubiccto 
in quo eft/conltantia nou clh ficut calt: 
duae q eft in aqua caltda:nS m ea non e 
fngidifi^fl tin fQgiioffu iwtrllpffi' g que 

niodum funt;rtmtle8 ijabitus naturaiea 

feabiiibua moMlib". <( •per fecund! fpe 

cic regiilc e.querit/ incoultanua quarc 

cftr'Sd q6 bicendfi g? ipfa eft vt confla 

tia non Ij-beat ciTe . ct m ifto paflu co: 

gnoicit intellectud qi peccatd ntt^il e:eo 

q: crt contra e(Te . li- Cyrpxttnafpe ciem 

regulc f.quenf /mconftat w ^ta eUf£t 

retpondendu eft q' ipfa eft tata quatU5 

conftaiitia impedit.C per fecunda fpe: 

ciequcnf/oe^titatcDifcreta inconfta 

tie^adqoDicendiieftq'ipfaljj iU3:q; 

volu£S0 eft fcpe alterabilis in piactica. 

C "p^ p;iin j fpectem regulc g.qucrif/q 

eft ^p:i3 qlitae inconftanticfet refponi 

dedii eft Q^e alter atiovoltitatie.C] per 

fecunda fpecif regulc g.quer if /q eftap: 

ptopiiataqlitasinconftaticffittjuicrc 

fpod<mdu eft Q^ e bebiUtae fouttuduiid 

totdie.tT " Per requla b.quer ilDe tcpoie 

inconftatier'ct refpondendQ eft ^ ipfa e 

in tllo tcpo;c tn quo volutad eft altera^ 

bilie t Ijabituata e]c tlla.Bdljuc eft tn te 

po:cmquo voliitas cu mcoftaniia agit 

contra conftatia.Cll^crrcguiaijfluenf/ 

inccftantia vbi eft f etTeTponSenducqp 

tpfa eft m Dcbilttate voliitatid i ettani i 

p«uationc5 perleucrantie % m fuie locie 

ftipjadictie.Ci-Perpjima rcgula "R.q"' 

tur/inconftaiia quC) tftfjcui itfpondedfii Bccimapar0p:fdpd 
Us buttrs libzi que efl dc 
appUcarione^ 
IppHcatio K!?pV 

otutdtf in.)cv.p9rs cipatKus 
, tce.CL " puma pare l>«<9, 
j'eft'fiufljpiwtfimr- 
L'cjtrlKttu.cStoa 

pabftractu-zcocre 
I, tii.CL'^crtia p p:i= 
"mangura.c<auar 

taperfecfida^ftgua .li: eft qp tpfa eft p cotrariu modu p quern 
cft?ft5ti9:qquidepmodui;t»ircurRuu3/ 
belibcratiuii-z electiuQ cu ptud^ttat ma 

J:imeciifottitudine. <1 ■^feciidS regu 
a ■ft.queritur/inconftantta cusquSjeftf 
et Ijuic refpondendunt eft op ipfa cftcii 
fubitanca altcratione : i eft cum fua ca 
cmue eft effcctue:et aim pjiuatione con 
ftantieftcutvmbtaquc eft cum puua= 
tionc luci0.CIS>i;cimus be ^noucm fubie 
ctis Difcurfie ftue oeductis per pimci= 
pia i regulad Ijuiue artte:ec per c a que 
be ipfie bijcim':bc aiils quidem percgri 
nis eie attributid poterit artift9 &(C€re 
artiftcisUtcr runtUmodp, ram .il<Q Uinta per tertiara figuram.^ 
CISei:ta p quarts figura . ff gcptinia 
per bi fttiutioee.rrcDctaua per regulas. 
G A<>n3 p tabiila.flOecima p cuacua* 
ttone tertrc figurcCUndecima p muUi 
pUcationcqrte ftgnrc.d JDuodecima g 
mi^tionej ptincipiom.C TTtrtiadEctma 
p none fubiccta.iiaiuarradccima p ccti 
tu rojmae. Cdlijiiitfldircima g quclhos 
nt&x pu'mobc ptima pie bicetidum eft. 

fi^eapplicatione per tmpli 
citumetejcplicrtum. '^^ 

• pplicatio Q fit p impltcttu ^ , ^ 
1 cicpucitufiat lic:vtdelicet 1^««"iSp9 
O'rccipianiur termini qui bccimep= 
fnnt in qftioe :h?t ft queraf *'^ P«nci« 

,^viru3fttoc9.ci3nqftioii£ pal's be 

ifta p vtru/cft a^ltc^fab. 3pplica= 

^ m b.ggppltcata boitafi 7 Mmrgf M] 'ft t'onc per 
fie artifta 03 fetadiuuarc cii iftia tcrmi; '"ipucitu , , 
nis^funtjfubb.iftvultfeiuuarc/appli "^ icjcplicis / 
cet illoetcnnioe iplicatoe in tpaqftioc *'*•'*• . ^ 
q- funt epplicatt t artc;fKut fqtjt magm= r^/yjf f^/h/iJttUl 
tudo/eternuaa -zc.qm ftbc'e/eftpmfir ' -I'' ' *^'"7 
tiitamagrtitudinc/cternitatf.tftnofut ' vrwir Trr/??/ 
tnftnita magnitudo % cternitaa /fequil 
ff be' no ftt:^ ftc Ijabebit camera b.c.d. 
CJ^eincepa bifcurrrat p iftos t5TTmo§ 
ad jjbadii^ii efTe vel ad impzobadutn 
Qjliuree tcrnuni funt bifcurfi p ptincis ^ 

pta 1 refifa9: rt vcro I qftioe funtftno tpr ^ytc ^mri 
mini c)cplic9ti:vt ft qrat/vtrum beualTt 
cternusf rccurrat ad aim terminti cjcpli 
catu i ipfa qftioc:vc3 ad poteftate ic.ni 
ftceternue/pot e(Te ctern';-! ft no Cf/jno ^^ 
pot ic etern^. ^ iXjix ^ ft tree fun t tcra 'Jfi'f Irfrmm 
' cutorcrc/vtru* ^ ) 
mini i qftioe e):plicati:iicut qrerc/vtruj 
fit bonii qi gc" fit intanttj tnfinitua per 
fua magnitudinc:ficutp fua eternitate 
€t fie i2dOef camera b,(,d«et i b<e implis 

'$• yrr (%i-tv*Ctn^ 
-a .yvr '^MUv^Cx 

:ti rrmfhyft-frfi^ 

I -L j)iT rrvijcfwnr yyiryti »J' fir.J./ytfpt'f^ I ©eclmapara* cJltabonitas/oiffcrftia/t vtru:-: iti c.ma 

gnuiido/coco:cl5tia z quid eft :z in d.oii 
ratio/contnirictagi /i oc Quo-^ttiftiacj: 
de tcTtnmie Timt ip'.i«tc oiffmitionce t bonxi fi no cojiucrtan! ficat etemitae/ 
milgnitiiJTTTita? aliqua magnitudo no i 

ctcrrtitje': ccoiicrfotnccp aliqua bonis 
tad eft niasna:qiiia aliqua bomUd eft 
parua:et Tic De alijid fuo modo. 


fpcctC9 rcguiaru. i^t fictotatamerit ap 
plicctur ad ppolitu.f.ad c6cUifiorjc3 : et 
licutejccpUficauimuempjedictieatapo /f- 5^- aDDlicatlOnC 00* fCCUII 

ratuT/ vtru oeus fit magia actu p lumu adlH TlgUrdlflf • • ^ intelligerc ^ g fua eternitate .applicef 
maiud ad inaioutat^:-! nttnus ad nttno: 
ritatc.XDm" cm cftocgenerc mmoiita 
ti0.212aiua.iiiiLXi£-6cnerc luaioatatisxt 
fi qiiprAf/rtrrirttita pjtetie per fu3 po 
tcftJic lUciitpcr fua voliitatc.rccurraf 
adjajualitatc m q coparatio eft implica 
tatficutmai' m tnaioiitatc/: mmue m 
minoiitatc-z fi qraf/vtJiD£iiaEt-iuIr: 
rccurraf advirtiiteanftuaemcfrDegc; 
ncrewrtiiti«:et recurratur ad boiiitatc: 
<um lit bonam qg Dene Ht mftusM fu be 
al^afuomodo. 
•f pUcatio p ipram fccfida ft 

1 gurS fit p 1 p .09 triaguloa:i 
per fcalaspoUtas fup angu 
|Iofl:inquibu8 fcalieeftim- 
IplicatfipuMcipiti gcncralif 
'fiinfi/rptincipiu fpcttalilTi 
mum/'Z p:inf ipiu fubaltcrnii. y)tin(it?m 
gcneralidinm/ficut oifferctia noQaWa 
aliquid fijp:a k. •pncipiOfpeciaUlTimii 
ficutbifFerctia c)ciftc9 inter iftii lapide? 
1 ida plata .QuljaUf mti vcro/ficut bif: 
ferentia cjciftene inter fenfibile 1 fcnfis 
bile -zccret etiiamin ifta fcala eft impli 
cnfud intellectus: pe becinul 
ptiopniij 
(ipalteqt 
be i appli 
cattone { 
fccundan 
figuraro. 


pil;JtYn/>nfv\ •nk^^»^T.v^*.'v%M« Mi»H/tUAf4 catusaicenTustbeiccniue inieiieauw 
• ©e appllCatlOne per aWtra « c^tra ifta* rcalas arccnrus 1 befccni 
fU^mptf(^ncr€tllm. n^ fusintcUectus ncquaqpeiTepot implii 

CtUmeCCOncremm* "^ catue.ftlDicmiuswiuSiq? termini fes 

*ir»« /..,«i.,a».« Sf H.At mrt- '""^c figure Iufue?plic3bilc9 fccQdum 
f ?.^*'4^ly|,*'^ ^?mvT« <S in ipla ftgura laccnt iccundum q6 be 
^.mfnfiSnll.lSJs- ^fabicim^4Haitenualuamu9cp fe^ 
te'^h^", ihft?lV.?;?^n?i3 '"^3 fisura eft appticabOiead pumam/ 
mpel?nt_abftraaionc fub_. ftcutponercbiffcrcntiam mtcrbonitas 
tciii et bonitatcmic.etponcreccntois 
danti3 inter boitate ■: b5uatc;vt fignas 
turn eft in terttafigura. 

^ ©capplicationcadtcrtiam 
figuram* n^ 
Sccunda 
p9 occimc 
ptie p:in= 

palie que IffS^j-^^Jftgnaleiftcutrunt icrmm' 
cftoe aP= abftract ^_ % cocrgtuoj agnettag -z mnig. 
pluatoeP 3gitca39q'dcelteiienti3lubft3ntiaiie: 
abftractu ignis nut ell termm^pcrct' 'rfubftaaa 
lio.C^Sccudusiq" i>bJh*actu e acciden 
tale tiucicocICDlTiufi cocrctii fifr : litui 
cptita9'Zcptii:t^tubicoincptQeftl2abi; 
tust-z fic c accidetalc fiuc accidc9. Cl , ^cr 
^ /"i n r fA— tins eft qfiabftra<tiicfub!tatia:'z?crei 
p^/rrpUtjnPlhi id eft accidesMicut igncitae^ calidu.OL 
jr ^, t^r-z Iidtibicoin^tiieftl23bit'':q:riccrta<ci; 
(jnvfxr jwrviAf dce,<I €111309 eft qttabftractumeacci 
dc0:i luuconcrctiiG fubftatia:ficut albe 
do 1 albii:et oico albii fub rone coipte 6 
albedie l?abituati:et lie c fubftaiia % no 
iaccides. OiQ lUi quatcuot modi funt im 

{)ltcati i termtnid qfttonte t ecoucrro: x 
ic bebet e]cpUcari m conclufioe ad iftoa 
quattuoi niodo9/vt intellectuo non "Qtti 
piatur per vartationem medQ. Otyr-jHuft- 
TTertiaps 
becime p- 
ti9 p:inci'. 
palieqcft 
i appltf a= 
tioepPti- 
tn^m ngu 
ram. si-ppWcStto qttefttois ad tcr^ 

j|tiam ftguram fiat futvidgj 

licet ft materia qucftionie 

eft be b.appUcct cad b.t ft 

inon fufficit c.ad b.appUcct 

d.ad b.£t Ac beinceps vfc^ 

ad earners b.'R.CtJXt Piciat ftffn ificata 

camerarum/aff/rmado^utncg3do:tali 

mo q» littcra remaneat cil fuie conditio 

nibii9 et fuis fisntficatie.l^crimuanicii 

ft materia qucftionts compct' t c.applis 

. , <enturalielittereadc. ftcutbi)cimu6be 

CcGdi'i qj bictu eft fiat affir scncralw. 
madovc I ncgSdo .-videlicet /" 

s^nitae magna tmagnitudo Tlguram* ''f peibccim' 
ptta pttit 
cipalisq 
be appli 
catioc ai 
tertiamj 
guram. 
2^edpplicatione« foAmiii* Scjsta fi« ] }*■ r^^ tH>l«3tio qrte figure fit fie :vi; 
)ccm»e gi r^/^^ deltcet ft materia qftiois cope; 
iepxmci = byj^^^ «» camere b.c.d. applKctur ad 
)ali9 que feji»jl ipfam earner^: ct Ji materia c6 
:ftDe ap- petit b.c.ituc.inon cum d.voluaturcir 
jluatiottc tulue mino:« ponatur e.fub c.i fiat ca? 
id quarti »"£>■»• b.<.c. £trccipiat ur figmftcata lit: 
iguram. terarucfiqurtHjeioiuaturqQiortficiit 
. Di|;imu8 oe iftie:i ita pot oici De alije. 

(lot a CO; €T3L(|3^P£liS3«ocftmaBi0 gcneralie 
ilwationc ife Tnaoctef tia ftgura/eo q: camera eft 
Ktcns ge ^^ tribua littcrieit in t^nto eft genera: 
mmioii, ^^ 9 oce catnerae tabule contmec in fe. 7 l^c applt'cdti^ep piffiniti5c0* Septtma 
)0bectme 
>tt0 pxtn- 
ipalteqe 
quincp poteneic ftint cipartce bifcrctc/ 

CO quia lunt fiffercntee.C • ficrrcfiula^ 
g.ljomo eft cue cui piopzic compciit Ijo 
mmiftcare : z cue mi bile: i eft eno fcris 
bene i equitas/^ Ijumfmodi .|] "ggiires 
guia Ij.ljomo eft ens in tcmpozc uueHis 
gC0/legc8 ic.fi-per regulS i.f?6 eft ene i 
vmca fodicne:-! in eccUfia eft oeum ros 
gano .<r T^erjig AuIam mod alitatie Ijos 
mo eft enai?abcne modunrmecl?ani3i= 
di -: gcncrandi alium Ijoininem. C "^ 
rcgulani inftruincntaluatis f?omo cfl 
fubftantia generans alium Ijommes ci» 
miilterc : i cum martello eft ene agens 
dauum t l;uinfmod i.£t ficut bedimua 
cjtcmplum DC Ijomine :ita poteft bari 
be alQs fuo mcdoc^t »" '^o P-^Tu bas 
ta eft ooctrina per qua'tn l2omoT?rit fa 
cere btffmitionea biucriimodc be vna 
1 eadcm re/tpra cognita pervmuerraa 
cogitationee leu bimnitionep que pti* 
ignora crat. Ctidscjrtijia bj biffmirc 
taliter 9 biffinitioeeremaneat illefc. 


£cMa modiiI?uiu8 artie/ars 
tifta bebet biffinire tcrminca 
(| funt in qfttone/ fine ftnt ep-, 
plicati ant implicati : ficut (I 
queraf/vtrii bef Jii inftmtue:' 
iapplica: f ttijcrefpondfebsbiffmire beiithni 
ioc B t>if' tatem/bicetido ficbcue eft enefic^erfc 
initioC0. «umg)C]ctrafcn6 indfgefaTiquoaTio: 

gtMnitaa eft ens cui competunt infini ^ ^g aVV\mti6t^d YC&Xmi 
ta co:relatiua fine quibu9 elTe minimc o '^^ *^'^\^Z. ** 

potcft.C Ujt eriue/fi cut btcitur.bonitgg 
eft cne ratione craueBonue agiTbohu3: 
Ac poteft bici qp magnitudo efi id ratio 
ne cuiua magnua agtt magnus: et fie oe 
-J &lij8 fuo modo. CI Ultcriueqiiide m ter= 
) mmue pofiiuam queftione /poteft quu Oando queritur be aitqu« 
bubto/bfbct artifta appUs 
care illud bubium ad regu 
\.30 fucccfTiue.Caficut cl?;i 


f ...».Ms.t>viiiuoii,4UKiiiviiv/KvivuMiii= « ftallug pofttuB meoicce hi E[,'f,)l"^^ 

i- dem muUipUcuer biffiniri/biieurrendo bco/fe Ijabituat m ipfo-.ct ctiamfi pona i,'*''^" „?,! 

per fpceiC0 regniarum. fifit p:imo per tur m viridt/fe ijabituat be ipfo:t fie be J^t^y'Jr^ 

CBSt jesvcgule c.ficl^oino eft animalra aluo.ncQuando bifcurritur ignotum p t^anWia 

lionalciet rjoTpJr p:ima fpecie:pcr (ceO regulao 2 fpeeiea rcgularum/tune igno '«■»«»>«». 

da vero rpecic/l?o eft antmiil Ijnbca fua tuui eft eolozatum fiuc beclaratum per ylic co:relatiua p;opua :vtdclieet Ijominiffc 
cantem/ljominiftcabile: 7 fjommiftcare. 
C £t B te rtia fpccte" l?o eft animal m mc 
c^aniciffagfe/fieut inferiptura fcnbco; 

r- r. «inequoequit2e/'ZIjm6i.Cfitj)ct5rr 
rmnho tafpcciemciufdcregule/Jjomo cfteno 
l?aben0maiotem poncfTioncm in biutis 
«planti9.Cl iJaipitmaJpeeicreguled. 
l?oeft en0p:imiiiuffiinnobiTitatcfenfi= 
tiuitatie.f] '^Mecfida fpccie Ijomoert 
cneeonftitutiim ejcanima i cotpote. ^ ■J .r. ti ter tcrtia fpccte^ \}c) c\\ cne cui funt 
fubditabtufat! platez-z l?moi.cr "ter pU ma fpctic regule c.lpomo eft fubftantia" 
per fua Ijumanitatc.'C " fter fecfidas rpc 
ciem l?omo eft cne creatu ad leruiendfi 
t)co cum vcgetatiui0 -z fenfttiuie.c; "Per 
rcgulamf.^moeftenequlitum •ztott 
tmuum per fiiam elementattuam/vegc 
tattuam /fenfitiuam/imaginatiuam et 
ratiocinattuatn'eic <[U\\>uq iii.Gi iils fpeeiea rcgularuro in quibue eft pofitii 
fubiecttue ct obieettue:cttunc mteiles 
~etu0cogndieit p fpeeiea rcgularO illud 
quod crat p:iu0ignotum.£t ficut bedt 
mua e;cempluni be Ijomine biffinito per 
rcgulaa/fed ratione maiozta beelaratto 
niavolum' ejcempUfteare be natura be= 
ducta per regulae. CI •fterpzi main fpcs 
eiem rcgulc e.bicim' gniainracfteiieii 
tia in fuo naturali eoncreto fubftentata 
et mota per actum naturale in quo acta 
eft m quictc.C[t>^rfecundam ipeeiem 
eft efientia Ijabena conaturalia cotrcla 
tiuaividclicet naturatir.um^/ naturabi= 
leetnaturare/finequibuaefFe non po= 
teft.fj -per tcrtiam fpcciem natura e ift t- m n 
fubiectomquoeftactiua^palTibiUacos ^ 
naturare.Cpci^arta rpecie5 natura Cvt- rn n^^ 
l?5 in fubiectSuTqujreft/actionem «]par 
fione 1 actu:-: Ijoc p agcntcm naturalem 
1 per naturalem Wiiiani / matcriam % O 
I'/r tn Jf Sdecima pdr0« nD- .£• finem/etcum nSturalibu^ inllrunKtia. 
CI "ger^iiMiT} rpcciem rcgule o.tiatura 
eft gfTentia pttiiutiua.tr- per fc6am fp es 
Clem eft oe fuis co:relattuid afccndendo 
ad clTcntia;-: fuu cocretu cit oe ipriaoe; S b.c.^.queeflp?fm9c#l(it)S:ITcut(Iqttto ^ rJ. 
ratur/ mu ciTct mag iuni bonu q> imma " ' 
due efTct ab eterno.j^utrLciueraf/vtrft 
fu actU9 iiifinmi0:poITtoti' bomtaeftt 
ratio cp agat bonum:et(j magmiudo fccndendo z co'm^^Q\l- ^ix ternaj n fit ratio ilime actus cp lit magnue: x co fpccicmnaturj cftiubiccti m quocir/ 
coqcbe ipfa ttaturalitcr agir. "Pclbu.' 
mam fpecicm regule c.natura cfl:q;eTl 
ens ?tincn9 m fc fwa co;rcl3t ma ejc qui; 
bu6 cft.r&g r-fc6am fpecies naturacfl 
vt alia entia tjabeatn c)ciftcnti.i % ageti^ 
tiam naturaliter. C[-(5crj:£auli-Lnaiii; cttrniidci faciat our jrc tUum actum/ao 
cternoi m ciernuiu /opo;tct idem ouras 
re actum mftnitu. tm^terioslt tcrtmni 
queltionis compctantfecude columue: 
ficut fi qucratur/mafflutudo bonitatie/ 
poteftatidquare eftf iiU'^ef^ondc^idum 
eftg;) eftq' Bcoirelatiua^omtaiie/mas 4- ^f- ra eft cITctttia l^abcnalontmua^tlpfll gmtudirtis % ptatie: t fic oe alije luo mo K. fM rjrvi/tm «indiuifibil^:^fua cocretafuut eicpti 
tates oifcrete . C05t!i:£fiHi^5S-"'Jtura 
babctpjoputieactioneeTpaiTOncs: fu 
cut natura igms per calefactione:^£ino 

I«i3t29 vcro f?3bet ftcut Ijiibct aqua ca; 
efacta q 133 ;calcfactuiu/calefactib:lc ct 
calefaccre.fiti ifto£3lTucognorat uitel 
lcctu9 cp uaturaleltinftge cotmue t fucs 
ce(Tme:continuc quide per qptitatc toti^ 
tmua:rucc£iTuj€ autc g oifcreiaai^tita- 
ted m quib' eft natura m tpc.iL"g^tr{= 
fiulami.naturacft tnloco:7lcutcotenKi 
in contmctite/t agenam agibili.fi t eft 
in fubiccto m quo eft fubftentata 1 mo= 
ta-CO^r rrgula niodahratts natura l?a 
bet 'modu mifccdi/ gencradi 1 cozriipe; 
di/T l2'not.C'ft£tie£iila9 itiftrumctali= 
tatia natura eft cum luie inftrumentie: 
ficut rubftantia ciifuie accidcntibu9:et 
mecl?3nicu0 cum fuis inftrumctietctftc 
t)e aitjo. :^!c^uidlnatitr a Difcurfa per 
fpecies regularij} cftquiJe cognita per 
itellectQ/co qi fpecice figmftcat ei id q^ 
Q natura eft per ejciftentia 1 agctiam . £t 
/( fuutbijcirn'oe naturan'taporeftoicioc 
f alij9:t ctta dc cocrctte fcuSm id qt futit. do-CISmpLgliuelibctcoluna c app ltcas 
biUe adailsTliaucoIunTTc'Sa q elk aps 
pUcabilia cum:p:imat cum tertia/eo qf 
cotinct be ptimab.c.tDc tenia iiXm ftc 
be ali)e;cii fmt concatenate adinuice. fit 
in ifto pafTu cognofcit mtcllcctuscpdCr 
coliincpnt appUcannd eandccocuifio^-''? 
ne3.et fic cognorcit fc valde generate g 
ipam applicationcqcft valdc gcneras 
li9.<I3ie:^_qBcritur/v>trii mundua fit 
etcrnut^TtuncTc'^a camera q eft b.c.t.b. 
appUcaf ad camera fuperioic.fit ficoc 
camera que eft b.c.t.c.et fu be ali)9 vfc^ 
ad t.b.c.o.'Sitiojjmus eft/qi cternitaa 
eft termin' in qone ejcpUcat'.^li^jJljtie 
fiqueraf/vtru poteltaa mudifuinftnu 
tafSpplicef teiponfio ad colunab.c.O. 
ficiit eft applicata qftio facta be cterni^ 
late mudu'Z teneaf ncgatiua. fliiXicut 
fcqueref magnu tncoucnica q> mundua 
edet ab eterno.fic fcqucref magnu mco 
usniroq'mudugljabcret ptateiitinia, 
fit ftcut Dicim' oe mnndoidcoe l2i0q in 
fecotinct/oici pot. C^mpli'' ftqueraf / 
vtrij vnus angel" pduearalm5 arfgelfi^ 
applicef rtifto ad b.c.O.qm mter effm ^cti: ^mn^Amm\o;monon^ot^\:cux tiam angelt z f^otg ftiic ro re/eft magna 
fit Tupw naturajCnic Dilcirrreniro mu oifTeretia. «i4?fi?J9 ^Q tjciftit fab ge 
raculH per rcgul ac/cognofcit intellect^ ncrali ujateria dcmcnto:um / rattone 
miraculuper luu contrarm:eo_q:mira-- cuiu9vnust?omopoteft moduccreftue 
ctilunj mtrat fpcc icn.i regularu per con generare aliu? fjommc/Vvna rofa alia, 
tranu modu per que mtrat natura.^^ j^^ angeloautefn non eft fic. Onm in ifto pafTu cognofcit intellcctua que; 
inodo vnum cotrarium cognofcuur per 
reliquum cum regult9, 

'S' ^c applicatione per ta^ 

^ona go bulanit ' I f 

l>ecic par 

•pplicatto t^bule:f r tcrmi 
ni qucfttonur»T apphcentur 
ad ipfam tabuiam. jOainJi^ 
termini queftionta conucs 
niutpumc coluite videlicet tia punci: 
pads. 
2Dc appit 
catione q 
t^abulam. 
.Uoueem 
angelu9 non [j.ibct oe quo pxoducat aliii 
angclfi : cu no fit beriuat' ab vnai cad€ 
materia gtiali angcluarciifit ftnit' lfu9 
pzimituiitatc. CTStcmoedimuacjccms 

f>Uim per ea que ^itunti& be tabula: 
ic potcft oici oe plunbua alije fuo mo5 
do.CKjitiiltatio veroquefitper tabus 
lam/rcqiurit g> confcrucntur fpecieg t 
regule camerarum / ct appliccntur C3 
que figniftcant ad pioDofitum: vidcl:cet 
ad concUifionem^affirmando vcl ncgas 
do comicntcntcr aut mtonuenienter: 
ficut patet per ejcemplu Rip;adictu. 3©capplicationc» fo.Wh VJ 
j^capplicationeper cuacua 
tionantcrtic figure, "r 

•ppUcatio que fit per tertiS 
figuram/ftt iRo niodo:vidc 
licet 9 termini qui fiint m 
qticftione cj:plicati/appU: 
ccntiir ad cuacuationc tcr: 

. tic ftgurc/i ilU catncre cui 

mas'S termini conueniunt :ficut ft que-. 

fibfta'malia: ct vtrumiUa co;rclatiua 
fun tn bona i magna concozdanua . fit 
tnnc taliequeftio appUcctur ad camera 
i.<, b c [| SAi^^y^^i^f^ camera mi 
mu9 in capitulo cTucuaiiome / queflio 
Quidlerit olutaict Ucoc alQe queftio-- 
5ibu9/fecundumqj termini ip!aru5 po 
terunt intrarc camcram/affirmado vtl 
ncsando z couucnientcr aut mconuenie 
ter C UUmusMatq^^ t" 

eternitatecotfanetae^onitatis ab eter 

noVmtcn-e.CtaEEUcemr '"^^"t'l'S 
3d fameram bTcIi^^ieram c.d.t_ad 
camcram d.c.CtJccundu? quod m ipie 
camens oictu5cft/qucftio qiudcmerit 
foluta ct ftc oe alqe queftionibue/fefun 
dum Q' termmi ipfarum poterunt mcra 
re ^mcras-.affirmando vel ncgando co 
uenicntcr aut mc6ucnientcr.<j Sm^ 
oucftio' (ubalterna appUcctur Sdqi^ 
ftioncm particularem /ct econucrfo: fi: 
ci^t ft queratur/ vtnuDXn botutatefttu 
m^sna couclatiuaf £t ifta queTTio ap-, 
olicetur ad iftam/vtrumui bouaie Boi 
ti9 vc\;ftiu0 rofeftnt magna cotrelati 
ua.et tunc me queftionee appluentur 
fld cameram b.c.et tunc inr.enietur re= 
fnonfto ia loluta per ea que cicta funt. 

f I amDlmfifUuyjJ^'^'^"^^^""'^ f"-^S"i 
tudmieoequoTunt : ei cotrelatiu3_^ot 
. t"eTe quo funtfijppucemur ittc qftios 
neeadcamerac.d.': qftiofubalternaap 
pUcef 3d qftienS ptKularc^ tuc tempo- 
cte tnucnietur concUifio oeclarata et fu 
snatao ca q 13 MKim^ in iPfa camera:-! 
fd t>e aliie camerie. £t ne Doc oabimue pofitionie tmittotie/in folucndo falla: 
cia8:ct i ooctrmaperquasalieartce fa 
liter polTunt addi ci . ^ idco ft irtifta 
vult nmUiplicarc pUircFrationts ad ea 
dem concUiftonemi inuenirc multa mcs 
diaz-z pxcbat e maiotcm i mmoiem pto= 
pofttionem/i (olucrc fa'.lacias/ci factlis 
ter ctbtcuitcrPocercaUati icuntiaacii 
ifta arte gcnerali:applicct modum qui 
tenmmue m multipUcatione quarte n- 
gure.fiam illc modu6^ellsniucr)0alip.'X 
per lUumiiiodum/niodiidquTacm par= 
ticulane cru rcgulatiie •z lucctaci'-ijl 
m vniucrfali rclucet particulate i icon 
uerfo:et l2ec fuff iciat.na faij c cclaratu. 

*'*- ^eapplicationemivtioni^ 
p2incipio:um£tregularuni, ^^r fFT;^^ are iflaibuae partes btuidif 
PriF ■ Ci3ip"'"''^^ccm^oep;icipqe 
h \bj, eiplicai'. C 3" ft^a dc iplicati 
Es-^r^ q flpplicabim' p:incipt)e eic^ 
pUcatt? locie rcguiarum l?uiu8 artie. 
tn^^yiya piincipia vp c8ta etiit centum 
fsfmeiljoc quidc facimu9/vt are fit ma; 
gts materiali0 mtellectui ad inucmcn; 
dum muUaa concUirionc9.25^e ipfis^au: 
tem parum mtendimue Oictrc/eiceo q: 
p:ol!]citatemeuitaniu9.SMper6aq«c 
t>e ipfi9 oiccmud / poteft artiTta cogno; 
fcere pjocefTum cmuflibetfoimep om; 
nc0 regulas : ficut tcctmti9m oediutio 
nc puncipiciu elE:pTicnto:u:ct cti§p regu 
la8:etp;io ocptima pane ficDicem"; 

1(b:im3par0. IDuodccic 
map8be= 
cime Qtid 
piincipa = 
1(9 que ett 
Deapplica 
tionc mis 
jc.ior.iepn 
(tpio:u5 1 
regulariij 
in oua8 fc 
ctaf pari 
tii)CuUd4 i 1^ g queftio continct in fe (er <nuefWo 

„ minoa eicpUcatog/ftcut ft q; fugpximai 

\ rajur/v trtj fit cngb gmuna partcl?us 

-^i gnu-z etcrnur'recurrc.t ad ca iu9 ouode 

Saipuulu bonitati9/ masnitu; cimegtis Ondccla c jemplum in tractatu queftionum 

pars t)eci 

me partis 

ptUtp^iUe 

ee appli= 

(ationc q 

multiplii 

canoncm 

quartc ft: 

sure. ©eappltcationcpcrmultipli^ 
cationem quartc figure, .^^r 

gixim' Q'mulnplicatiogr; 
teffgurcconftftit iiiqnincp 
modie-oeideltts:! '" multipU 
cationc/inmuentione me- 
di)/in ^bationemawiie ^■^ 
dmie *: etermtatie: etctia videaf p que 
modii bonitas eft tiifcurfa p ptmopia z 
re gulag:ctficD c aiqe punciptje:'Z tiic co 
TTudaf flffirmado vel negado lecijdii cp 
pimcipia funt tali mo/Q' pjicipiai regu 
le rcmancat lUcfcfz tiic inttftcxi" muc= 
niet ^itate t>e U be^^ 4rif . (Ouevcritas^ 
erit lucefacta p illii Dircurru^TTfuiitbc 
dim'etcpluoeboitatc/magnitudine ct -7'' 
ctemitfltc : 'ta pot pan Cc alqa p:tnci= 
pi}0.ei Ijct fufficiat cptii ad pma gtem. 
.13,. 

g^capplicationenouan fub^ 
iectomm, .^r tTrcdeds 
ma para 
»ccimc p= 
Ii0punct; 
palis De 
applica; 
tionc no; 
iiemfubie 
ctomm. Bcc[mapar0» 
3ctfi eft &c nou{ fubiectia: 

idcirco fi qftio erit C€ oco/ 

appUcetur ad ptimus Tut): 

ieciu:i Difcurratur g ipluj 

fiiui oeu9 eft Difcunua ta: 

It njodo/(j' aflFirtijatuia vel 

ncgatma cenucniant cum tc)ctu.t| St q 

ftio eft DC angelo/appUccmr ad fccucRT 

rubtectu in quo angclue eft citrcurfud:et 

tencatur De queft.onc fysc qt conuentt 

cu te^tu.fit ftcoe qliie rnbiecueruo mo. 

S^capplicdtionead cctum 

(Txam" (Jdlccntij fovnio. 
flh in tJbftracto ipiae qde5 

fc6fideram''.alici erut gene; 
r altlTtm e;aliQ.crut fubaltcr 
.ie:t cuiltbet foime afTtgna 
.1^ mud fuu ?cretu3 .vt qlibet 
foima mie'.lectui magi8 clucc("cat:i ma 
jnmc turn quid fit/lic quidc abftracium 
am (ocrctu.fla c}ctrajp(a [huUu ens ec 
pouet pumo {>e parte ptima eft Dic^du. 

I 2^eentitate. "^ 

j'ititae I arte ifta eft termi 
nus impUcatus ii fua biffu 
nitio ftcri pot/ficut fiuibif; 
finttionee alio:;^ ptinciptoi;^ 

._ e)cpticato:a fjui' artie/idco 

artifta appluet ad DiffmttionSJjcitat^' 
m.ngnitndinis ic. ^Tcm cm bonitae eft 
ca quarc aliqe bonus agit bonu rfic enti 
xao c ca qrc alia'^ ens caufat aUud cna. 
£i ficut inagnmido eft ca qre botjitaa c 
_, magnatficcntttaeeftcaarebonit^ecft 
Fnf (^wvrfii cne:etruDcfllqs.55uu(ocretQtfroeft/ 
^ ctcnslplicatuifecudalpccicdu'Zii JDec(m3; 
quartape 
^ecie ptid 
pzmcipa - 
lid que eft 
Dcappltca 
tide ad ii- 
turn fot r 
mad. •ptia fo:; 
ma be en; 
Midte. 

(fnmt ^ ^.,.^ _^, in p:i 

ma c.et ea t% quibue eft impUcata/q* € 
in fecuda fpciijf c.funt:et i6 ^cquid que: 
ftfur beentitatet cnte/applicetur ad 
ptinapta c)cpluata:i ad rcgulaa fiat ta 
le tudiuu be ipfa/ftcut eft factum be ipa 
t)onitate/magnitudmc ic. 

T~ ©cefTentia. -t 
qotiia gntttaetdTgntia couer; 
tutur: fequ'.f <x e(Te t ens con; 
ucrtanf :ct io iicut bi]cim'oe en 
titate X enterfic poftum'bicere /Seamda 
fotma be 
cititntid. 

b^ elTcntta 1 c(Te. (T < gtrjrinir/ty frii f tcr 

cffentia % clTe fit btffcrcntia . TCasi^poc 

5 J rtf recurraf ad oiflfieriiw q eft tcrmin* 
e^pUcatud/t fiat iudicifi TecGdiiQ' biffe: 
rciia eft oticurfa p omnia pitncipta t o 
ocd regulad:et tuc abfc? Dubio apparec 
bit q^ aff irmaiiua m qilione c tenenda. 
a i ^iffcrctiac m eft efTcntia z fua <c:rc 
latiuamntinrone altitudinid abftral?* 
do:ct fua cocrcta lunt i rone mftnitatw 
contincndo:et fic patet <$ bifferetia c6ft= 
ft(t inter efrenttam et ene.£( ad b<x re: 
gula b.confentic. 

3 ©evm'tatCt -r 

l/iitaseft foima cuipt«p:te c5 r^Jft 
j petit vnire. tt tpfa quidem eft Ir.'IlV 
applicabilie bomtati/ magnis v"*^^**' 

1 tudim tecum fit bona/magna 

1 cetera. Sifut^nitad eft bona p bonita 
tc/t magna per magniiudinem.jioic ko 
tiftad^ft vnn per vnitatc/et magnitudo 
eftalia/vna creatura per ipfam vnita= 
tcm/et ftc be altld.CtjjftapaiTu cogno 
feu intellect' q? Diffcrctia biftinguit in^ 
UT boiutatem et magnuudinem : vt fij 
cuTpncipia oifferetia/vt qucdUbet p:in 
Cipium Ijdbeat luam p:op;iamveritat5. 
£t idcirco ft in queftione eft termmud 
e^pTtcdtud/recurratur adtjocquod bii 
ctum eft \n bifciiiMu^omtaiidiiiiafiiiu ^ o 
tudmid et DifferenTie/TRSiTelponfto fe ^ 
cundum Q' be ipfts bictu eft. i\ Concre > 
tum qiiidcm vnttatid eft impUTatuj in 
concrcto bonitatie/magnitudinid ic. 
flam bonus eftvnud/t magnus eft aU» 
rnu6.3pfc vero vnu? Ijabet fua coirclit 
tiua e]c quibuB eft . X^oc applicabile eft 'Tj 
adfecundamfpecicmrf.iadptimame. c 
et ipfa cojrelatiua funt appUcabtlia ad ^ 
fecundam fpeciC3 regulc c.i ad ^ma d. ' 

t B^cpluMlitatc^ 'T 

2»uraUtfl0 eft fotmS tf)„a- 
aggregatabe purib* frt^., 
biffcrentibuenumero 'i,,vri,i 
vt patet per fecudam P;"""' 
fpeciem rcgule c . que *^ 
eft fuud fon0.3pia ve ' ^" 
ro applicabilid eft ad 
ptincipia c]cpHcat3:eoquia bona/maj 
gna et eterna eft . ftftii'^ '^'^ ^JO"* Jt'^' 
bonitatem/ct magna per magnitudme 
«.Sic bonttad -z magnitudo funt plu= 
res pa^eipra5 pluralitatc .et.gu^ funt 
plurc bonitates bifFirentcdTpccic. fit 
fic be magnitudinc : vt patct per fecuns 
dam fpeciem rcgule c .que eft fu* ions^ (^cr/}i^ cfinrm^ 29edpplicatione. 

I utnta 
ma oc 
wra. ^'t fi-PiMmmro caufc pluralitatie pfiftut 
pcroiTfcfcmT3icoco{datiat gcquali; 
iatc;t lUocaigacoirelatuusi plurali: 
tae eft appUcabilte ad tpra puncipta c t 
ecoucrlo. bmjesto cocretfi eit appUcabi 
leMncretobomiaue/magnitudmie 7c. 
guutpa tet in cUmentato q6 eft bonti 
matna/1 eft vna cji. pliinbua toftumji 
Vt pluralitae m ipto lit fubftenuta. 

r s^enaturat "r 

atura eft fo:ma cui 4)p:ic 
copctit naturare.i; t qi pu 
cipia fot naiuralia p naiu^ 
ra:ionaturaeapplic biiia 
ad boitdtc naiuraleima 
gmtudincnaiuraic;iricna 
tur4 pot (.ognoici g oiicunum ptmopio 
ru ^ rcgulai u:i c<c ipo fuperr largo mo 
Dijiim-' . CT ULtcn^ ndtura eapplt cabiite 
«d cotreiatuia naturalia bonitane/ma: 
gmtudmieic .eoqjfme concretis ipfa 
cotrelattua naturalia elTe non pofTunt. 
i| Concretu vcro na turale applicabilec 
ad cocreta naturalta'.vt patci q tecimda 
fpccic d.-: B puma cdUU^Iil^-^^^ 
vna natura 1^5 cu magnmidinc/alia cus 
buratioe ic.x ccouerio.appucabilid eft 
ad mi^tioncm/v»bit>i)cimu8 oe boniiate 
ocdu«a/« magnuudjne/i ouraiione. 
<r ^egcnere. lOeges 
re. 
gnus eft enfi confideratii^ 
^ vaide (onru'.um quod be 
plunbuo Diffcrcniibus fpc 
cie ' •peace in l?ac arte eft p:m Scprima •': 
cipiu citplicatu:t fua oitfini fwma og 
tio e iftd.Spc ctcs c cne q 6 ipecie. 
'. pdicaf oc piuributj oiffere^ 

_^ l| nbue nucio.iS£ijpqdt:3iap 

pUcabiUe Tad loca i mijtioc vbioicimn , 

bonitas magna ic.;Q3>iiUfi-q erat ge L ■; 

neraliiTima no oinocgcneralieiqn oici i > 

tur boiue magna: CO q:?tr acta eft ad 

fpccial^m3giutudine:iucDealn9.^iUlJ p^ ^>m'WM"» 

terius applicabiUe eft ad coircljiiuatco 

quia quodlibci pimcipioju c)qjluatotu3 

l?5 cozrelatiua ipecialiat ^piia Oifferen 

tia nuerop Diffcretia:i lie ipccicsappli 

cabilis e ad Differentia q eft pJincipium 

c^pluatu m arte ifta: que quidc Differ 2 

tiaoiftinguugen' mpiuree tpecieeoif 

ferctee numct o : fiau t?o cj eft vna fpes . 

cice/ileo9lia.ti3liiiP«ieeap£hcabis /jjj rnx'zU^ 

lieeft ad nKdiu:naninrmnmrconuftit 

inter pnncipiu •: ftnclicfpeciesconftftit 

inter genus x mdiuiduu-.cc m ifto pa(Tu 

cognoicit mtellectus 01 1 peciee necefl"^ 

na eft ens reale:qm ficut puncipiu ct ft 

me non client i e)ciremuaie medi)/mu 

mediQ elTct cnercaie:lic nccp per confes 

quce genus 1 indiutduucfTciu eniia rea 

lia.CiCocreium aut ipecici eft fpeciale/ 

qo quidTcltapplicabilead lecundam 

fpecic regule d.i ad piitna e.cu quib'eu 

cognorcibilcunlenUbile auicm 1 imagi 

nabilc eft . ii Ulteri"^ (unt alie fe gciee q 

funt naturalesrTuut vilibiUtaep poteii 

tia viftua 1 1?m6i.q coJiftat p viium 1 p« 

tcnti9:ftcut colotes % figure q pvifum in 

ftibiecto funt feniati.Ci CUteriLJl"^^ 

fpcciceqp Vtutce moiaicstoriltTrutm 

potetiailuut lurtiticabilitatcs p ii.ftici9 4)- f- Tibuo Diffcrcntibus fpc puidctihcabiUtaiee p piutScaaicredi 
piedicatur . g>e gcnere "luaiee p hdc.et ipcrancabilitaies per 
pm rittAMtimufi inlo: O'^ 1 ilf iii^i-irc. f.iL flfiitii f.intiiimat3 tat 


Sica 

apphcabtle ^....-^.. 

CO quia per iprumfuntgeneralia: licui 
genua quo.1 per bomtatem eft bonum/ 
« per magnitudine macnum ic .3m '"^j. 
quomappUcabilecrt couclatiuie cj:pU » 
<3ti0 CO quia ipfa cojrclatiua funt gene 
raliaperipfum/'zcttamfuacoxrclatiua 
cogno cutur p fccuda fpecie rcguU ciJL- \ 
tcriue fuu tocretu applicabilc eft,ad fc • 
cuda fpecic rcgulcd.t ad pmae.cu qb' 
cognofcim' q> gr.iua eft cnerealc:-! per 
fe c«ift^s:qi II no'coueldtiua piiciuoiu 
cjcplicatojugcncralia elTe non pofient/ 
nc<5 per confequena piincipia ejiplica: 
tageneralia e(Te polTent, ^e fpecie* ;n rpecics virtutu fuHt iccundarie. 

g^eindmiduitate* nr 

jidiuiduitaseDiffinibilieg (DctaiHI 
i3 prrma ipccie rcguic c.Qam fo;ma oe 
(icut bonitas eft ro bono q» mdiuidu* 
flgat bonuni :Uc mdiuidui- j^te. 

. .'taecroidmiduoqr.pducat 

indiuiduu.ct ftcut '.ndiuidiiuas cftboi 
na p bonitatc tc.f u bom tag eft « .indi: 
uidiiata pcrir.diuiduitatciiucDc tuta 
coiicrctie 1 relatiuie cu quibua cfienna 
eft mdiuifibiUstque coxrclatiua bonita 
tie/foirclatma indiuiduitatia iuBtap= 
pUta^ili^viTlellctf Ijabcat noutia:ipJ» 
©cdrna pars Tcroc<«rcIatiuafentiiri m($ imaginan 

polTimticum Tint ettra ftgiiram iii iiTcn; 

-, _ liapofuaicontcnta.CCoiKjxiojndi; 

/ffrnrrfyi uiduitatiecllmdiuiduu.etljoc pcric; 

*^ cundam fpccic O.-z per p:nna e.cit o(te; 

fibile.^ti clementatts vcrocft fcnfibilc 
1 tmagmabilc:vt patet per iftam rofam 
t ifluro leonetn. ^ ^cpiopn'ctatc* • •r pancipta funt fimpUcia .CT gimphctta fl c- 
pcrfctianiipccicrcgiilc c.tTaDCtluacoi 
rclatiuatimp!;c'a fuutbonita0quct?a= 
bet finipUcce bonificatiuu/bonmcabile 
1 bonific3re/-z cu fiinplicttate/i fuie cot 
rclatuue confifluvua fimpler cdcntia 
fjabcng per pimjani fpecic rcgulc O.fitti 
pUcia •: p:in»itiiia piiiicipia. crorKrctuj (?mrT 
^0 iiuc fuum ciTc eft fimpleit.ttljSni- 
gnatu3 eft per rc6am fpecicm regulc b. 
eipcrpumame. ?■ l K»! » .^ ; w , "Ropzietas eft p:iric»piuc)t'. 
^ona fot TTf^^ pluatu: vt patct per rcgu- 
ma oe ^; s* Q^P Ji lain s- ged maltjg tninci - 
p;icwte. c« ^S / piJ9 ^ rcguUs e(t pzincipiu 

e-\^^gj iinplicatutn 4iiiy Piffini; 
-i*2l^»tioeitappUc3bili0 adp:i: 
/• mamfpcaemrcguUc^iA^nL^iHlbo 

nitae crt ratio quare bonue agubomfm 
fic ptopuetae elt ratio q^ pzop:iue agat 
pjopiiu. jetriciitbonitai? l?abet fua,ps 
piia co;retgtuia pet .ppiiciatc: fic pzo? 
pjtetaetjabctfua co:relatiua bona per 
bonuatcm.t ^opnctae a ut applicabilis 
eft ad oiffcrentia. flam ficut Differctia 
^ , cftcallfablflPerendl:llcpp:lcta0^ppto; 
C iiryvfv\y\ p:iadi:'Z fic oe alijs. K UUcrms^concrc; 
turn ptoptietatis eft pzol^iu e)c conrla; 
-, tiuie concretie conftuututnii l?oc per fc 
fl). £■ (tmdamipeciemD.ipcr piimae.rigm; 
fuatumcft : ficut ifte l?omo qui eft pto-- 
pziu ammalii ifteleoquieft aliudp:o; 
ptiijjtt animal: etifteequue:-: iftarofa 
que eft aUndcotpus ^puut-zftcinmor 
ralibue:ri(iic gouc e qui Ijabet fuu5 p- 
ptium eqt:u:et pTato fimilitcr: vt patet 
per tcrtiain fpccic D.Ct in ifto paITu cos 
gnofcit tntellectus aquibue p:incipij9 
fcicniia uir-8 o:itur: i in quibue p:inci= 
pij9 conftfttt:7 quibus pzincipijici iuri- 
fta vti Debet : et etiam cognofcii g' lura 
funt applicabilia ad mtjctioncm p;in: 
ctpomm ■z regi'larum. ^ S^cfimplicitatc. 1 xlj IDccima 
foinia be 
fimpUcua 
te. 
p5mplicit39 eftappl'cabi; 
Ii0adp:incipi3 l^uiusan 
tis/eoq: p:rftmplicitatc 
funt pzmcipia fimplicia / 
fuut fimpUcitae eft bona 
,a-^i per bonitarej/magra per 
tnagnitudincm: ^ ficut p zmcipia etpli- 
cata fimtbifcurfa i mijrttonc p:incipio- 
runft 1 regularum:ftc fimpUcitas potcft 
birciirri per omnis puncipia i regul j3. 
Sua qiudc Oiffmuio eft per p:ima fpc- 
«em rcgulc c.nam ipfa eft fo;nia quarc ^ '■' ^ccompofitione* W^^^ Ompofttiocftfozmaasgre ,.„,.,,, 
ir ''■\% gaiaoe pluribue efTcntqe. ^"?,^i" 
f U'm^'BprJ qiudt^m applicabili* Jo""^ ' 
iLVr^t^eftad contractionem ^ob'. «pofiti.1 
1^^==^=^ uiationem p;incipio:u5C)Ci 
plicatozum: vt patct in capfo bonitatie 
bcducte m pancipia : vbiozq ' bonitaa 
magna eft Duplicatai-xboniue magna 
tourabiliscft tnpUcata Tc.tciiftituens 
do coinpofttii ej; pluribue puncipijs cjt; 
pluatie.et in lit© pa(Tu cognofcu intcls 
lectua vndc o;itur ccpcfmort ad Ijoc co 
fentu rcgiila "K. Ci UUcaiifi_tonipoiitio 
tjabet fuacoirclatiua c6pofita:vt per fe 
cundam fpecicm cpatct.-z fic in crcatie 
bonitatius quidcm t magniftcatxue ic. 
pponunf magiiiftcabilc ■: boniflcabile:i 
cti3 bonificai e -r magnificare fimpVr c5 
ponunturicetmuiccm \w}^ elTentiam 
conftituuut: qua clTentia copofitionc vo 
camiig.gi mm cite flue fuum concretuj 
cftcompoITfu5TRfellc«ui lucefactoger 
(c6am fpeciem regule o.et per piima c. 
Otma eft applicabili0 «d JDuodci 
pancipiandco ficut pimcu mafoin 
pium Difcurntur per piin; be fo«n 
cipia cjcplicata ct rcgulas: 
fimiliterfoxma potbifair; 
ri fuo mcdo:f?oc tamen Xi^i'. 
cimusDc foana compofita in creatis/eo 
qzboniftcabileeft bcgciiere matcrietfj 
m 0£0 non.< I jrotma eft ili a clTcmia cu5 
oiia agons agu in mntcna naturalitcr. 
3p.3qui dcn'i fozmi copoftt.T l^abct fua 
comlattua copoflta:vt fupiabictu^ eft. 
g.ed fo :ma fanplcj; in caufatia non l?3i 
bet (otrclattua /eo qz cftrna parefims 
plet 'ubftantieiridclicet fojmificans W-i 
iicagensQuo adpztma (pcctem c.cons 
flderntJ:^ t> tdc :<c fo:ma actidctali bici 
pct.'CaiiiLOuidc foana mfcnftbilie ct fft G i^^ Bcapplicatiortc folmh inimaginabilia eR / itt$tum eietrd ftgu 
ram e(l.Concretu5 vero Juum due elTe/ 
eft fotmatutn:eo qta f<nm3 oenomtnas 
tiun eft. ii4fo«iia|um odeftfitacnerc 
cotpoud perfolweni -z nguram/cft vlft; 
bilei'Z per Duridem tangibile:? in lapi^: 
de Oe elementatuia foimatu : « in plans 
tat>e vesetattua:? ru c»e alCi8.£tl;ocD 
femdam fpectem resale D.ct per ptunS 
e.ftgnatumeft. ^ 2^e materia. ,. /T tdmJ» 
ttafox^ 
oema 
■ c- ^ lartafot 
at>erub 
mtia. 
,c- na etl cempodtl e)( fom^ t niaterta:ec 
e]c ipftd piunctdtt in tcrttonumero p«>3 
ftta4r Concreta»oftue cfle eft (Ubftan= r^ryrrrfyi 
tiale vTper frtam fpeciemregulc oxt ^ '' '"" 
ppttrndcftsnatOeft intellectutet eti3 
renrittue^ tmasinatiue inelem<tatt0. Tl^eacddentc. ^ Sterta eft efTentia fimple^e 
pafTiua : et eft appUcabilie 
ad pafTionc ptmciptow e^ 
pltcato:;(/ftcut ad bonifiica; 
bile/magnifiicabtle ic.<£iui 
^^^ quideni funt oe genere m« 
terie rationc pafTioni9.f[rPat grta g gro 
non Ijabet c6creta:i \}oc per fcoimfpes 
ctem regule ceo quia fitnplicitad ponit 
^ fltvna fimplei: pars fiibftamie ftia 
pa(T<o. £t futt pzUipiQ pmttiuQ p ptimS 
fpcci^ rcgule D. ftgnaiit eft. HConcrgift 
vero fmc matertatii eft compolTl^mnejK 

gluhbu0pa(Tiontbud:ftcuteft bonilicas 
ile/magntficabtle icCI '39hixa4»imt 
teriatfi per TctJam fpecie regule o.et per 

SttmSe.eft beclaratum. <I3prumqui' 
emmateriataeftfonea quooeriudnf 
eie matcrte parttculareaucut fotmatii 
aquo&ercendunt omneafotme partP 
cularee reducte be potentia m actum. 

ff 2^cfubftantia« . . ^r 

UbftStia eft 3ppltcabilid 
ad triangulil tontractfi/m 
ietii btcit qf maiotitae eft 
inter fubftantia i Tubftan 
ttS: et ideo Dircurflia (ub^ 
ftantie eft implicatua m 
bircurfu matotttatia per ola ptincipia i 
regulaetbiff initio aute; eft applicabilia 
adDtffmitionc bomtatiatc. j^tamiuut 
bonitaeeft ratio lonoq[> moducatbo= 
numrlTc rubftStia guofldfuiigenueeft 
ro op pducat rubftatiatii).C[€ubftatia_ 
quidc t^abet Tua conelatiua fubftanti^ 
Ita per fc^m fpecies regule c.vtdclicet 
fubftantiatu/fubftSttabile et fubftStia- 
«>■ c;Mb(>atttiflrtiinfl«>ft (ippUcabilie dd 
bonincatiufii maontftcatmu'.'Z fubfram 
tiabile eft applicabile ad bonificabtle et 
magmfttc«bilc:t fubftantiare ad bonifis 
retmagniftcare. CtUOo^alTu cogno: 
Mt tntelUctttoper quamodii fubftan^ 
meus:-! etiaj 

<Coj«ma^ Qryrrffn 
ippltcabileeft .r«««.S{;? m? a>edm8= 
croceo:t»Diot ma= rtiiiMKift** 
ioxitao eft inter accideneet Siih^«^ 
accidena . £tidco fuue bi- riA-m*. 
fcurfnseft appltcabllie per *'**"'^* 
per Ola ptincipia et reguiaa in triangu- 
lofup:adicto:oifcurfu9 fuptadictus im 
pUcatue cft.fTBccidCQ gutd^eft fotma 
per re no ejciftfo/nift ad fuum fini p:m= 
cipaliterfel?3bet:fedadftne5 fubftans 
tie.^Rfcidenatam^ no iTabetcotrelatiua 
pwptie/fedper accidceteo qt fubftantia 
ejE ipo eft l?abitudta/qu§ta « fituata ic. 
G^UiiipuulobflDitatie vbi Ct/bonitaa 
eft magna icBccidena otitur co q: mul 
tiplicatio compoftti eft.d^ulMLpcr ^i= 
tate3o:taperaccidc0.etqtcft aiTituas 
tainfubiecto/ntuaquidc cftoitua per 
acddene:? fic be relatione que eft accia 
dend:<z flc^ealQ0p^edicam^tt^:'z etiaj 
bemotu/et Ijuiufmodi.CCiojtiicta ^o 
accidena e accidetaleq^ applicabileeft 
ad fctSdm fpectem regule b.tsd ptimi 
e.flcut arcl?a que eft fubiectQ accidental 
le / eft eo qt l?abet accidental figuram 

{> arnficta.£t ftcnt be logtco ^ accideta: 
iter eft magifter.£t fIc be alQa fuo mo. 

'^©equantitatc* ...^r 

Uamttag eft tcrm tn» etolii ©cdntS*' 
Jcatud in I?ac arte.f .in regu: '^l^ ro|= 
llaf.fedfua biffmitioeftap tnabquSs 
IpUcabilia ad oiflfinttionc bo tttaie. 
'nitatf ic./iifiQubomtaaS 
ene rone cui" bonua agitboniitltrqul: 
titaaeft enaratione cuius ^tud agtt/ 
$tumfuap:imittna0et ottuefuntaps 
pUcabileaad capitulii bonitatie ttedu: 
etc per ptincipia : <\^ eft vna cfP* ntia et 
magnitudo alia.-z quado cotrat^untur/ 
fcquitur muUiplicatio:-z per cofequena 
iSptitaa ftneqiia multiplicatto in frea= 
tuns fieri non poteft.Ct boc per ptimS 
fpecie regule P.vifum eft. fit l ifto paflTu 
cognofcit inteliectua vndeozif tl^tttae. 
C Item $titaacftapplicabil|6ad cot s 
retanua mbf t^nitaTia bet- t(9am fpecii 
rc0Uiec. (Que co^elatitid ejeil^titate in 
yx> 
•WA menfurdtarunt perbifferentiS quefds 
ciatipra Differentia /in tamo q^ tnagts 
ne(^ mmue funt. dOuantudautemefl 
ftium cocrctum per t^am $titatl mens 
furatum.Tuut atbue qui per albedmem 
cflcoIo;atue. Becintdpard; 17 ^tqmliUtc* ^r ^1 -/i'- &edmare 
ptima fot 
tnao qua 
Utate. 
Ualitaa eft tcnninue efplu 
carosT'^rpR ;t i ctio cfli temnhm fmplt'tag IDecin 

'MM '^|tu0icojrclatiuie:t adipa nona i 
;quidecoireIattua eftappU maDe 
icabiItd.r.adbonificatiuu3/ acnom 
magniftcatiuum « . ? Qia 
biffimtio applicabilid c ad 
Dtfrmitionem bonttatie ic. Stcu t eniin 
bonitae eft ens ratione cuius bora^ 
agit bonuituru actio eft ratio magente 
q> asat in [pafTum fuo concreto : tamen 
pT? per rcffulag.i P**" eltnomen imporuumper rcctam 

fua quidein oiffuuttSefm JiT^^filL-H'IIL* J^^^^r"''?" ^^J^^?"* 
~ neboMitatiflaooh 'P«icm regale b.cftfignatum.tlUltca. g^epadionc ^ bimmtion^'boHitatieappU fpwicmregule 
— icabiUe -zcfl^ ftcut bonitae 
cit ene ratione cuiue bonua agit boniit 
fu qualttao eft fotma que ponit a boni 
ncana fit qualisAigWo : i boniftcaf fit 
qualw/patiMo. C^fiS^md^qualitaa 
applicabtlie dt ad ccJrelanua fubltans '^*' 
tialia p rc6am fpecic c.q cotrelatiua e% 
qualitate iunt I?abituata.£t ipa qlitaa 
c^ iplia coirelatiuia alTituata. -per ter; 
tiam ■f}o fpecic regule cponit fubiectus 
quale m quo cft:q6 qutdefubiccta quas 
le eft ruti ?cretum.(ISnip]iuaqiialita.8 
eft applicabilie ad fc^am fpecie regtile 
b.3n caplto bonitatis bifcurfc per piini 
cipia 7 rcgulae;^ fic be magnitudine «c. 
ilauUuiiiitaaquceftptincipii genera: 
linTimum/no eftqualiervftpquo eft con; 
tractatficut qii ot:quali8 eftbonttasfet 
rftdcf Q^ ilia eft magna i burabiliatc.i 
tuc qualitaeottdeftpaccidens perco: rignatum.tlUltgi_ 

nu9 actio per ptima fpeci5 o.eft bcc^^n 
rataincoirelatiuie perfctSam rpectem 
c.tljocperbiflfimttonem medi^uricbc 
8lt|8fuomodo. /T 
aiTio eft terminus implica nigedn* IDecima^ 
octaua fot 
tnaoera= 
tione. tractioacm ptincipto;um. 

I glatjo eft ter minug implis 
catu^ fua biff initio appli 
tus-G^LeftjappUcabilis foima \ 
3d cotrclatiua. CL-perJjf cO- palTioiw 
dam fpeciem reguTcc.fc5 ^ 
ad boniftcabile / magnifi: ■ 
cabiletc.^ deo ftcu t ilia cot 
reiatiua pafTiua fnntplrmijSion^ptin 
ctpiot6:ftc pafTto que eft generate p:in= 
ctpiiim/poteft bcduci per mijcttone p:tn 
cipiotum 1 regulara.<i:gUm2ltug.paflii0 
eft fuus ?cretu9 qui m ^fnSrtccftafTis 
tuatus/^ be tpfa I^bituatu8.3pfa vero 
paiTioona eft in contractione ct mi^tioa 
ne ptincipiotOiftcut bonitae que eft paf: 
fio/in$t6 eft oe magnitudine t?abituas 
ta « econuerfo. £t^ per p;imam fpes 
<iem regule b.clarum cft:i ad l2oc rcgu* 
lab.confenttt. pafnonccftafTis ^ 'cabiliseftad biffinitioncm -^i' i^ehcthitt^ 
^lbomtatis«.fi3m(KBtJ?o= *-' «S^eP90Ullt 6 nus crcat boniiper bonita= 
tem:lic relatiuus crcat relatii per rcia= 
tionc jSicmeft relatiu'/fcquif rclat'. 
jglircoucrfa. St canccdce / fequif g) fit 
siis 1 econuer ro.£t ft eft concotd jutia/ 
requif ($ fit pluralitas:? ficiS al^o.'ftela 
tud eft quide fuus cdcretus beipfarela 
xiomix in ipfa Ijabuuat'/zljuiufmodt. 
C ^Qdl2iJcrielatto ejciftcns i accidens eft 
quidcmappTiciSbilc ad cotractionem x 
mi>;iioijctn ptinctpiotfi cum ptima fpc^ 
cie rcculc ft.-z cum fcafia regule c. Si cm 
bonit.10 eft nuigna / fcquttur gj t?abeat 
co;rclatiua bona % magna /.fine qutbus 
bonttao ncqua^pofletelTi^tn^snd.^t 
ftc be alQs fuo modo. 
'5 l^e^cttone* .. u j5bttu64ftp«n«'ptam:tcft Qigeftnti 
m^plic3tti3:redapplicabilc ptima ft 
■•^•j eft ad pnncipia e)cpltcata. "la be |] 
f \ ISicuL£&^nus agitbonii bini» 
s= l^abituado fe be virtutc mo 
rali bona:fic t?abttuans l?abituat fe be 
l^abitu motali rone l^abitueu fic be boa 
nitatcljabituata be magnitudie. ClKia_ 
bituatii ^ cftfliii concretti. ^am ficut 
album eft be dlbedinel?abituatt):et cap 
patusbe cappa/t ignis be cahditatetei 
tuftus bciimicia:fict^bituatus be|?as 
bitu. flSf^feiKfieLptimam fpeciem rea 
gule b.ctinmi)ctione ptincipiotO ircs*^ 
gularum/ cognofcit intcllcctus vnde 
l^abitus otitur: etin quibus fubiectia 
(0 b|lfufw9,;$icut intclUcnf9 qui fuuai - (jnttf (ffrrr^ ©cappUcarione* fo^ljcjcirij. ItitcUigtbilcmtrinfecfiljibituat t)C fan 
cafmatibud pcrcgrime : vt fantaf niati; 
t)U8 tcitid/tntcUectud t>e fci^na flt Qabi- 
tuat?.iStt20<C reguUb.manifeftu eft. adafot 
ibcfttu 

C 
ma rcgfatn / eo qt loC* ^ innfm di 4 ofa 
mobilta fut mobtltabe nouo loco ad nos 
uum locu.<] 3g£itiiioc«^a{ipluabiI» $ 
ad co:reiatiua a db* e^tt:qn ipa cotrela 
tiua rubflatialia colloc3t in fetpis cotre 
latiua pesrina . isiciitigiuami^ntbilt 
etta calMc colotat aqua calcfacta.£tge 
nerde in fuo tntrinicco gcncrabiU gene 
ratgcncTfltum/t J?uuirmodi. (CoHocdtO 
autem cfl fuum concrcnim. J^cmotu« ^ ^ ©CfitW* " ^ 

5tudefltcrmtnud implied: 

tna : fe d eft app ltcabiiifl ad 

co;relatiua per icoam fpccie 

regulcc.to.et ptunam e.et 

cti3 ad Diffmition^ bonitas 
ti8«.suaquidc Diffimtio appUc3bt= 
liscfl. A3fitpoft<^ boniiaa eft ratio bo 
no quare bon^ agtt bonu in elTentia bo« 
mtatid'.fequtf tgtf vt cotrelatiua bonis 
tatisftnt afrituaiat'ccoucrfo.fitftcft- ^-^^ --,,..- « n i^ 

nan p:incipio:uiii x regularO cognofcit accidcea fubft5tia.flZl2ot!c4dipmm 

SiJitelTect'vbifuuscftoxtiretivbi "S^^^^^^Tc^^^S^^xk 

bucif DC poictia I actu-.ncut bonitas ma flugmftafr t alteralt. Ijocajt/Jigitieia 

gnaqueeftalTituata;: lecouerfo.etcot 5$ mouet fe circulanf cuTuo appetuu 4 
relatiua bomtatia funt alTuuata in cot: 
rclaiiuis masnitudinia:i9d ^cregu: 
etfijabiMmtioelt applicable quftg fo^, 

Ua ad Diffinttionem pilcipij : 1 ma oe mo J 

cti5ad.)c.resHl3.etricbcalij0. ti,^ A 

uL lab.conremu. igefima 
niafoi; 
d be tee ? S^etempoiCt ^ 
£■ mpudefhs&cyuilejepU 
J, caiOTfraftcMfedg^ «pia; 
' jnationiavolum'oftcderec 
quern modu e(l applicabile 
ad oia pttcipta 1 regl'aa:ri: 
cut fua Mff initio q applica 
lie eft ad biffimtione ptincipfj. TtMcgi 
eftillud ptlcipia c6 quo ola creata fue^ 
rut noua.gt etiafua [bifTmitio applica 
bitiaeftad bectroTreguli/eoqttpeed 
inflrum^iicii quo funt 9te97nocted/et 
Ijote/i mof/i pm5i..<iadbuc tMla caliditatS:7 Yio be fanitate i mftrmitatfe 
1 iufhcia m iniuri3/'Z Ijmoi. Suuauup 
cretQ eft res niotiua. eiTentia'^omot' i 
inrenftbilie t inimaginalis: fj i fubiecto 
in-quo eft/eft fenfibilta 1 rniagmalierris 
cut vifua d attingit mouente ^ motfi/qfi 
mariell' mouet clauu. Ct tact" inmn- 
gitmotu ipulfuni.Cfiiiurbico qp attins 
gat motilquo ad cfTcntia ipuis mot':f5 
figura tantij:et ftc oc alije fuo mo ficut 
uifus q attigit lapidc cadcntc.fcd no ats 
tingit clTcntt§ mot'/ncqj lapidi6:fed (o 
lotem'Z figura tantij« Cj'nrYYhy .d^eimmobilitate* w ^ plicabile ad cotrelatiud 6 icbam rpcTtg 
regule ecu db'cft beductu be potetia in 
aau:qu3do ages agtt in agibile cu tpe/ 
multip1ic9do oiee/Qotae/noctce/tJlic be 
aiqaoSult ^0 cocretii eft t^ificatii. 
{gefima 
jartafot 
« be lo'. B^cloco. ^ a)mobiltta6€p:incipifi im aigefimS 

plicatfi:redadmincipQbiff( fcjcta foi- 

nittone fua bimmtio apple ma be im 

cabiliaeft.na^ficDzmctpiu mobilitds 

^ cftc§qre entiafunt ptinct; tc, 

piabilia j Sic immobilttasx ljt pzmcfpiu 

c(i quo imomua funt imoBiUi fiuc pma 

nctia:ipa ^di Imobtlitaacft applicabu 

Ueaduia cozrelattua mtrinfeca/a qbua 

nequa$ fepcrari pot. Stcut fotgiaab 

Sctione/i materia a paiTione/'Z cahdua 

,_^^ ,, i3icaliditate/ct bomisa bonitate/et I30: 

r iie L lftnitionc ptincipi|. flaloc*eu mo a fua fpecie ic.(jConcrgnmLautcm 
pttnctpifi cii ^ oia entia funt^pttnentta t immobilitatia eft tmoBileTcozrelatiua 
coteta.3ped<|^ eft appltcdbUiodd beets eAt imobilitatid funt imottuu/imobile 

2P f| =n Qaifi i piinoplfi ett>ltcfltf[j?c= 
3lductfl p pticipia t regfae 1 fua 
*^ '< &iff initio c applicabilta ad btf- 


S^ecimapard* t Imoncrcflcut t efTentii ftcUecr'tignia 
< biuu!modi;inquo funt intcllcttm'/ms 
telligibilc 1 mielliscrc:-! funt imniobi: 
Iia:et l)Oi qma funt piiiancntia p Oiflfcri 
tw 1 ^paetiates 1 0iffcretiS niimerozQ. 
nS (i cflTcnt mobilia/cfTcntia qiiide intcl 
lectud co:riiptibiIte i altcrabilts cnet:z 
I?ni6r.ct fic De cfTcntia ignie fuomodo. 
tLgnimobile vero cfl fuu cocrctu p pii; 
ma fp3cT^ regule cz p regulam d. pot fl 
gnatu cft.^i 3 mmobuc flut fctm fccudS 
ipecte regule e .e^ctra fe non appetit qc: 
tem:':rtcoe3lQ9. ri/i^' ma oe m; 
inctn. 
fua coiract&n e fecfidS fpcct? d.t imi 
e.flgnatu l/cfl quo mooet fe ad fecQda) 
fpecic regule c.Tt ^cfcatftcutl^q mo: 
uet fe cum fua voluntate ad amo;ed fts 
ue ad amatum % l?uturmodi. 

-^9 ©cattractione* "> 

TCtra<tio{pr;nc(pm3inipU ^^^^ 
tatu.-f eapplicabilie adoif ^Z^u 
finitione ftnie-z bonitatie. T^S 
/li&nis attraljit ad fe Ac- "^^ o*^ 
tatu ricut boificaa bomftca 
tu/ et volutae amaiu/T an= 
bclU' fpiratO/'X vifue colozatu3/'Z guflV 
fapidu /t Ijuiufmodi. d Ccirclatiuaat* 
©einftinctu, • ^ 

^ilimfir!_cft pwncipifi im-i tractionieappluabilia funfadTolfela 

plicatu:tcftapphcabiliead tiud pimcipioju e)cp!icato:Q p fecfidam 

'a ,Ji£ietiag_£ftpiinctpiOe)cpU fpecic regule c.^ attraljceattrabuat 

catu:ct£c^cqute eft appU tractfi in palTioe fue clTetitic:ftcut ignia 

cabilia affunfjninonc fapii «rt m fua calefactioc/ vt ipfc aer fit ca 

^ , . icfactuc:-: anijelit' 8ere5/vt ipfc aer fit 

refpiratu0.£t pwJtia obiectuA'i fit ob* 

icttatur-zficbcaiaefuomo.ieuuiver? c^'^tt 

cocrctii eft rca attracta:attral?itaflrTpe 

dea/t optrattoee naturalce ad fe:vt fit 

agcd:'^ vt per ipfum ptinopta ejcplicata 

pofTint Ijfc act';t m fetuda fpccie rcgfe 

tjQ^ttyA t^mottficut magneo ^ a tota 

TpecirfQa dttral?it fcrTu:vt ficcttaei fti 

gidttae qcjflcntee m ferro ariiftciahter 

(Jefcat tn ftccitatc % frigiditate magnes tie ca becima regula . taamiifutfaptc; 
tia efl ens rationc cuiuafSpienJmKlU 
8it:fic inftinctua naturalia eft ens rone 
cuius fubiectfi m quo natura eft/natu: 
ralucr agit fc6m iot3 ni2 fpecic-Ticut in 
platajil fuue inftiNctue fe I?? ad gene 
rare flozeaTfoira/lriKtud i fapo;^/« bu 
iufmodi.et fie be bnuia 5 l^abft mftm 
ct0 1 tndiiftria ad viucndu g fectida fpe 
«em regule c.dCou-elatiu a Unftinc tua 
funt applicabilia adco:fclatnjal^cis ' "^rMv„Mr~ P*<'^* e)tplicato:u:ct ftc oe dl^a fpccie; tia/q eft fubiectii naturale:et m boc paf 
jTvmiY\ biw fuo modo.SuiiJtttQjcecretfieft rea fucognorotintcnecfpquimodumea Xjcviq.fot 
ma be ap 
pctuuna: 
r fwre. 
inftincta:vt p fecundSfjpeci^rcguTcc.et 

Ser.pHma e.rtgnatum:et fuua nniecofi 
it in fecada fpccie regule e. 

-uj? ©eappetitu nature, "^ 

^ lipetitua nature eft ptinci 
t PiQ twt)licatu: t fua biffinf 
^ tioappiicabire advolQta 
g i tegDiffiinitioia.aaficutvo 
7C iiotaeappetit obiecti):i po 
^^-^ nit ipfum beftderatO et be 
ipfo concupifcenti5 i}$: fie appetitua fe 
l?3 ad obic£tu/rt in ipo^efcacficutele: 
mita q Ijabet appctitii ad elemet3dum: 
■2 p!§tafldTcgctandii:«adgencrare f?o 
res/folia t friictua : t ad multiplicare 
fua fpecic in indiutdua.g t ad boc cocu r 
ttitpiincipia etpltcatarficutboitaa aia; 
Ite q eft in fub!ecto'l?3 appctitu5:vtlj3; 
beat actQ fuii.f.boificarei'r f?0£ per fccu 
d3 fpeci^ regule c .fi gnatii c. B ppcti tua 
I?? fua cotrdattua applicabilia ad cotre 
latina VPliitatia .3pfc ^appetitua I25 que funt artifictaliter/attral2untur per 
ca que naturaliter funt. ^'^ ©creccptionc f "7 
'£££t}ti»«ftptfctp{GtmpU; XtJt.H 
lcatii:ctfuaquidebifTinitto ma bei 
applicabilia eft ad biffint: cepttoiM 
tiongptincipQ tnatcnalia/ 
ficut attractio ad p;tncipiil 
fb;nale:t ficut m cowelati 
uia tiu' qiiidi eHfitficneti attractioia/ 
ficut bilia eft be genere reccptioi0:tam€ 
nobicoq> receptio l?abedt cotreiafiiiia: 
qz ft l?aberet /ia fcquercf <$ tmue t bt= 
Ue client idf nOcro-.ct filV fotma % mate 
ria/qo eft inipoiTibilc.Sed bico q? recc= 
ptSa recipit receptibitc pegfmu i palTio 
ne ftic eftentie / ucut rifw coloU tn fuo 
vifibili/tintcUcctuain fiio tntelltgibiU 
fpeacspegrinaarectptt/'z l?uiufmodi. 
f I eUnjfitLpafTu cognofcit intcUecf tp 
obiectlTnSmouctpotftia/rj potctiamo 
uet fc cum obiccto. fj.i aliter obiectum y 


(jrtivi ^rm^' 3©eappUcaiione So\m^% dTet dgetta 1 t»ati^'.« per ?fid potentia 
t actus dTcntcofuu.et a0toetpatien« 
cfTcnt idi numero in natura:et ulud idi 
polTet&ui be attraciionc tpaiTioiic/qd 
cftimpofTibilc.CocrctuS'o rcccptiottia 
eft re«ptu/qTi appUcab lie eft ad fcoam 
fpecic rcgulc o.i ad p:;mani e.videUcet 
(p cR conflitutu be plunbus bilibud ttt 
fub(e(tomqu«eft. 

5* ©cf«ntafmat6 .7 i^o co<retu eft plend't |;oc e(l tnantfefta 
per rc<3am <peaem b.9 per ptiinii ^c. fit 
majcime qh per fcoam (pcciem rcgule e. 
qutetaf . (EUaoiitad aQt eftfuuo i rngdt 
tapuma 
»ma be 
mtaftna 
,• ant afma fioc (jpec ieg dps 
pTuabtltaeft adbiTfinittos 
nem fpecic et voUuatta 015 
quarta Tpecie inflrumeta: 
lid:eoqtMii2ttCiiiri cu fan 
tafmatib».jjfa ittafiqa Qu i= 
d{ ed appUcabile ad ptimaTpeaircgUs 
le b.t adbilfinitione p«inctp(| et t^ ftc. 
lt5 >omov idce equfi no tmasinaf ipm:et 
qnclaudtt oculoe/aut equua eft in ab^ 
fentta:tuc imagtnaf ipm:t fantafma eft 
Oeductu je^Qtgntifl f»hiffiu!tac|u: et 
receptG m tntastnattone tn qua inteUes 
ctu9 coUigit ipm:-: ponittpm in ftio ins 
telUgibili vi fctcntia lj3beat:i etia po-- 
nit ipm v\ mcmo:ia m qua coreruatur: 
et beinde aliudfancarmaacquiriuet fie 
bevciatateoer cocupifctbilc t frafcibi^ 
le.fl e£itiilk4?5iru cognofcvt intellect 
per que modu general fncntia Tiuc mo; 
du9:et ad Ijot cocur r ut oia pzincipia ck^ 
plicata « rcgule. A311 vilde Difficile cu 
gencrale faniafhia ranonc paruitatia 
entia in quo eft.dConcrctii aijt fantaf= 
matia eft res fantauatabe pIuribuaTi; 
militiidinib'' conftituta.^rt btutts aute 
non tranfit vltra imaginationc.ilam ft 
trannretitam biuta fjabcret fciam.Scd 
eftpermanca m imaginationc/rt mdu^ 
ftrta I^abcant ad viuendii:^ i20c per res 
golam b«mantfeftum eft. turn, fit fuaWfmmoTappIicaBmdad 
?trarto0ternnnoaetu9.fit l^ecper pte^ 
dicta be euacuatione fufficiant. 

SffuQocftwmcipiaimplis Sfjj 
catintluabilfihitiocftap- foTma be 
plicabiUead bifrmiaoneni biffudonc 
oonitatw/bifFerftietc. pj ^mimuvi* 
bonttaa eft ratio pioducia 
■loonti:t eft biffufiuatt btlas 

tat fe in fubiecto I quo efty cotraljido fe 

ad magnitudtn^ x buration^ cc^bifTcrls 

tiabiftinguitebiflfiurion^cafmecotrela 

tiuia per icbam fpecie ftgnatie. C^o"? ; pryn/xm 

aetii aute biffoftonia eft biffufumtl^tr 

be biffuftone t?abituatij:t \xk i^ alTituaa 

turtuc.vt per fctiam fpeciSb.t perpxi= rt7- 

mame.mamfcftaeft.QpgofitOafitJwfe: -r^./iri^^ 
fufionia cftreftrictioque applicabilie ^U'"^ ** 
eft ad biffinitionc (oncoidantie:cum ipd 
qxwM auarue caufat auanciam. 
l^cDtgedione* Eft ptindpifi im; TTrigefte 

I pUf aiu . fitTua biffimtio e maquars T^ Crigeft:: 
narecOda 

wma be ©eplenitudiue. X^nitudoeft ptincipiG implis 
catuni:7 fua biflPinitto applica- 
bilia eft ad oiffmittonc bonita: 
tis/nragnitudinie ic.flam pig 
Menuudu nitudo bonitatie eft ratio q^.pdiicat bo 
*e. num. et plenitude magnitudinieeftra 

tio cy bonitae fit plena be ipfa / 1 econ- 
uerfo.fit fic oe aliie in mijctione piinci; 
pioifi 1 rcgularii fignattt eft. fj ampU'^ 
co:re'i9tiua plenitudinia fiint ^pnca; 
bilia ad coirclatiua bonitatia que funt 
plena be co;relatiui9pUnttudini9.£uti lapplicabilie ad biffinitioi tafoima 
,.^ inc m;frtuti9 7 ma iotitattg. bcbiges . 
H ^p^/52jmiDnat0^u9bigcrTt ftione. ^*' 
F^t ^ ■' ^ virtutc9 peregnni39 m lua (/Ylrvte 

fpecie cii fua matoiitate.ficut planta m 
qua Digcrunf clemctain fuafpccie:fic 
m animali per potu 1 cibii. IKCo^rsU? 
tiua i)o bigefttonia applicabtUaluinad 
cotrelatiua virtutie t maiotitatiG.Suii 
quideconcrctumcftoigeftumbe biges 
llioncijabituatum. 

3r g^cevpulfione. "~^ 

^Xgulftocftptwdpiti.impli TTrigefi^ 
licaru:ipa>oi appltcabilia maqumta 
adbtfftMit<one?tr9riet9tt9. fotma oc 
fi^m viiQ CQirariti crpclUt e)cpulfioe> 
- alTIi^'cotrnnii I fubiecto in 

quo eft .fit l?oc pt? in aialil-^ p fece/vru 

nSircabic.fitintplaiaptjfifreflotee/ 

folia 1 fruct'/(| in ip a no l?abct pmanc: 

ti3:^ fic moialifbcrcgc orpuliobefuo 

regno / 1 peccatc :c be gf a bet/et be fine 

quarc t f] adi?uc cotrciatiua LQcpuinO' 

ntd appltcabuia mnt ad cotrelatiua coa 
yAmyhn/fnm 5W^ 'iryh'h'mrm ^ " ■ ^ - ^ccimipm Crarictdttd. Su& ^o concretft efl ejepuu 
lum oe ejepulfione Ijdtituatutn. ^ g^efignificationc* t^u9/loc6i mots nuIUi nooitdd cfTc t>Se 
CO <[i Tunul « fettiel opoxtet <r flncet 94 
I20C (onrentiunt re^ule I) Jj.i* "T Trrigeflj= 
mafeitta 
fbtmaoe (yyp^, /fcitvo tTrigcITi 
titaicptU 
fbtmaoe 
pnlcljtitu 
dine. ,c. 
3r0ntficat{o efl ptinciptC IpU 
cat&fiiacfdcDiffinitio eflap 
plicabilis ad ota pncipta e^= 
blicita « reside. A^iP$.^il. 
_. bomtfls eft ratio qj^pducat 
bonfi'.bonitae concrcta ad magnitudinS 
figniftcat cp bonus magn'pducat bonO 
roagnu.et ric6 alijo. CCozrclatiua ^0 
figtiiftcationte applicabitta tUni^dro: 
rclatma bonitatie/mngnitudmis cc.cu3 
db' cozrelatiuio rigniftcationiebomtaa 
qde J figniftcat l?oc <n5 cft/t ea q cotinct 
in fe:fuQ aut cocretu efl fignaiu 1 be ipa 
^abituatu . Octultatio :^o c op pofitu fu 
£ti(ftcattont0/ct lua oimnttio «.appli; 
cabiliecfladterminod oppofuceipiud 
fignificationtd. 

37 j^cpulchitudme. "7 

iff 7^ ©evdca^ I 1-7 
©earn fjcTiutatcdlbeuet tTngefl 
fc?rinnouitatecTtcrcatura nianon 
ftcut ftgura arcf?c q m mcs foima 
ditaiioe carpctari) fuu no: ^deo* 

ua i^aaut ocducta Devote 

tia in acta fuu antiqua. fit faria p lane 
ttiantfedaf tn (oirclatiute biutmse fes 
cudiirpcci^rcgl'ec.fignafe.^JJDiumuff C- 
cmimcUigJe mfuo pptio mtclligtbili 
infinito i cterno atiralju oee nouitatea 
abofhirubtettocreato oettudataeique 
ddc nouitatee fuiit ^dee Muine:fed per 
tcrtia fpeticm cmtdem rcgule funi OfCa 
ture noue/hnuc/« terminate, 

f ^ ©e ttiatbcmaticsi. » • ^ 

^tbcmanca fjfouna cu qua ^i . fo«t 

ell " 
tllcl2iiui4(icQ ptintipifi tm- 
plfcatiHluab ffinitioappU 
cabilie { ad biffinitionce pn 
cipiom c^ltcato^t.^a b<)tu= luirat t fadat f^^niia/M^^fw^ 
ta« ^ mAanitttiir, teJnaiuixi mailjetTiatica eft ci:fplafaet&enuaau 
mediate ^dea Pcnudata abolb'treatiis 
ris/vt Ydca cu tozma matbematica cos 
gnofcaf .et t?oc ptj g pzima fpccic regre 
b.-: g fcoam ipccie regfee.-i pqna fpca TTrigen- 
tnaoctaua 
fotma oc 
nouitate. »! tas 1 magnitudo tc.Tuni pul 
cl?titudinfe,'ejccepti0c6tranctate t mi: 
notitate: tn minotitae ptopottionata in 
fubiecto in quo cft/pulct?ta cft:vt ptj m 
puero guo.C o:rcIat iua ^o pulcl? utudt 
nte cofitliit gT?5amTpcirrcgircrncut 
pnkl^ta ca que naturalt caufat pulcl^iii 
cffeciu.fit ficut intellect^ t imagmattoe 
caufdt puUI}z5 ftgura cu amotc rone fii:: 
map Wain fpccf rcgfcc.befignatrct 
ctia per rcgula g^ qua coftftii pulcl?:a 
« m3)cimc p ,pp:ia qualitat^fpgappw 

fi:^atg.g ,t^^t'rp maiotttatc m agia coft^ 
It puUpKJUdo q^ g itiilidnTate: vt ptj I 
rl7eto:t<a l ^ rl^etottc^magte coloza t fua 
verba cu3 niaimt fine $ cum mitio;u 

^^©enouitatc. -y 

C Hittflacftfotm a pti'maculue 
fubiccru l?abituflf &c nouie I?3 
bitibu0:ricut ccluqi5f?3bttua- 
tum fbe loco/tpc et niotu:'Z fie 
oc eib' indiuiduioclcmentatispotOici. 
£t l?oc p p:im3 fpcci^ixat^-fipnatii i 
ima q'dc? nouitaefuopoztuitenetftcut 
fucrut pntn' mot'/i tf>sn loL'.C^lLifl- 
iAopaiTucoenorcu intclleduacp ejctra 

cic regfc "K. 'galigddgfotma efl gen' in 
olbua foimie qoeilucunf be potentta in 
actu:vt pt3 m;nono fUbiecto. 

t' ©cctitcinpotctuiariftftfc 

' fie in potAia efifKa eft fot vw f^^ 
ma ei^iftfef fubiecto iq eft qc ente 
ab^cg motu/fugfiac/^tita- potm ii_ 
tP/Slitate-z bmoi vt p3 i gno enftcnii 
I(5arb«n»?f<ciaitqn0c *'"*"" 
ducif ilia fotma be potetia m acru/ccmt 
tanf dd J m tali t>eductione Que gcnera= 
tfonefuaacddgtiajgt qfiSdicta fotma 
oua eft cfi antediftie accidcfib'/iam cu* 
ipta t^abituata c : 6 q'de accidctta otiunl 
fine o:ta funt et accidetib" I attu emftfe 
tib" i fubiecto in ^^libata fotma eratf 
potciia. CI£t i iftopaiTu cognofcit intel 
lect" quo vnaTubffatnr btitur ab altera 
ftib^atia:7 accidhia o; alteria acctden- 
tib' natur^lV. Ct ad l?oc cofenrit rcgus 
la 9.(0 Difftnitioe bonitatte t poteftattf (Trt^^rryv BeappIicdtione< fo.l]c^|ri«fc fttttttd/pUnctptI t medii. SirnxXv ad l20c tgniupre tih g calidfi et flccu regnat fug (onfentit fecunda '.fpccice reguU e.t re: aliod trtasuloe.;^ 
gulc.g.i quaua fpcoc» rcgule "R, ^luLtriagu ^^ ©epunctcitatc* '*Sf pieipunaei tmctettaa { efTettttd ponctt 
naturaltd 4 i minot 09 cot 
,p(Kid:pu<tud^dJt3tu I f : 
pe minoatate g^ tndiuifibt 
lie e f ntStu 9 neq? p fenru5 
'ne<i^C tinaginattoii^ atttn 
0j pot. fl^£ t iifto paflu roiral intgUcct*' 
diio oc putto nawrau nonoS Ijf e pot/ 
fon$ irettfibiri ? Umaginabtltd: fs ad» 
i- (DJgtfKOereguiaf.et fciamT^tM^ cofcntit regula b.t 5:1s 

ma fp«d«r^< 

(.Oicipotell. '^5 ■ 

na De lis 
lea. 

r- 5nea itdtaralid eft logttudo c5 lum p ^umidu-z ^fidQ.C.Ziin^^i0^ e 
frtgidu l}tnnidu : itcrO t tcrraaliiuync= 
cum 1 frigidu.r^iti idofaflJB^cpgnos 
fcit imcUect' efietmae c|t qb' cozp' elcs 
mStatumeft plcnO/rone cuiueelemeta 
ret}3bct adinutc^ad copoHtapbtflfieris 
tiam/cocoul3tia 1 contrarietaw4JS(«l. 
miraf intellect' qu0t)c talib' tnaguHa 
p6t babere rdain/cu nun$ fuerint i Ten 
fti. scd recotdajS trian gyliLfigure plas 
ne d fenn^ilte e(l/cu quotmagmaf t <o 
gnofctt triangulu ttdturaU/mediate tit 
regula ■Ki«fc\5an?ecicrcguUD.«c. ^ 

^ ©cqaadr«ngulo« " * 

Uddi:diieulU84]aturd1ideft vtm fam,et 
iftguraljabea Aoattuot an; oeo'Si 
gulos reaoe: ennmiolib^t aula 
angulotriaguirTOnfimpUs " * 
I 'catt DUO anguU recti / eo « 
runt oe genere trianguU. quodlibet cm 
elcmcntai?}0u39 qualitatee: videlicet 
% «v5 imtnta gt plurib' pectia coti= <>tig -pptta /i alia ap ptoptiat5:yt pt3 1 re /r . 
K fe^ inuir-cui^ejciremitatea fatbuo gma g.i quadragulci qindcighte Ijabet - r! - ' 
"— T— ^! pucta:*! efV-rcoa j2d cowia. £jL vni) angulii tan$ rtpzzv fumltter aliii 1 ~ f. .5s— fii- vniianguliitan$rc)c/aerfunilitcralifi 

Ct fa5a:eo q: qi plunb' puctis coftituta ^c.£t ptjtqt quadr5gul» Muifibilia eft 
eft:vt fignatu eft m regfa^jtlreg^. in quattuot trtSguloe equaled cu Unei9 
pucti dde quatitatc oifcreta ftgnaulon; &tametraUb».||];etiiftoj?alTu ccgnofcit C tree Unea9:f linea p piictoa ptinuos. }fM. quMtuktM i^nvi cw» :wdii»v.\\/ii-i otametrauD^.«i cLUuQ^uiiu ugnoinc 
) aut c6tinuam4Iir|«l6oc gti®, intcUccf g que modu quadragul'muU 

puncti ngnificSt quatitaKOiureta.^ tipltcaf p qttuot triSguloen triilgutua 

per pijct09 Unea oiuifibilia eft/latitudo -^--«— -^—1 ■"»<«« ««<•»«<» «Mt,ii«a 

«uf tcaufaf ejcplurib"' lineie cotmuia: 

«:p?ndo;i{fupncted e^: logitudmetla 

titudme fimul ejciftetib'' m fubiecto in ^ 

funt: ,pfiii iditaflaatottteic rotu nditate 

punctoi;t.i[l|f>uct9 aut niagieeft rotQs 

tlua in naturacplogua x lar'rvt pt3 in 

ramiafrodctib' in arboxe. CBdbuc ro 

bui» eft/qi circuUteronc cell cu^iiRtUi 

dofmtiot figura eft in motu nature $ 

ttUqna alia ftgura .G£t in ifto pafTu co: 

fnofdt intellecf q funrpiicipta ptimi; 

tiiiacotpistvideltcet puctua/ Itnea/lonj 

gittido/latitudo/rucftctea % ^funditaa. 
'Xliiq.fot- 
mabetria 
gulo. |^etriangulo« ^^^^ 

*tonsulu0lfp:ma f?9b& 
tresarguloalfibue lmei8 
?tcta:ruut pt3 in elemlta^ 
tie in db" quodlibet elcm^ 
taiii l?5 ru6 triangulti:(lcnt 
^'ignieq Ijabet vnO angiila 
acotO per caltdu et ficcum:ct alium per 
calidum 1 bumidum : % aliii per ficcit x 
frigidu.' Caltg ddcs tria mlua attnbuif 
rae'.dbipfiaquid^befc&lit 

^coftituta'eftnet pt3 per fc6am fpeciem 
regule b.t per quaria fpeciem "R. <Eirc«[ 
lu9 ctficaufaf ejt triangulo/quadrSf^ 
lo fcintantii vfq^quo runt coiuttcti an 
guli 1 itncatirculari pQctalitcr ad fimis 
litudmcm celi/quc eft maio; figura ; ct 
ad Ijec regula b.confcntit. 'V>^f^ ^eco:po:e« 

©tpu0 eft ftjbftltiioepfis ^, .. - . 
ctismnaffwangnTtB plena *}:tJz^ lo^wiflei; logitudle/latitudlei^ 
^^^^MifiinditatealT(tuata:iejcfuB *''*^* 
v^>S?S yK\ ficic l?etuata.3p3ddc fojg! mabecoti l23 Btce coeiTcntialea.f.pOcToe x lincaat 
XD nil 
CpiC%iW hrtrrr%d^ Becimapdrs; •I- m^De figu 
ra. ma De ge 
neralibus 
rectitudt: i Mfulod c% qii(b* cfl cSpofltfi t plenum 
«D terttS qutdc fpecic vnfi cotp* termii 
itfltar in iiltcro.CiadliycpfecQdi. fpe: 
cii d.crt cj fuie parti^^euo^nctttidlib* 
o regulJ ff?3 $tit9te cotinuS toifcrct4 
t p rcgula g.elt aggregatio cois cjt rub= 
fiiitta 1 ncctdctibua coportta:t p regulS 
I;.efl m tpe.p regitla i.ed in loco.c regu 
la Tt.cft m motu . ftS^dmirsLitttEll^i 
ctu9 ce octaua fpljera qiTipTa no eft m 
alteno loco cotenta.fit oubitaLEf(Baup 
c6^lderatq?co^)U0 elllimtSToe ftgura 
l?.ibitii3tu:alioc{itciTcteiD9rcinftnitu3: 
quod cfl impolTibile. 

t^ ©e figure, t-y 

__^ iT guraeftacctdc e coftitutfi 
g^ e)c«uu«J?abitu: d p fccfida 
ifpcctc rcgulc c.Amt fue par 
,u \»^-Ki Itfe'-'i V lertia fpecic ciufdi 
' i^ '- jf^ i ^ 'cft IjiJbttua m tozpe.i p ^rs 
tS bj Unene rcctad -z curu^s. j praquu 
de ngura cij colote eft obiectQviTua/cus 
lincie aut t angulie abfc^! <«lott efl ob: 
icftu tact^jt cu oiy pdi ctte eflobtectu) 
tmaginanontd i (n {flo paflb cognofcit 
fntcllcctuscp imagtnatio eft generaiioi 
potetia ^ vifU0/ftgiira aut no eft obics 
ctu ttitellectuo ftne tmaginatione.£t in 
ifto paiTu cognofcit intellect' Q> mo:tuo 
I?oie aia retinet Tpecieeqa acquifiuitcti 
imagin.ittonc:vt be l?acvita i cotpote itt 
quo fuit/incmotiam (t^beat, 

t> ©cgcncralibtt0rectitudimF. 

^£ctttudied gfiales funt fe^ 

[I db^cwp^cftcgtrii B Itnea0 

btamctraicevt p CT - ean vn 

Ipud pofTu efTe in motu:vc5 

ij.a d ri^tusi tnfen^/afiet re 

i^tro/bejktrc i lmiltre:ift« <Ji 
d^ fe% rectiMdiee runt coeiTentialee mos 
tu4T g ed mtral intelleq? gre funt fe lt 
< no plul^8/ne<^ pauaoted/fed recotda 
tur motu d no pot cITe pfect" abfc^ ipie: 
fl aut efTcnt plureeaut pauctotee/tntpfe 
ctus dd^ cfTef.vt pt? p tenia t qrt3 j^e= 
ci^reg Icc.-zpfeciidS fpcci^eiufdejft: 
gnatQ i (¥ic% rectitudlce^dtcte funt co 
cflcntiiiUter vtc& mot' m quo cozp' cfl 
Bffuiiatfl 1 babituatu. Scd mirdf intck 
Icct" qrc f oip^fpljcricu noT?? tales recti 
tudice pdictaetftcw caput Ijoie/oail'/ 
pomuyz l?'"oigedcgiC ^3f miid iideft 
co^pTpbcricQiquiddc miidud no fubfl: 
nit (Hid rcctitudinib^yeo q; vUitnu (ov? pue eft q< cdufat fudd flKtudine^ in p^ 
dtctie cotpotib' fpljericie/vt be eo intet 
lectuanoticiam babere polTit : et ad Ijoc 
(onfentitregulab.t'R. 

^•^ SDcmonftruitdtc. "J? ?wj5^onftruuaacfib£Uiatiflji}0 %.iom 

k'A fl'tue nature a tcnnmoa quo t>m6(h'« 
fl *yiadtcrmmfil qiioifubiccto tate« 
H fQUnquocgmmialfluctia^ut 
ir!^ Jr iiwdigctia virtutia coipoiu? 
fupiojuz-zifcrto?. t>cfti o?./* 
flniftro:fi/« cria eriftciifl an t retro.:ga 
lee qutd^ mot' cauAmt Ijabitiie pziuaii 
uos-vcj cccitai^/furditatcni/? l?m6i."R5 
ijui" e:qx e)ctra fcciida fpeui rcgule c.e. 
Ct in tenia fprcie ipre mot' i mipfeci' 
1 tn ^rta fpecu Ij? i\Ue impcrfectionci 
bcnciente fcciida fpccie rcgule c. 

ri l^eoeriuatidc. ^'^ 

fi grtuatio eft fubiec tS gfialc - /*^..oi 
l^q^nticuUre bJTTcWit ab i'J'I^ 
Ivniuerfaii/fuut riuul'a fon °t, ^* 
ite:Ylmeaapuaie:'Z trtagu "*'"*• 
lue a hnete:i ftliue a pare: 
tibuspgfialid iftrumcta:-z?cluftoa fuis 
pnnfTie:? p cofequ^ ab atecedete -z fcia 
a reb' /mediate tfi intellcctu.fl £t intel 
lect' fie cofider§d oeriuattoni/cdgnoictt 
p fecijda fpecic rcgule eg? bcriuatio co. c- 
linetinfe cotrelatiuaenTcntialia quib' 
multa pticularia oeriuantunficut muls 
ti ftlti ab eia paretib':f multa elements 
ta aSttuotelemcttegcneralibud :i mul 
te fcietie p vnu intellcctu inuemunf ape 
quid^ mtellectus in fe ?tinet efTentiaiia 
f generaliarelatiua c& quibus indrit et 
facit multae fcicciae mtcUectue ab ess 
d^ foxma flue fpecie beriudta8.fli^ ia_^ 
tftopalTu cognofcit intellectue q>relati 
ua ipfiudintelleauefunt fupioza:? fcie 
infierioK6.« fpfe in medio funtificut in- 
ter cattfam t effectum:et m tfto pailii co 
gnofcit a quo t quomodo oeriuanf fcte« f^ ©evmb?a. •■1 rototS ii tgabttua j^iuatiu* 
imOTjUttidnpoten l}3be; maoevn -Uii.fot |\)^/2lrcfua9 rectitudmcabed: bja. 
'lf?W/:^i ^^ '*"* (\iperiu8 locuti fu 
'•* *^*-**' mu9:eoquiacotp' cjciftco 
in medio /cus impeditt-z be Ijoc manifc 
fteeitpenmentfit^bemuep vmbtaar^: 
\Mi9 flu« turrit »;@£^U2tc:auaiUii{iUe ©eapplicationc, joAnn^. dud/vffibta cuiueencoloti'zngrtificatio 
vmb« quid e(lr'£t confidcrat <$ acr eft 
Dfafanue:ti;e)ctra vmb;a rccipit coloic 
roliai t6ni&:vc5 luctdttate :% m loco in 4 
eft vmbia recipit colozl tcrre : ficijt cru 
f^ljug m fubtccyo croceoljabituat fe oe 
(roccitoteit quandb ponuur iw fubiccto 
iiigro'ljabituat fc Oc nigrcdmcfl £t in 
ifto paflfU togiiofcit intellccius q^Tufgirr 
colot To 10 % ignieiet nigrcdo i coloi ter 
re tJEgafaiutaa acrtt»: i albedo aqueq 
taijiitaTRamfm. vHiu qmdem criftal- 
hiemljU 9liud:eftniriaqiia congclata. 
C ^fiaiirJjWWW vnibic eft tcrnunue in 
quo \w% ivmbta tcrminantur: et ad l^jc 
co(iicntttbtfftnitioniedi):i fccunda ct 
quarta (pccicsrcgulecClScd^qucrit 
intcUectue que eft taufa rnjbie kneljr 
^ublt3t vifflquo (oiifiderat qpiuna eft 
cotpue c»Y'"-^""'"'"*l"o apparet vm; 
tna terre.Si4JlliL4lur quare no appa^ 
ret m role qu* eft cozpue Of ^f ^num. fit 
bubiiat vfcpquo rc(o;datur q) lol eft co 
lo:atu8 a fua luce pioptia.£t luciune e 
fie a fole:fi<ut taliditaa aerie eft a^i= 
duate i0nie:« ^ .pbant regule %,% b. 
©lo: eft quaiit38 epftene %m . fo.; 
iVObieaiimviru8.^m£oiop ma be cos 
ip; rate l?dbuu0:-i ftgiiraccTo; loie i colo 
\r rati eft Ijabitue co:o;w. rata 
/| C(£olomiuaMt£fl fubfta 
-^^ tia m qua colo; fiibftentaf , 7 ^efpeculo, • 1/ 
'peculum eft (oipud bt^fa 

num birporuQ ad rccipien 

diim omm 8 figuras ci pzc 
J fcntatae.Sr d nuratur ui : 

tellectus cii vitrum fit co:; 
. pu0 tYafanum / quare no 

recipit figuraefuut fpecu 
Itttti qo eft vttrumf Scd rctouiatiir ca; 
pitulum rmbtc cii quooeclaratoiibius. 
/^aiiLJi^rii flue plumbii eft co:pu9t>va 
fanuminvirac^ parte recipieneoatfa; 
mtat<m tranfeuntem per fcjc rectitudi= 
nea oc quibiis iam locuti fumue . ^cd 
in fpcculo non eft ftciplumbum eni3 re- 
fiftit aiiqmbuB rectitudmibue ratione 
fuc grodKiei macerie x fuc magne com 
pactioht6:parte8 quidem plunibi (Iniul 
ad iniitcem caldc tompactc funt . e£to_ 
ficutarbot caufat vmbtain: eo quia er.s 
(lit in medio Incta fic vitru; ejctftene vx:^ 
tcr plumbum et aerem ei ftguram fme 
<olo:{ quiet p:crentatur /gcnerat in fe 
Ymbiam fimilem figure ei pzCentaieg 
fimtlee Ijabituaet toIo;ce .H Ct mjfto 
MrfTii cognofcit intellectue que^tmt pil 
eipia vmb« fpccuU : vt patct per re = 
gi&aeb.-zs* 

^t ©ccoloKctcolowto* "^ C[Coloi£iJidcjb5 coirelaiiua fubftaiis 
tiafia:ie(lco!ojeft Ijiibitus co;relatiuo^ 
fubftantialiu.etperpjiniarpccicrtgus 
lcd,eft&e feipfo-.i per tertiam tpcciein 
eiufdemeftcolouti. Cl Coiotpcrptim^ 
fpecic regulc g.eft ptoptia qualitae :in 
Ijoie vtro fiue in planta vera fed appw 
p;iate:eft m t?oinine picto fiu^ pi jin pis 
eta ■:€.$ titas a iit colo:ie no e ei ^piia: 
fed potiufi cftei apptopuata:vcri5iam4 
colojati quidccft.D Gx t niftopa jTu co; 
gnoftit intellectue quemodu vnu5'ac 
cidcne eft m alio amtu^ituni ratione re; 
guleg.ficut Dictum eftoe colo;et colo= 
rato:Uc Dici pot oe caliditaie i calido. 


ff 
^ep:opo:ttoneetp:o/ 
poztionato, ^ ^ y 

,-Rogomof"hftnnfifilmfQft= fe^iSS>f 
jftitpcrrclatiua cofubftan: tione/;D- 
, tialia:vt patet per inftnit.>= oouiona^ 
lem cui funt pjopoztionata .\ 

fua co;rclatiua confubftans ' 

tialia fine qmbuamfinitaa no pofTeiee 
in c;:iftei,tia et agcnti3.inmtiig_guidej 
non eft pzopottionatus imtmctnTieaTa= 
te infinire qui ei p:opouionatur : % Ijoc 
idem Mci potcft De e tcrnante /ctcrnato 
et cternarc:et fic Dc alQarationibusDu 
umieiet fimiliter potcft bici De cotrelati 
uta fubftanttalibua in fubftanti)a creas 
tie: ficut in intcllectu ix^ ^ mtellig^e/ins 
telligibilc •: intclligere fimi cc;rel3tiu9 
ei pzopoitionata nsturaliter . jScientig 
autem non potcft elTe ei p;opottioMtar 
nonenim potcft ci fufficere ficut hgna 
igm.^im tlu^£oteft ignie ligna corns 
burere.-ff ipia gnt abundare:vcrumt9 
men pzopottio accidentalie m cotrelatt 
uie bene poteft quftere ficnt mter calcs 
factum a caiefacerc . C^lilllfloMnJu 
cognofcit mtcUectue g? nullurnactiHS 
poteft pjopouionan (Ubftantie quo ad 
pondue.^ainXiibilantia in plue fc Ipas 
bctraccidcne autem in minus.': l20c qui 
dem datum eft per DiflFimtwnem mato 
ritaue 1 mino:itatis:nLfUilu auicmUus 
fticiam p:opo:tio poteft Dan inter fubs 
frantiam t accideneret inter accidcnei 
accidena.cifuajiiiftpaffluogijofiat in= 
tellectud per quern modii men)bu anu 2Becimdpdr0« ljolecaqmbu0fubie<tS c^pomonatu. 

^^^t ©ifpofitione et t>ifpofito. regulelt. 

Dep:eddlinat($et^deftUto« be Difpoll 
tioc etoif 
poftto. 
%Vti.fot 
tna^Screa 
tione et 
creato. 3[fpflfitto fiibftariflltfl « fei 
mam qua cotrelatiua (Ub 
ftSttalta funt equiUtcr Ms 
M rpofita p obiectti/potentta) 
i^t acttnM icut in otmna boni 
latc inftnita i cterna queTbifpofita ra 
tio boti iftnito i eterno q) pu)ducat bo 
num infinitum et ctcrnu3/qui eft bifpo 
fitue boniftcanti:i fie oe boniftcare pot 
eici (ij eft ei birpofitue per bonitatc3 infi 
mtam t eterna: veretamcn ^aliaoirpo; 
(itio per accidend:quod {xatct per tertii 
fpeciem regule c.ficut beus qui birponit 
re ad iudtcandum ? ptocedendum fecii: 
dum q) Ijo fe Difpontt adjrccipiendCi lu; 
dicium aut ad vcniam.^on tamcn bico 
quo ad poduetfed quo ad'iulhcia.J^eu^ 
cnim magis fc bifponit ad Ijominem ra 
tionc fue bonitatis/ $ l?omo ad ipfumt 
ficut Ignis qui eft magis Difpofttus ad 
comburcndum ligna/q| ligna ad fufFicic 
dum eiu8 combufttonuct fie oe intelle; 
ctu l?umano poteft mc i.3[ntcj[ect'' qui- 
dem magio cfl birporitus ad inteTligen; 
dum obiectum accidentaie eg ipfus ob; 
tectu3/ vt ab co intelligaturficut inteUi 
gibiliias lapidie que non eft uitellcctui 
pwpo:tionata/altioiem quidem poteft 
tntclligcre:ficut fenftbtUtatem fenuiti/ 
out cell aut angcU -zcque altiojee mtel 
ligibilitates flint $ lapidie intelligibili 
tatee'.et fie be Fjominc poteft oici: Ijomo 
cnim plue poteft currere tp currat. fla 
non tult currere $tiim poteft: i fie be 
el^8 mo modo poteft btct. 

^^ ©ccreationeet create. '7 

gi Kle^fo ell j ete rmtate tdea 
"i per fcciida fpccIJT'cgulc c. 
quare nb eterno 7 in eterno 
crtpcroiuina fapictiafcita 
tpDtuina voliitat^ amata: 
Cgdincnte create eft I?dbttu9 7 actio re 
fpectu tcrtie fpcciei regule c: g quartS 
fpecic eiufdem rcgulc . Crcatioqiic eft 
Ydca l?abct crcacioncm que creatura c7 
cG qua Ijabet creatum noimin/iralTiona 
tumfub ipfaactjone/fjabituntiim fub 
ttoua crcattoc.irgUo ifto P^tTu cogno- 
fcit intellcctug per qucm riioTHnn ydea 
wanftt ad tdeatum/nuiltiplicando fiia 
IMntlitudmem rerpectu qiiarte fpeciei S-r^gS^ITRedeftytatiocftmrapiftia ^-,rt «>« 
1 ar^ ibc»/m etermtate Ydea/fic^ maocott 
db eterno ftcut in eterno: 1 d^ftinariai 
l?oc rone cotrclatiuotum fe „» - siS 
cudea)cciei regule c.3ni£l ftinaio. ' 

(>f<>rntim in Ctinntnminin' '** '^ Itgens enini etcrnum in fuoptoptio in 
telltgibili etemo:inteUigit omnia ptete 
rita 1 noua : futura « noua funt a parte 
ante.f .ab eternoifed pteteritat anttqua 
funt a parte poft.f.m etemo. ldcircop s 
deftinatud c^ciftene in medio ouot&pte 
dtctotum terminotum per accidene/cft 
be noua ptedeftinatione l?abituatud:(k 
cut cappatud be noua cappa:t idco pte 
deftinatio vna eft per fecundam fpeciej 
regule c.'gjia ?ero per tertiam fpeciem 
eiurdein.?lam refpectu eiurde3 fpeciei 
fecundccftjjdca: fed refpectu tertie eft 
JjSbitue creatua ad quern i^abitum fe 
bifponit libere ptedeftinatue adagetts 
dumbonum/ficut cappatuequieft ins 
dutue cappa noua : t ficut iude)c qui fe 
^^Tponit ad tudicadum per Ijabitiim m- 
fticie.Hli oquin pdcftin atio que c ydea/ 
non IjiaCheret modum creandi ptedeftina 
tionem noiw ab eterno t in eterno obs 
iectatS/qnod eft fairum:vt p.itctlp grt3 
rcgula3 Tt.CI gtjiuftopafTu gaudet ins 
tellectu9/eo quia^e pKdeiRnaFionc tja 
bet magnam bcclaratione5:fed bolet qt 
talie beclaratio parum eft fatd in muns 
do.j iaminfufcatio ptedeftinationiept 
nit miflW3 ^tedTerroic 1 1 bubitatioe. 

r^ ^cmifericoidiii'rmirencot 
dwto. '^y 
'^feftcotdia eft in e ternita Li% . fofc 
t'c tnea fecundum rcfpe; ma be mi 
ctum regule c . a refpectu fcricotdia 
4 {tertie fpcciei eftljabitue % miferii 
^ ' ' einftfo tn p»deftinato no: cou!ltat9« 
uo qui fe bifponit ad cotri 
tionem / ct confelTionem/et fatilfactio; 
nein oc comminfle/vlbemifencotdia 1^ 
bituetur:ficut ptedeftmatudbe ptedes 
ftmationeperbonas operationes cum 
fua libera voluntate amataa ^^lioouitt 
mfi peccatotbifponeret fe ad recipi^dii 
vcniam: tarn non pofTctenrc fjabituatua 
be miferico:dia:ficut (?6 mal' agfe mas 
lu/no pot Ijabere l?abitu bonitatie^gt 
m ifto paiTU gaudeant pcccatotee dgeti* 


m^- (j-rrffi ^rrrr^ adeapplicdtione* joXnv^S^ tee pettitetittdm./:^ betie potefl plus 
parcere $ t^omo pctcflrc ^icut ignifl 4 tK.fbtma 
<* *)« ncceflTi 
i tate etne ndttone i^bituat(i . <r<r>td mattot«imo 
incipttor g fecfidi fpcdcre^iet.vt fif 
Ijabitud in fubiecto in quoeu:et i?5 fuas 
quieti per quana fpccte c.2[pl^|quidem 
/- 7 otdtnatio I?) fua pzmdpia piitRiiluaivt 

^Btmcmu ^ntccffitato, ffiSSITJ&tmuSRSS 

nitionem cocotdStte ciiiud contranetas 
eft fua inimtca/txficiente modo per res 
Sulam'K.Dertgnato. plus potefl De limtd coburcre $ Ugna 
mn poiTent ei fufmere« 

'7. • c- 
fiafTltas {f otma qalitcr 
ftRSpoflpbcre :i qoc pa 
tet p fecunda fpecic regus S: le c. 1 q{ abr<9 necefTitate 
V cfTc non pot : fequif cp ncs 
cefTitae en antccedcs 1 necemtatus coi 
fequc0e(i:(lcutDtuinabontta9 infinita 
« eterna/ queefFratto tnftnita bono et 
etemo q6 j>ducat bonfi eternfi t infinis 
tu:et 10 .pdiKto eft necefTttatud rone bo 
nttatia/t p confequfe ^ductus 1 pdutc 
re lunt necdTitati . £t in Tecunda rpecie 
regule c.patet.Cl mterius fequunr alia 
neceiTitas t necclTilaTOTT wdettcet fi^ 
bon^ eft / ad bonu necelTuatud cft.Se^ 
ft eft malu0/ad malu.^ lufticubcTfic 
nccclTitai iiidiciu ludtcando : ficut mK 
rico:diaDci3dvcniaparcido:et inifto 

{>afTu (o^nofctt intellect^ qp ^ccatot qn 
cbtfponttad rectpi^ddiudiou/femet: 
ipfutn tudicando.:ad penitentii fe bifpo 
nit ad rccipiendu vcnia.C tjltcrtua co= 
Cnofcit intellcctueper quctn mo5u5 friT 
fericotdia t>ci ? iuftiaa nccelTitant act* 
fuo9 m Tubiecto nouo:t>e <uiu6 noticid 
intellectu0 eft valde sauinw. 

^ ^c foituna 1 fo:tun3to« 

Quunai acr cma fectida 
fpecic c.nn.Ct eft Ijabitiia 
cii quo fo«unat9 fc oifpoit 
fldtU3bonafo:tun3 pacci 

dfeificut viato: iene in vz- 

grinationlda cafu lyenit 9um:ip3 qde 

^ ftutiia i p fctjaj fpccii regft d.i 123 e^ in 

^ (\ibtect6 in ^ i p qrta rpccittegKec^ « eft 

•^ bocqdeptertSftJCcied.et^cictrapttn 

eipiu medmn fine/?co:datia'r pnetatc: 

ettra aut maioutatg 1 mioiitatc no eft. 

ff fit in iftojjaflkcogtiorcit intcllccf op 

fouunal?^ paru be efTc quo 3d feipfam: 

(3 quo ad fottunati) magnu elTe l;abet. 

^^ 2^e o:<^»natione et.b:dinato. 

• ftdinattocasgrc gatto mul 
to:u pnncipioiu:vt vntipxi 
cipiu cii alio defccre ponit I 
ivno fine.c Duitnatu guide 5 
1 Urn cocreUkteiroerudouJi ma De fo: 
runa'z fct 
^rt.fot 
tnatie o:di 
nationc ct 
e;dinato. 
/T, f^t confib'o X confulto* 7 
Oniiiiue bubitabtlid p:o: •«»;« «.. 
po fi noi vc sm i tut? t!ft luO e ft mlSecon 
mgiquiee. C ConftUanug riitoi/M 
verobjrefpiccre lUabubi-- fuuo 

_ III labile ^poJitioncm per fe; ,- 

aindS fpecie c. btfcurrcd o regnlam b.tctt <r J*- 
tandot>er que modum confultua eft fts 
9uratu9Ct)p:incipiotti biffmitiontbuar 
« p nouu fubiectO tn tcrtta fpecie c.<$ fu c 
Ipabituaf be virtutib'' in fpccte quarta 
Ciuiuoljabitud fit rcmotua a vttijd no 
rniimeai/mediamibiwrceulie d.e.f. 

"^^cgratiaetgrattatOf '7 

r^iKat ia eft ptitntttuia fotmA I %,%uii.fot 

\ gfaiiato poitta line grati maoegra 

I Bjn/J jmcrito :vt P3p^ma fpeae tia t gr^ 

^A^^^ d.tpmaiomaieoatisgra: tiaia, ^r> 

=s=^^'ti5:'Z o minoiitatc.recioieti -'^' tia:'Z p minotitatcrecipien 
tie ipf3rti:i ctianj per I?abitum cljarita 
tis.fl adt?uc ^atta eft in grattato pe r 
btfTinitionem bonitatie.-z per ntagnifi 
ccntiam volumattd t>c libcralitate i?abt 
tuatc pzopter quod in tfto pa(Tu cogno* 
fcit mtcUecttis per quern modu5 gratia 
eft Dtffufiua tn fubiecto in quo eft: t qil 
pzoducttur/ron impeditur a ptmcipOa 
fuperionbus fed ab tnferioiibud : videli 
cet quando confiderat fe elTe oignum re 
ciptcdi gratia rone fui merttt:nd aut ra 
tioe largitat^ i benig^itat^oatie gram* 

^ ^e pcrfectiSe'T perfccto. ' '^ 

I firfectio_e fotma I Jubtcrto X-jKv. fi» 

Ipmecto quicta cum qua ma be per 

lubiectumperfectmn quie fcctione « 

J tat ^e/t?abltuado^c ea que perfect©* 

J. in fubiecto perfectocft Ija 
bituata:vt patet per teniam fpectcm c. 
f-n ftfl tfliia pg^ctio Oeriua tajc§a g fpeci^ C4) muTtos ribukJdivcjper multa 
pzinctpia i regolae Ijuiud artid . £t ta^: 
lid perfectio majcime eftroouilietyta^ S^ecimapars* 

uarct in tiotio ftjbiccto. Ucr utatncn eft itiotiie naturalie t motalie-lrLficnera-. 

l.^^t «afnr ill ter/ infinite ct etcrne. motuean gcncrationc aut alterant fot 

teL.Scti^^^^^^ mat niat^ria./lJaltcrSam fuo.pptio 

?Krnbf§tfa"arSS^^^^^ 5 terabiU altcrarrc5wni«tct.:vt motf 

J 5f.r, Shftf Safe S oc fuaofStto: ftt m ftcri/z m facto cfTc/.nediatc oiflFu 

nS§b'Sl7?nSfrauSu^^^^^ mtionemcda^aiteranosomoiaUeeft 

f«afn6SaiquoSte!5?utct5pcrft flftl^omoinutatlcoynol^ab.tumaUu/ 

pcrficienatperfcct'/pcrfictutami.f.B; tienti§/'XDelogica9dmcd^ina/-JDeiri 
ft«rc qui eft elTentialie z fubftantialis. fticia in gaudifi/tlzumimodi. 

^©e oeclaratione i oecUrato, ^ ^c infimtatc t inhniUto* tnare^ta 
fo:ma oe 
occlflra^ 
tione'Z oe: 
darato. Cdarattocft fo:ma in qua 
intellect* Diftlgucdo qcfcit 
mediate Difftnitione cocot 
datie 9 t)iffinitione cotra* 
rietatieoiniode fegregata . 
^ftnitae eft fotma l^abene Seieagefi t 
aciu infinttOabomt ftnito ma nona i 
remota / 5 abfcp infinltato fotma ^ 
'nequa^cepot. lRatiol?u i" infinitatefc 

,_-..,_^, ^ ,, .- left:qt mritbieao fimttflUa « infinite 

^^g^- *-^'l[ a)eclaratO eft fuum quo quie9cflenonp6t.3pr3quidimfinita0 to. 
Dedaratto c l?3bii»';vtpi3Etertta fpecic jjabet fuoe coireiatraerper fc*am fpes 
^ csi.c, i'r.>nvi!«<i fF,r, fht tn fflSc^ foefic (jg^^ (,,p(,9 quldc Ijaberc non pot abfcj- C- 

tnfinitabonuate/magnttudine eteters 
nitate -zc.oatnaltter implicarcf cotra: 
diaio viddtcetq6elTctutfimta t no iti' 
ftntta:-zc}'e(Tettmpcditaetnd impedts 
ta:q^ clY impofTibtle. 3[pra infinitaa eft 
caufa finuatts ftue finiti: vt pt3 per ter 
tiS fpecie c.infimtate iiabiu action^ *•»/*-- T 
mftnitot in ente fintto..f] "per quartam h^ f «m 
fpeciecftnituaficeft l^abtaiar'bepais 
uone/ricutefti?abitaatud be nouitate. <.Sua T^roefTeittia coriftit tn fc^a fpecic 
<.in (Uia mtelUgSe oeciarat a fe inteUc= 
<tfi cilTe paiTmfi:^ Ijoc p intelligcre.fitin 
iUo paiTli cognoftit intellect' p qufmos 
du Ijabit* o:if a fubftatia p accidenetvt 
bcclaratio a fcfa fieri polTit/mediStibue 
tfj pzincipQe i reguUe J?uiu0 artie. 

^ ?©ctranfubftcntationc et m 
0^ tranfiibftcntato. •*; ©ejcagcri 

in:iicptia 

fo:nia bc 

iranfub- 

fleniatioc 

c tranfub; 

ftcntsto. j Qaaj ^aberet vn6l?abitii infinttfiel 
aualnftu/q* eft impombtle.fi fitjifto 
palTu cognofcu intellect' q? ftcut fmitat 
S; coenentialee cotrelatiuoe finientem/ 
finitfi 1 finirc:ftc ct multos melius infis 
nitaeljj.f.inftntcmc/infinitii t infinirc: ■Ranfubftctatto ? act" nature I 
ttilfubftetato benndato abvna 
^ fo:ma antiqua. Ct mduif fozs 
^*^"-^^' ma notia vt fu' aci1)o(Tit eS I 

tnotu fuccefTuie in gii.ilib' t cozruptibii 

lib^.^la^jte t^li tr5fubnetatiortcna; alioqum natura finitatie feljabcret tit 

tura qliiSc cJTct ligata quo ad f ufi actQ plua.patura aut^ inftnltatie m mimw: 

fiibftatiale/t etta quo ad actfi fuotu acci quod eft impolTibile. 

deuu:i imutabilis cfTct rimaljnbit' pti • '^ "^ 

uatiu":-! per ^its Oiffmitioca fuoiu ptm 

cipiozii e^cnt^cftructe:q^ eft impofribi 

Ic.ZD^^a^depot babcre noiicia arti: 

fta largo mono in rcptimo fubiccto in 

quo vegetatiua bfducif per puncipia et 

regulaetjuiueartia. 

^^ ©ealtcratione-r alterato. 7^ ©c Deceptione i oecq)to^ 
LP 

I13t 

^jcgjliocftbabit* pofttiu* Stptuas] imi 
Dccipictiai ptiuatiuue be; gefimaftN; m 
ccpti.gt idco pifrtam fpe^ mabcoes"^ 
cicregWrcltcUtgeeU' ' tteratto eft fotma nata in aU 

:crato:vtpt^per t<n«a(pcci{ 

c.^riftatalioaltcr.ittownitur 

aba?tcr9tioncci:if>cnteinfe; ^ 

alteratioe c odrjfpccr c.ficin rmulue a fontc-C Ct eft , CI £tiiiillfl_panru cognofcii mtelle= 
lalteraw iiiTIto paiTu cognofcit intcllcctua vise (ttte vn<Se'outur peccatii x vbt gtnanct. iSewscfi 
tnaoctaua 
fotma oe 
igeedifuo ccpttonei 
ttcUtgibilipreceptton^ €% oecepto* 
«!{ I?abitnat itelltgibilc/t p terti j fpeciS 
regfc c.fitbectpile eft I becepto in q cau 
fat occcptioncbecept^aiitno becipif g 
fua fctSam fpcctc rcgfe c.f? in tertia ^ta 
pitnr/« in quarta l?abet l^abitum o«cc= 
ptioni'e cum quo ^eulat fc a fine ad qui ■71 ©cbono:cctbonowto. ^t 2^ecomp:cbcnfioncctap# _r> 
«'^u pjcbcnfionc .--» ^ ^.> Me 1 1jO; 

Mato, ..>j^ i <Dtiot tii l?ab<tud actiuite in 

^^ ^no:ate:pafliu' aut in Ijono 

|rato:ct 10 bonotaa ell in plus 

^i$ iToirotTr/to qx in Tecunda 

(pectc rcgule c.caurat l?abtiii la^ca* 
lacitate t 
ncapdcis 
lie. LjtitiQ.fot 
naoe c|ei 
lentiai,et 
^tia. 

C I2onoti0:et in tcrtia eft bonotae;? mqrs 
tal?5^bit0l?ono;t6:'z bono^atud recu 
p(t:T in tcrtia recipit:-: tn!{rta emrdetn 
psljabitti l?onoti6.Ci5t in iftopaflfu cos 
gnofcit intellect'' g que raedij tdfljalns 
tue eft in multid tuna afTituatua. CLyk 
terms cognofcup que modii vituperas 
eft magie ijabituatua be vituperatione 
^ vituperatu9.£t be tali noticta per ar 
tc fu mucta/eft valde gauifue Uellect''. 

■-B^e capacitates incapacitate* 

apacitag eft fqm a cO 5 ca 
>\j, pa]c tatu pot cotinere et re- 
v«J^ 1 fpicCTC (§tii poteft ei eucni 
L\m^< Ire.3nca]2acitfle autem eft 
vr*- ■^*'U in centrano . (ICapaciias 
quidettt conftftii per fetundariTTpecicm 
f cgule c.per quam eft l^abitud pofiiiu' 
(jciftcna in tertia i quarta l^eac ciufde 
rcgulc.Ct Ijof cum biflFinitionibue ptin 
ciptoium ct fpeciebua rcgularus CJM. 
capacitaa autem m fecunda fpccie non 
eftcaufata.l^abttue namqi^ptiuatiuue 
eft % remotus ab omni bnficio piincipio 
rum-zrcgularum.Uerutaml incapacu 
tae vicina eft biffmitioni contrarietatis 
tminotitatie.cetjttilla^ianu cogno: 
fcit intellectue/qutd eft caufa rudtcatta 
tntellectua et crudelitatie et impietatid 
Tolunratie. ,t_^ 

-73 |©ee):iftetiaiagctia. 

Xiftentia eft fotma cu5 qu$ 
e^iftcnaejcifticl^c quod^. 
et agcntia eft fotma mouea 
ei»ftentem ad termmus ad 

— ,-, que:et Ijoc patet per fcciida 

fpccie regulcLcajj regul3 e.et per Oiffi- 
mtione bonitatie t poteftatta i mcd^. 
£tfiaddanf biffmitioeamagis fcquif 
be nccefTuate eg e|:tftetia ftt tata i^ta i 
flyetta.fT£ t in tfto oafTu cofln ofcit mtel 
lectua q:<%ieu0 tantueltagtep fe<(ida5 
fpccie rcgulec.^tiip^ma fpeciS rcgtc 
c.t c e^iftce be quib' .i .c]ci.ftentia t agfs 
tia noticia t^aberi pot in ptimo rubieao 
incapituloinquooeue biffmitur. 
.C ©tnmebaifioiJimilitudo 5L)K)ciiiJ. 

mnnitatie-.eTio agia com: fotma be 

pidjenftonc coptetjedit/ct compte^ 

ik CJj^O^^^^PP^^^^"^^^P^^^^^^'^ fione-zap 
'fej^gy lied coptetjcdit rone graiic p;cl2<fios 
' s^ - - . .- >* ^ ^' mftnitatig'.fcd j^tc mtratur ne. 
intellect' q eft ca quare ages cu copte: 
bcfione obicctat appKljenuytfed recoi 
<t3tur Ijominc guRante gutta vini/com= 
ptel^cdofuS qittatemgutturecaqaps 
pjebedit qlitaiS vinibolijrfuut mtclle= 
ctusq cu lenfu apptebedit cnctuia fens 
rati:fednoncomp:el2editc(Tcniia fenfa 

ti bcnudata a fenfu.ti£uittSHiBL<o= 
gnofcitmtcllcctuep'quemoduc copies 

?»endcd % appzeljepdee-x per Oifcurlum 
pccierumrcgUiw e.peiipJmiiXpecigni, 
rcgulcc.c6p:cljendu Diffmteiido/i per 
fecunda 9 pp;e»jendii:q: feipfum no pot 
c6p:el2cdcre:eo q: appteljjdcns el net u 
piuna fpecie c.copicljendes.ClHdbucui 
tertia fpecie c.eft copieljendcs-.redmqr 
ta fpecie eiufden^ regule eft fjabituat' 
be compietjenRone et appictjenfione. 
C£ttnifto palTueft imellcctue-.vdlde 
aUusetfubtilie. 

7r 2^c inuctiSe et inuento^ 

nuemioiftfoyna cu3 qua t^^^^ 
intellect' luuenit muciu.vt '"^r^" 
per fecijda fpecie regule eft "f ""rH^ 
gnaf :q) muf nic0 in luo ms '»nuenw. 

ueio ppuo/ uuienit mucta 

pegrinarfuut intellect' in fuo ^ptio ins 
telligibtU fpeciee eucnientee facit mtel 
Ugibilea : i m tenia fpecie eftca mufti 
m inueniendo : in quarta autem fpecie 
inuent" eft fu' feabif -C fit m tfto paftii 
cognofcit itellcci* g que modu facit fci« 
tiamtt dd eft fuil fubiectO/videlicet are 
ifta : CO quia cum pimcipQd et regulid 
inuenit inuentum. 

2^e fimilitudinc et alTimilatOr 

3miUtudo2fo:macuq alTi X-ltjtvf.fst 
milaaaffimilatfuii alTimi; nta be ft= 
,,_ ^r\ latflnpfa quidc fimiUtudo miutudtc 
|t;^a|^Jotiturpp:incipia/ricutper « airimiM 
l5i!^t^ajbomtatc:eoq: qlibttroeft to, 
bona:ctaliafil'ttudopfeciidarpcciire= 
gule c.ftcut afUmilae q affimilat Hbi afTi < ^ - 
fhtlati):TC3 Ijo pater alTunilat fibifilius 
a^eclmapam -77 in Itoeciebuanaitpontt fua nmtl(iut,itn2 
in miog fisura aut colo:c/aut Ijuiufme 
dt.^£B 0ipiiu9 b onitae/ magntiudo ic. 
funt (liniled ijcoireldtiuoe : nam ficut 
boitae (75 Tuos cotrelattuoe ^^puoe-fic t 
magnttudo l?3Cl3tS bonita9'zc.t?3 fuoe 
cwrclatiuoe fitnilce clTcnfiariter: nam 
adtnuic^ funt vna bomta0:ct Tu t)C alQe 
fimilitudmibue fiiperio:ib' pniuttima 
« tauratiuis a quibus Oefccndilt fimili; 
tudince mfcrio:c6/fcnribilce7 imagina 
t)ilee:fuut plurce Ijommcs qui funt ft; 
miles in fpccic/ 1 in mozibue n plura lu 
mmaria in luce/i tjumfmodi . 74 

i^eantecedlte et confequetc* Quente. fo;m3 be bks-^^ jltcccd ce c fotma canfa ng 
«nteccd£; TfiSl ra] GJnicqiicntc.Confequcs au 
tc 1 confc r?ar| Nl tf eft fubicctii cQ quo ante; C' ,^1 cedes qutefcit : an leccdena 

; — ^quidccofiftup pjincipiai 

resolas Qui' artis: ^ con fcques quidcm 
oiuurejcipris.^^mQagctis agitcum 
Donitate^ magnmidmeTTcqtiitur cp fu' 
•ctU0 fit bonus 1 magnns:'! p confcqns 
Qj fit pofTiftcatus. Ct ft bonitas eft ma; 
gnap magnitudmf/mdc fcquif q' ma? 
Snitudo fit bona bonitate.C! ^liuc^Ti 
magnitudocft mmuta oiiraiiop cterni 
tatc/fequif cp etcrnitas fit mfimta im; 
tncfitaeper magnitudinc:ct ft poteftas 
eft inhhtta buratiopcr cternitatc/fequi 
turcp etcrnitas fit mftntta polTificatio 

Kr potcftai5:7 fie be 3li|s.C Uiterius o ecQda fpecic regale c.cft anffcedcs ad 
tcrtJS fpecic C.I eft antccedcs ad quartS 
ft)ccic regulc c.ficut bonitas cu ftjo boni 
ncatiuo/boniftcabilt 1 boniftcare cfi Jja 
pitus conTecutus in Ijominc.ei fi l?omo 
pabituatur be boitate/fequif q> l?abeat 
fueritu n fu5 bonitat^.gt fit oe alias an 
tccedenbus t cofcqucttbus tficutu l?6 
eit/fcqui t qp alal t.z fi buc pmifTe funt/ 
ftquitur q) conclufio fit m natura. 

^yJ «^«potentiaobiectoetactu. 

foxma be ^^'gS^QimiaifoMacuquaintel 

'"Icctus attingitobicctii. Obie 

ctuj ifitcft fiibitctu in quo in- 

tcllcctusqiiicftit: fcdact'eft {lotcntta/ 
obtccto et 
jictu. 
cognofcit intelledtsd 9 falfum Jennie 
bicentes 9 obtectQ mouet pot^tid: et ve 
rO anerQt ou^cs cp potetta mouet fc ad 
obtectii c6 ipo obiccto in tcrtia fpecie c 
-gotctia eactiua 7 obicctaeftincodetn 
paHuan qrta aiit fpecie potitia b) actit 
n^an eadc fpecic obicctu Ijs pafrioncm. 
fl^tmiftopalTucognofcitimelled" q» 
motiuus naturaiiter no appetic effe im 
mobilis/nccp ecouerfo.C§Uifip paITu 
cognofcit intellect' quis cftcapajc ad re 
aptedi) magna t3clarationepl;tlofopt2ie. 

g^egenerationeetcojruptide, ^^^j^^^, 

r^^^pTiCnemtioincrcatis eft fot-. ma be ge« 
if^lf^vO nracOqua^fecaufat no: neratiomi 
[ jf^ Juflsf!»m30.§ed£oa:uptio t cotrus 
^^J^ eft fotma cfi qua pziuat fox ptione. «" concjcio potctic -z obiecti .Ct 
oca tree cofiftunt per jje tticja fpccij c.n= 
cut in co:rclitiiH0 bonttatts in quib» bo 
Tiihc.itinng eft potetia flue fojitia. 003 
flctuuie eft boniftc3tiuu6:et obicctfi par 
iiuiis ciuidJ eft: boiftcarcautc eft actus 
esrmend ab abobu0.([^tmjifte.paflii JJmas antiqs.et p:iuatio eft 
fotma cjciites t medio earu. cffit in ifto • 
pafru cognofcit tntellectu0 per que mos 
du ifte tree fozme cofiftut m fubiecto m 
quofunttigeneratiu'i p:iuatui' funt 
vna fotma.i ssH potetta q generat fots 
ma0nouas pofitiue : ■: coirfipit fozmaa 
anttquas p2iuatuie cti vno 1 codc3 actu 
coftituto/oc gcuerarc 1 co:ri}pere/gcne 
rabile ■zcotruptibileno funt ipfc.nam 
biuerfos fines l?.ibct adinuicc.ila gene 
rabile eft circa cnrc:co;ruptibilcautccfr 
,janocfl£lffiui6ftntabvnoi eodcagcn 
tet m coflcTubiecto:»iiaKjgiiis qui eft 
agSs:-: ab vna cjdc caliditatc i eadf/bj 
biuerfosact':vt apparet t Deficc3do rci 
gula/t in DilTolucdo/'z m moUiWo cerl 
gcncratio in tertia fpecie c . eftactiua, . 
CCComiptioaut icadc cpaiTiua cucos 
de tiiotu nafurali. T^atio cui'ctqt p qrt3 
fpecic lubiectQ l?3 actione3 p generanoa 
ne/«parrionc p cotruptionS/ipo fubic «• 
f?3bitiiaio i5 Ijabitu ptiuatiuotpofitiuo. 
Cl^t J iflo pafTu cognofcit ttellecfp qui 
modu gfiatio / cozruptio 7 ptiuano funt 
ptmcipta naturaiia m clcmentatis. 
CI *D^im^bC;hcj:)c.fo:mi0 q funt iJn«pi« 
cjtpltcata^uFartis cjb' pofTUnt applica 
rij)nc(pia ipl!cita:ficutddjd bicatur be 
gnatioc/cotru^tioc ■: ptiuatioc/ applice 
tur f flpitnio gnaiiois/cozruptiois t ptfc 
uatiois tali nio Q' ca q Dicta funt in ipfa 
capttulo no fint Icfaina p fc fut net9.rn5 
aut jtcdim' applicare \?ac artf giiaUad 
arfc0pticularep vtbcflaref pquf mos 
da bcc ar© eft qnalts^cToce alias artce 
et vt fciStee i?3c arti alias artee facili* 
poflTiiit addifcere 7'?abcre:tpu'nio oe 
tijeologta bicemus. ,\.^ 

do ©ctbcologia. At m fi" nvrivho ^ 
^ ?m/i 

Cs'nfiir^ryvw Beapplicattone fo.Ijcn:|cv(i/, 
l^egta efl fcutta in qua 
loquitur oe oco , fitidcirco 
I»im6 fubieou e BTeefigtia 
;tfi eft IOCU0 in quo loquitur 
&eDco drtificialtter:eo quia ipfe Difcurritur per ptimipia ircguiae: 
cttdeovoUntesloquiocoeo naturali^ 
terruteartifuialiter/recurrant ddptc:: 
dictO fubiectii:! M<dnt oe oeo ea que in- 
uentuntur in ipfo.^^iaiit volueritit tnul 
tiplicare verba q runt in ipfo/applicent 
ca ad verba en>Ucata q funt in pzeliba: 
CO fubiccto/tali modo g? verba ejcplica; 
ta rcmancat iUefa:Diccndo fic.qtfu&e' 
polTit non elTe.£t rccurraf ad ilia que 6 
ipfo Cicunturpb.c.tc.fit ft queraf /qre 
beue non podet non e(Te/recurraf ad re 
gula in qua qntur/qrc Deue eOu ft qra 
tur vtrum Dcue polTu elTc mal':autvtru 
ftntplurea bi):recurraf ad locO in quo 
biciiurgybomtaecftratio^ pzoducat 
bonii inhnitfi r cternii:ietia ad ilUi locii 
tniquo oe* oiffmitur.<l3t{ ft qaerauy/ 
q lc> eft vera/aut le>: cl^iJtianbxu / aut 
iudeojunv aut farracenojii: returratur 
ad fubiectO m quo oe oeo loquif /i refpt 
oaf m eoquo lc)c tmpUcata en:et ft pie: 
dicatoioeoeovult ptcduare / ejctraljat 
materia fcrmonie be illo ftibiecto quod 
eft via pcrduioi magna 1 valdeoiffufa 
materia:et ftc oe ali^s. CLCt i ilrojjanu 
cognofcu intellect' g que modu p;iinu3 
ftibleciQcfteivalde magniiobicaiiDC 
qtio muUum sauifua ell. tur piclibate (Jftioi.TTali vero mo cpvcr 
ba ejrplicata i impUcdtarconueniat r^ 
tionabiliter in cocluftoe ^poftta:^ i ifto 
paftii <ognof(it intellectuda i2ecar8i 
mirabile i valde generale fiwiectii in* 
teUectumpt2tloropl2i. wbeplji 
)fopl2ia. 
1 ©epbiloFopbia* «^« 

■^I^ilofopia I ftibiectQ in quo 

li 1 intelUct" fecotraljit adorn 

nee artea i fcictiae.et ideo 

pbilofopl2U8 E arte ifta ma 

gnufubiectflinteUigcdipa 

fff b .i.t etia per tenta fotmas/nlpl^u 
lofopb" tractat naturalitcr be fltiseUa/ 
be cel?/oe Ijoie/be ttnasmatiua/rcnfi 
ua/vegetatma^elementatiuajge^ 
raculte aut nequaq^jtia fuP^ "^turam 

funt:quaptopter ft alK^e W^t P W*^ 
pfe(ce/recurrafadj>duta]ubic aappU 

Silo oe quo querif e^-^|MWJ,^: 
foodeaf cpid oe 4 arif /remaneat lUefu? 
Kfbfomoeammatiuaa^^^^^^ 
uanS ilia o tractanf m antedictie mow 
KS?m5ifeff«;umUeUec«nfub, 

tiUter intelliscti-SufiU^ qwg"J- 
ritur ftt implicate luiegcsrin6/ag)i^ 
tar pdictie wUcatw: i <6 cwrefpodea «-X-t S^e geometric* 

r£ometriaefljrj9imiica|id t]e]E]ci|.fot 
jniSnirSdillineaa/asulodet mabege* 
ftgura8:etqtil2acarte tra tnetria. 

I ctatur oei|titate ftgnata d 
^f.i p mediu mcfuraiioie qo * ■ - *"** >f.i g mediu mcfuraiioie qo n wrvntfft^ 

befignatii eft p ipfum f .ojfcuriu3 p b x. ' 

d.e.f.g.i.i •ft.iBeo ipfa ^tttae eft liibifs 

ctii geometrie:ftcut milure fupcrioiee q 

caufant mfcriotea.nam bonitaa eftvna 

menfura fccQda fua rationc :« (nagnitu 

doaliatcgt bocftgnaf e fcalag fecutu 

de figure i p fpecie0f?5ular(i:et idcirco 

bonitaa in tato $to eft menftirat boni 

1 magna:vtboniid7tnagnud pzoducae 

bonumi magnum, etljoc figmftcatur 

m loco in quo locuti fumus be puncto/li 

nca tnangulo i quadrangulo/circulo t 

fiflura.CT ampUugmenftn-eincipiunt g 

cozrelattuoa lecunoe ipeoei reguie c. « , C- 

oeriuantur m tertiam m qua ftmt l^abi 

tuati menfurans/menfuratum t men= 

rurare.3nflMrta.autcm fpecie mefura 

tu8 1?3 Ijabuu mquatu figuratum :ftcut 

colotatue Ijabct coloicm :et boc fignifts 

cabim' P iftas buaa figuraa ftibfc^nteg 

Sequitur p:iimfisur4« 
Becimdpdr0< 
^ ?^- 

r- ^5 CiSuppott© 9 tHc qdadrSgul' valcat 
iifl.palmoat oiuidaf I Daae gtce equa; 
leeperlincaoiametralc:-! vim pars t)i= 
uidatur m ouae . fi t maioi paw voce tur 
a.;rta b.ct tertia c. flJOilelauerif quo; 
modo intcllcctus itKipit inuenirc gco; 
nictria3fCui rcfpo ndcn du eft per Diffi; 
t)Uioncmp«n«p5Tpef regul5jyLl-£t 
Hi ctiam per fubiecta perxXfiJisna- 
ta.na intcliectu9 pervifuni vittingititt 
Ipi'a ftgura noue angulog. a cm liabe; 
ret tree: l?.trc9: t c.trea.afidjattll&a' 
flttmgit cti imagina«one Duodecim an= 
giiloe.iaanidJ -valet tantfl ^tum b.ct 
c.tot anguloa t^abet per mtcUectu cum 
imaginatioe^t ijabctb.'xc.e fcrtfu3.Icd 
b.t c.^abct (ef:crgo a.tjs fe)c:quow tree 
futaaufcrSm viru5:alteri^o tree funt 
in potccta qno9 tntellectuscO iniagina= 
uoncattingite)»ra fcnfum: quia nunrip 
fucrut in feufu cum quibue gcoinetna 
DC quatitate einftentt m potentia factt 
fcicntii/tera quantttate beducta in fern 
fum per fimiUtudtnfci per e)cperienti3 
taUe icicniifl rcmanet in intellcctu et 
in imaginattone c>;tra fcnfum : c»i fci^; 
tic fecunda fpcciceregulci.eft fuu fub- 
icctii: 1 tcrtia -z quarta funt C)cperi2tie 
Oictc fclc. CL>6t I iftopanucognpfcii tn; 
tellectu9 per qnefflnfto^mSgccmietna 
fKttrcicnRam:videltccttum quantitas 
tcque eft ei m potentia /menfurat qu5- 
tiratS que eft in fenfu-CjCt in iftopaflu 
ggigfa tinteLlectuflgpTalla^eft iftajj ^ 
foutiisrnit^il eft in mtclUctu quin ptiud 
ucrit m fenfu.pam Unca que eft m int 
teUectu/nun$ hut m fenfu:']: ftcuttree 
anguU in potentia qm funt in a.nun$ 
fuerunt in fcnfu , GUUcnueomiintel 
Icctuacujcircino nonpotTit fSenlufarc 
<[Supponoq'quadrinduUi0 mi'not 
equtpollerct:quattuot palmid equaltb^: 
ct quadranguliid maiotvaleat licjcpal: 
motr-r fic Oico q* quicquid conftfht inter 
quattuotet fe^/cqutpoUet quinc^paU 
mie.^edcirculue pfiftittnter quadrj^ 
gulum maiotcmt mino:cni/vt patct ad 
fenfum:eo quia contentus eftpermaio 
rem:? tpfc<trculud contmet niinote con 
tentum linearum:crgo patct necefTarie 
q; circulus ft cjcteiidcrctnr/eciuipoUcrct 
quince palmiae)ciftenttbud inter fcjcet 

Suattuotficut in numcro in quo fccun- 
a vnitag eriftit equaliter inter pzimS 
vmFatcmi tcrtiS. i^t fyx idem Dtci po t 
be tribue vnitatibuffrqUiSliter ejcillCRr 
tibudinnameronono que equaliter co 
ftftunt inter tree vnitates antepoftta« ^3.^ Icctuacujcircino non point menlufare < poftpofttae.tTampliue intellcctuafa 
^\ ^vJ lineamcircularej/quomodoipfepotcft (it atil bemonftrattonfc videlicet ponit 
2 ^5^1 fcirequot palmoaljabw're potcft Imca vnum quadrangulum rubcO equaliter Ji4 5' 


orcutaris li ejctcndcrctur. i;ttunc mtel 
lectue afccndit ad mifuraa (upcnoics 

f^ que funt cjctra fcnfuin / be quibue iam 
locutt (umua. Ct poft qi t{ modfi bcfcen 
-rs dit ad menfurae que runt in fenfu:? per 
v^ tiilfinitionem medt):ei per regulam f.vi 

V dclicct per flujcii % rcflutum:? per qu4= 
■f^titaiem bifcretam i contmuS menfurat 

Y circularemcjctra fenfum:conftderando 

?luotpalmo9 l^abere potcft. £t piimo 
acit iftam figura in qua funt tfee qua: 
dranguU -z vnut circulu8/vt patct. 

0eqmnirfc6afisura» inter quadrangulu maiozS? minotcj cu 
quo quadrat circulura (c6m menfitram 
continentiet contenti. /)anLQj£trculu9 
continet quadrangulum rubeu) i eC^ 
uerfo : vt patcflt in ejctremitattbud eo:: 
rumttantum valet linea tircuU^iiiantl 
Unca quadrangultj^cd^uidtansultta 
rubcud cquipoUet quinq^ palmid/eo qt 
confiftit inter qiiadrangulum mmotcm 
1 maioi^cquaiitcr. fitootpen gyoerife 
tia3 J?abcri poteft: ft quadrangtUud ros 
beu0C)rtendcrctur cum circmo:ergo li; 
nei circulane cquipolleret qulcp/ft cjs 
tenderctur4j Jtsumacctljauf Demon: 
ftrationem videtur quadrangulus rus 
be' t circul* c^polle; c : ilqu^tcr quats 
luot v4lott.m. bon)O0. i^t itmUtter flqs I T (jjyrmn 'jvrn^ 5Be dppUcaHortc joXm^t* 9i^ter yfUfSx flue e<)afpoU{t. )C)cti{f .oo^ 
mit>^:ereotde lequil^ ({tic^ qtcr equi? 
poU^t.Fjc.ooimb^.fitucptjqo lidragu 
lu«3 rube^ x cirtul' cjciftctea equafr Iter 
Qdragulu niaio:^ x mittoie adinuui ecjc 
pollgctigt i " to pJiT u cognoKit imclle 
ctud B qiilffiodu be gcometrii facit f«c 
tia/matifurado cu t?oc qo eft c«ra fens 
runi:iriquo fenfuoaf c]cpericntia:ruut 
carpctaco: q menfurat ua magna arctjS 
tn^e fua/quAta ipa m Ugno/m poutta 
De quo Ugno ipe carpctatot actu/ita ma 
sn$ arct;! Deducit/quantd nienfUrauu 
in potencia in pzedicco Ugno. 

^5 i^caftronomia* --^i >tmaoe 
flrono; 
ua. 'P^tniCjrj 
Stranamift gft fiar0 cfi qua 
adrologicognounnt viriu: 
(ed2 mot' quodcelCi I?abet 
<nin^riottt>ud cffectiue: tn 
'arte t fta loguitpecelo p er 
i^.bgflgnato. gt tdco u fl uerat ali(rf ou 
biQ&ecelo: rccurraf ad tertm fubiectfi. 
et refpondeaf 01*10 frtmad e|tpUca| 
in fubicao celctali aOt inodo ^ i^ocojS 
«toc ccto/remancatillcfum: vt fiqrat/ 
vtru fttaitiid cclu mfi cclflt2iii' mundt* 
£tijQd£alnegauue ^ Diffinitionc coco: 
d5tic77>3ftiilm4i.<t cclO;ia5 ambo co 
uenirentm cozpotcttate^ figuraablt^ 
fubiectoc6iambob':« impltcarSt ?trac 
dictionf.q* cfl impolTibile.Spcciroem 
ttopolTuni c(Tc abfcpgeneTcmeqp oiira 
tta X ^pmc^tad co? efTc pnt vt apparet. 

Sequiturterttafigura« 
d'Pcriftaebuaa ff^arad quarfi vna 
vocaf a.alia vocaf b.que quid^ Dtftant 
per partes lupenozce x inferi<^ed: x nS 
per partes medjocrceivt pt3 per tree U 
neas./las Ducjutulottgtri vrta bzcuta 
eft.emiet oare <s vaCuitas elTct lubics 
(turn Imearum longaru x linee bteui6:t 
fu oarenf Diftantia x ^^pinquitas i Tubs 
lecto vacuo; qo eft impoiTibilc . CL^tut 
ifto pa(Tu cognofcit mtellectue m alw3~" 
celum ftetlatuttoeft capa;c ad ^endu: 
vino fequaf pzedutu mcdueiuend:neq^ 
Otffmitioconcotdantie oeftruafunoico 
<p polTtbile eft icT^m cclu efle/eoqipos 
teftas Oct eft mfinita:f U eiTet/oiftantie 
qutde X ptoptnqu itatee elTent m potent 
tta X in oifpofttione: icd€Bf ^ cclod non 
efTent aau / beftctentclubiecto.fcs ioco 
c;tifteme inter ctlo« vacuitate. dSed 
Ijic miratur mtellectus que eft cauiacff' 
rolnofitcaUdus/queeft ratio quareca 
Icfactt aerem. ged confiderat g^ fol fic 
caurat calotem per fuam ptefentiiificuc 
tencbiad per (uam abrcnuarnvtOtest 
noctedclTeponint. I^cantbmetica* «-z-\ ^r 
l^ttbmetica d^ araimiMiM t,nttiff. 
'aonumerando miiltasvni foimabe 
tatee.- ^incipta 'arit bmeti ■. arubmes 
cefunipiincipia mnuear; tia, 
^ — lis. /lamjaincipia pwmb 
tiuain$tumptimitiua/rant numeras 
lia.Stcut bomtae que eft vnw pttncipifi 
\x\ genercefmagnitudo altud tc . fit q« 
ptincipiafunt mijcta ad inuic&ideoYSitr 
ponfu niimerQinumeratfi l^abcte; buaa 
fpecicftvidelicet numerOparcm /ftcue 
buo p«ncipta:7 imparem licut trta/dut 
qumcpptmcipia «. fit m iftis ddSOua= 
bud tpectebusotd numcrus numeraf. 
CSutital^wincipia numerl jjer oas 
rclattuoelcbe fpecierr^uic cconfide^ . C- 
rato6:flcut in cfTentia bonttattam qui 
vnus coxrclatmus eft bonificans:aUer 
boniftcfli'rt alter boniftcarc. film iftta 
trtbus / numerud pfutf quo ad efTentiS 
bonitatis.ij Bonitas in numero fi^tlis 
catptima vnitate: « boniftcatus fct^am 
oztam a puma vnitate. :6ontficare aiit 
tcrtia J ojtatn a pxedicti s.fit q: ifte tre« 
vnitatcs luni per numerii pare x mipas 
rem.idco multipUcaf numerus per paa 
rc5 X impari.Sicut ter tria funt.t)t.vms 
tatrsr-x per. copoftttong numeri parisct 
imparts inuemtur quinta vnita8.>l*M_ 
ouoi treefunt qutn^vmtates.fit lie 
ii '•- nt'f VPh'rj' 

3©cdmapanj • t tnvyliyiii be alt|d.€t 'm iflo panu cosnofcit inteU 
lectiid pir que modQ driti^mcticuecom 
pomiimuUipUciJi nuincru.tr ampl ig^ 
viarittjmeticuemulttpiicare poTTitnu= 
mcru p.r tcrtt A fpcci^ cm ftguns riciit 
;c.vnit4ieemiftalittcra.j:.quclfarisni; 
ficat .)c.vnuatc0 1 fic vf(^ c: vHcp ad m. 
^ii(.x>t aIi)0.CL'£LiiLLlb)pa(ru ccgnoicit 
intcllcttua Q' arufjnutica eft Dcrmata a 
geomctna.Suut cm per figura que eft 
in caplogcomctr.cTlmca cirailarjs infc 
furatur a geotiietra cit} tribtid qiiadr J- 
gulis:ric aruljmeticua cfl iftia Ine vidc= 
licet.)c.c.t>.t in.inciKurat miUe.ei omia 
lUa figiiantur m regula modalit.Htie tc, 
C] In rc6 a Cpcctc regule c.numcruoija; 
betngura.fl JflJlUsirta fpecic rcgre c.iti 
quiDue ftgune uitellccf cu fen Ju % tm4 
gmanoc attiitgit multac vnitate9:ficut 
intellcctiii) gcomctrie <\ attingtt m fen^ 
ful?ocq6eftc]ctra fcrtfumtvim ftgura 
a.tb.Dicuur. Xwv.fot 
maoemu 
rua. r (p.ryrvvti 
rc . 
rrv\ 

<;ol $r ^cmulica. Ulicaxft_3t:ftinufta 9do:= 
dunandu multae voces <ott 
cozdantcd m vno cStu flcut 
mu:ta pnmipia advnQft: 
.nem:-: iftaoimnitio fignaf 
per Mfftnitionc conco:dan= 
Xitn piiBflip.u„Difftn.ttong. C lilgtg re- 
ceptacHper relauoncad co;relattuod 
muftcetfuui cm C;jrpentato: cocepit R; 
gura arcl?c infua mente.^t ip;e ea oe; 
duett DC pouita in actu.gic guide nm- 
ficuaconcipitvoc^oidinat mmcntei-x 
ipfam Dedacit in tcrtiS fpc(ic regule c. 
in qua muftca eft t?abitud cu quo ntuin 
<U9 eft p:aoKU9. fLXpulicua. eHjiaai- 
CU0 per fej: gradue atcendcndo i Dcfcen 
dedo/fu t)iccdo.sLre..mufaJJDLla^ed 

SK tniraf intellect' quarc fimt fcjc gra: 
uatino plureencqj pauciozee. Sisdrc 
cotdatur capfm rectitudmu fupza tra: 
ctatm.jTg f tn ifto palTu co gnofcit mtel 
lectitd per qu^ moduDcDet fe iuuare cO 
centtifotrntdfupenudtractattd appUs 
eldo lUie oubia qucfita. Seda dt?ncmt 
ratur intclUctus be quincprocib'/qua j 
re funt qumqj i non piuree nee paucio:: 
rc0.Seilrcco;daf.(iq.rpf?erae clcmen; 
toxu/ct qumti efTentia qnc funt per ter 
ttumet feptimii fubiectu ftgnatc.fitqt 
iprc coflfhrnt m motu: z qiimotiw genes 
rat fonu:i niuricue a fono ettral?it vo; 
<cm.3n(tc cognofcit intcUectue (p ozdt= 
nata vor pzimitiua eft per qumcp voces 
fimplicc0c;(4&ud^eriuan{Utt€re coit' fonanteefiuecompofltcCtfiLtognordt r /- 1 
quare funt quitic^; vocalee/'z non piurea ^graLrr I 
ne(p j)auctozee.<i 3m.(i miratur mtellc " " * ' 
ctus qre Ifa e.eft magie coponibiliecuj 
alijelfietn alpi?abet0(pa.ct a.q^u.et 
quarc i.t o.no caufant c6:onantce/ficut 
faciut a.i u.S£iLt£iojdaf irianguliico 
pofttti ex maiozitatc -z nnnozuate quern 
uitrStlfevocalee.^ae.tjjplue oemas 
tcriacipa.equtde cauiailj.c.D.f. g.l.m. 
n.p.r.0.t.tt.3nal^abctoauta.caufat 
12.1^.9 quidem matoz eft ip u.eo qzcaus 
fatbuas lfa0 coronate0rupzadicta0:red 
u.caufat q.iaiij.efftcuuii3iozita0 1 mi 
nozita0 fumlvocafib^etp^nscqua; 
litaoeft in o.-z i.nullS em ?ionantc caus 
fant. 3ntcU£5Uigiiueridcra0 e.maiozg 
cp a.rone materic/cognolcttq^ c.?iicnit 
cii mom tcrrc:a.3iitcQ motu aqnc.g^ 
tio f?uiu0 cft/q: terra 1?3 pl^ oe materiii 
ep aqua. SEiijjuCouentt cii moiuaeria 
qzl?3minu0 oe materia ^ aqua:o.autc 
eouenit cti motu ccU:qz figuraf m oze g 
voce^ad fimilitiidmc figure circular!©. 
S«d~uc6iiemt cli igne rone gracilitatia 
t mumw/cf CO qz (23 nun'^oc materia. 

S^ ©crbctom '-» t^ftP— ^vj i^jctfiiifaeft arsinuftacuj fo^?!^^ 
f^ ^^ quarl?etoiicu0 colozattoz Lfl^iLwS 
M^^V^ nat fun i^ba. etQUrsina '^'^wik? 
y^ mX i eftgenerali9:i(TcircorT?cto: 
'•'^^•^' r.coeftgcncrale fiibiectum 
ad ozdinandfi fua verba: videlicet vt cii 
i5z.:6onita0 e magna:t bonitao eft etcr:* 
na:i (am oznaf plu0 qn piungunf/Dic^s 
do fic.feQiiuag.eft magna ct ctcrna. Ct 
ideorljctoziciw oznai Tua verba qn co'os 
rat puldjzQ fubiectu cum puicl?:o pzcdis 
cato. gicut uzedican m ftgura a.omnia 
pttncipta bTvnot eodc3 fubiecto.(t£j[L 
ali«0modu0 oznadi fiuc colozJduvides 
licet oznare pzinctpm cum fui0 cozrcla* 
tiui0.SicHtoyiareboniiatccijbonific3 
te/bonificato •z bonlftcare. C] adbuuJZi 
nare quclibet relatiuO cii alijs relatiuis 
bicWo ric:bonu9/magnu0 -z etcrnus ,ps 
ducit bomfxcatii/magmftcatij 2 eternaa 
tum.C gmpuu9eftaliu0 modus omas 
di:videlicet oznarS'pjtnofpiii cu Tua DifH 
nitione/1 cii bifftnitionibue alioc pzms 
ctpio^-.vt cii tJtcif :bonita0 bona/magna 
1 cterna eft ratio bono cp pducat bom/ 
magniit eternui. Stcijt^logicue mucntt 
naturalee coiunctioneg inter fubicctuj 
-zpzedtcatiiivtvcra coclufio fttmfvllos 
gtfmo.i^ioljetozicu© inquirit natunia 
Udconiuncttoned itucrlubiecttt 'zpta*' /nrlvim rfrrmx 29eappliatiotte* dic9tu:vtt>nUl2t(i fubicctupolTit omari 
a fuo clTentinU p:cdiato/'OicMo Tic.go 
ittiiu rcgma l?at»et pulcljzS facie /puP 
djwe cApillo«/pulci3:3s nian'/ct Ijinoi. 
Cfigft adljuciiiiw modus ojiiadi fubic* 
ctimrpefaccicr:n0:vt caot.i Dnareg iru 
l?3bec p»lct?:a cotonSit lo^uiT puiQiS 
v:rl)d;-i ona reguu c(t buita : « Ijoc pt5 
per rcginS g. C lterurl?eto»cu 6 <»nJiL 
cum voce ftgaiftcatiuaivt cmn CZTapu^ 
Itset maY^si"' '"""^ pulcljuowvoca: 
bula:^ quado 6i October i nou^ber/co 
q: fignn tlojee/i foUa/z aiiium cantfi/ 
<rcrtOii3tioTic tpi^/i rerugencrabiUu. 
October autc ct rtouSber iicqua$. I^oc 
idit^jbici be for«ib'/rtumin»b''/riuu: 
lia/piatte/arbozib"'/ vmbJW et \ix\\q\ : q 
nintpulcf?:a vocabula fcomicnium ei 
imaginauone:-! Ijoc pt3 per rcgulam e. 
IITy?etoiiiUfiJ|tcutlaiidai armcu5 fuum 
cuinpuTciwevcrBrarappUcatisad ftnc 
l)oniim:ficx»ituperat % ipcruit iniuucuj 
ctim pukl?:i9 vcrbus i remotw -r oema:; 
tie a fuo ftne:vt cum 6:rcligioro iaJ?o; 
nefto . Si ego fmiTem rgit3torua/t?as 
butrrem pulctj:a t?oncT?a lt'ba:i l20cpt5 
pcroiffinitione ftrtiaconcoidamie i coti 
trartctatts . tfTBdbu c rt?eto;uu3 omat 
fu8 verba fc6m officmmsetitiutn:vt qn 
bomo loquitur be fcia/oe largitate/t ca 
ftitate / etI?moi.$ifiniiiitcrmmiUna 
«(l rl?eto:ica:qn d: : Ijomoloqml be aus 
ddcia/bc piobitatet nobilitaic/bc equo 
becfifc -zc . g j be arte tnercature jgqut 
be argcto/beTitfd/bc tnerdOuS'pwcio; 
fi0/'rljuiu(modi.eti3gncijUura loqui 
t>ecapo/fcrro/ljo:to7^rpIa«9 •zammas 
libua.^am ficut mercacou eft pulcljw 
vocabulum loqui be auro -zcftc eft puU 
cljium vociJbulti rurtico loqui be campo 
flUtferro/1 t?uiurmodi.<I! ^t?uc rt?ctq= 
ricu9 oznat cum tribus graaronSTvidc;' 
licet poritiuo/coparatiuoz fupcrlatiuo. 
S»c4oyt3t plus cum coparatiuo/^ ai3 
|?o(itiuo: ci plus cum fuperlatiuo / m 
cutn compar3tiuo:vt cum oicif Tofa efl 
pulcl}:a:rcd plue oznat cit5 bicit:rof3cft 
pulc^iotflog ^ viola .fit iam plue qn 
Wcitur.rofa eft pulcl?ernm3 oniniii flo= 
rum.£t l}oc pt3 per biffinitioncm ma; 
iotit3ti0 et itiinozitattd. C^tcm rljgto;. 
ricua oznat quado colozat puTc^ fub: 
icctumcum ptilcl?zo adiectiuo-.autbe: 
oznat puUtjuim fubiectum cum pulcljzo 
9diecttuo:vc cum )5z:re0in3 e(l bona:re: 
gina eft inljoncfla^am tnl?onefta puU 
d^ziud vocabula eft ^ maltcia . <I%c:: 
tozicud cu^ puidjza fozma colmat tttate: 
tm\% ca.pi)l(l2;9^n)4t€n9 celo;9tfo;inf; fo^r^c. vt cum^z.CotpusljiimanO Ijabet atatn 
rationale: x aia rationalia Isabel cdzp* 
bene Difporttu ad agenda bonii cum vu 
gozc/ z Ijmoi.et l?oc eft manifcftuj per 
fcala pzincip0 1 fue Difftmttonig.lianb 
pliua rljetozicue c:nat medium copiJls 
ct?:o pzinctpio /z oznat fine cum pulcljzo 
medio:riau m amoze m quo amano bo 
nua amat oc fua bonitatc bonu amarc: 
1 amatuB eft oznatud i coiozatue be fuo 
amarcificut bonue qui eft Ijabituaf be 
bono I?3bicu.i;t Ijoc pt3 per biffmitionJ 
pziiicipij/medij i finio. CPlteriuartes 
lozicua plue poteft oznarc"ttiSvefMcif 
pzincipi)6 fubftanttalibua z necefTar^a: 
(^ cum accidentalibiia due contingently 
bua/Uc in factid:g;> plus eft e]ci(letia(!iF 
apparcntta.'Ratioijuiuaeft : qtpzincis 
pium ncceiTanu plue quiefctt in fine:$ 
acctdcntaU fiue contingena. £t l^ocptf 
per tnangulii matozitatia ct minoziiai 
tiet-zpcrOiffmitionem pzmcipij t ftnia. 
Ciampliii9 .rl?etoztcu9 o znat fua verba 
bcclarandopSi* pdllibilc -z impoITibile: 
t per facile z bifficilct'Z per vtilc i inutf 
\t:% per ftequentiua z rariua/t f?moi:« 
bocpt3per rcgiilamb.c.b.«.|i'ad|2uc , 
rl^etoztcua oznat ftia verba cum puers 
bqa pulcbzia appltcatia ad p;opoutii:yt 
pt3 in rl^etoztca noua quam fecimua* 

Y> ^cagftflrflcumq ua lo? . 

gicuatnucnit naturalSco^ %t^^, 
-..iunctionl inter fubicctu et fozma be 
I pzedicatQ / que eft mediu3 logica« 
^ cum quo necelTar iaa coclu= 

fionee fcit facere4>og>tf_ per biffmitiog 

ncm medi| inuenitmediu comiguu3: et 

per couenientiaaeinftented inter rubies ' 

ctumetptedicatum-.etbebocbaturejcs 

emplum in multiplicatione quarte figu rv^.J[,',^L^,U^ 

pzedicabilibua etbe.j:.ptedicamentt0:« jf>*^'X%<a^rryrh 

be IjocejeemplSintrdctatu centum fws ^i-^'**- 

marum. ffjtgm loyicua trattat be fpU 

logifmoi'Z betiguriart be faUaci)8:et bc 

omnibus ifttaiam fupcriiis c]ccmplifts 

catii eft in multiplicatione quarte ftgu: 

re. gttdeofibejogtcaaliquod bubium 

ozitur ftue queftio peregrina / reducaf 

ad ea que bicuntur be logica/tcncdo x>t 

queftioneaffirmationem velncgationS 

talimodoqr eaque bicuntur be logica 

in bac artc/remaneant itlcf^4T ^buc _ 

logtcua factt 'pzedtcatum fupcrtozis be 

infenozi: ficut aialbe bomine pzedicas 

mr;$t cozpud be animali:et fubft^tu be- 

n a 
Bcdmapard* f'^ptneum 


rvm iwpotc.cr ttg ponit m uUiplKitaU gene 
ri0:ponit genua generaltlTimQ-.vt fubftS 
tiai genus fubaltcrituivt coip' ammaU 
jEtfimilitcr ipccici raultiphcttatc ponit 
JiJpoiut fpccicefubaltcrtiasiflciit funt 
oiaiTla que lutit inter lublhitia i tjotcs 
in recta Imea-l^omo autdlfgecieejjps 
<iaUlTiina:iut) tpfaenim^iTjilcTTrefola 
t7'.jrtnT*iiwyr» laoU! triiSgulii maio;uati0 /minotitatf 
<T riiMnQWt^ < cflualuatie ••% per triangulu DtintipiJ 
{^jYvn nrrK^ ^^^ ^ ftnieiruui bonitae q crt piinci- 
piu gencraliiTimu/qfi non contraljif :qn 
aut cotral^it \\\ mcdioAO genua Que pii 
cipid fubalternOific oucndcubonitao eft 
magna. Qamtcrge iicralilTiiiium i fpe 
ciaUniinufm conlUtitlfed qn conir jljitur 
ad fpecie ipecialilTiuta fine ad idiuiduu 
Tefpecm ftnin tuctpte e!Vp:incipiu (pec 
daliflTinju :vt cuoicitur bonitaa l?oi0 ft; 
ue pctn cfl magna.lQgtt*' tmc tat&c&j^ 
ferentia Oifferctiado:'? oc wcotdaiia c6- 
cozdado:-: dc totrarietatc eontrariando: 
tnde intcUcctue cognofct g que modu3 
logtca eft app icabUie Hue appUcanda 
^d ftgura a.-z x,x eiia cognofcu g quern 
tnodu logicue no ppt ftare (Otajt artifta 
ljuiusarttsrna loguusTolcnsOcRruerc 
fiuncipia l?uiu0 artieqfunt ftabiUa i\ 
imnmtabilia/cofunditur petendo ab ea 
dd mtcndit cocluderc:t mtellccta coclu; 
llone cotluditur ei cfi ftabilitatc i imu; 
tabilitatcpuncipioiui rpccicru3 /regu 
ldrfi.-^ftatun ncfcict quo euadet.|T3tej 
logicud tractat be btffintttoe coftddmS^ 
o piima fpecieregulectatum: gcnerd: 
Vie autS artifta l?ui» ante g oca fpcc tea 
rcgule c.tractat. l^gjc^ tractat a gjecu:: 
darijtj intentionibus adiuctta pitmie: f3 
gcneralie artifta tractat be pnmie g fe s 
cimdam fpccie regiilc c.i per pzimain i 
quartabc fecundarilsficut logic^-dgt 
in ifto^lTii cognofcit mtellectua (pi^ 
mcaeft f cientiainft atMltfeJiuelabilte: 
^g^Suteinare gencralia permancne eft 
eiftabilt0.3i£niJfiaicugf3cit concluflo 
ncm CU5 ouabuapiemHTiergeneralia au 
tern artifta Ijuiua artiecum mijcttone 
pxincipioium i regularum. H^Qdbucla 
gicua non poteft inuenire veratmeseitf 
<umlogita:gcncrali0autcn» artifta cuj 
tfta arte mucnit . j>a m iU a leit eft vera 
quam piittcipta'; rcguTcTjUiua artto in; 
trare polTBnt.iT Bnipliua logi caeftara 
bifficiliead addifccndumTTjcc aiuc rare 
eft muitum facilia ratione imwionie ct 
<oncatenationi0 ptincipiotutn et regu; 
lanim . et idc o!plu0 poteft addifccre 
arnfta.be Ijacarte vno menfeV^ logic? 
^ logtca vnoanno^ l^egrlnutica* U 


v^ ^. IRammattca eft are 9d itiae Xfrn^iH* 
'^'^^^Iniendumodurcctcloqiien fozma b« 
Ldi/rcctecp fcnbendigDiffi-. gramnwc 
nitioncDiffcrentie. {l£i3-- tica. 
imaticaoiuidtt in.i);.modod 
C Cgimuamodug eft oe grammatica :« 
be nuntcro octo partiu oiaii6i0.<lSecfl 
dua be cafu.^i'Ccrtiu© oe coiugatione. 
€I<Quartu0 bebeclmatioe-d (Quinf be 
gcnercCSejct' oe regimmcClScptis 
mu8 be conftrucnoncCOctauuo oe e;s 
Iograpi7ia.fl^onu0 oe ftgura. CI|5ia? 
matica eft applicabtU0 fiue applicanda 
l?uicarti. nam ftcut Brammatjca bocct 
inodu3 rectc loquedi Vrcctecp IcriDcndll 
ricar8iftabo<et;iuenireaUa0arte0.3<l 
(irco grammatica ad Ijanc artem appli= 
<anu}6:vt in noftrotnteilectu magt^ cer 
ta fit et dariftcata-Cl Octo funt pteA fli^ tZTiT tyoi 
tioia/vcsinorpc/ptonomi/pticipiuj/vers^ 
bum/contunctio/piepofltio/aduerbiuni 
et tnteriectio.Cl nomenappltcabile eft 
ptincipi|0 ^m' ama/ftcut Domtati/ma= 
gnttadmi ic.C iXsmujacnim Tunt p:o3 prVt^ 
nomen quod eifdesefFappUcabilc Hue -> 
applicandum:na3 pionomen p'ptopno 
nomine pomf:pzmcipia cnimljiii'ania 
noia funt:vt lambictueftfupenuaiips 
pzictate l?abent: quia pwpiianomma 
funt ratione generalitatia qual}abent. 
/^^an^jpplicari poflUnt vnkuiffi taculta 
ti.pmutpta autem alteri' fociuiatia ft* 
ue fciette no pofTunt appUcari alQe kih 
ti)8:nonemQJbet^puetateita genera 
le/queadmodu piincipia i^mua artt.< l}a a- 
bcnt.ClUgrbucftappli(adOfecfide,fpes i/irlw 
dti regufeclvldelicet bonificare/magni 
ftcarc -zcBtgntftcant eift actO quemads , 

nirtHru wrhfi.^fs arriftpififlnp ltcabtle Vf^' 

eft m eadefpectecn patct g^ngmficati'^ 
uabomftcanti9«bomfiicatt/magnific3s 
tiai magnifi<ati/7cetera.C[Coniunctio {or\- 
tmplicata «^ft in cadi fpecie c.i.inDOnifi 
care.^am bonificare coniugit boniftcas 
tern)? bonificatunt ad eiltndum vnus co 
(return per fcctumiftcut contunctio cons 
iungit Diuerfae bictioneaad efTendam r 
vnampcrftctamozatione.CIBd^utads iMivv\'r 
uerbium in eadem fpecie im^Ttcatunvt 
cd Dicitur/boniftcana bene bonificat fud 
boniftcatu v Oamvnu mauodcB agena be 
ne intendit educerebe fe fuum effectus: ^ 
ergo ipfi implicatur aduerbium. C :CJe,7-t1' P 
poftttoeftappltcabiliaadquartamnje *'-' 
cicni regtilc c.vel ad regulatn inftrumfo 
laliBtie-A^iaaraminaiic? be ipfa grd 


(jcn^rjfrrm'^ 2^edppUcdtione foycj. matted hdi inftrtunentu cum quo redu 

ctt cafum 3d actQ. CT ' ^ntcricctiQjaff mi; 

xioni volutatie eft appucaoa-.g volutatc 

. cm trifticia aut lettoamajtimeindicaf. 

irSJccafueft oiccndutn. 
Cr CoUtummaiClitaJ i frtd fp«ie re 
gme c.r.m bontHcatitt . na bomft cSs g 
fe eft non Defcendens ab aliquo alto in 
$tu5ellnot3ritiud:7eft puncipia alios 
rumcarmtm ab co Dercendentiii . GSii J^abenti eiTi maiotcm potcflat^ « virtu= 
tem competit regcrc t no regi. Scd fjas 
bentimmotepotenatSf virtut^ compes 
tit regi 1 non regere.cComitt quidi com 
petit regere fuu fimpltc^ intlitem:t non 
e(ouerfo.c[(i:;^fbii£ttoimpUcaf in triSs 
gulo ptincipi|7niedQTfini0 Tatione ot« 
dtntflOebitt. t^uncipiQ cfn ptiue eft me^ 
dio et fine froTn vtam na"turc:ct Ijoc pt$ Qnjhr .„.., -^jc.^ perelu0Diffimtione.eteti3medi6pu* 

waiter gemtiuu9impluatinfct>a ipcT eft ipfo fine: vtctia pi3pcreuieDiffini cte regule c.videUcet in bomficato t bo: 
mficare. ;&omficat(&9 ethtbomficarea 
bomftcanteTuntoeicendentca: ficutger 
nitiuua a fuo noiatiuo.£tetianL ad ter: 
tiam fpecii regule b.potappUcari.^aj 
Ola potrefTtonem ftgnatzficut genittuud. 
Cr adbncbatin ua impUcaf m fc6a fpe; 
ne regule c.Tan bonincato-zboniftcare. 
<2amboniftcand oateie(Te:t ambo/fcj tionem. Ctftniseft vltimu9:vt;pt3pcr 
eandem riitionc.3Dliine cifi ptincipiunt 
quiercit:'! t?oc fit per rectQ i Dcbitu otdi 
n em .Sic guide etii m collructionc fup 
pofitumptepontf/t appofitu podpomC 
vt cumiSz/petrua curnt. Aoumbeue 
otdinat qui vnlt tectQ pteponere edifica 
tiom bomud. 4f nn damcntO fli'it ^pariea 

, . poftcdiftcare:namimpolTibileeff.G<Dt 

botitficafl 1 bomficatus/ oant efle ad bo th< >g ra phja m yf cnila modalitatie ims 
„.ii — ^-r. J. r,.. '•'"* puStun3p(icmregiilabocct quomos Ori-nvjiym iitficarg.^xadlyK actufattuu^ tmpUcat 
in caderegfa.f.m tertia fpecie .:3n ipfa 
cm tcrminatur actus agentia / tant^ in do pare eft parert quomodo vna para 
cfl in alia partetrme coiungif cum alia pattente. :accu^miu0 em eft ille cafua partc.jf adbuc quomodo p artea funt f 

in quo termlnat actue agentis/tanfl^ in toto-.'z totum m ruie partiDua.-r poftmo 

fuo agibili fiue patiete. fT Smpliua vo; dum quomodo totum tranfmittit eictra 

catiuae implicaf I quartaTpecieciurae fe fuam ftmilitudin5:ftc i in o«}20gra5 

regiilc.3nipranan(9vocatiuu0l?5fuu3 pljia in qua oocet quomodo litteraefl 

vocdtii obiectiuc. £t etiam in regula b. hoc quod eft : et quomodo vna litter* 

poteft appUcaruvt pt3 bene mtuenti na coniungitur cnm alia littera:'z vna otas 

tura ptedicte regule.C[ Sblanuw? imp U tto c6 alia o:atione:'Z vn^ accent^ cii alio 

catur in fciSa fpecie c.f.m encntia"bontr - 
fkantie/bonincatt t bonificare.^jpa alio f / 

acccntu tc.fT<Fi pura impltcat ur in oiffi ^j-t/jj in Yi^u^ nitione contrarietatistz cocotdStie oiffe 
nitiom quide cotririetaiis appUcatur. 
ngflLinquantu figura eft vitiu factunt 
contrarccta gr.lmaticam/contrariatur 
grammattce.Scd qt ipfa fig ura^potcft 
clTe m gramaticaTJerSTTqm rationcm 
quam continet \n fc:ideo oiffmitionico 
cotdantic appUcatur. ^lanuUaratione 
qua5 l?abet ftgura/cocoidat ciTgramas 
ttca:t eft poftta igrain3tica:aliter cnij 
non ponerctur in ea. eft ptmctpm z caufa ifto:u triQ cotrela^ 

tiuoiii cfTentiatt- -r naturaliter. CC^' 

tugatio eftimpltcata in fc^a fpecie res 

gule c.f.in effentia'T fuis co:relatiui9:vt 

in bonitate z fuis cou-elatmia. Sonitas 

cih eft ptincipiii i caufa fiiotu co:relatu 

iiouim ab ea oefcendentiii/'Z fe ad muu 

cem oifferenttii fc6m fuas oiuerfaa ^£ 

puetated:ftcut in coniugattone eft Dare 

aliq6 piinctpm a quo beriuentur voces 

inuUeDiffereteafeadinutce perperfos 

fiae/« tpa/z mot'/« fic De aiqe. CL^ v^ awi- ttiMalif ate 

clinatio implicaf m fc6a fpecie regu^. ^J V^^ mozailiaic 

tta bontftcare -z bonificatue cefcendunt 

isboniftcate gener3do:ftcut vnu6ca(u8 

db alio t>eclinado. cr-Sjenueun pltcaf m 

cotrelatiuis frte fpedei regule c. pa in 

in ipfid ome genus implical. Bonificaa 

cifi ftgnat mafculii genus ratioe actios 

nis:boniftcatu0^ofemimnum ratione 

p^tonis: bontftcare auteratione neu= 

tralttatie in neutrti.C%Sunejn}plua? 

tur in maioti poteftate % virtute refpes 

ctu regentis:-: etiain minoti poteftate 

et virtute refpetw reaiftue regibtltd. 
yx i*-r 1 Otalttas eftbabi tue ad agcns )Lmtr. 
dubonuautmaiu. CljDejnfl:- fotina be 
nbus tractauim" m nono fub: motalitas 
lecto:-! ideo fi qiicratur DC alis (g qua mozalttatc q fit m tpfo fubiecto ep 
pii<ata/rc<iirraf ad ipm fubicctii:ft^o 
fuerit impluata /recurraf adcaqfunt 
ejcpUcata % m ipfo fubiectoiruui ii ques 
ratur be miuna/recurraf adTufRciam. 
CLiiciueraLDtlarfiiiate/recurratur ad 
duartciam.Unumenim contranumcos 
fi Mi 3©edm^par0 cnefcif per rcHqufi. tlJiiL&maiimrte 
fdcit fubieau i oc iliapwUcanfpimcU 
pia l^uiud arti8:ip4 cjcic virtue multipU 
<af % foxtiftcaf /non quo ad clTcntia/fcd 
quo ad a«u:vt cum ti. (Cljaritaocftbo: 
tia:cr?ahta8 eft masnarcijgi'llaecrt du; 
rabilteic.etftc Difpomt (t?aritatem9> 
tpa ftt t?abitud <u quo t?5 agat cl^erritas 
tcm btne/i magiftraluer/i ourabilitcr 
mafume- ic.^nuuutcvuUDcIlmcre vitiutfaciat 
turn ad vi bccofubicctuiiDcjpfo ptediccnf pzinci 
Kia vtt^dj P'-i 1?"'"^ artie/Dicendo fu. Crudelitaa 
*^ cftmalaicrudclitaaquaniu eft magna/ 
tantfl eft niala:qu3nnim eft ourabiUe/ 
tantu c mala -z pcriculofa ic. C Qmbes 
^ H^Jlti JiicmasiftralucrvuU vtivirtutcTSiian' 
J IT "^ y ^ J rat ca^ per euacu.itionc tcrnc figurcivt 
L<u36:iCI?aritii0 eft bona z magna. iDe: 
indequcraf qdeft tfjaritae bona i mas 
gna:^ fu be a ifls que cotinenf m came; 
rab.c.fitjBfiftmodubefccdatad came= 
ram b.b.fit fie be alQe:* Dicaf/bonitas 
cl^antatid be quo burat i £t tuc rndcat 
per tllu modum per que rndel in ilia cd 
tnera bequeftiombus que in illafunt/ 
tali modo qp non fequatur comrarietas 
inter t?oe q6iSi in ipfa camera: ■: l?ocq6 
Dtcef be <l?aritatc.fit boc tdc fuo mado 
t)6i fieri be crudelitate.i^t idco peftalc 
inodfi cljantae tjabcbit nuinmcntiiired 
crudelitas no. 36onu em per fe eft ama^ 
bile qn cognofcif cu5 magnitudmc i bu 
rattone per Ijoc q6 fuperiue bictum eft. 
CT^ nmulttpltcatione qua rtc figure po 
telTThotaite vti vlrtutibuecotra vitia/ 
bifcurrMo 'fUMC fine vttiu per tabula/ 
inquircdo mediii artifiiialtf :ficut facit 
logicue fcbm fuam artc.Ct per talc mo 
du mo:ali0 pot fe Ijabituarc oe ?ptute:i 
benudare fe be vJtio:ruut be cl?antate^ 
bonitate que ftmt in conuenictia natu- 
re moialieieo q: cljaritae abfq? boniia^ 
te elTe no pot.Sicut f?omo qui fine ani; 
malttatc elTenon pot.£tbetaliartifi= 
<io 1 boctrma valde gaudet mtellcctue. 
(T (Dmne vitiu i ole virtue pofTunt mue 
ntri per ipet leeTxglHajiJ.Uitiufiucvir; 
tus eft muenibilie per vnijmTRoaQTiffo 
iadvnaTpecic:«peraltuquoadaltera3. 
£iicut fenrud q per vniimodti mueniti 
pomocoloum:-! per ahum modufapo- 
rem : et per aluim grauitatcm.a fimili 
cijaritae bifcurfa p quattuo: fpccice c. 
inuemf Diuerfimode.Ct fie be crudcUta 
te pot bui 1 inuenir i .C *Quivultl25li£j£_ 
virtutcs 1 euitare vitiaiiHrn^'mntmul- 
ttpiicare ^tute i bunuiucre vmu/rccur 
rat ad ^njitujiibtettum qtj.eft be Ijole. 
'jEni^mqb:inucnitl2oiem bifcurfump ttwrr ^<k ptkipia X reguldd/adiuuet fe dd atqtiU 
rendum rirtutee/i ad cuttandii vitia: % 
ft ad I?oc impedif /rccurrat ad fubiectuj 
imaginatiome/i adfiibiertii fenrustet 
tunc erit m.igie^fpoiuueadatquircns 
dij virtutc0/i ad cuitandii vitia.i gia(t t ^ 
omnia ifta no (ufficiant/recurrat affpii 
mil fbctifi/oiado:i tiicTidcat p qucmoc 
dti oe" c bifcurrue p pticipta i rcgulaa/ 
l?abitundo febc fpc.etiftudeftvUimft 
remediii. Ct ft atttgit finc/bene qutde. 
ft ft no attmgit ipfum/beftcif.qi neft:it 
agere artificialitcr^eiftaane. 

''^' ©cpolitica. ^' 

fg-T^S ©Uticaeftaretumquabur: JHS!"J' 
IB «^ 1 genfc0p:ocur3t publics vti; ^ PO""" 
ilttatgciuttatte.3[pfaquidem ^* 
I beriuaf a motautaiefct ideo 
poUttca tractabtlideftpno« 
num ftibiect4(acquirendo vtrtutes cons 
tra vitia cii quib' virtutib" publica v»s 
litaa conftituaiur/bifcurrcdo politicam 
per ptintipia i regulas Ijuiue artie luo 
modo.ficut bircurrimf vinutce ei vitia 
in nono fiibtecto : -z ipfa eft cognita per 
fuam oiffmitionc/ % per fuoe con-clatb 
uoeper fcbnmfpeciem rc gulec.figna s 
toe:per tertw fpetiJ eft Ijabitue gcntto. 
jgtp cr quarta fpecic gcntce l?abcnt l?9 
Wrtm polittc&.£t fie poteft bifcurn po 
litica per alias fpecice rcgularii fuo mo 
do. ti poUtica eft otdo pofttue m fenfu 
tum viriuiibae: ficut in ctuitate mqua 
pofitii eft fo:um reru quibueljomo vtis 
lur caufa ncceflruane/ficui victualtbus 
1 alijercbuefinulibueiftie.CUlienua 
poUiica eft o:do quo ab bene cTTe : ficut 
pulcljza fllTituatio vuoiu/plateaniin et 
aliotu locotu/i omatue indumcntotu?/ 
1 1jumlmcdi. camizLilj^htica requi= 
rit I cimtate muros/valla i armotura*- 
«.aim quibiie iftio olbue ciuitae pcffit 
fe bcfcnderc a ^uiQ xnivm^e .Ci 3il!£'l«=/^ i^ri 
uitatS.i ftmbcminiii bcbent cfTepITiu^ 
legia eytftentia (ub rattone medi):ficut 
logicue fatit inter fubicctu i pzcdicatuj 
di biffininone cocozdatie i ftnit^.et ilia 
pziuilegia bcbet cuftodire ccfulce/burs 
genfcervtintcrbommiiif ciuitatcftttSs 

f>eramentu'z iuebetcrminattim. ((.Jgoe- 
uica in ciuitaie eft fozma generalie rcs 
fpectu cuutatie. 3n qualibct aiJt oomo 
ciuitatieeft fozma fpeciahe : et!?oc cum 
medio in quo coniiiguntur fozma genes 
ralie t fpecialie.Ct l^oc per bifFmitionJ 
wncozdaHtic / et per miictionem pzmcu 
pio;um;ipro tamen medio ab omnt cons ^ Beapplicatione* rc, trdtietate rctttoto.lT t>oUtica mctaobv 

ifice fan3 eft per menfem lanain c©tim= 
riimvirtut bite t?abuu:ito:um;mftrma= 
tur auteni i uiffornatur per <6iulc8 J^a 
bunatOtT viti}e>ii • Qoluicayiuttcupun ' 
cipije ful)!fciiuiatibui< •: nccciiarqs : rfd 
elt in perudle m<^i tia cutii piituipi^d ac 
cidentalibiis ^(cnttngcntiDUd. kxoxtxi 
politica no iit rnbiectubiificileadcolxc 
que.0ij(imu8 be ea rufficiant, 

Ud edacnid regulat^ in I^o 

mineDetuflicia t2abituato 

^jpirpttmS fpecie regulec. 

^ C<aiwttaeifliDt puncipia 

=^=Jpwmitiua iuris.r.iu8 oiuu fo-Fdl. 
efl in notto fUbiecto . A fl Ijoc facit/iu^ 
ftuia cunt tuduto m tudtcato eft fozma 
pcrfecta ct nccelTaria:^ line aliqua cort 
fctcntia bubuatiua iudejc vti poted ea 
in fiio (udictto. asi autem iude]c earn 
non bifcurrat per antedicta: vt fuptaoi 
ctumefl:inale qaidem contingentcr/et 
ettam cum confcientia vtttur bubitatis 
uap;edict4iufticia:()uodeflanime Toe 
masnum z tembtle penculu3. (Quietft 
magnum binttm oat abfc^ ptudentta c 
bifcrettone / bignue cfl iudicto penoPo. 
CJue fcriptum verum cnrfi pimcipiai 
etreguIeljuiudartidmeoclTe pofTint* 
Si aute m eo elTe no poiTunt / tale quia 
demiua fantafticum/i fictum/t bifltoB 
matueft. -ptincipia namrv Ijuiusarria 
ct rcgule/vcre % necclTarie funt fine ali 
quobcfectu./lam vnumquodflBvcrum 
et necelTarium eft/q^ id quod eft non pa 
teft aliter fc Jjabere.Sicut criftalliw po 
fttuefup;a biuerfoacoloiea coloiatun 
He leges aut canonee quaiidoponuntur 
fiue applicantur iflis pimcipi^a i regit nuin/iud getw/iuenaturale/t tus poft:: 

tioii.fl ^ug Diuinfi confiftit p biffmttio; 

nem matoutatie/minotttattd i conco;s 

dStie ejciftettO inter beu i tjoiem.djjys 

setiti^rtflitp oiifinitionc ?cotdStteet 

eqlttatiG eiciuetm inter i^oicm x t2oiem. 

tr gueautnatu rale conJifttt necclTana its Ijuiue artie colojaniur : Ijbc'eft foiii= 

t)immttonefoni0/bonitatt8 magnitudi ficStur binerHdrattonibudnecenar^d. 

m8 tcCf ged iu8 po rniuit confiflit po= fit cito iudejc per iftum mods videt ves 

luntana rafione i?omtni8 / inuentendo ntaiem vtriurcp par tie : quod non facit 

iprum/ponedo:t)iffinitioncm bonitaiis/ abf<B picdicti8:immo cum magna bius 

magttitudinte/tc.fit m iftid terminte turnitatet^poiisi labonofoiftudio tjaa 

Hue p;inctpi)domne genus lurid conti: betvtdereverttatem:?adl?ucert bubi' netur per ioJam fpecic regale c. G1>er tatio.CECt m ifto palTu cognofcit intels rrtMrfuffA 

" ' " " ' r= lectu8q'iii8neneft;are:tq'non poteft r:,il' "X 

M reduciadartem/reducendoipfnm per !}srf>ar!i 

<ato.ir3ter£i iusljabet f(xma« mate: pwdiaa ptincipia et regulasxum lue ^- >; • ?»p tertti fpecie cius eft in alto.fit ^ quar= 
cam rpectc eiufde/actione t^abet m ludi riam in fcoa fpecie o.i ptima cciccibus 
cft.Jn fctJaaiit fpecie e.iufticia eftfub^ 
lectu iuris'i ludicio : fequif q? iufticia fit 
fubiectii be quo ptedicenf pticipta l^ui' 
flrtiscura oiffimtionibus eoi;t:vtcu;5t. 
3fulticia eft bonanudicia eft magna <zc. 
QUnde Tequif q; iufticia efl ratio bona 
« magna iudici/vt ^e faciat bonui i md 
gnfi iudiciO «.£t per i^oc pt; qr ptinci^ 
pialjuiud artid funtfotme i^iusiadi: 
tie fine dbud iudicia perfects efTe no po 
»cft4I3pa ^de iufticia eft fubiectu ea^ 
que fliblretatur in eo.Ueriitam^ ipa iu; non fit arsttdeo non eftmirum ft eft cot» 
fufum 1 pMU^um:^ tntellcctus in eo im 
peditur.Subiectii iuriein ala ma]nme 
pfiftit / t3:g memoua cp p tntellcctu:q6 
eft ?tra bebitii oidinc potcntia;^ ipftus 
aie.^a intellectuseft ptimitiu^ ad ins 
ueftigandum i inueniendum iura:t vos 
luntaseft confecutiuaadipfitmin elts 
dendo/beinccps.mcmotiafpecies cons 
feruando . fit q; vniuerfale eft plue ^ 
eticulare:tqt memoua eft fubiectii ptis 
culare gticularia e% qb' no eft fciaudcir 
CO quo ad plures lud no eft bene bifpos •C- :\-n. fricia eft fotma refpectu luduis i^abi: rtta/ne(^ beneiotdinatfi mala . fit inde tuati bcipa.<[3teraeftfo:marationc 
actionis qu3 Ijabei iudej: cum ea in iu: 
dicato: 1 per ^fequene pt5 g? ludicatus 
eft fua materia/cofiderando ifto modo. 
^am fupxa ipfum ludtciii ftt a iudtcan: 
te:ficut actus fit in agibili ab agete > fit 
Ijoc dare pt5 per tertiam fpccicmregu 
le cfLJn iudicio recto i perfecto fequir 
tur op index bifcurrat iuftici5 per ptin^ 
4ipi9 7 r esul49 lijiii' ^r (i^/Hcut Oifturr^ /I pt3 cp befiaetib" pzincmiis/beficit are. 
CT :Jf otma lurie cjrtra fua ppni materia 
pcrregulam g.bcftgnatam/agere non 
poteftmci^ econuerfo. fittdeonecefTas 
riumeftiuriftevtfctat que funt mates 
ria^fotmaiuris.jfotma refpectu ptin« 
cipio^i Ijuiue artis eft aggrcgatio tiuoa 
p;cdictom'p:mcipiom:v»idelicet/iuftifis 
catiuu/bonifactiuu/magnificatiuO ic.4 
rone c5(o;d|t(e \n ynatfomta coueni(l\ 

yyynw rmm- Con^ivy. my'/Rvin fntrmnr )vyr\rYv\ 1 ^uflif{cabfle auK t boificdbile t magtti 
ncaUiU 7c,runt materia tune :Fo!ma tfi 
t materia oifcurfia g recta linea regula 
rOcuj Diffinitionibu9 p:mcipio;(i . Hgt 
m iftp paragrapl?o appUcatu? eft cjd^ 
fee iure oici pot . c[ ^JLi mc tntcUectue e 
foitio:cu mjagmatioc $! ctl !'enlu/co^t 
altio: potetm c im jginatiua ^ fcnfue:^ 
camtellectu8rit.iltioipotet!a$imasi 
m,%„.m^ tiatio:i6fo:tio;^m feiprocpinimagma 
S?m « „.' tioe.CLCijjLUiiiaiiliLat agcre oc qlibet 
l^^a^ ^ P*^^*''^ '^'^'" 5? cTTmagie alta i minua 
Tiiw, a!ca:confulo mnftc qj Dc fubicctieoefi; 
grtatie per c.t.g.ljabeat noticig.ciCon' 
fulo qp lurida Difciirratper fpe<ie9T*e= 
guUruni antcrp Detiudicium.aitquod 
cm mdiciu eft copetca cfi vtta fpecie/q6 
no eft copetens cu alia :fuut m fecunda 
lueac rcgule c.apparet.^Ujpfa fecO^ 
da fpecic/iiira ouunf a neccTITtate:fed i 
tertta fpccte ciufdc regulc ?currut a c5 
tmsetma:e t »?oc manifeftu3 c g biffinis 
^lotient mato;itat(9 1 mtnoiitatta. Bedmapdrd* /' J^emedicina« >-. X<a.for- 
tnaoeme 
4licina» 
(fyliprfMntT •ptimuni 
y>*v bocumetu 
^JJ- piomcdi; 
(if. jijtwf SecQdua *C<Ttititt* 
bocumcn: 
turn. =3f5^5^ edtcina € i?abtttt9 cuj quo 

medicue ,pcurat fanitates 

patictie. iiXDediciieojre 

currcre ad itiijcttbne pnnci 

/^"'pioeui regulaj;tt?uui8ar: 

' tie. fl5 g illO niodii g que 

miffenf/Ijabuuabitjfc meduue adijabi 
dQ t23biiu3 cumlquo fciat faccrc m>)cti05 
ne medicinarfl/triiaitcdo tccoctionce/ 
vngueta/cmplaiTra/rYrupo0/graduart= 
do fjcrbaa cotra ino;btj.Ci3Qij]ibiectop 
d.Dcfignato celu Difturritur g ptmcipia 
1 regulaa:-: qi p:mcipia fiipenoui i rc= 
gule agiit in interto;ibue:io medicud re 
turrere 05 ad antedicta fubiecta:vt ipfe 
Videat fub q coftcllatioe inftrmus patia 
mr:ciim q -z fc6m qui 03 agere/fiue p:a 
cticare m paticte.ri '^tccii medic ^ fe 03 
Ijabituare oe fiibiecto g tDefignato : vt 
ipfe fciat vti imagmattone/vt mtellect' 
4 oe fenfualibuefactt fcientiS in piedi: 
eta imaginaiione/fciat ipfe ea vti c|;tr3 
fenfum:i cura ca ocfccnderc ad fenfum 
obicctiuct-z cum fctifii afccndcrcad ima 
gmatione3/taU niodo qp imagittatio fit 
medium etiftena rcctc 1 ozdinate inter 
fenfum t mtellectumi-z (20c cum Diffmii 
tione mcdij ;Ciad l?uc mcdicue recurrat 
■ ad fubicctum perd.nghiluilvt fciatvti 
fenfu/vidcndo colotem inftrmi ivrine 
eiufdem:et refpicicndo fecee ipfi'/odo: 
rando anljeiuum/et audiendo planet^/ et clamo:e8 ipdtte/et fun; appetitum/ 
1 tangendo pulfum/^buiufmodi. ftXPe 
dicu8 cmm qui fcnfu vti nefcit/nonclSo 
nue nicdicua .fi ampliue re currat me; 
dicua ad fubicctuTti per ij. bcfignatum: 
vt De modo iUiu8/ei per quem vegetati 
ua eft Difcurfa/fit Ijabituatue.fJ •gerj^ 
lem quidem modum mcdicue fciaTc^ 
gnofcere gradu3 f?crbarum/ci virtutca 
earundcm quae Ijabcnt m patientc:qin 
fiftetDecoctiooevnaljerbacdlidam^r 
to gradu:-? ficta in tertio:l2unuda in fc= 
cundo-.ct frigida m piimout be alia l2er 
ba f r igida m quar to:et ijutnida i tertio: 
et iicca in (ecundo:et(alida mptimo:ec 
oe alia Ijcrba Ijumida in^uarto gradtu 
frigida m tcrtio:calida in fecudo it fitca 
in ptimo.'tunc tempoiis medic" potent 
cognofccrc per regutam g.qiie Ijerba in 
becoctionc eft pteualc6/fmc Ijabeat nia 
lotem virtute.tii5jjadJ2Sc eft oicendum 
<$ t^erba calida i quarto gradu eft ptes 
ualen0.3gni8 eni3 oommatur fupza aes 
rem/oando fuam caliditatem.£t aer in 
aqua/Dando ei De fua l^umiditate /vn» 
de patet qf ignia fit Dominua aq. CLBtu 
pUua recurrat medicuaadrubiectugTT 
oeftgnatumtvt be mo illiua g quSelemi 
tatiuaeftbifcurra/ipfel^abituelcum 9 
medtcue pucttcet in p9tiete:medtco ;tn 
cognofcite nature elemetotu3 n copofi 
tione eoz& in pati^tett l?o( ma^ime me? 
diatibuercgulie f.g.b.i.'R. Ciadbuc.e^ 
q Icripta fine inueta funt g Ypoc>^temAi 
iSalienO/i Suicena:et fic oe alije :appU I 
cet medtcue p;incipi)8 tregulie Ouiusf 
unie-a (ecMd 9 applicareea poterit in/ 
tpfta/fiat iudiciu:eji:ponedo t beclaradoi 
auctotitatea eo;ii.CP3 ficut capfo: I35 
vera noticta tejcperientiaj De bonoaue 
falfoauro/fttcSdoipfumfuper quedaj 
lapidl nigrum:ftc medicua ^3 vera noti 
cia e^erietia^ 7 Tcriptura^ medione/ 
appUcadoeaaptmcipQa tregultetjm* 
ariia/rcfpiaedo qu^ colo:e( mett^pljo: 
rice loquedo)ab ipfie piedicte fcriptus 
re recipiut4i£t in ifto paITu valde gau 
det tntellect'/rattOTrrognitionia modi 
pofuiuuquia ipfa poteft reducitad arte3 
^ iftam artem necelTarita coclufionib^. 

y^ |©crcgiimncp:indpi0. i^ett. 
'S'- <f 
■^ 


''^<^»^(*vly 


iV. 


"T*''!^ .!>.'**■'. 


'V 


n»«t 


^Al^«^\v. jgaimen eft fozma <U3 flua 
jumrejminfomiat ct regit 
luumpopulum ad boa mo 
Iralia: et ideo ptincepa Ija: 
bituet tntellectum fuu3 be 
'nono l\)b(€cto cuj quo fciet Xri0. fbts 
ma be re^ 
(timineprf 
(ipa1ia< f (jy^cfirryn^ Bcdpplicationc* btia* regere ct gubernarc I'pfuw^ It em rc= 
currat ad alia rubiecta : ficut ad liibie- 
ctuni b.cognofcedo % DiUgalo ip rum:na 
per eiue cognitionej Dingtt fe ad rcgna 
dum 1 gubcrr..idum.CL ^dl?u c rccurra t 
od luDiectu c./latn piincTpecogiiofcctc 
tnodugquitjoeft afTituatue inpitnct: 
t>48-z rcsulieupfc qiiidc fciet vtitjomi: 
nc/iudicado ipfum/aut ei cccdo. (j am 
jpii" l?abeat notUia fubiectt g f.oefigffa? 
tuvttpie lua tmagmatioe fctat vti in ei- 
uitate/1 m bello/t in iudicto /-z tn confi: 
Iio/i Ijuiufmodi. Stent ent3 ruf^icua ne 
f«t agerc cquum/currcrc»Su£mMijg 
sbrq? imagmaiione ozdmata nefctt rc: 
gnare.Sniaiectuaquidcncfatvtireb" 
fenribiUbue Tine otdtnata iniagmatioc. 
fl :^l?uc p;intcp9 Debet l2abere ootuia 
fubieai g g.Dcfigitati; vt ino fcnfu fctat 
vti quo ad fcipfu3/'Z quo ad fuos offuia 
lce:t q? Ilia q lunt tenlibiUa Deducat Dc 
tmagtnatione ad intcUectu:'Z De intelle 
<tuad nonii fubicctO. gi aQt pztncepa 
bt)ccritq' eifjecfunt oiTTiciliafKefpons 
dcatur illt (jt ipic ad Ijoc faciat letundu 
poiTe fuum;ci vUra polTe fuuin l?abcat 
luoa fapicteequi fciant facere :t ei con; 
ftlmm t>are .T ^Uautc mo O' ptmcipia x 
regule remaneat abfcg Icfioeix pncepa 
cu fnmmo fubtecto ftt tn conco;datia:.et 
-r ab ol contrarietate remottig.ClJ l^tiilto 
j pafTu cognofcit intellectue g qucm mo: 
I pU3 regimen pttncipiercduci potadar 
i icm:7 DC eo fcientiam agere. gcvttnam 
* piincepa inucniatur qut regitfien fuurii 
8d artem reducat/adquam Oifponat ft 
lium fuuntet iprum camboceatifiue do 
cert factat.£t per confeqtiene ommbua 
Lpimcipibud Do 9 pftUo cp ea addircant. 

©emilitw*, • -^-^ 

3lttta eft'f^abttud ctmt quo> 
mile9 tuuat puncipem /vt 

fwlTit tenere lufticiam.iWi 
ea emm mttentud eri/vt p 
tpfum polTit tufttcia fuften 
tart.i&t ideo milcefe Debet 
Ijabituarc Dc mfticia per tUum modum 
per qucm iMflicia efl oifcurfa per pun: 
cipia ctrcgulae tjuiueanis i none Tub; 
ie«o:vt DC ipfa milee perfectam noticia 
Ijabere podtt. CI ( Quonia miles indigc t 
p:udetiain bellQudeoocDct !?ai3ere c5 
tnl?aDitu:vt cu tUa fouioifit cotra ruu3 
intm'.cu:fcire ergo &3 ea milea fecimdu3 
(luod e(l Diicurfa in nonalubiccto; vt ca 
«a aru&ialiunr fe bcftndat a fwn inimi fo.mu 
ci9./lam 9r« eftljabif impiignabiUd. 
ilDilcs quidcm Ijabcna illam/ ^abet vis, 
ctoitam contra ilium qui arte nefcitvtt. 

mtnio:i majctmcquandoocipra fcttija nnid fu 

bcrc nottciam:et ideo quatomagis ipa $ 

fctuerit/tantomagis caufat audaciam. 

CUnde rcQ iiitur q? ft mtlcevuli fcire b= 

fcctctwttludinem/ recur rat ad nonnnt 

ftibiectumm'quoperfccte ipfatractaf. /. yf 

(traJtlcsiine fidc/fpe t cbari^tg/|H hel L^ M.., jC%^ 

lo r?otreU rai'nttus : ct ideo miles fe in^ ( J2j r 

duatptedtcctsvirtutibus/Deo tame ads /«f9i v^Mfvp^^ 

iuuante per ilium modum per quej bifs-^ 

cnrrijtur tn nonofubiecto. c aJilesper 

bonitatcm vult cfTe bonus:-! ptrtSagnis 

tudinem vult Ijabcre magnam victmia/ 

1 Ijonotcs/iljuiufmodLCfiimiftoMfs 

fu cognofcit intellectus peritneTfnnodli 

militia ad artem reduct poteft.g t etia^ 

cognofcit qi virtutee maio:es armature 

funt in dnima/$ armature cojpotts cil 

SuibuacfVmunitus.^aniarsnonconll r , r 
itmcotpo:c:fedinanima tantu.rygpL *J^LM4. 
Itti competit g> ftt nobilia gcnerc:noBili -^ ' 'rnvyt> 
tas quidem eft magnus Ijabitus m co: = 
de/a quaotitur magna audacia fdciei x 
bejctrcmaniw/que caufant victojia /au 
dacia cozdis e):imte cii illis . C InJbslU) 
eft nccelTaria magna imagination mas 
gnus fcnfus.C a jagnitudopdictom ?il 
flit per Difcurfum victutum nom iubtes 
ttuflam ftcut vnus enfts c& foitioti bta 
c^io Deuincit alium enrc3 ejcilkntem in 
t)ebiliozi btact^toMic vnus miles cii ma= 
ie:t fenfu 1 imagmatione Deumcit alius 
militem m beUo.d^t i iflo paifu cogno 
fcit intellectus q^quandoc^ paucimilbi 
tee beuincunt multos. 

jf i^emcrcitia* "^'^ f»f ^Fs^ er^wtia-dUjabitus imen Xcv.fot; 
\ H;tu8 cum quo roercatotfcit ma 6 mcr.- 
i\ *^|emere 1 vcdcrc : vt ipfe ftia <ati9, 
i ^pecuniamuUiplicarcpofTit: 
:^| ftcut in tractatu pnncipio^ 
1 regularum cognofcitur:vi delicetper qucmodiivnum pimcipiuj 
Ijabet (e ci5 alioMlcut i mercatura ernes 
fe b'lbet ad vendcme cufuis puncipijs 
«regulie:-zvendeni3 ftmiliter ad ementc 
fe Ijabei cum fuisrvt quilibet poflTit ^9= 
bere Ijoc quod eft maius per Ijoc q6 eft 
mai'^.fj Unde fequitur q? ille merca tot 
<iui fcii Dittlirrcre luutn mtellectu/imas 
gmationem et fenfum per piincipia et 
rc^Us l2Uiuaartis:l^bet maioutaten?. 29ecimdpdr0« fcientie in cmendo « widendo/$ alius 

ntercatot nefcicne f?unc cnfcurfuiii piedi 

a&jra ?ercato; ^c guidastttn cmendo 

0ut veHacndo/tacit illud cu fuo intclle; 

ctu et volOtate i memotia:-{ lo Debet vtt 

tpftd potentild fecundu oidinatione' nz- 

luralc ipriue »>tc:vidcltcet qp tntcllectus 

fit piimitiuue mtelli0cdo:i voluntae co 

requ^tiaeU5edo:7p coreques memotui 

V. fpeciedcoreruSdo:cuqmbud fttetnptto 

i«4l«^ W Vt 'M« tvendittotnfoio:euomerc9to;Vtartis 

-.» i - \ ficialitcr faaifdcere/potiatfuSimagla 

•#««rft..ii\/ #e<f<^ tionS 1 fuu fcnfum in mcrcatura/ftne ci= 

" bus non ftimt emptio t venduio.Ct Ijoc 

rcietfacere fi ffiac fe tjabituare oc fub: 

iectie per f.f.g.oclignatia . CT £tin ifto 

pafTu cognofcu intcllccttis pcrqueftnb 

— moduvnua mcrcaio: multipluat magia 

F . pccuniam ^ alter . Cl^nfubiecto^e e. 

tractaf De l30inine:i g conicQucaoe cote 

pow eiue.^iara pare lUiue eft. £t quia 

rmptto ct vendmo ftunt neccditate cot 

^le: idco bon" mercato; oifcurrat fuu 

tntcllectuj per fubicctum e.vioe rebus 

iiecelTar(j8co:po:ie Ijre noticiam polTit, rcgule dtsnatoa 4 funt ttiotm'/mobU 
Ii0/t mouere /tge « loco medtantibus. 
<r A3utetvit o tpe e I vno loco:-? i alio ti 
poicmaitero loco.CL<Qmfiggnijtria et 
ariUjmetica befccnduntlb arte tfla : vt 
fuperi" ^bata c in fuis locis : ergo pj 6 
cofequce qrarenauigatioie ^mitiuc aS 
arte ifta oerceditfccudarie a gcometria 
t antljmeticacvt patet g piedicta. fljet 
ad l}oc oeclaradu/feci Ijic ifta ftguraWs 
uifa3 1 ^ttuo: triagulo9:vt in ca patet:« 
« ?nituta e% 5guli8 recti/acuif ^obtufta. 

Squitor fisum muisdti^i?* •c- 

.1- f ^- ZTcrtta fpesi qrta regfe c.funt ma 
gnaOub«?c!3Tn?rcato:i mediate re; 
gula tj.T i.na cade mercatura fu 
©erea Cfiui pcij t magni fecudu 
loco^ ct tpie omerfitate . j^rea 
Hoc mercaturc Ijfit pi* bevalozelvno 
teinpoie $ in aUo:i plus in vnoloco^ 
in altero. Ct etiain pliia in vno l?omme 
taufa ncceifitatia et vtilitatia. 3n altcs 
ro autem l2ominc caufa bom elt ^ l?on* 
rte. tpampUue fecundafpccica rcgule 
c.njediante rcgula g . caufai lucrum in 
emptiene ct vendmoncpioptium cni$ 
adaltio«? ftnem fe l^abct t^ appiopiia 
turn . gtidc ircorgfl que p:op:ie eft ne= 
«n"3ria boi/magia^longaf a ptmgStia 
^ rce 5 c nccedarta per accidee.CI XWer 
xatura m Ijoic ftdeli -ZiVirtHofo elt pbi 
lua pfecfitn bolc^Qt Deceptoie i ficccs 
toiei Ijltus Iperfect^:'! lo cf vult ee bon' 
inercato:/i?abituct fe De virtutib* g illii 
modfi e que tractaf De ipfia i nono fubie 
<to.flainuncrfi3tura Ijabii" fozmat' po 
itit couatcirocietatc I boi8:&iffo:matua 
afit/puatione toitati •: focietati'. €i22ill 
»a aha De mercatura poffent Dici:r3 mffT 
<iat ca q Dicta funt caufa bzeuttatia. ma De na; 
ui^attoe. 
autgattoe.ar0cu qnaute 
fciunt irc p mare. CJ ^aui 
gatioq'dc oefccdit 7 otTTS" 
1 geomctria/1 motu/tpc/et 
loco mcdiatibua 4 ^d fuoa 
(e;rciatin98B retrain rpc5 Cret fnppono q? in illo loco in quo ftjnt 
qttuo: anguli acuti/ftt trafmotanai pot 
tu6 naui8:i qp ibi fit name volft ire per 
o:ientcm: fedvad it per eicalocljiet quan 
doiueritperquattuotmiliana/ipfaqts 
tuoj miliaria pence citalocl? non valent 
nifi triaverfue ozientem.' Ratio buius fe 
quia in Durattone motua pttmo genera 
tur vnitae fiuc punctua : i quando nas 
uii muctiit per octo miliaria apud c]cas 
lo<l?/ipra quidcmnon valcntvcrluaotii 
tern mfifeic.Tf^atiobmueefl: quia caus 
fatur fecundavmne" que cum pzima 
caufat vnam lmc>im compofitas e;cDua 
biia vnttatibufi iiuc punccigg t quando 
inuenit nauia phie ptr qiiattuo: milias 
m/m{^w Kxm vnita«; ct &c c^uraf ^"^ '^ ©edppIic^Hotte; fcpciiiU trtdngulud t>erbuodecim miliaria /ter 
quater caufatur quadransiilud/quatcr 
tna.3et fic oftendttu r per quern modus 
in motDnauid componuur triatigulus 
et quadransuIu9.t^rmodu3 que Dedt: 
inu6&emotunauidpfrbuodect3 inilta 
ria/poteft nauta cognofcere cp cundo g 
^alocb/per centum miliaria Deuiatur 
nauid at) oneme per . r 5 .mtliaria/naue 
ddmtttente m quattuo: miUart|6 penee 
epaloc\}/vnum miliariu apud o:iente3/ 
tnotanautdptiusejciflente pcrpunctu 
Ceindc per lincam:": poftmodo per tria te in medio \.t n.Vvdtiotie cuius Dtfl^t I. 
ab m .per medietati mtltanu.j^'z oimis 
dium.(iad ter t ig quc ftiong refponde= 
miwficDUyoziuviZ^nao.ajnt.g.milia 
ria.« abl.vfd^ adn.s.-z Dimidiiim:vi fii 
wa^batu efn-z fumultipUcat.ii.'Z oimi 
diu.(nuapTopter apparct cp I. oiflat at» 
o.pcr.e.miUaria mm' quarta:^ fie folu 
ta eft tertia queltio . j([:^^.aH^UiM£s 
ftionerefpondcmiie licioc powuvtead 
o. funt octomliana : 1 De n . vfcp Tunt 
ouo miliaria mmus quarta : t Tic fequi= 
tur <$ m.oiftatab o.pcr medietatcs oes ^a^ler^ gulumrtpoft per quadrangulum.^t n^ cem miUariow minus quarta q funt. f . Hid recedu a poitu:*: vult ireverfudottc 
fern: fed cum vadit per meridiem : tpfa 
<iuide3 Deuiatur m Diiplo ab ottente re= 
Itocctu Ocuiatioie qua factt:quando va: 
dit apud e^aloctj.Katio l^uiue cii :quia 
ff]caIo{l}conriftitinmediootienti0«me 
ridici.Cfit ft nauig vadit oerlcbctcl ?; 
fcdtamenVBttirc penes o;ientc3/caus 
fatur beutatto in trtplo . $tflya dtt per 
occid^t^/caufatur in quadruplaftOftc 
di muemodflp er ques naute pofTunt ar miliaria minudcciaua:etricfolutac5r5 
ta qftio.CSeciidu g? Data eft ara ad co 
gnofcendum Oiftantiae ejciftentee inter 
l.m.n.i o.motiii p miliaria Tup^adictat 
fu potee cognofcere oiftatiae aiioziimo 
tta per miliaria fuptadicta/multipliclis 
do miliari;i g trtagul,08« quadragulos. 
Cdnonifl lu ULar»l?met icu9 multipUs 
cat numeruin/numtrando ter tria/« 5s 
tcrquattuo;:rtc nauta potcflfacere ffs 
di muemodQp er ques naute poirunt ar mill modo.fl JDecIaratu eft ergo qu€ 
imfariDeuiaticnem loci ad que intcdOt modii pofTunt c ^ffftc r e mmii m a mr 
ireii motud que Dedimue ei artis ad co= loco marie eft nauie/arbitrado Dtflan= 
gnorccndaoeuiatione/oflcndendopim tias penes trafmomanS ad o«emc/mes , _-. 
<ipia gcneralia fine quibue nauis non ndiem atq? occidcme ejcalocb/lebeicb/ v ''^>H 
jjoteft ciTc in motu. Que pzmcipia funt maiftrc -j greclj / rcfpectu loci mans iti ^ 

pec : wdcUcct punctuo/lmga/ triancu: quo pfifltt nauis. fit ifta boctrma eft fa 
lys^quadranguiud.etbimmutiovni' cilis/btcuie/i valdc vtuie/i gencralis/ 

1 particularibus applicabili8.<E;PgII£_ 
gulam e.i per fubiectO ekmStactue cos 
gnofcuur-ti' ft motus oxitur ab otiente/ 
tpfe i^abet maioic inclinationem penea 
ejcaloclj ce penes grecuj-CI Cjcaloclj em 
eft Qumidus et cali dus .fi fitecus auiej 
frtgidus et Ijumid'/quicaufatur a tral= 
montan3j.c[3tcmft ventua bepcndet f 
ab e]caloc!2/ipfe Ijabct maioiem Dedaca * *- ' 
tionem penes o:ientera & ad mertdies: /vf 
CO quia mcridies eft calidue ct ftccusiec ' l/vbvixfl lue 7 quaqrangu 

miniarM ^ttnolHtlliano;^ penes e^alocl} 
ctbuoinm octo miliariotum penes mes 
rtdiem :ct ftc be ait|9.CT apodo intend i; 
tnue Dare Doctrine 1 artcp quas nafitr 
fciant cognofcere in quo loco mans e na 
ui0:etboc intendimue e]ccplificarc/oft^ 
dendo $tii biftat vnus mons ab altero. 
<rSu ppono CD fit vnus mSs penes ozte 
ictfrtWIgeWpoMuTnqub alTiftit nauis p 
4.miliaria qui vocetur.l.talis mons :et 
^ ft alter mons apud e)calocl2/Dif)ans a po:tu pcr.4.miliaha:i <$ ille mons vo 
cctur m.gt <r ftt alter mons verfus me 
ridtemDn^i^ apo:tuper.4 .miliaria 
< g? vocetur n. CI UUeriusf uppono eg fit 
dliue mons penes meridiem Diftans a 
poitu per . 8 .miliaria:^ 9 vocetur o.mo 
doquerif qptiiDiftatl.abm.'zabn.Ct ftc De alijs fuo modo poteft bici . C^iS^^ ^ ■ 
l2uc nauta Debet conftderare quafit^' ^ 
tes aeris . /lam ftaer eftgrofTus^ftis ^ 
gidus/iam ftgnificatum ellq; ventua 
o:itur d tranftnontana . Si>autcm acr 
fucrit tenuis et!l?umidue; ftgnatuttf 
eft q> ventus cgreditur ab oiiente:fc<l 


^tum bi ftat 0.9b l.t ab m.Cl a^J^S^Si-^ ft aer eft l?umidus et f ubtiUe/n gnatuj 
flueftionemtfeciidasrcrpondemusucr'efra'venf^ ^ -■- - ■ffigur3l?5 Quattuo t triangulos/vt g 
16 patet:7.4-'Z>5.componunt rcptero: vt 
triangubis 1 quadrangulus l?abcant co 
^ntioncm:t.7.Diuidutur inDuas par 
ice cqualee/qualibet fjabc tc.3.mili3ria 
cum Dimidio.^l tlndg fgq utt tp ab l.vfcg 

04 n.ftmt tniliaria.5.1 btmidia/m.ejcifte ejcit a incridiCiSi vero aer 
eft ftccus. ct frtgidus / ianr fignatur[cp 
ventus pjocedit ab occidcnte •C/iU^^a-' f 

fecundum coloies quos l^abent fifefiant per nHwrr 
ventps: ftcut nubes rubea fignat o:ieni -* 
tale vetii:et ft Ijabuerit coloic aureti/fis 
gnatv^umeridianii:tft l^abuerit colote 
dlbu/ftgnat yiw feptitrionalecet ft i^as ©ecimapars 

bueritcoloti nigrfi/risnat'vetttum oc; 
<idetita«. <T< ^ubc6^oqu3ndof B eft co 
poftta c% pluribuacoiouDi " '>'r >u9:et tuitcA 
gnat miVtioti^ vcntoiQ:z fctJm qj eft ma 
Si0Ocvno coloiccpDcalio/figiiat nia- 
0(d r«u5 vctitii ^ aliu. ff • pluuia qiudj 
rrttn illam paru cgrcdif aqiiaventum 
llluio figttat.etftcficxQUifcatiottibue i 
tonitriio fuo mocTo uot DicuCI J Fauontue 
flquemarid motu3 ventcJuarcuTarcm 
lignat/venio Ijabente talcm a(Tttiiatio= 
nestftcut Uma)c ftite teftudo Ijabet.Qui 
qutd^vcntuseft afTttuatud circulanter 
vt aqua mdrie arcendatifuut faat puU 
ui9fubtili9 fup tcrra« <Ta 4buc ftbulpp 

nusficuteftcoVotatud/ptoptiuventum ^ 

fignatMicut in nubibue Dictu5 cft.CC^L ^^ P rcgula i.ftgnata cftf cr<Q»!lI<^l}* 
tranrmontana t fcrro no opouet loquiT <U3 mfticta btuina facit mirertCdtdiast nit tufticUi/ptudentiS t fottttudtniutofl; 
a&t peccatum/ tnfticia % languoiee. £c 
idsorcducendaeftad Diffmitiott^ piins 
cip^ ^xcgulS birr<i ;onfciciuia cum bos 
nitate z magnitudtne atcpperfeucrana 
tia vmit.Sedcummalicia 9 paruitate 
7 mconftantta moutur. (Quap:opter re 
dticenda cflad DifFmitione bomtattd/ 
magnitudmid t Durationie. ^(^SSiiPif 
tia foutficatur cu3 ptimorubiecto/obte 
<tado tpm fc^in qo eft oircurfu} per p^titt 
ctpia f regulae.ct iic auget actum futl 
a qua otmtif comriKo / 1 confeffio/« fas 
ttffactio.fr Hdbucper tp fam cwfciens 
tiam/a coide nrrptria otiuntur:f abocu 
Iidlact^hmettaboteotattonee multcf I .1 f Ciondge: 
ftmaicpti 
•natotma 
Decofcien nam be tllid eicpertentta Ijabemue: nec^ 
l;tc eft caufa qucrJdJ quare attral^it fer 
mm. flon cntm fyc eft funs l6f^:fed poi 
tiud i naturalibu0l?abet locu : natural! 
qmdicompetit ifta pctere i mquirere. 
E)mn intcUettua conftdcrat qi6 fnpia; 
dirtO eft be nauigatione/ gaudct:q; val 
de be nautgatioie boctrina t2abituat^ c. 

©cconrcicntia* '^^ 

Onfcietiaeflfotma cfiqud 
tntellectue affligit aiamoe 
j comiftie/icbm q6 in fubte; 
I cto quarto fignatum cft:qp 
'J ffientia eft foimaactmag 
intellc<tii:quoad volutatceft electuia: 
quo ad memoua eft confcruatiiia : ideo 
qui confcientia bene vultvti/bcducat 
ipampernonu fubtcctQ. C C gnfctcntia 
magna canfaf a oiffmitioe mmomatlaT 
parua aut a Diffmitione mino:uau0:tc; 
perataautcmctvirtuofaa oifFmitione 
equalitatie i virtuti6.C[ C onfctctia o;if 
a poftibili z intelligcremo autemabim 
polTibili et ignotarc . fit tdeo tractabu 
lie eft cu5 t)iff mitione poieftatie i mtel 
icctue-fl Conf<ietia o^ ducia per p:inci: 
pia et regulaeertcognita: et majctme 11 
eft beducta per cdmi)ctionS ptincipiotii. 
^m quodlibet pxtnapiu oeclarat ea? 
quo ad fcipm: et quo ad alia ptmcipia/ 
rattone cuius conrctentta dare caufat. 
£t bat pto c6ftIio/vt fiat cotritio/7 con: 
feiTto/a ratiffactio be <ommi(Ti6. <l£on t cu magmtudine t eternttate tnulti^ 
cat illaauObonitdte afit/magnitudte^ 
«mirencotdiat>ui3 mediate /cfiflpe/* 
penitentta bat confolatione l^ominibus 
crC onfdentia nonboimumec etiSt^os 
minC^mir^' permtttit/ratione amifs 
rtontd tempotte i penitentie. £t idcirco 
«igtIatio/otatio « btligentia cum timote 
iut rue?fanguinee ftue ei vicine. CltU. 
tellectue fie conftdcrane/ cognoHcit con 
Taentiam fie bifcurfam: qp cofcientia fit ^ 

bircurfa per pzincipta i rcgulao/cft ims 
pugnabiiid i mfalUbiliQ:oc cuiud (ognt 
tionc eft valde gauifue. 

©cp:edicationc» P^ 

"Redicatioeft foimacfi^ptcdi /^MaS*^ 
cato:tnfotmatppfmadbono9 njaoctam 
mo»Bfequedo9«vit3do8ma f^maoe 
!o0:i majcime ft illemoduabi pdiuuoc, 
fcurfudfuerit perptinctpiact regulaa 
I?ui» artid.'i ctia g none fubiectaivt ins 
teUectOBpzedicahtid i audienttii abuns 
det { magna materia: t talta ptcdtcatio 
valde vtilte et valdc facilie eft: ftcut eft 
valde artifuiata i i magno fubiecto edi 
ftcata t coltocata.fT T>:e dicatot ftcut ar s 
tifiiciat ftiii intelUgere ad 6eaucen<iu:uc 
b3 artjftciare ftjS voliitate ad biligendft 
voltit.itc audietiii:vt fermo tantii valeat 
p qciftetta/quStO valet p apparctia.^t 
^cp Diffinitione cquaUtati0 mtellectf 
« voriitati0:vi in fermone intellect' i vo 
■$%•»• „-„^-,:^luta0eqliter(iefcant:aIio4nfcrmocina» 

fcicntia oiitur a cotrelatiui© ptmcipioipr tot m fermone ftio ^l^abituat' be van* 
cum amo:e:« eft in tenia fpecie cum ti: fifia.r l^e^icatot bs artifttiare memo 
mote t trifttcia. 3nquarta aute? fpecie ria aiwufnHucuartiftcio fui fcrmoie ar 
fubiectu in quo en/paDetcum i^a oafs tiftciati:ft be fubiecto pdicato: ptedtcac 
Iwnem mediantc fcrSa fpecie reguice. coiuncta fnaturap fubiectfi/ftcnt iufti* 
Cfinlcifntta ante$ fiat peccatd/oifpo:; aa Det I magna. iTaJifericotdia oei ell (s ^"^^eapplicarionc. /o.cpi^* magnate vnd inarii en I'ta magna ftcut 
altera/rattoe cutue ptedicatoi Debet t%i 
ftere in gaudio i ttnio;e/mediate lufti s 
<ia/pjudenua i fpe.gttatte babuugt t 
motta % amoita audieniiu /ei» vaicie ra= 
ttonat>tl(6 1 amabtlt8:ricut eft valde \\\c 
tclligibilis. iTO teditatotfic Debet ag^ : 
re m p;edu3do /ucut tacit intellect'' m 
tnnentedo ca oe quibu8 fcientta eft : ins 
tellectuo entm facu fcientiam oe Tennti 
ui0in tmasinatioeeKtra renrUm.dSd:: flue partee Aa tl}em^ti> /rut fn'monid* 
jaanipcroiff(nttioncmpopulu6 cogno 
Uit Otmnuiim.Ci adl?uc oebct c ofldcra 
re per que uiodii eft OlrtUTfa per ptind 
pia? regulae/fuut datum eft e;cemplu) 
tngcentu fotmte. £tperta{imodii intel« 
Icctud ptcdtcatoziffi audientiii Ijabebtt magnS reqm^<Quoma oeueeftcu3ma 
snuudme mtelUgtbilta /aniabiiid/i res 
colibilt8 : idorcopzedtcatoi c<cbet care 
^ , , , ,. ^ , ,~.-^^__ magn^noHcilToeoTO/vtmuItii intcUis 

buc fa£itfcicntia,t)cmtclligibilibumr gatur/amcturi rccolatur:ct l?oc pottfl 
wmetipfocjctraimamnatione.Su p:c= faccrc <a mi)ctione p:mcipiojtimi rcgti 
dicato; Debet Deuendcrc ad fenium/Di s iaru:i eti5 cu putno fubiecto.Si autctii 
do et eroerientiaa fenfibilee: i poftmo: ijoc non facit/fuue qmdc fcTiijo:impers r 

dum Debet afcendcre ad imaginatione/ fecum^ Mhiim cnt.trna Xacs fimr mi^^ ^^'rf /o 
^ado ci ej:periGtia0 unagiabilcs.ClHdi rmn vnue eft ointiimoae pcrifeci' abte 
buc oemcepa ad mtellcttu afccndertfW auqua impcrtcctione: t ifte eft etcrna « 
bet/oado ei cppcnentiae De intcUtgibi mftnita glotia.-aU" efhoratticr tinper libud.Cc ftc DC voluritate x memoii^ po 
tcft Dici I'uo modo.Si aiit tjoc non facit/ 
fuii quide fcrmonc obrcurat x cofundit: 
CO qt m mcmotia audietiQ labtlid eft/m 
intellectu ignotua eft/i in voliitate nes 
glectud talie ptcdicato; flue fermo. 
ft "^n euacuatione tertie figur e Dae]c^= 
plum euacuandi cameras:^ to fermoci; 
natot Debet euacuare/flmili mo oictio: 
nee flue ptopofltionee in tt^mate pofl= 
taa.fit etia Debet qucrere mcdtu5 faci^ 
di concluflonee per illu modum qui Da- 
cudeftinmultipUcatioeqrte flgure:na 
per talia intellectua audientiii ^rmiot 
eft per intelligcre $ per credere aucto fectue: x ifte eft mrernus in quo eft pes 
na fempitcrna.HIeiuufi^autcm eftptitn 
pcrfectus-z oartim imperfect' :% ifte t9 
lie /eft ifte n'mndua: ct ideo ptedtcatct 
b3 iftoa tree locoe recitarc/i i5clararc/« 
&icete.quid funt/q'd f?abct in fe/i j>pter 
qmd funt/ % qua vtiluatc Jjabcnt m fe* 
XOCU0 cnim omnimode jperfectua tot9 
litcrrftsmiabiUs/impcrfectue penitiid 
eft odibilie. (Dmautem partim pcrfe* 
tu0/« pariim impcrfcctue/m parted* 
dcm amabilie eft rattone fue perfectios 
hie/et \x\ parte odibilie railcnc fue im* 
perfectionie. C J Duficintellcct ue pfide 
rat/cognofcu per quern modum fermoi ntatee fanctoai:co q: credcndo mteUc= (i„ato: poteft finim fcrmoncm reduce* 

«.,« aa.. «.«ra fu.. artf. ««,„ral^m n.n ^J'-^ J^^ ptedlcSdl /Vt arttftcialittr C« <tu0agite]nraruuactri naturalemqui 
eft inteUisere. j lam vnuquod cg magio 
gaudena ct contenturil/ nt quando flio 
ptopiio actu vti poteftxt flcut De intclle 
au Dictd eR:ita De voliitate t mcmotia 
^ici poteft fuo modo.n ln geometriaPl 
dtur per quS modii facitbemantTWtids 
nee.Similiter in aritl?mettca Daf e;cem 
plu) per que modQ aritljmettcuenume 
rat vnitatea.C adtjunn r tjeionca Dictfi 
cftperquimoduTfljetoucueotnat ftia 
verba:et ideo fermocinatoi inTermone 
fUo Debet l?abcre l?abitum geometric/ 
sritl2metue x rl}etoiicc:vt ejc illte flt Ija facihue Iciat facere fermonee :flcut ncd 
fectmiievnam partem rermocinandt in 
qua runt centum et octo Tcrmoneo cotta 
, (onftttutt flue facti arttftctaliter^ ■^ 
ma DC o» 
"katio cft[fo:macfi5otar8 tionc* 
loquitur De Deo fanctifice» 
CQui bene vult oiare/Difs 
poff gtretnbontf fc63 nonft' 
fubiectu. fiaDeu Dign'eft bituatuB et lUuminatuo/cuj quibu© Ija vt Ijonoietur cum viriutjbusmo autetn biiuet et illuminet intellectum audien 

tium.Ci^^edicatoxDebet eiTc tljeolog'/ 

VI fciat loquiDcBco7tcti3 ,pl2ilofop^»/ 

Vtfctat efTectum appUcare adptimam 

uutam Dirciirrendam per flibiectac.d. 

c.f.g.t.l\.flgnata. gtflpdtcatot Ijoc r<i= 

uerit f4cerc/ magn^pRgiatam mate: 

riam ptedicandi l^abebtt.Cl^edicatot gucdo t coco:daitdo naturaliter:et tua 

in rermone ^bet Oifflinire imrnl};^ Que bonita^ z nt^snitudo funt i tc rones.^! cuv»ti)04I O moi flue cotcp latoz oiat S 

uc contempJaf D^n ad ftmilitudinS cna , 

cuationi0 tertie figurc:flc vt ipfa otatio 

eft flgnata m ipfa figura p euacuationi /J7«-. Jl,„-y<«»/ 

Dtccdo flc.c DDiic peug bonci m agnifice: \J^pjnn^rmrry^ 

poft(5 \n te tTia a'tifTima boitae^ magni ci/^'vr} iv^'T^v. 

tudotjabctaltifTimacocoidatia/Diftin- ^^ ^Lt~ <i/7-vhM^ 


I 

I Becimapars. ■(>■ 

C' tcJ" ?todutS0bonfi magttfi naturalitcr : ftc 
e tu3 altilTinia bonitatc t magnuudic 
5? pwducae in niudo mojahtcr fine cffe 
ctiue multa bona % magna/cum qmbiiiD 
tuiw populue fit bonu9 1 mijgnus/tc be 
ttcdfccWo 1 magniftcanilo/i tccu concot; 
dantia Ijabedo. (Ilnonia tu Dfic^a clTen 
tia 1 fubftatia/i qtuTBoIFaeTinagnitii 
do tjni cozrelatiuoflbonosi tfitiitoe ad; 
luicem oiftinctoe/ vt apparet in tc.(am_ 
tuonc eabonui?:': inagtT'crcatoi.idarco 
placcat tibi <p *.uu9 populue fit in te bo 
HUB % magtiu9 laudator t feruitoxivt tu 
^^beaa populu tuu bonu i magnum m 
tnoubue oiffcrcntibue x conco:dantib'. 
tfT OL^to^ fiuc CQtcptat o: poftip euacua 
ncrlTcaincra b.c.cuacuet cameram b.d. 
ic.QMilaiTimabottas/mrubicctoeter 
110 wTt^tTs Diflmcta DifFufionc :att:g ab 
omni cotrarictate remot.i:i eo t)c teipa 
piimitiua •: eteruafmc aliqua fubicctio 
nctfic oe tua bf mgnitatci etcrnttate g? 
&efcnda0 populu luu a penie fcmpiter 
ni9-fl Cotcplac oi fine onto; poft^ cua 
cuaucnTtScTfcirtUi hgur.^m ab V.1o Oie 
in alium fucceifiuc : Demdc tranfcat ad 
multtpUcattoncqu artc ftgure/cotcplan 
doiotadopmoclu ipfius ftgitre : vtdcU 
cetpc olunab.c.d.t jlc c>c alije/cofidera 
do mediu naturai^c)ctftce inter fobie; 
<tHTmcdicatu:et oicat fic,Qi£U£ipida 
bortitaspoft^naturaliter ce bona bo: 
no magnot etcrno \n tc/r be te fine ali: 
«juo alio tibi ptei9«ente:igitur Ijabes nc 
tuii populu in obUuione : videtur eg fic. 
^am in miido plue eft pc maloty &e bo 
no.<t aDagnit udo guide malicie magis 
Durat/^ mdgnitudo bonitatie abftt do 
wincreo q: DC tua benignidima bonita- 
let magnitudmefuitbcducere tuupo; 
f»uia m tcpoicrq; non craf.vt ipe in eter 
nu tc coUaudaret/bcnediccrct i magni 
ficarct.rr Otato; cuacuet ftc camer a b. 
<.t.b.&icendd . foominc Deu9 aitilTime/ 
lua^bonitae magna eit tibi ratio/t bona 
imagna ratio/oiftmguendo vt .pducas 
bonu'Z magnfl a tc Difttnctu coirclatmc: 
rio aSt quo ad e(Tcnti3 boitatis x magni 
tudiMi?i:eoQ>clTentt3 tuavnacft. fit q: 
Ijoc ita c:ergo tua altilTima .pductiobe; 
fcedat ad noe benignitcr'z magnificc no 
bia bcclar3do x mofh-ando bonunit ina 
\\\y.x in magnO bonum no9 iiiduc^^t:-: a 
tnagno malo nofl Dcfcndat .«t cnato: (Ic 
oz30/ia vnii obiectu obicctido poircf.lis 
cut intellect' <J no pot intclligcre aliaa 
fpecieB/Dam intelligit ill30?59 inuenit. 
CfiUIjocpafTucognofcit intellect' per 
qui moolowto? pot<ogcrc fua anima: X ligare ilia cfi fummoobfccfo^tficlatf 
liter X continue Dti otat. g t mtcllg f re 
coidatus c arte platlofopIjiTaFfiStie qui 
fecim':q elTet bonO fi aJTociarct pdictatn 
ozation^/fiuc coiiigcretcij ca.fl ampU* 
o:ato; imploict x biidicat Deu p illumd 
dfip que DCU9 eoiicurfuoin ptimofubs 
lecto. Qcuecin jton cicaudu pcccatozea 
cotra fuae roiicemccg eiia cotra canttn 
rel3tioce:qz miuriarct fibi^pfi :qti c tms 
pofTibile.CetjnJlIopafru cognofcititt 
tellect'g? cu peccatoj 0:30 fine ?fcicntia 
1 cotritioc lUl bom tpctrat otatioe fua/ 
aio eu Dcridet x blarpt?cmat.c r3tcrurti 
cotcplato: fme oiato: rogat Deuieaidll 
q6 ipfe c ptima ca/fubicctis Oefignati« 
per c.d.e.f .g.i.lj.'z etia p "R.quo ad virtu 
tes.fia p cognitione5 caufe cognofcitur 
effcct't-z ccouerfo . CI ft in iftopalTu co s 
gnofcit intellect" g* (ubieausotationttf 
c valde magnu x Diffufum.^l <^o«tp:/l 
tua otatioe oiligc plus Deu $ tcmeiptn 
X etia q^ alia:et fi ijoc f acie/iuftue ce et 
pmdce:iDe cljantate t fanctitatc l?abi 
tuatu9.(nuibabitu8 efl amicue tuus in 
oiatioe/ itfranfulh <j> mediantc ipfo tua 
oiatiovenitadpfcctiOHS.Siautljocno 
facis/millfl quide amtcii f?abee:lmo oc' 
efltiiu8inimiC:eoq:ei9 miuria UtL9, 
CCiiiajgJZanfiSabia ^ comilTie /luftis 
<ia Deiiecuicncae Diligcdo:no aCit odi* 
dotqtfific/mifericojdiaoemon polTct 
cfTe tua amica:eo qt iniufh' cfTcs-.i tuue 
babit' efTetcrudeli9;t a fpc/td^aritate 
plongai':t ctiam tiiu33mare inodire 
ciTet puer fum:oe quo odirc cfTce in eter 
nii l?abiiu9t'.cr( D cotcpla to; fine onto: 
n nonpotce in tcUtgerct atiingcrc altis 
tiidincm Diumarum rattonum x fuo:u5 
actuQrota crcdcdo./l3 vltrapofTe/nullii 
repiebcfibile I. Ucriitn talc intclligcre 
efl pombile .TEalc aiit credere i tua a\A 
tionc crititu' amic'it maicimc tuii intcl 
ligcreifi ipfum Ijfe potce.cr ooiatoi/in . 
tua ozatioe ejccita tua c5fci5tii: x Dirair 
re ipfam p p:incipia ■: rcgulae: et ft Ijoc 
f.ici9/ciiea ipctrabie?tritton5.etfi bif 
currae ptntionc p ptmcipia x regulae/ 
tmpetrabiemotiiacojdca ^cgrcdicnf 
gemttue'Z ftirptria:? a cotdcad oculo9 
aqua afccdct/madcfaci^do tudfaciem « 
tua? man' x vcftcstet ilia aqu3 fenties 
calidatq: a calidot fcructc fonteoiitur: 
et ilia aq fancta pcurabit tibi confefTios 
nc.et fi pfeiTionc otfcurria p ptincipiat 
rcgulae/ipfa Ducet tc ad fatiffactionS t 
penitctia:q quidc coiiiget te cii Deo i glo 
ria fempitcma.iT<A ^otato:/ttu3 ot atio 
ue cofidera dduerfttaKd % ^ipcrttate« (ctytv^ffitrj^ .^. Bcapplicatione* io.%CQh (ttUd&edit tibiper MamoK.aduerrt: 
catrs/vt l^abeae patientia Tub fua tufti 
cia.p;orpeniatC8/vt|>abea8<l23ntatc3 
fub !ua gratia .g tooltS p vnu c cudj; s 
amo;c3 funt tibi oaic plpcntatee ■zada 
ncnuaccd/bcncctic/ldudJ % Diligc ouu- 
nOamojc^cigratiae cpP'urnnasrcds 
de./ia CU3 reaii amo:c oeus ipfas in te 
amac.-et ft tu cae in Deo amas/tu'amoi 
piocurdbit quidc in glo:ia ctcrna icinpi 
lernii aniare.d O ptato;ritu"itcllca''6 
impcdttueg mu I'cnl'ijj'Z ini.iginationc/ 
Bfccdc ad punm fubicctii/o;3do:'iotfair 
re teipfunj cj;tra fenfum i imagiationc. 
am fi vi0ocrccndcrc/o:a mediate (cm 
fu 1 imagmatioc/oifcurrWo oiationeg 
fubiccta oefignata^^^jLtiic tcpotts vi 
dcbw (}' fozinc inTcnozesnitjil polTunt 
cotra fuperiozcB in otatioe:ct oe ifla do 
«trma multu gaudct intellect' .C[ Qoia 
foj/Dircurrc p nonfl fubicctii tiia o:3tio; 
nc/intelligcdo/anjado/'z recolendo/-; ti= 
mendo/fperado/i gratias reddendo: et 
iton fluicicae Donee a coide tuo fufpina 
Cgredunf;'! ladjume cmanct:f«utem 
abfd^ pdictia defcaa^ia bonus i tnagu^ 
ctatox ea.CT O oiatot adiuua tc cu3 l?oc 
q6 bittil eft m <entuToimi8 /DiicurrMo 
vn5 f«ma 1 poftmoda ali33:z oifcurre 
qualibc' fo:ma p ptmcipia i regula0:et 
Ac l^abebie magna rubiectQ ad inucnie^ 
dimultaenouasozationeeC O o;ato; 
oia p;o popul o. 4\ g^ vniucrfalig'o;3tio 
npijtu placet oeaoemde ota;Dteu (0Wf ■ — T ip to 

amtco tuo.t ^ itMttuia.et t?o<c arttncia 
liter:vt fuptadictfie(l:vt tuaaia Deboa 
« magna manoe ftt ijituata:'! cti tali t2a 
bitu ftt cu oeo peit^ .Itgata x ?catenata. 

2^e memo:tapa' (nincipa 
oeducta* '"-7 

Homi mcmottfl I ita of cctj 
p5lctia:iicut jntel'.ccf i v& 
llii gnu rccolerc/cij quo rccolat magnii re* 
colibile flue obtcctii q6 id^ eft: Tuut cag 
patus f?5 vnii »?3bitii p c9ppa/tp tunica 
aliii i\x qua cR tunicat ":fic memoiia per 
Durat one [?3 vna codmonf:ct p potefta 
tc aUa./la p Durationc facii ourare fuii 
rccolerc:-: tractate ptcrit;:-zp ptatct?) 
alia ?ditionc:"Z tractate pofTibili. dffle fc>U^, 
mo:iarna coditionc f?3 cQ it€llcctu:TaT!5' j. 
cu volutatc.515 p tntellcctu rccipit fpes /l.„^ 
cies Defidcratas aut oditae : et p lUuoi \>0W7}H- 
' modu p que rccipit fpcciee avoliitatc/B 
eudc modu el rcddit.^j zPemotia e ft f?a ^yfi- 
bitus viT tuofus naturaii ter /co qz natu 
raliter rccolitobiectuvirtuo''c/mo:alis 
tert?5f23bitu3Virtuo'u3.Gnauire<olit 
f?3bitfi vittoru vi?3 f?iibitu3 vitioru3 per 
accidcsti iT penioVia p yc ritate c vera:? 
p ea verc atnngii obicctu rccolendo:qfi 
attingit ipru3 re "pcctu fima /eft Ijabii' 
iuftus 1 veni9:qn ante attingit obiectuj 
cotra ftncvltimu/c Ijabii" uuuftuai fal 
fiis.Cl gt \ \fic) p3iTu cosnofcit itellectua 
per que modum caufantur virtutee t vi 
tia.Ci z: ^emo:ta aim fl lotia t?abct Deles 
ctationcTrccoIcdoiicu pcna Ipabct trifti 
ciam.Jtem quando appctit rccolerc:ct- 
nopoteft recolcre/t?3pcnam cum quae 
Ijabif paOiuuei p:iu3tiuu9 c ajemoa 
ria cum Differentia rccolit Diuernmodc 
obiccta:nam ficutmtellectua cognofcit 
Differentiae obiecio:iim:ric mcmoziare -yyyym/t 
colit illas.Katio [juiua eft : quia Diflfief^ ^, ,_-•_• -^ r 
rentia eft ita gcneralc puncipium fiue ^ "Vw rD^v^i^. CL~, 


rfniA/r 
1^0 lutaa A)e quibue pfccie pi 
'tractauimus m mirt»oe p» 

•= <ipioiu:i oDeipf a Ijicvolu^ 

miia tractare pfcctc/Difcurrcdo ipfaj p 

piincipia t rcgula«:vt ilia pfccte cogno 

}pffT\ ftamiisret cti3 vt oemua Doctrina:vides 

licet q? llcut ea oircurrem" g piincipia « 

rcgula9:fic q'ibet toma cetu fo:marum 

potDifcurn p pticipia z rcgulae.jriOJe 

niotia ficut c b ona naturaliter p bonita 

te3:ric motaluer fua bonitae eft ci ro q? 

. rec olstbonii rccolibile obicctiuc.C ^gg. 

miM^ motia 6 magmtudin^e magna rone cus 

' cj 4uafuani35nitudo&fteirog?983t»»3 tnftrumctu5 memotie ficut intellectui. rrf 

CTz Pemotiarati onc conco;daniic cocot C'tnyrvT' 

datinobiectocummtellectuetvolunta ^ 

te/recolcndo obicctum / intcllcctum/et 

amatum/autodttum/vtobicctum pa^ 

ttatur per iftaapotentiae in code5tciti 

ocAtjfl ZPcmoiia cum contrarictatc c5 (^QTATfl' 

tradtcit quandoc^ mteilectui ivoUmta 

ti /non reddendo eie fpecif e quae appc 

tunt F€«uperare : quia non eft Dirpoftta 

ad reddendum fpecicaaut inreUenua 

% voluntao no appetunt recuperarc : qt 

mcmotia no reddu eie p ilium moduin 

p que intcllcctua i voliitae tradidcrfit 

ei:3ut intellectus eft letua:': voliitae nia 

m:ap:opta/':ccouerro:3iit intellect" apa ^ _^,J^ 

petit vna fpecic/': voUmtae alias .CJ^ft. (i.'>'7^'''Jr 

in piincipio agit rccolcdo \x memoftac 

fua fo:ma due tnftrumetii cii quo rccos . 

lit obicctu:et ipfum obiectii eft fubicctii, 

fiue m3tcria:rccolce aiit^ fuu« ftniii: ct , ' ^ 

qii ipfum rccolerc impedif /incmotia4= f,^ 

de patif/T p cofequfe 3m}-(i3}lI5SO^ /^rrCyv^ 

ria mcmoiari eft medium inieTTnemoc // ' ' 

rantem et niemotale/cu qiioroeittoias/ ; ^ ryvr rffi ft/UI Jt^tvmi mtmMWtcf eonittngunf-.fuppofttoqp 
tncnfur Jtto fit per recta linea equaliter 
terinmati titter mcmozante z meinour 
lent . H^ennini tnennnie (unt treetvi- 
dclicct pofcima735R?rar* actu0:e)cira 
iflo9/ mcinoua non l^abet poflc.etbft; 
ncm pituatto'.e'/ memoua eft li30u'"pzi 
uatua.Ticq^oeficientibudactu'Z obtecto 
dd ca:licut ocficicntib' luce i coloje ad 
oculosiflnio a(it vUtm' metnoue elk re; 
colerc recoUbile.Clziiinjoua r6:ic maio 
ntatia vita eft titaioialiJ per cITeiiliam 
ftue per quatitatc.f na cm njcmoiia ta 
maiot^ actu qs alia. CUttcriua qn me^: 
moua Ijabei inaio:i actuTipta quidS eft 
maioi ijabitue/non oico qp fua elTentia 
crercat aut occrelcat:co o.z no eft oiuift= 
biltd neq^ coirupttbilte: cum fttpot^tia 
fpualtd:iedcu t?omo asat cum memoua 
ad placituin.et fic tft ca quadocji reco: 2&ecima p are* 

ftibiectot in obtecto. II •pjrptimSfptt ^ ' . 
ciem regule querif /mcmoiu be quo <E^ '"^ 
eftfjgteft rndendug;eft oefeipdmam 
creaca eft.£t ipa quidem no eft gemta: 
nee facta ej; altquo ei p«iacente. CQif <^M 
rcoam ipccic querttur/mcinoua be qtio 
eft;':Bd qt btcendu eft g> eft oe (uis ipes ciftcie materia ifozma/ eft (io''a0it per ^^ <:( 
fuam fpccic . CL'C.y^lsaiiipccu timdl Lf-'^fS' 
rcgulcqucrif/memoiiacui»'cftf £tre5 
fpoiidendu eft cp ipa eft tubiccti in que 
cl^ftcutpard eitiuitotiua nacuraliier p. 
autmo;auf/ricutcappacappaii.C£cr V" 
pumafpcci^ regule e.qucnt/memotii cp^ 
quare cftf Bd q6 rhdendu eft <f ipia eft 
coftituta C]c lua foima t maicria.<iT5er c/iVw) 
fc^am fpccieeiufdcregulc querif / me= 
moua qre eft f ad qo oicendu eft g^ lUa ^ 
cft/vt entia lint rccoUta, nadljuc eft vj J • 
be ptcritie ijo polTit Jjabere lUas.CPer. fonr 
pumSfpecie regfcf-quenf/viruracmo ^ (//lini; ' m fvt-mfe lit multiiiquandocp paruu.ilzjJcmozia 

naturalicer z equaiuer cpfttt inter in- ria t^abeat quStitate cotutuauu ipa non 

Cellectu ■: voluntatein:n equalitcr reci; fit UnealiefCui rndendu eft qj ft ,iia| 

piat 1 rcddat fpccies mtellectas i bile: potetia fpualie -z finita eft t tndiuiiUbu 

cta8:verut4mc quadoc^ recipit fpeciee itd.Omiic ijde ens fimtui eft c^tu.Ct ({ 

Oilectas no mtellectad.et i?oc eft qn ere aliqo ens ipualei fiinuu/ip3 qd^eft 9a 

Aivz non intclligit ratione placiti agc; mm: quarc pts^meraona ^3 ^titatef v. 

ets:qui m;igia bcfidcrat credere (^ intcl ?tinua.<l "per leoam fpecif querif /ctru ''pvy f 

ltgere.4T j3Dem otia cu inmoiitate eft cir memo:ta Ijaljca^t $titatc bucretamfei 

<a ntjjil: vnTc^iif g? qn ipfa obliuifcif / rndendu eft qf fic vt g DiflFcretiam luoa 

eftljabit^ ptiuatiuud roneminoutatid. cotrelattuod fuptadtctos l^abere poiTic 

^— . S'"^'"^^^^'^^^'^'?}^'^'^ cozrelattuu:t 

^CmcmOZtapcrrCgUld^ per memotiale ^5alterum . t per mes 

Ts^Awcf^ «iowreJ?abetalteru3.<QuiautemDicu 

vfcuuua* memotui no fjaberc iftoe" co:relatiuo#/ 

^ — yg^r^iUcntur/ y trfi memoua dtt^ re Oicitqmdeeaeflcvacuatai indigcntc$ 

©ecimas Y(r^\<.\D\zt fpecies ab tntcUecwq^ itaturafiiatqbeftmtpolTibilctquareptf 

Aumtacfl i^^iavolutatef gt rndendft eft Q> amemo:iat25^titate3Ducrctamr6ne ,(l. 

Declepars )^^3<ac:rattor?uiu9en/co q: iTilds eo:relattuo2;i. CrPer puma ipcciSreglfe/^ 

«0 puna- ig^fjjg f ^,j,t fcicntia:^ volutae f?3 belibe g.quenf / que eft'^ppjia^onautas mzmo/X'^ 

pali6 be yat,oj,5 ^^ne fue libertatia . C • perptj; ric? fit rndedu eft q- c fua recolibilitaa 

memoua mant fpecif regule cqucrif /cfdcft ine= 

C reeuiap tnoriai'fit biccndu eft qj eft pot^tia cui ?yp Mditcta. ftcutm I?oie rifibiluas.CI'per ra533 '"pc= /Ivi^. 
tie querif /q eft apptop«ata_ qluae me= > J i;^ rr i%vCc jppzie compettt recolefc. G'-per_fc$gtti mo«e:'adq6 rncfidu eft q« < ijabif ma 

fbecil querif /quid 1?abet memoztaiiiTc ralie:videlicct tufttcia/fpeetc.aut tnius 

<ocrrentialitcr^ada^bi£cndQeftq>ip3 riaic.auigramattcatc.aut miUtiaac, 

babetfuoe cozrelatmoeTviaeUcet mcs aut agricultura tc.CL Pcr reguiam Ij. 

itto:at(uum/mcmo:abilc et mcmozare. cjuerttur/ ptrum memoii&liinnfcempos 

C fiectertia fpccic qucf if /mcmoziaqd ref Ct re<pondendum^Itq?ficeoquia 

tfttwaIio?< ;t eft" Diccdum cp ipfa eft m noua eft mcdiattte motu fubiccti in quo 

bonttate bona obicctiue / fuppolito qj cft:fteut antma rhota m cozpoze mobile. 

intcUcctu3iTolutai3quiefc3t in illo obi fitftcbc^alilefpeciebue regule l?.poteft 


f/h rr\ nUiJ iecto.et eft f maluia mala 'poftto q; vo; 
luntaa biUgatiU* malii. Ci a^jZUtmes 
moua eft in fubtccto t^abitus cu quo cu 
Itodit fcicii.^. if\ I^CLiiuiLt J fpcctS que; 
ritur/<5d [?3Hicmozia maliof C iu rji di; 
<lti eftq? l?3 inibono obiecto bonitate/et 
<ttmagnomasDitudtne7c.ct4 i239a(4in bid fuo inodo/quao l?abet pcrcb.H. 
Oeftgnataeiquarum bcclarationc Oimit 
timueartifte bene intucticaufa bzema 1 
tatie.CuniJiiemozianon Ijabcat fupers-r 
fitiem/qucntur vtrum ipfa ftt v^ loco? 
Ct rcfpondWum eftq? ftcftcut pars m 
fuo tow fine (6iactu:ftcut in wtpozc «lc d^k 


339equeftionibU0 fo^c^iU ^y^- .K. mitito in 4 (ant elemSt) copoftta dbr(^ 
contacu:cotactu9(iutdlunpedit copo: 
finoncvt pt3 in monte t>enaru>9 1 lapt^ 
dum:quiquid«n6eft copofttiw fcdag^ 
oTC8atu8.C©ucnJpQU»}ma fpcciem 
reguleTt.quoftioaoponetQolno Difpo; 
neremeinoua ed recoUducpipeoptat 
rccolcrc:i no pot ilW recolerc?4trnd|i 
^icp mod" ptifht m tftvtd^lj 9^oap 
pltcet oifFinittoned puncipio^ % fpecied 
resula]^ ad ntltudined quae optat reco 
lere.^amtlcuttntelleaud perflmilttu 
dine attinstt iimilat&:nc memotta p lu 
mtUtudme recolitobiecttt oefideracus. 
iiam fi ^9 videt aliqui boiem fimilc ft- 
uo fuo/tpe tam cito recoUc filiit fu0 per aliad qdionea peregrinSa que piit folui 
fctSmmodiiperqucfoluein^aliae ques 
(honee. diytiejauare tranfmittemus 
aliquad queutoncdSdTua loca e(l:qui« 
euitamus pu>li|utatc:t qt ilU qui fciunt 
idam art^ potcrOt illae folucre per isaf 
loca in quibud folutiones earQ iunt ints 
plicate. CT ^tcin&tcimua 3> per qucftios 
nee quae facicmud/DS5tmud ooctrinaj 
9d fjctendu qucrrionea/abflraij^do iU 
las a ftgnificatid regularum. 

f» j^hiila fii nt.lyr^iilf.colfo 
' ne:t qt emtamud plt)citat& 
Ltdeo nolum^ f acere qfhoea. 
he oibue colfinierrcd tanrii' 
^.„ „ , _ modo.t>£fcfitLiflUiin§_|UT 

flmilitudmc UUu9.CT t>er fctSam fpecies sg oabimua Do«rina$ adtaciendatfol uendi) ^(lioncd per o^d colOnad tabule. 

©equcllioiiibiwp:tmcco# 

Crifta columns iam fecfs 

mue q'.icftionee : vt pt5 m 

tabttlann qua pxobam' q? 

mundu0 non eft etemua. 

seiBJeidfi?^^ coinmna 

eiFgmraiis / volum' itc= 

rareea/abdral^cdoabcaaliquae qucs 

nioncs .fit ficut ipfa i gencralie:fic alic 

coluKme fimt generaUs. CT -P er camera 

b.ctj.querif /vtrum fit aliqua Donitaa 

©cvndccimapartcpiinci^ j?cSeSa1jSr«;SS?« 

pali que eft OC qUCftlOnibU5. da cfl ^ ncaUoqutn ctemiiaa no cjjet 
■^ ^ ^ tctabona/nccptota magna :qt>euims It.querif /memoiia cum quo ODUuiiaT? 
Sdq)6 rfrdedueo'cummotitatc oifcur 
fa per oia punctpia t fpeciea rcgulariif 
£lam ficttt maio;ttJ39 canfat l23bitu pos 
Tmabific minotitaa ^uatiuii fuo modo. 
C gjci fi i pe centu foimtate t oataloos 
ctrlapqua artiita rciat bifturrere qufc 
libet foimj per ptincipiat regulaa ^i' 
artia. et m nnefo unaru oflenfum eft g 
<iue modu artea Uberalea per t2anc arte 
Mciliter addifct pofTunt. CBndecitnapars 
p:incipaU9« 
TRubttca 
ndecime 
artta pti 
;pai(a. 
re]c panes 
cabiuidif .fljpzi^ 
paraeoeqftioinB'' 
qua8fac{em''i)ta= 
bula.CLSc^a psra 
eft ilia qua faae; 
muat>eqfttonibua 
^'""^^ percuacuationcm immenfoscoirelatiitoa pcrfci5am fpes 
cicni c.fisnato64i<Qucrif /mfinita t im 
mcnfaDuratioocquSTftffit rndenduj 
cftppjimS-zfcCam fpecie rcguleb.tg 
fc6am rcgule c. £t ad Ijoc leftat reguUi 
b.<r ipfa eft be cwrclatmie etcrnta boa 
mtatta z magnitudinia/finc (Jb* etemi* 
taenon potcftelTc infinitaetimmcnfii 15:13 para .17- 

vndecime 
panie'pti 
dpalia DC 
qmomb* 
p:ime cos 
lumne.S* 


tertie figure.CIITertia para eft qu5 fa= . ^ _ _ 

demua ocqueftionib' per muUipUcas V ^ t ♦^ fl '^^niTT bo"'^i|g P""^"* gp "J^^ 

f ione qrte ft8ure.C (Quarta eft oc que= gna line Dimnctionec'et reipondcnduj 

IHonjb^ quaafacienf p mij:tionc p:in; 

cipioi;^<L<Iiuiwta eft C»e qftionib' qa in- 

demua g none fubiecta. CfScjtta eft \x 

qftionib' cetiiQ foimaiji, Ucrutamcn_a g 

^ftionib' aliqa foluem* i aliqetrafniit- 

icm'adloca ljui'libtuiii^j£_feluti6ea 

earu runt unplicate et ITgn'ate:'z in illta 

quaa roluem^/oocebim' ptacticS l^mua rT) mit-^wJ^jAthr ell <$ nonteo qz non cfTct naturaliter ra 
tiobonoQ^agcrct bonuni:cumm omnj 
agere opozteat cITe Oiftingijcrc.(Quens 
rur/quirt ell m^gna ftinuiiobomtatief 
£t re^ondendum eft g? ilia eft be fuia 
to;relatiuia in quibua.ed fubftentata:« 
cum quibtial^abet naturam:? eft efTens 
tia pfecta b.c.t.cdJSsiabfiutaa-pofTit 
efTe. md0n9 fine wmmm ^t res 


yH^VH'TTf "rr tinicclmpirsl CO- Uh Ui^/ ^^i toondcHdfi crt qi tio. Aa ficut cotraric; 
tae fc l?abet ad no cne-fic concoidantia 
ad enc.QiiciilAuyddhnagna magms 
nido bonttiuTsJerfnclcndU eft Q' cfl vt 
i5 3 fjabcat co:relatiuo8 ei naturalcs b. 
c.t.o.fi d luerif /yti ii dPgelua fit tnaiox 
cdof £t rndcndu eft cp ftCftatio I^uins 
cft:q: angel'' fjabct (oirelatiuoe cu cjb' 
obiectat &efi:celfi vcro no. C ( Quertf/dd 
eft macriia cotranctae ccUf £t macnda 
eft q? eft iMimobilttae qua Ijabct/pofi^ 
to qj ipm no moiicat fe.Sicut ignie t}^- 
bcrct magn3 (6tranet3ii:ri per fu5 le= 
uitatino polTct per fenietipni fe mouc= 
re.fr ( Queritur be q uo cftmagnuo mo^ 
tiioceliffitrftdendum eft qp eft oe fuis 
cotrelattuts per frtam fpccics regule c. 
fcgfifrnatfb.o.t.b.fT tltrQ tetcrmtatefit 
btffer^tia i et rndendu eit op iic:vt ipra 
pofTit t?abere Tuoe couelatiuos fine qb^ 
non baberct natura/necp benttatS infii= 
mtam.rr<Qtienlzbomtgg motufl ceU be 
quo eft^fi trnairtaueff^ipfS eft beT?= 
tSa:rtperruo0cozrelat4UO0 fignatoeft 
b .b.t .e.CT atrfl btuina jjomtae it binina 
tndgnttudo concotdem?£t rfidcndfi cil 
9 ficnam fine concotdatia biuina boni= 
tae no (^aberet tnftnitS magnifications 
nec^ btutna magnitudo tnfinitam boni 
ftcatjon^.fl (Ouenlzauidxftjniagnd cd- 
couIStia biuine eternitatis % ^iuinc bo: 
iiitatt0f£tt?utcbtcendu ellq'eflefTen; 
ltd fuo:Q coireIattuoi(i:videlicet bonifi: 
cattui / etemificatiui <| ?ucniunt m vno 
ti6ero:« bonificabtle'i eternabile i altes 
rottbonifaterei ctcmarc l altero.et ifti 
trc0?ueniflt I vna eftitia boitat? -r eters 
nitatis cnfentialiter b.b.t.b. CLOtrOttcr 
btutna bonitatS t etet mtatcuT^fietae? 
jCtrtidendu eftq'fic/fuppofitoa eter^ 
tittadimpedtatbcmtati actum funm:« 

ecouerro:q6 cfl imponTibilcCT^^lKPel^ 
to qo inter biuina bonitatS « cternitatl 
CfTet cotrartetaetquerif /ilia ?trancta9 
be quo e(Tetegtrf)dcndu eft cp ipa e(Tct 
tcp:in«pi|9p:iuatiui9 eiciftctib' cotra 
eoxrelatiuoe pofitiuoabonitatierr eter= 
nitati0:q5 eft impo(T»bile:'Z contradictto 
manifefta b.t.b.c.|T3itra4Jlfittiplici cf= 
feniia bonitatis pofTTcjciftcre oifferens 
tm 1 concotdantta * Ct riidendum eft cp 
fic/polTtojpabonitae l?abeatfuo9 cot: 
relatiuoe per fcdam fpecje^ c.fignato9: 
qui quidepcrb'ffcrentiS ruhtplura:ct 
percocotdamiafunt idem per eficntta. 
ffQuerjtiirquidfunt DiflFeremia « con 
<o:ffantia m elTeniia bonitati9:' fit rt^ 
fpodWfi eft per tertiS fpecic regfe t.<$ 
ipfe rat id q« i^ (unt; 4di2iK fifnt ipfds ittet bonitad b. t. b. O.fTSrUpboflto Co 
mud* fu ctem':vtrn { fua bonuatc poT= 
fenteeinuu{biff:miactpiraricta9*fit 
rndendu eft qj nonmulla eih bona biffes 
reniia cotamcotrarietate eternaftare 
pofTct. queritur/bona oiflferctia oe quo 
eftf et riidendum eft ($ itjfa eft be coires 
lattuie per frtam fpedc o.Defignati9 b. 
t.c.b.Cl$uppofuotpmundu9 fitcttrs 
nueivirffnrniabomtatcetcrna poflTint 
cfre inuiceconcozditia ct contrarictacf 
fitrnde ndum efttp n6:aUter cm concot 
aantiai?aberetbonum aaQ concoxdans 
dttcontrartandiab etemoiinctemdJ 
1 ctiam contrartetaaqtS eft impoffibtlc. 
qugninir quid eft magna ^trarietaeba 
niiatififet riidendum eft q? eft videlicet 
o* bonitap fit in fubiccto naturaU/qtS fit 
pabituatum oe mo;aU malicia: ficut in 
l20ie4!££C9t«eCjbj.b.queritur quid cfl 
magna biircrentia ctcmitati9:'t riiden 
dum eft <f eft ilia qua5l?abct cternitae 
perfuoff<o:relatiuo0.qucritur magna 
biircrentia ctcmitatt9 be quo eftr'et res 
fpondendiieft per pzima fpeciej regule 
b.q> ipfa eft be fcipfa. pam ctemttati 
nulla (aufa poteft cfTc pzciacenscsbiix. 
qucritur/quid eft magna cocoxdatiaat 
lif fit refpodendum eft <$ fui cotrelatiui 
cu? quib' eft I?oc qtS eft:i mouct fei^m. 
cQuerif magna cocotdantia celt be quo 
eftf fit riidendum eft 9 ipfa eft be futd 
cotrelatiui9cum quib^l?abet motum/ 
tnaturStimoueti naturae omnia co: 
pota inferioxa c.b.t.b. (Ducri tur /quid 
eft magna contrarieta^piQBentie t lus 
^nrnef et rndendfi eft qp eft motalts cons 
trariecae.queritur be quoburat moxa* 
liscontrarietaer'fit rtidendii eft q; ipfa 
burat be t^bitibua pofttiuis t pztuatts 
ui9adtnutcemreriftettbud in fnbiecto 
in quo Amul non pofTunt ftare c.t.b.c. 
gptrum iufhcia t ptudetia babeSt ma 
gnaiflTJtflicrcntia « concotdantiifetre: 
fpondendum eft q^ f{c:eo qt caufant ma 
gno9 actus per magna merita. C[(Quei 
ntitr/quid eft magna btfTerentta « cons 
couJantia iufticte 1 p«tdentie?et refpon 
dcndum eft Q' magni relatiui cumquis 
buebifFerunt ■: ccico:diit c .t.b.b.g titrii 
in ciTcntia magna poflTittlTil UlflftrtJIiira 
et contrarieta9; fit refpondendu5 eft cp^ 
fif.poftto q: elTentia fit compofitarftcut 
efTcntia bomints et elemento:Q.Sed itt 
efTentia fimplici nequa$ c.t.c.b. ih^* 
fuo qj in magnitudinc fimplici eucnt 
Conco:dant;a et contrarictae: qucritur/ 
quid efTet ilia magnitudo i fit rcfpona 
^endn3 cfl <s e(Tct elTentia ittipotTibtliQ, Mri UcA crf^t ^rrf'-r r/'^l^ chi^i c yi> H tycx ^v^jlwmr^^^- ®e<)uefllonibus fo^jrcviif; ^^^- itctf. C©ucr»<ur tnlgna cottcotdantia t cons 
iranctas oe quo funtf £t Ijuic Dicendus 
eft per puma fpcciiregfeo.q? cftoe fcs 
ipild.pam rupu magnitudine milium 
erto pzciacet D.t.b.ccilmunin eiernu 
tate fint oiffercntia concotdanttaf et re 
fpondendueflq' flcnam alias meters 
mtate bonita9;no eilet ratio cpi^aases 
retbonum.^amq; eternitaednecocot 
datia Ijaberet altquid <um quo biftaret 
i3 cotranetatet o<ioritate:qi6 eft tmpors 
libtle. «Queritur/Differetitie cocotditie 
efnftentee in ecernitatc be quo fantfet 
refpondcdum eft q^ ipe funt dc fuid co« 
relattuts per mima f pecie « fcbam regu 
let). CL fDuerit/q uid funtin etemitate 
MfferemUi icddcoxdattaf £t rndendu5 
eft 0} tpfe runt ipfamet eternttas D.t.b. 
t).Ci utru in c(_e rnitate polTtt e(reinui(£ 
Oinerentia % cotranetadf £t riidendum 
cfl qi no: qt ft fic/ cternitad elTet cotnpo 
fita e]c pluribud e(Tenti)0 totrari|d ? cot 
ruptit)ilib'':vt ptt in elemctatid. CPo: 
fito 0' cclfl efTet cjc plunb' clTent^a con= 
trarije:quenf oc quo cifct fua Duratio? 
Zld q^S Dicendu eft 9 ipra e(Tet ejc l^abu 
tib^ pofittute % piiuatiiits q^ eft impor: 
fibile b.t.c.b. g'pofttojp iti effemia ans 
sell eiTet cocozdatta etc6trarietae:que= 
ritur/ouratio angelica be quoefTetf £t 
rnd<du eft Q> ipa efTet be fuie cdtrarQd: 
x^ eft impoiTibtle. qucritur/qutd eft bu 
ratio anselif£trerpomKdum eft q? eft 
conco:datia ab omnt cotrarietate remo 
ta t.b.c.b. CQasttf /vtrum biflFerentia 
poflTit efTe fubieaum concotdatie % aanr- 
tranctatief et refpondendii cfl <^ no:eo 
qt concotdantta Tc l^bet ad efTeuontras 
rtetad aut^ ad n5 efTe in fubieao in quo 
funt.queritur/quid eft bifferentia m co 
cotdantia 1 contrarietate?etrfldendu3 
eft eg bifferentia (n concotdStia eft ptm 
cipium poftttuum:? in contrarietateptt 
iiatiuuni.CI(nueritur be quoburatbtf: 
fierenttaf et riidendum eft 07 ipfa burat 
be fute cotrelatiuie concoMantibue per 
cfTentiSabolb'cotrarietaiib' remota. 

g^e que(liombu0 fecunde B)eqfti$5 
fiibuerc^e 
coliine.C. 
ngritur /que ^ft m^^ffT^ t^tes 
teflae etemitatief et refponde 
'dum eftio' eft poteftaa mftnita 

^ -zeterna/vtperfuoecozrelatis 

UO0 fignatum eft.quertf oe quo eft mai 
gna pias ctemttatief £t riadcdu3cll^ 
sft be eternia co!relatiuid.2]}'<tgna ptad 
etemit^tid quare iUU rndcndi) e s' eft ejceoqteternitadpot l^bere mfiititoa 
« etcmos cozrelatiuoe c.b.t.c.Cdiuerif 
quid eft infinita cocoidatia eternitatief 
ei rfidedum eft ^ ipa eft mftnita elTcns 
tiateterna.queriimfimta <zeternaef£ 
rentta be quo eftr'fit rndendii eft qp* ipA 
eft be mfiinitis ct eternid co:rclaiiui£f/ 
fine quib'non polTet e ITe infintia 1 eters 
na c.D.t.d.CLSu£i20litP 9 in etemitate 
eiTet cotrariet3erquerif qd elTet illa con 
trarietaec'et riidendii eft.a? ip^ elTet infl 
nita 7 imm^Ta errentia/e;c cotrarQd tnfis 
mtia 1 eteniis coltitura.qucr if magnis 
tudo eternttatia oe quo eOfCt riidcndfi 
eft cp elr oe futa coirelatiuie fine dbutt 
fua magna magnitudo cet fimtm ocioa 
f a c.b.t^.q uerif dd eft maflnii pticipta 
ciernitatisfet rndedii eft tp eft elTentia 
eterna % infinita.quenf/magnii ptincis 
ptumeternitati90cquoe(}f£t riidedil 
eft q;) eft be fuid cotrelatiuie inftnttis et 
cterni0.querif/p:incipiQ infinite « eter 
numquareeftf£trfidcndii cfttpcfteje 
eo qi etcrnitaa lj3 infinitoa co;relattuo« 
ab omni ociofttate fcgrcgatod c.e.t.c; 

S(];^iim| qd eft iniinita ptaef et rtidett 
uin eft<^ ipfa eft iniinita concozdatta. 
C<Iiuerit/quarccft infinita ptaef etlrc 
fpondendii eft g? eft q: I35 infinitos cots 
relatiuodc.e.t.o.querif/ifinita ^tac be 
quo eft;*;!^! rndedu iq^xpai be 1 uid cots 
relattuis ab omni cotrarietate remotio; 
querttur quarc eft poteftaa fine cotras 
netateffit riidendu eft cp ipfa eft cfTen^ 
tia infinita ab omni cotrarietate fepd 
rata.c.e.t.e.C tnug nf quarc e ft mftnitu 
ptincipiiif 1 rfidemfiJeftg^eft: na in fci 
metipo l?$ fuo8 infinitoe cotrelatiuoa in 
quib" quiefcft^querif /quarc e ptSe inn 
nita?7 l2uic oiccdii c q5 e ejc eo qi ipfa no 
pot fine fubicftoifiRi to c.t.c.b.q ucnf/ 
qd eft mngna cocotditiaeftr^iedii efl 
g? ipa eft magna elTentia ab omi cotr^ 
rietate remota.qumf/mdjjnajcpcotda 
tia be quo eft? « riidcdUdt^ efteit fuia 
magni9 cotrelatiuie/ptimittuis icques 
rittir/dd eft magnii ptincipiiiffit rfiden 
di) eft (p eft magna cocotdatia ab omni 
^trarietate rcmota.querif /qu^e i ma 
gnfi ptincipiii:'? riidendii eft g' eft e^e eo 
qtt?3magno9 co:rclatiiie9-e;b;t^.nus.s 
ritur/quid eft magna contrarietaepiwi 
cipi):'jetnidendueftQ' eftefTentiaeuas 
cuana ptincipifi a fute coirel^ttute.ques 
ntur / oe quo eft magnum ptiKCiptumt 
£t refpondendu eft cp eft oe fuia cotre= 
latiuie a ?trarietatc rcmotie.Ucl eft be 
fui0 cozelatiuia quibua cotrarietaa mis 
mme poieft coniradicerefiue rcfiftcrc /^ r r/Kr/- <r rf ^ I' C i' t r 
c V h e( 

tr t t f 

c f- f r( 

c f- V c 'Bnicdmpirel r! .,> < <l.c.t.c.([fitemUa«« potcftae qrcpcot 
dat?£trcri)odenducg[>ipfc?coidatvt 
Dofltnt confrere 'latere abcternoet in 
gtemo.ri goco^ ana cternttatid % pote /.f/ qre concoidltia e(l treindpiC ptimittuGt 
fed cotrartctad eft corccutiaiif £t refpo 
dendum efl q;> cotice:datid ^ piincipifi 
po(ltiuu:contrarietad aut f auatiuum* 
flatia qri?7quid cftf et rcfpodcndu 4 qj (r<liucritur/<mjid eft pumuiuitas ton* 
- - ■ * CL<Iiucrif/?cot <o;datic h pofterioutno cotrarietane* cTr ^ t' crtelTcntiaetentcpctfej 

dStta etertiuatC^ ptSti^ oe ^ if C^d q^ 
otc^du eft q> ipfa e be eternatiuo t pom 
^cattuo/etemabilii polTtfiicabdt/ % etcr 
nare % podiftcartiL&td.tTdiHerif /qre 
cotrarq ftnee no pofTitiil elte abctcrno? 
€X refpondendfl eft q) t% eo qt in etcrni 
tatc c qc6.C<Ducrif /(Jce eternitatj oe 4 
cft;£t refpodidQ eft q> eft be Tuia co;re 
lattute ab oibue cotrarQe remotia d.e. 
jl^.Cpotcftaacterna gre pot ab eterno — ,^ 'w- ^ <k 
t m etcrno:'£t refpodenda eft qt ipfa e ttC l^*^*^* A< 
jptintitiuitad eterna.d poteftaa eterna '^ J t Cf( / he I' ^•^ c rf I' ^ r (' et rerpodedu eft q" pximitiiiitae c5co;d3 
tie eftquSdoplurcerce fc l?r<bftadvnil 
•pofteriozitaa ccnirariet3ti0cft:vc3 qii 
inuUa non fe l?abenc ad viiii. d^Quenl/ 
vtrunj conco;dJntia -z contranrtaBfmt 
e]c vno 1 eodem tjuuctptorft ref^iodcns 
dum e 9 n5:qt no fe t^abet ad vnu finej. 

^cquelliombu0tcrtie colu# y c /' «{re eft pttndpiO eterniifftrerpodendii 
cft:eo qt poteft ab eterno t in eterno d. 
14td.<Ipoflto $ celQ fit eternOtquerif / 
<iucefua eterna ?cotdatia'Z?tr9ricta0:' 
£trefpodidQe q;>ruacoco;datia evna 
ctcrnitas acttua % panfiuaret fua contra 
rietad eft alia etemitae qeftaaiua cc 
fha(riua:q6eft impolTibile.pa eternttae 
non poteft efTe ejc cotrarQexQ ftt tnfini: 
ca.CLCotrartetaa eterna be quo eftf £t 
refpondendu5 eft q? ipfa eft be fubiecto 
naturali/t f^abitiimoiali-ncut ftcappa 
Iti8 elTct indutud cappa ignitiua d.t^^. 
CfcQuerif /quid eft ptincipium efcrm^ 
tter'ad qtS refpondedii im^ $ eft cocot: 
dantia ftiotil cotrelatiuotu). ([(Quertf / 
concctdatia eternitatte be quo eftf et re 
fpondedti e 0' 2 e^e cotrelatiuia eterntta: 
ti» c>t.c,d;f T<Dnerif /5re concouiantia x 
contrarietaenon polTunt efTe vna potes 
naa j£t fjuic bicendum eft e)K eo qi con= 
cotdantia tendit ad ene:cotrarietad atit 
ed no efTe cotrarietaa.QQuenf /quid 2 
contrarietas cotpoti^taiein I?omtncf 
•£.1 refpodcdii c q> eft e]K cotrarija fintb* 
fiue ?trarij9 co;rctattuie .e.t.c>c4T<Duei 
rttur/que eft poteftaeptudcnttet pott 
ftaa ruperbie;£t refpondendu e qg pote 
Itaa fuDbie jI^abit^ptiuatiUL' : ptud^tie 
flOtpouttu'.CKauerif /(|re ptSa fu^bie 
tptaa ptud^eno funtvna ptSafCui f>\ 
cend^eft q> ;ppter t2oc qt bilTinitio (on:^ 
cotdatienonpot cocotdareillaain vno 
fine/cum flnt cotrana ptincipia£!«L^. 
C<nucritnr/qre poteftaano potefftcJt 
cotrarQa ptincipua i % buic bicendii eft^ 
fla poteftaa l?3 pitncipia relatiua ft fez 
sregata a cotrarietate ^ concotdantia. 
C^yeritur/contrariaptimipiabequo 
tuiit?£t relbondendii eft gp ipfaifunt e)t 
Uerif /^re be' eft ita potfo 
e fuaeternttati: ftcut p fuii 
tnteUectiif£t refpondendi) 
eftqt fuaetcrnitaa «fuiia 
intellectudfuntvna « eadiS 
^dlUEtiJ^oteftaa etemitatj 
be quoeftf£trerpondendacftQ>efteje 
f uia cou'eiatiuievt poflit g ipfoa ab eter 
no/« in eterno ejciftere -z agere.'C;<Dues 
ritur/ptSa etemitati8$ta eft:'£t refpo 
dendO eft q;> ipfa eft tStac pofTificatios 
ne/i^ta eftp buration g_d.e_.t.d4 I<aueri 
tur/qre tontrarietae no pot eiie m pote 
ftate eternal £t bicendii eft <;p ptSe euor 
na ita eft infinita p poiTificadones/IlniC 
C buratton{.C[<auenf/poteftaaeterna 
be quo iifi refpodcdii eft q^ eft be feipa: 
vtpatetcpUmStfedidlfpecie rcgule 
djj^.e.t.c . CCiuerif /qre beua no 1?$ 
ptincipiiif Hefpondidti eftqt ipfe Isabel 
poteftatS eterna cui nulla alia poteftae 
pteiacet.c<Queritur/potefta8cetibe4 
eftf Cui bicendu eft ^ eft be feipfa:quia 
non eft eicaliquo puncipio ftbi ptetacen 
te beriuata.5;>4j;^ Ciuuerif/poteftae 
ccli quanta cftfBTrefpondendus eft qf 
^tata $ta funt fua cmrelatiuajCr(Qu£s 
ritur/ quare celumeft tnobiler^efpon? 
dendum eft (p eft mobile perfuactn*^ 
latiuarvt patetperpiimarafpeciem re 
gule e.et per fecundam eiiifdcm eft mo: 
bile^'vt c(Tcnt i iferiottbua mobtUtatea. 
([<Queritnr/raotu0 ccli be quo eftr'et re 
fpondendum eft op eft be fuia cotrelatU 
ma fine quibua no Ijaberet raotii natus 
ralitcrm fe/nec e)ctraf(Sdi^. f|<nue 
rif /cezrelatiua eternitatrd^c funtfet riii 
dedii eft cp font tot qtiot funt co;relatis 
uabtuini intellectua: altoqutn btuina 
eternttaa impediretur per eternam con 
tr9rieMU;quod eft un|^iTibile4LCluf:« SDe^ftioa 
nibuaten 
tie colunc cf I- > ri rlf^ *^i A.^j cii fr< ^wvJM yyrr y^^p-m^f^ <t ©cqucftionibu^ ^/ ff cft^ zC ri!/««rclatm5 ctermtatiecit quofunt? 
£t rndcndu eft ^ futit cjc fcipnerct Ijoc 
ptrarictad etema non p5t impedire: qt 
noti c fto.f.t.g. (l<a\icuf/qaarc «crm- 
taa non tjabit f&titat{?ct rndendutn eft 
ro qi cfl ejc cotrelatiuid tnfintttd. querit 
cccrttarc cternitatid $tu8 eftjfit mdl: 
du5 efl$ eft tantud if cue eft titteUigc: 
re oiutmid . II<£luert{/ cternare cp quo 
cft^et rndendum eft cp eft e]c cternare ^ 
cternato:flcut tntelltsere oiutnus eft oc 
tntcUigente « mteUccto .o.t.D.e.tr(Qu ei 
ritur qciare in etcmitate cotrarietad no 
eft puncipiuf £t rndendum eft a> eft ejc 
CO qt cternitae no eft cotrupttbiUe/nec^ 
peccatrti; . dSuppoftto 9 in eternita: 
te e(Tet cdtrar(etad:queritiir ilia Dc quo 
cflTct^ct rndcndu eft q> eft DC contrana= 
tiuo z etcrnatiuo/cotranabilt 1 cterna: 
-/ tilm contranare 1 ctcmare:qi5 eft im; 
t ff-f tH)ITibt le.o.t.t).f4r <Duer»t/medium i%- 
iftens inter rottitudincf fiidi e% quo eft; 
€t rndcdti eft q;; eft q: ^tutib': ftcut sa fo jccip* dcndum eft q> eft tantuj i^tum eft runs 
pofTiftcatiuua t ftme poiTificabiUe infts 
niiude.t b.e. <[ilueritur/p:inapia l?03 
tmni^Dcqud funteuade ad fcala angus 
li0.frtcftsurc:i vadcad fcdatu fpecii 
regule D.qucritur quare Ijomobabetlt 
berum arbitnumf et refpondendum eft 
perptimam ft>cctem regule e.eo quia I 
be piinctpijd contrari)d:pcr recunda ait 
tern fpcciem fignatum eft <f l;abet lis 
berum arbttriumvtacquirat meritunt 
4dMlt<Queritur quare poteftasima 
ginatiucnon eft e% contrar^or'et'rerpon 
dendunt eft e% eo quia Tuum ntediU3 eft 
fimplcjt.queritur/medium imaginatiue 
bequoeitvadeadfcrSam fpecl^ regule 
b.quertturmediujimaginattue $tum 
eft;£t rfidcndii eft <r eft tantum (|tuni 
cftmenAiratapcr imaginatiua lima: 
ginabile.ia,gjtC<Iiucritur/quare bos 
mo l?abct potcrtate cittftendi « agendif 
et refpondendum eft quia fua piincipia 
funtadI?oc naturaltter Difporita.qnes rrfr V t- // Hue eit fuie fpetieb'. qucritur/ $ta eft ritur/^tuj Ijomo poteft ejciftcrc t ages 

cotitrarictaa inter fide t inftdelitateT'et refetrcfpondcndu eft q> tantum (|tu} 

rndendu3 eft cp tanta eft ^\\xn\ inter fe fua ptincipia funt ad f}oc Difpoft tai.t.b . -f 

bifferiitii ipa aiit ^rictae eictra alas no e. ddlueritur/ptincipta intellecweSe 

/^ eft in fubtecto in 4 tnuicej mftdelitae et quo funt/Uade ad pumS % fecundS fpes 

^ ("^ fldglitagftarenonpnt. p.t.e.f.CT <Queri- ciem o.queritur/ptincipia mtellectua 

' tur quare eternitas eft ptimum pttncis quare f untfUade ad regulj e.CT (Queris 

piumr'ftriidendQ eft q) cternare t^in tur/ptincipiaintellcctudquotfuntfUa: , 

ipfaptiniumedium.querif in ptmcipio dc ad cotrelatiuos intellectus f.t.b.f. -f 

ctcrno mediu mtum eft? et rfidendii eft quentur mftinctus celi &c quo eft? Ua= 

0? eft tantiim (ptum eft menfuratu) per de ad p;imam x fecunda fpeciem regu^ 

eternttatcm 1 ptcrnatu.rf (f^ugngpiiw; le t>. quentur /inftinctue imaginatiue 

/cipiare etcmii De quo cft?ct rndendum $ttt0 eft^Uade ad capt'm imaginatiue 

J eft qj eft De cternante ptincipiante / et per tntellectum t per medium fignatS 

r c\ etemato ptincipiat o e.f.t.o.C l •Qoftto <r iltiif.qucritur quare medium intelles -f f^ ■fH tntelle<tudnon fttcontunctue cum cot: 
potebomints: querif quare eftljomo? 
£t rndcnduj eft qf l?omo eft no Deficit: 
te ei fciSa fpecie b.t e.querttur i^omo De 
quo eftfctrndcnda eft per fci^am fpecii 
regule t>.9 ipfe eft be cotpote % anima 
ratiohali. iKQuerif /cStrarietae Ijomis 
ntd $ta eft:* et rndendum eft q* ipfa eft 
tanta $te funt fue partes contrane ad ctuaeft^etrefpondenduseft eiceoqma 
abfc^ medio mtcllectua non cITet ptinci 
pium intelligendt. <T<nucritur/intelli= 
gcrei^tudeiciftu inter mtelltgentem t 
intelltgibilemf Uade ad caplln mtelles 
ctue:tad pdragrapt?odperpttncipi&« 
mediQftgnatoe'Zc.-zad paragrap^avi 
delicet $tit8ti g t.b.c.f .queriginflufti3 
influfo i l^ote be^cfxlade ad paragra 1-tfr inuice ^e.f.t.c . <I(Querif:fl poteftae bei pl?os ?trarietatis pttncipQ 1 medQ qui 

eft tantum pttud/ftcut fuus tntellcctus? fut be fubiecto ^Is i fubiecto ceU.ques 

£t rfidendum eft q^ ftceoqt funt idem * * " ' 

{ntnapmm. quentur quare in potefta: 

tebiuma non eft matcria:'et refponde: 

dum eft eo quia eft infinttae in qua ma 

teria ciTe non pot eft e.f.t,f .qucrit/quia= 

remDiuina poteftatc opottetefTc me= 

dium? et relpondendii eft qp in mtclli; 

gere Diuino/intelUgcrc eft medium : et 

I^ocptobat regulae.qucritur pofTc Dis , >• ^ v>» «»' 

mne poteftatts quantum eftf enrefpon iUninC*ico *&* A** r if quare celum agit in l^omine * Uade 
ad regulame.oeiftentem m fubiecto ce 
U: 1 in fubiecto t^ominid. quentur $tfi 
celum eft imaginabilef Uade ad $tttas 
tem cjctftetem in fubiecto ccli/et in ftibe 
tectoI?ominte/et t ftibieao imagination 
nia per fuam poteftatem. 

^e quemontbu0 quarte co Vlniccim^pml 9De qdioc ^ T|Clerituiyquarc ocue potcft / t V iff ,.<fti mb' quar ijTi^k^ltantO f&tumperfuam fa; 
te colHne. f^ ' piciitiam i voluiatcm? fit 
^'iF-iSX .- RM^ ijrefpodcndu cflperrcguld 
1^5^^^ k "* P'^'' P^i'na fpccie regulc 
'^^^'^ — ^^^efiA Dcue ita eft inftnii' g 
fua infinita ptltc/nciu per Tuu inlinitu 
tntellectu i voUintatc.qucrtf Diuina po: 
teftaa ^la eft i et rndendum eft q> ipa 
ieft tanta $ta eft fcibiUe per infinitum 
inteUectu i voluntatc infintt3.queritur 
biuiiia Poteftas qualie eft:* fitrndendu 
eft cp eft talis qualia ipa vofumas eit r. 
f.t.t.querif quarettiuinaptaeeftpim^ 
cipiiiuitinttiir'ctrfideiidii eftqtperfuii 
tntellectu eft ictta tnfintte.queritur t)iui 
na poieftae $tum eft fcjbilief z rfidcn; 
dutn ef> Q' eft caiuii ^tum fuua intelle: 
ctue eft mfimt^ e.f.t.f.queritur/quare 
pofTc c i riutna poteftate me^tuf et re; 
rpondcndij eft qt in oiuino inteUectu cfl 
intelligere mediQ. (Tdluerif polTe btuis 
ne poteftatie $tu eft f t rfidendii ctl qp 
eft tantti $tum eft intelltgere Oiuinum 
e.f.t .8.quentur quarc fini^conftftit ti- 
TutnVer Duiina jjotcftat^/$tum per&i 
uinum mtcllectuf ct rcfpodendu eft per 
tioc q: t)eud eft mfinitua tantu per fuu) 
polTe/quantii per fm intelUgere.querif 
nnisMuine potcft;)ttdquantu9 eftf£t 
rcfpondendu eft q^ eft tantua quantua 
eft nnts tntcllccf. qucntur/finia Diui; 
nepotcftattaqualid eftf ctrerpodendii 
eft (¥ eft talta qualie compettt inftnito 
|)0(TificariLCifijMJOliueritur quare Di 
uina poteftas eit ptmcipm infiiutiif £t 
refpondendii efl qp fuum pofTe ainatur 
per DiumS voluntatem .quer itur quahs 
poteftae eft amata infinitc?et refpondi 
dumeftg? eft ilia que Ijabet cotrelatt; 
uoe infinitoexfiJi.qucritur quare &i= 
lunavoUiiitae pot plus amarevntil?o: 
tnineni $ omncsf uade ad MfTtninone 
voluntatis/ 1 poteftatia/i medij/i eti3 
iad fcalam niedif .fc^e figure. H (Quenf 
aualtatjomoeft magieamabilteW^i 
lia voluntatet* £t refpondendii eft cp eft 
tile qui Diuma voluntaa potcft plu8.tH 
Itgcrc. qucntur quare alicje Ijomo eft 
magia ainabilia^ omncer'ct refpondJ; 
dum eft <\i Diuina voluntaa eft abfolu; 
ta m amando .queritur quo medio pot 
oe' magta amare l?onnne?Uadc adoif; 
finitionern voliitatie/poteftatie/i me? 
iiHn etia ad fcaia mcdi j e.g.t.g .querit 
quare finin muuic poteftauacft tantuj 
dmabiUe $uim finis Muine voluntas 
tief £t bicenduin eft q? biuma poteftae 
$it tantu potena e^ttitT> biuina voluntas 


-&' &^i ■&^& eft volen84I<Qucnf <)ttal{ finem potefl 

btuina volfitae magie amaref £t refpo 

dendum eft q^ eft ilia quam biuinua in: 

tcllectua poceft magis intelligere. Clfil 

(niftopafTu cognofcit intellect* qualia 

lejc eft magie amabili e c.t.e.f . II (Dues 

ntur quare ocus poruit pttncipare mfc 

dum nouiifUade ad regulS e.i ad oifTis 

tioes medi) .quer if nouitae miid i quata 

eftr'et refpodendQ eft q;; 2 tanta $ta bt? 

uina pt3e ipaiu menfurate pot. ^Ct m 

ifto paiTu cognofcit intellect' qp impoiTu 

bile eft mundunj cfTe ab etcrnoeJxjB, 

CIQuerttur quare beiis potefTpIimu 

ptare matue ptincipiO; et reft)ondendfi 

eft qt pot pttncipiare maioti fin^.queru 

tur in quauptlcipiobabctbeus maiua 

polTefUadeadregulag.'Z ad bifhnitto= 

rem poteftatie t finiflCjtffl.fI<Qucrif 

quare be' poteft c^ufafematue meditiy 

^maiot^ftnemffit rfidedu eft qt Isabel 

poteftatcm infinita.ir tnueritHf maiufl 

medio create quale ciUfz refpondendii 

eft qp tfi illud tn quo Muina poteftae Ijy 

mai'pofTr.t f ^ polTe i^m niediii pot ma 

gie quiefcere.d (Queritur maiuemediii 

create $tum eftfet refpondendii eft qf 

eft tamum $tum beue potefl ipm caus > ^ 

fa re f .g.t.c .Quentur quare oeue tantut -f ff T t' ^ 

biligit aliquod ptmcipiiV ^tum biuina ^ 

faptentia ipm poteft mtelligeref £t re; 

fpondendii eft q: oiuina voluntas tdntti 

ftoteft per amare/quantiibiuinue intel 
ectua per intelligere. c[f tincipifi mas 
giue £ptu3 eft amabilef fit refuodendii 
eftq'efttant&amabtle $tiiefl intelUs 
gtbile.quale ptinapiQ eft magie ama^ 
bile.fit rfidendum eft cp cfl illud q6 efl 
magie mtelUgibilcXaCLf.quenf quas 
le medium eft intelltgibile et amabilef 
Sd quod biccdum eft qb eft tUud quod 
beue magte poteft intelligere % amare. 
(L2Uaiuemcdiii$tum eftmtelligibile 
1 amabilef iCt rcfpodcndii eft qp eft tas 
tum ^til De' poteft intelligere % amare 
f.g.t.g.qu entqualis finis efl magis ins 
'telltglbtne t amabilie.£t refpondendii 
eft qj eft ille qui oeue poteft magis in; 
telligere i amarcC^nueritur maio: (is 
niequantuseftr'Ct refpondendii eftq? 
efttStue $tumbeue poteft intelligere 
a amare.CL£t in ifto pafFu cognofcu iii= 
tellectue qualie leK eft vera per [fcalam 
bifferentic et concotdantiet.t.e.f.que: 
ntur quarc btumue tmellecllidlintellis 
git matue ptinciptum creatum/$ intel 
ligere poteftf Uade ad DifTimtionem \t\^ 
tellectue i ptincipi) i maiotitatte: et ad 
regulde.C<Quentur quanta <:fttnaiue is.^^ fs'-?. ' -j^cf 2^equefItonibu9. yf^'i y*u /•<•/ >,>■'■ I ■iti u dum (p tantutn quamil per diuuiu intel 
lectuedmagia ttelltgrtHl e f.t.c.s.qtte ; 
nturquareoiuinud tntellcnudCHttllii: 
0t'e m3tu0 pnnctpiam; £t rerpondenda 
cfl qt intclligit maioic finetn.CI<nueri? 
ti)r quale edillud ptmcipifi quodOeod 
magid tntcUigerc potcft? 6t refpond^: 
dnm e(l q;) eft illud quod in maiMi fine 
4uief<ercpotei).|I'purictpi&.qT^m ma: 
toti fine qmeUere p^teft/^um eflf £t 
refpondendtieftq'eft tantum$tu per 
^iutnii tntellecta efl tntelUgtbile in ma^ 
ioti fi ne f.t.f.g.C[ <auerttur quale mc 
dfum eft magtd ihtelUgibiler'et refpon^ 
<l&!um eft OS eft illud quod t>eud potefl 
magts inteUtgere. CI 5llud medium ofi 
t>eu0 pot masts tntdUgere quanta eft:' 
cteftDiccnduq^cfttantu quantfl Diuu 
nu0 intellcctnsjpfum mtelligcre potcft 
g.t.e.f .querttur quale ptincipm eft ma; 
8td ^mabile i et refpondendu eft o^ eft 
illud quod Mutna volutttaepoteft ma^ 
giaamare. ([(nuarealiquod ptmcipifi 
eft magig amabtle^Ct refpondcndu eft 
quia btuina voluntas poteft ipm magia 
amare.fr a)edi6 ma ata amabile quatfi 
efHCui refpondcndti eft ($ eft tantum 
quantum biuma voluntas poteft ipfum 
magia ama rcg.t.c.g .quent quale mc= 
diii otuina vomntaa poteft magia ama^ 
refet rerpondendu eftq) eft illud quod 
inmatoUftnequtercerepoteft fdiuerif 
Quare biuina voluntas bebeat amare 
maiua pnncipiumf et refpondendii eft 
qtmaiua ptincipiu; eft magia amabde 
jiLf-t.g.qnerttur quale medtii eft magia 
amSbilef et l?uic Oiccndum eft q* eft id 
in quo maioz ftnie pot qiitcf<erc.Cia:*3= 
tits mcdctiqnocl in inaioiiftne quiefce^ 
repoteft/quantumcftfct refpondcndu 
eft g? etantu quantum biuma volutaa 
id amare potcn_ t.c.f.g.q ucritur quare 
in ptincipio opcStetbarc medtumf Cui 
bicendum efl vt pttndpium periprum 
medium poiTittranfire ad fincm :et in 
ipfo quiefcercCzpedium per ofi piin- 
ctpium tranftt ad Ttft^ quantum eflf 
£t rerpondendu eftq;>eftt3tum quan^ 
turn menfuratu efl inter fuu; ptincipiii 
et fincm.<r«Iiucritur quale medium efl 
magia mcnfurabile* fit reftwnd^dum 
eft <p eft id qr^ magia ejtiftit mter pUns 
cipiumetfUumflncni, 

»Bequdhontbu0 qninte fox. 

tJerif/qoalia virt* eftm^i dcda eft cp eft lUa qua biui "'LJ i 

ywQ jnu8inteuertu0maio;c3no aS;,^^* 
av>* poteft mtclugcre.qucritur *'•'».«/. 
■ -^ ■ ' Virtlta <1li;:t I>iiimit<l tntoX- « y >-tv^ «cni/qu8iie virr eirma? •,. -«._ 
7Sa^«winiellisibili8f£trerp6= J?M^ 

CO; 

virtua qua biuinita inteU 
lectusmaiotemintclugcrcnon poteft/ 
quanta eft f ad qtf biccndnm eft <$ ilia 
eft tanta <$ btuina voliitaa cam magia 
amare non pot. quentur virtua quani 
beuanonpot magia intelligere loxnA* 
re/quando ftiitffit refpondfdum eft a> 
fuit ante(l& virtue que non eft magia in^ 
tclligibilie ct amabilie f.g.t.f.CE^uaie 
medium eft magie intcllligibilefEfrS: 
fpond^dum eft q; eft illud q6 eft magia 
amabile.CKQueritur mediu qo eft ma« 
gia amabile quantum eftfet rcfpond?^ 
dum eft Q7 eft tantum quatum biuinua f^^/ 
quo biuinuaimcllcct" no potcft magia 
intelligere.qucritur mato: finia mundi 
quantua cft?etrftdendu eft tp eft tan; 
tiia quatum oiumuo intcllectue raagia r r 

tntclhgerepStX^xlrqueritur/qualiar/ o h h 
ftibftantia eft magts amabilta •nntcUi= O 
gibiliaT'irfidendQ eft q? eft lUa que eft 
remota abomnt aatdcutc. iiSubft^rts 
tia remota ab omni accidcntc quando 
fmt:''Z refpondendii eft op ftiit anteft (1= 
laqueabfc^ accidcntecfTcinonpomunt, 
Ca^aioi fubftantiacrcata quanta eft* 
% rndendii eft cp eft tanta q' maiot a X>ii 
umointellcctuibiuinavoUmtate tfitel ,r f 
liginonp6t/necamariiJiii.CT5n)ediii f h t-f 
qomaiua a oiuino mtellectu no poteft -* ^ 
intcllisi/qn fuitr'r rndendum eft q' fiiit 
&ntc^ illud mcdiii c\t> non eft tatiivirs 
tuofum. CTzuaio: virtua creata quanta 
eft intelligibiliaf 'Z rtidendO eft cp eft ta« 
tumquantuoiuin'intellectiiaiSamins ^ ,. 
tejligerep6m»;tg.n)aioiftnie!^»tutia -i h f- e 
qn fuit*i rndendiilft qj fuit antetl^ vir & 

tua finis que no eft tantii intclltgibilia. 
CTJtWaioi ftnisvirtutia create quantua 
eftr-fit bicendum eftq> eft tantuaquans 
tum biuinus mtellectus illfl intelligere -. /- 
potcft fg;tl?.c tDaio: virt" intellcet* -f ^ h h 
quando fuiTPEt refpondcndu cftq>ans C> 
teijp mino: frtueintelleci'. ia3ato: viri* 
intellect' $ta eftf et rndcndO eft cp eftf 
tata ^a biuin'' mtcUect' illaintcHiges 
re p Qtf.t.fg . «i cQualip finis medtj pot / f J" - 
aocomeli'TTitelligi.etrndcdueftcpefl^ ^ S 
finiaqui eft fui intelligere.^ finis mas 
iotts intelligere quantua eltfCui Die 
cendum eftg^ eft tamua ^tus oiuinue 

ua Vlnicdimp^TBl J. i- J-C. itttellgctufl f .t.f.t;>.€r (Q ucrftur /mai* 
J ' J ' diu intellectus quando hiit.dSd qi ^ /^^f a'''^ i Affi ft h of\ mc 
quanao ruit.dSd quod 
Oicedu i qi fuit tunc qn maiot intellect' 
fuit.d^aiud mcdiu tncellectue $tum 
eftf £t refpodcndu ell qp e(l tatQ quStO 
iwellectu* niaioi c fti.t.g.lj.fl a3atot fi 
ni9 tntcllectue qiie eH.-ct Dicfdu3 c(l qa 
efl'talidqp maioti oiuinue intellect^* tt|, 
celligere non pot.dXl^aiot finie intelle^: 
ctu0 quatud eftf £t rcfpodendii efl o)^ 
tantus $ta fubft^tia abr(^ acctdece eiTe 
potefl.fiSubdatiaqrerine accid^tecl 
potqJf)fuit:'£tDu^daenQ^ futtante^ 
lUbdatia q fine accidcte efTe no p6 tg.i?» 
_if.CI(Quenf/ejlemcdifl virtutie fm*; 
gie Dihgibile^et rcfpodcdu eft q> eft \U 
lud qb eft in virtute magte amabile.qri 
rttiir mcdiu ofi eft inagie araabile qiian 
do fuit:"/;! oiccndu eft cp fmtantccp me 
diOq^ not! eft tantuatnabile.d^l^cdid 
voluMtis qptu eft; £1 rcfpondedfi eft <y 
eft tatu (5ptu virtuofum cfre pqLSj^iL?' 
II<Querif/qualw virtue eftmagieama 
biU0.(L3d qo Mccndu eft cp eft ilia que 
caurat matozc finc.CEif mis maiotie virs 
tutts qn fuitf et rcfpondendu eft qp fuit 
tfic qn magieaujata fuuflj2-jy2'C<Quc 
ritur/qlie virtue pot c(Tc maio: creatu- 
ra? Ct oiccdu eft g? eft ilia q pot magie 
emari.fLUirute q pot magie amari <:ii 
fuitffit rcfpodendum eft ^ fuit ante$ 
virtue que no eft tatii amabilie g.t.f^ . 
CCueritur/p q!e mediu5 acquim ttfa 
tot fintdf et rndcdii i q;> cfi illudquo nul 
10 ahud pot amari.f) ^inie d no pot ma 
fir8amari/quStueeft:fBdqobtcendum 
eft cp ipfc eft tatue quStue ftnie voliita 
tie efte pot^LiJ2.CL<riuerif /quale me: 
diii eft maiue quod elTc p6t?£t refpon; 
dendum eft qj eft illud qt magie biligi 
non poteft^ a^ediu cfi magie oiligi no 
potcfr qft fuitf £ t rerpodcdii tXt^i tuc 
<in matot voluntaeeft, CltDaioirolun: 
•96 i^ta eft^et reipondcndO eft q> ? tS; 
ta $t{i maiue amare eftjxgjj.ci <Quc 
ritur maio; ftnie volfiltatte qlteeft^et re 
fpond^dueft'qjetaltelilteeftp matue 
amare.ff 5Fin»8 qm eft per maiue ama= 
re qfi fuitfct ^icendij eft <$ fuit antccp 
tnxQ qui non eft p maiue amareJjif^. 
Cf <nueritur Ijlie virtue fe l?$ ad maicti 
ftncmf et refpondendii eft cp eft tlla que 
feabet maiue medium. fiUirtue l^abee 
tnaiuti medtii n^ta cft^Bd q6 tncendu \ 
<r eft tanta ^tu eft fim mediii.CIUirtue 
pabene fc ad maiote ftne^ quando fuitf 
ct refpondendum eft Of ipfa fuit antci^ 
virtus Ijabf ne fe ad minotem fineijjit. 
Jtt;<quentur/qualid finie eft tnaiotf £t ubftatia queabfit^accidea . r 
3t_t.f.g.b.<|auaiie ma I iA P h 
atione?Tadq5^rrendum I ^ refpond^dumeft^ ^illeCnquo maiM 
virtue quiefcit.C Utrttiequiefcee in ma 
loti fine qfi fuitr'Cut refpodedum eft m 
fuitante^ ftibftatia que abfit^accidea 
te efTe non pSttfigJ). tiauaiie ^nia I 
m maioti ^uatiorie?Tadq5^rrendum i 
qi e ille qui eftcotra maiotem perfectto 
nem.CL^inie qui eft in maioit pfecttone 
quandofuitfet refpondendii eft cpfuil 
ante$ ftnie qui eft in maioti ptiuatioe. 
CI jfinie c]ctftene in maioti ptiuatioe ^c 
tuecftfetrefpondendumcftQ^ eft tan: 
tue a quanto maioti fine perfcctionta 
Oeriuatueeft. 

^t queftionibue focte cola 

. lw-;" -, Ueritur/!ili9le^ eftmagi« 

Y^^k^ vera;'et refpodedum eft 9* 

^^r eftilldqcaufatmaioteevir 

yu/o A tutee.querif/vbi eft maiot 
^S^A le)t;'eirefp6dWiimeftqj i 
'^ — < in maiotibue vtrtutibue. 
gipoefitiir/ voiat ae qfi eft virtuofa et 
vcrafet reipondedum eft gp eft tOc qu^s 
do eft l^abituata be fpe/pietate 1 cljlaris 
tat eg.iy.t.g . GCuerif /qlie le;c fe Ijabet 
ad magie virtuofum finc^ct rcfponden= 
dum eft Q'^iUaq caufat altiotc fpl/cbas 
ritati « virtutJ. CCiuerif/voliitae qn i 
virtuofaMOtcMueftq) e tunc qfi febj 
ad virtuoftmmQ flngal;>.tA.f]<pucrif/ 
qualie Xta eft maiot; et refpod^duTn eft 
($ eft ilia in cj funt maiotee fpee 1 c^rt= 
tae.CI Qucrjl^volOtae qii eft maiot:'£t 
rerpondcdum eft * cfhimc qfi be maio IDetqfho: 
mb' fci:te 
coliitie.i5. amote/amatii<zamare.cr<uueric/vbt i 
equalitae virtuofa amatie 1 amatift re 
fpodcdum eft gi ilia e involiitatc in qua 
cf?aritae c altio: virf.ci aucrif /qii l vo 
latate eft altioi virtVfit refp6dedu3 eft 
qp e ttic qfi equalce l?5 fuoe cotrclatiuoa 
_g.i.t^g.<i(Querit/^lie voliitae i veraf 1 
"mpCdMii iqpi lUa q fe Ij} ad verii fiti{. 
CT (Querif /vbi eft finie veruer'fit rcfpos 
dendum eft g? c in voliitate x>t fpe 1 pa: 
tiitia i^bituata&i^.C (Qucrif / qlie 
patiitia i maioffet reipod^dii e q; e ilia 
que eft m roluntate e]c maioti fpe Ijabi: 
tuata4T<Ducritur/vbi i maiot vcntae:' 
Ct rcfpondendum eft q' eft in voluntas 
tc c% maion fpe ct pattentia l^abituata. 
CKQuentur quando eft maiot vcritae? 
£t DicidO eft qp i ti)c quSdo a maioti vo 


at^JJyp 2Beque(honibU0« iox\ lH i& luntate i dmata^ajtiUEQuerttur/vbi 
runt e^lc9verui30 ^volutasf £t otcendu 
e(i qp in Deo.dClua'ttur qualievolOtae 
eftvcra:'£t refpondendu eft 9 eft ilia 
que eft cy veris cotrelattut a g.t.s.l?.qu e 
ritur/qualie ftme eft maioxrcioiccndu 
eft 0^ eft illc cui copetu a maicKi voluta:: 
te amari.queruur/qn c maioi volQta9f 
£t refponded(i eft g* eft t(ic qii cbiectat 
maio:e fine fpeTiid«)£Xg.».CLCli»«'itur 
vbi volutae ? finiB ftmrtqaalcd:' Sd q6 
t>uendu eft <y m fubiccto i i!) ())e9 -z patie 
Cia funt eqled<qucruur/qli0 equalitas e 
magid amabiUdf i:t refpondedu eft eg i 
ilia que eft e]c cotrelatiiiid voluntatie g. 
_tJ?.j.C(DueTif quaUe volfltas i maiotf 
et refpodendu eft a* ^ ilia m qua eft ma 
to; djaritae.Ci Cluenf /qn eft maw; cl?a 
fUQ0i£t oicenda eft cp eft tunc qh m vo 
luntate eft maiot equalitas . querttur/ 
vbi eft maio;<l?anta6f £t rerpodendu3 
eft go eft in voluntate in qua eft matot 
CQuaUtd8l2iijy5.CL<Iiueritur /Virtue q 
eft d^ritae m quotine quiefcitf et bu^ 
dum eft 9' eft in fine vero.queruur/^Ua 
fintd eftveruef et refpondendu eqpi ille 
tn quo eft tljantae. querif /qn c cijjri^ 
iaer'et bicendu eft q? eft tuc qn eft patic 
tiaJji^Uj.ilQuentur/vbie maiojcl2a 
riMsfeTrefpondenduj eft (peftvbieft 
tnaiot ventaa.quentur qn c matoicija' 
ritaef fitrefpondcndum eft q> eft tunc 
qti eft maioj vcritae Ji^u . ft<nuehf / 
voluntas et veritae vbiTurlt equalear'et 
refpondendu eft Q' eft m fubiccto m quo 
conuertuntur.queritur patientia t d?3 
ff ttas quado funt equalce^'et refponden 
dum eft a eft tunc quando virtue et vc; 
ritae funt equalcsJi^^.CI diueritur/ 

au3do volfitae elf maioFei refponden; 
urn eftgp maio: qn fc Ijabct ad maio;^ 
finem e«ra ftiaevires p cl2aritatg.que= 
rttur qudli8 cl^aritas eft maio:; £t bice 
dum eft <» eftUlaque cummaiou fpe 
babet conuenientianiiLSitd-CI<Querif / 
qfi in fine eftequalitae? Cuibicendum 
eft cp eft tunc qfi in ipfo fine funt ppot- 
tionate fpe0/cl?aritac et paticntia. que 
ritiir qualie equalitas eft virtuofa f fit 
refportdcndfieft cp eft ilia que conftftit 
oer equates fincevirtuofos . quentur/ 
tbi fmt equates fines virtuofif et oUcn; 
da eft Q) eft ui ^pottione fpei / patictic 
et cf?flrTtatigb.t.l?.i.CaDaiot equalitas 
vbicftfcuiW^rau^ft<peft'ni'i.3 lege 
in quavirtiitcs m^gis pofTunt efTe equa 
Us.CT (Queriiur/quando eft mnio: equa 
...C litasr^d quod OuWum eft g? eft tuc qn 
''&. eftmaio;fpes^patieniiai4LaJiAuen ffi ^1 i fA M f^ i' 'I' tur/qualis veritdo eft mdiozf £t btcMd 
eft 9 eft Ilia quefel?abet admaiozem 
finem .C.<Qucritur vbifpeseft raaioif-z 
bicendu eft gr e in ilia lege per quas i^o 
mo fperat maiotem finem .CiXDaioi le)t 
quando ftm inccpta:'Cui biccndum eft 
qp tunc quando maiot Veritas tuit mce- 
pjafiXg.i.C.<aiieritur/vbifpc8'zpati| *» hv 
tiaumrrqualesfad quod ouendu} eft C^ ^^ 
cp eft in fine earum4i«nucruur/quali9 
equalitas eft magis verar'Ct rcfpondc= 
dum eft qj eft ilia que fe l?abct ad verio 
rem fine m 6.t.I?-i -ll<Dueritur/inquave 
ntate eft niatoiequalitas/£t refpoudi 
dum eft g;> eft in lUa que l?abet veriotee 
cotrelatiuos.CI«Queritur/quando ema 
ioi equalitasfad quod oicendum eft 9^ 
tunc quando t?abet maioies couelati^ 
uogj^^^.i.|l<aueritur/in quo fine vir= A 
tutesefje pollUnt magts equales;'£t re 
fp6dcndum:eft 9 cf* m il'o in quo fpes/ 
patientia et cl?aritas l^abcnt maiotes 
aptitudines.c;<nueritur/qualie l?omo 
e^ maiotf et rerpondendu(n eftcp eft ille 
tn quovir tutes funt magis equales/aut 
fucrunt.C.<Ilueritur/quando fuit ma= 
lo: l?omo.-'et rcrpondendum eftQ> tunc 
qfi maio; finis f uit inceptus. 

^equeih^ibud fq^timeco 

;, Ucritur quando Ijabct fi>e qfhoi 
'I c^aritas/patientiatpie busfeptis 
tas actus fuosfetrefpo: mecolum 
dendumeftcpet0cqu5= nel^.3» 
dol25vtituripis.Ciatte 'K.'C 
ritur/vbi eft via glotief 

et refpondendum eft 9 

eft vbi d?aritas eft/patientia et pietds. 
<I(Quernu'-/v^<»g'o"> qiiattdo efHet re 
fpondendum eft qp ipra eft per modum 
qucl2abent inuicccljaritae/patictia et 
pietas.C Ciuerif cti quo eft via glo;ie;« 
refpondendu eqj eft ciicljaritate/patii r r 
tia'ipietatd24LLl2CI<nucrif/qnci?ari h ^ f- h 
tas -z patiSiiaiuni matoxcefet rcfpondJ 
dii eft q' eft tunc quandoifunt contra'.ma 
io:em irani 1 falfiiatem-C (Queritur/ii t 
quo funt maiozcs Ijoie cbaritastpatie; 
iia^ctrcipondcndum eftq'eftiniUo q 
cdificauit maiotem lege 1 magisvirtuo r ■ , ■ 
fa m b.i.t.i. CI (Quentur vbi iguig vegea n 1 r 1 
taturfet refpondendum eft op eft in yes 
getatiua:ficut vegetatiuavegctat in fen 
fitiua.Cl ^ Hucritur 5r e virtue 1 Veritas 
funt equaled i et refpondendum eft^ « 
f. i 1 1. Bndedmdpdr0« A K ^ f5 At f- 1 (^k^C^ dtf^. a^u {n fuid (ctrelatiuidJ[2XL3t . fT<Qu(rif ; 
vbi virtudefl m minoutatef ad qi( Mcen 
du c(l q> efl m mmouTentate4L<Queri 
tur qn ct?aritad % patiStta i ptetas funt 
tn minoutatef (Cut Dtcendd tficgi tunc 
qn tra/falfitae % tn<oflatia piignat font 
tcr ptra aias.d Qucrit/Qfi tra/ falfita0 
« incoflatia pugnatptfa cbantai^/patii 
tta t pietatSr'fit refpodcdu eft q> eft cn5 
tnmozitate ctjaritatid/patienttc r pieta 
tisJ^Bvi/K.Cltauerif/qn cbanta0i pic 
tae funt maiozeaf 5t refpodcdu eft qj S 
tfic qn djaruao i pictas pugnSt virili- 
ter cotra ira i mcoftatia.quenf qn cf?a 
ritae i pietae vincut ira i incortatiam? 
ct refpodcdu eft o^ vincut cae p modu 
maioK que Ijabit cotra mino:4 inodum 
ire 1 incoftaticquenf cu quo cljantas % 
pictae vuKut ira % iticoflati5 ;" ad qTS X>i 
<iAa iqpcn maioiibus actibue quoe tjnt 
l?.U.t.i.CI Q»ert{/vbi c l?arita9 1?3 maio; 
re^electaHOrtCf et oiccdu eft cy iw maio 
ri equalitate fuo:u co:rclatiuo:u.queri= 
tur qn cljar itaB Ij 5 rnaioj^ oclectatione? 
a Ettuccndue ft (j tSc quado c coiucta cu 
pfetatc •z patictia. fl^^^umi/qn cljaru 
130 eft coiucta cu patictia 1 pieiatcr'ad 
qo Otccdu eft q? p modu tunctaruj ftmi 
litudinu.4IvQueril/cQ quo cljaritaB eft 
Coiucta cu pietate % patiettar'ct refpon^ 
dcndti efl q> cu co:relatiui9 fuaru virtu 
t u Ig.U.t.k. CIQucritur /qnct^arita^ ct 
piet39 bnt3t a minozitater'et refponde; 
du eft cp tuc qn funt maiozcs cotra ira3 
a incoftantta.qucrlE/quo cf^aritae 1 pie 
tao biflant a tnino:itate f ct refpodeduj 
eft cy tuc qn funt maiozea cotra iram et 
tncottftanna .queritur/qu6 cfparitaecc 
pictas biftant a mmoutatc r" etrcfpon; 
<dendum eft q' eft p modu qucljabtnt in 
ocift^do a maiotitate. CI»Iiucjitiir/cum 
quo djaritaa x pictae biftajit a mmou: 
tatef et rerpondendu eft ($ cu maiotita: 
tc quam l?abent ad' nuicemJuJ^^uquc 
ritur vbi ct^antae eft maio::'et rcfpon; 
dendum eft q/ \n maioti Tubftantia ab 
«mni acctdentcbenudata. qucritur/qn 
eqtialitad t^xxx maioti cqualiratef Bd 
quod Diccndum eft q> tunc f?3bct maio- 
rem actum tunctum cum actu paticntie 
jMj2Ji-C[<Dueritur/quando cfjaritaat 
pictaaTimt matotcsr'fitrefpondcndum 
cftq-quando funt in p:aaica contra mi 
no:cm iram 1 inconftStia. (fTQucriuir/ 
quandodjaritaetptetas Oiftantami; 
rotttatcf-Ct refpondendum eftq>p mo 
dum quern !?3bcnt per maiciitai^.que; 
f itur cii;n quo ira et inconftantia ^tuin 
cuntcfearitatcm ct pictatem ^ ci rt-fpo; dendumeftq^cumtttinotitate cljdHtfl^ . 
tie g pietatis j?.t.t.U4] (Quentur/ quart ^ Yi 
docl^rttad/patiennaa pietasfuntmi 
noteer'Ct refpondendum cftg;> tunc qui 
do ira/falfitad % tnconftanua funt maio 
re04I«nucnf/vbi cljaritae/patientia* 
pictae funt minoxeef Ct reipondenduj 
eft cp m illo fubiecto in quo ira/talfitaa 
et mcoQftantia e)cpellunt ipfae. flcQues 
ritur/ quomodoira/fairitae et conitans 
tta cotritmpunt cl;aritatem /pictatem/ 
patientiam i £t refpondendum eft q^ e 
modii que (^abeni /coeqiiando fc ad in- 
niccm contra cljaritat^/paticntias t pic 
tatcii(QumtutvcmiijL^ ira / falfitaa 
« inconftSnfraWmimpunt ctjaritatcm/ 
patientiam ct pietatemf £t refpondens 
dum eft q^. cum minoutate qua ^^^bent , 

cl?3ritae/p3ttcntia et ptet3^iJLU?.qn « 1^^ 
tur/vbiglotiaacquifita eftmaiot?ctre 
fpondendutu eft q? in maio:itate legie. 
C.<Quentiir/quomodo maio: giozia ftJit 
acquifitafCt refpondendum citq> qui* 
do vcrio: Ijomo ediftcamt verioiem les 
gcm.C vQucritur/Q uomodo vcriot glos 
ria fuit acquifTtafCt rcfportdcndum eft 
<$ per maiozctn modum qucm [?abebat 
ctjaritae/patientiaipietae.queritur/cii 
quo maio: glotia fuit acquifita:*-! refpo 
(iendum eft q[t cii Ijomme be maioti c^a c , 
ritatc/paticntiact pictatefj.ibituatoi. r r- r 
U.t.t.C<nucritur / vbivcntaeet glotia 
itiffrequaleefet refpondendum eft q? m 
fubftantia ab omni accideutc feparata. 
IT<^iieritur/quomodo verifae ct gloti4 
fijmequaTc^et refpondendum eft q> u 
modum qucm Ijabent ad muicc p equa 
lee coirelatiuoe.qucritur cum quo vcri 
tae et glotia funt equalee.-* fit refpondf 
dum eft q> cum fuie co:rcIatinie cquaii 
b tiei.'t.U i. ^j u:iucntur /mino: gloiia 
»bi eitf et refpondendu eft (y eft inmi= 
note veritaie /cfjaritatc/patientia 1 pic 
tate.qucrif ur/qn mino: gloiia c in veri= 
tatcf et refpondendum eft <¥ tunc quan 
docl^aritae/patientia ct pietae Ijabent 
lentoe actuerqueritur / quando minot 
glotia eft in vcritatcr'^d^uod Dicendii 
eft <¥ per modum qucm l?3bcnt cljaris 
tae/paticntia ct ptctai?.qucriturA'uquo 
mirtotgloitaeftm mmou vcntatefBd 
quod biccndum eft qrcQminotibueacti / 
bu8cl?aritati9/paticntie^ pictattei.t.') vKi 
l:.i.<i CTJucritur/vbi eft m.ii'o: vcritSWr' 
Ct refpondendum eft q' eft vbi eftfua 
maio: equalitae. C (Dueritur / quando 
eft maio: vcritaefetoiccndum eft q'ttk 
quando eft fna maio: equatitae Kt.l^.U. 
C[auentur vbi eft mmot cljatitasf ad kt- ^.^^v^'^*^'' }Seque(honibtt^ foxih ouod biondO;? (flin minm (Ijantatc/ 
panemiai pietatc.C<Qwruiir/qu9do 
eft ininoz c^aritasf ct rcrpondcndu3 eft 
Qj tunc quando pancntia i pictae funt 
minotce-quemur/quoniodocfiantaoc 
mmotf ct refpondenda cu g? p modum 
Uni babcnt patientia ct pictas. quent/ 
ta\ quo clwritae eft mmo; ;■ ad qu»d oi 
, <cnduti» eft 9 cO minotitate/patiemiat 
;; C pietawiLyLquGritur/vbi Veritas eft 
tnmo5mcIpondenducftqjcftmnioi{ 
Tua itiinon equaUtatc.queritur/ quado 
ventae eft niino; f et rcfpoiidcndu c cp 
per modu minwe qucl23 m fua cqiiaUta 
r r tc.qucntur/caquovcritaecftminoi:'^ 
y^ 1 rcfpodcdu eft cp cQ minozi legejujri. 
Cauentur/vbieftmaioi gloiiS^frR; 
Jpondt-ndum eft q> eft vbi eft fua mai« 
equalitae.querUur / <iuandoeftinaLOi 
filcttiafct rcfpondcnducft^eft tutu qn 
eft lua maio: equalitae.queritur /qupj: 
inodo eft tnato: glotia i et rcfpondcndu 
eft CD eft per modum quem Ijabem fua 
<otrTlatiua:confubftantiali3 c)ctftentia 
cqualiaab omnibus accidentibua fcpa 
rata.CL<aygritur><:u^juP ^^ maiozglo 
riaf et refpondenda eft ^ eft turn maio 
rttate ru«um coirelatiuotu.querit / qn 
maiox glotia x mino: glotia funt inuuef 
ct rcfpondcndu eft q' eft tflc qn at3 con 
tuncta eft cu coiecflucriizanjuavot glo 
ridet minoiglotia conUftnni mmmoii 
fubicctof et refpodcndO cit cp eft p mo; 
dum quemljabent fenfttiua t imagma: 
tiuaxu minotitatc.et rattocmatiua cuj 
maioiitate.Cl ClUgTitur/quQ minot glo^ 
hat maio: gtotta coftltunt^n fubiecto 
adinuiccr'ct rcfpondcndu cft^e o act' 
fubftantialee ct accidcnt3le9.C<Bueri; 
ttir/cfi quo maio: gloiia et mmo: glo:ta 
conftftunt in fubicctofet refpondcdum 
eft 0? eft cu fcnfitiuie/imagmatiuia « ra 
i-C^L ticcmattuieiilM.Craueritur/quan= 
^^ ^ do e(l m3to:glo:ia;et rcfpodeda e q) eft 
p modu fubiccti ab omni mino:it9te re 
motii.queritur/cO quo eft mmo: glo:iaf 
ad quod OicWu eft q? eft cu mmo:i actu 
zf, L tpfiue gloii e t.t^.i.U .gQueritur vbieft 
'^ ^ maio: minoutaar'a re fpondcndum e <s 
eft in.pcccato fiue \n mino:i equaluate. 
Qucritur /quando eft mino: equalttae/ 
et refpondendum cftg? c tunc qn eft ma 
lo: equalitaein phuatione.queritur/cu 
quo eft mmue peccatu^ct refpodcndO e 
a eft cu fcnfmua fme electioe aic.quen 
tur /quado e mmue peccatuf ad quod Di 
ccndum eft cp eft cum rcnfitma tantum: 
ct turn eftpecatum venialc. 
euacuationtdter 
tiefigurc* -^ 

<lc uacuati.one tcrttcftgus^ Sccunda 
rrtiint la facte muUe qftio parevnde 
ncegencraleet fo'uttonea ctme ptid 
earii:i fu pofTunt ficnqiie: pnncipas 
ftionce i (olutioee gticula- \\q que eft 
" oequcftio 

nibudcua 
cuationia ^ 
tertiefisu U 
re. ^ res/tcncndo eundem modum quem tc: 

nuimue in pniuerfalibus.i Xiodug enitp 

particulane ozstur etoerinatur abvnu 

uerfalt modoificut cfFecius a fua caufa. 

f] g >icitur mj amgra^q' bonitas eft 

malnalTJpoTTmodum vtriuti bonitaefit 

magnaf ct ciuia b .figniftcat Dcum/bonis 

tatem/Difff rcntiam/iufticiam et auari 

cia.Cautcm fignificat angelum/magHi 

tudinem/concotdantiam/ ptudcntiam/ 

gulam:vt dictum eft lam m alpt^abeto. 

fI3dco podunt abftralji tjc camera b.c. 

mimfquTttionce p3rticularc6:vt quan 

do qucntiir/vtrii Diuina bonitaofit ma 

gna?Umim4nPii}iaa bonitate fmt coxi 

rrlatiiTa hiftitiftajl lirum ivi bimnaJ bos 

nuate fit conco:dantia."Poftmodum po 

tcft queri.Quid eft in t»co bonitas ma= 

gnar'Quid funtm tnuina bonitate cot 

relatiua;'£t_4uid eft in Diuina boni« 

tatcfuaconcoidantia.Ctbcinde potcfl 

queriper fccunda (pcciemregule c.bis 

uind bonitaa magna quid l25 » fe fibt co 

e(Tentiale?£t oebiffercntia': concozdan 

tia poteftDici.ctpoftmodu5poteft que 

riper tertiam fpccicm regulc c.fic quc» 

rcrc:oiuina bomtae magna quid eft iit 

aUo:ct Oiuina Differ^tia quid eft I alio? 

et Diuina conco:danti3 quid eft m alio* 

TDf indp quaiit cr otuina boitag magna 

quid babet \\\ alio i ZDiuina Differentia 

quidbabet in aliofci Diuma conco:dati 

tia!qutd Ijabet in alio f et omnibus iftitf 

factis t quelibctqueftiopotcft folui:tC5 

nendo eundem modum quem tenuis 

mus in foluendo quefttones genera s 

Ics/Dcfcendcndo a folutione vniuerfaU 

adparticularcm/conco:dando/ct incon 

ucnicnseuitando . ^luUum-cnim vni= 

ucrfale eft contra fuum particulare et 

econuerfo.Sede)cempliftcarc ^/ciTet 

mmis piolijcum . (Quap:optcr Dimitti: 

mus foUitioncs ariifte bmus artis caus 

fa bzeuitatis.AaiD-fi-QUQtUBqjmofiat 

aucftio DC Diuina bonitate i magmtus 
me : cjctraljatur folutioa Diffmitione 
Deuet a DifFinmoe bonitatis; imagnitn I^ftdecimapard. dini9/concotdandot)i(fmtttone8 etrpe= 
cicdregularum/tenendo afPtrmatiuani 
aut wpgattuatn^y ifta nebula gft infaU 
UbiIt0:ikuc ejKmpItncauimud t>e Dtuu 
na bonttate ct magtiitudme:ita pot Dici 
fuo niodooe bonttatect magnuudme 
angelica:? oe bomtate et magnitudine 
tuftuie : et be bomtate et mdgrtuuditte 
ptudenticetbe malictaiet magnitudi^ 
ne auancie. izt oe malicia z magnitudi 
ne gule.et ricutbijcimuabe camera b.c. 
fie potef) Dic( oe quef!ionibud que Tunc 
implicate m camera b.o.t in camera b. 
e.£t fic be ali|9 camerte que fuiit in tcr 
na ftgura.dfit fjcc fufficiant caufa bie; 
tiitatie oe queflroriibus qucpolTuntfics 
ripertcrtiam ftguram. gt m ifto patlu 
cogttofcit mtcUcciua gp tcrtia ftgura eit 
vaide generate Ai quo polTunt abdratji 
quaft mnumcrabilee queftionee partu 
culares « foiutiones earum. faci^dobe fubtecto ptedicatfi/t ecouera 
ro :iuutl2omta8 magna/ bomtaseters 
na/bomta8 pot^ tc.z]:)agnitudo bona/ 
magnttudo etema/magnttudo potena 
fC'IdcircoiLfiatiiueniobe bomtate et 
magmtudine:? be bonitate i etemttatc 
fc.recurraf adcapKn bonitatts i paras 
grapl?u bomtatie et magnitudinie^t (t 
queflto eu be bonitate ct eternitate/re: 
curraf ad paragrapljiibonitatie t eiers 
nitatis: 1 lie oe aliie.et cjctrabanf folus 
tionee ab illie locte m quiue folutionea 
runt ftgnate:? I70C Tic. CLjDicitiiLpzimo 
paragrapl^o in capfo bomlatre 9 boni: 
tae eft per le ro bono qp agat bonii fiue 
$ducat.Sedq:e(l magna ratio Ouplu 
cata bono per magmtudmem cp ptodu 
cat magnum bonumttckircoft queras 
tur/vtrumbonitasllt ratio oeo cp^xos 
ducat magnum bonum:concedatur per 
ea qui fapertuabicta runt. ClUlterius f^ b Uitur .iQ . para grapljo tncapitulo boc 
^ ©C OUe(liOnibU0 multiohV Trtiatieqjbomtab per ourationS eft m- TTertia 
t)dr9becis 
me partie 
tmnctpas 
ltd t que: 
(bonib*. 
lUlttpIiatio quarte figure 
eft.v.modi0/vt OictOeft.et 
ruut fit mftipUcatio qixino^ 
modie:ric polTunt fierique: 
ftioee quinc^ modte. i5t (Ic 
oe piimo modo et alija ali: 
qmdoicemua. iLT^umuajnodua^ubdi- 
uidttur m.ii^. partes. d'Puma eft : qh 
ptobat <jp nm ndug eft nouus per vigim 
ti rationed. ^itjficpi^r <olumn3 b.c.o. 
£tricut oicitur ocmiido:ricpoteft bici 
be l7t9 que (ignantur per b.c.e.in alp^a 
beto / facLcjulo rolutionce cuiuUibetfls 
gnati (iio modo.fuutb.q* fignificat bcii 
bomiatc/oiffcrcmia/uifticia/auanciS. 
gtUcoecgtS ligmftcat angclii/magni= 
tudinStc.£t o.q6 figntficai celum/eter 
nitatemac.^tricquclibet quefttopar: 
ticulariefua folutionc implicate l?abet. peri 
trtplicata vt bonud agat botiii / magnii 
ct ourabilem:vt patci . q? ft fiat queftio 
vtrfi oiuma bonitas fit ratio Oeo gp ipfe 
p:oduc3tbotiiimetcrnu3 fiue Ourabile/ 
rccurratur ad capUulum bonitatis in 
tertio pariagrapljo. et abftraljaf a te)cs 
tu folutio / caura mijcttonis / oiffinittoc 
ni6/bonitati9ctouratioi9:iric0cai49. 
CIUlteriUi?:q uid cfi illud boim magnu$ 
qb beu0 plodiidt:' l^ccurratur ad capie 
tulumbonitaristreguiarum perquas 
bonitao eftbeducta:ftcut quando bids 
tur/quid eft bonitae fSt tCic rerpodeaf 
per ilium teicium ad queftionem (c6m 
biffinitionem bonitatie . Si qucratur/ 
bcud be quo pioduat bonuni r" "Recur* 
ratur ad capitulum bonitatie et ad p0= 
ragrapfjum regule p. in quo queritur 
bonitae be quo eff?etab iitole)^ ct* 
tral;atur folutio : et flc oe alQe . CSi- 
^itoedimue eixmplu3 be bonitate bet: CiuSrta 
geoecinie 
gtia pncu 
paliooeq 
ftionib". Ci^ueoiiidlliQlutio pot rcduci ad artem Wpot blci be bonitate angeli fuo mo: 

tenHo modfi iftiue artie. ei (icuioijcts « be bonitate iufticic:? oe bonitate ptua 

mud be ptimo modo:ita pot otci oe ai)9 detie:et be maltcta auartctc t gule:? fic 

fuo modo.ci £t l?cc fufficiat oe multipli be alrja fuo mo fpecifico . Hfit Ijec be 

cationc quarte figure caufa bxeuitatie. gueft iombua miittionia fufficiant caufa 

«.- I . . bimtatie.etljoc quia ara eft flifficiii 

cDt OllCulOIHDUS ini]CtlOni0 ^^ faciendum et foluendum alias que= 

ini'i'niUinm t>i-rify,tt\^fttr,^ ftiortce .CCt m ifto pafTu cognofcit ms p:incipio2um etregularum* fl mi)ctione ptincipfotum et 
regularum oftenditur qu3n= 
doquodlibct ptmcipiu Oifcur 
ref p alia ptincipta et nsXsef 
tcllectuo^mt)mop:incipiotu5 cftfUb; 
iecum vaide generate ad facicndd muU 
taa queftjones. Ct op in tejttu' folutioc 
nes funt implicate 7 flgnate. 

Hfit Ijec be quarta parte oetimc p«p 
tteptincipalto. ^. 2Dequeftionibud« fcciiU I <DutnfS 
gevndcct 
me p3rti9 
pimcipat 
jcftDeq; 
lttonibu« 
nou^fubs 
icctotum t 
tpiinto 6 
ptimofub 
lecto (["6 i 

moQ pun t^ 
f^c queftionibud nouem 
fubiccto:um:et p:imo oep«> 
tnofubicctoquodeilocu^t^t 
p:imopcrp:incipw* r^ 

2d cuitdnda p»>Ii]ett8t^/ dli 
quaequeftioned ^ponim** 
racere oe 6co:t a ir ytu ab= 
fh-9t?erc ;■? per tcitta folue: 

re/ad oadiJDocrnnam quo: 

niodoartifra fciat abHrat^ercqlltones 
a ti%tu:i foluere cdd d ilia teiftu a quo 
iabftraljunf .c a ttagoftioncg intcdim' 
facerc/i a tejctu abitrai?erc:fed non fol 
uerecaurabicuttattetredad tejctubebi 
ta cue reducere/ad banda boctrma:per 
que modii artifta fciat folncre qftionea 
per tc)ctut)ebitu.€luLq«iditc)ciue«ge 
neralie ad tnultae qftione9.£t tflu mo= 
du 1 ozdmem ^potuniua tenere in aiQs 
fubiectie.CI UtrO p aliouc tnodu^ fit ne 
ccfTanu cp Dcits p;oducat bonu rsdlu= 
tto:vade ad fubiectubei mparagrapljo 
bomtatte.C} ^acrit / quare beua crea- 
uit munduf SoIutio:vade ad fecuda pa 
ra6rapl;>Q.(l^trii beus^toducat bonuj 
infinitum Soljitio m tertio paragraph©. 
dUtrfibcusponttaearcena inftnuii? 
jSolutto in ^rto paragrapljo efh figrta: 
ta.flUtrtt etemitaa l^beat actu infmU 
til 1 conatiirai^f Solutto m quinto pa: 
ragrapl?o.C.Utra beus potuiiTet aealTc 
celii intimta i etcrnuf jSoIuuo m Tejcto 
paragrapljo-CLUtrfioeuaJii necelTitat* 
ad ^ucendi) mmntu^S^tio in Tepti 
moparagrapbo. CUtru poiTe pttnw (It 
c3 omnia pofTe creati:* iSoIutio m octa= 
uo paragrapl>o . C Utril oeua di/uo ms 
tellectu nccemtet fc ad ptoduccndit tnit 
tutu inteUtgtbilefSoIutio in nono para 
0rap>7o. ci<njjfiritmi5iii!Lsia ignozaf 
ab altquibud fummua ^jdmt^f Solutio 
«n becimo paragrapl^ . d Utrii Tit bare 
volitii^ductii mfinitur'Solutio tnvnde 

Ctmo paragr4phrt.^£<niigrif/Q gftrait^ 

fa cljaritatie <rcate:'SoIutio i buodecis 
mo paraOTapl?o»f[ Ul tcriug rndcdii cvt 
vo'.atddcreataobiectavct fummQama 
ta fuper fuie viribus/adiuuSte ci^artta: 
te-GUtfO^us itKdiate fua virtutc inft 
tiua pdlicaFvirtuofum mftnituf Solii; 
tio I oeciotcrno para5rapl20.Cr<riueri5 
tur/qcpiima c3 virtutu mojaliO^Solus 
no Ibcctmoquarto.ff Utrabm ia ;^ita8 
pofTit eflcociofa quoad fua rorKfiBoln 
tio in.t 5.<J (diicruur qre funt virtutce 
createf ;So(utto iii.i$,CLUutl bc'podit tantum be fua glottd $tum ipfe (fSo «« 

lutte i.i 7 .c Ouerif /^re i altavuaf So 

Iutioin.i3>(IUtra btumeratioce fine 

aliqua bifhncttone pofTuit l;abere act^ 

infinitoef;Solutio tn.i9.C.(Querif /dd 

tft ptima cd multitudtnte cntiCI bifferes 

ttO genere/IVecic/t nCero i Solutio in 

xc:.ciUtru in bco At coenentialtd ?cc*s 

dStiar'SoIutio in . t i.ir<Quertf /qre be^ 

creauitvna mOdu % no multodf fol u tio f 

xx.CI<nuerituryquare m bco no c ?tras 

netaar'jSolutio i.r3.C[Qnenf /qre be' 

l25noUe:cu fua velle fit infinitum Solus 

ttoin.x4.(LUtrabeu9ritp;incipia ife 

Sfe(ta:'Solutto in.x5.G(Querit/quare 

beu0 creauit ptuiptaref Solutio i. zs* 

dUlteri'vtcognorcerefcreare ifinitOt 

vtra beus tm (it inftntt^cifuG intrtnfecil , 

agere^ftcut c fuum intrinfecum eitiftes 

re:'Solutioin.X7.cr(Huerif/qrc beus 

crrautt media naturalia f folutio ta 8* 

tlUtra biuine rationca qiuefcdnt in fcs 

ipri0fSolutioin.r9.CI<Qt>erif /quare 

t>zuQ creauit fined pfectoa i Solutio in . / 

3o.CLCUrafiSBaieO"et maio: fimplimcn i^fy'^ mnhnrW 

pofito mfue bignitatea non babercnt ^ /*i,.M^-i»^^ 

actus innnito9?Solutioin.5i. Cau^a^f ^f»trj^a/ii 

ritur/quare beus creauit raatontatest mft-vt/ryr\7rL^ 

et cum quo creauit illds^ Solutio i3r* 

(OLUtrum tnbeo ritequaUtad:'SoIutio 

tn.33.fI<Queritur/ quare beus creauit 

equaIitatc0?Solutioin.34.C.UUcnu9 

creauit beus equalttated ftc cum fua eci 

Ittate/ftcm creauit bonitatescum fua 

bonitate.CL<Clueiltur/quare in bco non 

ctl mtnontaef Solutio in.3 5>C[(Cum tit 

beonon fit minojitae/quarc creauit mi 

notitatee f Solutioin.35 . CUUerius: 

quia vnum contrar lum magia cognofci ;, 

turperreliquum. 

I^equdli^ibudoeip regu^ 
guU0facti0« 

Qeritur/vtni3 beu s fit ena -^^ 
neccirartum :va^e adp:ii a>e qtite 
maparagrapljurcgulara fiionibna 
pumt fubiecti ♦CUitermg beip resu 
queritur/quomodo ptoba lasfacti^* 
tur bcum c(Tcf Solutio iti 

codcm paragrapljo/ 1 in alija . ll<5ucs 

ntur quid eR ens necefrariu3/jS^utu» 

in fecundo paragrapt^o/et in ruts confe 

quen tibus.fT (Qufxuur /quotnodo beua 

biff{nitur:'£olutio:vadead capitulum 

biffinitionie bei pnmi fubiecti .C!3ttii5 

beua be fe fit actus pume :■ Solutio in 

tenia rcgula p;imi fubiecti.fldiuerif A 

Ttmmin^beoaUquidrubeaUqutftSee 
Bndedmapars ^PfUl' C lutio (n efldc$ rc0Ulfl in fccimda toccie. 
C.<Iloet'itur/quarc &cu8 eft nccc(Tariu$ 
cnsf Soiutto in qnarta regula m pttma 
CpecicftUtra ocue fit Ocue Dc tcofSo 
lutio i eadc regula in (cda rpecie.CLUiTii 
in Dco fit $ttta9f Sulutto in regula f. 
f]«Qucrtf oc Deog cqualitatcr-etrcfpo dcndu eft p reguU g-iLUtru act'ctem' 
fit m tpefSolutio m regula b.ClUtru5 
Oeud (it collocat^ ftue cot^tuef ;6oUu{o in regula i. C[<auerif p qu{ modu ©eua 
OciftufSolutio i p:l3 regula "R. C[<Due 
ritur/qu5Dcue agitf Solutio \n cadera 
regula-ilducrif /oe'cu quo e Ijoc q6 g* 
JSolutio in fcoa regula *K..CL«ilueritur/ 
t>eu9 cu quo agit l^oc qo agit^Solutio t 
-Tcade regula. (| ^ectmua qfttoee oc j^o) 
1 » pancipta i regula0:quap:opter ufiat 
i-f^ /qft[opcgrmat»cDeo/appliccfadte]«ii 
ifiucloc(ieicopctetc:ifoluaturB ipfu3/ 
j tenendo affirmationc aut negaiionem/ 
/ tali modo q^ tc ictus non oeftruaf. CItlU 
4eriu0 ft oe oco multc fiut qftjoes/tenea 
tur modu3 tertie figure % feptc (olOna; 
rij p:edict3ru tn quibus fccim" queftios 
nee:^ Demur cia folutioneo p feipfae ft; 
giiatae.£t Ijoc oocet capituifl applicai 
tionie. C gdliucft artifta vult l?fe mrta 
media ad pwbadiTaiiqljid De &co/recur 
ratur ad capitulii multiplicatiois cjrte fi 
gureq6 oocet inucnircnmlta media:et 
Cocet pzobare p pttue i poften'.flOin 
t>c Deo non pot piobare aliquid per pti'" 
ct ID ft qftio mdiget .pbatioc p equipa; 
rantia:ftcut ft ali4a vellet ^barevtru ftt 
aiiqua % infttiita potefta9:p:obetur per 
inftnuS etcrnitate.tl Ultcriue q vult^; 
bare p equip arati3m:ftcut qui3ijdoqu"e 
ritur/quare ixi anima intellectus / me^ 
motta et voluntaa funt equalcer'iyqd 
rcfpondeaturrquia oe' eft cqualiter in: 
teUigibilie/ et amabilia/et re colibilia. 
frUlieriueJl qiicratlir/quare fufficiunt 
in qifaliRTpotentia anime/tria cotre: 
latiua per fecundam fpecicm c.oefigna 
ta?£t refpondendum eft 9 \w qualibet 
rationeotuina fuffictant tria totrelati: 
ua.CI St qucratur/ouare f eue creaiiit 
vnum ifturtdUHl/z non multoe:' Sic 1)5 
betur:vidcli<ct q? ocue eft vnum ridcirs 
cocreauit vnum tnundum.|lSi queras 
tur/quarc &cu6 Piligit vnam crcaftira) 
plus m alianir''ft cfpondendu^ eft/ Quia 
quandocreauu mundum-.mtelligit ima 
lojcin ftnem crcationie $ potuit intelU 
Scre-CT ^dbut ft queraf/vtr O beocopc 
lat magie rcare maioia § minotafKc 
fpondendu eft on ftc.f),^maima magjp 

contieniunt cu3 Tuie oignuatibue «B»ni roino;a:etflcbcdlQd* 

S^e qttefhombu0 recundi 
fubiecti quod eflDeangelo:et 
p:imopcrp:incipia« >-j 

EJPJ3^ , O arc5gel»Dcccaui t poftc^ 
^ KSI >i'beud cr^uic iprum totii bo 
Sir linu? - - •^ 
I aa»ijlniii( .-.fitrcfpodedacftpbim 
Iniiion^ maiotitaiie % mino 

— ritati04LadbucAvtrQage', 

li in ftia locutione t^abeatinitrum^htu; 
£ir£f£pndendu c q> ftcvidelicec bonis 
tatcm et alia ptmcipia eie:(onaturalia/ 
quolibet Ijabcnte ftia coirelatiua.t Ijoc 
ftgnatum eft per ptimum paragrap^us 
capitullangelotum.CQueritur/vtrum 
vnusangelueptoducat altumangeKi; 
Solutio in piimo paragrapf?o . C (Que 
ritur/que eft caufa magie angelif Soltt 
tio/in fecundo parflgrapl^o.queritur/ 
vtrum angclua fttcotruptibiliefSoa 
lutio I tcrtio paragrapljo. cicQueritur/ 
que ftntinftrumcntaangelo:umf;So9 
lutio in quarto paragrapQo. C Cum an 
gelua nol^abeat oculoerquomo itelltgtt 
colotcef Solutio in qnto.queritur/ quo 
angel* pot biligerc fenfibiliai? Solutio 
in fe]cto.ci(Qneritur/angelud quo ac($4 
rit meritaf Solutio in feptimo. quertf/ 
eft quo angelue (^cit ftietiSf Solntto in 
octauo.C<Querif/q ftnt Oelectationed 
angelotumfSolutio in nono.querttur/ 
vtrum in efTentia/angeli ftnt multe reo 
bifferetes numero.-'Solutio in Detimo. 
CI (Q ueritur/angcl i cum'quo coueniut/ 
Somtiomvndectmo.queritur/angelu0 
bonud X angelU9 inalue per qu^ modu| 
ftintcontrarq4lSdbucqHerttur quel 
pena mali ^geli.-'Solutio t Duodecimo. 
CUtriiangeluefttcompofti' r'Solutto 
in Dectmotertto.Ctltra angel' l^beat 
$titat^f Solutio i Dectmo^rto. ci Utrii 
angclue ftt ita perfectue p ruavolOtati 
ficut p ftiSbonttate 7 fuii itelle<tii/ricut 
P ftiS Donitatet ftifi intellectii/ftcut per 
ruS voliitat^f Solutio in.i 5>quenf /^^ 
re Ugel' l?5 poteftatc in infcriotib'f S» 
lutio m.i 5.^1 Utru ftt bonf] <$ \ angelo 
fu' intcllect'/volfita9'r inemona ftnteS 
le9 naturaliter^Solutio tn.i -r.c Cum 
angelue fttbonu9 naturalV/q eft cj qrc 
eft malud molaliterf Solutio in .1 8 . 

^e qudh'ombud dngeli |; 
regular* bu9 fecun 
dtfubtectt 
q6 eft De 
angelo. et 
pnmopeQ 
p;incipti' 

\ t>Ud 

I Jig ange 
regus 2dequeftiortibtt0. 
:S' nerttarper qu^ modu pio-. 
batur qp anseli ftntiSolu- 
tiom ptima regula.qucrif/ 

^ , angelue quo Diffirtuur rTo: 

T^ lutio in fecunda.C (Querif / 

ijatd efl natura angeli.qucrif/Oe actio? 
ntbus 7 pa(Ttontbu8 anselotum. dCu) 
Angelu0nonl?abcat itnaginattonc/ai3 
<)uo miclligit im^stnabilta iflOmnee 
tile quemones folutitiir per Tccunda re 
gulam fupudictam.C (Hueritur ^ runt 
pzinapia innata angcli.queritur/qite i 
fEKma angelu? que efl er materia.qn^ 
cur /angelue malud cuiu^ edcTolutio in 
tertia regula .C Jlucritur angelus per 
<|uem modji Ijabct caura0.qucnt7vtrii 
dngeluequtercatciivnoftne:aut dplu 
ribuef rolutiones in ^rta regula .|I<Que 
rttur be $utate cotinua 7 oifcreta^ge 
lotumiporuo a; angelue no t?aberet ma 
tcri3:vtr6ponitrecipcTe palTtonceffo; 
luttonee m ({nta regula.quenf oe qudii 
tattbuefpecifuie angehica quibasagu 
fpecifuetet rimiltter be {{Utatib' appzos 
j^iatte cfi quib^ agit moialiterf folutio: 
nee in fejcta rc«ula.t] ( Querif be (ucct U 
fione 2 conttnuauone angeiotu :cum an 
seluenonfltcotpoteud: vtruml?abeat 
ineruraetSpotwfroluttonea infeptima 
reguia.CLUtru5 angelue fit collocatue. 
CUtrii angelue trafeatc medi&f folu: 
tionee in octaua regula.quentur/^ qnS 
modumdngelueeitiftit infetpro/iagit 
cictra fcipfutn.-tI<Qucrif /per qui modu 
flngelue patttur:'ioluti5ce m nona regu 
la.querif /vnue angelue cu quo mtellt: 
fiit aliO?CL<nuenf /angel'cus quo tctat 
JQomined.queritur /angelue cii quo nio: 
uetlapideefroluttoeetnbedma rcgula 
B'R.fignaia.CIUtrum angel' pajiatur 
per igncjf bicmiuisqfftfivipatet p pti' 
« per p:im5 fpccic e.i per fecfida g.i g 
biffiniuon^ouune potcftatie. fia [I be' 
Tult q? angel" voffit mouere laptdeefl 
tie co:poic:rimtliter g btumS poteftates 
pot pati e tgnc.queruur/vtrii ageliCnt 
noftr I nucil i adiutoice ? et rcfpondcn; 
dum eft qp fIc.C[<nm ficut (elucumfme 
pzindpCleinnatietirrcoadiuuaftuupnn 
<ipC|e elementatte effecttue i naturaU= 
rer.vt l;abeant actue fuoe:fic angeli 9d= 
iuuant:non \»t Ijabeamue vinutce mos 
fdlee:et (joc g regula b.i c.^ban pot. foxiii}. 
^c qucftionibiw tcrtif 
fubicctiquodeft^cclo 
perpjincipio* Xrodifefiptt^e cclicaufet JDe qfli5i 
bonitatee mfmotce.qucn bue tcrtfi 
turquarefiut mofh-uofita fubicaiq? 
icefc < aucruurq> fatu rn^ eflbccelo 
bicitur rtaiue:cu non lit c)C perptfnd 
contrarijefSolutiomptis pia, 
moparagrdpl?obonitati9tertq fubfcs 
(ti^' ^ftto y ccl ii no elTct p fe mobile, 
quentuf /vtru p le cfTet magnu ^oura? 
bilcf Solutio m fcc(Jdo.j(LUtru celil tno= 
ueat fcipfumf Solutio in tcrtio.cUtrfi 
cclu cd poteflate fua pofltt mouere infe 
rtotaf Solutio i qrto. dCfi celii non ba 
beat mtellcctfcquo fe otdlnat ad itiouii 
du infcnowf Solutio m qmnto.C Cum 
cell) no l?abeat voliitatcm:quid efl ca g? 
moueat mftnoia ad l?ab£dii appetitus:' 
Solutio m fejcto.d Utrfi celfi cO fua vir 
tute moueat virtuted mfertotee \tipi9 
poffc elementati/vegetati« renfati:ricut 
d^ritaemouetvolfitaterupia fbaevts 
ree ad amadO funiQ obiecta f Tuu inimi 
c&f £t rfidendu eftcp ftccelu tamen ndtu 
ralitcr:cl?antae aut mozaliter :vadc a4 
T-Queritur/vtriJ celO Ijjveritatej tnna 
tarn cii qua caufct veritatce inferiozee; 
Solutto in ectauo.dCum celu3 non I^d 
beat Toluntatem/qnehtur vtrum ipftt) 
I?abeat belectationem cTolutio in nono. 
CUtruccliibabedt btfTerctiaemnataa 
ad bifponendu biffierenttae inferiotum 
clemcntatotQf folutio in.io.dUtrQ con 
cozdantta celi fit et ptmcipium innatus 
cum qua bifponat cocotdanttae et aptis 
tudmreinfenozeefrolutioin.ii.CUtrfi 
celum l?abeat (ontrarietatem innatas; 
folutto m.i i.C UtrucElumljaheatpiitt 
cipium mnatnm cOquopzincipiat aptts 
tudinee inferiozee^'fit rcfpondendQ eft 
a fic./^lam ficut^artifeic cum anima ^es 
ducit figura$ arcbc be potcritia in actOi 
fie fozmae fcnftbiiee et vegetabilesrvas 
dead.i3.CUtrumcclu Ijabeat medium 
innatum cfi quo mouedt i bifponat mcs 
dia inferiozaffolutto l.i4.u<nueruur/ 
quia efl matoz finte celt naturaliter fine 
quo qutcfccrc non poteflr-folutio in.i f. 
ILUtrum celum l?abeat maiozitatem 
cunt qua bifponat i l^abitnet aptitudi= 
nee tntcnozee ^folutio m.i 6 . fj ymnn 
celum tjabcat equalitatcm tniiaramcff' 
cum qua coequet i pzopoitionct equali 
tatce infcriozeeffolutio m bccimo fcptt 
tno.fI (Qucritur /quid eft mtnozitae tes 
Uffolutioin.ig. 

^e qudlionibu0 ccli per re 
gttkefactie. Bndecimdpard; ntb^celig 
regrdafd- 
Clip.' 
nib' qaar 
ttmbtecu* ab'eternocumtpin no fit 
co:rupttbilef Uade ad re 
gutamb.terttl fubtecti. 
C poflto cp cclm no mo= 
ucatTcipm: quenf/vtrCi 

— efTct p;imu mobile natu^ 

rauter:'Solutio in regula c. <t<Duerif / 
vtru5 cciaijabeatcozrelatiiioc mitatos 
foztnaft-: i natiiralV fine <Jbu9 no polTct 
caufarccotrelatiuoa inferiotee; Solus 
do in frta fpccie c4l(Querif/vtra <elu5 
rctipiatmai' « minVSolutio in tenia 
Iptcxc c.U<aaerif /({d 1^3 cclO in inferio- 
rib'f Solutio I qrta fpcae c. f[<D,uerii/ 
<)uare celu efi incotruptibilc. Solutto I 
ptitm rpcctc 041 U tnnelfil?abeat pt m 
cipia fpeciftcata ofj i|b» agat fpeaftcef 
Solutio I frta fpecie o. CjQuenf/vtra 
tnot" ecu polTK rcfifto'e mirache? So= 
lutio in tcrtia fpeac b, rTfQuerif/vtrm 
cclu fit necefTariuf Solutio i pma fpecie 
e.<T X2tra fme motu celi p olTmt ei mobi^ 
liMtee mferiotee namr alV:'£t rftdcndui 
C" g? no. najkntsflluntae fine cl?3ri= 
laienoipofTetljaberead amandat»eum 
fupza fcipam:nccp ad aniadfi fuu inimi 
cum:fic igtiis tenon fe poflci l?aberc ad 
tnoucndiiaquinamrdllrfine motuccs 
It.Cclu cm eft p:iue:igni0 aat pofteri". 
£t vadc ad fc^am fpecicm e.fl (Querif/ 
fliiarecclu agit cu quatitate obltqua in 
re:cu} recta aut ejctra fe.C<Qucnt/ vtr& 
«Ui l2abeai qptiratce Mfcreta8:cu3 i5m 
lit in cotmuo motut'SoUnioce i rcgp f. 
C«0»«*if/qre celusagit o fpecie fpccls 
nc§.C[<nuerif/vtrO caiiditae t ficcitaa 
imt qtitatce appwpiiate folis^Solutio 
nee in regula g. Cciucrif /per qu5 mos 
du tp3 celi l?5 ration^ caufe i caufati/cc 
Jo ci:iitete ei fubiccto? Solutio in rcgra 
p.tlUtrO cclu fit m loco* Solutio in res 
Sula i-C «Qucrif /p qui modu celuj agit 
in infcrioxib'T'Ct riidendO eft g? agit p 
fuu modii in modo inferioti:ficu£ pitus 
in pofteriotitatcperfuamodCCQue^ 
nnir/ccluj turn quo agit in inferiozib'f 
ci mdendum eft cp cum fuia ptmcipfls 
innatistficut caufa que cum fuia cauiw 
caufae caufat. j-^ 

©cqueftionibiwj^iiif.fubie^ 
rti quod eft oc bomuie:i p:imo 
perpiincipia* 

iiUeriturA»tr(i !?o agat bonu5 g 

'ftia fpcciJf Solutio inp«nci= 

rioinquarto fubiecto capituk 

(2ol«.CLUtra in ijole muUc ma 
gnitudied Tint ei foned cp agat m9gniif 
Solutio in fcT^paragrapljo.CLUtrulTo 
buratbuptV:* Solutio in tcrtto. £Utrii 
bo babeat fpeciacS poteftate ad a^dit^ 
SoUitio in quarto.C] Utrfi m fpecie bus 
mana fit vniC intellect* ad pluresf S9 
lutio tn({nto.(IUtra in fpectei2ijanartc 
vna voliitas aut pluresf Soluiio in.vf. 
([(nuerif/virtutcsmotaleeaquo caus 
lanf fSolutio in.vi|.f i Utru intellectua 
Ijuanusattmgat effentiasreruj' Solus 
tio in.viQ.C Cii aia no fit be natura cot 
po:t6:qttcrif quare triftaf be labote cot 
potidr'Solutio i.ii; C[<nuenf /p qui mo 
dumljofacitfciam/amationi « memos 
rattoni^Solutio in.]c.<I-po(lto q^ljd n5 
cfTet coiunctu9:vtrual3 fcnfttiua/imaa 
gmatiua ec roanatiua polTit obiectare 
id^ obiectuf Solutio in.iKj. fiUtrilpctift 
fit naturalef Solutio tn.]ci|. HUtruptis 
mitiua catifalia indudanf in l^ief sos 
lutio in.^iii.CClumf p quimodu aiat 
co:p'c6lungunffC(Qucnf vtrat^OidS 
radicale rniaf nutrimetalt. CLUlteriua 
quenf p qui modii t^mo viuit t motif* 
|j^:Qdl?ticqrtfp que modi) (?d trSfit i ter 
tuimnumcru.<13'^c qtieftioce funt (Is 
gnatc« folute t.]ciiij.mcdcj.iii|.fiibiecti. 
(U]trmiuiiJ?o{ecdiunganf multiftnc9 
biffcrctcs fpecie ct numerof Solutto ui 
jcv.Ct^uerif qre funt maioteepotitic t 
minotea in Ijcicr'Solutio in. pj-CUtrfl 
Ijo fit equafr coiunct' i copoUff Solu* 
tiom.^vii.GOuertf perquemmodunt 
bomo t^abet inclinattonem adpeccans 
4umfSolutiotn.)cvi0.paragrapl?o. 

^e queftionibu^ hominis 
perreguia0« 

.Uareljo cognofcifmagiog _. ,_. 
laffirmationes qp per nega^ "v^-Sl?*' 
IttoncfSoUmoinregl'a b. "*" '^^^ 

y~^ Jlquartifubiecti4I<Querifo ^^&90t 
fS±u-'quemod& bel?ole prit fieri 
pluree biffmitionea / qp be aiiquo alio 
cnte creato.CUtrii I^o fit magia cognos 
fcibiliacpangelu0/aut ceia/aut btutfi/ 
aut plafita/aut lapia / aut elctnentumf 
J?e qone* foluunf in paragrapl?o regus 
Ic cm ptima fpccicC <Queritur et: quis 
bus Ijomo eft jcopofttuef Solutio i fo5a 
fpecie cftUtnyimnbiio m matricc nit 
triat fc/aufffutriafmioueat fe/aut mos 
ueafr'Solutiom.iQ. fpecie c. CTQuenf/ 
quid I?abetl2omo m fcipfor' Solutio in 
liQ.fpecie. Cl<nueruur que funt ptinos 
pia pttmitiua)l?omint9f Solutto in pits 
ma ipecie b^L'Poruo 9> (20 non cHet cos Bequeflionibu^ poflfudipMrnit cotpotc.qucnf/tpfe 
Oe quo effetf lolutio in kcunda fpeae 0. 
(LUltenue qucritur/vtru (jomo inoua: 
lur/vcl pare emsr'SoliJtio m cade I'pc; 
cic. CPolitoj? ata mo:crcl : vtru Dcus 
cflet libitnct luflusf foluno itMq.fpiCic 
0.(L<Qucrif quare fjomo per faas alatn 
ell cne necenritatumr' Soiutio in puma 
Tpccie cCIUtru aia l2ommi0 fit tmmo:; 
talia.-'folutio in irta ipccicc.fi ■pisfitoq' 
Ijomo nort cfTet coniunctue : virutn Ija; 
beret quantitatc continuam:' folutio m 
p:ima fpeae f. dCum anima non Tit in 
cotpote per contractu:querttur per que 
tnodU3 porno eft ^tner'Solutio m froa 
fpecic f.dUtriiljominiftcatio lit magi9 
pwpua qualitaa in Ijoic i^ rtiibihtae:' 
Solutio in rcgula g.Udlucnf vtru Ijo; 
mo fit magie qualis per virturc5 c^ per 
vitium? ei rcrpondendti eft q; fic: Ijabi:; 
tUQ cnim pofuiuue plus pouat qp Ijabi; 
lue p:iuatiu«0:i vadc ad ic;53m fpecies 
S-Ctltrum l2omo fit in fieri/ aut i facto 
cfre;'Solutio m regula l). f jUtrum bo ^ 
mo fit m feipfo? Solutio m regula b. 
dUtrum Ijomo fit (enfibiltsr'ct refpon; 
dendum ell qf> non. ^am acadetia funt 
renfibilia:rubfl3ntiaaute non-.Ted intcl 
hgibiUe. C Cum fjomo no fit fcnfibilis: 
qucntur/quomodo ipfc intelligiff i re= 
fpondendu eft 9 mtellcctue plud pot b 
fe/etper tmaginationc/'ZQfenfum^e 
fcnfum tantum.et vadc adrcgulam "K. 
CICiucTitur cu quo tjomo eft vniuerfa- 
lie? ^Soiutio m irta regula "R.HCain- 
efTentia Ijois non fit fenftbilie/cum auo 
eft intclligibilie i ct refpondendii eft qp 
ficut bene eft ainatus fuper vires volii; 
tatispercfjaritatcm-.fic Ijumanitas eft 
intelligibili9 per mtcllcctu rup:a vires 
fenfue-CTQucitur cum quo porno refu 
fcitabiFfetrcfpodendiicftq' cummftis 
cia oei « Tuia mcntie. ^ ^ 

©cqueftionib^quinti Tnbfi 
iectt quod ell imaginatiua per 
p:incipiaoifcurra« 

TTrum cITcntia imagi'nai 
tionis fit m3)cime^ obtc- 
ctationc: vt abudatiabo; 
nitatis cofiftat inter potc 
tiam mtellcctiua z fcnfi- 
tiua3f Oade ad pzimu pa 
ragrappom bonitatte quinti fubtecti. 
CUtrum magnitudo imaginationis fit 
inftrumaitu obtecttiie potentie ratio? fO^CVf 
cinflttue:'5»olutio in Mo paragrapljb. • 
Cntrii m b:uti0 imaginatio fit potctia 
altio:? folutio i tertio. f\ Utru imagina* 
tua pabcat potcftatem fenfituat non 
cconucrfof folutso vi quarto. fjUirum 
imagtnatiualjabcat mftmciii fpecificiS 
vtagatpcrfua rpecie3;rolutioin quins 
to.C UtrQ imaginatiua Ijabcat appetis 
turn fpeciftcii vtagat per fua fpecicffoi 
lutio m.v|. CLUtru imaginatiua p^beai 
fpccific3 virtutof .olutto m.viJdUtrurti 
b:iJtupcr imaginationc attingatfuam 
cfTenti^ t alio?. ciTentiaefet rndenduj 
eft cp no: q: aliter ipm faceret fcianrqS 
c ipofTibilc:i vade ad .viij . paragrapljii 
C Utrii imaginatio in bzutid moueat fe 
cu obiccto:3ut ob'.ectii moueat caf So= 
lutio in .i)c.C Utru imaginatiua fine fua 
biffcrentia fpecifica elTet fUfficien potfe 
tiafSoIutio in.jt.cetvtrtifpeculu fit 
majcimc imago i fignu imagmationi^ 
SoUmo in eode.CIUtru5 imaginatio fit 
potcctaobiectiuaper concotdantia pos 
tcntict obicctiJSolutio in.Ti.CIUtrurti 
imaginatio fit potetia cois letuie t tris 
fticierTolutio in.]cij.CtUtru5 imaginatio 
fine fua fpecifica materia poiTct recipe 
re fpeciee pcregrinaef Solutio in.tiil, 
rutrum imaginationc Oefictcnte {ine 
ipa non c]Kiftcnte inter intcllcctu -z fens 
fum/ipfe intellect'' poiTet faccrefctam:' 
Solutio in.jciiQ.CTUtrii imaginatio pas 
beat quietc5 fpecifica 1 pfcctaf Solutio 
in.lw.Ctltrii imaginatio pabcat fpccis 
fica maiotitatefSolutio in.tvJ.CIUtruj 
potcntia imaginationia cofiftat cqualis 
tcr inter potetia ratiocinatinSi fenfitis 
uam?et rndetur qj fic ^pottionalitcr: 
fed quo ad pondue no.fit vade ad.jtvtf.' 
paragrappO.Jl Utrii imaginatio fitrais 
no: i b:uto cp I l?oie? 1 rfidedii eft <» fic. 
BiutiieTfino potimagmart monteaus 
reum.et vade ad.icviQ.paragraplja. 

@equefliombu0 imagma^ 
tiueperregula^* 

TLru^ imagfnatto fit be efs j^- ga,-^ 
fcntia co:po:i6f Solutio in nrKP fma- 
rcgula b.r.Qiicritm: per ^natmc 
quetn modurrRtcunagina; 2 rpmiiafl 
tionemaio: noticia pibert *^ ''o*»^«» 
poteftr" Solutio t regula c. 
in p:ima fpecig^lUtrum tmag mattoJ^ a 
beat imaginabile coeet tpecTfuiJimfSo 
lutio in fecunda fpecte regule cflQues 
ritnr/quideft itnaginatio iitt^omiri^^t /t1-Jmrrwff*\f- 
ttndedmdpdf^ inbmtof folutto in.iO.fpccic c. CUtrum 
tina0matiot2abeataptitudtnc8t rece: 
pttonea in rcnfacidf Solutio in.tiQ.fpe: 
ciec.cutra imaginatio fit fpccicef so 
lutto in pttma fpecte D. dUtru tmagina 
tio ftfjc ma fpeciftca materia poITu ciTe 
materia palTiuae 5olutio in fc"5a ipecie 
l».ClUtru imaginaiiofit mftrum^tum? 
folutio in tenia fpecie o. (lUtr u imagi- 
natiolpabeat caufaa fpccificae^folutto 
in ptima fpecie e.CiUtrum mudtie cITct 
Cfccf abfcp imaginationerTolutio m fc 
cunda fpecie c. Cl(aueritur imagmatto 
qudta «(}? folutio in puma fpecie f.quc; 
ruurqefl c3 quare imagmatio crefcit 
0ut oecrefcit \m actii fine augmet^tioe 
« Oimmutione fuc enreiitie^iolutio in (c- 
cunda fpecie f . C<nuerif id eft ^ptia » 
fmtae imaginattontef eolutio m pma 
fpecie g.CUtrii imagmatio t^abeatbat 
bita:ca if>a nt Ijabu' intellect? folutio 
in fcca fpecie g-C (Duerif p quej modfl 
f maginatto fit tn tpe:cQ q ie fit immobu 
lie^Solutio m regra b. C^Huttdiroas 
einatio vbi la fuu3 actfif folutio in reg^ 
i^ueri^ imaginatio quo obicctat obic: 
ctii^folutio in ptima rcgula "R-CIQueru 
tur / imaginatio cum qua comple^ione 
tii acttua due recepttua i folutio i (c6a. 
regfa K.aucrif cu quo imaginatiua be^ 
tipifft rndenda eft cp ciinimio inftinctu 
etappctitu.CEcQuerif qre imaginati- 
itaeft infenftbilief £t rndedfi eft:potcn 
lie ndc^ infenotee no afcendut 'act attin 
sendum fupertejep potentiae. CLUtraiudiciQ fenfudcoflflatpercSem 
fenftimaut particuiari;'Sioluttoin.]c< 
quen{ qeftcaufa quare fenfua fenfat 
renfatu5:'folutio in.|:|.CI<Queritur quid 
Decipit fenftim i Solutio in. ;ci|.querif 
per quem modii ien<ud ef^ aiTituatud in 
iuta caufiaf folutio l.jiii), liUtru tenfiid 
pticularid fit mediii inter lenfum coem 
% fenfibilem^ ;Solutio in.^ti^ . CUtrunt 
feniare peregrinu3 bcfcendat a lenfare 
intrinfecof Solutio in codem. CLUtruof 
olfatud fu fcnfue f Solutio meodem. 
(I Utr um feni ua .l?3beat finem mnatii? 
jSofutio m.p.fLUtri) aliqua maiotitao 
fit punctpiij innatit fenfui f Solutio m 
i:v/.C£<Uuertturviru aiiqua equalitaa 
fit ptmcipit) innatu5 fenfui;* Soluao in 
%y^. CLUtrii aliqua mmoutad Ut oe cfs 
fentia fenfuef ;@olatio in.jcvii). 

^c queftioniV renfli^ per 

Uerttnr vtra fenfue fit be fen= 2De ^ft{o« 
(^£tv^JiUii(vi0 (iTinfertue nibue fem 
in vegeuto;'£tJluando l^omo fua per m 
moUf:(enfU8quovadi)t;Sos gulaaoisi 
lutionea in regulab.fcjnt fubiecti.que: fcurfi. 
ntur quid eft .fenfuuiaf folutio in lecu: 
do capitulo : et in p;ima fpecie regule c. 
^a ibi eft fua biffinitio implicata. ques 
ritur vtrii fenfud poiTit fenrare abfq^ coi 
relatiuia mnatiacfolutio mfc^ fpecie 
<.CL<Ily^ii <iuici eft fenfus m fenfati« 

Cfp(dOCduCt4« 6c IDtqftios 
nibua.vf. 
fbbiectiqt^ 
«ccfen?i= 
liuap^n^ 
(ipta be= 
'ITra fenfus polTet fentire 
fenfattl finebonttatefSo 
lutio in ^mo paragrapl^o 
fe^ fubiecti4Q(Dueri{ m 
quo fenfuparticulari fen 
fttiua eft magta magnaf l}abereobicctiie]ctrinf^cu5 fmeobiecto 
intrinfecor'Solutio tn.uQ.fpecte c.vtruf 
fenfitiual^ominiafit intaniumnatura- 
lis ftcut in buttof folutiOiin ptima fpecie 
b.ClUtrumfenfiwfmefua fpccificama 
teriapofTitefreactiuueatfp rcceptiu"* 
Solutio infecunda (pecteo .CLUtrum 
fenfus communis pomdeat fenfus pars 
ticulares;* Solutio in tenia fpecie b. Solutio in fcio^quent fenfttiua cu quo ilUtrum fenfus abfip fpeciftca fotma « 

burat^folutio in.iO^IJ Utrii fenfus fen; materia pofTit efTe :* Solutio in piimi 

"' "" ' fpecie c.i| <D uer ityr vtrum fenfus com fet per fua fpeci{*Solutio i.iiq. CUtrfi 
fenfus tjabeat inftinaumf Solutio m.v. 
(lUtra fenftis l^abeat appetitfi : i qua; 
re vtfus fc belectat m ridendofSolutio 
In feicto. ClUtrum fenftis l^abeant vir= 
•utce fpecificas; Solutio m.Til .(net 
ttru fenfuo vcre fenfat fenfatum:' so; 
lutto in.vii) .'qucritur quare pulcbtttu; 
OP eft bifpofitio fenfus f folutio m.i;;, ^ ttif ^ 

tnunis futvf runtunt fenfus particulas 
res : et vtrom fenfus particuiarcs fttm 
Ttftnt obiecta fenfatat'Solutiones in 
fecunda fpecie e.<E<Queritur qiiantita* 
fenfttiue t% quo eftf Solutio in regfa f. 
CUtrum fine quantitate oifcreta fen; 
fua particuiarcs poflint cfPcf £t refpon 
dcndum eft cpnon:eo quia quilibetfe» Beqneflionibud* fUt eft $ittf .dCUnim pxofiia qualitaa 
renfud caufct apptopttatam qudlitaU 
renratt/Soluhoinpiima (peocs^uc: 
ruur fenfibaitad upidisaauoellf fit 
refpondendutneflo'ipria mabljabitu 
fm(ue,et Vide adrecundam fpeciem 
6><LUtrum fenfibUitas lapidia rcmas 
neat m tempoKdaufid ocuUa.fit re: 
fpondeodum eft qy non : (km fecunda 
viAo oculotum non remanet in ocults 
clflufta.fit vade ad regulam Ij. CQues 
ruur/vbt feitfud fenfat renratumf S«ltt 
lio in resula i . CCUrum flmfud artin: 
9M Tubftantiam;' £tDicendum cHq^tc: 
mi^tam e(lcu5edcomunctu0:nonatt: 
tein inquantu efl ab cdfeparatue. Su 
cut vifue qui non attutgit fubflantiS las 
pidid:eo quia cumtpra noneflconiu: 
ctu0.CI<Queritur per quern modum fen 
(utuatenfat renratum:* Soluuo in (]pe= 
€U reoule "ft^IQuentur vtrum fenuti: 
ctua lenrat fenfatum cum fimilitudine 
quararenftRquerimtUtudo eflijabitud 
fenfati'.ruut cappa Mppattfecvade ad fo.(vU per calulitatcm:e( 9rtife]r per drtem.fit 
vade ad quintum. CL(Querttur/qutd e(l 
appctir'vegetatiue:! a quo outurf Sos 
tutioin rejcto.fLUtrO vegetatiua fit in 
veritate fua a(ntu3ta:t econueri'o.fit 
vtrum vegetatumrit vere vegetatunu* 
Solutio tn.viQ. CQueritur q efl caufial 
quare vegcutiua Ijabet oelccuuonef 
£t refpondcndum eft et eo 9 Ijabet ap 
petitum;etvade ad.ijt^Q^Utrumvegeta 
ttua l^abeat Diffcrentiam innatant:' £io 
lutio in Dedmo.fit quare viridie coloi 
seneraUoteftmplamid $aliu8f S03 
lutu> in eodem.|j.Utrum inter vegetas 
tiuamtvegetatutitconcoidantia pers 
fectaiftau ipfa e inter rocinattuu 1 rocis 
nabile:etinf tmagmatiuat imagtnabi* 
le:-z inter renl'uiuS 1 fenfibile ; eolutia 
in.yi. C-Q oeriniT itaue eftcaufa cotrus 
pttonie vegetatiuef SoIutiot.]c^^ue« 
riturvegetatiua per quern modum eft 
ptmcipiu i rolutio in. icii). C.<Queritur/ 
perquemodu vegetatiuaftat Tub rone 
medq.i p que modi) alalia vtuiit oe eaf fciSam regula "R. ClUc ru^ fenrttiua fint Solutiom.jniij .C^diuerif gquJmodi conuincta (ii fuo piopfio fubtectoT 
quod Dicendii eft 9 flcvt patet per ptu 
mam biffinirionem concotdantte t me^ 
dt) : et vt ptincipium tjabeat medium 
per quod tranftrc pofTit ad fuum ftnem. 
CUtrum renfud (it coniunctudcumren 
rato:putacum laptde aucaudibilifc. 
€t rerpondendum eft cp non : eoquta 
(jabitus appu>ptiatu9et nouue eft : Ci- 
cut cappa i cappato: cappa eft enimno 
contuncta cnm cappdto:red eft ei appU-- 
eacapercontaaum. vegetatiua flat Tub rone finidf Solutio 
tn.iv.fl (nuentur/rtru yeanMiiin ^ja-. 
beat maiotitate generate innafaaqua 
befccdat maiotitatts pticularea^i^d' 
l?ut qnf an m ipcae t?uana vn' l?6 i ma 
tot altero:'£t an in eadiarbotcvn'tru 
ctud eft maiot aliof Uade ad.pQiJ^Utm 
vegetatiua fine ^litatepodet coequarc 
multad plantad m eade fpecieiQcut mul 
taarorad^Uade ad.]evQ.C Utrum veges 
tatuia fine minotitate pofTet t^abere ofs 
ficiii maiotificandif Soluttoin.jcviQ. uepcrp:incipui» uepcrreguU«« "^^ 
ii ^rum vegetatiua fit bona 

iablcf flou bonitatidj* fit 
vtrum Tit bona per fuam 

I bonitatem fpeciftcam:' So 
futto in ptimo paragrapljo 

I feptimi fubiecti . CUtrum 
vegetatiua que iilin btutis : t tlla q eft 
in plantid Tint vna et eadem :* Solutio 
tn fc5o. C-poltto qf vegetatiua no elTet 
contuncta cum vegetato-.vtrum vegeta: 
tum l?aberet &e quo ourare pofTet i fo: 
lutio m tertio. CUtru vagctatiu^ fit po 
tens per fuam ipotcftatem fpeciftcam? 
Solutio in quarto . HUnu vegetatiua 
Ijabcat inftinctum aut vegctatum? "Re; 
fpondendfi eftqpvegetatum Ijabct inc 
Ouictum per vegetatiuam : fuut tgntd 
Uerif vtrii I'ndfali fc^tts^ -,.. -.. 
,tiuafttfenrata*fitvtrufert« IP,^^"**' 
;fatu5fit vegetatiif Solutio "',^. '*= 
inipfa regula. dUUcriua f£?!"^lt 
eft rtidendum g? fi< : vt afal «^«8«w»» 
poflit tranftre in tertiQ no? 
menim.C[<Qucrif/c}dcft vegctatiuaj* 
Solutio in ptima fpecic c.<| Utrum ves 
getatiua polTet l^abcrc actii fine cotrela 
ttuis fibi inn^ttie ^ Solutio i fc6a fpcae 
cff tfl ueni/'p er que modu vegetatiua i 
alTituata in elementatiua t in.^.ptedts 
tam^tiafSolutiom.iil.fpcoec.fiCltrii 
vegetatiua fit m elemctatiua plitata:* 
Solutio in.tiO.fpecte c.vtru vegetatiua 
fit potetta pnntiua advcgetldti; oltitio 
in jJma fpede b-CUtrii vegctjtma pofs Bndccimapard* nt cITe ffnc (ute cotrdatmie inmt{i So 
lutio in fccunda fpccic ddUtru vcgeta 
tuia Tit fubdita -luili i ^ cf folutio i.3.lpc 

. cic d.|i Utriivcgetfltiua fit l^iJbifnccelTi 
tat" i f ubtccto 1 4 c ; Solutio l.i . fpccie 
c.f[<Iiueritur/vtra vcgetatu fitinvege 
tanua/aut m Tcipfo p iiia.<] Utru vegcc 
latiiia poiTit ciTc iiiie cptitatc cotttinua 
<U3 ?titti;o motur'Solutto in p:ima fpe 
cic f.ii'PofKo q? vegetatiua non l?abe; 
retcptuatembifcrct5:vtrum ipfa veges 
tdtiiia pofTet cc dc fna elTcntia fine qua 

, ipfa non poiTctcneinmotu fuccclTiuo? 
SoUitio III ■'ccunda fpccic f.tl Utru3 vc 
gctatuia po(Tit,agere Tine ^pzictatefpe 
cifica.Cl adl?uc quentur quod i nonjen 
ilhue-pjopzictatisf Solutio in p:l3 rpc 
ocg.llQucntur/quecftquaUtae ap: 
pwp:iat3 vcgetatiiicf Solutio m fecim- 
da fpccie g. |i Utruvegctaiiiii.cofiftat 
in mo'u cottnuopiua fptitatcc6tinua3: 
ct in niotu fucccffiuo per fua ^titatciti 
Difcrctamf Solutio in rcgula tj.fI(Quc 
ritur/vtrum vcgct^niua Ijabcat tecum 
fibi connaturalcmf Solutio in rcgula i, 
C^tu^MiJ^l^flit^^'l^u^ vegetatiua que 
cfl altioz potcntia cp vegetatiua: qre no 
attingjt fubftatia plate ficutvegetatiua 
attingit ea:ejt eo quia vegetatiua parti 
(ipat ca ca per cot.KtiJ:viriua autSnon. 
dcuucritur/g qu5 niodii vegetatiua ve 
getetf Solutio in piia rcgula *ft.^<auc 

, riturcQquo aiiquodvcgetatil vegetal 
aiiud vcgctatum? Solutio in regula "K. 
Cdueritur/vtrQ vegetatiua fit fenfibi 
lief ad quod bicendum eft q> non: eo qi 
eft inferioi potetia ap fenfttiua.ciUtrii 
vegetatiua moucat feipfnmr'et refpon; 
dendum eft q> dcvt patet per biffmitio 
nem fuam/et per fuoa coirclatiuos n g 
fuum indmctumctappetitum. 

©e queftionibu0 elcmenta 
tiuc per pnncipia oifcurfii« eft caufa rtiotiud elementSf otG f &o\m 
no in fe)cto.CIUtruin virtutea elem^tas 
totii Dcfcendant ab vna virtutef Solus 
tioinfcptimo.CIUtru3aUljinna fitpof 
fibilief Solutio in wtauo. d (Querirur; 
que cfl caufa intcnritatis t e^ctenfitatis 
in clenictatief Solutio i nono.fl Utrunt 
clcnienta fint actu m elcmcntatief Soi 
lutio in bccitno. d ducruur/que cfl c3 
temper^ tic clemcntonimr'Solutio i vti 
dccimo.([y<nueritur/quc eft caufa coiru 
ptionie in eicmcntatiefSolutio in buo 
dccimo . llUmmi aliqua obieciatio fit 
oc elTcntia clemcntoium:-: vtrum vnum 
elementum fit fubicctum alteriusf So= 
Iuti6r0in.i3.CTCtvtrui;elemetismi)ctio 
fit aiiccd^O'zcdpofitiopfcqucer'Soluiio i 
eodc.ij Utrii inter clcmSta i elcmctata 
fit bare mcdifi:'Soiutio.i4,cr*Iluenf/ 
quid eft quice elcmctatiue fine elemeti 
to:iJf Solutio i.i 5.CI (Hucnf /p qui nio= 
dti niaiotitas elcmctatiue eft alTituata { 
elcmentattef Solutio m .1 6.CI Utrii ele 
mcnta aliquo modo fint equaliaf Solus 
tio in. 1 7.iT<nuerif/p que modii mino= 
ritae eft alTituata in clementatis i So= 
lutio in becinio octauo. 

i^cqueftionibu0 elements 
tiuc per regul40. 
JDc qftioi 
budcleta^ 
tatiuepcr 
ptincipia 

s)ircurra. 
tJerttur /vtrum fitbonum 
<$ clcmenta cjciftat fub elc 
mentatisr'Solutio in pzlo 
I paragrapl?o.CT ]^ofttoq^ 
" mcnta noti'ciciftcrcntmCTe" 
mcntatt0:vtrum clcnictatiua ejcirtcrct 
perfectc magna? Solutio in fecundo. 
irUtriiULtcuiumpatur elementum aut 
elcmcntatu3?Solutio in tcrtio.d Utrii 
clemcntatuia clcm^tct be clcmctis ele; 
nicntatar'Sohuio in quarto . C tlfu"! 
^uodlibet elementum agat per fua fpc 
cicmf ,$oIuuo in quinto.CLQueritur/q Uerif /y trii elemcta fint to 
poUtal^fi funt copofita :q: 
ritur vbi funt copofitaf So 
f; lutio in rcgula b.queritur/ 
^d 5 clemciatiuaffolutio in 
octauo fubiecto. C Utrti cotrelatiua elcs 
m^tatiue fint fubftatialiaf Solutio i re= 
(ilda rcgula cC Utru elemctatiuavf ele 
mcta poiTint agere Dc fcipfie fine elemi 
tatiof Solutio i tcrtia fpecie c -CI 3tem 
qrif/vtrfi i clcmftatiua fit imago mftni 
tatia bei.CI Utru ckmJtatiua l?.ibcat in 
elcmct is lekmctatiefuiicfrcf Solutio 
in. 4.fpccicc.qnf/vtru5 clemetatiua fit 
pjincipiii p:imitiuii ad clemfradiir'So: 
lutio in ptta fpecie d.Cl (Quent^tru ele 
mentatuia elcmStet clcmcntata cjc cic: 
mctie:ficut vegetatiua c)c elemctiovege 
tat ipfa:" Solutio in fccunda fpccie d. 
CI Utrt) clcmcntatiua fitpofTenra abclcs 
mctfe Mit ab elcmctatierSolutio i ter= 
tia ipccic d.ff <Queritur/que funt caufe 
clcmentatoxijr'Solutio i ptima fgecic c. 
CI (Ilucrif/vtrujjbfcntatie clcmctis ab 
clcmctaiiua/ipfa cc pofTct in cictc? Sos 
lutio in fccunda fpccic c . C Utrum ele? 
mcntatiua t?abeat contmug quatitatej 
per omnia eUmcniaf soUmo in puma Oe.qfHoij 
bue elem< 
tatiuc per 
rtgulae. a^equeflionibud fo.cvlj. Ipeck f. COuCTitWAHirc eUmeittatis 
m fjabct Oifcretas ^ptitate8?€t rcfpon 
dendu eft «3? fu:et co q: ipfa eft c% ele; 
mcntw:tvadeadfcD£lmfpccien»f.que; 
riturqueeftpiopua quaiitao element 
tatiuc:i vtrum (int ouecaltditatce Dif= 
fercntc8gcncrc:irtcDcDU3bU9 ftctita= 
tiDud/folucio m pzmia fpecic g. fiUtru 
elemetatiua Oabeat qualitates app;o- 
piiaiaacTolmio in rrta fpccte g. CUtrii 
demeniattua lit moueiia t mo:af fOiu= 
tio m regula f^.ClUttuelemeruauua ftt 
in clcmetaii0elTctma?rT?nrutranTTt in 
fptjtrS'iS'iw^ i^olutioee iregfa i.qucrif 
eleincnca per qucm modum intrant co^ 
pofitionem^Toiutio in pama regula "R. 
i\ Clueruur elcnientattua cutn quo con 
fiflu in motu generattoms t cotruptio:> 
niefiolutto mfcoa regula "R-qucnf elc 
tnentatiua quomodo eft aftituata m elc 
mcntattt^f Uadc ad regula modalitatts. 
CUtru elein£catiua fit tjabuudclemC' 
taiotuf vade ad capituiu l?abituo in ccn 
turn fo:mi8 . il Querif vtr4 elemctatu 
U3 elcrnctitet cicmcntata in materia ele 
mentatoriir'vadc ad iuoa co:rel3tiuo9B 
fctunda fpccicm regule (.figniftcatos. 
fjUtrutn (It vnusignieaut pluresici 
vtru n lit quinttim elcm^tum i vade ad 
titftniitonem finid z concotdantie. 

i^equcdiSiVnoni fubiecti 
q6cftoevirtutibu9ivitift?, ^ IDe ^fiior- 

r tub" non» 
fubieccic,i5 
citDc Tir- I 

I tiitibudct f. 
31>e qfttos "5^ 
nib-'iuftis f g 
<ieBp;in= 
<ipia. •Jcut rcnfue coid cO Me fenft 
buaparticulanb' fenfatren= 
ubiUatfict atacujfuid potS^ 
1.-8 j^tuificatTirtuificabiliai'Z 
pitiat vitiabilia.Ct q: tjoc fa: 
<it nicduntib^ p:inctpi}3l?Ui'arti9/vtit 
^tutib^t vitileartiftcialfter.-ficut logic' 
qcu3 pnncipijti logicc vtif fYllogifnus. 
quapioptcr ktm modii pdictii mtcdi^ 
tnu9facercqftionce:i per iptn moium 
flgnificatur Tolutioneera ptimooe tuftis 
<iaDicemu0. 

fee que ftionibug w fticie g 
pnncipia. ^ 

, Ucritur vtrfl tufttcta cu fua p aragrapljo.cCluerif per que modum 
ourat lufticiaf (oiutio m lertio. C] Utruj 
ala IjJbiiuct le DcpoiTc iufticie:qu6cau 
feitt tullaf folutio m.iti} . qucr^t gquS 
moduiufticia ejciftitm poi^tu^f ioiutio 
in.v.llGucnf pcrquc modii mfticiae 
anabiiitif oluiio i.v|.quer«f quo lufti^ 
ctaotitunt ad lura applicalr'ioluiioin 
vQ.<mLru 3i3 fine virt utc polTit taufas 
re iufti«a:t uifficia lomhcabiua? rolip " 
tio in.vii),Ci Sdljuc quenf p que modii 
iurifra f aciluer podit addiicere lura na 
turalidf folutto tii eode f\ Utril tuOicia 
caufct quictc cum iuftiticabil buef rolu= 
tiom.iic.CJdlucrif cti quopuncipio ma 
nfta poccogttolcere lufticia intcnfatn ct 
Cjcteniamf iolutio in.jc.CKQuenf p quej 
modum cognofitf lufticiaf lolutio in ic(. 
quertf cii quo cogno'ci inmriaf lolutio 
tn.ict|.4U£rtf per qucm modu lufticiaet 
lue ffiirunt/iolutio m.icii). C 3U£.ai!?= 
ntur per que moda mfticia fe I2 'bet ad 
p:incipia naturaUa r" foiutio in codem, 
CUirum lufticia Ijabcat mcdiii fpccifis 
cum?folutio m .)ciii).t] (Ilu£ni4dxft-fts 
nieiunicief,oUmoiii.]tv.quenfquefint 
caufe m3io:itati0 mftufcf folutio in.jtv|. 
4j (Quentur cum quo p:incipiol?'.u' ars 
tie lufticia Ijabei inaiotc conuciucntiaj 
folutto i.]cv^.qucrif cii quomino; iuftis 
cia cognofciturf lolutio in.]CT>4. 

/ /Be queftionibus mftuie ^ 

perregulas'« 

UcriturvtriiiuftKia cetrupta ^^„^^i?* 
tn Ijomtnc ipfa reucrtaf m eii; Mb mini 
d£m numerum / qtiando miu-. etc perre» 
ria co:rumpttur:'.ol'itto m pu SUias* 
ma regula videlicet b.tn cap'.tulo luftis /}»',- r 
cic in nono fubiccto . tTQ utriiur qu'4 < nm*^ fiA ^^ bomtate caufct bona lulla 
lolutio: vade ad p:imiipa= 
-,,r-, J ragrapl?u luftute in nono 
,k ^^ 4 rubiecto.llUcruiufticiacu 
B^'^'^^tfua magnitudtnemagmfi: 
<et magna tuMubiUa^ foiutio tn (c5o 
cftiufticiaf olutioipzima pecie cqiie 
ntur iufticia cum qutbue eft l?.ibuus 
fpeciftcuefiolutioi (ecijda fpcciec.ques 
ritur qu:d eft lufttcia m luftiftcabilibua 
£t refpondendum eft ^ eft fic m mftis 
ficabtlibus caufa mozaiitcrrlicut icn? 
fituia in fenfibilibua natiiralitcm vas 
dc ad tenia fpecic c.C<Queriturvtruni 
iufticia t?3bc3toifpornioncm ooicctiua 
folutio tn.iiij.fpecic c.querimr que funt 
pttncipia pzimitiua lufttcie.fotutio m 
ptima fpecic D.(] (iiuenf que (unt pJins 
ctpia fpeci^ca tufticie cu (imbue eft fot 
ma fpcciftc3.folutio m fecunda Ipecie o» 
qrif qd eft polTelToi lufticie.folutio i.ii|. 
fpecic D.querif Qre iufticia eft nccelTua= 
ta.loluUo in p;iind fpeciee.titUuent 


lElfidccimapiars <judre iullicia eftffolutio i Ma fpccie e. 

queritur vtrum lullicia fjabcat ^tita= 

tern contitmaiDffolutio in ptima fpccie 

til Utrum luflicia in fubiccio m quo eft 

(it I fteri/aut in facto clTc i folutio t fciSa 

fpecic f. CTQucnf ,quc c qlitae p:opua 

iufticicf Solutio m p«ma ipccic g.ques 

riturqqualitatce funt dppwpziatc iu; 

fticief folutio in fc6a fpecie g. C<Querif 

^er que moiium lufltcia cjcif^it localitcr 

fticcclTiuer'jSolutio in regt".! t^. CCii iu- 

fticia no Tit punctalie neq? Unealte/per 

<iucm jnoduni conftftit in loco:-: vincat 

lufliftcabiliaf lOlutio in rcgula i.qucnf 

perqucrnodunt cofifbit iufticia in tljco; 

rica t pzactica f folutio m pzima rcgula 

"R.ddiucntur/ iufticia cum quibu9 eft 

bocquodcflr'Solutiomfccfida rcgula 

It.qucritiir/mftici.i cum quo generatur 

« cozriipif i 1 riidctidtj eft gj generatur 

ciim fuie p:incipii0 pofltime; i coirupif 

<fi pziuatione fuojii accidentifi. CT^Dues 

ritur/iu0 naturale quomodo eft?vade 

ad paragrapljum modalitatis fuptadu 

ttum.maucrituriueporttiuacumquo , - , 

eftr"-! refpondcndu eft op ipm eft cu3 ere tl6 DCr fCgUW?* 

derc ^ fupponerc/i cum contingctibus 

•biectatis a voluntate eta mcmoua c]C5 

tra tntelligerc. imp:udcnti9 biffcnint * folutio in better 
mo. CLUtrum pjudentia abfcp alia vira 
tutc pofTit l?abcrc c)ciflentiamf Solutio 
invndecimo.queritur pnidcntia •zinis 
pnidentia per que media funt coniras 
riantcd ad inuicemf folutio m ouodccis 
mo.^<Qneritur per quern modiim ptu 
dentiaiimptudentia bcllanttn fubtcs 
cto?folutioin.)ciiJ.queritur per que mo 
dum pxudentia i mipzudcntia opponiis 
turpermediu3Moluiioin.]ciiij.|iOuc? 
ritur per qucm modu p;udcn0 1 impoSi; 
dena le l?abent ad ftneinf folutio \n.%v» 
quentur per qutm modum pzudentia 
ct imp;udcntia opponuiuur m maiouc 
tater'ioluiio m . )cr J. quentur vtrum pms 
dentia x imp:udentia fe impugnant in 
equalitatcf folutio in. ):vi(.C Utrum ptu 
demia cu^ minoztiate polTit cfTe in fub= 
icctor'fit fefpondedum eft q? non. ^ain 
be rationc piudcntie eft eltgere maiotu 
tatcmttvadead.jcviq. 

I^e qucdionibu^ pzudcn/ JDc qftio; 
mb' p:u= 
dentiepir ^equeftionibu^pzudcntie 
pcrpjincipia* '^^ 

'CxuiMiMJif caufct pm 
dentificabiUa cii putdetta 
ficut fcnfiia comiiie fcnfat 
CU3 fut9 particularib' fen 
ribilib'fenfibiliae etrndi 
dijc g^ ric:alioqn p;udcti9 
non elTet fpecifica virtusmecpantma l?a 
beret illim cum quo polTet pzcutdere et 
digere bonum:-z euitare malum.queri; 
tur per qucm modu3l2omo fc l?abituct 
Dcpiiidentiar' folutio m pnmo paragra; 
|)l2o pzudcntic in nono fubiecto.C Que; 
ritur vtrum magmfiicarebonitatetirtJE 
ratione pzudctie :" Solutio m fc^So.qucs 

a erif / quare otu dctia fup^ 
iipomt commgentiam? S)0- 
I'futio in rcgula b. quentur 
'quid eft pzudentia :" folutio 
i lima fpccie regit cCUtrii 
cotrelattui intellcctualmc 
I2abituatte]ccotre[atiui0piudentte:'£t 
refpondendum eft <$ fxcx vadc ad fecfi:: 
dam fpecicm c.qucritur ptudcnoquid 
Ijabct per p:udentt3r' folutio in.iii).fpe= 
ctecdiDueritur que funt ptincipia pti 
mttiua pzudentierTolutio in ptima fpe« 
cie.C[(D ;jeritur per qucm mo dimmius 
dcntta eft virtue fpeciftcaf" Soluti o in 
fecunda fpccie D.queritur vtrum ptus 
dentia aliquo modo pofTit cfTc pcccatii:' 
crefpondMum cftqrfic rationc fubiea 
ctt quod ipfa male vtitur : lie amare q6 
eft pcccatum cniomodo per ipfum bili= 
8itur:t vade ad tcrtiam fpecicm o.que JDc qftioa 
nib' pius 
ditic per 
regular* ritur per qucm modum vna pzudentia ritur be pzudentia quarc ipa eft fozmas 
pteualetaltcnffolutio in tenia. dtltru literffolutioinpzimafpcctce.CUtruni 
ith-ui ffr nJrnlvit V"»dcntia fine pzouidetia fttitapotfef bifcretio -z bifpofuio fmt dc gen?rfpzu 
/• / - /-' Solutiom.iiij.qucrif pzudetiacni'eft detic:''zrndcducq?fic.ivade ad.Q.lpc= 
Jynt'yrpmcU-Tyr «--»«..o^ r^i...;^t - r_.r^ri :.-.... = ..-^ . ^...„r. _... :k.^ r... ...... — '! »:. Ijabit'? folutio l.v.qnf qlie pzudctia e 
pzimitiua i qualie confccutiuaf folutio 
in.v|.qucritur pzudctia per que modu? 
eft per recta? lineam auc per obliquar' 
folutio m.vij. CT Utrtiom ia pzeutdibilia 
■fint vtilia? Solutio m.viij.querif qua; 
re ptudemia digit laboz5?folimo in.ijc. cic cflUtrii pzudf tia fit mcfura pzudcs 
ttcfCt refpondendum eft q? fleet vadc 
ad pzimam fpecicm f. quentur que eft 
caufa quarc pzudentia Ijabct ^titatea 
Difcrciaef folutio in fecunda fpecic f. 
I] Utrum pzudentia ftt pzopzia cBtitas 
pzudcntic^Solutio in fecunda fpccie g. ^ueruur per q«tc modum p;udei)||,9 et (Laiieritur/ytrum maluid aUquo mo- JBcqndtionlbm fox^liU do podtt effe (lUdUtad ptudemte:' Ct re 
ftK>ndendum c(l q[) ncficut inrirumen: 
turn qd potefl c(Tc tnaKi qnando malue 
flgena cu ipfo male agit:-! vade fld fecu- 
dam f peciem g. CT^Qocrimr vtru p:ud^ 
tiaftetmagte perp:eiifdcrefutur3/(|p 
per eligcrc p:cfcntiaf Bd q6 oiccndum 
cflq?ric:ratiof?iitu9cnq: futura funt 
plura per contmgctia / cp cntia ptefetts 
tia per etperienti3:z vadc ad regulatn 
b-€ d luentur piudentia m qutbug pu n 
cipt[0 m'^sts coiVntf tt reipodctidu cfl 
q> tn bonttate/mtcllcctu / vtrtutc/oiffc; 
renna/finc •im.i»ozitate:tvadcadrc; 
gulamjLqiKLit<'''perqiie^ modut^omo 
^ttiiroindctia? olutio i pma rcgfa "ft. 
quenf putdctia cO quibus pimcipUd c(l 
ft)m6?'olntiom Ms rcgula.'K.-zqueri; 
tur vtrfi cdcntia ptiidJtic quicfcat/ ere; 
feat Jut PccTcfcat irt fubiccto in quo tdi 
«re<po-idcndu'-ft q^nonteo qzljabttua 
indiuiribiU^ eft;qt ip''a non ell puncta^ 
iie/nco^ Uncalia. gfdoeboc mt rat in- 
tellectup:quare actus p;udentic crefcitt 
Donee conftderat Difcrctao $titate8 
qua^ljabct. 

3©e quc(lionfbu0 foitltndi 
nfon p:Cmo per pzincCpia* ©c qftioi 
b" fouitu 
dtnis-zpn 

wop p;in 

«P13. ^^____tlcritur ttrfi 'polTta fottitu 
jS*^^^ ime/ponamur fo:tificabt= rif quarei^omocn ttiagnantmuecToIiM 
tio ui nono.querif per que modu foztu 
tudo -z p:udciirta eonueniut ad inuiccrTo 
lutto i jc.quer^{ ftrttitudo cu quo efl mas 
io:f loUitto m.jc|.querttur/fomtudo qua 
cotrumpiff folutio m.)c(|.C[Utrum fo;ti 
tudo fine fantarmattb^potefl elTerpes 
cihca vu-tudf rolutto in.]citt. CLUtru (o;^ 
titudo ciCillat medium mter lUlTuum t 
pzudenttam/et inter luQiciam t tempes 
rantiam/7 mter ptndemia 1 tcmperans 
ham?i;t refpondendii efl q^ ficrvi virtu 
tes Tint maiotcs I medio qp m cictrcmis 
tatibue:i vade ad.)ciiij.|i jlfojiuudo cu$ 
^caufat victouaffoluuom.icv.li jfFouis 
tudo quo vicii accidctia:' Solmio l.jcvf. 
querif qre fojtuudo fo:tio:5<£iequ3a 
litate ^ cam mequalitater'z refponde- 
dii e c% eo q' fua coirelatuia funt equas 
lia:tvadeadregul5b.tin.icviJ.0(Uue? 
ritur/fo:titudocum quo oeuincif:' jSob 
lutto in Decimooctauo. 

J^e qucftionibue fo:titudM 
ni0pcrregula0« UarecljaritaseftfiKtiotcii _.^ --; 
pzofperitatib'c^ciiaduer: *^f„9'"*« 
fitatibue? Solutio m regu "'^ "'*"* 
lab.nom fubiecti.c^uc; tu^wis 6 
ritur quid eft fottitudeflS regulae* 
lutio m ptuna fpecic rcgus 
lia ficut pofita 'potentia xi- \e c^ucritur/foztitudo virii f^abeat fots 
riuaportunturtifibilia?'£t tiftcabilia in potentia per foztificabile 

rerpondcndum eft o' ficiqz innatiif folutio m (c6a fpecic c.C[Utrunt 

^_ _ fi fioi / tarn foititudo non foititudofitljabitus aliarumvirtutu?:* 

pofTct b'ibcre fanrafmata: £t rcfpondcndu eft qp fu.^am fme ipi 

ficut potentia wiftuanon pofTet fjabe^ noneffentfojtcst'SoUitio'n.itj.^JUtrii 

re vifibtlia. fT<Duerintr / foztitndo cum fouitudo Ijabcat m pzincipijs fuid lua 

quibnamitritnrtwbcrnatnrf folutio fantafmaia^SoIutio in . ii(| . fpecie c. 

in pzimo paraarapbo foztitudiniP noni queri? que funt pzmcipia pzimitiUii fot 

fubiecti.qitcnf / foztitudo cu^ quib" eft tltudlnl0^^olutio i pma fpccie o.qucnf 

impugnabiiisffolittto in.Q.quenlf/per perquam natura foztitudo l?3beat fug 

quern inodii foztitudo e»t vmcene ct 00; fantafmataf folutio m feciida fpecie &, 

tninansr'ioUmo in tertio. i{ duenf que vtru foztitudo Ut fubiecti in quo efj fine 

eft caufaquare foztitudo eft toztisf So; bifpofitione? folutio interna fpecie 0» 

lutiomquarto.queritur foztitudo cum t] Que rit quare foztitudo l?abct in poe 

quo eft magie foztisf lolutio in quinto. tentia foztincabuia fpecificabilia^'St m 

CLUtrum foztitudo fit foztioz cum timo: actu quomodocftinpzaticar folutio itt 

re qp cum amoief ad q6 Diccndu5 eft qp pzima fpecic.li (Qucntur quare alie rir 

cum amoze. CBmoz em eft caufa timo^ tutes in bello tjabcni victoziam contra 

rie.etvadcad feicium paragrjpljum. vitiafSolutiomfcoa fpecic e.rcEiucs 

C(Q"eritur/vtriiabf(p foztitudine ali; ritur foztitudo cpta cftinalije virtiitis 

qua virtus pofTit ciTc fonisi Ct refpon; bus 1 refpondendum eft qp ipfa eft tatia 

dendu eft qp non.j^am alitcr cfttnt Due ta ^ta eft victozia earu^:-: vade ad pzts 

foztitudines oifFcrentes fpecic. Ct vade ni.im fpecicf.f] Utru? foztitudo f?abeat 

ad feptimii.Cdi'Jenf pcrqucmodilljo actus menfuratos? Soiutio in fecuna 

mo eft n\x<\iji e^olutio m ottduo.quc^ da fpecie f . dlUriut) elTentia/ pzudens ^ndcdma pars.^ IDeqftioi 
bud icpc 
f atic-.i pii 
mo B pjin 
|{9 crcftat ^utftccrcftatfSoluiio m pti 
ma Ipecic g.lj Q^ueut ur/qre actue cljac 
i-uatts crcicu aui Dccrcicu ad p:acmi3f 
SoUitio m fccuila fpccie g.tfi duicntur/ 
Vtru fouitudo fit m tpc:(u g Cc (it in con 
ttniio mftantif SoUitio m rcgula l?.qn: 
tur/vtru foJtitiido fit I viciottavtrcutuf 
Solutio in rcgula i.fi Qiicruur/foumi 
doquomodocaurnffSoliuio m puma 
rcgula ■ft.qiicritur/fouitudo <a quibua 
IjaUmb*' eft ni::^g(6 f?Jbitiiataf Solutio 
in.r rcgula T^.qiicruur/fouiiudovtru} 
foztio: fitcu imagmitiua tp (Q fcnfitu 
ua^ct re ponrtcdu i ft q' fu: co qp cu ima 
smatiua e(l oelibcratiua: cum fenruiuai 
nec^ua^. 

?^equcflionibu0 temperl 
ticct p:inio per pzincipia* ^ 

TTrum pofita tcmperantia/po 
natur tcinpcrabilia : fuuc pofu 
ca potcmia audiuu3/ponun= 
tur audibilia ? fit rcfponden; 
duin eft cp fic :nam ficut audi; 
tU9 e (Tet fruflra fme audibiUbue :fic te: 
per antta fine tcmpcrabilibue . ([Ctm 
ifto pa(Tn cognordtmtellectueq? queli; 
bet Virtue rpeciftca caufatfuae ipettft: 
<ae virtutcei:fuut atccedce fuu cofeqne. 
£tidcomtcnectii9 pea quccognofcitc 
valde mo:ali0.(f ^iugntuiv^re tcp^ran 
tia cftamabilier'Solutio mpnmopara 
grapbo tcpcratic.qucritur/vtru tcpcra 
tia ft* magna quomodo eft Mfficthe f fo 
lutio in fecudo.H Utrfl tcperantia noua 
fit faciliefSolutio in tcrtto. i] Utrfi te= 
peratia pofTit cjcifterc p fc;;' Solutio in 
quarto.qucritur/vtrti teperantia cictra 
fcibilitatS fit a cctingcntiaffolutio in.^, 
C Qjry tcpcriiia fmc amabilitate peri: 
clitcffrolutio in fcj;to.querif/qre tcpe; 
ratia frequcnttue] eft nccelTana qp alia 
Tirtuef et rerpotidendmn eft quia gula 
quotidic pugnat contra lUamffolutioi 
fcptimo.qucritin- qrc tcperatia coucnit 
cumvirtutcf ct rcfpondcndum eft p Ijoc 
quia fine rirtutc non pofTctvincere gu: 
lasr'-zrolutio in. 8. (Taufiriuir/quare tg 
pcrantia eft vtilisr'Sblutio in nono.qri 
tur tempcrantia cum quo puncipio l?ar 
bet maio:cm vigo:c3:'foIutio in t>ecimo. 
qucritiir/ tcperatia cum quotcndit ad 
Quictcm?folutioin.ii.fT<Queritur/^d 
eft magie mimica tempcramic/aut gus 
ia/autauaricia?SoUmoin.ii.qucrif/ 
4oiip«r9niiain qw Kpo;€ m99id in^i get fo«itudinc?rolutiom.t5 . querlturA 
tepcratta vbi mcnfuraterolutio in . 14. 
qucntur/qrelabojcftqinestcpcrs^iic; 
ei rcipondcndii eft vt acquirai nicrituj 
cii laboie:-! vade ad. 1 5-4! <Ducrttur/t^s 
pcraua cii quo eft maio:r'j^olutiot.i5. 
qtu'n(u*'/3ctue tcniperatiecii quocft:* 
foliitto in. 1 y.ii 'Ce mptrantia cum quo 
eft mtiriiiaf Soluti in.i 8 . 

©e qucftionibu0 temperl 
tie per regulds. ^ Uentur/tcmpcratia g qu? IDc qftist: 
modiTpaftttipat cumalije bus terns 
^T> i viriuubueffolutiomrcgus pcratieg. 
\^^JjiA, lab.queruur/tcmpcrantia rcgula*, 
Mte^-,-,' qmd eftJioUmo inpzia fpc 
<ic c.qucruur tcperatia cii qmbusiivbi 
caufat fua teperabilia:vidclicGt funefpe 
ac6f ;olutio in. x.rpecic c.queritur/tcm 
perantia quid eft in fubiecto m quo eftf 
lolutio in.3.ipecie cC (Qucritur/tempc 
ratia quid Ijabet m aide virtutibuef fo= 
lutio m qrta fpccie c.qucritur q funt pzf 
cipia piimitiua tempcranticf folutio m 
puma (pecie d . CUtrum tcmpcriuniia 
abfcp unaginationc polTit Ijabcre actiij 
fuumf folutio in fecQda fpc cie dqu enf/ -^ 
vtrum temperantia fit Ijonnnieaut ani 
mcfet refpondcnduj eft Q' vtriucg: led 
ma^cime Ijommieieo q: Ijomo cii anima 
caufat ipfam:ei m tertia fpecic d.ciueris 
tur tempcrantia qre eft f^maluerf foa 
lutio in p:imafpeciec.querttur/tempc 
rantia quarc eft^ci rcfpondcndum cvt 
fmt tcniperabilia:et vade ad fccund^m 
ftjccicm e.qucrft/ tcmper^tia ^ta eft* 
folutio m ptima fpecic f.qucrif /tempe* 
rantia quot quatitateeoifcretae l?abetf 
% rcfpondcndnm eft cp tot quot funt fua 
tcmpcrabiliai-z in fecunda fpccie f.qri= 
tur/quc eft pzopziaqualitae tcmpcran 
tier" folutio in puma fpecic g. CCiucru 
tur/vtni3 tempcrbilitatcs ptincipioHi? 
fintfccujidanc qualitatcstcmperatief 
folutio m fecunda fpecic g.qucntur quo 
fnodo tempcrantia caufat fuas fpccica 
in tcmpo:cf folutio in rcgula l?.qucnf/ 
tempcrantia vbi caufat fuae fpccies^fo 
lutio III rcgula i.queritur/ tempcrantia 
quomodo temperat tempcrabiliafet re 
fpondcndumeftperamilitudmervidcU' 
cct p illQ modu p que fenfue fenfat len= 
fibuiarctvade adpumamregulamlt. 
queritiir/tf pcratia cu quo cftr'ct refpos 
dendum eft q> ipfa eft cum iuftici3/p:us 
d^tia -{cquerif /vtru tcperatia fit altioi ^ccimflionibml fo.ciir^ vCrtttd $ cdl!tU0f et :rerpondcndum ell 
ff rtc/e]«tei»fe:int(;nfc. vcrQ non^ 

^equefft'onibuafidci per 
p:mcipia« ^^ IDe qdioi 
bua ftdei 
TTru pofita fide /ponaf (Tc 
crcdulitatee : ficut pofito 
oUatu/ponamur odotabiU 
tatcsfCtrcfpodcducft qp 
fic:na ficut olf.mie elTct va 
CUU9 Tine odozabiluatib": 
lie fidce fine credulitatib''.(li(nueruur/ 
que efl cl qrc intellect' agii lug lua na 
turar'Solutio in. I. paragrapljofidci in 
nono fubiecto.quenf /q efl ca quarc ere 
dereai'cGdit fiie intelligereffoutio i.x. 
O cQucrmir/ q uid eft ndee m boic pcc; 
cato:c?SoUitio irr5.CUtrii fid^e i itcl 
lectus fe pofTint fjaberc circa eudc mtcl 
lcctu/foIutioin.4.<l<Iiueruur/B quern 
modii intellcctue afcedit cQ fide ad fum 
mu obiectuf folutio m. 5.CI Utru intclle: 
<tue pofTit intelUgcre fummii obicctum 
fine ndef folutto in.<5?.C.Utruin ftdee fit 
Ijabitue tntellectu0?rolutio m.-r.quenf 
quie efl p:iu8 in veritatc:aut fides :3ut 
imcllf<i'':'folutto in. 8.<[<nuerif /qua; 
re mtellcctu0afccdit c(i labo:e mteUige 
do: fed cfi nelectatioc credcdo:' folutto ui 
nono- <T(Qucrif/g que modu intellcift' 
efl inffStancus 1 fuccelTuiue ob'ect3dof 
folutio in. I o.fi (&u£rLtiif/BqijejnQdu3 
intelltgere z credere concojBac in eodej 
obicctoft'olutio in.ii.qucnf/per q6 fis 
gnticogMorcif qlcicevera/aut le)cclj:i; 
ftiano;:/aut iudco^/aut rarraceno:u3f 
folutio i. I i.qucrif/e que modu fides c 
bifpofitio itellect'r'iolutto i.i3.querif /j> 
que modti fidee 1 intellectue afcediit ad 
obiectticToIutio i. i4.qucrif /g que mo= 
da t via ftdee ej;if^it iter itellcctu itieaf 
folutio i. 1 5-querif/vtriJ one leges oppo 
ilte pofTmt ec vere -: bonef folutio 1.15. 
querif /q funt figna cij cjb' cogtiofcifve= 
ra ftdce ■: falfa fidcef folutio i.i 7 .vtrii 
niai'^ intclligerc fit coutra maius crcde 
tc^folutioin.ig. 

g^e q[fti5ibu6fidci p regular* ZDe qflioi 
bus fidei 
ejcgiilae Ocritur/ qC meritu fit pzi" 
aiifftdefySUt intellect' r-fo; 
lutio in rcgula b.qucrif /q"d 
\tfi fiidesf folutio in.i.<"pecie 
' c.querif /p que modii lides 
cflljabit"r'folutio tn.x.fpecie c. qucrif/ 
CLqMcmodu.vnu0l2abuua confitlitfuQ 
aiiumf folutio in tcrtia fpccie c.qttcnf/ 
quid l^abet fides in pot^tta anime:-z ec» 
ucrfof folutio in quarta ; pecic c.<] Utrti 
fides fit a gcncrantc aut a creante i ro= 
lutio m ptima fpccie d . i\ Utruni fide 
agai per fotmaj fpecifica r'folutio in fc= 
liuiom fecunda fpecie d. 41 Utru 3 fided 
fit polTelTa ab intellectuf £t refpondeh s 
dum efl (J fic-.na? ipfj cfi Ijabitus ipii* 
iutcllettiis:ctvddeadicrtiam fpeacni 
d.queritur/fidcs a quo oependetf folus 
tio m ptima fpecie e . (\ Uiruinftdcsflt. 
vt intcllcciusljabeat alhiwinTcIIigerc 
ftuecrcdcrif.olutiom fecunda fpecie c. 
qucritur fides quanta cfif folutio :vadc 
adptimamfpeciesf.qneritur/quefunt 
quatitatesDiUretefideifetrefpondens 
dum efl q* fuc crudelitatesietvade ad fe 
cundamfpccic3regulef.queritur/fide9 
cum quo agitrTolutio m pnrna fpecie g. 
quentur/quideftDifpofitio fidei ffolus 
tio m feciida fpecie g.qucritur /per qu5 
modumfides confiflit m tempore : cum 
fit immobilis:-: quando ipfa co:rumpi= 
tur.f 1 Uttimifiadcm fidee rcfurgaiffos 
lutio in regula 1? . CUtrum fides fit in= 
tellcctusf folutio in rcgula i . qucritur/ 

fier quern niodum oeus caufat fide^ f fp 
utto in ptima rcgula f^.querttur/fidea 
cum quo eftr'folutio in fecunda rcgfa I:, 
II Utrum fides fit tn p:imaf Ctrefpon= 
dendum cflq?non:eo g? mteilcctus et 
ipfa non pofTunt effc in eodem gradu* 
II Utrum inftdelisljabeatftdemr'fii re 
fpondendum efl q> non:co q? non. ftdea 
cnim abfqj eius veritate cffe no poteft,, 

l^equeftionibus fpei in 
nono rubiccto«£t p:ima 
perpiincipia* ^ 

n TCr urn fpes fit tauf^ fperS 2>c ques: 
ibiliu3/ftcutgufiu8guftabi ilioinbua 
liumf £t refpondendum e fpei m no. 
[q? ftc:alioquin non effet vir tio fubie = 
hue: veriitamc fpes caufat cto:ip:io. 
fperabiUa moiaiiter :gun' B pticipi* 
autcm guflabilia naturaltter.C Utrum 
fpes fit fjabit' meiiiotic /'ficut cljaritaa 
voluntatis et fides mtcUectusf folutio 
in p:imo paragrapljo capituli fpci i nos 
no fubiecto.qucritur memotia tu? que 
afcendit ad lummii obtectumr'folutio tn 
fecundo.l] (Dueritur/ fpes cum quo Dtt 
ratrTolutic in tertio.queritur / quid efl 
i memo:!3 poteftas fnperioi 7 potefJad 
inferioif folutio m quarto.quentur/qd 
eft inagnusamUus j^ominis m t^o^ iu& 
^ndccimapar^. mwtte'rolntto in. f.caucritur/ quid i 
magna arnica l?oi9 in fuie aduerfitati; 
toutjf ©oUitio in.s.fl auemur/mcmo; 
riacu quocflvirtuof.ifroluiio i.-7.ques 
ntiir que eft fpce fo:mata i (gee DifFo: 
matarTolutioin.g . (L<Qucritur/quare 
(pee caiifat leticia:fuu aut oppofuu tri- 
ticiaf folutio in. 9CI<i^ueTitur/(iue Dif- 
ferentia inter fpcrarc i rccolererTolii; 
lioin,io.|I(Qijeritur/^qit5modii reco 
lere t fpcrarc fi? oifponut adinuicctTolu 
lio in. 1 1 .(l(Qucritur/vtru? fpea legitii 
mai fpcerpiiriapolTint ciTem codcm 
fliibiectof foUitio in. I t.(f (Queritur/que 
(fi inftnnitaa mcmozicr'Solutio in . 15. 
•IQueritur fpcs p qui modiim eft inc= 
di(i inter r^cu % fjominc5f rolutio in .14. 
ftOuerif'pcrqufimodum fpc9C3Ufat 
^jiiietccToluno m.i 5.CI Qucntur/g qiiS 
inodu fpco eft fignii vere tegief folutio I 
i5.flUtrii fpcrarc *: recolerc fc ponTint 
coequare malTumcdo fummfl obicctiif 
folutio m.i T-.queritur/pcr qiiem modii 

f)e«ato:ee ci^dunt m Derperationemf fo 
utiotn.i8< 

©e qftidib^fpeipcr regular* mbTpeiB 
itTrum rpc^ fit Ijabitue mc 
inoiicf Solutio rn. 9.riibiC cto I tapitulo fpei m rcgula 
b. II Qiicrif /qd eft fpcerTo 
llutio in pzima fpc c.qucri; 
'tur/fpC8 C113 qiubus agit p 
fua fpccicrTolutioin.r.fpeciet. qucnf / 
quid eft Tpea in aliof folutio in.3. fpccie 
c.fl Qiicritur/rpcs cuius eft aptitude? 
jSolutto in.4.fpccicc. €\ Uim fpce fit a 
generate aut a crcantefct rcipoucTcndii 
eftq' ipfa eft crcatcco q: fupx3 fubiectii 
eft cdiftcata:ficut cappa fupta cappaifi: 
ct vide m p:iraa fpccie d.C Qucrif/coz; 
rclatiui fpci a quib' Dcnuanff So'utio 
in.r.fpccicd.|T<aueritur /fpce ciii" eft 
inftrmuctiVSoIutio in.?. fpccie d.qucri 
tur/fpeeqrecftrpe6?folutioin.i.fpccie 
c.CIQucrif /fpce quarc eftf SoUiiio in 
ft;^a fpccie c . ClUtrii fpce fit tndiiiiQbi; 
lie i Solutio m. i.fpccic f.C«Iiucritur/ 
fpce m quocrefcii 1 t»efcrefcit?SoUuio 
in fcciida fpccie f. CTcQucritur /quid eft 
ptoptiueactue fpciT'Soltuio in.i.fpecic 
6-fl (Qticritur/o fmt fcciid.irie pzopuc; 
tatce '\ic\i Solutio in fccimda fpccie g. 
ff Qucnf /per qu€in modii omnia tem- 
pota in fpc comptel?cndunturf So!utio 
inrcgulaf?.cr<Queritur/rpc9vbicaur3t 
fli30 ipccice^Sclytio itircgula i.qucri 
tur/fpeacfi quo generator aut tovmrn' 

piturfSoluuo m.i.rcgula "R. CUtrum 

fpce fit cQ Difpofitioe lubiccti m 4 eft^'fo 

lutio m. i.regula T^.f [ tltrii fpie ftt aU 

tiot virtue cp lufticia? £t Diccndii eft CQ 

ru:co quia lufticia mcnfurat cii mefura 

Spee autcm fup:a mcnfuram . Ii Utrii 

fpce fit arnica mifericoxdiCT' refpondere 

clu eft q)fic:coq:fuaaiuillacft.C Utrii : 

fpce fit tl?crauru0paiiperum:':;i Dicett 4 

duni eft g? fic:eo quia caufai leticiam ct 

fugattnfticiam.CI<Qucritur/quid i mis 

mica fpcif Ct Dicim" a obliuio.<| utnij 

fpce cattiat iufticia?£t rcfpondcndu) I 

qn ric:l2d em fpcrae ibeo luftii fc reddit. 

^equefli$ibu0 cbaritati^ 
ctpnmoppiincipw* ^'^ 

:'?rrijcbarita0fitc5cl?arttd ©c qftiSI 
biltu:uaitt3ctu0eft(S ta-- bue cl?ari 
ctibilui; i £t oicimue ficrft tatie -z pU 
cniuicl2artta6no elTetcau mo ppuil 
fa cljantiibiliii: no pofTct c4 cipia* 
4 f?.ibiiuevoliitati8: ftcut tas 
<tU9fenfu9t6munien6e(Tct cSadtudi^ 
candii fcnftbilia.f] (Qucritur/qrc cfjan's 
tae eftljJbituuvoluniatier'Solutioin 
ptimo paragrapijo cl?arit3tiein nono 
fubiccto.flQucntur/qrccljaritaeiFacil 
omnia bona coinuniaf «olutioin fciSo. 
CI(Qucritur/ct?antae cuquo facitbura 
re fetpfamf Solutto m.^.^i cQucrif /cl?» 
ritae qre vincit oiar'Solutio in. 4. ques 
rttur/g qu5 modii cfjantaecftoifpofiti* 
intellect^ ad tntcllig^dii fummQ intelli 
gibilc^Solutto i. 5.<| Queritur/cii qu© 
volfitae fcDirponitadamadu fummu5 
amabile^Solutio in.(j.querif/qrc cljas 
ritae eft altiot virtue c^aUe virtuteef 
folutio in. T.fTdluerif/cQ quo cl?arita9 
vinctf ti cum quo vmcit imaginabilta« 
fcnfibiltafSolutioin.g.CiIiuenf/qrc 
cl?aritae ui oibue inucmtDclectationS* 
£trcfpondendumcft ejccoqt ipfaeles 
uat voiiitate fupza imaginabilid 1 fenfis 
bilia^fit folutio in.9.CI ducritur/quas 
re cljaritae no qrit ea que fua funt:" So 
limoin.io.Cf(nucritur/quc cftocras 
tionecljaritatier'Solutio in rndccutio, 
IT (Dueritur / quarc cljaritae uon inucs 
nit contrariumf Rcfpondcndiim eft per 
I70C quia ipfa vincuilludfefolutto irt 
I r.f) (Queritur per qucm modum cl?ai 
ritae babct p:iue poftiTiuefSotutio in 
imTT (Qucruur / quid eft nnnciue inter 
amicus 1 fummii amatu*£o!utto 1.14. 
fi.(Querui)r/voluntde c6 quo inomni))* jSequeftionibUd fOXjC. bue (l?ari 
tattSQre 
i|Werdt:'Solutio in.i ^-CTOncritur /cQ 
quo cljaritaa eft fignum verc Icgis :• £t 
rcfpondciidum eft q? cumaio:it3te:':va 
dc ad.i6 . i] <Qucrimr/quid eft fignum 
cJ?antati0f Solutio m.i 7.(I<nucritur/ 
quidcflcotruptio ct2aruaud^ ;SolutiOi 
in&ccimooaauo. 

2^c qudlionibue cbaiitdti^ 
per reguld0« 

tCrum cl?arita0(Ttbabitua, 

vonnatiefSoITitio m rcgu 
la b.i nonof ubiecto.queri; 
tur (Jd ell cf?anta8f folutio 
in fniafpccicc.qucntur/ 
cf?aritaebabcn6 fpeciftcas 
fpecice cum quibue eft fpctificavirtuef 
foluiio m fccwnda fpccie cC Queritur/ 
quideflcljaritaeinalQsvirtutib'fSo 
lutio in tertia fpccic c.C) <Queruur/ qrc 
<l?3nt30t?abci quicquid vultfCt rcfpo 
dendumeflpcr Ijoc qj eft altio: virtus 
ommbue virtutibue : t vadc m quarta 
fpecic cGOuentur/quarc (I2arit30 eft 
infufa z non acquifitaf fSt refpondendu 
cflpcr t?oc quia per acquifitioncm non 
polTete(Tcitaalta virtue ricutcftinifi g 
infurionem:'Zvidcin p:imafpecte d.qri 
tur /cljaritas ex quo eflf rolutio in fecun 
da fpecie d.CI<QucritUT/qu3requalita9 
eft voluntatiefSolutio m tertia fpccic 
d.cr<nucrittir/qutdeflcaufa ctjarita-, 
tief Solutio in pjima rpccie c.fi (Queri 
tur/quare cljantaa cflf Soluiio m (ecii 
da fpecie e.CL(Queritur/vtrum cfjaritas 
Ijabcat magn33 quaniitaiemf Soliitio 
m ptima fpecie f .fi Utrum efTcntia cl23; 
ritattecrefcat autoccrercat^fit relp^on: 
dcndum eft gj non:ipfa emm non eft t?3 
biiu9 puHctalie necp hnealisr-z vade 
iftd fccundam fpcciem f.CI (Queritur/qd 
eft p:umtiu3 quantit3£< cljaritatifCSo 
luuo in ptima fpecic g.ddlucritur/quc 
eft fecundaria qualitae cfjarttatie? So 
lutio in fe iinda fpccic g.C (Qucrif/pcr 
qu{ modu cJjantas c inftantanca -: fuc: 
cclTiuaf Solutio in rcgiila lj4|tQuerif/ 
djaritaevbieftfSolutioinrcgulai.qri 
tur/cljaritae quomodoeft f folutio m 
I. regiiL^ "R. C<Queruur/ cljaritae cum 
quoeft^Solutioin fecunda rcgulali. 
C<Due'"itur /per quod Ijomopoteft co= 
gnofccrc ft ipfc Ijabet cl^antatc aut no? 
£t;rcfpondcndum eft per ea .que be lUa 
fuperiua oicta funt. -7 < 

^e quedionibu^paticntie 
innonofttbiectoretpn'mo per 
pnncipid« 

trram patient ia (it Tie ca p^tt: 
btliumfftcm afTectuo affcctibi; 
liu eft cauiaf £t refpoHdcndu? 
^ . -t^efta'ftc.^amfuutatfcctuend 
cfTet fenfue abiip afTcctibiUbue : ftc nee 
paticntia cfTct virtus abfcp paiibihbuQ. 
CQueritur/patientiacuni quo eft l?a= 
buue voluntatier'Solutio in pziino pas 
ragrapljo paticntie m nono fubiccto. 
C (Queriiur / voluntas cum quo vmcit 
iram^Solutio in fecundo.fl J2ueritur/ 
patientia cu5 quo eft fouief Solutio in 
tertio . C Utrum patieiuia cum adftin€ 
tia ci pjudcntia fit potene f Soliitio in 
quarto.CJ (Queritur /patientia cum quo 
viuitf Solutio m qumio. H patiStia cii 
quo eft DC gencre IjumiUtatisr'SoIutio 
in feicto.CL P3tien"3 cu qua vinute eft 
magis altar-Solutio m.T.CLUtrumves 
ra paticntia quietat ca que fua funt? fo 
lutio in octauo. H-UinmUjatieiUia fus 
gat tnfticiamf Solutio in nono.CLtltrii 
patientia oiftvnguat inter fuum amicii 
ct fuum inimicumf Solutio in oecimo. 
(] (Queritur/patcntia cum quibusvirtii 
tibus eft conejcaesolutio in vndecimo. 
C) vliueritur quarc paticntia vmcitr'So 
lutto m.ii.Cl aucritur/patientia quid 
bab?tincauri0?Solutioin,i3Xlili»er» 
tur/patcntia inter que eftmcdiumf So 
lutio in. I4.<l<nueritur/tjomopatien5 
cum 4U0 quiefcuf Solutio m.i S-queris 
tur /patientia cu5 quo eft maioi virtiisy 
foluiio in.is.crmiicniur/quod eftoffis 
ciu3paticntic:'Solutio inbccimo fepti 
mo.C.<Iiucri:ur paticntia cum quo pm 
cUiatureSolutioinjg* 

Dequeftionibue pattentic 
perregulas* 

tl crttur /ore pattcntta abfo 
lute eft toitiot $ impauetTi 
tiaf Solutiom cgula b.quc 
rif / quid eft patientia :* fo-. 
lutio m piima fpccic cque^ 
ritur /paticntia cii quibus patiturf folu 
tio in leciJda fpecie cdUtrii patictia fit 
m cljaritate manfueta/'z in p:udetia ois 
fcretaf folutio m . 3. fpccie c. Cj Utruvo= 
Ifitas p patientia (?9beat ea q valtflblu 
tioin.4.fpecicc.queritur/q funt pzmci 
ptau2imitiuapauenticffoliittotn.i.fpe 
(le d^rif /q funt pitnctpiii fecudaria V9 ZDe qfttoi 
bu.-paiie 
tic.t nono 
(ubiecto z 
ptimopcr 
puncipi<») 
2DC qftioE 
bus patig 
tieeresii 
lad. ^ndedmapard; tub' pieta 
tidt nono 
lubiecto'z 
piimo per 
piictpta. tietttfe* Solut{oirt.q.rpecieo.|l<Que= 
ntiir voluntas C115 quo Defccndit ad eli; 
6cndu3 paiTiotteef Solutio m.iq. fpeac 
D.qucrif pattcntia cu3 quibua virtutib' 
eft nccclTitatarTolutio in p:ima fpccic c. 
qucnf paticima quarc c(li folimo m fc 
cunda fpccie e. ITUirum clTentia paHc= 
tic l?3bcatcuin quo crefcat? ©olutio in 
pama fpecic f.<(Utrum paiicntia fjs 
Dcat qualuatce ttircrctaflfSoluiio m 
fCD3 fpccic f.qucnf que eft 4jp:ia pio; 
piictae patientirffolutio itipumafpc; 
cicg.ll^nuenf que luntfrtarie quali; 
tatc6 patictier'VDolutio in fic5a fp ecu- g. 
qnf p que tnodu patictia c in tpe mftaii 
taneap illanouit.ncqu.i accipitiniui 
crcauoe:i fucce(T!uar>e vno I aU6f folu- 
tio in re«ula I?. CEdluerif que lunt loca 
paticticf So'.utio m rcgula t. qucritur/ 
patictia quo acquinf f lolntio in pma re 
giilalt.qucrif oatietia cuquofouiftca: 
lur^folutiofn fc6a rcgula Tt.C vQuidcft 
iantccotra irj/autpatientia autabftU 
nentiar'jCt rndendu eft g? panctia. /laj 
Ipfa abftmStia a patientia ouf .CUtruj 
paticntiacau^cf cquaUtcrafoztitudmc 
1 p:udcntia i •Rndendu eft qp ricraliocjn 
tarn pattella no i cfTet fone liUfhnctie. 

40eque(lionibu0 pictati^ 
in n ono fubiccto.i pzimo per 
pzincipia* ^^ 

^•^ro pictas fit C9u''d pfeta 
I J btliu: ftcuiimagmatioeft 
jy cauTa tmaginabiUunif £t 
"5^ bicimii0cplic.<Qutaficut 
tmagmat no ect Ijabit* 
line im3gi ibilib'.-ftc pit; 
tap fine ptetabiltb". cauerif tu ^ roi 
lunMeieMfponit adlj.ibendii Dolotee 
4ninu fuif Solutto in piio paragrapljo 
ptctatis m nono lubiccto.qucrif vtrum 
fufpinactfletutiftnt fignam.igne pie- 
tat!0?ro!iitto m fctSo paragrapfjo. que: 
ritur/ptetae cu quo ouratJfolutio in iQ. 
ffdiucnturquc funt ftgua ptatis pic^ 
tatiflf Solutio in.iiij.qucnf cu? quo in; 
tcllcftuscognorctt p;ctai^f lolutio l.v. 
orifqre picraae aniabiltsfolutioi.vi. 
4] -pictae cfi qu!bu9 fc oftMit clTc virtu 
tenifSoIutiotn.nl. fKQucnf quid eft 
mcdictnacrudclievoltitatior'iSoiutioin 
vtdJTUoliJtas ciiiquo fecofulatfSolu 
lio in.!)c.U7(Querif quarc piet le non t»i 
ftingiut inter pzopzmtcomuncfSolu; 
tio«n.t.C]tt)omopiu0tu? quopaciftcat 
wiimcuim'Solutio in.?:|. d-picw^oim 

quo vincit impietatcm i So\\xt\o irt.jtQ. 
|[tliueritur quid eft materia pietatief 
£t refpondendum eft g? Tupcroia : non 
tanien ouo perrectam Uiieatn:rcdper 
obltqu3iu:videUcet eft occalio : led noil 
tamcucaufa.Civadead. icuj.fTUtrunt 
pietad fit lu c^tremidf Solutto in.iciit|. 
qucritur cum quo voluiuad le oelectat 
in fui8 aducrfitatibufir' Solutio in.|:v. 
il tJiruni maio: pictae fit maius fignii 
vcrc lcgii':'roiutio iii.jCTj.li Ciucrif/piei 
taocumquo menfurat^ !oluciom.]rvi|« 
IJ Qucritur vtrum abfcntia lurpiri)et 
*^letu8 fit fignum minotie pietaii8?folu 
tto (ti oc<tmooctauo. 

fBeque(lionibu0 pietatt0 
per regular, 

Trum cl?3rttas fit Ijabtf 

'pitiansrfjttjiio in rcgula 
■b.mnonolubtcito mcapu 
'tulo pietatie.Giiuenf (jd 
eft pietasf .oiutto in pimu 
.pccic c.queritur pictae ctt 
qb" agit fpecihcef folutio m lecuda fpe= 
ciccqucriturpietascuiuecft lisuunif 
folutiom tcrtia fpccie c.queruur quid 
Jjabet pictae m fubiectom quocft.lo; 
lutioinqu